سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله جناب اقای علیرضامعاف باعنوان ":فضای مجازی مهمتر از موشک وبمب اتمی) دربخش یاداشت روز مجله وزین (9دی)-باخودگفتم سری به اینترنت بزنم که درباره سایبری غرب چه میگوید جنبه منفی شدیدان نشان میدهد که غرب مریض قلبی  است ظریفی فرموده است- سایبری واواع جنایات اش اصطلاح در لغت نامه ها پیدا کرده است- سایبری تروریست یکی از انهااست-  شخصی فضول مینویسد فلان خانم درواقع تجاوز جنسی شده است ابروی مردم اصلا ملاک نیست وشخصی دیگر مینویسد ازکجا معلوم که خوداش هم مقصرنبوده باشد؟؟ شخص دیگر میگوید در سایبری جنایت میشود گوئی اصلا جنایت نیست ویاجانی مشخص نمیشود-ویا باوجودانکه یک بحث اخلاقی عقلانی است که بسیارباهوش بالای فلسفی ارائه میشود بعلت انکه گروه حاکم دوست ندارندانراند انرا سانسور میکنند-عرف عقلانی جامعه بهائی دران ندارد-بعضی از نمایندگان که نه قلب سلیم دارند- نه مغز قانون سازی انها متولد شدند که صاحب یک میراث مقدسی شوند- تعقل انان کمتر از میزان تحصیلات انها است وهمجنین کمتر از تمدن عمومی ومسیحیت- بامقالات خودمخالف راه رسیدن به اهداف فرهنگ ملی هستند که اهداف انها تعلیم یک فرهنک سکولار به بچه هائی که والدین ومربی انان درمدارس قلابی وتاریک پرورش یافتندکهخوندان مقالات انهه یک جنایت است-کار سایبری مانند عمل ترکیبات منواسیدی استکه هیپوتالاموس (غدهای درمغزکنترول کننده اعصاب وتا حدودی روان)که بادقت ومهارت زیادتا اخرین سلول عصبیرا تحت تاثیرقرار میدهد-حتی برابر استکه میشودتصور کردکار کامپیوتراکسیدیاسیون هیدور کربورهادر انجین ماشین( کاربراتور) ویاعمل هضم در فرایند معدهکه زمانی کهمعده درحال هضم پیتزا است وشبیه سازی مانندکاروعمل مغز نیست بلکه شبیه هضم مواد درمعده است-(مانند یک صرف غذا درستوران نیست) ماند درپشت میز صرف مشروب است- ومعجزه مشروب راهم دارد-باسیستم کامپیوتر نه اکسیژن با گازوئیل ترکیبمیشود ونه معده پیتزا راهضم میکند-مطالبی که حقایق را درسایبری پرورش وارائه میدهد-مشابه تولید فکرمنطقی توسط عقل نیست- من بایداضافه کنم-درعلوم انسانی والهیتافرد اطلاعات خوبی نداشته باشد نباید تحت تاثیر اینترنت قرار بگیرد وبقل ظریفی فرموده است هرکول ضعف اش درچشمانش بود که قابل دین بودوحدس زدن ولی جناب اشیل نقط ضعف اش درپاشنه پای اش بود که قابل تشخیص نبود .سایبری چنین است یعنی متخصصین شجرته الملعونه چنبره بر سایبری زدن وباید بادقت تمام باسایبریارتابط وتعامل داشت-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نکاتی ازجناب حضرت حدادعادلرحمت الله علیه افزود: می‌خواهیم جامعه آینده ایران یک هویت داشته باشد و افرادشخصیت داشته باشند و یک شخصیت جمعی و مطلوب در کشور وجود داشته باشد و ضدارزش‌ها را ترک کنیم و به سمت ارزش‌ها برویم؛ هیچ دستگاه دیگری در کشور بهجز آموزش و پرورش مسئول این امر نیست. حدادعادل ادامه داد: در آموزش و پرورش خیلی حرف می‌زنیم اما فکر می‌کنمحلقه مفقوده‌ای وجود دارد که چگونه از اخلاق به تربیت برسیم؛ یک سلسلهارزش‌های اخلاقی را در ذهن مجسم کنیم که راستگویی، عزت، نظم و مدارا بادیگران از جمله آنهاست که ارزش‌های اخلاقی هستند، اما چگونه یک محصل را کهتحویل می‌گیریم باید تربیت کنیم. ی با اشاره به اینکه بین اخلاق و تربیت تفاوت وجود دارد، تصریح کرد: به نظرم اخلاق بیان سلسله ارزش‌هاست و درس اخلاق بیان ارزش‌ها و ضدارزش‌هاست.

