سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-حدیثی ا زحضرت امیرالمومنین علیه است- که از حضرت ا ش صلواته الله علیه واله والسلم سئوال شد- که این همه سختی کشیدن برای چیست؟ فرمودند اگر چنین سختی راتحمل نکنم میترسم درقیامت درنزد ایشان صلواته الله علیه واله والسلم نباشم-دراین سطح از درک فقط ایشان داشت!! حدیث نابی دیگر ایشان دارد- که فرمودند- قریب  به این مضمون -ایمان اسبی راهوار است که شوق رسیدن به قله را دارد از وسط کوه که راهی هموارا ست ا به سمت قله میرود ولی ایشان بقول حضرت استادمعزز ایت الله زبرجد رحمت الله علیه خود را درکنار پرتگاه میبیند- زیرا یک لحظه شهوات انسان رابه پرتگاه پرتاب میکند- شهوات اسب چموش  است که میل به سمت قله رفتن ندارد- انسان مسلمان اول از بازی های ان  وحشت میکند- سپس خوش اش میاید وبه سمت پرتگاه میرود-وان اسب اورا درپرتگاه پرتاب میکند- درته دره- جائی خوش اب وعلف درختان وچشمه رودخانه ای میبیند- دلباخته ان میشود وفکر میکند که اسب اورا با ارامش درانجا پیاده میکند اما کوهی نزدیک ان است که اسب باشدت به ان برخورد میکند- ایشان میفرمودند دلیل کلیدی ان است که ان مسلمان قله رانمیشناسد!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-رحلت جانسوزعالم عارف واصل مجاهد ایثار گراستادحمیدسبزواری را به عاشقان وعارفان  کوچکترین سوره قران تسلیت عرض میکنم- از عالم ذره به عالم معنا رفت که سوختنی هستی سوز وساختنی هستی بار رسیدکه شعرناب خودرا انجا خواهد سرائید—میگویند مجنون ظرف خودرا به سمت مغازه لیلی برد که شیر بخرد- لیلی ظرف ایشان را شکست-که دومعنا داشت اول من مال تو هستم ودوم داغ نشو- عالم اول هستی را از روی عقل درک میکند وسپس عارف میشود وعاشقمیشود وبعضی ها اول عاشق میشوند وسپس عالم میشوند- دلیل عارف که خداوند منان بر اساس عشق هستی ساخته است –سوختن پروانه دراتش است—بقول علامه الدهرحضرت-استاد ایت الله طباطبائی رحمت الله علیه درهرمخلوقی ودرکلمات وحی نشانه ئی ازصفات جمالی وجلالی است که نهایت ندارد وجمال یعنی عشق-ان رومی مستکه به پیر تمدنی  رسیده است- که هیچگونه اصلی وحزبی وایده ای راقبول ندارد –جزقانون شراب-عارف درکوچه مرید ومرادی- بست نشست تاجزو حزب مرادشود- ژست اومدیر کلی نیست- حفظ خود از جا کندن خطبه خواندن است-  عالمی فرمود-هرکسی ادعا دارد که قران معجزه نیست باحدل کلماتی که میتواند کوچگترین سوره قرانرا دوبار باز سازی کند بشرط انکه فصاحت وبلاغت عربی روز را داشته باشد وچهار مقوله عقلانی ازبی نهایت مقولات سوره بیان کند انگاه من موی پیشانی ام به ایشان خواهم دا عارفی فرمود اگرما بتوانیم یک معنارا بسازیم هستی دران غرق-میشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اسقف –اف بی- ا-در دانشگاه پس از فلفل نمک هم بزنید!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی بهجناب اقای مارکس سپس به اقای دکتر احسان  طبری-تا مشخص شود که چه کسی شعار میدهد وچه کسی به واقعیت ها وحقایق دست پیدا کرده است!! جنای اقای مارکس هر دولتی را سلطه گر میداند پس دولت نباید باشد؟؟ حرف باطلی است دولت میتواند سلطه گرباشد ومیتواندعادل باشد اگر جبری دیالکتیکی است که کارش نمیشود کرد باید انرا پذیرفت  یعنی میبایست کاری به دیالکتیک نداشت تاخود فرمان دهد فرمان هدایت دردست اواست- جناب حنبل فرمودند جبر حاکم است لذا خداوندمنان حق ندارد کسی  مجازات کند ولی جناب اقای متوکل عباسی این حق رادارد-اقای مارکس هم بایدیک چنین   چیزی رامیتراشید—ایشان اساس دکترین خود را چالش طبقاتی گذاشتند  که معتقدهستند سرمایه داری روابط بین طبقاترا توسط ایدولوژی که حاکم بر روابط دادوستد میشود که ایشان  روابط دادستد را اسطوره دادوستد مینامند که شایدایشان فرض کرده است دادوستد کار خدایان یونان است که بوجود امده است این سئوال که در کمونیست  ممکن است از کلائی خوش شان نیاید علت ان به چه امری برمیگردد به اسطوره دادوستد ویا نقش  دیالکتیک مادی ویادولت ویاخانواده وچه امر دیگری جایگزین ان درگذشته چه بوده استکه  فقط برای یکدوران نباشد برای ابد باشد-  ایا امکان پذیر نیست علم اقتصاد نمیتواندانرا حل کند- فلسفه علمی چگونه حل میکند که عقلا قبول کنند- ایاعقلائی وجودارد یاندارد؟؟ بحثی حضرت استادمعزز اقای دکتر ایت الله مرتضی مطهری رحمت الله علیه درباره سرمایه داری غرب میگوید دال برضعف اقتصاد اسلامی نیست- چرا بایدبقول ایشان انرا مستقل فکر کرد وسپس باقوانین اسلام برخورد داد قوانین کلی اسلام درابعادهای مختلف انرا سنجش کند- علت ان است که سرمایه داری غرب بریا خوداش قوانین جدیدی وضع کرده است بعنوان  مثال هر پدیده اقتصادی که بوجود میاید مثلا راکفلر ها اب استخراج میکردنددرتکزاش یکدفعه اب رابرای شستسشوی لباس کارگران جوش اوردند –اب اتش گرفت- نفت کشف شد- فوری گفتند قیمت نفت را گران کنید بسیار گران کردندتا بودجه لازم برای تحقیقات وساخت وسایل ازجمله پالایشگاه ها فراهم شود همان زمان احزاب ایتالیا بخصوص کمونیست گفتند ماهم سریعا درساخت پالایشگاه عمل کنیم امریکائی رفتند به انها گفتند چنین نکنید- ما شماردرسمائیل دیگر مثلا ماشین سازی کمک میکینم- بگذارید این صنعت نفت مابتوانیم سریعا رشد دهیم وماتکنولوژی انرا ارزان به شماخواهیم داد وهرچه حزب کمونیست گفت گول نخورید –گول خوردند وپالیشگاه ساخته شد وارزان هم شد  ونفت بعدا ارزان هم شد ولی گفتندماتکنولوژی پالایشگاه نمیفروشیم وقیمت پازده برابرتولید ودنیا مجبور بود انرابخرد وایتالیا بلافاصله شروع بکار کردطرح اولیه درست بود دولت راکفلر مجبور کرد شصت درصد سودخود تحقیقات کند واز مالیات زیاد چهل درصد به دانشگاه ها دادتا تحقیق درمورد نفت کند چنین بودجه تحقیقاتی درجهان بر ای اولین باردراین سطح درجهان بوجود امد که دراروپا پیشرفت پنج درصد بود درامریکا سی صددر صد وجهانرا به گرد گذاشت -ادامهدارد

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی بهجناب اقای مارکس سپس به اقای دکتر احسان  طبری-تا مشخص شود که چه کسی شعار میدهد وچه کسی به واقعیت ها وحقایق دست پیدا کرده است!! جنای اقای مارکس هر دولتی را سلطه گر میداند پس دولت نباید باشد؟؟ حرف باطلی است دولت میتواند سلطه گرباشد ومیتواندعادل باشد اگر جبری دیالکتیکی است که کارش نمیشود کرد باید انرا پذیرفت  یعنی میبایست کاری به دیالکتیک نداشت تاخود فرمان دهد فرمان هدایت دردست اواست- جناب حنبل فرمودند جبر حاکم است لذا خداوندمنان حق ندارد کسی  مجازات کند ولی جناب اقای متوکل عباسی این حق رادارد-اقای مارکس هم بایدیک چنین   چیزی رامیتراشید—ایشان اساس دکترین خود را چالش طبقاتی گذاشتند  که معتقدهستند سرمایه داری روابط بین طبقاترا توسط ایدولوژی که حاکم بر روابط دادوستد میشود که ایشان  روابط دادستد را اسطوره دادوستد مینامند که شایدایشان فرض کرده است دادوستد کار خدایان یونان است که بوجود امده است این سئوال که در کمونیست  ممکن است از کلائی خوش شان نیاید علت ان به چه امری برمیگردد به اسطوره دادوستد ویا نقش  دیالکتیک مادی ویادولت ویاخانواده وچه امر دیگری جایگزین ان درگذشته چه بوده استکه  فقط برای یکدوران نباشد برای ابد باشد-  ایا امکان پذیر نیست علم اقتصاد نمیتواندانرا حل کند- فلسفه علمی چگونه حل میکند که عقلا قبول کنند- ایاعقلائی وجودارد یاندارد؟؟ بحثی حضرت استادمعزز اقای دکتر ایت الله مرتضی مطهری رحمت الله علیه درباره سرمایه داری غرب میگوید دال برضعف اقتصاد اسلامی نیست- چرا بایدبقول ایشان انرا مستقل فکر کرد وسپس باقوانین اسلام برخورد داد قوانین کلی اسلام درابعادهای مختلف انرا سنجش کند- علت ان است که سرمایه داری غرب بریا خوداش قوانین جدیدی وضع کرده است بعنوان  مثال هر پدیده اقتصادی که بوجود میاید مثلا راکفلر ها اب استخراج میکردنددرتکزاش یکدفعه اب رابرای شستسشوی لباس کارگران جوش اوردند –اب اتش گرفت- نفت کشف شد- فوری گفتند قیمت نفت را گران کنید بسیار گران کردندتا بودجه لازم برای تحقیقات وساخت وسایل ازجمله پالایشگاه ها فراهم شود همان زمان احزاب ایتالیا بخصوص کمونیست گفتند ماهم سریعا درساخت پالایشگاه عمل کنیم امریکائی رفتند به انها گفتند چنین نکنید- ما شماردرسمائیل دیگر مثلا ماشین سازی کمک میکینم- بگذارید این صنعت نفت مابتوانیم سریعا رشد دهیم وماتکنولوژی انرا ارزان به شماخواهیم داد وهرچه حزب کمونیست گفت گول نخورید –گول خوردند وپالیشگاه ساخته شد وارزان هم شد  ونفت بعدا ارزان هم شد ولی گفتندماتکنولوژی پالایشگاه نمیفروشیم وقیمت پازده برابرتولید ودنیا مجبور بود انرابخرد وایتالیا بلافاصله شروع بکار کردطرح اولیه درست بود دولت راکفلر مجبور کرد شصت درصد سودخود تحقیقات کند واز مالیات زیاد چهل درصد به دانشگاه ها دادتا تحقیق درمورد نفت کند چنین بودجه تحقیقاتی درجهان بر ای اولین باردراین سطح درجهان بوجود امد که دراروپا پیشرفت پنج درصد بود درامریکا سی صددر صد وجهانرا به گرد گذاشت -ادامهدارد

 

 


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نام گذاری الهی  خواست- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-به درخواست خاندان واهلبیت مکرم اش صلواته الله علیهم اجمعین  نام فرزندان انان وخودانان رامعین کردند که ایشان از خداوندمنان درخواست نام گذاری راکردند واین اطاعت از خداوند منان درطول تاریخ حتی دربین انبیا علیهم السلام اجمعین کم نضیراست- درنام گذاری حضرت زینب سلام الله علیها-نوزاد را خدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم اوردند وحضرت رسول اکرم صلواته ا لله علیه واله والسلم- ایشان رابوسیدنددر ران خودشان گذاشتند وایشان رابوسیدند- وحضرت جبرائیل علیه السلام امدند ونام را اوردند- درحالیکه غمگین بودند گریه میکردندفرمودند تمام رنجهای ودردها به ایشان بازگشت میکند ودچار ان خواهند شد وکه پایدار خواهند بود واز طفولیت ایشان شروع میشود- از جدائی از شما شروع خواهد شد و مابقیه ماجرا هارا شرح دادند-که مداوم شکوه وشکایت وغم انگیز خواهند بود-؟؟- بعد از انتشار خبرتولد حضرت زینب سلام الله علیها حضرت سلمان  فارسی رحمت الله علیه بر ای تبریک گفتن خدمت علی علیه السلام رسید که ایشان را خوشحال ودرحال پذیرائی ببیند-حضرت عل علیه السلام درحالی که بشدت گریان بود درحال بیان داستان کربلا برای افراد  بود مشاهده کرد واقعا مردمانی بی انصاف وناجوانمرد بودن بادانستن حقایق را گمراهی وغضب الهی ای را پیمودن واز جاده صراط المستقیم خارج شدند.- زمانی که سن مبارک حضرت زینب سلام علیها السلام به پنج سالگی رسید شبی خواب عجیب دردناکی رادیدند- که یک طوفان وحشتاکیدرشهر پیدیدار میشود که اسمان وزمین راتاریک وسیاه میکند وایشان مانند پر کاهی به اسمان پرتاب شدند ودرجهت های مختلفی میچرخیدندتا انکه به سمت یک درخت بزرگی رفتن که به شاخ های ان درخت چسبیدند- ط وفان بقدری  قوی بود که درخت را از ریشه کند ایشان به شاخه ها متوسل شد اما انهاهم شکستند ایشا ن به دوشاخه نازک چسبیدند ولی پس از مدتی انها هم ازایشان جدا شدن وایشان بدون حمایت افتادند ایشان پس از بیداری به خدمت جد بزرگوار خود رفتن وخواب را تعریف کردن  وایشان صلواته الله علیه  واله والسلم گریستند- وفرمودند- دختر من ان  درخت من هستم که بزودی شمارا ترک میکنم—وشاخه های بزرگ – پدر ومادر توهستند- وشاخه های نازک دوبرادرتو هستند حسن وحسین- صلواتهالله علیهم اجمعین- که همه انها قب از شما از این دنیا خواهند رفت وشما از جدا شدن انان درنج وسختی قرار خواهید گرفت- ظالمین خواهند فهمید که به نزد چه کسی بر میگردند!!


