سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-  نیم نگاهی به مجله  شارلی ابدو-متاسفانه مقالات وتحلیل درباره مجله مزبور راایران سانسور میکند وحتی خوداش تحلیلی از این مجلات  نمیدهد- فقط یک سایت  باز بود- روی جلد چهار مجله اخیررا که عکسی که دربر داشت  ومطلب کوتاهی درباره ان نوشته بودراقابل رویت بود عکس یک خانم جوان سیاه پوست بودکه لباس بلندی که مقداری سینه ودوپای ایشان رانشان میدهد  وانر درمقاله خنک کننده وقرص ارام بخش نامیده است-نویسنده تحلیل کرده بود کهمجله جناب اقای پاپ راوجناب اقا اولاند رامریض روانی  نامیده استکه هیچکس از مرض ایشان مطلع نیست ودراین باره شرمی رارعایت نکرده است- مقاله این چنین گفته است- اگر من درخواست داشته باشم چرا مسلمانان دروحشی گری خود خیلی کم وناچیز به پیامبر خود اشاره میکنند درحالیکه مسحیت افراداش انواع کفر گوئی را به حضرت مسیح علیه السلام بیان میکنند- ایا مسلمانان حس انسان دوستی ضعیفی دارند-(سکولار ها) ازفیلم گرفته تا کتاب حتی –تی شرت که در روی ان عکس حضرت مسیح علیه السلام است مطالب مزخرف نوشته شده است اما مسیحیان هرگز نه به افراد تیراندازی ویا سربریدن برای تفریح انجام نمیدهند- زمان ان رسیده است این معتصبن خرافی عمال خنککننده وقرص ارام بخش میل کنند- فراموش کنید که خداوندمنان درباره اجازهدادن این خونریزی ها چه احساسی دارد- حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم شخصا اگر امروزه حیات داشت مسلما این جهادگران خونریز دیوانه را سرمیبرید- اماتحلیل بامعلول نمیشودمبارزه کرد بخصوص معلول یک اعتقادمستحکم بالاخص مذهبی باشد-درثانی غرب درشکل دادن ان نقش تعین کننده دارد وهمچنان انرا تائید وپشتیبانی میکند- وگناه را میخواهد برسراسلام مسلمانان بی اندازد  که با یک تیر دونشان بزند- بحث اساسی این  است که اسلام ومسحیت واقعی شناخته نشده است- حتی خداوندمنان شناخته نشده استدرست برعکس ان چه غرب ویاشرق بیان میکنند ومیفهمد اسلام ومعنویت اسلام میباشد- من یکی به جنگ بدر میاندازم- به نظر حقیر هنوز اسرار این جنگ بخوبی تبین نشده است- مکه اهل جنگ بودند واهل دزدی وراهزنی وچپاول یک دیگر انجام میدادند- اهل کاری وحرفه ای نبودند مدینه افرادزادی از انان اهل کشاورزی ودامپروی بودند وکمتر درجنگ ها شرکت میکردند در زمان جنگ بدر اغلب جوانان کشاورزان شرکت کردند که هیچگونه تجربه جنگی نداشتند- حتی شمشیر هم بدست نگرفته بودند گرچه یکجناب سرهنگی نگاشتند که پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله9 والسلم ظرف مدت کوتاهی به انان فنون نظامی اموخت البته این یک حدس است وبه نظر حقیر این چنین نیست اینها با چوب امدند وبسیاری از انها حتی این چوب ر اهم نداشتند پس چطور شدکه ان فتح وجنگ  شگفتی ساز را انجام دادند قران میفرماید که الله عمل برنده شده بودکهتوسط فرشتگان نشان دارد یعنی متخصص جنگ بعث برنده شده شد چگونه بهانها الام میکردچوب راچگونه بکارببرد شمشیر  درچوب گیر میکرد وبه الهام میکردعبایش ربکش ویک لگدبزن لگه که میزد پای ان فرد از تنش جدا میشد ویاهرفرد دونفر میدید بایکی خیالی میجنگید وان فرد چوبی بر که اومیزد که سرش