سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم-نام گذاری الهی  خواست- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-به درخواست خاندان واهلبیت مکرم اش صلواته الله علیهم اجمعین  نام فرزندان انان وخودانان رامعین کردند که ایشان از خداوندمنان درخواست نام گذاری راکردند واین اطاعت از خداوند منان درطول تاریخ حتی دربین انبیا علیهم السلام اجمعین کم نضیراست- درنام گذاری حضرت زینب سلام الله علیها-نوزاد را خدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم اوردند وحضرت رسول اکرم صلواته ا لله علیه واله والسلم- ایشان رابوسیدنددر ران خودشان گذاشتند وایشان رابوسیدند- وحضرت جبرائیل علیه السلام امدند ونام را اوردند- درحالیکه غمگین بودند گریه میکردندفرمودند تمام رنجهای ودردها به ایشان بازگشت میکند ودچار ان خواهند شد وکه پایدار خواهند بود واز طفولیت ایشان شروع میشود- از جدائی از شما شروع خواهد شد و مابقیه ماجرا هارا شرح دادند-که مداوم شکوه وشکایت وغم انگیز خواهند بود-؟؟- بعد از انتشار خبرتولد حضرت زینب سلام الله علیها حضرت سلمان  فارسی رحمت الله علیه بر ای تبریک گفتن خدمت علی علیه السلام رسید که ایشان را خوشحال ودرحال پذیرائی ببیند-حضرت عل علیه السلام درحالی که بشدت گریان بود درحال بیان داستان کربلا برای افراد  بود مشاهده کرد واقعا مردمانی بی انصاف وناجوانمرد بودن بادانستن حقایق را گمراهی وغضب الهی ای را پیمودن واز جاده صراط المستقیم خارج شدند.- زمانی که سن مبارک حضرت زینب سلام علیها السلام به پنج سالگی رسید شبی خواب عجیب دردناکی رادیدند- که یک طوفان وحشتاکیدرشهر پیدیدار میشود که اسمان وزمین راتاریک وسیاه میکند وایشان مانند پر کاهی به اسمان پرتاب شدند ودرجهت های مختلفی میچرخیدندتا انکه به سمت یک درخت بزرگی رفتن که به شاخ های ان درخت چسبیدند- ط وفان بقدری  قوی بود که درخت را از ریشه کند ایشان به شاخه ها متوسل شد اما انهاهم شکستند ایشا ن به دوشاخه نازک چسبیدند ولی پس از مدتی انها هم ازایشان جدا شدن وایشان بدون حمایت افتادند ایشان پس از بیداری به خدمت جد بزرگوار خود رفتن وخواب را تعریف کردن  وایشان صلواته الله علیه  واله والسلم گریستند- وفرمودند- دختر من ان  درخت من هستم که بزودی شمارا ترک میکنم—وشاخه های بزرگ – پدر ومادر توهستند- وشاخه های نازک دوبرادرتو هستند حسن وحسین- صلواتهالله علیهم اجمعین- که همه انها قب از شما از این دنیا خواهند رفت وشما از جدا شدن انان درنج وسختی قرار خواهید گرفت- ظالمین خواهند فهمید که به نزد چه کسی بر میگردند!!

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله- جنگ-ثروت-دانائی- رابطه جنگ باتولید  ثرو و:"دانایی:" ئرمنطقه خاور میانه وشرایط ایران- از استاد مکرم جناب اقای حسین رفیعی": درمجله-چشم انداز ایران—که---96-یک اصل کلیدی-که ما همیشه فراموش میکنیم وان نقش تصمیم گیری الهی در طرح های بشری است- لذا خداوندمنان به9 پیامبر خود صلواته الله علیه واله والسلم میفرماید که درکارها همیشه انشا الله-بگو که اگر نشد مشگلی پیش نیاید –انشا الله  یعنی به خواست الهی- بدین معنا که خواست الهی هم شرط است – درقران دایم که برای خوبان کار خداوند از سختی به اسانی میبرد وبر ای بدان- کارها را از اسانی  به سختی میبرد- ایشان بدرستی وبسیاردقیق