سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الرحمن الرحیم- حضرت استاد دینانی رحمت الله علیه- فرمودند- فرهنگ رانمیشود مهندسی کرد- مهندسی برای مسائل مادی است وفرنگ یک امر غیر مادی است امرظاهری نیست امر باطنی است وامر باطنی بید روپیکر است روبه سمت بی کرانه ای است نهایت ان شناخت الهی است-این مطلب دقیق است عمر جهان کوتاه است بینهایت سال دربهشت انسان باشد انسانها رانمیشناسد یعنی نمیتواند بقول ایشان مهندسی انهارامشخص کند درتحقیقات غرب به همین نتجه رسیدند البته ایننتجه که نمیشود مهندسی نیست بلکه معتقدهستند کارسختی است ولی یکروز طبقه بندی انسانها بدست خواهد امد ولی به این زودی ها نیست ولی ده حدیث  براسا بیانات مرجوم استادمعززوعزیز حضرت ایت الله زبرجد رحمت الله علیه همین بی کرانه بودند انسان را بیان کرده است وباالهام از حضرت حجت اسلام کاظمی رحمت الله کهدرتفسیر ارتباط پیدا کنید درحدیت است با ائمه اطهار علیهم السلام وامام غایب علیه وخداوندمنان زیرا خداوند منان وچهارده معصوم انسان شناس هستند والهامات خاص رابرای  ارائه میدهند ولی علم وقتیکه میخواهد تحقیق کند مجبور است تجربیات خودرا طبقه بندی کند ویابقولی جدولی وخطی وغیره انها بصورت ساده وفورمولی دربیاورد مثلا تحقیقت میکند کهانسان دریادگیری 52 گروه هستند ولی درتحقیقات گروه 53کشف میشود دوبارع طبقه بندی جدید میکند بعداز مدتی گروه 54 بدست می اید اگر انسان درنابغه ها دقت میکندجناب حضرت فردوسی رحمت الله یک انسان شناس است همه انسان شناس ها به این نتجه رسیدند نصایح باید باخصوصیات انسان هماهنگ باشد ومعایب انسان زابخوبی رشون کند وطی یک داستان باشد نکات خاصی راندیده است که جناب اقای شکسپیر دیده است انسانی که طاغوت شد فقط خودراقبول دارد لذا درجلسات ایده ها یکسی رادخالت نمیدهد وبیشتر کنار اینه است وخود رادراینه میبیند ودیگر مسائل- لذا مطالعت زیاد میخواهد که انسان به جامعیت برسد کاری که تصور میشود یک فرد وحتی جمع زیاد به این سادگی به ان نرسند- واین جمله امام راحلرحمت الله  فرمودندکه ریشه حدیثی دارد هرکس درسریک سفر مملو از غذا است وهرچه دوست دارد وبه اندازه ایمیخواهداز ان بهرمند میشود ونکته این است برای هرفردشرایطی فراهم شودکه بدنبال کشف حقایق باشد وانهاراتجربه کند وتعلیم دهد تادرک وفهم خودرا افزایش دهد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-درعصر بعثت- افرادبخصوص درعربستان- متکی به خانواده وقبیله بودند واز روسای شهرها بشدت درهراس بودن- جرئت جداشدن از انها رانداشتند مگر خانواده به جای دیگری کوچ کند وباز درانجا درپناه یک  شیخ قبیله ای باشند- قران فرمودند اینان اگر ایمان نیاورند تار عنکبوت هستند- به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- ایمان بیاورید- که پشتوانه شماهستم در دنیا واخرت جزو رستگاران وپیروزان هستید یعنی برخلاف رودخانه ودرک وفهم عمومی حرکت کردن بود-و ایمان به این ایده کاری بس سخت ومشکل بود ونمیتواند با یک فکر ساده لوحانه به ان تن داد- ولی دختر ابوسفیان وخواهر معاویه علیه العنت که اخیرا درعربستان هم بنام معاویه وهم یزید علیه العنت خیابانهائی رانام گذاری کردند- ایشان مکه چادری زد وحصیری دران قرارداد ئانجا زندگانی کرد وابوسفیان گفت هیچگونه کمکی به ایشان نشودتا مایوس شود مقداری مادراش کمککرد ومورد شماتت ابوفیان قرار گرفت وبعضی