سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مسئله روح در غرب- یکی از لیدرهای اندیشه درغرب اقای کنیس روگوف معتقد است دربسیاری موارد غرب بیشتر حالت روانی دارد تا علمی بی اندیشد وهمین دلائل فراوانی دارد وهنوز این رویه پابرجا است ولی دانشمندان غرب امورزه درمسائل درک طبیعت به نتایج دقیقی از وجو روح پیدا کردهاند که خالق هستی یک وجود بی همتای درعلم وقدرت است- ولی درتبین روح وامانده اند واز طریق کار کرد روح پی به حقایقی میبرنند وبین مغز وعمکرد انسان میخواهند رابطه هائی رابدست اورند در یک گروه تحقیقاتی برروی دریاهای توسط یک گروه انگلیسی که دقیقا نوار مغزی میگرفتند جوانی که چه از لحاض علمی وقدرت مغزی پایئنتر از همه بود ادعا کردکه فلان وسیله مطابق دستور ایشان بسازید من با ان به انگلستان بر خواهم گشت واین کار شد واوهم توانست این کار رابکند وجز یک مرکز دیگری غیر از مغز دلیل دیگری نمیتوان وجود داشته باشد- ودر شناخت اتمی امروزه وشناخت ستارگان افرادمات ومبهوت کرده است ومتعقد هستند خوشبختانه گسترش ارام ارام شروع شده وقابل درک ونتجه گیر ی است وحرکت اتمها در مواد مختلف کاربرد مثبت ومنفی ان قابل شناخت است وبسیار مبهوت کنند ویکی ازدانشمندان انگلیسی به من میگفت وقتیکه دراین باره تفکر میکنم مدتها طول میشکد بطوریکه خانم من به خانه همسایه میرود ومدت طولانی با انها است وقیتکه بر میگرد من هنوز درتفکر هستم وقرار ب.ود یک پلهچند راهی یک صد طبقهساخته شود که ماشین وقطار با سرعت دروی ان حرکت کنند بودن انکه بهم برخورد کنند ودرهستی مادی مرکز تفکر وصاحب علمی که کنترول ونظم دهد وجود ندارد ولی ان مغز متفکر کیست وچه خصوصیات دارد موردتوجه است به نظر حق4یر اگر یهودیت ومسیحیت دست از خرافات درباره توحید برمیداشتند این مسئله بخوبی حل میشد ودراینده با گسترش اسلام ناب این مسئله حل خواهد شد انشائالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-عظمت امام راحل رحمت الله علیهالسلام-در دانشگاه شیراز خانمی استاد من بود که از امریکا فارع التحصیل شده بود ومن باایشان درس داشتم وبه بچه ها تحقیق میداد دفعه اول منابع بعهده خود دانشجو بود ولی بسیاری از منابع گیر نمیامد وان بیست درصد که گیر میامد بافورمول ایشان هماهنگی نداشت ونتجه نمیداد وبرای اینکه ایشان متوجه ان باشد که ما زحمت خودرا کشیدیم تمام کارکه کرده بودم دریک مقاله اورده بودم وایشان بیان میکرد من چیزی از انها نفهمیدم .ایشان منابع غربی میداد با از منابع ایرانی  ر ا معرفی میکردومیفرمودند زبان شما بد نیست ولی چون منابع خارجی گیر نمیامد ومیبایست چهار بار از خارج کتاب بیاید که ساواک سه تای انرابرای خوداش ووزرات جهانگردی وکتابخانه ملی بر دارد وچهارمی رابدهد وسه بارهم پول ارزدراخل پاکت گذاشته شود تا سومی بدست انان برسد وترم تمام شده بود ایشان فرمودند به امریکائی گفتیم کتاب بیاورنند انها دودرصد از کتاب های انها واقعا برجسته بود با وجود لای کتاب های مخفی کرده بودند ولی بچه ها انهارا بدست میاوردند ومحرمانه از کتابخانه خارج میکردند وازانها افست میگرفتند وانها سر جای اش میگذاشتند ساواک فهمید وشروع بجمع اور ی کرد وبچه ها انها رادراطاق پشتی کتابخانه داخل کارتون ها دیده بودند واستادامریکائی گفته بودند چناچه انهارا درکتاب خانه نگذارید ما شاه رادیکتاتور اعلام میکنیم ولی سرانجام ساو اک انها رامتقاعد کرد ومقداری مخفی کرده بودند وبعضی را داخل کتابها قرار داده بودندویک داش مواظب بود کسی به انها دست نزند ویک کتابخانه کوچکی هم درداخل کتابخانه درست کرده بود