سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—یکی از بحثهای مطرح روشنفکری سابق که چرا علما بخصوص حضرت الله العظمی حائری رحمت الله علیه موسس حوزه علمیه قم و وحضرت ایت الله بروجرودی رحمت الله علیه چراخودشان درانقلاب مشروطیت وپس ازان عقب کشیدند-ودوم ان اقتدار عظیم اسلامی چطور شدتوسط کاترین وملکه ویکتوریا بادهوا شد وجامعه میرفت که نامی از اسلام نباشد یک نکته حائز اهمیت استکه تاریخ اثبات میکند گرگان عوام رامیتواند باهر سازی برقص دراورند ولی خواص نباید اینچنین باشند- بقول انگلیسی بایدمعدن شناس سوزن راازدل کوه بیرون اورد- به نظر حقیر روحانیت درست تشخیص داد- جامعه زمانی به بحران میرسد که همه چیز یادرست است ویاهمه چیز غلط است ونسبیت را درک نمیکند وشرایط درک نمیکند ویاقضاوقدری است ویا قضا وقدر بچه گول زنک روحانیت است- ایرانیان قبلا کمترین شناخت راازغرب داشتند ولی انگلستان وروسیه رابخوبی میشناختندودرباره پیشرفت غرب به این نتجه رسیدندکه هوش انها جهنمی است دائی من تعریف میکرد که من پس ازمدتی یک ماشین دست دوم روسی خریدم فروشنده به منگفت ماشین محکمی است ولی مواظب باش پیچ های ان شل نشود یاخودت بلدی انرا سفت کن ویابده انرا گاراز سفت کند وپس ازمدتی من مقداری یادگرفتم وکنجکاوهم بودم وبخشی باز میکردم ودباره میبستم ومدتی گاراز نداشتم ودم خانه انر پارک میکردم وروزی داشتم پیچ سفت میکردم یک اقائی نزدیک شد وگفت شما میکانیک هستید گفتم خیر وایشان باغضب گفت پس راچرا اچاردست گرفتی من در تمام محله خواهم گفت که ایشان میکانیک نیست شما ابروی میکانیکراخواهید برد ومن به ایشان گفتم که لطفا یکدست منراکتک بزن وشماهرچه میخواهی برو بگو- ومثلا برقی به خانه می امد وما اطاقها وجاهای مختلف نشان میدادیم وایشان تصمیم میگرفت که این اطاق یک شعله بس است وجای شعله معین میکرد وماند ان وکسی جرئت نداشت اظهار نظر کند ایشان اضافه کردم من روز باماشین.و ررفتم وماشین روشن نشدوبا گاری انرا به گاراژبردم- ومیکانیک ازمن پرسید چکار کردی ومن جریان گفتم وسخت عصبانی شد وگفت فردا مغزت راتعمیر نکنی ومن مدتها مینشستم ونوبت خود راعقب میانداختم ومیکانیکی یاد میگرفتم بطروی ماشین خودم ودیگران دربیابان تاحدودی راه میانداختم- اما دواخانه اوائل شیشه های بزرگ سفیدی بود که دوا دران بود ونام دوا به فرانسه بود وقیتکه سئوال میکردیم اسم این قرص چیست عصبی میشدند شما به اسم چکاردارید ما بایدبلد باشیم وبیشتر این قرص ها مثل هم بودند ویک وقرص ها در کاغذ شیرنی ویا شکلات میپیجدند که مختلف باشد وانها راقاطی نکینم بعضی خوش سلیقه جعبه های درست کرده بودند وبیشتر درجعبه سیگارهما میگذاشتیم وبعضی شیشه هااصلا اسم نداشت و وبیشتر ساختگی بود ومردم برای انها اسم درستکرده بودند مثلا شیشه اول ردیف دوم-0 سفید گچی وغیره ولی به مرور زمان شخصا معتقدم هیچ کس درجهان سوم به اندازه ایرانیان غرب وشرق رانمی شناسد واین هنر روحانیت بود تا حقیقت راخودشان لمس کند- اگرر وحانیت انزمان میخواست وارد میدان شود- میبایست باغرب وشرق درگیر شود وایران