سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-تعصب جاهلی-جناب اقای خلیفه دوم-برای حق جلوه دادن خلافت یک اصل تراشیدن که نبوت وامامت درخاندان ویا قبیله ای قرار نمیگیرد- زیرا بر خلاف عدالت است؟؟!! چون همگی شمشیرزدیم بخصوص ایشان که کوه هارا اش ولاش کرده بودند؟؟ وجالب انکه انهائیکه شمشیر زده بودند ساکت بودند  شیخ میبخشد وشیخ علی نمی بخشد!!که این بیان بخوبی سند معتبری است که امامت حضرت علی علیه السلام اثبات میکند-انسانهادونوع کلی هستند- یا اصولی را قبول دارند- سرشان برود دست از اصول بر نمیدارند وعدهای دیگر اصول نما هستند هدف های دیگر مهم است به راحتی دست از اصول خودبر میدارند- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- جزو دسته اول است مطیع تمام عیار وکمال الهی است واین امررابخوبی نشان داده است وکار اسانی نیست- ازام المومنین عایشه پرسیدندکه فردی سیاستمدارنبود انسانی باهمان خصلت قبیله ای ساده لوح بودکه اخلاق پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم چگونه بوده است-فرمودند اخلاق ایشان –اخلاق قرانی بوده است دقیقا بر اساس قران رفتار میکردند ومخالفین اسلام هم انتقادی نکردند-حتی صدای خداوندمنان درامد کسی نگفت این ایه ساختگی است که دیگران فراوان کرده اند؟؟!! چگونه ممکن است از انسان عمری دراز گذشته باشد واین مطلب را درک نکرده باشد- ای این اصل که انجناب فرمودند وحی انراهم تائیدکرده بود ویا سنت الهی برخلف ان بود!!-اخیر جنابی درسایت کلمه تمرین بیان میکرد- که چراقایان شیعه از کتب خوددلالت بروجودحضرت مهدی علیه السلام نمیکنند؟؟!! ودیگری میفرمود ما کتب روائی شیعه دروغ میپنداریم وباید دلائل از کتاب های ما باشد- اقایان شنیده اند دراستدلال چهارراه باید بر فردبست وبه اصطلاح شطرنج بازان- ":اچمز": کرد گویا اقایان بی اطلاع هستند جنلدجلد کتابدرباره حضرت مهدی صلواتلله علیه واله والسلم نوشتند ماانهارا راست میپنداریم- دروغ بودن انها بر عهده شما است که انراهم میخواهید بر ماتحمیل کنید که اعتراف کنیم که دروغ هستند؟؟ عجب برهانی؟؟!!- اگر ترس نبود بگویند از خوداش میبافد داستانی رانقل میکردم که بخوبی متوجه میشدید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-چالش ها وبرخوردها غرب باجهان عقلانی نیست وبیشتر سیاسی است که منشا انمافع های نامشروع به اتکای قدرت اش میباشد- وباتمام نظریات جهان که درراستای منافع اونیست به چالش بر میاید وسعی میکند که انهارا شرمنده سازد- ومداوم اثار منفی را پیدا میکند بزعم خوداش ودررسانه هائی که خبرجنبه تجارت داردمنتشرمیسازد—ایران بفکر ایجاد یک امپرطوری اسلامی نیست-ولی بدنبال ایجاد امت واحده اسلامی وهمکاری وپشتیبانی از کشور های تحت ظلم هست- غرب از کشورهائی که سدی درمقابل رخنه ونفوذ غرب درقلمروی خودشان هستند خشمگین هست وهمچنان خودرا ارباب ودیگران را رعیت خود میداندحقوق بشر را دستاویز خود کرده است که سنت امریکا وتاحدودی غرب بوده است واز بیست پیش تا حال یک نسخه محفظه کارارانهجدید- مذهبی رابوجود اورده است کهبیشتر نسبت به گذشته تهاجمی است ومیخواهد بیشتر درکشورها دخالت کند-جهان درحال پوست انداختن است وبه سمت یک انقلاب عمومی درحال حرکت است ومیخواهد مانع شود که امکان پذیرنیست- جهان دیگر نیروی نظام دراختیارغرب قرار نمیدهد- ولی گوش شنوا وعقلی برای درک اندیشه های دیگران ندارد وبخصوص اسلام که فوق العاده برای