سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-با تبریک به ارتش غیور سوریه- که مراحل سخت را پشت سر گذاشته است وهم از لحاظ روانی پی برده است که دشمن یک وحشی تمام عیار است وهیگونه معرفتی چه اسلامی وچه غیر اسلامی ندارد وچون یزید ملعون نماز را یدک میکشد وپشتبانهای انها دست خالی انها مشخص شده است وبه نشاط جنگی رسیده است واماده هجوم های برق اسا وپشت سرهم است وویتواند حداقل چهر حمله وگریز رانجام دهد ومسلم است که این نوع خصوصیات زمینی وشرایط جنگی ممکن است تعلیم نشده باشد وفرمانده جنگی بیاد قدم به قدم پیش برود وفکر تاکتیک کند وبایدمیدان به رزمنده های نوک که تحلیل درست دارند تا حدی که میتواند جلوبروند تا طرح جنگی باهمفکران تاکتیکی اشپزی شود ودشمن سه راه دارد عقب نشینی کند ویا دست به تراکم اتش بزند ویا نیروی کمکی برسد ترکم اتش دشمن رابا تراکم اتش قوی پاسخ دهید وچنان مقاومت سنگینی رامیتواندانجام ده از اطراف حلقه را تنگ وبا اتش سنگین پاسخ دهدید وراه فرار راباز بگذارید ومداوم ابتکار های جدیدی رانجام دهید واز دیده بانی دقیقی بر خوردارباشید وهجوم های شما کمر شکن خواهد بود البته اشپزی شما بخوبی اشپزی خانمها نخواهد بود – موفق باشید انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم نگرشی به جریان شعارهای ضد رنگین پوستها در میدان ورزشی ایتالیا- بی شک سیاست پشت سر قضیه است وسرانجام نخست وزیر جدید مسائل راحل میکند وقران مجدیدمیفرماید کفر زمانی که ضعیف میشود دست به توطئه میزند ولی سرانجام تیشه به ریشه خوداش میزند واسلام پیروز میشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش سوم- نگرشی به ایدهال های بزرگ-ایدهال چیست-؟در لغت زمانی که در روزمره از :" ایدهال:" صحبت میکنیم- مطالبی ذهنیتی درمغز نقش میبندد-به چیزهائی که در مغز ما وجود دارد –بکاربردن لغت ایده به این معنا امروزهبخش بسیار گسترده ای از علم روانشناسی را دربر میگیرد که دربر گیرنده این مطلب است که میتوانیم که یک مجموعهای از ایده ها بیان کنیم ویا یک مجموعه ای از درکه ای بسیارمتعالی وپر اهمیتبرای فرد است که ناشی از تصوراتی است که انسان از تجربه های خوداش بدست اورده استکه فوق اان تجربیات است که بصورت رویای ان فرد میباشد- ود ر تفکراتی که داشته است به ان تخیلات رسیده است- این بحث چون یک بحث ازدیگاه های غربی است نیازمندان است که من کمی توضیح دهم که بحث های فلسفی غربی دراین مورد پیش میاید بتواند روشن تر باشد- درغرب سه گروه مختلف هستند که درباره ایده دارای مکتب های خودشان هستند که ایشان جزو مکتب سوم است یک متب ایده رادقیقا ذهنی میداند مثلا درباره عظمت الهی فکردن ویا درباره عظمت صلح  عدالت فکرکردن- عدهای احساسی وعینی میداند عدالتی که قابل پیاده شدن است وروشهائی که صلح را بدست اورد مثلا ممکناست جوانی ایده ال اوباشدکه کمک به کارتون خوابها کند ویا درباره بیابانها تحقیق کندوانرا برای مردم شرح دهد وگروه سوم به هردومعتقد هستند که هم ازلحاظ ذهنیت درباره عدالت فکر کنند ولو قابل پیاده شدن نباشد ولی درپیاده کردن وعینت بخشیدن هم فعالیت کند که درباره خدواند منان هردو هستند اینان معتقدهستندهرچقدر انسان درذهنیت اوج بگیرد به کملات بالتری دست پیدا میکند ولو قابل پییاده شدن نباشد که دراسلام احادیثی ومسائلی دراین باره داریم بخصوص درباره خداوندمنان وکمک به بشرییت –ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگرشی به مقاله حضرت مریم سلام الله علیها( مادر عیسی علیه السلام)- حضرت مریم سلام الله علیها به زبان عبری- میریانر- وبه زبان ارامی( زبانی که قبل از زبان عربی بکار میرفته است)-ماریانر وبه زبان عربی- مریم- وغالبا حضرت مریم مقدس و مادرمریم ویا مریم باکره وفرقه تئوتوکس مریم باکره تفقد شده ومریم ومادرخداوند؟؟ ودر اسلام حضرت مریم ویا مادرعیسی نامیده شده است- که از تباریهودبودند واز شهر ماصره در ایالت جلیله واز زمان یکسال قبل از میلاد تا یک سال بعداز میلاد زندگانی کرده اند ودربر گیرنده دین مسیحیت هستند وجز اولین افرادی هستندکه بدین مسیحیت درامدند ودر انجیل ( عهدجدید) معرفی شدند- درقران مجید بعنوان مادرحضرت عیسی علیه السلام بوسیله اراده الهی بیان شده است- حضرت عیسی علیه السلام دارای عنوان- مسیح وکرایست است که از این دوعنوان یک عنوان جدیدی طلوع کرده است که بسیاربکار میرود بنام عیسی کرایست میباشد در کاسپل قانونی ( هریک از چهار کتاب انجیل یک کاسپل است) ماتیو ولوک حضرت مریم سلامالله علیها بعنوان باکره نام برده است( که به یونانی پارسئنوس) سنتا مسیحیون معتقدهستند که حضرت مریم سلامالله علیها فرزنداش را توسط اعجاز بوسیلهحضرت روح القدس سلام الله علیه بدست اورده است مسلمانان معتقد هستند که ایشان فرزنداش راتوسط فرمان الهی بدست اورده است- این جریان زمانی رخ داد کهد حضرت مریم سلام الله علیه درهمان زمان نامزد یوسف نجارمقدس شده بود؟؟ که درانتظار روزی که مراسم شرعی ازدواج که مراسم رسمی خانوادگی بود رخ دهد- که توسط ایشان به یکی از شهرها مسافرت کند جائی که حضرت مسیح علیه السلام درانجا درانجا متولدشد ومراسم توسط سنت های یهودی انجام گرفت ومراسم نامزدی زمانی که حضرت مریم سلام الله علیها درحدوددوازده سال داشت انجام گرفت وحضرت عیسی علیه السلام سال بعد بدنیا امد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگرشی به سیاست های حضرت زینب کبری سلام الله علیها- یکی از پیچیدترین علوم – علوم سیاسی است که از درک عمیق ومهارت ها وظرافت های زیادی روبرو است وبرای پیروزی ومفقیت دراین رشته کاری بس دشوار است- تجربیاتی دراین مورد درغرب شده است بعوان مثال یک شخصیت بر جسته از طرف دانشگاه بعنوان سرپرست دانشجویان به یک اردو اعزام بشود تحقیقات نشان میدهد ایشان درغرب پنجاه درصد محبوبیت دارد- به محض انکه کوجکترین کاری رابکند که مورد پسندنباشد وبا سنتهای کهن مغایر داشته باشد ولوهرچه بتواند توجیه کند نمر ه کم میشود وبالا امدن کاری مضاعف نیاز دارد- واحتمال دارد که یک دانشجو با یک کد پیجده ایشان رافریب دهد ودرنتیجه نمره کم شود بعنوان مثال درسیاست یک علمی است کد گفتن ودی کد کردن یعنی گاهی یک سیاست مدار اشکار وصریح صحبت میکند وگاهی با کد یعنی رمزی صحبت میکند وبایدانرا باز کرد وحقیقت مطلب رااشکار کرد که به ان دی کد میگویند غولهای ان درجهان متعلق به دانشگاه هاروارد ودر شرق متعلق به دانشگاه مسکو بود دانشگاه مسکو دستور داشته بود که تمام غولهای دانشگاهی مختلف شوروی به مسکو منتقل شوند وامریکائی دانشگاه هاروارد را انتخاب کردند وزمانی کندی امد گفت چرا مابیادیک دانشگاه غول داشته باشیم انرابه عدد ده رساند یکی از غول های هاروارد برای من تعریفکرد من یک تابستان به کره جنوبی رفته بودم وبه دانشگاه سئول رفتم وگفتم دوتا غول سیاسی دانشجوئی بهمن معرفی کنیدکه من همه مخارج انها را میدهم ومزدانان راهم پرداخت میکنم ومن درباره کرهای تحقیق میکردم ووضع عوم سیاسی انانراهم چنین یک روزی یک ازانها یک مقاله روزنامه پراودا حمله سنگینی به کره جنوبی کرده بو.