سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نگرشی به سیاست های جد یدمصر-نظریات شخصی است- درخبر ها بود که زمانی وزیر محترم وزرا ت امور خارجه محترم ایران درمصر بودند یک همگرائی دیگری هم  که متشکل ازایرانی های جائی طلب وتروریست وسلفی ها مصر ونماینده عربستان هم بر پا بوده است- به نظر حقیر هیچ اهمیتی ندارد واین یک تکیتک شناخته شده ای است که غرب درمقابل مصر وشوروی بکار میبرد- به اصطلاح بسته چند اصلی میتوان گفت واز پنچا سال پیش این تاکتیک سیاسی درغرب بوجود امد ودرخودغرب هم بحرانئ های انسانی وسیاسی هم درست کرد مردم نمیدانستد که به شوروی بروند ویانروند و انر اب چند زبان وجندین راه توجیه میکردند ودقیقا انجیل به این سبک است واخرین کس جنای اقای بوش پسر بود که به خاطر ایشان یک کنفرانس در ژاین تشکیل شد بنام بحران انسانی که اقای بوش این شگفتی بازی ها را درنیاورد چون معلوم نیست روی افراد چه تاثیر میگذارد وافراد خاصی چه اقدامات خطرنا ک خواهند کردوما راه حل  انرابلد نیستیم ومردم عادی درانگلستان این تاکیتک را مسخره میکردند- غرب در کشورهای جهان سوم بخصوص خاور میانه انها رابشدت عقب نگرداشت وزمانی که دیگر نمیتوانست انها را کنترول کند رها کرد وحال تاکتیک خاصی بوجود اورده است که برای مردم دلسوزی میکند ومداوم مشکلات جامعهرا گوش زد میکند درکشورهای اختناق ودیکتاتوری خشنی وجود داشته باشد هرکسی بهیکسری اندیشه میرسد ولی نمیتواند انرا بروز دهد وعده زیادی بی فکر وبیعقل هستند وعاشق فضا وجو وحکومت میشوند که قران اینافراد راسخت موردملامت قرار داده است وزمانی ازادی شد افراد هنوز ترسو هستنند وهراس دارند وکم کم به سمت افرادی که رهبری سیاسی میکنند وباانها موافق هستند جذب میشوند- مصر امروز مصر زمان جناب عبدالناصر نیست وجهان امروز ان جهان نیست وبطبع ایران امروز ایران ان روز نیست- مشکلات زیادی مصر دربر گرفته است که هرکدام ازانها الاهرام روزنامه مصر بمب ساعتی نام گذاشته است ازجمله مسکن میباشد شانزده میلون مردم در حلبی اباد زندگی میکنند وهیجد درصدر مردم یک خانواده دریک اطاق هستند ومداوم مردم از طبقه متوسط به فقر تبدیل میشوند وبه خانه مشور به کثیف منتقل میشوند وسیاست گذشته مصر فقط خانه باری کسانی پول خرید داشتندساخته میشده است ونه برای اجاره ومیبایست سرمایدهای کلان باشند تاساختمان بسازنند وسهم کم پول ها بسیارناچیز بوده است- وبرنامه ایکه بنام برنامه نولیبرال برای ساختمان درست کردند واصلاحاتی شد دردی از فقر بر نداشت وحسنی مبارک مداوم شهرکهای حلبی اباد را تخریب میکرد ولی نه باری انها خانه میساخت ونه درخارج از شهرهای بزرک کارایجاد میکرد وعجیب است در فراهم کردمصالح ساختمانی کوتاهی زیاد کرد وبه محض انکه مجلس درست شود مسائل خود را نشان خواهند داد ومسئله اسرائیل که از مسائل اهم مصر است دوران کمون خودرا میگذارد بی تجربی گری دراخوان مسلمین بخوبی مشخص شده است درسوریه درعراق واخیرا دردبی ومسیحیت ارتدوکس قبطی هم از اخوان المسلمین درحا ل جدا شدن است- تنها برای اخوان مسلمین حزب نور که متعلق به سلفی است باقی مانده است که احزاب دیگر به انها سگ میگویند واینان تابع عربستا ن سعودی هستند که به نظر میرسد اخوان المسلمین از طریق انها به عربستان وسپس