ومقداری ازانها انجا گذاشته بود ولی کس جرئت خواند انرا نداشت ویک لیسانسیه زبان انگلیسی دان بعنوان کتابدار اورده بودند که ریش داشت ویک تسبیح کوچک در دست داشت که اول من بسیار خوشحال شدم ولی بعدا باخشم به افراد میگفت توکه نمیتوانی صفحه رابخوانی چرا انرا انتخاب کردی فرد جواب میداد میدهم ترجمه کنند وایشان میگفت لازم نکرده شما اول درس خودت بخوان وبعد ا فمیدم ساواکی است ومن تعجب میکردم که اینخانم چقدر استحاله پیدا کرده است ویکی از دانشجو یان  مقاله ای رابا کمک یک استاد دانشگاه تهران تنظیم کرده بود وایشان گفته بود از کی ایشان متخصص این درس شده است ؟؟ویک استادخانم مدرس زبان انگلیسی داشتیم که ایشان معتقد بود که زبان انگلیسی را یادنگیرید فارسیراهم نمیتوانید غنی کنید ودرهیچ رشته به پیشرفت برسید بچه هاشایعه کردن خیار فروشی زبان میخواهد تا بهتر بفروشد ایشان درکل یک ترم غیر مسائل خارج ازدرس بیست جمله فارسی صبحت نکرد- وبه فعلی میرسیدتا نیم ساعت مشتقات انرابیان میکرد وده جمله حداقل بیان میکرد که این جملات شبیه این جمله کتاب هستند ولی معنائی انها کمی فرق دارد که من تمام کتب گرامرانگلیسی را که درایران بدست میامد که فارسی ان ارزشی نداشت ومال انگلیسی سرتاپا میخواندم که این کتاب ها پاره پاره شده بود که جملا مشابه انرابدست اورم ومانند جملات ایشان درانها نبود وما یک دانشجوئی داشتیم که مادر ایشان یاانگلیسی بود وتصور میکنم امریکائی بود مات میماند که ما درخانه همه اش انگلیسی صحبت میکنیم این چنین مطالبی اصلا بگوش من نخورده است وتازه ایشان میفرمود که شماها ازبسیاری کشورهای جهان سوم عقب تر هستید ویک امتحان فوق سخت میگرفت وجریانات دیگر بماند- اخیرا گویا بی بی سی در برای سپاه صبحت کرده است در انترنت مداوم سپاه را نیروئی که بخش صفات خشمگین وعصبانی رهبر معزز وباعظمت مطرح میکنند وایشان هم دست پروده اسلامی که بسیارخشن است معرفی میکنند وبعنوان مثال دروغی که علامه عسگری افشا کرده است وماتسفانه بسیاری پذیر فته اندکه حضرت علی علیه السلام بدستور پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرموده است یاعلی هفتصد نفر از اهل خیبر درمقابل چشمان زنان وبچه ها ودیگران گردن بزن ویادشان رفته که ساواک بدستور انان چه میکرد که بحث بمانند انشا لله زمانی خواهم ابعاد جنایت ایشان که نمونه از انها این بود چیزی نمانده بود که حضرت مجاهد شهیدایتالله العظمی وعلامه واستاداخلاق دستغیب رحمت اله علیهما کاری به گفته ایشان نداریم واین مقدار اطلاعاتی درخانه شما دراین موردبدست اوردیم ازصرف نظر میکنیم وعجیب به شما این حرفها زده است وفرد فکر میکرد که ایشان ساواکی است وبعنوان نمونه شخصی بنام اقای مقدم ریس بخش دایره سوم در ساواک ابادان متخصص چنین کارهائی بود-  درجنگ سرد امریکائی عامل ": ک-ج-بی که سازمان اطلاعاتی وجاسوسی روسیه بود وارتش سرخ زیر مهمیز میگرفتند وروسها سازمان": سی-ا- ا= سیا وارتش ناتو رازیر مهمیز میگرفتند وهرکدام دربخشی موفق بودند وحالمیخواهند از تجربیات درباره سپاه ایران بکارببندند ولی بایدگفت بدون هیج مدرکی وفقط ازاینکه ما مخالف عملکرداسرائیل وغرب هستیم وانها میخواهند تلافی کنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بیانات استراتژیک پست مدرنیسیم سیستمی سیاسی امام راحل رحمتالله علیه واسعه-اوای انقلاب بزرگ ایران درکشورهای اسلامی ودیگر کشورهای اسلامی  ودیگر کشورهای طنین انداز وافتخار ساز است...