وی افزود: تربیت، مهندسی کردن ارزش‌های اخلاقی است و تربیت محقق ساختن ارزش‌های اخلاقی است؛ احساس می‌کنم در آموزش و پرورش فاصله‌ای بین اخلاق و تربیت است و گویی باید پلی بین اینها زده شود.- با اجازه استادمکرم ومعزز این مهندسی کردن یعنی عقلانی کردن تمام استعداد های انسانچه درنظر وجه دراجرا- این همان خداگونه کردن انسان است من نمیدانم چرا بعضی محقیقن اسلامی از این خداگونه کردن انسان وحشت دارند به کتاب گران سنگ استاد عارف وفلیسوف معاصر اسلام حضرت جناب دکترغلامحسینابراهیمی دینانی رحمت الله علیه":اسما وصفات حق:" که دانشجوئی مهندسی از بندرعباس به شیراز امده بود تا کتب ایشان را پیدا کند؟؟!!بعضی ها مناقشه کردند که مخلوق اول عقل اول نیست بلکه صادر اول است دلیل وهابی دارند که معلول نباید با علت زیاد طراز افق داشته باشد هنوز بسیار مسئال را نمیدانستند- که بحث عقل شاخص قراردادندکه درهمه موجودات الهی بدرجاتی است وخداوند خودرا حق یعنل عقل مطلق ومحض معرفی میکند این جببه را برجسته میسازدموجود بیعقل که رباط است ارزشی ندارد ولوکارهای شگرفی انجام دهد برای بشر باید بعد عقلرا برجسته کرد که همه صفات انسانی راتحت تاثیر قرار میدهداگر شن در دست پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم به نطق میاید وذکرتوحید ومدح پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم میکند خوداش درک نکند که ارزشی ندارد- چرا عقال اول خلیفه تام تمام الهی است دلیل اش این است هرچه معلول به علت نزدیکترباشد وعلت رانتوان دید ولی معلول را بشود دید درشاخت ان علت ارزشتری دارد وظاهرنمائی بیشتری میکند این عقل کلیه صفات عقلانی شده  رابیان میکند- بحث جالبی ایشان درباره شیار 143 را داشتند اولا مادرمسائل عاطفی وغم بعلل زیاد بخصوص سرگذشتهای جانسور ائمه اطهار علیهم السلام اجمعین استادهستیم وپشت جبهه مغفول واقع شده بود ولی ان شیار  درکنار چهارتیپ گارد ریس جمهوراگر حضر جبرائی علیه السلام ازادب بودقدرت ایستادگی نداشت میباست از کمین انها عبور کرد وبه بالای تپه رسید تا وضعیترا شناسی کردتنها راه کانالی بودبه مردابختم میشد پنجاه متری اولین کمینکهدر روی ان مرداب سنسورهای قوی بکاربرده بودندکنار این مرداب فردی بود که با پیک بایدبه نزد اورفت .وبازگشتچون بیسیم حق نداشتندتماس بگیرنندفرد درفکر این بودچرا ایشان شهیدنمیشود وحکمتاش چیست واخرهم مفقوداثر شد نقشه راهرا نفشه را بدست اوردند-تنها نظر این است که ب ماهواره جاسوسی امریکا تا میلمتررا محاسبه کرده بود

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب سایت وصال حق- شمادرگمراهی عظیمی هستید- علم درستی از اسلام ندارید- قران چند وجهی است هم وجه قدیم دارد وهم وجه حادث ومخلوق دارد-هرکس به یک وجه معتقد باشد به خطارفته است-از جمله اقای بخاری اسوه جنابعالی- قرانی که به قلب پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم ویا توسط حضرت جبرائیل علیه السلام بیان شد ان کلمات مخلوق هستند ویا نیستند- مسلما هستند- جواب کفار را خداوندمنان میدهد مخلوق هستند ویا نیستند ولی علم ان درنزدالهی قدیم هم هست به اینمعنی نیست از قبل خداوندمنان جل وجلاله الشریف از این موضوعات بی اطلاع بوده است وتازه متوجه شده است- اماکتاب جناب اقای بخاری نیازی نیست که جناب اقای ذهبی بعضی احادیثرا رد کند من هم میتوانم بعضی از انها را رد کنم و.