فرمودند  که علت جنگهای دنیا پس از جنگ جهانی دوم وبخصوص درخاورمیانه بعلت های زیر است-1- توفیق روز به روز اسرائیل وتضیع حقوق مر دم فلسطین وحوزه عربی اسلامی-2- تخریب کشورهای منطقه ونابودی اندک زیر ساخت های فراهم شده- 3-عقیم ماندن امر توسعه وتولید ثروت وعدم نفع برپایه تولید- تضعیف فرهنگ بومی والقای فرهنگ های جدید- وپنجمی هم اضافه میکنیم فروش کالا به قیمت پانزده برابر قیمت ان درکشور مبدا- به تاریخ دنیا مراجعه کنیم- جلوی پیشرفت اسلام در داخل عربستان وخارج را باقدرت تمام گرفتند ولی اسلام بانیروی اندک وبا ضعف ابزار جنگی وتکنولوژی پیروز شد وانها محو ونابود شدند غرب به روسیه حمله کرد روسیه قوی تر شد- غرب به چین حمله کرد چین قوی تر شد به هندوستان حمله کرد هندوستان قوی تر شد در ایران وجای جای مختلف جهان این موضوع تجربه شده است- امریکا از لحاظ اقتصادی  به راحتی میتوان اثبات کرد کهدرمرحله اج مز ویا بن بست است ویک تغیرات شگرفی باید پیاده شود- تمدن اسلامی – تنها تمدن کشاورزی ویا  تمدن صنعتی نیست که بعضی از بر ادران سنی تصور کردند تمدنی  است که فرموده است من شما را ازخاک افریدم  ودرخاک تمام نعمتهای دنیائی که لازم دارید برای عموم هست این مطلبی امریکائی ها برای ملت خود تعریف کر دند که عموم بیاداز تمام مواهب ونعمت ها دینائی باید بهره ببرد این امر برای  جهاناین است البته شرطهائی دارد که بماند—بحثی درباره تمدن  دانائی دارند غرب وبخصوص امریکا تنها تمدن مادی – لذا را  قبول دارند – لذا دانائی  ها ازدیدگاه  تمدن مادی دور میزند بخصوص تمدن نظامی- درجنگ ویتنام مدتها سروصدا کردند برای انهااثبات شده است که تمدن مادی عامل پیروزی است ولی بعدا اعتراف کردند که تمدن- انسانی هشتاددرصد عامل پیروزی است کسانی که درجنگ ویتنام که فکر میکردند که خیلی شجاع ومتهور هستند فرار کردند مگر برای خاطر پول ویا اعتقادبه مذهب وبه دمکراسی وجلوی کمونیست ایستادنومانندان است واینافرائ برای پول شهرت – حداکثر پنج درصد هستند- جنگ موحدین درطول تاریخ این مسئله روشن میکند کهمهمترین انها جنگ مسلمانان با ساسانیان است ویا جنگ شوروی باافغانستان- درجنگ ویتنام هم-اعتقاد نیروی انسانی با عث پیروزی شد امروزه همه جهان به ارزش –اخلاق وارزشها رسیده اندگرچه تاثیرات ابزار قابل انکار نیست ولی اساس فرهنگ یک جامعه است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله- جنگ-ثروت-دانائی- رابطه جنگ باتولید  ثرو و:"دانایی:" ئرمنطقه خاور میانه وشرایط ایران- از استاد مکرم جناب اقای حسین رفیعی": درمجله-چشم انداز ایران—که---96-یک اصل کلیدی-که ما همیشه فراموش میکنیم وان نقش تصمیم گیری الهی در طرح های بشری است- لذا خداوندمنان به9 پیامبر خود صلواته الله علیه واله والسلم میفرماید که درکارها همیشه انشا الله-بگو که اگر نشد مشگلی پیش نیاید –انشا الله  یعنی به خواست الهی- بدین معنا که خواست الهی هم شرط است – درقران دایم که برای خوبان کار خداوند از سختی به اسانی میبرد وبر ای بدان- کارها را از اسانی  به سختی میبرد- ایشان بدرستی وبسیاردقیق فرمودند  که علت جنگهای دنیا پس از جنگ جهانی دوم وبخصوص درخاورمیانه بعلت های زیر است-1- توفیق روز به روز اسرائیل وتضیع حقوق مر دم فلسطین وحوزه عربی اسلامی-2- تخریب کشورهای منطقه ونابودی اندک زیر ساخت های