-نهضت مقدس ایران نهضتی اسلامی است ازاین جهت بدیهی است که همه مسلمین جهان تحت تاثیر ان قرار میگیرند-مابه تمام جهان تجربه هایمان راصادر میکنیم ونتجه مبارزه ودفاع با ستمگران رابدون کوچکترین چشمداشتی به مبارزان راه حق انتقال میدهیم ومسلما محصول صدور این تجربه هاجز شکوفه های پیروزی واستقلال پیاده شدن احکام اسلامی برای ملت های دربند نیست روشنفکران اسلامی همگی با علم واگاهی باید راه  پر فرازونشیب دگرگون کردن جهان سرمایه داری وکمونیزم را بپیمایند وتمام ازادیخواهان باید با روشن بینی وروشنگری راه سیلی زدن برگونه ابرقدرت ها خصوصا امریکا را برمردم سیلی خورده کشورهای اسلامی وجهان سومی ترسیم کنند.من با اطمینان میگویم اسلام ابر قدرت را به خاک مذلت میکشاند- اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده ی  خود رایکی پس از دیگری برطرف وسنگرهای کلیدی جهان رافتح خواهد کرد-یکی از خصلت های ذاتی تشیع از اغاز تاکنون مقاومت وقیام در برابردیکتوری ظلم است که درتمامی تاریخ شیعه به چشم میخورد- هرچند که اوج این مبازراتدربعضی از مقطع های زمانی بوده است.در صد سال اخیر حوادثی اتفاق افتاده است که هرکدام درجنبش امروز ملت ایران ایران تاثیریداشته استانقلاب مشروطیت –حنبش تنباکوو...... قابل اهمیت فراوان است-..... اسلام دین افراد مجاهدی است که ازادی واستقلال میخواهند-مکتب مبارزان ومردم ضد استعماراست اما اینها اسلام را طوری دیگری معرفی کرده اند... برای این منظور که خاصیت انقلابی وحیاتی اسلام را ازان بگیرند ونگذارند مسلمانان در کوشش وجنبش ونهضت باشند.... تبلیغ کرده اند که اسلام دین جامعی نیست – دین زندگانی نیست- برای جامعه نظامات وقوانین ندارد-طرز حکومت وقوانین حکومتی نیاورده است- اسلام فقط احکام  حیض ونفاس است- اخلاقیاتی هم دارد- اما راجع به زندگانی واداره جامعه چیزی ندارد...همه توطئه های جهان خواران علیه ما از جنگ تحمیلی گرفته تاحصر اقتصادی وغیره برای این بوده است. که ما نگویئم :اسلام جوابگوی جامعه است وحتما درمسائل واقدامات خود را از انان مجوز بگیریم-مشکل مسلمین حکومت مسلمین است- این حکومت ها هستند که مسلمین را به این روز رسانده اند---کارنامه سیاه وننگین حاکمان بی درد کشورهای اسلامی-حکایت از افزودن درد ومصیبت بر پیکره نیمه جان اسلام ومسلمین دارد –ما امید این راداریم که این نهضت ایران روشن کند مسائل را به همه ملتها و روشن کرده است..... ملتها الان با ما هستند-اگر سرنیزه را از این ملتها بردارند از عراق بردارند-نمیدانم ترکیه بردارند همه دیک صدا باما موافقند سرنیزه جلو را گرفته است-منتها ایران سرنیزه را شکست ایران ایستاد—من به صراحت اعلام میکنم که جهوری اسلامی ایران-باتمام وجود برای احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه گذاری میکند ودلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند وجلوی جاه طلبی وفزون طلبی صاحبان قدرت وپول وفریب را نگیرد-ماباید برای پیشبرد اهداف ومنافع ملت مردم ایران برنامه ریزی کنیم ما باید در ارتباط با مردم جهان ورسیدگی به مشکلات ومسائل مسلمانان وحمایت از مبارزان وگرسنگان ومحرومان باتمام وجود تلاش کنیم ...ماباید خود را اماده کنیم تا در برابر جبههمتحد شرق ئغرب –جبهه قدرتمند اسلمی انسانی باهمان نام ونشان اسلام وانقلاب ما تشکیل شود واقائی وسروری محرومین وپابرهنگان جهان چشن گرفته شود—دست های نا پاکی که به ایجاد اختلاف میان شیعه وسنی می پردازند"محدود کردن تاثیر انقلاب اسلامی وجلوگیری از گسترش ان درمناطق سنی بوده است.....