ازهمه مهمتر صحیح نمیتوانددرباره یم مسئله متعددباشد بودن انکه شروط مختلف داشته باشد ویا راهای مختلف داشته باشد کتاب صحیح بخاری ماند کتاب بحارانوار عظمت حضرت مجلسی رحمت الله علیه به جمع اوری دست زده است افرادی میابیستاز میان ان کتاب صحیح را بدست بیاورند-شماها به ائمه اطهارتوهین بزرگی کردید که ان بزرگواران امام نمیشناسید وعصمت وعلم ان حضرات فوق ملکه را قبول ندارید –خسر الدینا والاخرت هستید-بخود بیایدواز خر شیطان دور شوید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-دیدگاه منطقی داشتن- متاسفانه  بسیاری  به جای ان که دیدگاه منطقی لحاظ کننددرتحت تاثیر اکثریت جهال عالم نماواقع میشوند حقایق را بر اساس دیدگاه انها تغیر وتحول میدهندولو جزو علمای اسلامی باشند بسیاری کوشیدندمعجزات الهی یک روند علمی مادی نشان دهند که مثلاکمونیست به ریش انها نخندنددرحالیکه درست ان این استکهخداوندمنان میخواهد خودرا از این طریق اشکار واثبات کنددر گذشته چون فضا یک فضای الهی بود همه مطالب را ساده رامعجزه الهی میدانستند حال برعکس شده است نمیتواننددقیقا مسئله را تبین کنند انسانهای عصر حجر رسیدندکه این جهان  کارماده نیست وشعور انها به اینجا رسید یک نیروی باشعور ولی این جهانی این جهان راخلق کرده ونظم بخشیده است بنام دهر- اگر اثبات اینکه این جهان از نیستی به هستی امده باشد مشکل باشد بقولجناب ملاصدرا رحمت الله علیه درشناخت این جهان پی به مخلوق بودنش میبریم کهمخلوق یک خالق عظیم الشان است یعنی خصوصیات موجودات  از علت مافوق این جهان بوجودامده است یعنی خارق العاده است نمیشودانرا مخلوق ماده اینجهانی دانست- حال اگر بگویم خداوندمنان درماده قدرتی نهاده است که به این حد میرسد ولی باز درجائی قدرتی مافوق این ماده نشان میدهد که عقل از عادت خارج شود وبه خداوندمنان نزدیک شود- شخص خدمت امام صادق علیه السلام رسید وگفت اماما من در پرنده هدهد یادارکوب دقت زیاد کردم-کارش روی حساب وکتاب است-امام علیه السلام فرمودندکه قریب به این مضمون- این پرنده بانور الهی کار میکند ایشان تعجبکرد وگفت پس چطور دام زیر خاک را نمیبیند- امام خندیدندکه نورالهی نسبی است مطلق نیست فرد مدتی تامل کرد رفت ودرجائی فرمدن از نورمومن بترسید کهتوسط نورالهی میبنید وعمل میکند مانند ابن سیرین که این رامیخواهم موردتوجه قرار دهم- داستان ابابیل که بعضی معتقدهستند بیل ویابیله کلمه فارسی است ولی جمع ابابیل عربی است به معنای دسته ااست بخصوص دسته نظامی خوب داستانتوجه شود از اول تا اخر عجیب است وخداوندمنان خودرا توسط این ایه به رخ اعراب میکشد رندان هم فمهمیدند وگفتند کاربت ها بوده است اولا چنین پرندهائی کهمهاجرباشند انهم از درجزایرعربستان زندگانی کرده باشندچون از سمت دریا امدنداز گنجشگ بزرگتر واز کلاغ کوچکتر ونوک انها سرخ وسه پاداشتند کاملا مشخص است