جدا میشد وشمشیراورابدست میاورد تا اجا که دوشمشیر  میشدنوشتن که موهای زیادیکه مانند کوهان شتر همه صورت را گرفته بود این رسم صالا درعرب نبوده است تنها ایرانیان بعضی چنین بودند چهرهای بسیارخشن وچشمان بسیار  غضنباک بطوریکه گفتنداگرخودرا دراینه میدیدند وحشت میکردند اینچنین وانمودشدند بعداز مدت کوتاهی وحشتی عظیمدرسپاه مکه افتاد که تصور میکردند اینان یاجن هستند ویاجن در انها حلول کرده است واینرابرای مردم مکه گفتند والین امرباعث شد که کشتارکم شود وگرنه کشتاری عظیم رخ میداد جنگ احد هم  تعداد کمی کشته شدند جنگ احزاب یاخندق هم تعدادی بسیارکم کشته شدند- لذا خداوندمنان وبدنبالش پیامبر  اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رحمت فراوانی افاضه کردند ومابقیه پیامبر ان صلواته الله علیهم اجمعین انها کمتریت تلفات را داشتند بیشترین تلفات متعلق به یهود استکه دنبال سامری رفتند نه خداوندمنان خون ریز است ونه پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم ونه حضرت مسیح علیه السلام درحالی سکولارسیم تا امروز نشا دادکه بسیاربی رحم است – وبقول ایاشن مریض است این مجله تنها 60000 نسخه بیشترفروش د اشته است وبارها ممنوع قلم شده است مسخره کردن که دردی دوا نمیکند ولو درست بگوید اقایان میابیست بحث علمی متقن رامطرح کنند وبقول دانشمند وعالم ممتاز نیچریه جناب اقای زاک زاکی- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تنها کسی است خوبی رابربدی حاکم کرد درحالیکه خوشنترا تقبیح واز دورخارج کرد وهیچگونه کاربردی از ان نگرفت- امیداست کهغرب بیدارشود ودست از نهلیست نسبت به مذهب بردارد واهل تحقیق وتدبیرباشد-انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاه ی به یورش به مجله هجو کننده مذاهب—یک تحلیل خانم تحلیل کنده مسائل سیاسیدرامریکا تاحدودی جریان را مشخص میکند –البته نظریات شخصی است- منبع القاعده یمن جریان حمله به مجله چارلی ابدورا بعهد گرفت القاعده یمن تا امروز دقیقا به نفع عربستان وغرب عمل میکر د که بقول ان خانم تحلیل کننده به مرحله روان رسیده بود این جنابان شورشی راحت به یمن وبه فرانسه باز میگشتند واحتمال اسلحه ها را هم فرانسوی برای کاربرد گیری ومحافظت خود دراختیار داشتد-ولی مدتی است که غرب روش خودرا نسبت به القاعده تغیر دادن است- نمونه های زیادی دارد – لیبی – کانادا- بوستن سیدنی- اخیرا پاریس  وبه لندن هم هشدار دادند- حملات اخیر بخصوص هجونامهای که مجله چارلی ابدو درباره سران داعش نوشته بود نشان از یک تغیر قابل ملاحظه است وامکاندارد با مسائل عربستان هم ارتباط داشته باشد امافرانسه برای حجاب ازادی نیست ولی برای هجوکردن مذاهب جای ازادی است اشتباه نشود- اقاعده وداعش در همه جا دارند جنایت میکنند وبسیارجاها هم از طرف غرب پشتبانی میشوند –ودلیل دیگر اناست که اقای اوباما فرمودند مردم تحلیل غلط نکنند- ایاشن دریمن فرمودند ما تروریست ها را نابودمیکنیم- همه جا بقول ان خانم شوکه شدند هیچگونه امادگی نداشتند ودلیا اش مشخص است- یعنی گروه ها تغیر راه دادند ومیفرماید ما داریم اشتباه میکنیم با بمباران کردن- عراق وسوریه مملکت را ازدست ترویست نجات میدهیم- دقیقا همین کار راباسیاهپوستان داخل وافریقا کرده اند