به غرب نزدیک شود وبه دستور غرب پول های عربستان ازبانک سویس به سمت مصر سرازیر شود واخیر رهبر حزب نور فرموده است که با اخوان المسلمین درتمام موارد وحدت نظرنداریم- دراین شرایطی به نظر میرسد که مصر فکرنکند که زمان سابق است وبه زودی با مشکلات زیادی دست وپنچه نرم خواهد کرد ودیگر ان توان که رهبر اعراب باشد دراین زمان را دارا نمیباشد وبرایانکه چنین وانمود کند که امصر امروز مصر زمان جناب عبدالناصر است یک توهم وخیالبافی بچه گانه است بخصوص برای جناب حسنی مبارک پیشنهادحبس ابد داده است ودست چپی ودمکراتها وناسیونالیست از ضعف کومت بهره بردای سیاسی خواهند کرد که علوم نیست چه عاقبتی برای مصر رقم بخورد امید است تحت تاثیر عربستان نباشندوتوصور نکنند کمک فکر وسیاسی به عربستانی کشتی اش درحالغرق است میتوان بدین ترتیب کمک کرد ونتجه ای هم برای خود گرفت وخاور میانه کم کم بر مشکلات خوداش فائق خواهد شد وراه درست را پیدا خواهد کرد همچنان که تا امروز کشورهای هوشمندانجام داده اند ودوستان امریکا را ازاعرابه رهبری به پائین کشیدند ومصر سعی کند ان اقتدار لازم رابه درستی بدست اورد وفریب سیاست های مزورانه رانخورد


ارسال شده در توسط علی

   بسم الله الرحمن الرحیم-گفتمانی با جناب استاد عزیز –جناب دکتر علی جعفری دامت افاضاته- مقاله بسیار زیبا وعمیقی را درباره حضرت عارف ودارای قوه کشف وشهود بسیار عمیق مرحوم ایت الله العظمی حاج اقا مجتبی تهرانی- دامت برکاته بنام –": ": حاج اقای مجتبی:" به مثابه اخوند تر ازپایتخت ام القرای جهان اسلام- فرمودیدکه ---- که بهصورت تمام عیاریبیانگر اخوند تر از پایتخت تشیبع-تهران است – معنای اخوند تر درعرف به کسی گفته میشود که بیشتر پیچیده تر وبا اصطلاحات خاص علوم اسلامی شرح مسائل بدهد ولی من با دیدن یک سخنرانی ایشان از تلویزیون به این نتجه رسیدم- که ایشان ترکیبی است از ایات اعظام علیهم سلامالله اجمعین- ترکیبی هستند ازمطهری – فلسفی – بهشتی وانصاری که به سبک رهبر انقلاب دامت عظمته نزدیک میشود که حدنهائی ان امام راحل سلام الله علیه والسلم نائل شود ایشان ماند کسی که مدتها داستان های سبک نویسی را کار کرده باشد ولی مطالب پر مغز را باتکنیک یک اخوند مبرز وبسیار خبره بیان میکند که حاکی ازان است که به روح وجان مطلب بخوبی اشنا است یا انکه ایشان درترازحضرت ایت اللهالعظمی رحمتالله علیه واالسلم شاه ابادی بوده است ولی باعیاری بالاتر- کلمه استعاره شما من وجه ومثال معنی میکنم وکلمه باز سازی ایا به اینمعنی است که اخوند سنتی به سبک جدیدی درامد وایشان دوباره انرا درسحی بالاتر ارتقا داد بایدتفسیر وتعبیرکرد وایشان بقول شما جهشی دراین زمینه بوجود اورد شما بحثی درمرد مسئله ایه بودن ممات ایشان وسلوک مرگ ایشان کردید که درقران این مطلب از قول حضرت ابراهیم بیان شده است که مرگ ازجهت تاثیری گذاری درجامعه زنده خودگویای حقایق زیادی است وبقول شما بسامد ها وپیامدهای مرگ فاخرایشانبیش از هرچیزنشان میدهد که ان": مبلغبزرگ .