سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به اخبار-در دیلی تلگراف یک خبر داغ نشریافته است- که جناب اقای ":البرتو-نیسمن": در سن 51 یکسالگی که یک دههدرباره -1994 رخ دادمرده درخانه اش یافت شد- که یک بیمارستان یهودی بود- برای کارشناسان بخوبی روشن بود که این کارایران نیست-برای انکه روی مهمات حساسیت زیاد است- در کشورهای پیشرفته بیشتر نبوغ انان در ارتش است-ودولت ها وبخش خصوصی ومردم کمک فراونی به ارتش ها میکنند-درسرکلاس دانشگاه لندن-خانم استادمیفرمودند دانشگاه نظامی": سن سیر: فرانسه که بسیار مشهور است ومردم وبخش خصوصی انرابه اینجا رسانده است- زمانی بیمارستان این دانشگاه ده تامیکروسپ الکترونی ازمردمخواست- ظرف دو روز 600 عدد خریدند- انگلستان هم همینطور است ولی اخیرابعلت انکهتمام پول ها درجهت بمب اتمی استمردم وحشت کردنداز کمک وجلوگیری جنگ های استعماری دارنداز کمک کردن خودداری میکنند هربخش مرز درکشرهای پیشرفته بین دوتاسه سال تخصص های فوق تخصص میخواهد- بله باتفنگ وچاقوبمب بنزینی حمله شده بود احتمال چنین امری از ایرن میرفت ولی درحدودسیصد کیلو مودادمنفجره سواره یک ونی متعلق به بیمارستان بوده است درپارکنیک قرار میگیرید ومنفجر میشود که کار ایران نیست- بیان کردن که ارتش حزب الله جهانی تشکیل شده است کهبخشی از انها ایرانی هستنددروغ هائی ساختند کهایرانیان هادرارژانتین با اسلحله فروشها وموادمنفجره رفیق شده بودنداین جناب بعداز انتخاب خانم کریستین که ریاست این تحقیقات رابعهده گرفت ومشاور اصلی مسئولهدایت این گروه کردکه همه مسائل انهارا حل کندسرانجام بهاینتجه رسید این ادعای بیخود  بسیارمزخرف ومسخره است وحتی ایران در این کمیته همکاری زیادی کرد- من مقدمه ای بگویم جهان فکر نکند درتمام جنایات خوداش وسگزنجیرهای اسرائیل هرنوع همکاری بکند ولی خود چون درجنگ شرکت مستقیم ندارد مبرا بداند ولی اگر روسیه به سوریه وحزب الله وایران کمک کند انواع تهمت وفشارها برعلیه او ایجاد کند سه احتمال برای کشته ایاشن است اول گفتند- دروغ گو هم حافظه است ایشا ایران راتبرئه کرده است بقول معروف سنگ مفت گنچشگ مفت- دوم بدستور ریس جمهور محترم ارژانتین بعلت فشارهای زیاد غرب به اایشان گفته است که خودکشی کند وسوم که ازهمه مهمتر است کار امریکا واسرائیل است اقایان وقاحت به اوج رساندن- مدوام به جناب اقای بشار اسد ریس جمهمور محترم سوریه تهمت ها ناسزاها بیان میکنند وجنایات درغزه وتو میکنندومسلم است این جنایت به بخواهد به لاهه برود انها وتو خواهند کرد ولی بدانند ابی لهب فکر میکردد هرنوع تهمت وناسزا وازار واذیت پاسخی نخواهد داشت ولی خداوندمنان پاسخی درخورداد که جوانان مکه به نزد او گفتند گفتند یک لعنت معجزهمند برای خود خواستی حال جواب بدهد ودیگران باز ادب یادنگرفتند- باز انها هم به مشابه ان دچار شدند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- شبهه فیروز ابولولو- سریال جناب اقای عمرسرتا وپا ساختگی است- وحقایق رابه نفع بنی امیه تحلیل کرده است-زیرا سه خلیفه اول راشدین از بنی امیه یامیترسیدند- ویا از گروه انها بود جالب ان استکه در اخر الزمان ندای حضرت جبر ائیلعلیه السلام میفرماید امروز پیروزی با علی علیه السلام است شیطان بافریاخفیفی میگوید طرفداران عثمان جمع شوند وحق باانها است-درفیلم ابولولو ایرانی است درحالیکه ایرانیان سالهای بعد لقب پیدا کردند وتعدادانها بسیارمعدود ومحدود است- ومعلوم میشود که فردی که لقب ابولولو داشته