د وانراکرهای ها ترجمه کرده بودند به من با وجود انکه خیلی پیچیده بود من دی کد کردم وفهمیدم خودشوروی دراین مورد عقب تر از کره جنوبی است وبه ایشان کفتم نترسیداین بیچاره وضعاش دراین موارد به مراتب بدتر از شما سات این مقاله منرا ترجمه کنید وچاپ کنید ریس دانشگاه قبول نکرد وکاربه ریس جمهور رسید ایشان قبول نکردومن گفتم نترسید من اینجا هستم وچاپ کردند وشوروی جوابی نداد – به نظر حقیر خانم تاجر یک حمله روسیه داد وروسها خوب از پس ازحمله برامدند ویک حمله انها کردند بریاانکه جلوبیفتد کمی از اسراسر انگلستان فاش کردگرچه محبوب شد وبعداز سیاست کنار گذاشته شد- والبته ایشان راه انحرافی رفت-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نگرشی به شورش نه دی- نظریات شخصی است- نگرش من به این نتجه نائل میشود- که امریثکا نرم افزارهای کنترولی اش تقلیدی به روز شده از انقلاب کبیر فرانسه است تحقیقات جدید از این انقلاب اطلاعت جالبی رابدست میدهدوبخوبی نشان میدهد فئودالهای زمان چگونه یک برنامه ریزی دقیقی کردند وانقلاب را به ورطه شکست رساندن وسپس خودرا منطبق با وضع جدید کردند ودوباره بر قدرت سوار شدند- امریکا از حوزه منطقی بودن خارج شده است وکاملا میخواهد جهان خوار باشد وامری که دیگر به این سادگی ها امکان پذیر نیست ولی انها بدنبال برنامه هائی هستند بدنبال روش های دیگری هستند کم کم ان قدرت سابق بدست اورند- وزمان ر ادر جهان به ضرر خودشان میبینند- بورس امریکا بورس نیست یک بنگاه مفتضح است وکنترول ثروتجهان به نفع امریکا ودرحقیقت به نفع شرکتهای معظم امریکا است وسازمان تجارت جهانی  هم یکحقه دیگر است چناچه طبق قوانین اش عمل کند امریکابای دشرکتهای زیاد ی راتعطیل کند واز ژاپون خریداری کند وچنین کاری را مسلمان نخواهد کرد تاکتیک امریکا این است درست ماند انقلاب کبیر فرانسه اول به مخالفین میدان میدهد وسعی بر سرکوب دارد وانچنان بلائی سرانها میاور د که به سمت امریکا باز گشت میکنندوجبور میشوند با او از سر سازش بر بیایند تا حدود زیادی رژیم پهلوی چنین میکرد- روزی خدمت یکی ازعلما بودم وایشان درباره این ایه قران که دراخر زمان در سوره واقعه میفرماید دراخر زمان ثله من الاخرین یعنی به اندازه ثله که یک مقدارکمیتی است مومن خواهند بود من سئوال کردم که باین مقدار چگونه امام زمان علیه السلام انقلاب میکند ایشان ثله یعنی ازده ویانه درصد کمتر ومن عدد 7.5 میپسندم ولی حضرت رسول اکرم صلوالته الله علیه واله السلام چگونه انقلاب کرد وایشان فرمودن جناب ملا صدرا یک تحقثق کرده است دراین زمینه که بسیار عقلائی است وانکه این تعداد ثله که مومنین به زعم من درجه اول هستند کافی است وتا بیست وپنج درصد مومنین درجه دوهستند که انتقال دهنده اندیشهای ثله هستندوتا هفتادونچ درصد مسلمانان درجه سه هستند که اینان انصاف را دارهستند ولی از برنامه های شیاطین هم خوشش ان میاید وبه دل بستند ولی