انها ثقیل است-ودیگران از جماه ایران مسئول شکست سیاست های امریکا واسرائیا قلمداد میکند-تمامحقایق کشورهای مخالف را تحریف میکند ودست به داستان سازی تحریف شده بخصوص برای رهبران انها میکند وکشورهای که بدنبال منطق سیاسی سلیم میروند که درنهایت بنفع امریکاهم تمام میشود باز باهمندید سوداگری ماکیاولیستی باانها برخورد میکند- داوم ازبیت سال پیش همکاری با کشورهارا کم کرده است وبه تحریم وتجاوز نظامی چه مستقیم وچه نیابتی اقدام کرده است وجنگ سرد را بین کشورها رواج داده است اختلاف شدیدی درموضوع ارزشهارا بوجود اورده است- درعمل حقوق بشر را یاز طریق مستقیم ویا توسط سازمان ملل متحد که به انهادیکته میکند نقص میکند- گرچه همه مایل هستندکه مشکلات راتوسط سازمان ملل متحدحل وفصل کنند- وشرایط غیر انسانی رابه رهبران کشورها بریا سلطه پیدا کردن بر ملتها خودشان تحمیل میکند-باوجودانکه ایران درحادثه برج های دوقلو ان رامحکوم کرد وهمیشه ضدتروریسم بوده است مداوم برچسب ترویست ومداخله کنده رابه ایران میزند وهمینطور به کشورهای دیگر چون روسیه- وچالش را به کشورها با امریکا تحمیل میکند تا نفرت را ازمردم خوداش از داخل به خارج سوق دهد-دشمنی با کشورهای شرقی بخصوص خاورمیانه راشدت بخشیده است وانهارا با مشکلات سیاسی سختی روبرو کرده استکه امروزه پرمشغله ترین بازیگران سیاسی خاورمیانه است-امریکا قبلا روش پیشرفت های خوداش را استثنائی میدانست وامروز کشورها به تبعیت از امریکا هرکشوری مانندایران-روسیه- چینروش های خاص خودرا دارند که غرب با انها مخالف است ومیخواهد سیاست واقتصاد رادرختیارخود داشته باشد- امروزه جهانمایل است که جواب سئوالا ت غیرسیاسی باشد وراهگشا باشد-گرجه خودرا مذهبی میداند ولی از مذهب اسلام بشدت تنفر دارد-دربیست سال امریکا هیچگونه نقشب رجسته الماسی نداشته است گرچه- انگلستان ادعا میکند که ازسیاست خانم تاجر فاصله گرفته است وهمچنی اقای اوباما از سیاستهای اقای بوش فاصله گرفته است ولی درعمل سیاستها مکارانه تر واز دروغ انباشته شده است وفرقی هم درحقیقت در انها وجودندارد- بعنوانمثال ایران را محکوم میکندکه سیاست غیرمحترمانه وغیر سیاسی معمول وغیرجهانی عمل میکند درحالیکه خود انها بارها ازچهارچوب سیاست های عرفی ومعمول خارج شدند- وسیاست انها به یک اورهال وسیعی نیاز دارد-در این مدت بیست سال به جهان اجازه صحبت نداده اند- وجهان ارام ارام به سمت انتی تز غرب وبه سمت یک سیاست معقول پیش میرود گرچه میال هستند که انرا کنترول کنند مانند سیا ست برزیل ولی چنین قدرتی ندارند- رهبران یا نماینده ملت خودهستند امکان بقادارند ویا نمیایده ملت خودنباشند مردم از انها روی گردا نمیشود وحرکت سیاست سرانجام بازگشت به عقب خواهد کرد-درمورد ایران تمام کانون سیاست خودرا معطوف به مقام شامخ وعظیم الشان رهبری کرده اند- نقش مجلس را با رهبری نیست ودیکتاتوری بر قرار است درحالیکه مداوم چالش انها با مجلس خودشان را برجسته میکنند- امروزه ملت ها به مسائل خودشان حساس شدند ورهبران با معظلات زیادی دست وپنچه نرم میکنند وان گذشته بی خبری وسکوت وانفعال به پایان رسیده است-تا امروز امریکا مانند یک عضو طرفدار سازمان ملل عمل نکرده است- ومداوم درحالیکه جهان خاطی از نظرانها تنبیه میکنند مداوم بیان میکنند که ایران وروسیه ومانندانها دنیارامیخواهند تنبیه کنند – ودرحالی که نرمال نیستند جهان مخالف خودرا غرنرمال معرفی میکنند-درحالی