باشدباید سیاه  باشد وعبد باشد زیرا عرب به کسی موی  وچهره سیاه داشته است –نام انرا کافور میگذاشتند وکس که زشت بوده میمون میگفتند یعنی بسیار زیبا- این عبد که اسم اش فیروز است که معرب پیروز است نمیتواند باشد پس فیروز کسی دیگر است غیر از ابو لو لو است  فیروز ابولولو یعنی شخصی ایرانی که دراختیار ابولولو است رسم بوده است-از زمان جناب ابوبکر مسائل سیاسی اغاز شد وحتی جاده ها امن نبود دزدان به افراد هجوم میاوردند ومداوم فرقه گرائی درحال شدت بود که مهترین انها باند ابوسفیان بود که حاضر به دادن زکات به خلیفه نبودند وجناب اقای عمراول این امرا تائید کرد ولی پس از انکه مدینه بافقر وفاقت-فرمودند تمام قبالئل باید زکات راطبق الگوئی ایشان معین میکندسهم مدینه رابدهند ودرمدینه دو سرکرده مهم بودندکه طرفدار بنی امیه بودند یکی عبدالرحمان عوف ودیگری شعبته بن مغیره- وصراحتا گفتن ما زکات شمانمیدهیم وجناب عمر فرمود من باشمشیر گردن را شمافرود میاورم- ایرانیهادرمدینه هیگونه ابهعتی نداشتند بجزفیروزان که فراماندار یمن بود واز طرف درباره ساسانی ماموریت پیدا کردکه درباره حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تحقیق کند وچناچه حضرت اشصلواه الله علیه واله والسلم  رابرای برای دربار ایران خطرناک میداند ورابقتل برساند وبادیدن معجزه ازرسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وبیان ماموریت ایشان ونظمی که درمدینه بود وبسیاراثار به پیامبر ارکم صلواته الله علیه واله والسلم ایمان اورد ومیگویند گفت یا پیامبر صلواته الله علیه واله والسلم من نگران زن وبچه خودهستم وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند دیشب فرزند خسرو –پرویز شیرویه شکم پدراش را درید وخطری تورا تهدید میکند ایشان به یمن امد وعیال وفرزندان ایشان  اورلعنت کردندکه به پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم ایمان اورده است وفیروزان باز گشت وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از علوم ایشان درنظامی  وامورمالی واطلاعاتی کسب علم کنید وایشان رابزرگ بدانید—هیچ ایانی درمدینه جرئت نمیکرد که جیک بزند وعلت ماندن انهادرمدینه به درخواست علی علیه السلام بود- جناب فیروز هنرهای زیادی داشت ازجمله خنجری میساخت که یکنوع هلال داشت که به راحتی دربدن فرو میرفت وکنار لبه خنجر یک کانال ظریفی به موازات لبه خنجر میتراشیدکه دران کانال زهر وارد میکرد وخشک میکرد وبا یک صمغ گیاهی ظریفی روکش میساخت-ابلولو چه کسی تحریک مسلماعلی علیه السلام نبوده است نه نفر از مصر به مدینه امدندجناب اقای عثمان که دراوائل-عمالش مردم رابزور به بارعام میبردند وبه حرف های انها گوش میکرد وصل میداد ولی دراخر هرکس اعتراضی داشت به سختی به نزدعثمان میرسید وبالگد بیرون میرفت زندگانی رضاشاه ومحمد رضا شاه مطالعه کنید وحضرت به ایننه فرمیرومودند دندان بر رو جگر بگذارید- تانفر دهم که همین وضع جناب اقای عثمان تکرار کردبه خدمت علیه اللام رسید وگفت یاعلی علیه السلام باور بفرمائید حوصله مردم مصر تمام شده است واگر وضع تغیر نکنید تمام مسلمانان را یامیکشند ویاخراج میکنند وبه حکومت فرعونی باز میگردند-علی علیه السلام حرف ایشان تصدیق کرد وحق با شما است ولی کار رابدست من بسپاریدوفتنه نکنید ومن مسئله را حل میکنم-ام المومنین ودیگران فهمیدند کار عثمان تمام شد- ام المومنین بلافاصله در گرمائی که سابقه عربستان نداشت- یک شتر مرده بود وشتران بی حال بودند توسط