امریکا واستکبار درتمامی زمینه ها افرادی را در استین دارند در حوزه ها ودانشگا ها مقدس نماها راکه خطر انان را بارها وبارهاگوشزد کردم- اینان با تزویرشان از درون محتوای انقلاب و اسلامرا نابود میکنند- اینها  با قیافه حق به جانب و طرفدار دین وولایت همه را بی دین معرفی میکنند بایداز شر اینها به خدا پناه ببریم--- امروز جهان تشنه اسلام ناب محمدی است---- امروزجامعه مسلمین طوری شده که مقدسین ساختگی جلوی نفوذ اسلام ومسلمین را می گیرنند وبه اسلام   به اسلام ضربه میزنند----روحیه وافکارخود را به نام اسلام در جامعه سرایت می دهند---طرح اختلاف بین مذاهب اسلامی از جنایاتی است که به دست قدرتمندان که از اختلاف بین مسلمانانسود میبرند وعمال از خدا بی خبرانان از ان جمله وعاظ السلاطینکه از سلاطین جور سیاه روی ترند ریخته شده  وهرروز بر ان دامن میزنندوگریبان چاک میکنند ودر هرمقطع به امید انکه اساس وحدت بین مسلمین را از پایه ویران نمایند طرحی برای ایجاد اختلاف عرضه میدارنند--- ما گرفتار بعضی اشخاص که دعوی اسلامی میکنند بعضی ها که در راس روحانیت بعضی ممالک واقع هستند... ماراتکفیر میکنند.... متاسفانه درلباس مفتی هستند.... این کارها بر ضد اسلام وبر وفاق ابرقدرت ها ست.... اگر چناچه وعاظ السلاطین بگذارنندو اتحاد ما را به هم نزنند ان شالله پیروز خواهیم شد-محمد حسن یبانی فر- روشنفکرنماها- همان گونه که تحجر وجمود از دیدگاه امام مانع بیداری است دلبستگی به شرق وغرب وخود باختگی در برابر انان ملتها را از نزدیک شدن به اسلام باز میدارد... امروز زمانی است که ملتها چراغ راه روشنفکر انشان شوند وانان را از خودباختگی وزبونی در مقابل شرق وغرب نجات دهند که امروز روز حرکت ملتهاست-اما درمواردی به روشنفکران توصیه میکنند معیار روشنفکری را پیروی از داده های غربی ندانند- معرفی درست اسلام را وظیفه انان دانسته ودر استمرار یک حکومت عدل برای روشنفکران نقش اساسی قائلند. واز طرف دیگر انتقادهائی از روشنفکران دارندبی تفاوتی از روشنفکران دارند بی تفاوتی نسبت به اسلام غرب گرائیخود باختگی-بی اطلاعی از اسلام بریدن ازمردم ازجمله مسائلی است که امام به این قشر گوشزد می کنند-"| ولی باید این نکته رااضافه کرد که یک کارگر در یک گلخانه ماهی نهصدهزارتومان میگیرد؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به مقالات علمی دربا ره خاور میانه دانشگاه هاروارد؟؟؟!!! باید به ایشان گفت اکه امام راحل عظیم شان وهمین بیانات عظمت استادعلامه شهید ایتالله العظمی مرتضی مطهری رحمت الله علیه رااویزه گوششان ان قرار دهند وسعی نکنند که بافریب میتوان به نتایج دلخواه رسید- امام بر اساس یک شناخت ساده از احادیث اخر زمان فرمودند که ورق بر گشته ومستسضعفین پوست شما رامیکنند ولو نابود شوند ویابهتر بگوئیم ضربه هولناک میخورند- در احادیث اخر زمان میفرماید زلزله های شدیدی میاید که ده درصد زلزله های قبلاز قیامت است وشورشهای سنگینی انجام میشود که پوست طاغوتیان راخواند کند ولی انها هم به جائی نخواهند رسید که امروزه –کوبا- ویتنام- کره شمالی –چین- برزیل وتاحدودی ایران ودال بران است که خداوند هم رحمت خود را ازانها بر میدارد وهم میخواهد دراین شرایط همه ازمایش کنند در قبل از قیامت خداوند رحمت رابجز برای مومنین از مردم میگرید تاانها راهم امتحان کنند از دایره ایمان اکثریت خارج میشوند وکشتارهای هولناکی از یک دیگر میکنند- وخنده وشادی رابر لب مومنین میاورد- بابیانات امام راحل وخط شکنی ناقص دکتر شریعیت رحمت الله علیه وبیانات دقیق استاد معظم علامه دهر ایتالله العظمی مرتضی مطهری رحمت الله علیه فرمودند که به ایشان باغرب درگیر نشوید- ایشان فرمودند اقدامات من هنوز درمرحله قلقک است واتفاقا این ضرب المثل