انها دروغگویان درسطح ملی هستند ایرا وروسیه را بدروغ گوئیمتهم میکنند- وقبلا با صراحت برنامه هئی که مثلابرای خاور میانه داشتند ابراز میکردند که اختراع وابداع خاص انان بود ولی امروزه صحبتی نمیکنند ولی مخفیانه عمل میکنند وحقایق را حبابی میکنند- امروزه جهان فهمیده است که بایدمشکلاترا حل کرد وپیشرفت کرد- وترس انها این استکه یک گرگ بد دها گرگ خوب ربرو است-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله بسیارهوشمندانه جناب اقای دکترمهدی مطرنیا- تاکتیکی ایشان بیان کردنددر  زمان دکتر مصدق درایران انرا  بکاربرد ولی برای اولین بار سیاست پیچیده روحانیت رو دست خورد سرانجام پایه انقلاب- اسلامی را خیلی سریع فراهم کرد- اول یک نگاهی به جاسوس حزب الله بی اندازیم-بدام افتادن جاسوسان اسرائیلی درلبنان یک ضربه بسیار حساب شده استکه احتمال دوجانبه بودن این جاسوس را بخوبی مشخص میکند جریان بلغارستان به نظر میرسد که این بوده استکه اسرائیل توسط این جاسوس حزب الله را فریب دهد که دربلغارستان دست به یهودی کش بزنند وعوامل   فریب خورده توسط عوامل  غرب که عرب بودند و وبه ظاهرجزو حزب الله شدند این اقدام را انجام دهند ولی برنامه ریزی با اطلاع بلغارستاندرست از اب درنیامد واینهم کار همین جاسوس دوطرفه است واسرائیل شخصا واردعمل شد-رفتن این جاسوس به اذربایجان که به ظاهر میبایست مقدمات جاسوس ایرانی را فراهم کند برعکس عمل کردولی کسی متوجه نشود وجای پای خودرا گذاشت وباعث مشکوک شدن به ایشان شد-جریان پاکستان بخوبی روشن است که سیاست های خشونت مدار که توسط ارتش پاکستان درمنطقه توسط طالبان انجام میگرفت با انتی تز قوی ربرو شده است  سیاستی که خانم بوتو میبایست تصور کرد که انرادرک کرده است ولذا امریکاکه دستاش درمنطقه رو شده است ومردم به سمت یک اسلام متعادل وانسانی حرکت میکنند امریکا گناه انرا به گردن ارتش پاکستان وطالبان انداخته است وارتش پاکستان انرا به گردن طالبان انداخته است تا امریکادرمنطقه دوباره جایگاه ائی پیداکندودر ضمن به گروه های مخالف خود بگوید جمله معروف انگلیس ها  که با مار بوا درگیر نشوید- مسئله خاور میانه اگر شعله ورشود سراسر افریقاواسیای جنب شرقی تحت تاثیر عمیقی قرار میدهد ومسئله نفت شیشه عمر صنعت غرب است لذا باتغیراتی که افکارمنطقه برعلیه داعش ساخته وپرداخته شده است امریکا که میخواهد قدرت خودرا حاکم کندحال میبایست به کنترول ان وبه بازنشستگی ان بپردازد ومنطقه را بایک کودتای نظامی مانندشوروی در حبشه وافغانستان به کرسی قدرت برساند وباتاکتیک سوریه بزرگ ان ارتش را به حرکت دراورد وتمام منطقه راخنثی کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-چشم اندازی به ":جملات ناب":جناب استادمعزز وعارف تمام دکترقمشه ایرحمت الله علیه  انان که به اسباب موبایل اندروئید دراختیار دارند به سایت بازار-کافه بازارمراجعه انرا دانلود کنند- که با مکتب عرفان اشنا شوید-نظریات شخصی است—1-قران حکیم رابه هزارچشم نگریستنه اند وهمچنانبه هزارچشم دیگر مینگرند-هرنگاهی چیزی میجوید وهمان میبیند وهرکس ازخان کرامت به طعامی میل میکند وروزی خاص خود را میابد-خوب نشانی از خود خداوندمنان دارد خداوندمنان چنین است2-وصال حق ووصول به جمال مطلق امال عارفان وکمال معرفت ابیشان است-انسان نه تنها عاشق است کهمعشوق است وصدچندان که اورا شوق وصال جانان است جانان مشتاق او است-3-فقیر یعنی انکهخود را