سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- جناب اقای صادق صبا- ریس سابق بخش فارسی بی بی سی اسب راعوض کردند به شغل شاید مخفی روی اورده باشند وفرمودند در زمان ایشان از مراحل پیچیدهعبور کردند امید است چناچه درجهت تکامل وپیشرفت ایران باشد شمه ای رابیان کنند درانگلستان یک مقاله درباره رضا شاه بفارسی خواندم که رضا شاه ادعا کرده بود که یک اطاق خبر دارد که ازتکام زوایای ایران وجهان مطلع است  انگلیسی به ایشان توصیه کرده بودند بیشتراز زنان استفاده کنند ونوشتند ایشان چهار دوست دختر دادرد پرانتز- گرلفرند که بانها گفتگو میکند ومن تصور میکنم این چهارخانم مترجم ودراطاق خبر کار میکردند امید است درشرایط جدیدبه پیشرفت زیادی ایشان نائل شوند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم – مقاله حضرت استاد معزز ایت الله حائری شیرازی- بعضی  از روحانیون وظیفه وظیفه خود میدانند که کاری نکنند که مردم پشت سرش بد بگویند. وبه خاطر همین ملا حظه قدرت تصمیمگیری وریسکشان کاهش پیدا میکند- چن هیچ موردی نیست که انسان بتواند با اطمینان باحفظ ابروی خوداش یک قدم اساسی برای اسلام بردارد- این خیال محال است که انسان بتواند باحفظ ابرو قدمی برای اسلام بر دارد- من با این تجربهی  عمری خودم این حرف را میزنم--- اگر انسان بخواهد به شرطی اقدام کند که ابرویش محفوظ بماند هرگز موفق نخواهد شد-اگر خدای تعالی میخواست انبیا را مشروط بر اینکه ابرویشان راحفظ کنند- ماموریتشان را بدهد- هیچ کاری به  سامان نمیرسید- نمیشود- باید انگ جاه طلبی را بهش بزنند( او) تحمل کند- اقای بروجردی وقتی زعیم(مقتدا) شد برای اونوشتند که جاه طلبی؟؟- نامه را جواب دادوگفت من ابقاع( حفظ) جاه میکنم- خدا جاهی به من داده  وابقاعش میکنم- حفظ اش می کنم- نترسیدن به این معنا خیلی مهم است این نترسیدن را من تعبیر نمی کنم به نترسیدن حسینی- این نترسیدن حسنی است—شجاعت  این است اشجع( بیشترین شجاعت)-این است – نترسید از اینکه بگویند ترسید!! این نترسی است- حسن وما ادراک مالحسن-امام حسن که قابل درک درصفات وایده نیست-امام رحمت الله علیه در طول هشت سال دفاع مقدس شجاعت حسینی داشت .وتمام این شجاعت را دریک روز جمعکرد وشجاعت حسنی خودرا نشان دارد-( نرمش قهرمانانه)- و( ایشان) گفت-: من گفتم تا اخرین نفر تا اخرین نفس –تا اخرین قطرهی خون- تا اخرین خانه- اما امروز میگویم صلح میکنم این صلح تاکتیکی نیست واین جام کشنده تر از زهر  را سر میکشنم ومسولیت این کار راهم قبول میکنم- خدا رحمت کند ایت الله اقای سیدنورالدین این خصوصیت را داشت که دندان طمع را به اینکه بتواند با ابرو ازبین مردم عبور کند را کشیدند- چون به این حالت بی اعتنا شده بود –ان وقتی که دیگران جرئت نمی کردند منبر بروبروند-منبر میرفت- اقای فلسفی میگویند دوره ی مصدق ازبدترین شرایط بود ومنبر رفتن هم خیلی سخت تر—اقا نورالدین یارنش را هم-هم خوب انتخاب کرده بود وهم خوب انتخاب کره بود-هم خوب اموزش داده بود- واین کار اسانی نیست- سایر روحانیون کم وارد این کار شدند—نکته ای عرض کنم- انگلیسی مداوم به اقای هیتلر پیام می دادند