امریکائی است- سالها متخصصین غرب بخصوص انگلیسی هشدار میدادند که روش شماغلط است وهمه کشورهای جهان سوم دراینده یک انبار باروت خواهند شد وشماهم اقتصادتان مضمحل میشود زیرا غرب جهان سوم درتنگا گذاشته بود که به مرز حیات ومرگ رسیده بودندوتمام سرمایه دارای غرب درخود غرب بود که به اشباع رسیدند وتنها شرکت معظم میتوانستند به حیات خودشان ادامه دهند که انها با اسراف وچپاول جهان سوم به ان قدرت وبا کوچگتری تکان جهان سوم که ازنظر غرب معنی نداشت بعوان مثال انقلاب ایران دهزار شرکت کانادائی کوچک ومتوسط مضمحل کرد وانها تعدادکمی توانستندکه درمرز حیات ومرگ بودند به سختی نجات دهد وپولها در شرکتهای نظامی ونفتی میتوانست بهره انچانی داشته باشد ومیخواستند کاسه وکوزه سر جهان بشکنند درحالیکه این تکان ها بسیار ساده وازوری اجبار واندک بود وهمه کارشناسان میگفتند که جهان سوم صدبرابر امریکا وکانادا منابع دارد ونیازمند است وتسهیلات زیادمیدهد وکارگر ارزانقیمت دارد ولی ازانجا دمراحل اول منافع انان کم میشود وسپس اوج میگیرد حاظر به این نحو انجام دادن نبود وحتی از دادوستدپایا پای هم اجازه نمیدادندزیرا از ارز غربی جلوگیری میکرد با دادوستد واسطه ان ارزهای غربی باشدکه منافعی برای غرب دراین مورد داشته باشد وجالب است امروزه میگویند اشکال این کار بعلت دستوررات خانم پرفسور لمبتن عامل اطلاعاتی مهم انگلستان که امروزه حتی میگویند مهمترین کارشناس غرب درایران فرماسونری خوب عمل نکرد درحالیکه منتقدین ایشان میگویند بهتر ازاین نمیشدعمل کنند دستوررات ایشان غلط بوده است وبه ایشانهم تذکر داده شده بود ومانند کلیه شرق شناسان سیاستمدار دوست ندارن که بگویند که انها اشتباه کردند وایشان دلیل شکست عدم توجه به دستورات ایشان بوده است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- تقدس- بحث تقدس یک بحث بسیار پیچیده زمانها بوده است- وهنوز نتوانستند دلیل عقلانی برای ان پیدا کنند جز انکه عنایت خداوند منان به چیزی توجه کند ان رامقدس میکند –مانندتوجه خداوند به درختی در صحرای سینا که ازانجا با حضرت موسی علیه السلام صحبت کردند در غرب تصور میکردند که میتواند با تقدس درگیر شوند زیرا تعریف علمی انهم درغرب این است که خصوصیتی جدا ازخصوصیات های دیگر است- بعنوان مثال شکر خواص زیادی دارد ویکنوع لذت خوراکی را هم دارد اگر شکر فقط لذت خوردن فقط داشت باز موردتوجه بود وجاذبیت داشت تقدس دقیقا مانند ان است- اینهمان مطلبی است که غرب پس از تحقیقات زیادی به ان رسیده است که یکنوع میل درانسان است به شی ویاکلامی که مقدس هستند همین تقدس کافی است فرعون افرادی رامن در جایگاه مقدس باید دفن شود وچه نظری میدهید گفتند یک کاخ باعظمت میسازیم وشما رادروسط ان دفن میکنیم ومداوم هم ازان کاخ مواظبت میکنیم- ایشان گفت من را درکف مانند دیگران دفن میکنید؟ گفتند یک طبقه دومی مرتفع میسازیم وقطر کف را زیاد میکنیم وشما رادران قرار میدهیم واگر خواستید کسشی به انجا رود با پلکان متحرک استفاده میکنیم واگر نخواهید راهی به ان بالا نخواهد بود ایشان گفت تقدسش کم است باید کوهی بسازید یک دانشمندانگلیسی میفرماید ماسک گرگ به نزدایشان میامده استکه اورا اربلا یا نجات دهد وشیطان از تقدس گرگ میترسیده است ومن درمعتقد هستم درهمه چیز تقدسی وجود داردودر عقرب شناسی کارکردم درعقرب به تقدس رسیده ام جناب استاد شهید ولامقام وعلامه حضرت ایت الله العظمیمرتضی مطهری رحمت الله علیه دقیقا به همین معنی اشارت میکند که خداوند بچه که نیست هر سازندهای اسم خوداش بر کالای خودمیزند وسعی میکند انراطوری