برادراش عبدالرحمن روانه مکه شدوقتیکه به مکه رسیدند همه تعجب کردند که چکار احمقانه ای بوده است وگفتند شانس اوردی به راهزنان برخورد نکردی وحال علت چیست حج اسلام است برای خود ویا پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم- گفت هیچکدام گفتند پس عمره است وایشان تصدی کرد گفتند در زمستان میامدید چرا عجله کردید فرمودند امدم در ضلع     مستجارکه مقابل درب کعبه است به سمت عراق که درانجا دعامستجاب میشود- عثمان را نفرین کنم یاعزل شود ویا کشته شود وبسیاری این امر دعای حضرت ام المومنین که در جنگ جمل ازحضرت علی علیه السلام شکست خورد ومشخص شد که بخاطر دعای ایشان نبوده است ومکه وعربستان یک پارچه پشت ایشان بودند- لذا این مسائل درسیاست امری طبیعی است-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نگاهی به کتاب ": موقعیت های سخت": خانم هارری کلینتون-خانم هارری کلینتون کتاب های زیاد نوشته است که بیشتر خاطرات دوران سیاسی ایشان است ومورد نقدهای فراوان شده است وکتب متعددی درباره ایشان نوشته شده است وبقول یک خبر نگار تمام استراتژی ایشان مضمحل کرده اند- ایشان دراین کتاب که بقول خبر نگاران برای انتخابات ریس جمهوری 2016 نوشته است کتابی است بامردم امریکا درباره استراتژی سیاسی خود اتمام حجت میکند که یا این استراتژی بپذیرید وساکت باشید وایاانرادر انتخابات رد کنید- اولین بار است که امریکا بحث از موقعیت تلخ وسخت میکند- تاریخ ورق خور ده است وهمچنان دراحادیث اخر الزمان است دوران هرج ومرج کشت وکشتار شروع  میشود- بحث کلی ایشان این است که امریکا هرجاامد ثواب کند کباب شد؟؟!! ومنافع مشروع را ازدست داد لذا باید با سیاست هویچ وچماغ عمل شود سیاستی که بنام امریکا بپش-نام گذاشته است- که باید درهرنقطهجهان باندی نیرومند وقدرتمند ومسلح باشند که اگر حرف حق به گوششان رفت واردعمل شوند وسیاست رابنفع امریکا بچرخانند- یکخانم اهنین درقیافه یک سنجاب نارنجی پوش که مداوم بدنبال جمع اوری فندق است وهمه را بظاهر مفتون میکند- وبقول مفسری چه راحت واسان این مطالب را بیان میکند البته اینبارمردم امریکانمی توانند بگویندکهما بخاطرصحبتهای شیک ولوکس رای دادیم ولی برخلاف شد- نقاد روزنامه تایمز نوشته است این کتاب مردم وسیاستمدران میخواهد فریب دهد- حضرت امیرالمومنین علیه السلام میفرماید- از رمیدن نمعتها بترسید –چرا که هرگریخته ای باز نمیگردد وبازگشت ان کاری اسان نیست عادت ها اگرمنطقی نباشد سرانجام درتغیر وتحل انسان به بیچارگی میکشاند-جناب حضرت مستطاب مرحوم ایت الله ربرجد رحمت الله علیه یک بارفرمودند  یک ایه درقران است که داستانش این است مکه خواسته بودنظمی بدهد برای وادیه  ها بخشدار معین کند که ترجمه کردند فرماندارکه این رسمرارسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم پذیرفت وپس از فتح مکه شروع تغیر بخشدار ها کرد درزمان مکه دووادی خیلی نزدیک بهم بودند وجمعیتی نداشتند- یک بخشدارانتخاب میشد وقانون این بود که وادی تعداد جمعیتاش زیادباشد بخشدار انجا مستقر میشد سرجمعیت اختلاف ایجاد یک عمروعاصی فرمودند مردگان حساب میشوند ومردم فریب خوردند وان وادی که جمعیت کمتر بود محل بخشدار شد قران نکات مهم جاهلیت کرده است وسپس پیامبر ارکم صلواته واله والسلم وبصورت مشروح حضرت علی علیه السلام درنهج البلاغه شرح دادند این داستان درقران باشدیترین بالاترین خط قرمز بیان شده است-همه مفسرین راهاج واج کرده است- ایشان پس از تحقیق به این نتجه میرسد  