خلق انی شدندکنارمکه نشتند دسته به دسته امدند بودن صدا وساکت وبدون تحرک هرگز از انسان نمیترسیدند تنها شنهای سه ضلعی کهتاحدودی بزرگ بود متوسط گفتندمیبلعیدند واخرین به انرا درنوک خود داشتندبه راحتی درجا میپریدیند وسنگ را بافاصله کم بر سر سپاهیانکه دارای زره قطور بودند حبشه وفیل های انها که انها هم سرشانوخرطوم انها زره داشته است وبقول مفسیرین جدید منفجر میکردندچه دروغ های علمی که نگفتند که سنگ از فاصله بسیاربالا میامده است وحالت فیزیکی فلان وبیار وچه بسا که اورانیوم بوده استکارانفجار کارفرشتگان است چه بسا خوداین پرندگان فرشته باشندخداوندمنان میخواهد اعجاب نشان دهدچرا بعضی میترسند چنین بگویند ومیخواهند یک دلیل مادی برای ان بتراشند؟؟!! مگر پرندگان با انسان حالت نبرد دارندبله بعضی عقابها ویا کرکس بچه هائی را بعنوان غذا بردند وبا انسان جنگی موجود نیست ولی نتوانستندعلت جنگ این پرندگان با انسانها وحیوانات راتا امروز توجیه کنند!!-ادامهدارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به کشور اذربایجان عزیز-عظمت هرکشوردرمرحله اول به دانشمندان ان کشور است-وسپس بهمردم چه میزان علم ودانائئ دارند وبعد چه میزان عمل میکنند وسپس عوامل متعدد دیگر است در حقیقت سکانداری درارتباط با علوم انسانی است که درچه حدی میباشد-هم اسلام وهم کمونیست ادعا داشتند که از سرمایه داری غرب ازلحاظ ایدولوژی ومانفیست(قانون اساسی) جلوتر از غرب هستند اسلام انچه که دانشمندان بنام اش بیان میکردند حاکم نبود- بیشتر حالت شفاهی داشت ولی درکمونیست به قدرت رسیده بود بحثی بایکی از کمونیست های تئورسین انگلستان داشتم که ایشان اثبات کرد مارکس غیراز ان است که درجهان شرق معرفی کرده اند کهدرحقیقت روح وعلم ایشان را دزدی اند- بسیار روشنفکر بوده است وفرموده است هرجا من خطا کردم عمل نکنید ودیالتیک در ذهن درست است وانهم با اختیار ونه با جبر ولی جبر درمقابل مرتجعین امری پسندیده است- وایرادهائی که به سرمایهداری میگیرد تا امروز جوا منطقی داده نشده است وگرچه سرمایه داری امروز- بسیار اصول خودرا تغیر داده است واز کمونیست الهام گرفته است-به سمت سوسیالیست سوق پیدا میکند وحرف جنان مارکس که حرف اخر کارگران ویا مردم میزننددرحال تحقق است بگذریم درشیراز یک مسجدی بود بنام مسجد توابین- یک سید فرهیخته عالم مسئول این مسجد میشود که اسم دیگری این مسجد داشته است- تمام خطا کاران چه انها مجازات شده باشند ویانشده باشند دعوت میکرده است که انها به توبه نصوح برسندمسجد در اطرف یک خرابه ها بودندکه راه رسیدن به انمشکل بوده است وبازار اطراف کمکی نمیکرده ودرنماز شرکت نمیکرده است که بقول ایشان یکی از دلائل ضعف ایمان افراد میشود خلاصه ایشان لباس های کاردرست میکند وتعدادی بیل وکلنگ- علمادعوت میکند وبهانهالباس کار وبیل وکلنگ میدهد که یک راه برای این مسجد درست کنیدکه مشهورترین علما حضرت ایت الله شهید دستغیب بزرگوار رحمت الله علیه بوده است مر دم میریزند- بیل وکلنگ از علما میگیرند وراه راباز میکنند-من یک شب تبرکا وتیممنبعداز غروب درماه رمضان به انجا رفتم که یک ساعتی درانجا