جاذب کند که به ان افراد متمایل شوندواز دیگر کالاهای رقیب دور شوند لذا یک میل درانسان ایجاد کرده است که انسان به هرچه نظرمیکند اورا جاذب وارامش میدهد گرچه خیرهای کثیری درانهم هست که من انهارا صفات بازاری نام میدهم ودرتعریف درغرب نتوانستند جز ساختن کلمات مترادف عامل دیگری برایان بیان کنند وبعضی ها گفتند که یک نوع نورانیت میدهد درغرب ازمایش های زیادی شد تا ریشه جاذبیت تقدس را بیابند وبه همین نتجه رسیدند که نوع جاذبیت مرموزوناشناختنی ولی بسیار موثر میباشد ومتوجه شدند دانشجویان ممتاز سکولار پس از مدتی به انجیل رومیاورنند وسعی میکنند انرا عقلانی کنند ولی وقیتکه به انها گفته میشود چرا مطالب خود رابه انجیل نسبت میدهید وجدا از ما باشید میگویندانجیل مقدس است ومیخواهیم ذره ای ازاین تقدس همراه مطالب ما باشد درانگلستان نیروی دردریائی وکشتیرانی از قدیم سنت بوده است که بایدافراد دارا ی نبوغ باشند ونبوغ هرکس کافی است بگوید دراین دوجا کار میکند و داستانی میسازند کهدرحفاری های درافریقا یک چوبی از یک قدیس که از پیامبران به او رسیده است پیدا کردهاند یکی از متخصصی دریا نوردی انرا یا میدزدتویا به نحوی بدست میاورد ودرجیب خود همیشه داشته است وپس از مدتی این مطلب کشف میشود وبه اومیگویند چرا انرابه دیگران نشان ندادی میگوید میترسیدم رفقا انرا ازمن بدزدند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم –نیمنگاهی به افتاب لاله گون کربلا-حضرت زینب سلامالله علیها افتابی که درهرسالی طلوع میکند وحقایق اش بودن کوچکترین ابهام بر صفحه تاریک جلوه گری ونقش میبندد- مادرحافظ خونهای مقدس- ونگهبان امامت وبیدار ساز امت ویکی از شافعین یزرگ قیامت- ویکی از بزرگترین مومنان ایمان وتوکل به حکمتهای بزرگ الهی ومعمار بزرگ سیاست گذار حادثه کربلا- ومفسر ان- روح مقدسی که بال خوداش چون چتری بزرگ برسر کاروان حسنینی پهن

کرد ودر فرمان الهی مشتاق تر از فرشتگان ایده الهی را باور ساخت- انسانی که با فرهنگ اصیل الهی رشد یافت وعظمتهای الهی مربی اوشدند تا جائی که خداوند منان مستقیم اوراهدایت وعلم اموخت- ایمانش اسوه شد وسنت اش سنت الله- کلام اش درحد کلام انبیاومنبع ومرجع امت اسلامی است ومشعلی فروزان واینه حقایق سترگ بدون کوچگترین خطا واثبات مقام امامان پاک کلامی وبیانی همرا معجزه تائیدی به حقایق شیعه- وبه خواست الهی در سفر کربلا حضور داشته است- اخبار ایشانتوسط فرشته امین وبزرگ الهی بر رسول اعظم صلولتهالله علیه واله والسلم نازل شد واشک ایشان راجاری ساخت ونام مبارک ایشان را انتخاب کردند که درحقیقت خداوندمنان انتخاب کرده بودند زین اب یعنی زین اسلام وایمان – یکی از زنان پیشگام ورهبر مذهبی تاریخ ادیان وشرح حال ایشان با تمام جزئیات از زبان گهر بار پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله السلم بیان شد ویکی از چهرهای که سخت موردعلاقه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم واقع شدند- درطفولیت کمال عقل دراو ظاهرشدکه خود معجزه ی خاص است وامام سجادعلیه السلام وتهنیت این کمال رادرایشان تائید کرد تادر هدایت ایشان کوجکترین خللی وشبه ای بوجودنیاید- باران مشکلات وطوفانهای کینه ها دوباره ظاهرشدن که امان انهارا قطع کند وسختی ها رابه انها بچشانند تا بلکه از پای درایند وتسلیم شوندولی ایشان صبری وشجاعتی وتدبیری چون معصومین از خود نشان دادندتا ثابت کند که از قیبله نور هست ومطابق وحی الهی عمل خواهد کرد وپرچمی کهجد مطهراش بر افراشته است به زمین نخواهد افتادتا ثابت نماید زنان خاندان رسولاالله اعظم صلواتهالله علیه واله والسلم چون مردان ان میباشند وان خصوصیات مادر اطهراش صلواته الله علیها والها در خون اش موج میزند- ایشان مرثیه خوداش راقبلا سرود ولی در میدان رزم چون شیری شرزه شکوه ایمان را نشان دادومان حادثه مولمه رزا تاج افتخاری برای خود میدانست تاقبر منوراش زییارتگاه رندان جهان شود وشیطان را درمات ومبهوتی قرارداد درحالیکه گ.