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نام گذاری الهی  خواست- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-به درخواست خاندان واهلبیت مکرم اش صلواته الله علیهم اجمعین  نام فرزندان انان وخودانان رامعین کردند که ایشان از خداوندمنان درخواست نام گذاری راکردند واین اطاعت از خداوند منان درطول تاریخ حتی دربین انبیا علیهم السلام اجمعین کم نضیراست- درنام گذاری حضرت زینب سلام الله علیها-نوزاد را خدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم اوردند وحضرت رسول اکرم صلواته ا لله علیه واله والسلم- ایشان رابوسیدنددر ران خودشان گذاشتند وایشان رابوسیدند- وحضرت جبرائیل علیه السلام امدند ونام را اوردند- درحالیکه غمگین بودند گریه میکردندفرمودند تمام رنجهای ودردها به ایشان بازگشت میکند ودچار ان خواهند شد وکه پایدار خواهند بود واز طفولیت ایشان شروع میشود- از جدائی از شما شروع خواهد شد و مابقیه ماجرا هارا شرح دادند-که مداوم شکوه وشکایت وغم انگیز خواهند بود-؟؟- بعد از انتشار خبرتولد حضرت زینب سلام الله علیها حضرت سلمان  فارسی رحمت الله علیه بر ای تبریک گفتن خدمت علی علیه السلام رسید که ایشان را خوشحال ودرحال پذیرائی ببیند-حضرت عل علیه السلام درحالی که بشدت گریان بود درحال بیان داستان کربلا برای افراد  بود مشاهده کرد واقعا مردمانی بی انصاف وناجوانمرد بودن بادانستن حقایق را گمراهی وغضب الهی ای را پیمودن واز جاده صراط المستقیم خارج شدند.- زمانی که سن مبارک حضرت زینب سلام علیها السلام به پنج سالگی رسید شبی خواب عجیب دردناکی رادیدند- که یک طوفان وحشتاکیدرشهر پیدیدار میشود که اسمان وزمین راتاریک وسیاه میکند وایشان مانند پر کاهی به اسمان پرتاب شدند ودرجهت های مختلفی میچرخیدندتا انکه به سمت یک درخت بزرگی رفتن که به شاخ های ان درخت چسبیدند- ط وفان بقدری  قوی بود که درخت را از ریشه کند ایشان به شاخه ها متوسل شد اما انهاهم شکستند ایشا ن به دوشاخه نازک چسبیدند ولی پس از مدتی انها هم ازایشان جدا شدن وایشان بدون حمایت افتادند ایشان پس از بیداری به خدمت جد بزرگوار خود رفتن وخواب را تعریف کردن  وایشان صلواته الله علیه  واله والسلم گریستند- وفرمودند- دختر من ان  درخت من هستم که بزودی شمارا ترک میکنم—وشاخه های بزرگ – پدر ومادر توهستند- وشاخه های نازک دوبرادرتو هستند حسن وحسین- صلواتهالله علیهم اجمعین- که همه انها قب از شما از این دنیا خواهند رفت وشما از جدا شدن انان درنج وسختی قرار خواهید گرفت- ظالمین خواهند فهمید که به نزد چه کسی بر میگردند!!


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99