چون جامعه رافریب داده است ولو این فریب مسئله کوچکی باشد بایدسخت از ان ترسید- زیرا تخم مرغ دزد اخر شتر دزد میشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- شبهه ام کلثوم—جناب اقای سجودی باز معرکه ام اکلثوممطرح میکند اصلا درفقه بسیار ضعیف است- همان به که شما سنی شوید خدمت شما عرض کنم سال طلبه ششم درس  اجتهادقم دربسیاری جهات ضعیف است مگرفقه شوخی بازی است- دوحدیث متضاد درکافی است فلان است  وبسیار است درهل سنت همه متفق هستند- چه یک اجماع منقول است که ده شاهی ارزش ندارد کمی تعقل میکردید- مسئله راحتی – میشد- همان مطلبی شخصیت برجسته شیخ مفید فرمودنددرست است اسم دیگر حضرت زینب سلام الله علیها است- دلیل  گفته بعضی اقوال ایشان درسال هشت هجرت بدنیا امده است زمانی که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درقیدحیات بودند حدیثی بیاورید که ایشان نزد پیامبر اکرمصلواته الله علیه وله والسلم بردند وایشان درگوش انجناب اذان واقامه گفتند ونمام ام کلثوم برای ایشان مشخص کردند که هرگز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم اسم ام ال کلثوم را انتخاب نمیکردند در عرب رسم است که دختران دربدوتولد کلمه ام ویک اسم دیگر که بیشتر پسر است میگذارند که جنبه مادری باعث کنترول روح ایشان شود واین لقب مورداحترام افراد واقع میشود تمام اسمائی حضرت پیامبر اکرمصلواته الله علیه واله والسلم معنای عمیقی دارد وپس ازرحل جان سوز حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم حضرت فاطمه سلام الله علیها به حضرت شهیدمحسن باردار بودند پس جنا ب بانو ا لکلثوم قعطا قبل از حداقل نه ماه از ابستنی حضرت محسن علیه السلام بدنیا امدند پس در زمان پیامبر اکر صلواته الله علیه واله والسلم هستند که هیج حدیثی دراین بار نیست- زمانی که حضرت فاطمه سلام الله علیها درحالت نزدیک به رحلت بودند دستور دادند فرزندان من رابیاورید تنها سه نفر بودند پس چرا اسمی از امکلثوم نیست انز مان حضرت زینب سلام الله علیها پنج ساله بود هاست حدیث میگوید اصحاب به درب منزل امدند واز حال حضرت زهراسلام علیها جوی شدند دختری پنج ساله حضرت به نام ام کلثوم خبطه غراخواندندکه همه مات ومبهوتشدند وایشان فرمودند دیشب ایا دفن کردند که اصحاب سخت واندوهگین شدند وبه سمت حضرت علی علیه السلام رفتند ودربعضی احایث به جای ام الکثوم-حضرت  زینب سلام الله علیه واله والسلم نوشتند-اما یک نکته است عده ای احتمالادختری بزرگ سال درخانه حضرت علی علیه السلام دیدند وخواستندایشان خواستگاری کنند وشایداسم ایاشن هم ام الکلثوم باشد حضرت فرمودند دختر من است ولی الز قبیله جن است که نز من علوم اسلامی یادرا میگیرید- جناب اقای عمر اصرار داشت  بنابرحدیثی حضرت فرمودند  اول سن شما اقتضا نمیکند به طبقه بالابرو ودرانجا ایشان متوجه شدند که ان دختر خانم جن است شاید باز هم میخواسته خواستگاری کند کهاحتمالا حضرت فرمودند اختیاراش باپدراش است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جاب سایت صدای امریکا- ایا شما علم غیب؟ داریدکه جوانان از هشدار ونصحیت درباره پوشیدن ساپورت توسط خانم ها ناراحت میشوند-چون از مرد سالاری یک طرفه ناراحت هستنتد؟؟ ویا حقوق زنان دربرابری نادیده گرفته شده است ویا تمدن ایران زیر سئوال میرود؟؟- بعضی از جوانان میخواهند تمام عمر ":سینگل": باشند که هرجا خواستند کارکنند چهدر داخل ایران ویاخارج مشکلی نداشته باشند وحتی دربلوک های ساختمانی غرب اگر یک خانم همسایه شوهر دار نگاهی خاص داشت –انجاراترک میکنند ومداوم به کلینیک مشاوره روحی وجنسی مراجعه میکنند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مسئله  :"راست ودروتغ:"-راست مانند اب میماند صاف وزلال

