سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بسیار خوشوقت وخوشبخت هستم برای خود ارزش بسیار قائل هستم که بنام خداوند منان وجل وجلاله الشریف وچهارده معصوم به مسئولیت شگفت انگیزخود پاسخی درخور وپر مسئولیت میدهم واز خشم ها ومنفی بازی های که در خطی متقاطع با ماموریت من که ممکن است طر احی شده باشدو دراثر عدم درک من رخ میدهد با صبوری وحلم بر خورد میکنم- بسیار مشعوف هستم که عمر من درنهایت برای گذران چند روزه این دنیا وکشف مایحتاج روزمره ئکش توطئه های پر طمطراق بر له انجمنی وسپس بر علیه انجمنی دیگروشرکتی –فردی نمیگذرد گرچه حوادث روزگار انسان را در سر راه ان قرار دهد زمانی که بحث میکنیم مخالف خلافهای سه گانه هستیم این خود یک بحث زبان شناسی ومفهوم شناسی ادبی- دستوری است گرچه ترس از دستگیری وندادن ویز ا هم دران مستر میتواند باشد .که منظور چیست؟ ایا با زحمات انان دراه اسلام مخالف بودیم؟ ویا انکه با افرادی که انها را تحت فشار قراردادند که حکم ازلی وابدی امیر مومنان علیه السلام رالغو کند باانها مخالف هستمکه دارندوه ایشان بودند والقاب های الهی را صادر میکردند ویزای حکومت میدادندویا اصحابی که انجمن کردند وشیوخ را تحت فشار قراردادند وبا خلیفه حتی درگیر شدندتا توطئه بسیار ساده درباطن بسیار پیچیده را طرح ریزی کردند عمومی وخصوصی- مشترک وتخصصی راه را هموار کردند لازم نیست کسی که طرفدار معاویه ویافلان خلیفه است عکس اور انقاشی کند به گردن بیاندازدکافی است که نیت اورا داشته باشد- انچه مهم است روح هماهنگی درمفهوم ومعنی وباطن ادبیات وبیانات است- چه بسا افرادی از دو طرف یا میترسیدند ویا شرم حضور داشتند ولی نیت انهاملاک است- انچه دمهم است اهلبیت مکرم الطاهرین والمهذبین افرادی بسیار خاص با افکار بسیار خاص هستند نکته حائز اهمیت دراین است سه خلیفه بندگان راستین اعتقادی غیر سیاسی هستند که بشدت مردمی و قرانی میباشند وبرعکس ائمه اطهار علیهم السلام مردمانی خاص وبشدت سیاسی با معلومات عمومی خاص هستند به طرفداران سه خلیفهکه جزو انجمن ایشان بودند افرادی وجود دارند که دربسیاری از تصمیم گیریها ضد نظریات خلیفه را داشتند وبا بسیاری از قوانین خلیفه مخالف بودند وبلعکس هم خیفه با بسیاری از نظریات افراد انجمنش مخالف بوده است وهرگز یک جامعه یک دست نیست تضاهای وسیع وعمیق وجودداشته است لذا از لحاظ دستوری ومفهومی مخالفت میبایست اول از لحاط لغت شناسی ومفهوم شانسی بحث مستوفی بشود وسپس وارد بحث عمیق که منظور این حقیر چیست بشویم- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-چند مروارید از دریای معارف حضرت علی بن محمد الهادی علیه السلام-امامان به تعبیر حضرتش- معدن رحمت- گنجینه داران دانش- نهایت بردباریوحلم-بنیان کرامت وریشه های نیکان-خلاصه و بر گزیده پیامبران- پیشوایان هدایت—چراغ های تاریکی ها-پرچم های پرهیز گاری -نمونه های برتر- وحجت های خدا بر جهانیان-": ابو عبدالله جنیدی:" میگوید": سوگندبه خدا- او بهترین مردم روی زمین وبرترین افریدههای الهی است:"—": ابن حجر:" در شرح حال ان حضرت مینویسد" او در دانش وبخشش وارث پدرش است":- متوکل علیه العنت الله درنامهای که برای امام علیه السلام مینویسدخاطر نشان میکند": امیر المومنین؟؟ عارف به مقام شماست وحق خویشاوندی را نسبت به شما رعایت میکند وطبق انچه مصلحت شما وخانواده تان می باشد عمل میکند:" اینک به منظور سر مشق گرفتن از اخلاق کریمه ورفتار سازنده ان حضرت ( یک نمونه) را یاد اوری میشویم- انس بامعبود- پیشوایان معصوم علیهم السلام در بالاترین درجه مقام شناخت حق تعالی قرار داشتند وهمین درک وبینش عمیق انان را به ارتباط وانس همیشگی با خداوند واداشته وشعله های اتش عشق به معبود و وصال به حق بر جانشان شرر می افکند وارامش را ازانان سلب میکند- امام هادی علیه السلام شب هنگام به پروردگارش روی میاورد وشب را با خشوع به رکوع وسجده سپری میکرد وبین پیشانی نورانیش وزمین جز سنگ ریزه وخاک حائلی وجود نداشت وپیوسته این دعا را تکرار مینمود:: بارالها گنهکاری بر تو وارد شده وتهیدستی به تو روی اورده است- تلاشش را بی نتجه مگردان واور ا مورد عنایت ورحمت خویشقرار ده واز لغزشش در گذر- پارسائی وانس با پرودگار- انچنان نمودی در زندگانی امام تقی علیه السلام داشتکه برخی از شرح حال نویسان در مقام بر جستگیهای صفات والای ان گرامی به ذکر این ویژگی پرداختند:" ابن کثیر:" مینویسد او عابدی وارسته وزاهد بود :" یافعی میگوید:" او کمر همت به عبادت بسته فقیه وپیشوا بود-چند حدیث حاوی مضامین بلند اخلاقی- عرفانی ودینی از امام هادی علیه السلام والاف وتهنیت را بخوانید- کسی که تقوای الهی را رعایت نماید ومطیع احکام ومقرارت الهی باشد- دیگران مطیع او میشوند—هر شخصی که اطاعت از خالق نماید- باکی از دشمنی وعداوت انسان ها نخواهد داشت: وچناچه خدای متعال را با معصیت ونافرمانی خود به غضب در اورد"پس سزاوار است که مورد خشم ودشمنی انسانها قرار گیرد--- شب زنداری- خواب بعد از ان را لذیذ میگرداند: وگرسنگی خوشمزگی طعام را میافزاید: یعنی هرچه انسان کمتر بخوابد بیشتر از خواب لذت میبرد وهرچه کم خوراک تر باشد مزه غذا گوارتر خواهدبود--- از کسی که نسبت به او کدورت وکینه داری صمیمیت ومحبت مجوی – از کسی که نسبت به او بدگمان هستی نصیحت و وموعظه طلب نکن وچون که دیدگاه وافکار دیگراننسبت به تو همانند قلب خودت نسبت به انها می باشد-حسد موجب نابودی ارزش وثواب حسنات میگردد- تکبر وخود خواهی جذب کننده دشمنی وعداوت افراد میباشد- عجب وخود بینی مانع تحصیل علم خواهد بود ودر نتجه شخص را در پستی ونادانی نگه میدارد—بخیل بودن بدترین اخلاق است ونیز طمع داشتن خصلتی نا پسند وزشت میباشد-مسخره کردن وشوخی بیمورد- از بی خردی است وکار انسان نادان است-- دنیا همانند بازاری است که عده ای در ان برای اخرت سود میبرند وعده ای دیگر ضر و خسارت متحمل میشوند- مرد م در د نیا بوسیله ثروت وتجملاتشهرت می یابند ولی دراخرت به وسیله اعمال محاسبه وپاداش داده خواهند شد- همنشین شدن ومعاشرت با افراد شرور نشانه پستی وشرارت تو خواهد بود- اهالی قم واهالی ابادی ":ابه":یکی از روستاهای حوالی ساوه امرزیده هستند به جهت انکه جدم امام رضا علیه السلام الاف وتهنیت را در شهر طوس زیارت میکنند وسپس حضرت افزود: هرکه جدم امام رضا علیه السلام را زیارت کند ودر مسیر را صدمه وسختی تحمل کند خداوند اتش رابربدن او حرام میگرداند- ادامه دارد خلاصه ای از روزنامه خبر پنج شنبه چهارم خردادماه