ئی کوه بر سرایشان اوار شده است دست دعا وثنای الهیاش بلند شد وخداوند رابه خاطظر این افتخار بی بدیل تشکر کرد ت شوک عظیم را بران غافلین ره گم کرده ودر طول تاریخ برای انسان های فرهیخته چون داستانهای تورات وانجیل وقران بصیرت عظیمی ایجاد کند وایشان روح مطهر شیعه گرددتا درجه اطاعت وعبودیت پیامبر گونه تجلی جدیدیدرخانمی مقدس وخردمندپدیدار گردد که یک انسان تاریخی ویک انسان فوق فرشته ویک انسان شیفته حق وحقیقت وخداوندمنان تاریخ راورق بزند وشفای قلوب داغداری که رنج میشکند ونزدیک است حلم انان پاره کرددوایشان به حق حبل متین امت با امام علیه السلام وخداوند منان شدند وچون مادر عظیم اشان اش وحضرت مریم سلام الله ا لیها- بانوی غم دار لقب گرفتند که بخوبی دشمنان خودشان را معرفی کردند وگوشه هایئی از تعلیمات پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم وامامان پاک را نشان دادند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مسئله امنیت در اسلام- مسئله امنیت در طول تاریخ مداوم به ان توجه شده ودر حال پیشرفت وتکامل است ومیتوان انر درچهار بعد کلی دسته بندی کرده –فرهنگ-توسعه اقتصادی- دیپلماسی ونظامی-امنیتی- مسئله امنیت هم درحفظ دست اوردها وهم توسعه انها نقش کلیدی بازی میکند ومیبایست این چهار بعد را دریک چهار وچوب ویک سیستم انهارا لحاظ کرد واسباب مورد نیاز انهارا فراهم اورد- اولین کارفهر ست کردن تهدیدهائی است که امنیت را مورد حمله وضربه قرار میدهد ومیابیست درتحت همان طبقه های کلی اسباب های موردنیاز انرا فراهم اورد- امنیت حکومتی وغیر حکومتی وفردی ودستجمعی هستند ودراسلام همه افراد درهر شغل وسمت مسولیت تمام وتمام دارند وهمه ئر جاده های موازی وگاه دریک جمع رسمی وغیر رسمی عمل میکند- همانطور که ما خود را ازامراض حفظ میکنیم ویا یک منبع انرژی رابه محل خاص منتقل میکنیم که ایجاد مسئله نکند وهمناطور که درجنگ درحالیکه میجنگیم خودر از خطرات ا یکه د شمن ایجاد میکند خود راحفظ میکنیم – دراسلام سه دسته دشمن وجود دارد-شیطان- شیاطین –جنی- وانسی- ونفس امراه به سوئ- وقران انهار بسیار خطرناک وبسیار پیچیده معرفی میکند- تقوی در اسلام درحقیقت همان حفظ انسان است از ضرباتی که ممکن است برای فرد ایجاد مسئله وبحران کند- همانطور که زمانی وارد فرودگاه میشویم از دروازه ای(گیت) بایدعبور کنیم وتا اشیای همراه دما وبدن مورد ازمایش اشعه واقعه شود تا تشخیص دهند که وسایل تهدیده کننده همراه مانیست وانچه هست قابل تائید است تقوا هم چنین کاری میکند که به نظ رکاشناسان اولین کالای با ارزش ما که حیاتی است واستراتژیک میباشد اطلاعات مفید ما است(ایمان) حفظ وامنیت بقدر ی مشکل است که خداوند از انسان میخواهد که کنترول کننده انسان خوداش باشد- پناه بردن به خداوند منان ازسه دشمن خطرناک انسان شیطان – شیطان جنی-انسی- نفس اماره بسوئ- لیستی که از خطرات که داریم انها تائیدشده اندکه خطرناک هستند ولی به انها محدودنمیشود مداوم باید انچه مثبت است وانجه منفی ومضر است  شناسائی کنیم- امنیت یک بخش ساختمان ادراکی داردکه ذهنی وعقلانی است ودستورات لازم را مشخص میکند ویک جریان وپروسه عمل دارد- که شرط بهبود بخشیدن به نیروی تقوی