مردم کمک کردند تا روسل اکرم صلواته الله علیه اله والسلم با ایشان ازدواج کرد- امروزه تاریخ دوباره تکرار میشود- حکومت قاجار ملت ایران مرعوب خودشان وانگلستان وروسیه کردند- بهمین دلیل است که شکست محمدشاه ازانگلستان هیچگونه عکس العمل مشخصی رابوجود نمیاورد وهمه برزگان به حاشیه رانده شده اند وذخیره نیروی  انسانی کارامد به نفع قاجار است که در زمان محمدعلی شاه به حداقل میرسد ودر زمان رضاشاه هم تعدادی بسیار کم موجود است وکم کم پارادوکس – ایمان وغیره ایمان بوجود میاید-در پاکستان وهندوستان ذحتی امروز بدست اوردن-دلار- کاری بس سخت است0 چگونه است که اقای بن لادن واعقاب ایشان- مثل نقل  نبات- دلار پخش میکنند-دو راه متصور است- یک فروش تریاک به غرب ودرعوض  دلار گرفتن ودیگری توسط سازمانهائی که متعلق به عربستان ویا تشکیلات بن لادن درامریکابوده است وهردو راه باچراغ سبز امریکا امکان پذیربوده است- یکی ازفرماندهان نظامی در مرکز  زرهی میفرمودند من مطلع هستم درانبارهای نظامی عربستان-امریکائی هنگام ساخت بمب هائی درزیرساختمان انبار کار گذاشتند که باماهواره منفجر میشود وبه طریقی که باهیچ وسیله ای قابل شناخت نیست وتاحدودی من به تکنولوژِی ساخت ان اگاه هستم وحتی تصور میکنم که درکاخ همچنین امری را تعبیه کرده باشند لذا طالبان هیچگونه تعصبی برای فلسطین ندارد النهضت- که عرب است اول کارشناسان القاعده وطالبان راداشت وزیر لوای القاعده بود وسپس انهارا اخراج کرد وافسران حزب بعث که سخت طرفدار فرانسه هستند جای گزین کرد وادعای خلافت کد- کمئ کم تعصب عربی در بین انها پیدا شد-لذا کم کم به انها کم شد- زیر بمباران روسها وامریکادیها ووسریه قرار گرفت ودوباره رهبری القاعده  راپذیرفت واز خلافت دست برداشت لذا میبایست بهاین گرو ه ها مشکوک بود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-شعبده بازی-در سال 1985 یک  کمیته تحقیقاتی معظمی برای شناخت معیارهای مذهبی در امریکا بوجود امد- کهدر مرکز تحقیقات وتفتیش علمی مشهور به مرکز تحقیقات- در-امهرست- نیویورک با این هدف- که کمیته خودرا وقف تحقیق درموضوع مذهب واخلاق ومنش براساس معیارهای فلسفه طبیعت گرا بکند ویک روش انتقادی معیار شناس از مطالعات مذهبی اکاویکی غیر وابسته به کلیسا انجام دهد-اولا چطور بادیدگاه شناخت انتقادی به معیار های روشنگری امریکا واروپا دراین تحقیق وجودندارد مگرزانها وحی منزل هستند؟؟!! کمیته- میخواست به حقیقت درست است ویاغلط است برسد- ودرهردو جنبه بادقت شناخت مطلق وهمه جانبه عمل کند که عملکرد- دولت-کلیسائی  با دولت- اکادمیکی غیر کلیسائی را مقایسه کند وسپس باجوامع اکادمیکی که درباره ادبیات بهنیه شدمذهبی هم مقایسهشود –لازم به ذکر است اخیرا افراد زیادی درغرب بخصوص امریکا سعی میکنند که انجیل ناب را بدست اورند- ولی این سازمان درسال 2010ملغی شد-چرائی انرابیان نکردند- دوفرضیه مطرح است یکی الان صلاح نیست دوم شکست خوردند که دومی درست است وگرنه گوش جهان را کر میکردند- ولی این ظاهر سازی را کردند سازمانی بنام-انجمن دمکراتیک وانسانیت سکولاردر جواب خواست جناب اقای رونالد ریگان ریس جمهور اسبق که مبتلا به الزایمر شده است- ایشان-درخواست- جی-5018 گنگره را که خواسته بودسال 1983را سال کتاب انجیل بنامند را امضا کرد؟؟ صدذ دنمشند معروف امریکا به رهبری فلیسوف معروف امریکا اقای پول -کورتز- دراین کمیته همکاری داشتند- دراین مقاله اشاره شده است که هدف نهائی رسیدن به یک مانیفست بوده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به انتخاب حضرت ایت الله العظمی اقای جنتی رحمت الله علیه-ما یک گروه پنج نفری انتخاب شدیم که خدمت حضرت مجاهد ممتاز حضرت ایت الله ربانی رحمت الله برسیم که غالبا سه نفری میرفتیمکه مسائل  سیاسی با  ایشان مشورت کنیم ویادبگیریم ودرضمن من درخواست کردم حدیث شناسی که ایشان یکی از اسوه های این علم بود  به  ما تعلیم دهند- روزی ساعت ده ونیم خدمت ایشان رسیدم غالبا افرادی در نزد ایشان بودند من مامنتظر  میماندیم وگاهی هم به ان جلسه دعوت میشدیم- یک روز  خدمت ایشان رسیدم یک روحانی مسن درانجا بودند باامدن ما بلند شدند رفتند ایشان از ما پرسید ایشان رامی شناسید- ماگفیتم خیر ما ایشان رانمی شناسیم- فرمودند ایشان ایت الله جنتی رحمت الله علیه هستند به دعوت من به شیراز امدند که امروز دوروز است که شیراز هستند واهل خوزستان میباشند من درکارها با ایشان مشورت میکنم وبعدبا خنده فرمودند که ایشان شهرت دارد –مو را از ماست بیرون بکشد- وضعیت ایران بعداز برجام یک وضعیت جدیدی است بسیار حساس تر از زمان قبل-  یکنوع رخوت وافت پتانسیل انقلابی  کهتصور خام رابوجوداورده است که تعادل ومیانه روی مغایر با منش انقلابی است تاریخ صدر اسلام بخبی نشان داد که این منش بسیارغلط  وخطرناک است البته منش انقلابی با فضای روز سیاست روز را میطلبد ولی پاسداری از  دست اوردهای انقلاب همجنان روحیه انقلابی با مصلحت های روز را میطلبد وگرنه داستان شوروی در ایران تکرار میشود که مفسرین برجسته شوروی که دریک سازمان بسیار پیچیده وبسیار مخفی مسائل را رصد میکردند وبه حزب  دستورالعمل میدادند ولی حزب هم زمان خروشجف خواست قلدری کند وعظمت شوروی درخارج نشان دهد وهم درزمان برژینف وبعداز ایشان باز خواستند با قدرت تمائی درخارج قدرت حزب را نشان دهند با شکست روبرو شدند وغرب تجزیه تحلیهای بهتری داشت واز تاریخ بهتر درس گرفت وماهم بایداز تاریخ بهترباید درس بگیریم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—اب را باید از سرچشمه اش نوشید- مجمع سکولارهای امریکا( ا- اس-یو) که بعضی مواقع هم-( مجمع سکولارهای  امریکا و فدرال ازادی اندیشه؟؟!! هم نامیده میشود) که در اواخر قرن نوزدهم به ان ایمان داشتند ودر راه انهم سعی بیلغی  در امریکاانجام دادند- بعنوان عضولیگ(یک گروه ویا یک تیم که سعی میکنند باهمکاری بهترین موقعیت را در  تیم هائی که باهم مسابقه میدهند بدست اورنند) لبیرال های ملی- یعنی بهترین اندیشه دربین لبیرال های ملی شوند-؟؟!!-که با یک حرکت بسیار دردناک وخزنده ومعلول وار که هم از لبیرال ها انشعاب دادند وهم رادیکال بودند بین سال های1878-تا1885 بعنوان یک گروه لبیرال غیر سیاسی-عجب حقه ای- بنام مجمع سوکولارهای امریکا-  در سال -1884شناخته شوند- وجناب کلنل(سرهنگ) اقای – رابرت گرین اینگر سول- را بعنوان اولین ریس مجمع انتخاب کنند—مجمع سکولارهای امریکا- خودرا وقف وتلاشی بلیغ بصورت دست جمعی جدا کردن مذهب از سیاست انجام دادند وطرح پیشاهنگ مقدماتی شامل نه بند و ماده بود- که انرا خو استه لبیرالیسم نمامیدند—1-تمام ثروت ومایملک کلیساها دیگر از حق معاف بودن از مالیات دادند استثنا نمیشوند-2- روحانیون استخدام شده درکنگره امریکا- وسازمانهای دولتی وقانون گذاریودرارتش امریکا