نمیتوانست خود کفا باشد لذا باغرب رابر شرق ترجیح داد وچون شرق مسائلی مثیت داشت با انهاهم درگیری سختی نکرد وحضرت علی علیه السلام یک جمله طلائی دارند که میفرمایند که دشمن ایمان شمارابیاد شما میاورد- وهرکس از غرب به ایران میامد میفرمود که سیگار فروش در غرب همه چیز داردحتی ماشین وشایع کرده بودن که قضا وقدر فقط برای روحانیت کار گشا است عدم مبارزه باغرب چون غرب مسیحی بود ومسیحیت درغرب بادو لبه قیچی سکولار وکمونیست روبرو بود وچناچه اسلام هم اضافه میشد مسیحیت ضعیف میشد واطز طرفی حمله مسیحیت به اسلام شروع میشد وسکولاریسیثم سرانجام حمله خودرا به اسلام شروع میکرد وکمنیست درحال حمله بود وضعیت اسلام درانزمان که مردم درست مانند عصر جاهلیت عرب رهبران خود راقبول داشت واین رهبران مخالف مذهب بودند مسئله ساز میشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به منطقه خاورمیانه- سیر عملیات نظامی- سیاسی درسوریه نشان ازان میدهد که یک گروه اکثریت درجبهه ضد نیر وهای ائتلاف امریکه هستند واقلیت ناچیزی احتمالا با شورشیان میباشند- سیر عمیلات نشان میدهد که شورشیان قدرت ایستادگی وتسخیر دائمی از منطقه ای نیستند وبیشترباوجودانکه حرکت نظامی سوریه کند است درتله پدافندی ارتش سوریه گرفتار میشوند ودست به کشتار میزنند واین امر مهاجرت افرادی زیادی به خارج شده است که مشکلات روانی وفیزیکی زیادی برای انها فراهم کرده است- سیر حرکت با اهداف جمهوری اسلامی هماهنگ است وبه یک بیداری جدیدی درمنطقه رابوجود اورده است که موردنظر رهبری انقلاب اسلامی حضرت ایت الله العظمی ولی فقیه ایران وجهان اسلامی جناب خامنه ای دامت العزته است- ومبابرای دوسشتان امریکا درمنطقه مسئله امنیت حایز اهمیت شده   است بطئریکه از ملک عبدالله پادشاه اردن خواسته شدکه موشک باران فلسطینی هارا محکوم کند ایشان فرمودند حالا موقع مناسبی نیست ودرمقابل حر کات سوریه هم سکوت اختیار کردهاست جریان درمنطقه درست به روزهای پایانی ویتنام وعراق شبیه است ودر ترکیه هم امنیت وقدرت سیاسی حکومت به سمت شکندگی نزدیک میشودجریان اروپا تا حدود زیادی کمک به ایران میکند فرانسه که درکانون بحران هست احتمالا نیازمند یک امنیت فر ا انقلابی را میطلبد که میبایست بانگلستان درمهار مسائل اینده همکاری نزدیکی داشته باشد واحتمالا ایران دراینده چناچه باعدم ثابت روبرو شودالز این تکتیک سودخواهد جست؟؟/ درحایکه امنیت خوبی را فعلا دارااست گرچه سعی کردن لبنان راواردمسائل امنیتی جدیدی کنند وایران را درخلیج فارس وارد یکنوع چالش کنند ولی منطقه ظرفیت نا ارامی ها ی جدید راندارد- انچه امروزه بر غرب مهم است مسئله امنیت خاورمیانه است که میبایست بایاران وارد یک گفتمان طولانی شوند- امریکا پیش بینی میشود که مذهب وسکولاریستها وارد میدان چالش وبحران شوند گرچه شرایط دنیا نزدیک به شرایط قبل از جنگ جهانی اول است ولی امروزهبقول اقای کسینجر انسانها به خاطر یقیناتشان پاداش میگرند نه شکه .