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-جناب مستطاب- امیرعبدالله که رحمت وغفران میکس برای ایشان باشد- فرمودندتاریخ عارف معروف امیر مهنادرزمانی که حکومت اصیل کویت بر پا بود ودرابادان کلمه "ولوک": را کشیده ولطیف بر اساس دستورات مدرسان شریف ابادان تلفظ میشد ایشان بدنیا امد و اولین شعر عرفانی خودرا که به سبک یونیون فرمود یا الله یا شباب- یا الله شباب – رحمت یا شباب توبه یاشباب صله رحم یا شباب وسپس میکس فرمودند یا الله یاشباب- درس بخوان یاشباب درس بحر بخوان یا شباب- درس نفت بخوان یا شباب- جناب امیرمهنا شعر عرفانیسطح بالای عرفانی خودرادردریای چین فرمودند چون دریای چین مستم از هزاران فشارقبرش سرمستم-چون اسمان دراسمان سرمستم- اگرهزاران گراز درزخم ام  نیشترز نند بخاطر چشم بادمیش چون ابر درصمدیش  مواجم- فشارقبر من است روی اگر بگرداند- جمله عرفانی-سیاسی باغ وحش نیویورک- حیوانات را باغذا گول نزنید به چهار زبان فارسی ابادانی- عربی کویتی- - انگلیسی لندنی-  صیهونیتستی- انگلیسی- نیویروکی – صیهونیستی ترجمه کنید وکلیسا میرو.ید با پلیس بروید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—جناب اقای سجودی بعلت یک مسافرت نمیتوانم جواب کامل بدهم انشاالله اگرخداوندمنان عمری دادانشا الله جواب کامل خواهم داد- اینکه حضرت فاطمه سلام اللهعلیها واردمنزل شد ودیدسرحضرت علی علیه السلام برسر یککنیز است وناراحت شدوبه منزل پدری رفت- وحضرت علی علیه السلام فرمودندکه اینکنیز هدیه حضرت جعفر علیه السلام به من که چهارهزار درهم!ایشان خریده است ولی من باایشان رابطه نداشتم این حدیث جعل محض است که اثبات میکنم فرمودید که شماشیعیان کتاب خودرا تصحیح کنید ونگوئی هروقت میل شما میشودضعیف است وهروقت میل شما میشود قوی است حرف شمادرکل درست است بایدمعیار هایکی شود ولی ان تازمان کگناه به گردن شما است- حق با شیعه است زیرا اثبات میکنیم که طبق گفته شمافلانحدیث درکتب اهل تسنن کهبه نفع شیعه حرف ما مستدل میکند شماقبول نمیکنید وحدیثی از نظر شما ضعیف است وبهنفع شما است قبول میکنید ولی ماقبلا بادلائل اثبات کردمی کدام ضعیف است وکدام قوی است وکدام لب مرز است باید دوکتاب نوشته شود کی همینطورل است برای تمرین طلبه هاباشد وگرنه تشخیص جعل ازدرست برای انها مشکل میشود ویکی هم هرمجتهد برای خودتصحیح شده داشته باشد که کردندکهمعروف ترین انها مال حضرت ایت الله العظمی عظیمالشان بروجردی بوده است تقریبا مابقیه چنین کردند- اول اسم این کنیز چیست اسم کنیزان حضرت پیامبر اکرم صلواتهالهعلیه واله والسلم که انها مادران خودنامیدموجود است اسم عظمت ها فضه وقنبر وجودارد دوم مردان سفیدپوست تمام کنیزان انها از سفیدپوستان یمن تهیه میشد سفیدپوستان روم شرقی ترکیه بقدری گرالن بودکه ابوسفیان نمی خرید اندکی ازانان برای فحشای گرانقیمت ونوازندگی خریده میشدند که بندرت بوده است وکنیزسیاه جزو برای بردگان کهبیشترسعی میشد برای انها سفیدپوست باشدخریداری میشد کهچنین قیمتی نداشت چهارهزاردرهمثروت عظمی است که برای برده سیاه داده نمیشدتحقیقاتی شده است تقریبا