درجنگ بین مومنین وشیاطین شرکت نمیکنند وکنار میمانند که ببین مومنین چه میکنندولی زمان به نفع امام زمان علیه السلام است که باسلام اشنا میشوندواشتی میکنند واستحاله پیدا میکنند وازبیست وپنج درصد شیاطین پنج درصد شیطان مطلق هستند که واردجنگ میشوند وبه درک نائل وبیست درصد شیطان درجه دو هستندهمیکن که کتوجه شوندجنگ راباختند خودرا کنار میشکند درمردم خودرا مخفی میکنند ومنتظر فرصت هستندوارام سعی میکند که طرفدار پیدا کنند ودراظاقی که نشسته هستند ناگهان صدائی بگوش انان میرسد فلانی توبه کن ودست از این کارها بکش وگرنه من تورامیکشم اول فکر میکندمالیخولیا گرفته است توجه ای نمی کند وبدنبال نقشه است ودرب اطاق را هم قفل کرده است که ناگهان احساس میکند ده خنجر به اوحمله میکنندفریادبلندی میشکد ودرخون خود میغلطد ومردم درب را میشکنند واورا درانوضع میبینند وبقیه دوستان اوکم کم متوجه حقایق میشوند وبه سمت اسلام بر میگردند امروزه غرب فهمیده است که مردم ایران درحال اشنا شدن با اسلام هستندودرحال اشتی کردن باسلام هستند .کم کم به فرنگ ازادی اسلامیرادرحال یادگرفتن هستند واگاهانه ومدبرانه از این ازادی استفاده میکنند این ازادی متعهدانه درحال بسط وگستر ش خوداش است واز فرهنگ غرب همچنان ایران درحال دور شدن است وبه سمت سبک ساز زنگانی خوداش جهت گیری کرده است واین امر کم کم درملتهای اطراف ومتلفف بخصص جهان سوم درحال نظاره کردن هستندگرچه رهبران انها سعی درمغشوش نشاندادن ایران وبخصوص و رهبریت ان هستند ولی رهبریت غرب بادروغ وحیله وزورگوئی های احمقانه وبر خوردهای خشن مبتذلانه وگفتن اراجیف خودانها درحال پیدا کردن مغز معشوش شدن ورهبران خودشان را غرب خریده است درانقلاب فرانسه که دانشجویان دانشگاهی فرانسه اغاز گر بودند ویک اشتباه حکمرانان فرانسه بود بر خلاف انگلستان همه چیز دردست دولت بود وبخش خصوصی بجز اشراف طرفداران حکومت نقشی نداشتند وانعطافی هم نشان نمیدادند ویشدت سرکوب میکردند دانشجویان سه تاکتیک باهم پیاده کردند- یک چهره حکوت رابشدت خشن وحشی نشان دادند در شکنجه کردن افرادر زندان باستیل تا انجا که میتوانستند اغراق کردند دوم شعارازادی مطلق دادند دزدان پیش انها امدن مامیخواهیم درحکومت اینده پلیس نباشد انها پذیرفتند واین دزدان وزورگویان شاهکارهای جنگهای انفراد وخیابانی رانجام دادند که ارتش فرانسه مات ومبهوت شد ووام گیران از بانکاه گفتند که به شرطی که پس از پیروزی وام ماملغی شود والی الاخر و سرانجام هم الان کردندکاخ های فرانسه تجزیه میکنیم واجر به اجر به افرادمیدهیم واضافات انرا میفروشیم مخصوص الیز ه وهمچنین کاخ های اشراف را مصادر میکنیم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به کتاب " بت های ذهنی وخاطره ازلی- بخش دوم-جناب استادعزیز اقای داریوش شایگان- که بصورت بیان ساده وعصاره ان این است که جای خدا وراز افرینش ومسائل فلسفی وکلامی الهی سکولارسیم توانسته است اصول ومعارف خوداش رابرتری دهد وذهن فلجی برای خداپرستان باقی مانده است که قدرت مقابل ومعارضه ندارند؟؟