سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- پروسور خانم ": ابیت": پروفسور ممتاز موسیقی شناس دانشگاه هاروارد که درطول چهار قرن کسی مانند ایشان درموسیقی شناس بخصوص موشیقی شناسی تاریخی به دنیا نیامده است تخصص ایشان در موسیقی ":اوپرا": است وتحقیات برجسته همراه بادو استاد دیگر که کدام صدا موسیقیائی نیست انجام داده است من جمله چند درس جدید ایشان ایجاد کرده است من جمله سیاست وموزیک- اخیرا در دانشگاه هاروارد- مسئله – خشونت ودایوانگی مطرح شده است- کهمرز عاقل ودیوانه مَمشخص شود –بحث جالبی است ویک نظر است که فرد خشن در طفولیت به سر میبرد وبعضی خصوصیات دران فرد به اشباع نرسیده ود ردرک ان امریکا درحال طفولیت است- اولا ان جناب یک اپرا برای این دیوانگان درست کنند .ویکسری بازی هائ برای طفل ها ایجاد کنید ودرضمن خصوصیات طفل هارا ازد.ران کودکی سازمان دهید وروح بی پایان انسان که میفرمایند که در برهنگی زنان سیراب نمیشود بایدانسان رابه خداوند منان برساند کار –دی –ان –ا- نیست که راه حل فیزیکی داشته باشد—اغامحمد قاجار یک نخست وزیر داشت ان جناب بافردی همین مطلبرا بیان کرد- وبه ایشان باهم نزد اغامحمد خان میرویم ومن این مطلب را اثبات میکنم درانزمان درسن پیری اغامحمد خان که هشتادتا زن داشت- خدمت ایشان رسید دران زمان داشتند دیوار کاخ را بالا میبردند بنا که پیرمردی بود بسیارخوشحا ل وسرزنده بود ومداوم میخندید واواز میخواند اغامحمد خان خلیل تعجب کرد چون علت شاد مانی را کمی میدانست وپرسسید که این مرد که خیلی فقر است دلیل شادمانی اش چیست- حناب نخست وزیر فرمودند که ایشان یکزن بسیار زیبا روی وبسیار مطیسع وعاشق ایشان ومدوام ایشان تیمار میکند ولی یک خواهر زن دارد که زنان ایشان به مراتب زیبا تر بهتر است- اغامحمدخان با شگفتی پرسید ایا ازدواج کرده است ؟؟ ایشان فرمودندخیر- اغامحمد خان باعجله گفت فورا برو وایشان برای من عقد کن!! وزیرباان جناب بیرون رفت وفرمودند متوجه شدی یانه؟؟ وبهنزد انخانم رفتند وجریان راگفتند وانخانم را افسون کردند ا خانم فرمودند من فرزند میخواهم وایشان پیراست وهشتاد زن داردنخست وزیرجواب دادکه اغامحمد خان نزدیک مرگ است حداکثر ده سال دیگر زنده باش توبه نوائی میرسی وهوای مارادر کاخ داشته باشد- یکی از روحانیون شیعه درالمان فرمودند هرچقدر از شیعیان کشته شوند انان بیشتربهم نزدیک میشوند وبیشتر عاشق امام زمان علیه السلام میشوند یکی چنین نظریه هم درمسیحیت است نسبت حضرت مسیح علیه السلام ولی علت اصلی برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام تکامل انسان است گرچه انسان از ظلم نفرت عظیم دارد ومنتظر یک منجی برای نجات میباشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-حضور خلوت انس است ودوستان جمعند- وان یکاد بخوانیدودر فراز کنید- زمانی که اوباشگران حکومت میکنند وهمه بدنبال پست ومقام جاه طلبی هستند ومملو از حسا دت- وفدی انجمی تشکلیل دهد وعده ای رادورخودجمع کندکه بعضا بعضی دولتیان دران انجمن هم باشد حسادت گل میکند که نکند کههدف برای رسیدن به جاه ومقام است- امریکا بعداز جنگ جهانی دوم تبدیل به قدرتی شد که ارتش اش برکل ارتش های جهان برتری وهمچنین اقتصاد اش- لذا به جای ازاین قدرت درجهت تسخیر قلبهای جمع بر اید بفکر ارباب شدن درجهان حرکت کرد وبوقول ان فرهیخته کلردوائی در امریکا خود را گم کرد ومردم تیکه تیکه کرد ودرلاک خودشان فرو رفتند وان شور وهیچان فرو کشید واقتصاد به ورطه ورشکستگی رسید وهنوز امریکا درفکر ان رویا است که میداند دیگر تحقق پیدا نمیکند وسعی احمقانه خودر ا میکند- از صد کمپانی غول امریکا هشتاد وپنچ درصد-در زیرگروه سازمان پنتاگون (وزرات دفاع)وسیا هستند- حضرت استادمعزز جناب ایت الله اقای زبرجد رحمت الله علیه کهفرمودند خداوند منان جاده صراط المستقیم-جز برای مومنین اشکار نکرده است وشرط درک تطهیرشدن است- دراسلام سینماپیداکردن دغدغه های مردم وباز کردن دریجه ای بر روی عالم معرفت است کاری که به قول دوست عزیزم- جناب اقای محمود رخ بخش زمین درکتابش  حافظ ومشاوره- فرموده است- چه هنرمندان وچه مردم در عقل وفطرت مشترک هستند واز اصول واحدی بایدپیروی کنند لذا مردم سالاری باهنرمند سالاری دراسلام یکی میشود وحدت اندیشه ای دارندگرچه هنرمند دارای ذووق وسلیقه وموشکافی ودرک هنری واجتماعی دقیق تری والاتری ممکن است داشته باشد- امادرغرب انسانها راه صراط المستقیم را گم کرده اند ودراینجا است اولا بین فرهیخته گان ومردم اختلاف ایجاد شده است وهردو درتاریکی میخواهند خودرا کشف وراه نجات را پیدا کنند گرچه سخن های لوکس به ظاهر کاربردی واندکی علمی است ولی بیشتران تلقینی است- چون بهایت لذا سینما سرانجام مجبور شد گیشه یعنی خواست مردم ولودرتاریکی هستند بپذیرد وما نباید فریب جهانی بودن انهارا ومحبوب بودن انهارا بخوریم وسیاه لشگرانان شویم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تاکتیک امریکائی- مثلا درجبهه درجائی تاکتیک میخورند- برای احیا روحیه نمیگو یند اینهم یک ازمایش الهی بود- ولو بعلت ضعف علم تاکتیکی باشد- عده از رهبران ان واحد محاکمه میکنند که شما مقصر هستید بعد کاشف بعمل میاید-که مقصر خانم ماشین نویس بوده است که رمز ارسال مهمات وتجهیزات را اشتباه محل را تشخصی داده است- مهمات وتجهیزات جدیدی ارسال میشود ویک اتشبازی هالیوودی انجام میگیرد حال ممکن است که موفق شوند ویا اثر وحرات ان شکست را جبران کنند- در سازمان ها امنیتی یک شوکلات انگلیسی به فردی میدهند ومگیند بگو قرص نعنارا در اب خردل جوشاندند وبه خوردما دادند؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بهگزارش «شیعه نیوز»، جمعی از دانشگاهیان عراق از جمله پزشکان و اساتیددانشکده های علوم پزشکی نجف با آیت الله العظمی سیستانی دیدار کردند.