استعاره الگو تاجچه حدمرزهای معنائی اخوند تر از پیاتخت راتوسعه داد وتعمیق کرد- مرگ های معصومین هم به همین نحو بوده است بخصوص بقول مورخین عرب وغیر عرب خون امام حسین علیه السلام ام القری شام را برای همیشه ازبین برد وامت اسلامی رابرای ابد تجزیه کرد تا قبل ازان همه معقد به وحدت امت وتک فرماندهی بودند ولی پس از جریان کربلا شام از امت اسلامی خارج شد وبه عبدالملک مروان یک فرصت داد تا کاخ را در بغداد بسازد حال ششماه ویاسه سال وتجزیه ملتهای اسلامی جا افتاد که هر ملتی میتواند اهل حل وعقد خوداش راداشته باشد واینجا استه عبدالله بن زبیر که یک شورشی محسوب میشد واگر اورابچنگ میاوردند به یزید تحویل میدادند درمکه حاظر شد وخودرا خلیفه مکه واطراف ان معرفی کرد ومسائلی که بعد بوجود امد ولی ممات ایشان پایتخت ام القری اسلامی را ارتقا داد ونشانهاش نمز رهبری سلام الله علیه وجمعیت باشکوه میلوینی میباشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگرشی به ژن بیدار-درغرب به نظر میرسد درباره ژن بیدار غرب فعالیت تحقیقاتی دارند- ژن بیدار به این معنی است که که هرشهری قدمت بیشتری داشته باشد ودر رشتهای مداوم کار کند ژن های قوی تر دران مورد ایجاد میکند وبه اصطلاح ژن رادران مورد بیدار ومداوم قوی تر میکند که نسلهای بعد سریعتر وخلاقت را ان مطلب رادرک میکنند ودریک ملاقاتکوتاه به کی ازدانشمندان دانشگاه لندن تصور میکن که روی استان فارس واصفهان کار کرده بودند وبه جوابی رسیده بودند-براارن کشور اذبیجان معتقد هستند که نزدیک بدومیلیون سال قدمت نژادی دارند وجزو اولین ها درشناخت خداوندمنان هست پس میبایست ژن بیداری دراین مورد داشته باشندچناچه نیت حتما این ژن راخفه کرده اند بسیار تعجب انگیز است که با ان قدمت قهرمان قهرمانان ونبوغ مسلم جناب بابک خرم دین باشد که نشانه است که بهعمق اسلام پی نبرده اند ومیر غضبی ویا هیتلری راقهرمان تصور کردند مانند انکه انگلیس یکی از میرغضب های خودرا شاه کند وبه عمق درک ملت ایران وترکان عزیز را در همان زمان را اگاه نشود البته دلیل حرکت مستقل بقول ایشان اذربایجان شمالی از کل بدن ایران قابل درک است ولی از تاریخ ان کشور بخوبی مشخص میشود که به هرسمتی رفتند به بن بست رسیدند ویک پارادوکس خاصی دربیانات اقایان است که اگر اکثریت قریب به اتفاق مسلمان هستند جهموری دمکراتیک چه معنی میدهد؟؟ این اصطلاح متعلق به ایدولوژی کمونیست است وچنانچه اقایان مذهبی بود وبسیار شجاع ونظامی پس چگونه در کمونیست شوروی به ان صورت که خود میگویند هضم شدند ورابطه یک کشور مسلمان با اسرائیل چه معنی میدهد وفرهنگ مذهبی شیعه تا امروز ایجاد کردند درچه سطحی است وچگونه دوکشور شیعه از هم هراس دارند؟ وجه استراتژیک واحدی دارانیستند واز نفوذ ایران درمحور شما ل بقول شما وحشت دارید- وامروز بقل شما با سرعت فرنگ غربی درحال نفوذ است وشما بخوبی میدانید که قران واحادیث پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درباره ایرانیان چه فرموده است وحتما راجع به قم در احادیث شیعه مطالعاتی داشته اید وازدانشمندان عظیم الشان ترک نژاد که درپیشرفت اسلام نقش والائی دارنند مطلع هستید وشماهنز به ان اسطور سازی های غرب وشرق سکلولارسیم معتاد ودل بسته هستید وحقیقت را گم کردهاید وبه رای خدایان افسانهای دل بسته اید وما از عقبه تاریخ عبور کرده ایم وجهان به نقطه بزنگاه نزدیک میشود که میبایست یک سوی شود ولو برخلاف عقایداش باشد وامید است کشور اذربایجان رابطهاش باایران ودانشمندان ایرانی نزدیکتر