سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نگرشی به بحران انسانها- امروزه غرب ان مدنیه فاضله بهشتی روی زمین نیست فقط حق دارد بگوید تا این حد به پیشرفتهای مثبت رسیدهام ونقاط ضعف خوداش راهم بیان کند تابزرگان عالم راه نجات رابه ایشان نشان دهند- سالها است که بحرانهای انسانها موردتوجه واقع شده است وکنفرانس های بین المللی دراین باره تشکیل میشود که یکی از انها کنفراسی است که در دوازده اکتبر سال و2001 در شهر – توکیو- ژاپن تشکیل شدکه توسط جناب دیان- دومنوسکی خلاصه شده است که بالهام از نظریات ایشان ایم مقوله به نگارش در میاید- که این شخصیت همراه اقایان تئو- کولبورن-جان پترسون میرز کتابی را تالیف کردن- بنام اینده دز دی شده ما- زمانی که یک بحران به مرزی میرسد که ایا انرا یک بحران دائمی شناخت ویا موقتیاست یک شناخت وانتخاب گیچ کننده رابوجود میاورد- مانند بحران الودگی فضا واین سئوال رامطح میکنند که چرا سه دهه ما هیچ کاری را نکردیم وفقط در ظرف سی روز فقط دو کنفرانس سران داشته ایم- ایا این امر مشکل را بر میگرداند؟ یک زمن است که مابا مشگل مواجه ودرگیر هستیم ومیدانیم که مشکل به سالهای طولانی کشیده نمیشود ویک زمانی است که ماهنوز درک دقیقی از مشکلی که باما مواجه شد و وچنگ ودندان مخرب خوداش رابه ما نشان داده است ومارا به چالش کشیده است ورشد فزاینده داردومیتواند تا قرن دیگر هم کشیده شود وماهنوز در شناخت واقعی ان به نتجه واقعی ان نرسیده ایم-غالبادر مانی که مشکلات درحال بوجود امدن است- هرکشوری نظریات خاص خود را دارا است-یک اتش نشان بهمحض انکه جائی اتش گرفت بلافاصله قصد خود رابران نقطه کانون میدهد ویاسازمانهای بهداشتی درمسائل حاد اقدامات گستردهای را بوجود میاورند ولی متاسفانه بعضی بحرانها راکه خود دولت ها انرابوجوداوردهاند ویا درا ن نفعی وجوددارد تاز مانیکه مجبورنشوند هیچگونه اقدامی انجام نمیدهند- مدتها مطرح بود که بمب شیمیائی مانند بمب اتمی اسلحه باز دارنده است ولی دیدیم که به میزان زیادی از ان استفاده شد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نگرشی به بداخلاقی درجامعه امریکا-به نظرمیرسدکه دوران تاثیر سکس- پول- موادمخدر وتفریحات ناسالم- وسینمای هیجانی واکشن وبرتری های مادی در پائین اوردن تنش وزدوخورد به پایان رسیده است ومسیر افتاب معنویت را دزدیدن ودرس اخلاق ومعنویت را از دانشگاه ها حذف کردن توجه به درون ویافتن ملکوت نور در درون وارتباط صحیح با منبع نور وملکوت وفرهنگ سازی ان وتشویق وجایزه دادن وحتی به کسانی که اسلحه حمل نمیکنند وفیلم اکشن نگاه نمیکنند جایزه بدهند وکلیسا میابیست کارهای فرنگی خودر سیستماتیک وتدریسی گسترش دهد ومغازه فروش کتب های دران رابطه ووسایل لازم را ایجاد کنند ا کشورهای مختلف کارهای فرهنگی دراین رابطه تهیه کنند ودر اختیار جوانان بگذارنند وریس جمهور دراین کلاس ها شرکت کند وثروتنمدان به فقر نزدیک شوندوموسس این نوع کلاس ها گردند وکتاب جناب مولوی تدریسی کرده ودر اختیاراین کلاس رابگذارنند امید است این ویروس خطرناک بکش تا راحت شوی وافرادحیف است دراین اشغالدانی باشندوسریه به بهشت وحور عین برسند وبایدسریع انهارا روانه کرد ازبین برود وسیاست باید همطراز وموازی با معنویت جلو برود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بخش سوم- ایده ال های بزرگ- جناب اقای مورتیمرا- جی- ادلر- ایده های بزرگ-در شناخت ایده های بزگ که از طریق عقل محض بدست میاید درک عمیق فرد از حقایق هستی است وتبادل اندیشه وگفتمان بافراد ذی الصلاح است وایده ها پس از مباحثات وچالشهای وگفتمان با فراد بدست میاید کلمه بزرگ ممکن است دربحث هادئی که خواهد امد افراد رادچار گیچی وحتی ناراحتی کند وروی این صفت میبایست مانور زیادی داد در غرب میگویند نویسنده بزرگ کتاب بزرگ مینویسد ودر شناخت کتاب بزرگ هم میبایست گفتمان بزرگ انجام گیرد- ایا درمورد ایده های بزر گ هم چه میبایست کرد؟ ایا درموردکلمه بزرگ درباره ایده همان روش معمول رابکار برد؟ درمورد کتاب بزرگ میدانیم میتواند یک کاربرد اصلی داشته باشد وچند ین خواص دیگر هم که قابل استفاده دارد که که رتحت همان صفت اصلی است وتوسط ان صفت اصلی کنترول میشود- من فکر میکنم من یک نظریهای که تاحدودی میتواند به این مسئله پاسخ بدهد دارا هستم که این نظریه به من کمک میکند چرا افراد در چنین کتابهائی باهم مجادله میکنند به خصوص درباره کتبی که درباره ادبیات است. که انها ر شایسته صفت بزرگ میداند- واقعیت این است که ما دارای استاندارد ها وملاک ومعیارهای بسیارمختلف هستیم که بر اساس ان درباره کتب بزرگ قضاوت میکنیم-هرکس میتواند لیست کتبی که شایسته صفت بزرگ است را بنویسدولی ما درمورد ایده ها این روش رابکار نمیبریم- فرض کنید 102 ایده بزرگ رابه افراد داده شود ممکن است بعضی ها تعداد معدودی را حذف کند وعده ای هم تعدادمعدودی را اضافه کنند- درحقیقت زمانی که فردی یک ایده را بعنوان ایده بزرگ خود معرفی میکند میخواهد ملاک ومعیارخود را مشخص کند وبه دیگر کاربردهای ان ایده معتقد است وقتیکه معیارها مشخص شد یک گفتمام وچالش مختصری هم رخ خواهد داد در طول بیست وپنج قرن گذشته تمدن غرب مداوم در باره ایده های بزرگ گفتمان وجود داشته است- وهمچنین درتمدنهای دیگر مثلا تمدنهای خاور دور گفتمان های بزرگی درباره ایده های بزرگ انجام گرفته است ود مذاهب – هندو –بودائی- کنفسیوس- تائویسیم- ایده های بزرگ انان نه نتها از هم دور وجدا هستند بکه هیچگونه ربطی به ایده های بزرگ غرب هم ندارند وهمین مسئله هم درتفکرات انان موجود است- در این مقام درتاریخ جهان هنوز یک جامعه با فرهنگ جهانی بوجود نیامده است وتالیف وترکیب یک سری ایده ها درسطح جهانی بوجود نیامده است که البته دراینده دور رخ خواهد داد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تاکتیک های فراماسونری- جناب اقای علم که از دانشگاه شیراز رفت یک اقائ دیپلمه که قبلا ریس فروشگاه بزرگ فردوسی درتهران بود تقریبا همه کاردانشگاه شد- در اولین سخنرانی فرمودند این دانشگاه یک دانشگاه خراب وعقب افتاده است ومن انرا درسطح دانشگاه معتبر دنیا درخواهم اورد- ودر این مدت تمام دانشگاه های معتبر دنیا راخواهم دید واز انها الگو میگیریم- من قبلا ریس فروشگاه فردوسی بودم ودور دنیا چرخیدم وبهترین فروشگاه های معظم وپیشرفته دنیا رادیدم واز انها الو گرفتم واین فروشگاه ورشکسته رابه اوج رساندم ومقداری هم دراین باره توضیح داد وفکر نکیند من خیلی عاشق این پست هستم ومن اهل تهران هستم وخانواده من در انجا خواهند بود وحقوقم به مراتب کمتر از انجا است ووظیفه ام بسیار سخت تر ازانجا است وچون عاشق جناب اقای علم هستم واسوه من است واین سمت راپذیرفتم سالن پر از دانشجوبود وجای سوزن انداختن نبود ودانشجوی که ردیف سوم درسمت چپ نشسته بود بشدت به ایشان حمله کرد که شما اولا دیپلمه هستید وکار دانشگاهی نکردید ونمیتوانید در ظرف مدت کوتاهی کاری مثبت انجام دهید .