این پول معادل دویبست هزار درهم درزمان هارون الرشید است زنان ومردان سیاه پوست ازحبشه ازاد-به عربستان کوچ میکردند مانندابوهریره-کسی سفیدپوست از انهارابه زنی نمیگرفت وحبشه زنان سیاه داشت همسر حضرت جعفر علیه السلام امسلمه تعریف کرده است مادرحبشه درفقر زندگانی میکردیم ودرکشتی مدتی غذاتمام شد واب میخوردیم وگاهی یک ماهی شکار میشد چگونه پس ایشان درانجا یک کنیز چهار هزاردرهمی خریدند درضمن خانواده علی علیه السلام پول کافی که سیرکنندنداشتند این کنیز را میفروختند ولونیاز داشتندکنیز ارزانتری میخریدند-اماتواتر حذدیث اثابت میکندحضرت فاطمه سلام تاخرعمرفدائی علی علیه السلام بوده است وکوچکترین حرفی که ایشانرا برنج بی اندازدنگفته است وبلعکس واین وصله هرکس که ساخته است خواسته است مقام عصمت هردوعظمت را زیر سئوال بکشاند وامری عجیب نیست بلکه بسیارهم محتمل است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به روانشانسی زنان درامریکا- یکمجله روانشاسی زناندرامریکا است که گردانندگان خانم ها هستند- مقدمه اول درامریکا  هفتادپنج درصد دکتری درشته روانشاسی خانم ها هستند وتحقیقات در روانشاسی خانم ها اگثریت انها خانم ها هستند ولی چرا مشکلات خانم هادرامریکا روزبه روز زیا میشوداین مسئله اقای اسانج بخوبی تبین میکند ولی اسرارزیادی راباید کشف شود که کرده است- تاریخچه قبلا تا جنگ جهانی اول  معمول پیشرفت بشریت متعلق به اقایان بود وخانم ها درجاتی پائین تر بودند- امام بعداز جنگ جهانی اول وبخصوص جنگ جهانی دوم-نیاز به کارخانم ها زیادشد درهمه جا دینا زنان لحاف پیچ ودرخانه بودند- زنان اگر بعلت تهلیمفشرده بادستگاه بسیارخطرناک کشته ویامجروح میشدند پول متصری دریافت میکردندبرخلف مردان وحداگثرحقوق انه نصف مردان بودن مزایا بود وخلاصه جنبشبرای حق کهتنها رانجا شروع شد وعوامل ماندکمونیست وغیره موثر واقع شد وبه خانم هارای داد ونمایندگان مجبور مقداری رای انهارابدست اورندسرمایه داریمتوجه شد که تاریخ ورق خورده است- اولین کاری کردچون ان زمان نفقه بامردبودپول این هارابدست اورد شروع کرددربخش زنان وبرای زنان کار کردند کم کم زنان عامل پشرفت بعضی خصوصیات سرمایه داری شدند که تنوع انها به مراتب از مردان پیشی گرفتبطوریکه گیچ کننده است- بعد کوشیدند خانمهاروارد دانشگاه شوند ومهارت هرمختلف یادبگیرنند ولی قوانینی مانند منافع ملی وامنیت ملی وحیثیت ملی وازادی اخبار وانتشارات اخبارمداوم تبصره خرده است که بقول دوستان اقای اسانج بادیکتاوری هم دیوار شده است-حضرذت علی علیه السلام فرمودنددربیت المال هرکس انقلتی داردبیاید حتی به جناب حضرت عماریاسر رحمت الله علیهدفتر اموال بیتالمال به افرادنشان بده جناب معاویع وجناب عث4مان از این کار خود داری کردند وامروزه درامریکا وانگلستان کارسختی شده است واین خانم هاراخریدند وگفتند تنها از راه حلال پول بدست نمیاید وکافی نیست وهرکشوری از این راه برودسرانجام بدبخت میشود- لذا سکس منور وروشنفکری راه اندکه خانم خانم ها دکتر مردان شوند واقایان دکترخانم شوندمرحوم اقای دکتر یمینی شریف باهم دراین موردصحبت میکردیم- ایشان دردانشگاه کلمبیا یک روانشاسی کودکان خواند ویک