دربرابر حق مالک نداند هیچ نمی داند-ولی همه چیر میخواهد درباره حق بداند-دراقتصاداسلامی- غنی کسی است که همه چیزدارد وهرچیز بخواهد میتواند بدست اورد- فقیر به اندازه کفایت دارد ولی همه چیز ر ا نمیتواند بدست اورد – مسکین به ندازه کافی ندارد وسائل یعنی درحواست کننده سئوال کننده هیچ چیزنداردفقیر در اصطلاح قرانی اندکی دارد ولی کفایت نمیکنددرنزدعرفا انسان سائل است علم توحید  این یکعلم است اخلاق  وحتی اخلاق الهی  انهم یک علم است شناخت عواطف انهم یک علم است مقدمه عرفان است ولی عرفان نیست عرفان تمام صفات الی یک جا درک کند-لذا به خداوندمنان زمانی که بهخودباتمام صفات یکجا الطفات دارد نقطه اولی میگویند زیرا صفات را تک تکلحاظ نمیکند یک پارچه همهرا بدون تفکیک لحاظ میند سرمد ویاسرامد همین است چون نقطه قابل تفکیک نیست ولی جملات قابل تفکیک استبقول استاد جناب اقای محمد علی رجائی رحمت الله علیه-جناب حافظ بهترین عرفا است زیرا عرفان رابخوبی درک کرده است- ایشان سرو را نمونه ازادی میداند- زیرا به کسی محتاج نیست درختان میوه برای انکه میوه دهند محتاج میشوند وبنده میگردند ودرمقابل دیگران سرخم میکند- سرو رنگ تعلق نمیگیر د- اماهرچه انسان را ازاد کند وبه سمت کمال سوق دهد تکلیف عارف است- لذا جناب حافظ انرا با –می ومعشوقه زهد وکتاب قران-یارشفیق وغیره بیان کرده است خداوندمنانر ضمن انکه ازاد هست ودراوج است ولی تکالیف برای خودتعین کرده است که ازادگی وکمالات ان حضرت حق را خدشه دارنمیکند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-چشم اندازی به ":جملات ناب":جناب استادمعزز وعارف تمام دکترقمشه ایرحمت الله علیه  انان که به اسباب موبایل اندروئید دراختیار دارند به سایت کافه مراجعه انرا دانلود کنند- که با مکتب عرفان اشنا شوید-نظریات شخصی است—1-قران حکیم رابه هزارچشم نگریستنه اند وهمچنانبه هزارچشم دیگر مینگرند-هرنگاهی چیزی میجوید وهمان میبیند وهرکس ازخان کرامت به طعامی میل میکند وروزی خاص خود را میابد-خوب نشانی از خود خداوندمنان دارد خداوندمنان چنین است2-وصال حق ووصول به جمال مطلق امال عارفان وکمال معرفت ابیشان است-انسان نه تنها عاشق است کهمعشوق است وصدچندان که اورا شوق وصال جانان است جانان مشتاق او است-3-فقیر یعنی انکهخود را دربرابر حق مالک نداند هیچ نمی داند-ولی همه چیر میخواهد درباره حق بداند-دراقتصاداسلامی- غنی کسی است که همه چیزدارد وهرچیز بخواهد میتواند بدست اورد- فقیر به اندازه کفایت دارد ولی همه چیز ر ا نمیتواند بدست اورد – مسکین به ندازه کافی ندارد وسائل یعنی درحواست کننده سئوال کننده هیچ چیزنداردفقیر در اصطلاح قرانی اندکی دارد ولی کفایت نمیکنددرنزدعرفا انسان سائل است علم توحید  این یکعلم است اخلاق  وحتی اخلاق الهی  انهم یک علم است شناخت عواطف انهم یک علم است مقدمه عرفان است ولی عرفان نیست عرفان تمام صفات الی یک جا درک کند-لذا به خداوندمنان زمانی که بهخودباتمام صفات یکجا الطفات دارد نقطه اولی میگویند زیرا صفات را تک تکلحاظ نمیکند یک پارچه همهرا بدون تفکیک لحاظ میند سرمد ویاسرامد همین است چون نقطه قابل تفکیک نیست ولی جملات قابل تفکیک استبقول استاد جناب اقای محمد علی رجائی رحمت الله علیه-جناب حافظ بهترین عرفا است زیرا عرفان رابخوبی درک کرده است- ایشان سرو را نمونه ازادی میداند- زیرا به کسی محتاج نیست درختان میوه برای انکه میوه دهند محتاج میشوند وبنده