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-چند مروارید از دریای معارف حضرت علی بن محمد الهادی علیه السلام-امامان به تعبیر حضرتش- معدن رحمت- گنجینه داران دانش- نهایت بردباریوحلم-بنیان کرامت وریشه های نیکان-خلاصه و بر گزیده پیامبران- پیشوایان هدایت—چراغ های تاریکی ها-پرچم های پرهیز گاری -نمونه های برتر- وحجت های خدا بر جهانیان-": ابو عبدالله جنیدی:" میگوید": سوگندبه خدا- او بهترین مردم روی زمین وبرترین افریدههای الهی است:"—": ابن حجر:" در شرح حال ان حضرت مینویسد" او در دانش وبخشش وارث پدرش است":- متوکل علیه العنت الله درنامهای که برای امام علیه السلام مینویسدخاطر نشان میکند": امیر المومنین؟؟ عارف به مقام شماست وحق خویشاوندی را نسبت به شما رعایت میکند وطبق انچه مصلحت شما وخانواده تان می باشد عمل میکند:" اینک به منظور سر مشق گرفتن از اخلاق کریمه ورفتار سازنده ان حضرت ( یک نمونه) را یاد اوری میشویم- انس بامعبود- پیشوایان معصوم علیهم السلام در بالاترین درجه مقام شناخت حق تعالی قرار داشتند وهمین درک وبینش عمیق انان را به ارتباط وانس همیشگی با خداوند واداشته وشعله های اتش عشق به معبود و وصال به حق بر جانشان شرر می افکند وارامش را ازانان سلب میکند- امام هادی علیه السلام شب هنگام به پروردگارش روی میاورد وشب را با خشوع به رکوع وسجده سپری میکرد وبین پیشانی نورانیش وزمین جز سنگ ریزه وخاک حائلی وجود نداشت وپیوسته این دعا را تکرار مینمود:: بارالها گنهکاری بر تو وارد شده وتهیدستی به تو روی اورده است- تلاشش را بی نتجه مگردان واور ا مورد عنایت ورحمت خویشقرار ده واز لغزشش در گذر- پارسائی وانس با پرودگار- انچنان نمودی در زندگانی امام تقی علیه السلام داشتکه برخی از شرح حال نویسان در مقام بر جستگیهای صفات والای ان گرامی به ذکر این ویژگی پرداختند:" ابن کثیر:" مینویسد او عابدی وارسته وزاهد بود :" یافعی میگوید:" او کمر همت به عبادت بسته فقیه وپیشوا بود-چند حدیث حاوی مضامین بلند اخلاقی- عرفانی ودینی از امام هادی علیه السلام والاف وتهنیت را بخوانید- کسی که تقوای الهی را رعایت نماید ومطیع احکام ومقرارت الهی باشد- دیگران مطیع او میشوند—هر شخصی که اطاعت از خالق نماید- باکی از دشمنی وعداوت انسان ها نخواهد داشت: وچناچه خدای متعال را با معصیت ونافرمانی خود به غضب در اورد"پس سزاوار است که مورد خشم ودشمنی انسانها قرار گیرد--- شب زنداری- خواب بعد از ان را لذیذ میگرداند: وگرسنگی خوشمزگی طعام را میافزاید: یعنی هرچه انسان کمتر بخوابد بیشتر از خواب لذت میبرد وهرچه کم خوراک تر باشد مزه غذا گوارتر خواهدبود--- از کسی که نسبت به او کدورت وکینه داری صمیمیت ومحبت مجوی – از کسی که نسبت به او بدگمان هستی نصیحت و وموعظه طلب نکن وچون که دیدگاه وافکار دیگراننسبت به تو همانند قلب خودت نسبت به انها می باشد-حسد موجب نابودی ارزش وثواب حسنات میگردد- تکبر وخود خواهی جذب کننده دشمنی وعداوت افراد میباشد- عجب وخود بینی مانع تحصیل علم خواهد بود ودر نتجه شخص را در پستی ونادانی نگه میدارد—بخیل بودن بدترین اخلاق است ونیز طمع داشتن خصلتی نا پسند وزشت میباشد-مسخره کردن وشوخی بیمورد- از بی خردی است وکار انسان نادان است-- دنیا همانند بازاری است که عده ای در ان برای اخرت سود میبرند وعده ای دیگر ضر و خسارت متحمل میشوند- مرد م در د نیا بوسیله ثروت وتجملاتشهرت می یابند ولی دراخرت به وسیله اعمال محاسبه وپاداش داده خواهند شد- همنشین شدن ومعاشرت با افراد شرور نشانه پستی وشرارت تو خواهد بود- اهالی قم واهالی ابادی ":ابه":یکی از روستاهای حوالی ساوه امرزیده هستند به جهت انکه جدم امام رضا علیه السلام الاف وتهنیت را در شهر طوس زیارت میکنند وسپس حضرت افزود: هرکه جدم امام رضا علیه السلام را زیارت کند ودر مسیر را صدمه وسختی تحمل کند خداوند اتش رابربدن او حرام میگرداند- ادامه دارد خلاصه ای از روزنامه خبر پنج شنبه چهارم خردادماه