وصمیمانه تر کند- انشالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—به بهانه مقاله سایت f.d.d  امریکا که به ظاهرطرفدار دمکراسی از نوع امریکائی؟؟!! که اخیر برعلیه اسوه های پر شکوه ایران -عظمت ایت الله مصباح رحمت الله علیه وعظمت سردارعاشورائی جناب حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه-مقالاتی از نوع خطبه های معاویه ای واستالینی وهیتلری نوشته است- در زمان معاویه ملعون ایشان تقریبا همه حرام ها حلال کرد بجز مخالفت با حکومت ودرباره حکومت گفت حکومت واسطه فیض بین اسمان وزمین وتنها درمقابل خداوند منان مسول است وهمردیف پایمبر اکرم صلواته علیه واله والسلم وخدواند منان است کسی راحق سئوال وجواب ودخالت ندارد واگر کارمن دزست باشد من به بهشت میروم واگر ظلم کرده باشم به جهنم میروم واین امر در قیامت مشخص میشود- شخصی گرگ روزگار امد این طرز فکر را تبدیل یک مذهب کرد بنام مرجئه واستدلال برای ان درست کرد که ماحق مجازت کردن نداریم زیرا ممکن است این فرد نزدخداوند بخشیده شده باشد وبسیار عزیز باشد وبرای حکومت همان دلیل معاویه اورد وبعد برای انکه مردم عادی از این مزایا سود ببرند انراهم تا حدودی تعمیم داد ودقیقا تمام اصحاب بجز اندکی مقلداوبودند وکوجکترین امربه معروف ونهی ازمنکر درحوزه خود نکردند ودرخانه خود خزیدند واز اصحاب بودند برای نسل جوان دکان درست کردند- امریکا امروزه یکنوع مرجئه جدیدی ازنوع امریکائی است بااین تفاوت که حتی درمقابل خداوندهم خودرا مسئول نمیداند ودرمقابل سازمان ملل متحد وعقلا ودانشمندان وروحانییتهای مشهور جهان وملتها اصلا خودرا مسئول نمیداند- مدتی گوش همه کر کردند که مبارزه با موادمخدر نمیشود وهرجا مبارزه شد کشتار سنگینی شده است اخیرا درمکزیک بیست هزار نفر کشته شدند ودرامریکا اب از اب تکان نمی خورد ایا مافیای موادمخدر امریکا از دیگران ادم تر هستند؟؟- همه جا دربوق کرده است که حقوق بشر رعایت نمیشود- زندانها امریکا وزندانهای اسرائیل- زندانهای انگلستان وان روش ی که تظاهرات ارام درامریکا رخ داد وبرخوردپلیس با دانشجویان بحرین ویمن ودیگر جاهای در دنیا ومداوم دم از سلامت میزند وکشورامریکا جزوکشورهائی است نسبت به الوده کردن هوا هیچگونه همکاری نکرده است- در افغانستان ودر عراق سربازان امریکا علنا دستور ادمکشی برایجادترس ورعب داشتند درعراق به یک جوانی نظامی دستورداده بودن که به یک مدرسه دخترانه که تصور میشد دختران حزب بعث ونظامیان طرفدار صدام درانجا تحصیل میکنند وبه کلاس بروند ودختران به اتش بکشند وان سرباز دم مدرسه خودکشی کرد ونامه ای گذاشت سوریه اشتباه کرد به مرز های خوداش توجه نکرد واین مسائل رابوجود اورد ومداوم امریکا تبلیغ میکرد که سوریه به جولان حمله خواهد کرد واز گاز شیمیائی استفاده خواهد کرد تحریم اقلام پزشکی انجام میدهد ومداوم ادعا میکند که این تحریمها وجودندارد امروزه اسلام تروریست مینامد خوب بود کمی به تاریخ خوداش توجه میکرد که مین اسلام باعث که زنان امریکائی که میخواهند مبلغ شوند نجات پیدا کردند تا اواخر قرن هیجدهم درانگلستان هر خانمی میخواست مبلغ مذهبی شود اعدام میشد ودرامریکا شلاق میخورد نمونه اوخاندان خانم هوتون هست از ترس مسلمانان وبخوص مصری ها وایرانی ودیگر کشور اسلامی