باشم ودربحث وضعیت شهر وجوانان وعلل ها مختلف بحث شود تا ساعت دوبعداز نصف شب انجا بودم تصور میکنم که مادرم یکی از همسایه که ماشین داشت فرستاده بود من انجا هستم ویا نیستم وایشان از راه دور منرادیده بود وبرگشته بود- این امر جاذبیت اسلام است- اما کمونیست متاسفانه جنبه دیکتاوری بسیارغلطی درپیش گر فت- ولی متاسفانه اذربایجانهرنوع ایدلوژی که میخواهد داشته باشد-اولا بایدایدولوژی های جهان بشناسد وتاحدودی برای انها ارزش قائل شودمگرانکهماند داعش بسیار احمقانه باشد کهانراهم بیاد دانشگاه ها مدلل کنند وبسیار پیشرفته غرب باشد رجهت مثبت- یک رادوی امریکائی باب کردند بنام رادیو ازاد که مرکز اش در چک وشعبات ان دراروپا است علت تاسیس ان مخالفت با کمونیست بود حال حرف ها تمام شده است وان ازادی هم که توقع داشت بوجودنیامده است- دلیل اش راهم بیان نمیکنند-چون مردم حق سئوال ندارند ودرانتخاب هم ونقش سازنده ندارند ونمی تواننداز سیر تاپیاز حزب را موردکنکاش قراردهنداخیرابه نظرمیرسد امریکامیخواهد اهداف خود را جا بیاندازد وحرف جناب مین باشیان بزند که استوار امریکائی رژه های بارتیم تند وپیچیده رژه های هالیوود راطرح ریزی میکند- من ژنرال بلدنیستم چون او بر اساس برنامه تعلیم یافته است وکار میکند- از همه چیز مهمتر انکه مردم راغربیانه بدانند وحقایق نگویند ومردم ساده لوح بار بیاند اقلابفرمائید مشکل درکجا است ومسئله چیست شماکه تمام قوانین انها را قبول کرده بودید وانها هم قوانین شمارا قبول کرده بودند –پس مشکل کجا است؟؟


ارسال شده در توسط علی

یامبر صلى الله علیه وآله وسلم به سفری رفتند در بین راه در مکانی توقف نمودند و آیه  ]إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ [ را قرائت نمودند و اشک از چشمانشان جاری شد، (اصحاب ایشان) جویای علت گریه شدند ، حضرت فرمودند این جبرئیل علیه السلام است که از سرزمینی در کنار رود فرات به نام کربلا خبر می دهد که فرزندم حسین پسر فاطمه (علیهما السلام) در آنجا به شهادت می رسد؛ به آن حضرت عرض شد، ای رسول خدا قاتل او کیست ؟ حضرت فرمودند مردی به نام یزید که خداوند او را لعنت کند؛ گویا اکنون محل شهادت و محل دفنش را می بینم.

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله با غم و اندوه از سفر بازگشتند و بر فراز منبر رفتند، خطبه خواندند و موعظه نمودند در حالی که (امام) حسن و (امام) حسین علیهما السلام در مقابل ایشان بودند. وقتی خطبه ایشان تمام شد دست راست خود را بر سر (امام) حسن و دست چپ شان را بر سر (امام) حسین علیهما السلام گذاشتند، سپس سر را به آسمان بلند کردند و عرضه داشتند خداوند! محمد بنده و پیامبر توست و این دو (از) پاک ترین و بهترین عترت و فرزندان و نسل من هستند و از بهترین کسانی اند که بعد از خود در میان امتم به جای می گذارم ، جبرئیل علیه السلام به من خبر داده که این فرزندم (امام حسین علیه السلام) را مورد اهانت قرار می دهند و شهیدش می کنند. خداوندا شهادتش را برایش مبارک گردان و او را از آقایان شهدا قرار ده ، خداوندا مبارک نگردان کسی را که به او اهانت کرده و قاتل اوست.

