سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به بیانات رهبر رحمت الله علیه واسعه- فرمودند  با کسری صدمیلیارد دلاری بسته(عربستان) که این نشان(را) میدهد- کسی که دچاه برای دیگران میکند -= اول خود دران خواهد افتاد  واین امر جزو دستورات قضا وقدر الهی است که تخلف ناپذیر است- در غرب دونوع  مسابقه درمورد خانم ها وجود دارد- یکی ملکه زیبائی ودومی دختران شایسته-فرق دومی با اولی این است- که زیبائی یک فاکتور است تحصیلات- هنرها کارهای مفید وغیره هم ملاک است- بیش از سی سال پیش که من در لندن بودم  شهرلندن یک مسابقه دختران را شایسته را گذاشت- صدنفر انتخاب شده بودند بی بی سی یک بر نامه گذاشت –که از این صدنفر یک مصاحبه چنددقیقه ای بکند- درهنر سوال لباسی که تن انها بودمثلاخودشان دوختید ویا دیگران غیره و تحصیلات وکارهای یگر سئوال چهارم نظرشمادرباره شهرلندن چیست وچه برنامه ای باید دراین شهرپیاده شود- یکنفس همهد گفتندبهترین شهردنیا است بالاترین تمدن ردارد؟؟ معایبی نداردکه بقول یک خانم انگلیسی مگر کور هستند؟؟ این داستان برای شستشوی مغزی جهان سوم درست کردند ولی همه ایراد به دوده سیاه که دیوار های لندنرا سیاه کرده است که میبایست برروی ان کار کرد- درورد شهر لندن کوچکترین کاری نکردند- تا این اواخر  وبه ریش جهان  خندیدن وحال چوبش دارند اهسته اهسته میخورند-جریانهای اخیرا درجهان سوم بخصوص منطقه ما وکشورهای اسلامی کارغرب است- اتفاقا یکلطف الهی است اشغال ایران در زمان رضاشاه یک لطف الهی بود- در احادیث داریم که حکمران جهان اسلامی بجز تعدادمعدودی بسیاربچه گانه فکر میکنند وعمرانها کم است وبرعکس مردم عقل انها روبه فزونی است سوانجان به حقایق اسلامی پی میبرنند  وانقلاب اسلامی نه تنها کشورهای اسلامی بلکه درجهان جاری وساری میکنند وعامل مهم عقب ماندگی فریب است که پرده ان پاره میشود- بقول یک عرب اروپائی – فرموده است اروپا عرب از این ببعد تعریف اروپا است وهیچ قدرتی نمیتواند انراتغیردهد واسلام هم میخ اش راکوبیده است- متلک به خانم هااز تهران به لندن مهجرت کرده است وانهم توسط یک داش دریائی فوق مدرن به خانم خبرنگاربی بی سی کهارام سربزیر بگوید- عروسک چینی وانخانم خبرنگاربلافاصله بگوید ایشان به من متلک گفت وبهترین  خانم طراح ومدل لباس زنانه بفرمایند که لباس از نظرمن بایدسیتهای داغ داشته باشد ودامن بلندی وشکلی خون ریز- به هرحالحمله جناب اقای راسل -فلیسوف فقید  انگلیسی که خبر تلخ درنزدمن شیرین تر از دروغ شیرین است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—همانطور که استادمعزز حضرت دینانی رحمت الله علیه فرمودند ومطالعات غربی هم انرابه نحوی میپذیرد خداوندمنان یک قدرت درک درونی به انسان داده است که ضمیر ودهنیت خوداش را میتواند بکاود وتجزیه وتحلیل کند وملاک بزند با ملاک عقلانی – خیر وشر را تشخیص دهد وحق وباطل را از هم تمیزدهد حداکثر انچه درکتب علمی امده است بیست ویابیست هشت نوع ملاک بزندکه بعضی به مراتب بیشتر را درک کرده اند-ما بعداز  صدو بیست وچهار هزارپیامبر صلواته الله علیهم اجمعین وبه مراتب بیشتر اولیا الله صلواته الله علیهم اجمعین- برسیم به یک  سکولار بدون ایدولوژی فقط با یک برنامهسکولاری ولائیک؟؟ ما که شاهد این سکولار بطورکامل درجهان نیستیم بر فرض نمونه ان شوروی وامریکا دراوج ان بودند ونتایج کارانها جلوی چشم ما است ونمی توانیم چشمان خودمان  بر معایب انها ببندیم- خانمی درامریکا میفرماید مردمی مسلمان میفرمودند اسلام در دنیا یکی است ومیفرماید زن خدمتکاری مانندیک کالابرای مردان خلق شده است ؟؟!! اولا دربین مسلمان مردی دیوانه هم میتواند باشد که خودرا عاقل میداند- مانند معاویه علیه العنت وخالدبن ولید- دستورات اسلام که مخفی وفقط در کامپیتورهای دلتی که نیست میشود مطالعه کرد زن درامریکا درسکولار بدون ایدولوژی با مقایسه حقیقی نه شعاری کدام کالا شده اند؟؟- برفرض ایدولوژی بدون برنامه همیشه چالش برانگیز است واکثریت ممکن است که اصلا رای ندهد ولی هیچگاه کل مردم را دربرنخواهد گرفت ومشکلات زیادی خواهد داشت که درطول تاریخ مشخص میشود ولی برنامه های الهی چنین نیستند وباهمان ملاکهای درونی قران میفرامید بخوبی قابل تشخیص هست اگربش بخواهد دهدایت واقعی را درک کند وبه انعمل کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—همانطور که استادمعزز حضرت دینانی رحمت الله علیه فرمودند ومطالعات غربی هم انرابه نحوی میپذیرد خداوندمنان یک قدرت درک درونی به انسان داده است که ضمیر ودهنیت خوداش را میتواند بکاود وتجزیه وتحلیل کند وملاک بزند با ملاک عقلانی – خیر وشر را تشخیص دهد وحق وباطل را از هم تمیزدهد حداکثر انچه درکتب علمی امده است بیست ویابیست هشت نوع ملاک بزندکه بعضی به مراتب بیشتر را درک کرده اند-ما بعداز  صدو بیست وچهار هزارپیامبر صلواته الله علیهم اجمعین وبه مراتب بیشتر اولیا الله صلواته الله علیهم اجمعین- برسیم به یک  سکولار بدون ایدولوژی فقط با یک برنامهسکولاری ولائیک؟؟ ما که شاهد این سکولار بطورکامل درجهان نیستیم بر فرض نمونه ان شوروی وامریکا دراوج ان بودند ونتایج کارانها جلوی چشم ما است ونمی توانیم چشمان خودمان  بر معایب انها ببندیم- خانمی درامریکا میفرماید مردمی مسلمان میفرمودند اسلام در دنیا یکی است ومیفرماید زن خدمتکاری مانندیک کالابرای مردان خلق شده است ؟؟!! اولا دربین مسلمان مردی دیوانه هم میتواند باشد که خودرا عاقل میداند- مانند معاویه علیه العنت وخالدبن ولید- دستورات اسلام که مخفی وفقط در کامپیتورهای دلتی که نیست میشود مطالعه کرد زن درامریکا درسکولار بدون ایدولوژی با مقایسه حقیقی نه شعاری کدام کالا شده اند؟؟- برفرض ایدولوژی بدون برنامه همیشه چالش برانگیز است واکثریت ممکن است که اصلا رای ندهد ولی هیچگاه کل مردم را دربرنخواهد گرفت ومشکلات زیادی خواهد داشت که درطول تاریخ مشخص میشود ولی برنامه های الهی چنین نیستند وباهمان ملاکهای درونی قران میفرامید بخوبی قابل تشخیص هست اگربش بخواهد دهدایت واقعی را درک کند وبه انعمل کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-   نظریات شخصی  است- صدای امریکا دریک برنامه ای- ر.