که دست از جنگ از لهستان وانگلستان وفرانسه بر دار ومابقیه جهان نوش جان شما- شما راهم در کشورهای مستعمره شده  شما را هم شریک اقتصادی میکنیم- درایران هم که المان نفوذ کرد ساکت شدند مسئله مسجد گوهر شاد رخ داد سیاست انگلستان تغیر کرد- ازجهتی المان سرانجام روسیه رابه زانو در میاورد ومیترسیدند که نیروهای  یا روسی- ماند داعش امروزی به کمک المان امده وانگلستان وفرانسه رافتح کنند ارتش انگلستان که وارد ایران شد تنها جناب فرمانده دریائی اقای بایندر مقاومت کرد وچون به انگلستان احساس نیاز میکردند کاری  نکردند اما روسها میخواستند وارد شوند اول انگلیسی ها مخالف بودند وپس موافقت کردند که ارتش سرخ فقط تا قزوین بی اید-  دولت رضا شاه ترک مخاصمه داد وتمام واحدهارا مرخص کر د- ولی مردم  وارتش درشما شروع به کشتار روس ها کردند بخصوص جنگ شهری  که درانزمان تنها ارتش هیتلر دواصل انرا کشف کرده بود ئتا امروز تنها چهار اصل دارد اگرنصف مردم با ان ارتش نباشد پیروزی محقق نمیشود واگر نصف باشد تنها راه نجات محاصره اقتصادی است استالین متوجه شد که درتهران به نفع او است فرهنگ بیشتر است ؟؟ وامکانت  بیشتر است درضمن میدانست انگلیسی  ها همه منافع رابدست میاورند وایشانهم مقداری درمنافع شریک شود- سربازان روسی که یا مجروح میشدندویا دستگیر میشدند درقهوه خانه درابگوشت که به روس ها میفروختند زهر عقرب میریختند- میگفتند  ماراشب سوار ماشبن کردند وگفتند به جنگ نازیسیم میرویم مانیامدهایم که با مردم بجنگیم- مارانکشید وزندانی کنید تا جنگ تمام شود ولی میکشتند تا اینکه گفتند دستور امده است نکشید که بیشک دستور یک رهبر مذهبی باید باشد که ابروی خوداش را گروه گذاشت-امروز ها درامریکا چشنواره فیلم – گلدن گلوو- دستکش طلائی است- فردی این  چشنواره ترتیب داده است وجوایزی میدهد –کاری خوبی است- دیشب ریس اینچشنواره فرمودند من این چشواره رابرای این  بوجوداوردم که سینما سعی کند به مردم امید  یک زندگانی بهتر را دراینده بدهد- حالاباید سئوال کر د باکدام نوع فیلم؟؟ نقش مذهب کدام است؟ ایا مذهب دربهتر کردن زندگانی اینده نقش دارد ویاندارد واین مسئولیت همگانی بخصوص روحانیت امریکا است که ساکت هستند؟؟ ایابهتر بود به جای دستکش طلائی چهره طلائی نامیده میشد؟؟!!-ادامهدارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—قانون شوک- نکند  اقای پیمان شهید میشود وجناب اقای ارش باز میگردد- وجناباقای مشفق ابراهیم ادهم میشود واسیر عراقی میگردد – خانم کیمیا پرستار جنابان  قطع نخائی مردان وزنان  در کاخ میگیردد ویک دختر میلیادر راانجا  تاحدودی بهبود میبخشد ومهمان خاص حضرت امام زاده صالح علیه السلام میشود وحکیمی ایشان مداوا ی روحی میکند- ویا انکه شاکله وسنخیت ها تا حددی تغیر میکند ویاثابت باقی میمانند؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—حر-عبد بودن- رمرحله این تصور بوجود میاید که حر کسی است که درتمام میدان ها ازاد است واز تمام قوانین وقیدوبند ها از اد میباشد- قید وبندی نخواهد داشت به اصطلاح- رها –است – بخلاف عبد- بعنوان مثال ماند یزیدبن معاویه