بعنوان مسائل فطرت الهی تبدیل به غریزه های حیوانی شده است وذهنیت انسان که میبایست با عینیت وعقل محض منطبق وهماهنگ باشد فقط با عینت مادی هماهنگ میشود- خوب بود جناب استاداین چند سئوال از خود میکردند که مسیحیت به چه تعدادمشکلات بشر راحل میکند قویترین فرقه مسیحیت که تعلق به یکخانم نرس امریکائی بنا بر نماینده انفرقه درمنزل من د ر لندن به هشتادمشکل راحل میکند البته انهم منطبق با علم روز هم هست- وتناقضات انجیل راهم درفکر پیدا کردن راه حل منطقی ان هستند- تنها فرقه از مسحیت است که بدنبال چنین اندیشه ای است وهیچ مسیحی نیست که قران راتوانسته باشد ردکند ومابقیه مسائل تنها توسط دعا حل میشود وبقول خانم استادمن در دانشگاه لندن اگردعا همه سایتهای مسیحی این ادعارادارند- دراسلام بعضی خواسته انسان ندارد ولی خداوندمنان عطا میکند وبعضی خواسته ها درقلب خطور میکند وخداوندمنان انرااجابیت میکند وبعضی از خواستهانسان بزبان میاورد و زاری میکند وخداوندمنان انرا اجابت میکند ولی بیشتر انها منوط به شروطی است ومقداری ازانها بایددرخواست اسباب انرا کرد وبدون اسباب ان بدست نمیاید شخصی نمیتواند دعا کند ظرف چندساعت متخصص قلب شود- درانگلستان شناخت ظروف چینی ساخت چین قدیم تخصص بسیار پیچیده به مدت هیچده سال لازم استروزی یکی خانم های استادمن شاگردان به نمایشگاه ظروف چینی قدیم چین بردند دراین نمایشگاه بیست وچهار ظرف چینی که درشش قفسه دوطبقه جای داده بودن یک رهرطبقه یک ظرف ایستاد ویم ظرف خوابیده وافقی بود- ایشان فرمودند بدقت مطالعه کنید والبته قبلا فرموده بودند دراین زمینه مطالعه کنیدکه من نکرده بودم این ظروف متعلق به یک کلسیونر انگلیسی بود که اجداد انها جزوحکومت انگلستان بودنوبه چین رفته بودندوانها علوم ساخت این ظروفرادر چین یاد گرفته بودندووچون جزو حکومت بودن به هر ظرفی دست رسی داشتند که اناربخرند واز طرف حکومت چین به انها هم داد شده بودوانها این علم ر ا به انگستان اوردند وتعدا د ظروف ایشضان بسیارزیاد است واشیای دیگری هست خانم استادفرمودند ظرذوف طبقه اول کم یکلفت بود قیمت یک جفت انها دوازده میلیونپوند بود همینطور قیمت ها گفتند شالنزده میلون پوند وهشتادمیلون پوند واخرین قفسفه قیمتی ندارد خیلی دانشمندا سعی کردندقیمتی پیداکنند ولی نتوانستند ومن گفتم استادباما شوخی میکنی شدیداعصبانی شد وایشان فرمود من لیسانس را درهمین موضوع گرفتم وشوهر من تخصص اش درهعمین موضوع گرفته است که هیچده سال باوجودانکه بهترین رشته پزشکی اول شده ونبوغ اش مسلم است به اینرشته تغیر رشته داده است وکتابی دانشمندان انگلستان روی این ظروف این کلکسیونر کار کردند ونوشتند بادست قطر ان نشان داد که بسیار پیچده است وامروز دربازار گیر نیماید بخاطر شوهرم یکی به مادادند اگر شما میتوتنستیدازان استفاده کنیدمن مدتی به شماقرض میدادم به ظرف نگاه کنید این سفیدی که مثل سفیدی مرواریداست جنس ظرف است ویالعاب است همه گفتیم جنس ظربف است ایشان فرمودند لعاب است که تا امروز طرز ساخت انرا نمیدانیم وبادستگاه ایکس ری این لعان موردازمایش قرار دادند تنها ذلعابی است که درجسم فرومیرود ودرتمام سطح دقیقا عین هم نیم میلمتر است درانگلستان بادکارخانجات مدرن سعی کردند چنین نظمی درلعاب بوجودبیاورند شکست خوردند وتاا مروز هیچکس نتواسته است وبعد شرح مفصل دادند ایا دراین شرایط که وی را ازماست بیرون میکشند صحیح است ما مطالب که عقل نمیپذیرد ویامذهب نمی تواند مشکلات حل کند یک ترس الهی ایجادکنیم ومردم را وادار کنیم که به انعمل کنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99