شبه ها وتردیدهایشان-امریکا سعی میکد که یک اروپای هماهنگ با امریکا که بهموازات هم عمل میکند رابوجوداورد ولی شرط اساسی است که درعمل تساوی منافع هم لحاظ شود نه تنها تساوی نیروهای عمل کننده باشد ضعف امریکا دراینجا است که نمیتواند ژست رادیکال بگیرد ومهم هنر حفظ قدرت درمنطقه حرف اول رامیزند تصور ان است که ایران درجهت صلح گام زند تا در جهت تخریب- ولی انچه مسلم است- غرب بخصوص امریکا توان زیادی درمنطقه را ازدست داده  است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به کتاب " بت های ذهنی وخاطره ازلی:" استادبر جسته دکتر اقای داریوش شایگان- نظریات شخصی است- خوب بود که ایشان- بت های ذهنی و خاطره ازلی تعریف جامع وفلسفی میکردند- روزی در سرکلاس دبیرستان شرقی جناب استادمعزز اقای علینقی بهروزی که استاد ادبیات وانشا بودند سر کلاس انشا یک دانش اموز فوقالعاده باستعداد که بعد شیطا ن درپوست ش رفت بخصوص افرادی که به المان میروند چون مردمان بافرهنگ بخصوص فلسفی هستند وبسیار رک وصریح صحبت میکنند وسابقه طولانی درچالش بامذهب دارند انسان ها تصور میکند که اخر خط هستند-؟؟!! انشائی خو.اند جناب مرحوم بهروزی عزیز رحمت الله یکدقیقه از وقت اش تلف نمیشد وکتاب حافظ داشت ومداوم مینوشت وچیزی غریب بود برای هر تصمیمی میگرفت میتوانست دوماه داستان کوتاهدرباره تصمیم اش بیاورد که بیشتر ان از ادبیات عرب بود که ترجمه میکرد یک دفعه ایشان بر افروخته شد ورکرد به انجوان که شما مثل اینکه ناسونالیست افراطی هستی تیکه سنگهای تخت جمشید را میبوسی وبر پیشانی میگذاری دفعه دیگر درباره حضرت علی علیه السلام انشائی بنویس قلمت خوب است— ایدولوژی که از ملاک بترسد ویابی اعتنا باشد وسازمانی برای عقلانی کردن ایدولوژی نداشته باشد وخود رو باشد وتلقینی باشد وقتیکه افراد ان به برزخ میرونند-ازانها سئوال میشود این ایدولوژی چگونه بدست اوردید – جواب میدهند مردم میگفتند؟؟ یک گرز اتشین نوش جان میکنند ایدلوژی باید فرقان داشته باشد- این شعاری درالنگلستان خیلی محبوب است ورورد زبان است وهیچ فضولی نیست که"" ازکجا فهمیدید؟؟": این شعار که درایران فضولی هست وبی ادبی است شهاری است اسلام اورد وائمه اطهار علیهم السلام مداوم بیان میکردند که امام صادق علیه السلام میفرماید که حسن بصری از کجا فهمید وجناب ابوحنیفه چگونه فهمید- ظریفیفرموده است اول عقل ودوم خداوندمنان- دانشجوی اسیائی وارددانشگاه لندن میشود هیچ جا در انگلستانچه در دبیر ستان وچه در دانشگاه مگر کلاس خاص بحثی از ایدولوژی نیست همه بحث ها درباره علم تجربی است وحال این فردمثلا پزشک میشود وناخوداگاه وخود اگاه به خود میگوید یک سری هم به فلسفه برنیم- امروزه اگر غرب نبود ارتابط انسانها در مسا فلسفه باهم قطع بود کسی اعتنائی به حرف دیگری نمیکند ما اینطور هستیم- اسا س غرب هم ملاک است- تجربه طولانی دارند کلیسا مداوم میگفته جن در جلد افراد ضد پاپ رفته انها میساختند که پاپ اجنه ندارد که به ایشان الهام کند یک کسی مخفیانه به اطاق پاپ واردمیشود وبه ان میگوینداجنه بود- مدتها گذشت فهمیدند بهترین راه ملاک عقلانی است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99