میگردند ودرمقابل دیگران سرخم میکند- سرو رنگ تعلق نمیگیر د- اماهرچه انسان را ازاد کند وبه سمت کمال سوق دهد تکلیف عارف است- لذا جناب حافظ انرا با –می ومعشوقه زهد وکتاب قران-یارشفیق وغیره بیان کرده است خداوندمنانر ضمن انکه ازاد هست ودراوج است ولی تکالیف برای خودتعین کرده است که ازادگی وکمالات ان حضرت حق را خدشه دارنمیکند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه خواندن کتاب  سفیر ویک مقاله ازدانشگاه "یل"امریکا-جناب اقای کسینجر کتاب مشهور دیپلماسی را به دشمن عزیز خوداقای ظریفت قدیم کردند- بقول اقای شاپور بختیار- فاشیست با فرهنگ لاس میزند ورای انها وحزب انها محترم است ؟؟!! چند قرن یک فردی مانند اقای حضرت دولابی رحمت علیه درانجا پیدا میشود که کلمات قصار ایشان راداشته باشد چه برسد به کلمات قصار امام راحل رحمت الله علیه  حتی هنوز به کلمل قصار جناب شکسپر نائل نشدند چون بقول ایشان ارتباطی با اسمان ندارند- دیپلماسی نزد  شیطان بزرگ یاد میگیرنند ومعنویت الفبای انرا خوداموز میخوانند وبقول ان مقاله همه ژئو پلتیک دارند جز امریکا که ایدولوژی با فرهنگ قوی دارد؟؟- بقول استاد حضرت رضا داوری رحمت الله علیه سیاست وجه ای ازایدولوژی است باطن سیاست ایدولوژی است درکشورهای اسلامی باز خوانی اسلام مطرح است- درغیره اغازبدست  اوردن حقوق انسانی مطرح است- سازمان ملل را درست براساس سیستم نظامی درست کردند که این رافقط بلد هستند ودرانجا سرجوخه مجارستان به ارتشبد ایران میفرماید درجه ات را نشان بده سرباز صفر من در انگلستان یک استاد مجارستانی داشتم بسیارخانم خوبی بود ولی من از سادگی ایشان مات ومبهوت بودم وخیلی زود یک خشم مقدس پیدا میکرد البته به نفع دانشجو- ومن یا اتیلا میافتادم که بادرجات زیادی انواع ان درمجارستان ظهور کرد- یک جائی درلندن که سابقا جای ممتازی درلندن  بود که مجله انگلیسی کره شمالی میفروخت من انجا میرفتم یک شماره میخریدم نزدیک انجا یک سه راه بود ومن انجا میایستادم وشروع به خواندن میکردم-غالبا پیرزن ها وز نان عبور میکردند- یکی میفرمود شماطرفدار کره شمالی هستید- میگفتن پس بایدطرفدار امپریالیسم امریکا وامپیریالیسم انگستان باشم؟؟ دست چب خودرا بالا میاورد وافقی میکرد وپائین میاورد یعنی بسیارخوب- خانمی دیگر ی امد کنار دست من ایستاد فرمود شما از اسیای جنوب شرقی هستید گفتم نه ایشان فرمودند ده نفر الحمدالله از کره شمالی اخیرا درانگلستان نیست وگرنه ما خواب نداشتیم سرما شبانه مییریدند ومن هرگاه پاریس میروم جرئت نمی کنم به محله ویتنامی سربزنم- خواستم بگویم به خاطر محبت های زیادی شما به کره شمالی کردید چنین انتظاری ندارید ولی پیرزن خوبی بود-گفت شما اهل کجاهستید گفتم ایران گفت ما از این مسلمانان بسیاروحشت داریم بخصوص افغان ها مثل روح شب حرکت میکنند وسر سربازان روسی میبرنند بدون انکه جغد خبردار شود وتعجب این است بایک کیسه ارد واب غار دوام میاورنند واگر کشته شوند هیج کس به خانواده انها کمک نمیتواند بکند اپارتمان خودش ان را نشان داد وگفت ربروی من اطاق یک دانشجوی ایرانی است ومن وحشت دارم شب مانندروح بالای سرمن بیاید وجغد خبر ندارنشود خواستم بگویم اینهمه شما ظلم کردید ویک سنگ به شما زده نشد که دنیارا مات ومبهوت کردند ولی از قرار معلوم ورق برگشته است لذا درانمقاله گاهی بحث ایدولوژی اسلامی میشود؟؟


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99