 وارام بخش وشفاف-دروغ بدوقسمت تقسیم میشود- یکی جهل است که انسان انرا حق میدادنددر تاریکی است تصور میکند که در روشنائی است- درحقیقت – یکنوع فهم القائی است- چون اتش استکه درونرا کم کم میسوزاند وزمانی چون یک اتشفشان بیرون ریخته میشود- کهدر اسلام بهان کفر هم گفته میشود ولی فرد کافرنتایج کارخودرا میپذیرد ونسبت به ان احساس مسئولیت میکند- ولی نفاق انسان بخوبی درک میکند یک چهره دروغین دارد- هرگز نسبت بهکار خود احساس مسئولیت ندارد وبدنبال سد کردن است- در دوجهت متضاد حرکت میکند یکی پنهانی است دیگری ظاهری که به اهداف خود برسد ونمیخواهد حق گو باشد وهرگز بدنبال ازادی نیست وبدنبال پیدا کردن یک نقش کلیدی است- ونقش دوجانبه بازی میکند وسرانجام بدنبال یک تخاصمی است که  از طریق فیزیکی فاتح شود- دوستان واقعی خودرا پنهان میکند وبه عوام فریبی روی میاور د- واز نیروی های ساده لوح افراطی  یار گیری میکند وسعی میکند مومنین را از صحنه خارج کند- درحقیقت زیربنای او- وارکان یقینی او کفر است وایمان یک روکشی است که انرا مخفی میکند ومداوم گاز سمی منتشر میکند ایمان را به چالش میگیرد- وبسیار عمل گرا است ونظریات عمیق ندارد ولی باشعار ولفاظی بیشتر افراد به سمت مسائل دنیائی وعملی که خود راه حل میدهد سوق میدهد ومسائل را شخصی میکند- وبه معادلات نظامی بسیار دلبسته است وباهرکس برای سرنگونی رقیب خود همکاری میکند وتئوری ااسی متضا بودن وخنثی کردن حقایق یقنینی الهی است- وهیچگونه کنترول اخلاقی وحقیقت نگری ندارد- به سنت مادری وسرزمینی علاقه مفرط دارد- وبخش سکولار درانها بسیارقوی است وسعی میکند کفرخود را به روز وبسیار متعالی نشان دهد وباسیاست باهمه چیز بازی میکند-0 واتحاد انها فقظ در زمانی است که بادشمنان قوی خود مواجه میشوند وهر کدام منافع خاص خود دارند- وحتی نسبت بدوستان خودهم وفادار نیست واصولا غیرقابل اعتماد است- زمانی هم درخدمت دیگری میشود تابهاهداف خودبرسد- وافراد باولع خاص به سمت اهداف خود میراند واگر مومنین فضار ادر دست داشته باشند ومخالفین اند ک باشند فضارا نادیده میگیرد ومخالفین تقویت میکند- وهمیشه خودراروضشنفکر وعاقل میداند ومومنین را مرتجع وغیرعاقل میداند وازادی خواهان که با اوهمراه نیستند بدنبال حذف کردن میرود- تاریخ بخوبی نشان میدهد متاسفانه اموزش وپرورش- همیشه جنبه سکولار داشته است- یعنی نسبت به دین خنثی بوده است- سه اصل کلیدی مذهب –توحید- نبوت- ومعاد هیچگاه مطرح نمیشده است مانند علوم پزشکی که مغز وقلبرا بیان نکند ودرطول زمان خود نقش مذهب را بازی میکرده است مهم این جا است که این علوم خیلی زود انسان بهمرتبه رهبری وتصمیم گیری میرسانده است ومذهب جنبه خرافات پیدا میکرده است ومتولی درست وحسابی نداشته است- این سه اصل مذهب یک امریقینی است- یعنی فرد میبایست همچنان در زندگانی علومی یقینی میخواند انهاراهم بصورت یقینی درک کند ول بعداز ان ایمانی است بعنوانمثال یک جناب درکتر باید یقینی شناخت ولی به نسخه ایشان بایدایمان اور دوتوکل کرد ودر علوم الهی یقین بالاترین درجه ایمان میگویند یعنی درجه عقلانی ان درحدکمال است ولی از لحاظ مرتبه در مرحله اول باید لحاظ شود وبدست اید مانند زیر بنای یک ساختمام که اول بایدساخته شود- لذا بحث القائی ندارد تمام علوم ان به عقل زنجیر شده است- الین جا است که کفر ونفاق وشرک مدرن باچالش ربرو میشوند-ادامه دارد