روانشناسی بالینی پرفسور ایشان جنب رابه یک بیمارستانخصوی درنیویورک برد کهمدتی درتحت نظرایشان چگونه بامریض امریکائی باید گفتگ کندکه به اسرارهای روانی پی ببردهرکشوری قلق خاص خوداش دارد-جناب پرفسصوردرطول راه فرمودند تمام کارکنان این بیمارستان سعی شدهاست که ز زیباترین افراد وخانم از لوندترین انها باشند واگثر انها خانم هستند-ایشان فرمودند ما واردبیمارستان شدیم خانم دکتری را نشان داد جناب پرفسور فرمودن بهنظرمن ایاشان درتیپ ودرتیپ بهترین نمونه یک زن لوند امریکائی است که هالیوود با رها خواسته است-که ایشان هنرپیشه شود وان خانم نپذیرفته است جناب اقای یمینی رحمت الله علیه فرمودندمن از ایشان سئوال کردم که ایا این خانم روی شماتاثیرمیگذارد یانه ایشان فرمودندلگر در رویمن تاثیرنگذارد پس من مریض هستم وبایدبه نزددکتربروم ومنگفتم پس جوانان چه بایدبکنند- فرمودند جوانان همورزش میکنند وهم ابجو زیادمیخوردند وهممدارس مختلط هست وهمدوست دخترفراوان استولی باتمام شرایط علم پزشکی ثابت کردبروی مغز وکلیه اثاری دارد که حداکثر دوسال ازعمرانها کم میکندکه مهم نیست دوست فرانسوی اقای اسانج میفرمایدهرتفریحی که پول ساز باشد وانسان رامنزوی کندوبهخودمشغول سازد رشد عجیبی درغرب پیدا میکند از جمله سکس منوروروشنفکری- در انگلستان در ورزش ژیمناستیک البته من دقیق نمیدانم تصور من این است که قبلاز ورزش بایدماساژدادشود وبعداز ورزش هم بایدماساژ داده شوددرانگلستان چند سال پیش ماساژ مر دان به خانم ها دادخیلی جوک وطنز نوشته شدبرداشته شد چندروزپیش درسراسرامریکامردان ماساژورشروع به ماساژ دادنخان هارا شروع کردندکه مایه تعجب همگان شده است –مجله سه ما ه روانشناسی زنان درشته نمایش اندام وبیان وخصوصیات زنان تحقیقات خوداش مقداری کهدرامریکاشده است بیانک رده است این رشته درسال 1917 یک دانشمند فرانسوی انراتاسیس کرد وتنها مدتها خوداش وشاگر دانش این رشته را ادامه میدادنددرسال1957این رشته واردامریکا شد وتحقیات اول معایب ز یاد داشت ودرسال1975 را تحقیق درست ان تاحدودزیادی کشف  شدتایک نابغه امریکائی راه درست رابدست اورد

 این روش خانم ها بدودسته کلی تقسیم میشود عمدی وغیرعمدی مشکل اساسی اینجا بود تحقیقات نشان دادکه خانم هادرمسائل پگیروزی وشکست وموفقیت وشکست حساس تر اقایان هستند- یعنی اگر اقایان سعی بکنند ولی شکست بخورد کمتر خود خوری داردتاخانم ها خانم ها دقیق نبایدشکست بخورند وگرنه خود وخوری دارند ودوم خانم هازودتر پشیمان وخجالت وشرم پیدامیکنند تا اقایان-درمورد 314 گارسونت یعنی زنان  پیشخدمت رستورانها تحقیقات شد که درکار خود نمایش بدن دارندیانه- اثبات شد دارند دلیل ان غیرعمدی است درحالیکه کارشان بخوبی عمل میکنندباتمام اینوضع وحشتدارندکه کارخوب نباشدناخوداگاه از سکسمنور دربیان واندام استفاده میکنندکه ریس هم خوشش نمیاید وبعدازمدتی سخت پشیمان میشوندوخودوخوری دارند-ادامهدارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—فیلم جناب اقای عمر راامروز دیدم-کارگردان فرد باهوشی نیست – بسیارجاها اصحاب به جناب اقای عمر ایرادمیگیرند- وایشان پاسخ میدهد ویاقبول میکند ضعف اصحاب وجناب اقای عمر مشخص میشود- افرادی