ودو داانشجو که کنار دست اوبودند با اوهم صدائی میکردند که بعد من فهمیدم اقایان باند ایشان باید باشند وایشان باحلم وصبوری عجیبی پاسخ دادند که خیلی من تعجب کردم- جناب معاویه معلون اطلاع داشت که حضرت علی علیه السلام چگونه عمل میکند وان سری اعمال که باعث جلب افراد میشد تقلید میکرد حضرت علی علیه السلام برای انز مان دونوع اخلاق داشت زمانی که از منابع شخصی که حکم الهی بران بار نمیشد حتی فرشتگان به پای ایشان نمیرسید مثلا از نخلستان خوداش به کسی شش بار شتر خرما بدهد که انز مان ثروت قابل ملاحظه بوده است ولی اگر در مسئله حکم الهی بران بار میشد وحضرت تخطی از حکم نمیکر د مانند بیت المال ایشان هیولا میشد ومعاویه ملعون فرشته میشد معاویه معلون زنی مسئول میکرددر نماز جمعه بعد از نماز بیاید وبگوید شما شوهر منرا بکشتن دادهاید ومن را بیچاره کردید ومعاویه میخندید که ایشان برای من نمرده است برای خداوندمنان مرده است واصحابش میخواستند انزن را بکشند وایشان مخالفت میکرد وبه کاخ دعوت میکرد وخوب مینواخت وایشان سرانجام باعذر خواهی وخندان به منزل میرفت-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-درتکمیل بیانات حضرت حجت اسلام منتظری درباره بهائیت- علاوه بران که فرمودید": فرقه بهائیت- چون دارایکتاب اسمانی نیستند درقانون اسای جز اقلیت های مذهبی شمرده نشده اند ولی از ان جهت که اهل این کشور هستند حق اب وگل ارند واز حقوق شهروندی بر خردار میباشند همچنین بیاد از رافت اسلامی که مورد تاکید قران واولیا دین است بهرمند شوند"| اولا اقایان از کلمه بها یک پوسته ناز کی باقی گذاشتند که ظرف دویست سال اینده ان هم از بین برود از همان چشمه اب نوشیدند که معاویه ملعون نوشیده است- خدای انهاهم خد ای اسمانی نیست و وچون متن ندارند فقط استباط دارند که انهم بر موارین عقلی وعلمی نیست دین خاص انگلستان هشتاد درصد کاتولیک است که مروج سکولاریسم هم بود وناسونالیست هم هست وزیر اب پروتستان هم ز ده است وبا دشمن تراشی پیش میرود بهائیت سکولاریسم شبه دینی است که انهم با دشمن تراشی پیش میرود که هردو تواتر خودشان رادارند از دست میدهند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نگرشی به فیلم": ژنرال": فیلم خوبی بود – گرچه من همه انرا ندیدم- میشود حدس زد که تاکتیکهای- سنگر وجبه ای خودشان راتغیر دادند وبه ساختمانهای کوتاه تر روی اوردند که در اطراف ان اطاقهای کوچک برای پخش افراد داشته باشد سعی کنید چنین ساختمانها را نتواند به چنگ بیاورند- - سهی کنید از مدل های ساختگی زیاد استفادهد کنید که گرانقیمت هم باشد که ازچوب روسی ونایلون وپلاستیگ چینی ساخته میشود قرار دادن تانک نزدیک ترین فاصله بودن تکان وجابجائی ان نشان قدرت است وهمین طور جابجائی اراد وتیراندازی های ایذائی باز نشانه قدرت است وبا وسیله هائی در اطراف گاه وبیگاه بخصوص درشب صدای تانک درحا ل حرکت رادراورید- وازهمه مهمتر تکنیک خاص ساختنداربستهای بزرگ وبا ارتفاع زیاد دیده بانی است که درفاصله دور که دارای دفاع دیواری وپله کانهای عبور سریع وطناب های خاص واسانسور خاص وگودال بزرگ با تشکاهی بسیار بادی ودراطراف چاله هائی برای گلوله خمپارهودر هر طبقه جایگاه زیادی بر ای بیسیم است وفردهم بتواند درموقع خاص تیراندازی هم بکند موفق باشید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-از مسجد الرحرام در مکه مکرمه الی ابد بیرون میامد م یک فرد میانسال ایرانی بسیار زیبای اروپائی با لباس شیک دیدم که خیلی پکر است- سلام کردم وگفتم چرا شما پکر هستید- ایشان با ملایمت زیادی وتن صدای زیبائی فرمودند با یککه درمسجد الحرام بایک عربی بحث میکردیم ومن متوجه شدم که بایدبه ایران بر گردم ولی اکنوم جرقه به مغزم خورده است که بروم تلفن بزنم شاید درست شود ومن که به کاروان باز گشتم وجریان را که گفتم بعضی ها گفتند ما مسئله را نمیدانستیم ورفتد که تلفن بزنند ومن تصور میکنم امام راحل علیه السلام وتهیت بیش از پنج سکه حاضربه عقد کسی بودند وضع حال راباید چرتکه بزنیم


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0