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای هاشمی از شماتنها به قاضی رفتید وخوشحال بازگشتید- شما بهتر از من میدانید که درچه گردابی هستید- برای خودتان راه نجات- میتراشید وهچگونه سرنخی که شمارانجات دهد وجودندارد –درامر پلیسی کسی را ربودن وایشان هیچگونه اطلاعی برای انروز که بیرون رفته است-نداده است چناچه سرنخی بدست نیاید بایدسه روز صبر کرد- زیرا مکن است سرنخی بدست اید-هرکه رغیر علمی به نفع افراد رباینده است انگاه کدام تاکیتک رابایدانتخاب کرد شناخته میشود ولو یک سرنخ کوچگ برای پلیس های حرفه ای کافی است- یک پلیس حرفه ای امریکا- ریس تحقیقاتی پلیسی بوده است مدتها نقشه میکشد یک فرد ثروتمند را بکشد وپول انرا تصاحب کند ظرف زمان کوتاهی این کاررا میکند بدون کوچکترین جای پا- .ریس گروه تحقیقات بوده است درتحقیقات متوجه میشوند کار خیلی حرفه ای رخ داده است وچنین چیزی دران شهر وجودنداشته است- جناب ریس هم تائید میکند- در امر پلیسی درامریکا ایالت ها مکتبهای مختلف دارند بخصوص درامر بازجوئی- یک گروه  تصمیم میگرنند تمام افراد پلیس ان شهر را باروش مکتب دیگری تست کنند- تنها کسی  کند عمل میکرده است وکمی حالت تعجب داشته است ریس بوده است به گروه او دستور میدهند بعضی اطلاعات را به ایشان غلط بدهید که بنفع ایشان باشد وایشان انهارا تصدیق میکرده است خانه ایشان بارها میگردنند تا سرنخ بدست میاید-خداوندمنان در سوره بقره به دشمنان خوداش میگوید که خداوندمنان حکیم وعزیز است حکیم بسیاردانا وبسیارباتدبیر عزیز یعنی دراقادمات خوداش شکست نمیخورد وضعفی نخواهد داشت همه چیز درست است یعنی حکمت باقدرت غالب عمل میشود اما اجازه بعضی ازادی هم داده است وفرموده است دقت کنید ازمایش است برای ازمایش ودرک انسانهای فرهیخته وخودجوش چنین ازادی داده است تا درجات مشخص شود- درکتابی میخواندکم که حضرت عیسی علیه السلام به اذان الله قدرت زنده کردن مردگان داشته است پس قدرت ائمه اطهار علیهم السلام الله اجمعین مشکلی ایجاد نمیکند- فردی را زنده کرد ان فردباوحشت گفت قیامت شده است؟ وقتیکه جریان رافهمید همه گفتتند علت ترس از قیامت چیست- ایشان فرمودند بر اساس حافظه کهشخصی بهمن امانتی داد ومن درحفظ ان کوتاهی کردم وبه ان اسیب رسید ودروغی گفتم وتاوان پس ندادممن در قبر مدتها سیم وجیم کردند ومنراگناه کار شناختند ومداوم عذاب میکردند وگفتندعذاب سختر برای تودرقیامت است حضرت مسیح علیه السلام فرمودند من نسل امروزی  ان فردرا میشناسم- حاضر هستی کهدراین دینا کار کنی  وتاوان بدهی ومن از خداوندمنان طلب امرزش تووجلب رضایت انفرد را خواهم گرفت ایشان گفت ولو با چشمانم خار بکنم این کارا خواهم کرد وزمانی که تاوان پس داداز حضرت مسیح علیه السلام خواست زمانی دراین دینا درنگ نکنم- زمانی که حضرت فاطمه سلام الله علیها سوار برشتر به منزل بخت میرفتند وسط راه حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام افسارشتر به علی علیه السلام داد مینویسند رنگ علی علیه السلام پریدمدتی مکث کرد وبرگشت حضرت فاطمه سلام الله علیهانظاره کردلبخند ایشان رادید وحضرت سول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام به علی علیه السلام دلداری دادندکه شمابرامرتقویث باشید خداوندمنان شمارا کمک میکند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0