فراهم شده- 3-عقیم ماندن امر توسعه وتولید ثروت وعدم نفع برپایه تولید- تضعیف فرهنگ بومی والقای فرهنگ های جدید- وپنجمی هم اضافه میکنیم فروش کالا به قیمت پانزده برابر قیمت ان درکشور مبدا- به تاریخ دنیا مراجعه کنیم- جلوی پیشرفت اسلام در داخل عربستان وخارج را باقدرت تمام گرفتند ولی اسلام بانیروی اندک وبا ضعف ابزار جنگی وتکنولوژی پیروز شد وانها محو ونابود شدند غرب به روسیه حمله کرد روسیه قوی تر شد- غرب به چین حمله کرد چین قوی تر شد به هندوستان حمله کرد هندوستان قوی تر شد در ایران وجای جای مختلف جهان این موضوع تجربه شده است- امریکا از لحاظ اقتصادی  به راحتی میتوان اثبات کرد کهدرمرحله اج مز ویا بن بست است ویک تغیرات شگرفی باید پیاده شود- تمدن اسلامی – تنها تمدن کشاورزی ویا  تمدن صنعتی نیست که بعضی از بر ادران سنی تصور کردند تمدنی  است که فرموده است من شما را ازخاک افریدم  ودرخاک تمام نعمتهای دنیائی که لازم دارید برای عموم هست این مطلبی امریکائی ها برای ملت خود تعریف کر دند که عموم بیاداز تمام مواهب ونعمت ها دینائی باید بهره ببرد این امر برای  جهاناین است البته شرطهائی دارد که بماند—بحثی درباره تمدن  دانائی دارند غرب وبخصوص امریکا تنها تمدن مادی – لذا را  قبول دارند – لذا دانائی  ها ازدیدگاه  تمدن مادی دور میزند بخصوص تمدن نظامی- درجنگ ویتنام مدتها سروصدا کردند برای انهااثبات شده است که تمدن مادی عامل پیروزی است ولی بعدا اعتراف کردند که تمدن- انسانی هشتاددرصد عامل پیروزی است کسانی که درجنگ ویتنام که فکر میکردند که خیلی شجاع ومتهور هستند فرار کردند مگر برای خاطر پول ویا اعتقادبه مذهب وبه دمکراسی وجلوی کمونیست ایستادنومانندان است واینافرائ برای پول شهرت – حداکثر پنج درصد هستند- جنگ موحدین درطول تاریخ این مسئله روشن میکند کهمهمترین انها جنگ مسلمانان با ساسانیان است ویا جنگ شوروی باافغانستان- درجنگ ویتنام هم-اعتقاد نیروی انسانی با عث پیروزی شد امروزه همه جهان به ارزش –اخلاق وارزشها رسیده اندگرچه تاثیرات ابزار قابل انکار نیست ولی اساس فرهنگ یک جامعه است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- چناچه عربستان بازی سیاسی مذبوحانه  روباه صفت میخواهدبازی کند حج را میتوانیم درمشهد مقدس اجرا کنیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- چناچه عربستان بازی سیاسی مذبوحانه  روباه صفت میخواهدبازی کند حج را میتوانیم درمشهد مقدس اجرا کنیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-عربستان درحالیکه خودرا موحد طاق ومطلق میداند برائت ازمشرکین  ایران  خلاف سنت میداند درحالیکه به شهادت تاریخ مسلمان درصدر اسلام بفرموده پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله والسلم رژه وشعار کوبنده برائیت از مشرکیندر مراسم حج انجام دادند ودستورلغو انهم نیامده است-حداقل مستحب است—وخیلی جای تعجب دارد که اقایان مخالف هستند واین مخالفت به کدام علت عقلانی است وچه کسانی از ان سود وبهره میبرنند؟؟!! ولی به راحتی تهمت شرک به هرکس که مخالف عقایدانان است میزنند وبنام شرک مساجد را درهم میکوبند  وبخاطرمنافع مذهبی وسیاسی خود به کشورهای اسلامی یورش وحمله میکنند ولی برای منافع خداوندمنان واسلام  از برائت از مشرکین هیچگونه دفاعی نمیکنند- درحدیث است