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تاریخ تکرار میشود- زمانی که پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم ندای حق وحقیقت سردادچیزی نگذشت از یهودتا منافق ندای افسانه بودنش را دربوق وکرنا کردند وهرکس این روند راتجربه کرد خود افسانه شد- درغرب دین اهل سنت را به این بهانهکه رهبرهایش انتخابی است پذیرابودند که مااز رهبران انتصابی خیری ندیدیم وماراهم به طفیل اهل سنت نمیپذیرفتند ولی در معمار عظیم الشان بی بدیل قرن مات ماندندچه بگویند اولین بار در المان دانشگاهی ازیک دانشمنداهلسنت که دکتری علوم اسلامی ازدانشگاه بغداد گرفته بود وسپس در المان هم دکتری علوم اسلامی گرفتهبود به او ماموریت دادند که درباره شیعه از هرکس که میخواهد درباره شیعه بر موازینی که دانشمندان المان انرا بپذیرنند تحقیق کند وتدریس کند وایشان ایت الله العظمی مرحوم خوئی رحمت الله علیه را انتخاب کرد وچیزی نگذشت که یک دانشمند عراقی شیعه که باز ایشان دکتری علوم اسلامی از دانشگاه بغداد گرفته بود ودر المان در دانشگاهی هم دکتری علوم اسلامی گرفته بود به ایشان گفتند علوم اسلامی رادربخش اهل تسنن از دانشگاه الازهر بگیر ودرباره شیعه از هرکس که تشخیص میدهی مطابق اصول ما تحقیثق کن وایشان باز مرحوم ایت الله العظمی خوئی را رحمت الله علیه را انتخاب کرد وبرای انکه کار را محکم کند فرمود که من فرمایشات دانشگاه الازهر مستقیم تدریس میکنم وسپس ان مطالب رابهحضرتایالله اعظمی خوئی رحمت الله علیه میدهم ونظر ایشان راهم تدریس میکنم وبلعکس تاا زسه طریق موضوعات اسلامی تدریس شود که جای هیچگونه شک وشبهای باقی نماند غرب که سمبل عقل محض بود در کوچگترین مسائل کارهای علمی سطح بالامیکرد که جای صحبت اش نیست تصور میکرد که امام راحل علیه السلام استخاره میگیرد اعوذ بالله شاه سلطان حسین است وبزودی تق اش درمیاید ولی بر خلاف تصور فهمید خوداش بی فکر است وحتی امروزه اسرائیل اعتراف میکند که مقاومت لبنان بهتر از او در مسائل نبرد وبلکه سیاست کار کرده است امروزه مداوم نقاط ضعف برای مسیحیت گرفته میشود که مثلا ابدارچی جناب پاپ از دزدی های دوستان پاپ مطلع است وپاپ چیزی نمی گوید تا این حد پرده دری عجیب است که سابقه ندارد ومداومملحدین کتاب مینویسند که مذهبییون در اثابت خالق ماورائی هستی مخلوق را نمیتوانند اثابت کنند وبی فکر وبی برنامهای گرچه خود کشی هم در این باره کردهاند درحال افشا شدن است حال میابیست به ریشه زد شما اول مطالب وگف6ته های امام هادی ارواح خلقتی فدای ایشان باد رد کنید وسپس مسخره کنید وگرنه خود به زودی مسخره میشوید وبه افسانه گویان تاریخ خواهید پیوست وتاریخ نمونه های فراوانی دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم اللهالرحمن الرحیم-سوره الفجر با نیمنگاهی به تفسیر برادارن اهل تسنن جناب عمادالدین ابن کثیر بامرجعیت خلاصه