راوی در ادامه می گوید : مردم در مسجد از شدت گریه ، ضجه و فریاد می زدند، در این هنگام پیامبر فرمودند: آیا برایش گریه می نمایید و یاریش نمی کنید؟!.-برگرفته ازسایت حضرت ولی عصر عج رحمت الله علیه

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-دیپلماسی الهی-سئوال در ذهن ان است که چرادیپلماسی الهی درطول تاریخ به کندی پیش میرود- ولی دراخر زمان به سرعت رابطه ای که من تصور میکنم وجود دارد ارتابط بادرک وفهم عمومی است که قبلا به کندی پیش میرفته است و رشد عوامل مخرب هم به کندی بوده است که دراخر زمان رشد عواملمخرب هم به سرعت خواهد بود- یکی از علمامیفرمودند- علت سیردرجهان که قران تشویق میکند- به این علت است کاخ ها- یا تغیر کاربری میدهند ویا ویرانه میشوند –ولی مساجد وکلیسا ها روبرشد واحیا میشوند واین کار الهی است چگونه- قران میفرماید": در دل های کافران مرض است-پس در دل مومنان ناب سلامت است وما دل کافران شدن مرض میدهیم- یعنی انها شروع بع شهوات واسراف وجنایت برای رسیدن به اهداف پلیدمیشوند تا طاقت حتی دوستان خودرا طاق میکنند وانها بر خلاف انها میشوند دیالکتیک درست فقط درروح رخ میدهد- زیرا روح میتواند تغیرات را از درون بپذیرد ولی ماده نمیتواند یعنی فردی اول فئودالیسم را میپذیرد وسپس در اندیشه ای که میکند از درون سرمایه داری را میپذیردکه مخاف فئودالیسم است وهمینطور سوسیالیسم وسپس کمونیست وبعد اسلام ویابرعکس را- این حادثه در ماده رخ نمیدهد- در دانشگاه لندن بودم یک دانشجوی ایرانی بین سالهای 53-54فرمودند خبری که درپاریس نوشته شده است فهمیدی گفتم نه چه بوده است؟ گفت نوشتن گفتن این خانم اشرف کیست که مثل رودخانه پول خرج میکند؟ من همان لحظه فهمیدم که شیپورها به صدا درامده است- بعد ازمدتی – یک کاخی یک لردی دراسکاتلند داشت خیلی عظیم بالای تپه دولت به لرد فرموده بود که کاخ فرسوده شده است یاتعمیرات اساسی کن ویا انرا خراب کن وطرح دلخواه انجام بده ایشان انرا به مزایده گذاشت وشاه انرا خرید وتعمیرات میلیون دلاری کرد ولیعهد برای استراحت به این کاخ امددر فرودگاه رویز رویس سفارت به استقبال امد انگلیسی گفتند چون راننده ایرانی کم به ا نجا رفته است- باید راننده انگلیسی باشد همراه ولیعهد تیمسار ایادی بهائی ویک ساواکی بود ان ساواکی فرمودند باید ایرانی باشد انگلیس ها گفتند اینجا انگلستان است ایران نیست تصمیم با ما است ساواکی با سفارت تماس گرفت وانها گفتند هرچه انگلیسی ها میگویند ولی بعدا انگلیسی ها گفتندراننده ایر انی باشد کهدرطول مسافرات جاهای مختلف انگلستان رابرای ولیعهد تعریف کند که سرش مشغول باشد ویک ماشین جلو حرکت که راننده راه ر اگم نکند وپرچم انگلیس یک طرف وپرچم ایران طرف دیگر باز ساواکی مخالفت کرد که مورد شناسائی واقع میشود وامکان ترور دارد ولی انگلیسی ها قبول نکردند وعکس کاخ در روزنامه هانداختند-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99