وی نهضت سواد  اموزی شروع کرد به مانوردادند امروزهپس از انکه شحصیت والا جناب اقای دانشمند حجت اسلام محسن قرائتی رحمت الله علیه برسرکار امد نهضا سواد اموزی  عقب کرد کرده است و امروزه ده میلیون بر اسناد ایران بی سواد داریم- یک انصاف حد اقل درانسان بای باشد میزان مدارسی که درایران خیرین ودولت ساخته است نشان ارزش بر ای علم را نشان نمیدهد؟؟ از زمانی که ایشان به سرپرستی نهضت سواداموزی شدند یک انقلاب ایجاد کردند مداوم ایشان بیان کردند که مسجد سازی خوب است ولی تنها راه کمک به اسلام نیست مدرسه سازی بخصوص در شرایط امروز کاری پرفضیلت است مداوم این امر را گوش زد کردند حتی امیتاز هائی زیادی گرفتند دوستان فرهنگی درقبل میگفتند به نسبت نهضت سواداموزی بودجه بیشتری تا اموزش وپروش دارد وهرکس هم سه سال برای نهضت کار میکرد بلافاصله دراموزش وپروش استخدام میشد- ایاشن همه راه را رفت ولی بعلت های زیاد ی که عامل اساسی ان غرب است با مشکل بودجه روبروشد- واز طرفی کمتر کسی با حقوق نهضت حاضر میشد به روستا برود چون بایددوره میدید وبرای خانم هابرای انان  سخت بود وبرای اقایان هم با شرایطی به نسبت دانش اموز وقبولی داشت صرف نمی کرد ودرضمن برای بیسواد بخاطر مشکلات مالی وقتی برای سواداموزی نمانده بود از صبح تا شب بایدکار کنند- درحالیکه درخانه سه دانشجو داشتند ویک دخترخانم دیپلمه که بسیارحساس بودمادر وپدراش سواد یابگیرند ولی وقت  ومسائل نمیتوانستند زمان بگذارند- بحث اطلاعات عمومی  اقایان مطرح کردند- یک جلسه شعر در ارشاد اسلامی شیراز بیش از پناهنفر اسم نوشته بودند وجزو اعضا بودند هردفعه که مدتی من میرفتم چهارده نفر وپانزده نفربیشتر نبودند یکی پیش کسوت دراغاز صحبت میکردند اقایانی بایداحوال بپرسند احوال پرسیدند که مسئله پیش نیامده باشد که بی خبر باشندهمه عذرداشتندکه  مسئله داشتند-  روزنامه خواند ن میگرن میاورد- کتاب خواند فرصت طلائی میخواهد ودیگر مسائل-موضوعی تهیهکردند که هرفردی چندبیت درباره اش بسازد-  یاطنزی بسازد من کهدرهردو بیغ بودم برای طنز چیزی میخواستم گاهی وگاهی جوانی بعلتی چیزی ساخته  می امد به من میگفت بعلت سیم وجیم نمی ایم- امیداوریم همهچیز راببینید وسیاست انگلیسی را وداع کنید- انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-   نظریات شخصی  است- صدای امریکا دریک برنامه ای- ر.وی نهضت سواد  اموزی شروع کرد به مانوردادند امروزهپس از انکه شحصیت والا جناب اقای دانشمند حجت اسلام محسن قرائتی رحمت الله علیه برسرکار امد نهضا سواد اموزی  عقب کرد کرده است و امروزه ده میلیون بر اسناد ایران بی سواد داریم- یک انصاف حد اقل درانسان بای باشد میزان مدارسی که درایران خیرین ودولت ساخته است نشان ارزش بر ای علم را نشان نمیدهد؟؟ از زمانی که ایشان به سرپرستی نهضت سواداموزی شدند یک انقلاب ایجاد کردند مداوم ایشان بیان کردند که مسجد سازی خوب است ولی تنها راه کمک به اسلام نیست مدرسه سازی بخصوص در شرایط امروز کاری پرفضیلت است مداوم این امر را گوش زد کردند حتی امیتاز هائی زیادی گرفتند دوستان فرهنگی درقبل میگفتند به نسبت نهضت سواداموزی بودجه بیشتری تا اموزش وپروش دارد وهرکس هم سه سال برای نهضت کار میکرد بلافاصله دراموزش وپروش استخدام میشد- ایاشن همه راه را رفت ولی بعلت های زیاد ی که عامل اساسی ان غرب است با مشکل بودجه روبروشد- واز طرفی کمتر کسی با حقوق نهضت حاضر میشد به روستا برود چون بایددوره میدید وبرای خانم هابرای انان  سخت بود وبرای اقایان هم با شرایطی به نسبت دانش اموز وقبولی داشت صرف نمی کرد ودرضمن برای بیسواد بخاطر مشکلات مالی وقتی برای سواداموزی نمانده بود از صبح تا شب بایدکار کنند- درحالیکه درخانه سه دانشجو داشتند ویک دخترخانم دیپلمه که بسیارحساس بودمادر وپدراش سواد یابگیرند ولی وقت  ومسائل نمیتوانستند زمان بگذارند- بحث اطلاعات عمومی  اقایان مطرح کردند- یک جلسه شعر در ارشاد اسلامی شیراز بیش از پناهنفر اسم نوشته بودند وجزو اعضا بودند هردفعه که مدتی من میرفتم چهارده نفر وپانزده نفربیشتر نبودند یکی پیش کسوت دراغاز صحبت میکردند اقایانی بایداحوال بپرسند احوال پرسیدند که مسئله پیش نیامده باشد که بی خبر باشندهمه عذرداشتندکه  مسئله داشتند-  روزنامه خواند ن میگرن میاورد- کتاب خواند فرصت طلائی میخواهد ودیگر مسائل-موضوعی تهیهکردند که هرفردی چندبیت درباره اش بسازد-  یاطنزی بسازد من کهدرهردو بیغ بودم برای طنز چیزی میخواستم گاهی وگاهی جوانی بعلتی چیزی ساخته  می امد به من میگفت بعلت سیم وجیم نمی ایم- امیداوریم همهچیز راببینید وسیاست انگلیسی را وداع کنید- انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- با سلام فراوان برحضرت والا جناب استائمعظم دکتر دینانی رحمت الله علیه- انشالله قصور این شاگرد حقیر ا میبخشید- غرض درک دقیق مطلب جنابعالی است- درک من اط مطلب شما این جنین است شی که در فهم اسلامی  غیرخداوند منان را اطلاق دارد یعنی هر مخلوقی  شی است حتی فرشتگان- شما میفرمائید هرموجودی که به خوداگاهی رسید ولی بذات خود پی نبرد واجمالا از طریق عوالم وخصوصیات وتجلیات ذات مشعر به این شد ذات غیر مادی دارد- در دست خداوند منان است وعوالم ان ملکوتی واز جناب الهی اداره میشودواین دراین مرحله شخص است وشخصیت دارد واز شی جدا شد؟؟ واین شخصیت نابود نمیشود- اگرمنظور بطورکلی مرگی نداردپس مسئله مرگ همه موجودات توسط حضرت اسرافیل علیه السلام واحیا مجدد انان چگونه تعبیر کنیم که کافر زمانی درمحشر از نو احیا میشود تعحب میکند مگرانکه انکخ بگودیم به خداگاهی بقول نرسیده بوده است درمرحله حیوانیت بوده است پس مومنین مرگی ندارد  زیرا شخصیت انها توسط اراده الی زنده است وهمه چیز را رک میکند که بابعضی از احادیث تصور میکنم سازگاری ندارد لطفا این حقیر را راهنمائی بفرمائید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-با  سلام فراوان به ارتش ومردم زیرک -اگاه ودلاور سوریه-  باید طرح های موشکی  خود اولویت دهید- طرح باشصد موشک- کامل میشود وبا هزار وشصد موشک تعلیم داده میشودتا  شانزده هزار موشک حرفه ای میشود- تا طرح های بعدی مشخص شود- وفالگیر های حرفهای تعلیم بدهید که بگویند ترور میشوید


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99