این دیدار روز گذشته در دفتر معظم له انجام شد و به گفته یکی از حاضران آیت الله سیستانی نکات مهمی را بیان داشته اند.

دکتر باسم الزوین که در این دیدار حضور داشته در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی این دیدار را اینگونه روایت کرده است:

آیتالله العظمی سیستانی با اشاره به وضعیت عمومی عراق گفتند: نسبت به وضعیتعمومی کشور من شما را به حفظ وحدت عراق توصیه می‌کنم؛ از اینکه به دشمنبرای تفرقه افکنی بین عراقی ها فرصت دهید برحذر باشید.

* مهاجران را یاری کنید بدون اینکه سئوال کنید شیعه هستید یا سنی؟

ایشانافزودند: برادران مهاجر خود را از شهرهای موصل، رمادی و صلاح الدین یاریکنید و به آن ها محل اسکان و طعام دهید بدون این که سئوال کنید شیعه هستیدیا سنی؟ اهل سنت، شیعیان و مسیحیان همگی اهل عراق هستند که از هزار سال پیشدر این سرزمین به صورت مساوی زندگی می کردند.

 آیت الله العظمیسیستانی با اشاره به فتوای جهاد علیه داعش اظهارداشتند: هنگامی که داعش بهعراق هجوم آورد و به قتل و غارت و فساد پرداخت من فتوای وجوب دفاع کفایی ازجان مردم و مقدسات ضد بیگانگان دادم و این فتوا ضد برادران اهل سنت مانبود.

ایشان ادامه دادند: هنگامی که شما در الرمادی و سایر شهرهاجهاد می‌کنید، همانا از برادرانتان دفاع می کنید تا آن ها را از داعش نجاتدهید و در این شرایط شما فاتح نیستید بلکه جان و خون خود را فدا می کنید تابرادرانتان را در برابر خارجی ها یاری کنید.