ز اصحاب را عزل میکند مانندخالدبن ولید درحال احتضار میفرماید من همهجا مطیع رسول اکرم صلواته الله علیه واله و السلم ومطیع جناب اقایا ابوبکر درحالی که درست نیست  مداوم باجناب اقای ابوبکر مخالفت داشت کهبعضی مواردحق با ایشان بود از جمله درباره خالدبن ولید که میبایست قصاص شود- درباره فردمصری که پسرحاکم مصر به ایشان شلاقی زده بوده است- ایشان انحاکم وفرزنداش راخواست وبه ان مصری گفت که قصاص کن انجناب مقداری زد ومابقیه راعفو کرد وسپس اقای عمربه مصری گفت ان عصای اقای عمربالای سر پدراش بگیر؟؟ چون از پسرش دفاع کرده است- یعنی شریک جرم است دراسلام هیچگاه تعزیر ویاحد برسرفرد نیست وسپس گفت اگر شروع میکردی ماتازمانی که میالبودی سکوت میکردم اینحکم هم اسلامی نیست بیش هشتادازضربه نمیتواند زد-فقط درعلم معصوم علیه السلام فرد غیر مسلمان بازن مسلمان روابط جنسی داشته باشد ان قدرصربه شلاق میزنندتا بمیرد وکسی هم متعرض این حکم نمیشود- -درتمامفیلم مطالب بسیار سادهای که دختران نوجوان درحجله ان زمان بلدبودند بیان میشود- دراحادیث برادران اهل سنت گفته شده است که ان جناب هشتادمسئله را حضرت علی علیه السلام به ایشان یاد داد که اقای عمر گفتند اگرعهلی علیه السلام نبودمن هلاک میشدم یعنی اهل جهنم میشدم وهیککس دیگری هم اینمطالب را به ایشان بیان نکردندچون سواداش رانداشتند وبسیارجاها هم رای حضرت علی علیه السلام را نپذیرفت-همین مطلب اثبات میکند که به معاد ایمان نداشته است وبحث در زمان احتضار دقیقا مانند بحث های معاویه وعمروبن عاص برای فریب جامعه بوده است- شبی معاویه فریاداش بلند شود وگریه سختی میکرد-خدمه که طبقه پائین بودند سراسیمه خودرا به اطاق معاویه رساندن که موضوع چیست وچه چیزی نیاز دارید معاویه گفت کمی پای من درد میکند ومن باخود فکر میکنم که اگرخداوندمنان درباره اعمال سئوال کند وجواب من درست نباشد من اتش جهنم چگونه میتوانم تحمل کنم واختیار ازدست منخارج میشود ودادمیزنم انها از معاویه تعریف کردند وجریان به مغیره بن شعبه ویا عبدالرحمان بن عوف گفتند باوجوانکه انها پلیدبود وانصاف انها بهتر از معاویه بود خوشحال شدند وجریان از معاویه سئوال کردند معاویه خندید گفت گریه من خاطراین بود که من جنگ صفین فکرمیکردم حضرت علی علیه السلام کسی نداردوبه راحتی جنگ رامیبرم وحال تمام روسا قبائل طرافدار من –منراسشرزنش میکنند این چه جنگی بودیک صدبیستهزارنفر از شام وهشتادهزار نفر از عراق شهید شدند وشما دویستهزارخانواده را دشمن خود کردی ایشان گفت نترسیدمن چاره میکنم هرچقدرپول خواستید من میدهم وکمبودمردان از قریش تامین کنیدخرج انهاراهم من میدهم-من تا حال ارباب بودم وحال نوکر شدم انچه بدست اوردم دارم میدهم- شانس اورد که مردمان احمقی طرفدارعلی علیه السلام بودند- وابن ملجم مدای لعین پیداشد وگرنه کارش تمام بود واین احمقهای کوفی فکر کشته ها خودنکردند- تصور کردندکه اگر معاویه خلیفه انها شودبه انها هم خواهدداد- البته درجنگ امام حسن علیه السلام نوشتندشتران زیادی مملو از کیسه پول به درچادرها میامدند وبه نماینده انهابرای هرفردپنچ کیسه میداند امامحسن علیه السلام چادراش کمی دوربود وعدهای طرفدارامام سران ارتش درکنار امام حسن بودند به انها پولی ندادندوانهااعتراض کردند .