الملعون- ولی پیامبر اکرم صلواته الله علیه وله والسلم فرمودند  انسان همیشه درحال حرکت است بسوی جایگاهی- یادنیائی است ویا اخرتی است -که کسی بسمت دنیا میرود عبد الدنیا است وکسی به  سمت اخرت میرود عبد الهی است- عبد الدنیا از اخرت حر است یعنی  رها است وکسی به سمت اخرت میروید از دینا حر است ورها است- کسی به سمت دنیا میرود  دنی را اعتبار کرده است یعنی ارزش گذاری کرده است وشهولت وتمیلات وانگیزهای شهوانی ودنیای دارد وعبد ان شهوات ومنافع ولذت ها است- ماند یزید بن معاویه الملعون- وکسی که اخرت رابرگزیده است ارزش ها یمتعالی  را اعتبار کرده است- هردو از هستی عبرت میگرینند یعنی هم پیامبر  اکرم صلواته الله علیه وال والسلم بخوبی میشناسند وهم ابوسفیان را ولی ابوسفیان بر میگزیند- ودیگری رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم رابر میگزید- مانند حضرت یوسف علیه السلام وزلیخا وبرادرانش- کسی دینائی است بصیرت عقلانی خودرا کور میکند وبا باطن دنیائی به دینا نگاه میکند واز اخرت غافل میشود وکسی هل اخرت است بابصیرت اخرتی دنیا را میبیند- لذا اهل دنیا مرده وکور وکر هستند وارزش ها ی والا وبالارا نمیبینند ویانمیخواهند ببینند

 


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی  به مقاله حضرت ایت الله محی الدین- صادق حائری شیرازی رحمت الله علیه با عنوان –": نترسید از اینکه بگویند هیتی  هست ":- که دروصف خصوصیات بارز پدرخانم محترم شان حضرت ایت الله العظمی  سیدنورالدین الهاشمی شیرازی رحمت الله علیه هستند که ایده های  ئدیدگا ها مدیریت ایشان امروزه هم کا رامد است-نکته- جالبی فرمودند-نترسیدن حسنی  بسیار دشواتر از نترسیدن حسینی است زمان حسن علیه السلام بعلت فقرفرهنگی وقدرت وسلطه فرهنگی – سیاسی – اقتصادی   طاغوت- یک فضای مسموم ولی به ظاهر روشنفکرانه عقلانی بدرد بخور ومفید واینده دار وغیره خوداش جلوه دلد به بیان امروزی هدر نرم افزاری وهم در سخت افزاری  خودرا بقول استادگزینه وانتخاب  مردم کرد—دران شرایط کهجهت فکر ی برخلاف اسلام امامحسن علیه السلام بود مارنرم افزاری بسیار سخت بود وشجاعت میطلبید حال چرا اینطور شد بماند ودر زمان پهلوی منحوس این هم اتفاق هم افتاد- هم چنان کهدر مقاله امده است وجناب اقای فلسفی رحمت اللهعلیه فرموده است زمان جناب مصدق سخترین روزها برای اسلام بود حضرت استاد به درستی فرمودندکه گزینه افراد جناب اقای مصدق اشتباه بوده است نه لجاجت-خوداش هم شد وبقول ظریفی یک میراث بی محتوائی به جا گذاشت که بدرستی دراین مقاله ذکر شده است هنر اقایان علم وکتل هائی به موقع هوا کنند قران زیبا میفرماید که این نوع افراد طناب انها به جائی دراسمان بند نیست ولی طناب دراسمان هست ویکروز از اسمان سقوط میکند- کار اینها این بود که نبض  حوادث رادشتند زودتر از همه اعلام راهپیمائی میکردند ویا بیانیه صادر میکردند وبقول ایشان پس از جریان شهید شدن- دانشجویان در کنار دانشگاه – جبهه ملی اعلام عزای عمومی کرد امام رحمت اله علیه روز دوشنبه اعلام عزای عمومی کرد-  بعد چبهه ملی اعلام کرد که اقا با ما مخالف کرد-؟؟ امام رحمت الله علیه درجواب فرمودند- من کی موافقت کردم که حالا  مخالفت کرده باشم؟ چرا این کار را کرد؟ این استواری او بود- امام وقتی که دوشنبه را تعین کرد  به عنوان عزای عمومی جبهه ی ملی  مجبور شد اطلاعیه داد که ماهم به این سیل ودریای مردم میپوندیم- وهمان دوشنبه باید اعلام عزا بشود واین بت شکنی است-نکته جالبی دراین مطلب است که امام رحمت الله علیه میفرماید- تاثی رمخرب غرب گرائی بخوبی روشن میشود- کهامام رال  علیه السلام با مهم نیست- درصدد کنکاش وتلاش هم برنمیایند میگویند ما امام رال رابخوبی میشناسیم وبث بی فایده است ما باید درک وتجربه خودمان را پیاده کنیم تا پی به حقایق اندیشه  های خومان ببریم؟؟ استاد من کهخداوندمنان ایشان رابیامرزد ودرجات ایشان رامتعالی سازد که درامریکا تحصیل کرده بودند فرمودند قانون اساسی امریکا بر سه نکته قراردارد-  ازادی – برابری و برادری—ازادی را دارند محدود میکنند برای امنیت  وادامه ازادی-  تا زمانی که این نوع حکومت ها حاکم است جای بحث ندارد مگر شخصی- درنهصتی که میخواست شروع شود مردم گفتند که فقر دارد گسترش پیدا میکند وسر مایه دارها- پول دار تر میشوند جناباقای بوش پسر با کمال صراحت فرمودند که من از جناب سرمایه دار انتخاب شدم وبیادبه انها خدمت کنم ودرامریکا اگر سرمایه دار پیشرفت نکند مردم هم پیشرفت نمیکنند- اخیرا در صفحه فیسبوک خودم خواندم فردی نوشته بود که من از اقای اوباما بیشتراز اقای بشوخوش م میاید زیرااقای  بوشمداوم درکلیسا بود واز مذهب سو ئ استفاده میکرد ولی اقای اوباما چنین نمیکند وکسی نیست بپرسد وضعیت مذهب مثبت کجا است؟ وپس چرا شما دروی اسکناس نوشته اید مابرخداوند اعتمادداریم  ونمیدانید چه مطلب سنگنینی نوشتید رسول اکرم فرمودن صلواته الله علیه واله السلم سنگنتریبن شی درنزد خداوندم-منان  شهادتین است چناچه درست  به اعتقد داشته باشید عمل کنید کفه ترازو به حد پائین خودمیرسد- اقایان امریکایئ این اعتماد را معنی  کنند!! اقای تریومپ درایلاتی در روز جمعه سخن رانی داشت یک رادیو که باز درفیس بوک قرارداشت بایکی ازنمایندگان ایشان مصاحبه کرد واز او پرسید   ای من درست میفهم که ایشان یک تبر برداشته تمام احزاب ومسلمانان رادارد تبری میکند؟ ایشان گفتند درست فهمیدی باز مجری سوئال کرد که این فرهنگ ما وازادی مذاهب وغیره سازگارنیست جواب داد دراین ایالت  بیکاری است مسلمانان بیاوریم اینجا یاباید پول مفت بدهیم ویا به انها شغل بدهیم مسیری که  ما داریم طی میکنیم  دقیقا همان مسیر فرانسه است-همان تاثیراتی مسلمان درفرانسه گذاشتند دراینجاهم خواهند گذاشت  یعنی اقایان میخواهندمسلمان باشند کهتحت دتاثیر غرب باشند نهانکه تاثیرات اسلامی بگذارند؟ ایناست ازادی مذاهب؟ واحتمال زیاد دارد همان حادثه پاریس اینجا رخ دهد –ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی ا ست-چند نکته-اکسیوم- بقول جناب ظریفی – فرضیه کمکی است- مثال بیاورم- پلیس میبایست تمام مواد وسایلی که خطرناک هستند شناسائی کند ولو درایران نباشد واگر مورد لزوم ایران نیست ویا موارد محدودی ازان استفاده میکنند- در رسانه ها تبلیغات درباره انها نشود وداخل ومرزها هم بشدت کنترول شود- تردید از من است که علت مرگ یازده تا است ویا پانزده تا است-مثلا خودکشی کند- ویاغیرعمد بخودتیربزند ویکمواد سمی را اشتباها سربکشد وبقتل برسد ومانندان- اگر مرگی برای کسی رخ داد اولین کار پلیس تشخیص علت مرگ است- اگر علت مرگ در پانزده سبب نبود- غالبا میگیوند بعلت مرگ ناشناخته- پرونده مختومه اعلام میشود که این امرغلط است- اتفاقا دلیل پیشرفت شرق مانند چین وکشورهای اسلامی مانندایران  بدنبال کشف مسئله بودند وبه اکسیوم رسیده بودند- حضرت استادمعززمرحوم ایت الله زبرجد رحمت الله علیه- میفرمودند میبایست هرمسئله ای سئوال میشودحتما جواب اش پیدا شود وگرنه عده ای مضمون کوک میکنند-پس این دین کامل نیبست؟؟ فقط زما رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم ویازده امام علیهم السلام ورحمتالله علیهم واسعه کامل بوده است وحال مابایدچه بکنیم؟؟!! وحتما به جواب میرسید-دوم جواب سادهتر وراحت تر را پیدا کنید- لذا درقوانین شناخت فقه دست باز است از هرکشوری وفردی میتوان استفاده کرد ولی درچهار چوب ومسائل خاص بایداز فیلتر وصافی وحی بگذرد- اجمالا بدانید که نمیشودقران راقبول کنید ولی درمصداق ضدقرانی باشید این میشود دیالکتیک مارکسیستی میشودکه از ریشه غلط است واکسیوم هم نیست—حال برگردیم بر سرموضوع- لذا پلیس پس از مطالعات زیاد درباره ان سبب نا شناخته به یک فرضیه جدیدرا مورد ازمایش قرار میدهد کاری بس مشکل وبقول جناب اقای انیشتین کارنابغه پرمعلومات است- غالبادرتحقیق به یک سبب جدید میرسند وبه ان اکسیوم گفته میشود وگاهی درشرایطی مثلا سبب هفت میباشد که از نوع پیجیده است که میتواند دست ابرقدرتها دران باشد—جنب مرحوم دکتر علی شریعتی  رحم الله علیه ایشان دیاکتیک مارکس  قبول نداشت وبه یک دیالکتیک  فرانسوی که دراروپا  وغرب بسیار شایعاست قبول داشت- که نطفه مرد تز است ونطفه زن انتی تز است؟؟ وبچه سنتز است ویا  فضا فرهنگ شایع مسلط- تز است که ریشه ایش ایجادجبر اجتماعی میکند!!- درک فرد میتواند انتی تز باشد وباز ریشه ای عقلانی ان ایجادجبر میکند ولی فرد پس از مدتی به سنتز میرسد که انواع مختلف دارد- این دیالکتیک بسیاری از مسائل حل میکند وجنبا اقای مطهری بسیاری از جوانان را طلبه شما میکند ؟ جناب حضرت استا علامه شهیر مطهری رحمت الله فرمودند اولا این امر انهارا طلبه ما نخواهدکرد!!- درثانی زن انتی تز مرد نیست- اگربه خواهیم بگویم هردوتز هستند در ثالت به اکسیوم مانیاز نداریم- رابعا این اکسیوم غلط است یعنی اکسیوم نیست- نکته دوم- جنابمرحوم حضرت دکتر علی شریعتی رحمت الله علیه فرمودند- فکر نکنید که اسلام بعنوان ایده ال یعنی بودن رنج ودرد به بهشت نایل میشوید- شر جبری است- هرایدولوژی از لوازم این جهان باشر روبرو میشود- حضرت استاد رحمت الله علیه – مخالف این نظربودند- میفرمدند شر جبری نیست واز طرف خداوندمنان تمام خیر صادر میشود چون انسان به قله معرفت نرسیده است انرا شر  میداند- مثال  ایشان میاورد- فیلمی تصور کنیدکه مردمی فضول است وسئوالتی میکند که بعضی خوششان نمیاید وبعضی کنجکاوی میکند که دیگران