تفسیرالطبری – در ایاتکه یک تفسیر روائی است در ایات قران در سوره87 میفرماید با نورانیت وجلالت زیاد نام رب العالمین یاد کنید در این خراب ابادم وسوره91 زمانی که افتاب درخشان شده است وسوره 89 در زمان فجر وسوره92در زمانیکه شب در پاکتی بسته میشود وایه چهارم سورا افجر زمانی که شب مکان خودرا ترک میکند تانسیم حیات شهادت به انسان بدمد سوره الفجر با قسم ها شروع میشود نشان از عظمت مطلب را بیان گر است قسم به فجر به این علت است که بعدازان روشنائی صبح است مگر میشود عاشورا یک روز باشد وبعد ازان تاریخ به تاریکی رود؟؟!!!این مطلب را علی علیه السلام-ابن عباس- عکرمه- محمدبن کعبه همگی شان نزول انرا به روز قربانی (النحر)خصوصا گفته اندلذا تولد حضرت زهرا علیها السلام فجری بود که نوید صبح روشن رامیداد وقربانی گوسفند برای حضرت اسماعیل علیه السلام نو.ید روز روشن مبعث ختمی مرتبت بیانگر بود عالم همیشه بدنبال قافله سالار کربلا است این ده شب که به ان دوقسم گفته شده است هم به ده شب حضرت موسی علیه السلام دار کوه طور که مضاف شد وهم دهشب از عرفات به بعد که به  ده روزذوالحج وصل میشود ومانند ده شب کربلا که به ده روزبعد ان وصل میشود روزگارلبیک لبیک در طریق شیدائی در صحیح بخاری از ابن عباس از پیامبر ارکم صلواته الله علیه واله والسلم نقل شده است |"ما من ایام العمل صالح احب الی اله فیهن من هذه ایام:"روزهای مانند این ده ورزوجود ندارد که عمل صالح خدا پسندانه دران اعمال شود-که منظور همین ده شب دوالحج است که به مراتب ازده روز حضرت موسی علیه السلامن برتر است وده شب عاشور وده روز ان از ذوالحج بالاتر است وامام صادق علیه السلام میفرماید انهائی که دردمند دردهای حسین علیه السلام بودند- زمان امتحان وابتلاجانماندنداز عاشورا-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگاهی به رهبران اسلامی مصر-جناب اقای عمر شهید درمقاله در یک مجله پاکستانی صحبت از باز نگری اسلام( اسلام برادران اهل سنت ومسحیت میکندت چون درمقابل ملحد سوسیسی اقای ال ایان دی بوتون وملحد امریکائی اقای بریانکهمطالب جالبی ااز نکات خوبی از مذاهب تعریف کردند که در سکولاریسیم قرن بیست یکم وجود ندارد؟؟ از جمله حفظ هوشیاری همیشگی ولی پیشرفت لازم راهم درجامعه درتمام ابعاد نمیدهد این نکته دقیقا نکتهای است گه پیامبر ارکم صلواتهالله علیه واله والسلم وائمه اطها صواتهالله علیهم اجمعین مداوم به فرق اسلامی غیر شیعی گوش زد میکردند ومتاسفانه امروز درقرن بیست ویکم شاهد ان حقایق هستیم امروزه بخوبی القاعده پاکستان وافغانستان والقاعده سوریه بخوبی نشان از یک تحجر معاویهای وخوارجی است وتمام دشمانان علی علیه السلام به بفور از ان برخوردار هستند وامروز ه در مسائل هسته ای بخوبی روشن میشود که داشتن بمب هیدرژنی درمقابل بمب اسرائیل یک امر عقلائی است همانطور امریکائی درمقابل المان نازی وروس ها درمقابل امریکائی بوجود اوردند ودیگران سوخت اتمی در موشکها ودر زیر درائی هیچ ربطی به بمب اتمی ندارد وحق مسلم ایران است دنیا بر اساس حدس وگمان نمیچرخد ومسلم است بر ادرانمصری اشتباه فاحشی کردند به کمک اخوان المسلین سوری رفتند که در جرگه خوارج است واقایان بیاد دراین عصر وزمان بخوبی بدانند که اسماعلیه صدها بار از شما مترقی تر است وبه همین دلیل در مقابل کفر حربی ایستاد