گفتند شماچادر خود را جدا کنید مابه شمابیست کیسه میدهم ونزدامام علیه السلام امدند وجریان گفتند که اگر شماتسلیم شوید حتما به شما یک شترپول خواهند دادامام حسن علیه السلام  فرمود پدر بزرگوار علی علیه السلام فرمودند اینمعاویه بزرگترین شر است وحساب انرابرسید ومن خواهم جنگید- چندنفر از روسای ارتش واردچادر شدند حال یا باشمشیر ویاب کلنگ ضربه به پای مبارک ایشان زدند وایشان کمک خواستند ودوستان ایشان امام را ازمهلکه نجات دادند وهمانجا بیعت با معاویه انجام شد- امام حسن علیه السلام زرنگی کرد و فرمودند من به سرعت لشگری  دیگر تعین میکنم معاویه ترسید ودرخواست صلح نامه کرد وامام علیه السلام شروطی تعین کرد واین شروط چهره واقعی معاویه روشن کرد کهمیخواست پول هائ که ازدست داده است دوباره بدست اورد چون احمقها تابع رهبران قبیله بودند ومعاویهفقط به رهبران پول دادسکوت کردند واز همه مهمتر جناب اقای عمر علی علیه السلام یکجوان کم اطلاع نشان میدهدکه داوم اورا هدایت میکند ونواقص رای اورا تصحیح میکند وحضرت علی علیه السلام با اعجاب به ایشان مینگردد-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به جناب اقای ":assange=اسانج-کهاز امروز من جزو مریدان ایشان شدم-   وبه دفاع از ایشان بخواهم خواست- وبهتمام ایر ادات که ذره ای از حقیت دران نیست پاسخ خواهم داد- دوستداران میتواندبه سایت(www.rt.assange) مراجعه کنند- دقیقا لقب شیطان بزرگ که امامرلاحل علیه السلم ورحمت الله یان کرده است بابیان اطلاعات دقیق به خصوص تئسط سه شخصیت جهانی که همراه ایشان است از فرانسه والمان وامریکا که به انها ازاده قربانی شده میدهد بخوبی غرب را تبین میکنند- ایشان تحت تاثیر مستقیم حضرت والا مقام ایت الله سیدحسن نصرالله رحمت الله علیه والسلم است بخوبی اسلام راتشخیص داده است که چگونه عمل میکند- وهمان تاکیتک را اتخاذ کرده است ولیه هنوز مذهب اسلام  رابخوبی نمیشناسد- از پیامبر ارکم صلواته الله علیه واله والسلم روایت شده است کفار به شرط استمرار- کوه ای را به سمت قله ان طی میکند واز اینکه به قله برسد شادمان است وزیادبرای انها سخت نیست وهمین که به قله رسید نابودی اش رقم میخورد این امر معجزه الهی ووجود الهی را ثابت میکند مومن بعلت فشار کافر به سختی استقامت میکند وبه سمت دره راده میشود به عمق دره که رسید دشمنانش نابود میشوند وراحت تاقله را میرود واینهم معجزه الهی است- نکته دوم کفار گرچه میخواهندهمدیگر را درعرصه اول اقتصاد- دوم درعرصه قدرت وسوم درعرصه علم وارتباطات وبعد عرصه تسلط بر جهان- بیرون کنند وخود فعال مایشا شوند ولی درحقیقت هم دیگر را گرم وفعال میکنند-چون مسیر هردو موازی است- ولی اسلام درعمل متضادباانها است ومیخواهد راانها راببندد وانارا بقول دوست فرانسویش یخ ومنجمد کند-تنها این کاررا امام راحل علیه السلم جناب اسوه درلبنان انجام دادند- اقای اسانج میگوید غرب بدنبال تسلط بر جهان است لذا جهانیان بایدجهانی فکر کنند ومبارزه کنند اینهمان حرف امام راحل علیه السلام است-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99