خوش شان نمیاد  درفیلم یک چهره منفی تلقی میشود ولی دراخرفیلم متوجه میشویم یک کارگاه بوده است وبا ان سبک عامل جنایترا تشخیص داده است وتمام کار اش بر اساس حکمت پلیسی بوده است-در ایه 155سوره بقره- میفرماید ما به شما اندکی ترس-گر سنگی وبینوائی   وبیماری و ونقصان ---میدهیم وشکیبایان را بشارت دهد- ایاخداوندمنان شرمیدهد که عاقبت بفرماید بخاطر شر اهل بهشت خواهید شد این چه خاصیتی دارد بشارت به کسی میدهند ایمان بهتر وقوی تر ومستحکمتر وبه هدف خلقت نایل شده میدهند نه انکه از هدف دور شده باشد پس شرنیست- ایشان یک تحلیل کردنکه من اکنون زیاد درنظرم نیست ولی هماهنگ به نظر یک فیلسوف انگلیسی بود که میفرمیادخداوندمنان یک نقص میدهد هیچکس نمیتواند درمرحله اول ان نقص رابرهیچ کس نمیتواند برطرف کند ودلیل ان پیچیدگی ان است که انسان درباره ان تفحض کند مات ومبهوت میشود ومیفهمدکارخداوند منان است- ولی کم کم افرادی انرا حل میکنندتحقیقات نشان داده است اشراق حلال مسائل بوده است که سرچشمه جز خداوندمنان امری دیگر ی نیست واین را تمام دانشمندان غرب اظهار میکنند .باز به خداوند منان باز میگردد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- این بحث که مثلا تمام بنی ها شم خوب هستند- ممکن است که بداموزی ایجاد بکند که یک- بنی هاشم بد مارافریب دهد ویاتصور شود که کل بنی هاشم چنین هستند؟؟ ما بانظریات الیتی- موافق هستم ویک انتقاد همبه جناب حضرت فرودسی رحمت الله علیه دارم که همه پارسیان بخصو خانم ها خوب هستند؟؟ ودرسطح ایده ال هستندوتمام بد ها غیر پارسی وغیر خراسانی هستند؟؟ مشکل دراین جا  است که شیطان زمانی که پدیده جدیدی را برای کار خودانتخاب میکند نوظهور است اینجا است که  که ان فریب میخورد- کمونیست – فاشیست – پهلویست بهاالله- وهابیت وغیره زمان میطلبد تا روشن شود- جریان القاعده وداعش نوظهور هستند وهمانطور که ندجناب بیان کرده است دوگروه میشوند یک عده مخالف ویکعده موافق- اینجا است بقول ایشان بامهارت های نقش های ساختگی ماهرانه درجمع خدایان درمی ایند- در مشروطه سلطنتی که کودتا معنا نمیدهد؟؟ مگر بگوئیم ما به جمهوری معتقدهستیم- نقدمن این است بیادمیگذاشتندجمهوری تشکیل شود پنجاه سال ایرانیان جلو میامدند در اواخر حزب رستاخیز درایران یک شرکت انگلیسی سنجش افکارعمومی نوشت ایرانیان از لحاظ چالش سیاسی پنج برابر سال قبلاز حزب رستاخیز شدن- وسیاست مدران درنقش جن وپری –گابلین( سوسک وحیواناتی که روح شیطانی پیدا میکنند وباعث ازار واذیت مردم میشوند)-چرا صد سیاست مدار منفعل بی سواد ومطیع را رضا خان زندانی میکند؟؟  برای انکه یکچهره خدائی ساخته شود در حکومت  مشروطه سلطنتی که ارتشی نباید نخست وزیر شود- نبیادبیشتر بودجه مملکت برای نظامی باشد- ترسی از شوروی ساختندکه بودجه شوروی از صدقسمت هشتادقسمت ان  صرف نه قسمت میشود که بیشتران نظامی است لذا شماهم باید بخشی از این بار را بکشید-هرچه جناب حضرت ایت الله مدرس رحمت الله علیه فرمودند بودجه متعادل باشد مابقیه کارها باخداوند منان است مسخره کردن-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0