وهند وبعد کمونیست شوروی مجبور شدند کمی به زنانها بها بدهند یک مورخ مینویسد از اوال تاریخ تا امروز زنان درغرب زندگانی تراژدیک دارند وهروز یک خیمه شب بازی را میاندازند مثل تی پارتی که شخصی نوشته است من تصور میکردم که کاری انقلابی وکارستان میکند چطور شد که بخار شد کاملا مشخص است که سیاست به سربالائی خورده است تفتیش عقاید شروع شده است وبهانه به نام امنیت ملی که هیتلر واستالین از ان سواستفاده کردند امروز درامریکا تقلید میشود وبه جهان ظلم میشود امید است همین میزان کافی باشد که بخود بیاند .کمی درباره اسلام وتمدنها تحقیق کنند که دوران شعار بی محتوا گذشته است وحقیقت گفتن تنها راه نجات است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب استاد میفرماید-": پندار پیشرفت خطی نا محدود  که صورت  دنیوی شده غایت مسیحی است هرگز بوجود نمی امد؟؟؟ منظور استاد این است که مسیحیت افق یونانی که اولا هستی مادی خود بخود وجود داشته است  مانند مسیحیت بدنبال یک زندگانی مادی مشعشع در دنیا نبوده اند- بحث خدایان پرستی انان بماند  در انجیل کارنیکو کردن هست که اسناسن رابه بهشت رهنمود میسازد وکاربد کردن هم هست که فرد رابه جهنم میبرد  ولی کار سوداوری دنیائی کردن که انسان تحریص به کارکند که سرمایه  وفرد دغدغه زندگانی نسبتا مرفه برای خود وبرای جامعه باشد دیده نمیشود ویا بدنبال علومی باشد که مشکلات جامعه راحل کند ولی در احادیث شیعه من شخصا به یک حدیث از حضرت مسیح علیه السلام برخوردکردم که مفهوم ان این است کسی سوداوری نمی کند به بهشت راه نمیدهند گرچه پاپ ها برای  جمع اوری ثروت بسیار حریص بودند- شناخت اسلام کمی مشکل است وبه ظاهر تضادهای زیادی باهم جمع شده استکه برایند ان گاهی به صوفی گری متمایل است – غربیان قبل ازرنسانس بخوبی قران را میشناختند واز ملوانهای عرب بسیاراستفاده میکردند وبقول خانم استاد دلیل پیشرفت غرب نسبت به شرق استفاده از علوم جهان ودالنشمندان جهان است که ما در تکریم مقام انها بهتر از شرق عمل کردیم- وحتی پیشنهاد داده شد که از قران استفاده شود ولی علمای رنسانس گفتند که پاپ ها ساده لوحان رابسیج میکندکه هدف این بود دین اسلامرا که دین منحطی است- جایگزین مسیحیت کند وانقلابی ایجاد میشود ولذا  رنسانس به  تمدن یونانی باز گشت- وتفکر دنیای مرفه راهم از اسلام گرفتند- تمام ائمه ما علیهم السلام درباره کار کردن وسوداوری ویادگیری علوم برای حل مشکلات مردم تاکید دارند- در اسلام مختصات خاصی برای فرد مانند مسیحیت تعین نکرده است وهر فردی خوداش تصمیم میگرد که مختصات خوداش درباره کار دنیائی واخرتی تعین کند وهمان مثال هائی که اعراب میزنند- ماند شتر سواری است که بر حسب تجربه وشرایط بالا وپائین میرود وتند وکند میکندودرجائی استراحت میکند ولی چناچه هم فرد وهم جامعه مشکلالت اش حل شده است بهتر ان است که فقط بیشتری برای عبادت ودرک علوم اسلامی بکارببرد واز اما موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدندحالا وضع بهتر است ویازمانی که مابه قدرت برسیم فرمودالان بهتر است زیرانزمان عبادت بسیار مختصر خواهد بود ودغدعه حل مسائل مارا سخت بخود مشغول میکرد- اشاره کردید که انسان غربی همه چیز راازدید علم مادی مینگرد وبدنبال شناخت فیزکی – شیمیائی- ریاضی جهان است بقولخانم استاد این هیچ اشکالی دارد بلکه تحریک به شناخت میکند عقل به مراتب عظیم تر ازاین مسائل است وچرانرسیدند شما بهخوبی بیان کردید فلیسوفی بزرگی ماند هگل تازه باه ازادی روح وحرکت به سمت کاملرا درک کرده است مسیر ان فط میگویددیالکتیکی است به این معنا هم مثبت وجود دارد وهم منفی وجود دارد بوقل جناب استاد فلیسوفان ریش دار بچه صفت وهادیگر وجود را نمیشنادوبقول خوذداش گم کرده است حال این وجودخالق باشد وعلت خلقت باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگرشی به سیاست های حضرت زینب کبری سلام الله علیها-بخش دوم-اگرچه امروزه شخصیتهای متعددی درباره تغیر منش وروش مسلمانان صدر اسلام مقلات ارزنده ای نوشته شده است- ولی من بابیان دیگری وارد این مطلب میشوم- تحقیقات درغرب نشان میدهد که تمدن ها بیشتر بر روی مسائل ضروری دقت زیادی میکنند وتوجه کانونی دارند وبه یک راه حلهائی میرسند انرادر طول تاریخ محک میزنند .کارائی انرا میسنجند ومطابق درک وسیلقه وذائقه وقدرت تحلیل وعلمی که دارند ان فرهنگ را تبلور وساختار میدهند وبرای ان توجیهات عقلانی واحساسی بیان میکنند ودر طول زمان این امر راکه ریشه فرهنگ وتمدن گفته میشود طولانی میگردد وهویت وشخصیت جامعه را شکل میدهد- بخشی از این فرهنگ مربوط به لذتهای وعیش ونوش ها است که تمام تمدن ها داراهستند وتجربه ثابت کرده است هرچقدر مشقت زیادتر باشد واندیشه پائین تر باشد ومیزان سرگمی وکار های مهم کمترباشد زمان وتنوع این عیش ونوش بیشتر است وباز تجربه نشان میدهد سیاست مداران منحرف از ازدیاد این مسئله سعی بر پیدا کردن طرفداران ورام کردن افراد وشضکست رقبا وکشورهای متخاطم بر میایند ودرجامعهای که تقدس معنوی ومذهبی کم باشد این عیش ونوش ها حتی جنبه شبه تقدس هم میگیرد مانند غرب امروز که ورزشکاران وهنرمندان درتمام رشته ها وبرتری دراسمان حالت شبه تقدس بخود گرفته است- تقدس اثبات میشودکه یک عاملی است که قدرت تحریک وحرکت وایجاد انگیزه فوق العاده زیادی را دارا است اگر درجهت درست باشد کاری معجزا اسا میکند واگر درجهت منفی باشد مانع عظیمی خواهد بود وچنانچه اگر ایده ای بر خلاف فرهنگ جامعه باشد بشدت باان مخالفت میشود واگر این ایده حتی مفید باشد به کندی ریشه میزند وهران ممکن است ان ایده راتغیر دهد ومطابق فرنگی که به ان عادت کرده است بر گرداند ونیازمندعلمائی هست که با افراد مداوم بحثهای عقلانی کند تا ریشه های فرهنگی مخالف رابسوزاند وازبین ببرد وزمان زیادی را میطلبد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم – یادحسین علیه السلام-اگر روزگار به راستی چو بهشت بود- نبوددران میان یادحسین یعنی هیچ- اگر ماه باجبروت وجلال درشب به نثر ستایشم میکرد- چو روز میگشت افتاب به شعر اگر یادحسین نباشم یعنی هیچ- اگر روم به اسمان هشتم روزی- نبودملکی که ذکر حسین کند یعنی هیچ- گرسنی فهیم روزی- به بارگاه حسین رودگیدحاجت نگردشیعه یعنی هیج- - هرکه تاقیامت چو کرم درعمق بچرخد – نیابد درنزد پروردگار جایگاه حسین یعنی هیچ- اگر بلندی که مدح خوبان کند – نیابم دران بیتی از حسین یعنی هیچ- اگ ربه روز محشر ای ولی پسند – همه باشندنباشدحسین یعنی هیچ


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99