وایجاد امنیت درانسان است مهمترین مسئله درمرحله اول شناخت معیارهای تشخیص دهنده که چه چیزی مفید است وچه چیزی مضر است واسلام دراین زمینه بهترین ها است که میتواند بهترین تشخیص ها درشناخت مفیدها وشناخت مضرها را بدهد- امنیت به سه واژه بیشترین ارتباط را دارا است- سالم ومفید بودن – تداوم- وعینی وحقیقی بودن رابطه امنیت وعینی وحقیقی بودن زمانی است که فرد وارد یک عمل چه ذهنی وچه عینی میشود بخصوص زمانی که درجهت مضر بودن میخواهد اقدام کند- زمانی که ماشناخت ازموضوعات ومطالب وایده ها را جمع اوری کردیم انها را دردو گروه کلی تقسیم بندی میکنم گروه مفید وگروه مضر وبهود اجازه میدهیم که از گروه مفید استفاده شود وبه گروه مضر اجازه نمیدهیم که استفاده شود همانطور که در سازمانها به افرادخاصی اجازه استفاده میدهند وبه دیگران اجازه استفاده نمیدهند – وتقوی ماند فر دمحافظ عمل میکند وبه ما اجازه استفاده از نامطلوب هارا نمیدهد- تقوی بر دونوع است – یک تقوی خیالی ودوم تقوی واقعی وحقیقی-چناچه لیست – خیر وشر ونقشه راه برای برای تشخیص انها ضعیف باشد ما یک تقوی ضعیف داریم- بعنوان مثال ما در زمان ی که زلزله میاید زیاد مراقبت ودقت وسرعت بخرج میدهیم تا لیز خوردن درهمان وای دومی بیشتر از اولی میکشد بیادمیزان شناخت تقوی وامنیت دقیقا برای با میزان خطرات انها باشد- لذا نرم افزار تقوی بایدبخوبی محافظ شود تا بتواند فرد را از خطرات محافظت کند درست مانند نرم افزارهای امنیتی در کامپیتورویت وسایل امنیتی در فرودگاه ها ویا سلول های امنیتی دربدن انسان- وبه ان دونوع محافظت هم گفته میشود- تهدید ه کننده امنیت- یک اصطلاح حساس در باره اندازه گیری اولیه وذهنی درباره خیر ها وشرها است بودن انکه میزان زیادی ویاکمی اثرات انها در اغلب مردمان بدون یک شناخت هوشمندانه ویا با مقایسه دقیق با خیر وشرهای ایکه استاندارد شده باشند سنجیده شوند لذا اسلام دقیقا خیر ها وشرها را با ملاک سنجیده است واثار سودمندی وزیانباری انها را دقیقا مشخص کرده است- غالبا ما خطرات را کمتر از حدواقعی انها درنظر میگریم- همانطور که در فرودگاه ها دارای لیست سیاه از افرا دهستند ودر زمان های بحرانی دقت را بالا میبرنند ودر زمانهای معمولی حساسیت را پایئن میاورنند همانطور که درخانه ها انجا که دزدان مثلا از پنچره ها کمتر وارد میشوند صدای دزد گیر ها انجا هم کمتر است- تقوی باید قدرت وتعصب زیادی را البته به اندازه درانسان تولید کند که به روح ملکوتی انسان دل وجرئت دهد همانطور که صدای اژیر دزد گیر ها به صاحبان وسیله ویاخانه جرئت میدهد تا از خوداش محافظت نیرومندی انجام دهد- وکسی که این اژیر راندارد درحقیقت تقوی وامنیت ندارد- مسئله مهم ان است که همانطور نباید گول تبلیغات دزد گیر فروشان راخورد بایدفهمید که دزدان به کدام ازاین دزدگیر ها کمتر مسلط هستند وگاهی زمانی بصورت مخفی وارد خانه میشوندکه کسی مطلع نمیشود ویا از راه غیر مستقیم وارد میشوند ویا همانطور که ویروس ها بلد هستند سلول های امنیتی مارا دور بزنند گناهان وموجودات مضر هم میتوانند توقی مار ابه نحوی دوربزنند بایدتقوی درحدی باشد که تمام راه هارا بر موجودات مضر ببندد-این نکته ادبی در مسئله امنیتی بسیار حائز اهمیت است وحتی در انالیز کردن امنیت نقش وافری دارد که ضعیفترین حلقه زنجیره امنیتی بسیار حائز اهمیت است-غالبا در زنجیره امنیتی فرد همه حلقه یکسان نیرومند نیستند ودرحمله به امنیت یکفرد نیاز نیست که به همه حلقه حمله شود بلکه کافی است که حلقه ضعیف شناخته گردد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99