ود نیروی دریائی امریکا ودر زندان ها واسایشگاه- وتمام سازمان هائی که توسط مردم  اداره میشود بیادسریعا متوقف شود ودیگر انها بکارخود ادامه ندهند-تمام خدمات مذهبی متعلق به مذاهب که با استانداردهای دولتی وفرمانداری ها در شهر ها بکارخود ادامه میدهند ملغی شود-3-هرگونه کمک مالی برای اموزشویابرای سازمانهای خیریه برای فرق های مختلف بایدمتوقف شود-4- مادامیکه-دستورات اخلاقی ومعرفتی ازطرف مردم ارج زیاد گذاشته میشود وبه سبب ان افراد خود راملزم به یادگیری ان ارمانها واخلاق وقوانین معرفتی وغیره میکنند مداوم انها را مطالعه وعمل میکنند که هدایت انها باکنترول زیاد وداشتن قوانینی که باید اطاعت کرد ودرجهت ان قیام میکنند-منجمله تعلیمات مذهبی وبکاربردن دستورات انجیل برای اهداف مذهبی درمدارس عمومی ودولتی باید قدغن شود-5- سرزدن  ریس جمهور وافراد حکومتی برای ملاقات ویا شرکت کردن وبرنامه ریزی کردن وتشویق کردن- از مراسم مذهبی- وبه سرعت پذیرفتن ودرمراسم افطار  عبادت کردن شکر گذاری کردن از خداوندمنان- دیگرنباید ادامه پیدا کند- 6- قسم خوردن مذهبی در دادگا ه ها- وبخش های دولتی باید ملغی شود- به سادگی ب ا این طریق که فرد تصدیق کند که حقیقت میگوید وچناچه درست نبود مواجه بارنج وجریمه خواهد شد- واین را جای قسم مذهبی بایدقرار داد-7-تمام قوانینی که مستقیما ویاغیر مستقیم به هراندازه تحت تاثیر معما گونه مذهبی قرار دارند؟؟ مانند یکشنبه وشنبه-که مطابق یک سنت مذهبی بوجود امدن- باید بی اعتبار شود-8- تمام قوانین که از طریق جبرمعرفت  مذهبی مسیحیتبوجود امده است انهاهم باید همانطور از ارزش سقوط کند-ومیبایست تمام قوانین مطابقت داده شود با نیاز های اخلاق طبیعی- برابری واقعی وعدالت بیطرفانه وبدون جانبداری-9- برای هماهنگی قوانین گنگره با قوانین فدرالها ایالتی- هیچگونه امتیاز خاصی به فرق ومطابقت با قوانین انها داده نشود- وانهارا منطقی جلوه ندهند- تمام نظام سیاسی ماباید هدایت داده شود ومدیریت شوددرجهت اساسا سکولاریسم وهرنوع تغیرات که لازم باشدکه بجریان فعلی پایان دهد میبایست با استاندارد هائی که موردتائید مردم- بدون تاخی وبا ذاستقامت شدید ولو در شرایط سخت انجام پذیرد- کلنل اقای سرهنگ- اینگرسول در سال1899 فوت کرد-رهبران زیادی تغیرات در کترین دادند وسازماندر سال 1919 خشک شد ومرد- نتجه هرجا سکولاریسم پا به میدان گذاشت مکتب شکاکیت رشد زیاد داد- انسان بدنبال شناخت اولیا ژنتیکی خوداش است ودراین موضوع بسیار حساس است چگونه درباره خالق خوداش واین هستی حساس نباشد خداوندمنان در طول تاریخ بشریت مراکزی برای هدایت انسان ایجاد کرده است که حداقل یکی از انها سخت ازان خداوندمنان حمایت مکیند که تحت تسلط منحرفین قرار نگیردگرچه هرمرکز هدایت سرانجام از زیر سیطره منحرفین خارج خواهد شد ولی زمانبر است وقرعه فال به اسم شهرقم زده شده است که از ازل برنامه ریزی شده است ومنحرفین زمان کوتاهی میتوانند مسئله ساز شوند ولی هرگز نمیتوانند جلوی هدایت شهرقم را بگیرنند هم برای امت اسلام است وهم برای جهانیان واگربه بیانات مثلا حکمرانهای امریکادقت کنید مداوم نام قم درحال ازدیاد است ولویک جمله ای گریز به قم بزنند وامروزه ارتباطات کار بسیارسهل واسان کرده است وانسان درمقابل خداوندمنان عذری ندارد- امید این چنین افراد کمی همبهمسائل مذهبی دقت بیشتری کند وسرچشمه هدایت را پیدا کنند -انشاالله