* با اهل سنت نجنگید حتی اگر تمام شهرهای شیعه را نابود کردند

ایشانبا بیان اینکه در طول ده سال گذشته آیا کلمه ای از ما مبنی بر توهین بهاهل سنت شنیدید؟ یادآور شدند: هنگامی که فتنه و انفجارها و کشتار در اماکنیکه شیعیان بودند رخ داد و حتی بعد از انفجار حرم عسکرییین از من استفتاکردند و من گفتم با اهل سنت نجنگید، حتی اگر تمام شهرهای شیعه را نابودکردند؛ اخلاق ائمه و پیشوایان خود را به یاد داشته باشید که چگونه با کسانیکه به آنها اهانت می‌کردند برخورد می‌کردند و چگونه بدی را با خوبی پاسخمی‌دادند؟

 آیت الله سیستانی در بخش دیگری از سخنان خود در توصیههایی به حاضرین اظهار داشتند: خدمات خود را به همه و بدون تفاوت بین فقیر وغنی به صورت یکسان ارائه دهید و به فقرا، ایتام وضعیفان کمک کنید. بهاخلاق ائمه اطهار و پیشوایان دینی متخلق باشید و توجه داشته باشید که درشهر امیرالمومنین(علیه السلام) هستید.

* پزشکان نسبت به علم خود بخیل نباشند

معظمله یادآورشدند: هر کدام از شما که علم پزشکی را بلد است، نسبت به علم خودبخیل نباشد و همانطور که به اساتید خود احترام می گذارد، به کسانی هم که بهآن ها درس می دهد احترام بگذارد و بدانید که دانشجویان شما از کلام وافعال شما تاثیر می‌گیرند؛ پس سعی کنید برای آن ها الگوی حسنه باشید. 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-سئوال دانشجوئی-جناب حافظ رحمت الله علیه که درمیکده نور خدا میبند- یعنی درمستی می نور خدامیبیند؟؟ چناچه این تصور راداشت- حد براو واجب میشد ازطرف محتسب- صوفی – علما ولی براو حد-نزدند!! این همه لطافت وراز ونیاز وشگفتی .از خودبیخود شدن بخاطر مقولات دنیائی؟؟ ویادرجهت مجردات است کدام مقوله مادی راحل کرده است؟؟ خنیاگری او چخ ربطی به مذهب میتوانسته داشته باشد ایا از مذهبیان میترسیده است؟؟ یا جمع اضداد میخواسته بکند- ایا  بطورکی با صوفیان بد بوده است- ویا صوفی  خوب وبد میکرده است وایا صوفیان خوب رابرای منافع مادی مردم میخواست است- ویانگاه به فر ااسمان داشته است!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-لیلی شکستی ظرف من- منهم شکستم عقل خویش- دروادیه حیرت- اسیرم من- باان نگاه تند- با انگاه نرم- ازطفل استادعشقی ساختی چند-ازبهره وصال تو  درویشم و سنگ خارکشم به قله هائی چند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-باالها

بسم الله الرحمن الرحیم-باالها

بسم الله الرحمن الرحیم-باالهام ازبینات حضرت استاد دکتراصغر طاهر زاده رحمت الله علیه به سایت ایشان لب المیزان مراجعه کنید-درتاثیر اسمالله درقلب مومن در شماره یازده میفرمایند-": تفکر راستین- یعنی دیدن همه ی پدیده هادرارتباط باخداوند منان است واین بانظر به اسما الهی ومظاهر ان اسما تحقق می یابد- بایدجهان را از ریشه شناخت تا دنیا ماراباخودنبرد وباز گشت ما به حقایق هستیدرک این ارتباط واین نسبت جهان باخداوند منان است کهمعنای وفلسفه وجودی ما واین جهان مَشخص میشود وگرنه قلب فرد تطهیر نمیشود وقلب عقل را محدود به ظاهر دنیائی سرد وبی عاطفه میکند که ماباید برای ان معنا بسازیم ودیگر اسنان به ازادگی ونورانیت وبهجت معنوی وعقلانی نایل نمیشود- بادنیا میاید وبادنیا میرود- تمدن امروز جمع کردن انسانهای زیادی درابطه یک کوشش دستجمعی برای انایل شدن به حل مشکلات است- واین امر مشکلات زیادی را دربر دارد تعصبات وسنت ها واندیشه هارادریک جهت کردن ویا مهار کردن وتقریب روحیه کردن که حداقل دریک سیستم کار کنند .پیشرفت رابوجود اورند کاری بس مشکل است-تاریخ اصفهان و یکی از تاریخ های بی نظیر دنیا دراین رابطه است که غرب بدنبال کشف قوانین ان است کهمنشا گرفته از دین است ناب الهی است که میبایست درا ن تعمق زیادی کرد 

 

 


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0