از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم علی علیه السلام ماند سوره توحید دربین ایات قران است بقول استادها یک وجه امام علی علیه السلام است که درزمان ومکان خاص به خاطره اهمیت برجسته میشود وگرنه حضرت محصول کل قران است درتمام ایات قران  اسوه است پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هم این چنین است ولی بعلت انکه ایشان راپذیرفته اند ودرفکر اینده نگری است حضرت علی علیه السلام شاخص میسازد- توحید اساس اسلام است واین حدیث بخوبی این معنارا میرساندکه توحید حضرت علی علیه السلام بهترین توحید است ومیزان توحید امام علی علیه السلام است که بقول غربیان اقایان یا ازتوحید حضرت علی علیه السلام دور زدن ویا پرش کردن وخودنمیدانند کهدر سلک مشرکین هستند ودرقیامت  مشخص میشود- من به مسائل دیگر اشاره نمی کنم فقط به این موضوع که دفاع کنسولی شیعیان وایرانیان نداشته باشند چطور تمام کشورها چه برای مسلمانان خود وچه برای اتباع غیرمسلمان خود حمایت وبازرسی کنسولی –دارند ولی ایرانیان نباید داشته باشند انهم کشوری هرنوع جنایت کرد انرا نشسته پاک میداند یعنی گرگ بیامن رابخور وانشاالله بزودی تجربه لازم رابدست میاورند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-عربستان درحالیکه خودرا موحد طاق ومطلق میداند برائت ازمشرکین  ایران  خلاف سنت میداند درحالیکه به شهادت تاریخ مسلمان درصدر اسلام بفرموده پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله والسلم رژه وشعار کوبنده برائیت از مشرکیندر مراسم حج انجام دادند ودستورلغو انهم نیامده است-حداقل مستحب است—وخیلی جای تعجب دارد که اقایان مخالف هستند واین مخالفت به کدام علت عقلانی است وچه کسانی از ان سود وبهره میبرنند؟؟!! ولی به راحتی تهمت شرک به هرکس که مخالف عقایدانان است میزنند وبنام شرک مساجد را درهم میکوبند  وبخاطرمنافع مذهبی وسیاسی خود به کشورهای اسلامی یورش وحمله میکنند ولی برای منافع خداوندمنان واسلام  از برائت از مشرکین هیچگونه دفاعی نمیکنند- درحدیث است از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم علی علیه السلام ماند سوره توحید دربین ایات قران است بقول استادها یک وجه امام علی علیه السلام است که درزمان ومکان خاص به خاطره اهمیت برجسته میشود وگرنه حضرت محصول کل قران است درتمام ایات قران  اسوه است پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هم این چنین است ولی بعلت انکه ایشان راپذیرفته اند ودرفکر اینده نگری است حضرت علی علیه السلام شاخص میسازد- توحید اساس اسلام است واین حدیث بخوبی این معنارا میرساندکه توحید حضرت علی علیه السلام بهترین توحید است ومیزان توحید امام علی علیه السلام است که بقول غربیان اقایان یا ازتوحید حضرت علی علیه السلام دور زدن ویا پرش کردن وخودنمیدانند کهدر سلک مشرکین هستند ودرقیامت  مشخص میشود- من به مسائل دیگر اشاره نمی کنم فقط به این موضوع که دفاع کنسولی شیعیان وایرانیان نداشته باشند چطور تمام کشورها چه برای مسلمانان خود وچه برای اتباع غیرمسلمان خود حمایت وبازرسی کنسولی –دارند ولی ایرانیان نباید داشته باشند انهم کشوری هرنوع جنایت کرد انرا نشسته پاک میداند یعنی گرگ بیامن رابخور وانشاالله بزودی تجربه لازم رابدست میاورند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99