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-لطفا سری به سایت –بوسه ای برساعر حافظ-1و.3و2بزنید-صف حافظ(3)

بمناسبت بیستم مهرماه روز بزرگداشت حافظ عزیز

                                                                                      غلامعلی(امیر)صالحی

   نغمه حافظ    

حافظ   ای  نغمه ات  می   ناب       مست  می دارد این همه  احباب

بگو   از   عشق   عهد    الست        بگو    از    قصه  های      کتاب

بگوهرکس نه عاشقست مرده ست   بگو اینست  یک حرف  حساب

بگو ما  نامدیم  به حشمت و جاه         بگو خود بر راس عرش دریاب

بگو دنیا  به لحظه ای  بند  است       گوئیا  لب نمی رسد  به  شراب

بگو  فرصت  شمار  این  لحظه             تا  توانی  بکش  تو  ناز  رباب

                                                                                                       (امیر)

 

 

  مست غزل حافظ 

 ای حافظ خوش الحان مست می ناب اولی

                       تو مست نما که ما مست تو جناب  اولی

 مستم ز تو در پیری گرچه تو همی گفتی

                          رندی و طربناکی  در عهد شباب  اولی

 از همچو  تو دلداری  دل  بر نکنم آری

                           چون شعرزلال توازمشک وگلاب اولی

 گویند  در آن  دنیا   بینیم   اقارب  را

                        در سر هوسم اینکه دید تو جناب  اولی

 یک بوسه نمودیم ما برساغر تو حافظ

                  چون مست زاشعارت ازمست شراب اولی

                                                                         ( امیر )

 

  ا 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- مقاله ای از اقای علی اکبر جعفری-

چکیده

چکیده
با وقوع تحولات و دگردیسی های بزرگ در قرن گذشته و فروپاشی شوروی و دیوار برلین از یک سو، و بر هم ریزی نظم دو قطبی، ایالات متحده آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت به جا مانده درصدد هویت یابی نوینی برآمده است که در عصر جدید به جای نیروهای سرخ کمونیسم، نیروهای سبز اسلامی را به عنوان رقیب خود مفروض گرفته است. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران با نظام دینی و عقیده مندی اسلام سیاسی، هدف تهاجم استراتژیک آمریکا قرار گرفته است. بنابراین، استمرار خصومت استراتژیک آمریکا علیه انقلاب اسلامی ایران طی بیش از سه دهه را نمی توان به سادگی به عنوان یک پدیده سیاسی در نظر آورد، بلکه به یک نهاد تبدیل شده است. بدین ترتیب،آمریکا با چالش آفرینی های گوناگون برای ایران، درصدد تامین منافع خود است که این منافع در عینیت خصومت بهتر از نامعلومی صلح تمهید می یابد. بر این اساس، پژوهش حاضر به روش تبیینی در پاسخ به سئوالات مقاله به واکاوی چگونگی کنش گری آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. یافته این پژوهش، این است که، مقابله آمریکا با ایران نه وضعیتی تقلیل گرا، بلکه وجهه ای انباشتی دارد. بدین گونه که با تدبیری استراتژیک، ابعاد نرم، سخت و هوشمند قدرت را به کار می بندد که واکنش به چنین اقداماتی، استلزام تولید موازنه از درون و بیرون را برای ایران ایجاب می کند.- امریکامیخواهد ما را ازتعادل ازدرون وبیرون خارج کند وما مانند گربه مرتضی علی همیشه برتعادل بر میگردیم-این امریکا است که ازتعادل درون وبیرون-خارج میشود وتاکتیک های لابرانتی را طی میکند که برعکس جهت ورود به مداخله بود قدرت هوشمند در خاورمیانه بگل نشست وتغیر جهت به نفع خاورمیانه شد ونرم افزارراهم تبدیل به ورود اقای اوباما به کاخ سفید شده است که مداوم ناصر درخاورمیانه میطلبد

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99