هاست وهرکس باانها باشد ازانها محسوب میشود- شما تاامروزمداوم در بیانات خود اب رفتهاید ونه شعار معلوم است ونه فلسفه سیاسی شما ورقیبی سر سخت برای شما تراشیدهاند که قدرت خوداش رابخوبی نشان داده د راینده اجازه حتی استفاده صلح امیز از اتم به شمانخواهند داد وحتی ساخت اسلحه هایث مدرن راه هم به همین نحو وجامعه بر ضد شما تحریک خواهند کرد ومداوم همنچنان اقای عمر شهید میگوید انها به اهداف خود میثرسند وشما حتی به اهداف ساده وسطحی خود نخواهید رسید لذا بهتر است همچنان که ایشان میفرماید در مذهب خود بازنگر ی واصلاحات لازم رانجام دهید وبرنامه افغانستان وپاکستان وبوجود اوردن منافقین درایران بیاد برای شمادرس لازم راداده باشد امید است که هوشیاری خودر بروز وظهور دهید زمان برای شما اندک است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-یهویدان صیهونیست هر روزه در زوزهای15 و16 ادار درتقویم عبری چشنی به نام": پوریم:" ربا بر گزار میکنند که داستان را کاملا بر عکس کردند ومن داستان حقیقی انرا بر اساس تحقیقات مرحوم استادسامی استاد سابق تاریخ هخامنشایان وساسانیان که خود دارای تحقیقات مفضل دراین رابطه بیان میکنم وایشان شخصا به من بارها خطر یهود گوشزدمیکرد در زمان هخامنشاین ورود هرنوع نژاد وعقاید ازاد دبوده است واین هم عظمت ازادی خواهی ایران است که در زمان خوداش یکتا بوده است ودر زمان جشن ها وبر گذاری مجالس با نمایندگان ولایت ها شراب سرو میشده است ویهودیان در ساخت شراب مهارت داشتند فردی بنام مردخای که دائی خانمی یهودی بنام استر بوده است- ان زمان زنان ایرانی رباره حاضر نبودند بدون حجاب و وارد مجالس مردان شوند وشاه میخواسته است کنارش زنی باشد وشراب رابرای بیاورد با استر ازدواج میکند ودر ضمن استر بسیار زیبا وخوش صحبت وبا هوش بود هاست واطلاعات اجتماعی وسیاسی خوبی داشته است واستر مسئول چشن های شاهی بوده است- کم کم متوجه میشود که شاه متوجه خطر یهودیان شده است که میخواهند یک شاهزاد ه دست نشانده را روی کار بیاورند وسیطره یهود در ایران حاکم کنند ورقبای تجارتی ایرانیان با انها از میدان بدر ببرنند واتفاقا این امر توسط استر متوجه میشود وکار انها کنترول میکند ومحدود میکند دران زمان یک یهودی دیگری ان هامان مشاور وزیر بوده است که مردی نیک بوده است- مرد خای لیوان از سم در شراب برای پادشاه بودان انکه استر متوجه شود فراهم میکند وبرای شاه توسط میبرد وزمانی که شاه شراب بخورد در حال نیمه مستی بوده است به کی ازنمایندگان مشهور وموردتوجه وعلاقه از ولایتی که مخالف شراب خوردن است به اصرار تقاضا میکند که شراب رابخو.رد وایشان میخورد وسپس در چشن میمیرید خشایار شاه یک حالت نیمه دیوانگی داشته است بعلت شکستهای زیادی درجنگ ها بر یونانیانمتحمل شده بود زنان باره وعاشق پیشه ومداوم عاشق زنان افراد درباری بوده است ومردان انها سر به نیست میکرده است وپس از تحقیق در باره شراب سمی مردخای گناه به گردن هامان میاندازد وهرچه از خوداش دفاع میکند مردخای انرا رد میکند وبلافاصله شاه دستور میدهد یهودیان طرفدار هامان را بکشند وتعداد زیادی کشته میشوند تا اثابت میشود که کار مردخای بودهاست ولی بعلت علاقه زیاد شاه به استر از گناهاش میگذرد ودستور ترک ایران به اوصادر میکند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99