سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- بخش سوم نیم نگاهی به زن + برهنگی .فیلسوف نماهای غرب- قران عزیز میفرماید که اگر خداوند منان را گم کنید درحقیقت خودتان را گم کردهاید یعنی درجاده غیر صراط الهی حرکت میکنید- درمقاله ای بنام زنان برهنه شوید-  متخصصی بیان میکند برهنه شئید-تا ازاد شوید وبه تمامیت خودتان یعنی به خواسته های خودتان وبه ظرفیت تمام  وکامل خودتان خواهید رسید- یعنی برهنه شدن عامل ازاد شدن انسان وانسان کامل شدن میگردد وبعد دلائل ایشان را ذکر خواهم کرد- ایشان ادامه میدهد- که من به شماها پیشنهاد میدهم که یک عکس درحالیکه  ژست مناسب گرفته اید وشما دربین دوستان صمیمی خود که راحتم دربین انها هستید ویا بمعشوق خود بگیرید- وتا فلان روز انرا به سایت ": کبوتر:" یعنی سایت دختران نجیب بفرستید- ودرانجا دربصفحه خود قرار بده- ودراین مورد جایز نیست که تعلل کنید وانرابه تاخیر بیاندازیدچناچه انرا انجام دهید شما واردمرحله کمال شده اید- واگر فردی مناسب پیدا نشد ان عکس رابرای خودت تهیه کن وزیادبه جزییات درگفتن عکس توجه نکن وچنانچه نخواستی زیادبرهنه شوی مهم نیست وان عکس رامداوم نگاه کن که درشدعقلانی شما موثر است سئوال اساسی از نظر اینجانب این است این بحران که ناشی از زیبائی جسمانی است درغرب چه کسانی ایجاد کرده اند چرادرجوامع شرقی واسلامی چنین بحرانهائی وجود ندارد- ایشان ادامه میدهد که عاشق پیشه ها مداوم از معشوقان متعد خودشان عکس میگرنند یعنی جنابعالی هم زمانی که عاشق پیدا کردی مجبور میشوی عکس حداقل نیمه برهنه خودرا به ایشان تقدیم کنی وانزمان اعتمادبنفس نداری وبا بحران ربرومیشوی ادامه میدهد سعی کن تاماه نوامبر ودسامبر درالوین فرصتی که بدست اوردی انرا انجام داده باشید وما علاقمند هستیم که در شدتو شریک وسهیم باشیم؟؟!!! وچنانچه راحت برای انجام دادن ان نیستی یک مقاله که شرح حال وضعیت بدنت است دران است مذکوربفرست وماهم انرا میپذیریم برای ما بسیار ایدهال خواهد بود که عکسان ماهر درباره شما مطالبی بنویسند که به مطالب پائین مقاله مراجعه کن واز نمونه های عکس هایکه از مانکن ها مشهور گرفته شده است تقلید کن مثلا از جمله بهترین ها درکنار یک دوش حمام میباشد ویا در میان یک منظره زیبای طبیعت میباشد برای شما مفید تر است- معمای بدن برای خانمها در اوائل ایجاد مشکل روحی میکند که درامر زناشوئی مسائلی رابوجود میاورد وعلت ان عدم ارامش درمسائل زناشوئی است که مانرا ترجمه میکنیم که حالتی است که فرد درمسائل زناشوئی روحیاتش شل وروان نیست ودرضمن جریان بعلت مشکلاتی که بوجود میاید روحیات خشن از خود نشان میدهد- واز این نوع مطالب دران سایت بخوبی بیان شده است وشما انها رمیتوانید بدست اورید- درسایت مزبور در این زمینه کار میکنند وصفحهای دارند که راه بدست اوردن اعتماد به خود رابیان کردهاند- واز جمله درباره همین موضوع دارای مقالاتی هستند – تحقیقات جهانی این سایت نشان میدهد که زنان از سن دهسالگی تا شصت وچهار سالگی تاسن چهارده سالگی روحیه های انتقادی-وجدانی درانها رشد میکند که این امر باعث روبه تنزل رفتن اعتمادشخصی به وضعیت بدن وزیبائی خوداش میگردد- تحقیقات نشان میدهد دیدن مدل های مختلف زنان برهنه که باانها مطابقت دارد که مدل های قابل قبول جامعه هم باشند باعث خواهد شد که متوجه زیبائی های بدن خوداش بشود واز اضطراب جلوگیری کند بگذارید ما نمونه ای برای خودمان ودخترانی که بزودی زنان خواهند شد بشویم-این جناب متخصص مسئله را بعدمکتب فرویدیسم کهد خود باعث وایجادکنند این مشکلات درجهان غرب شده است وحال میخواهد با این نوع روشها ان مشکلات راحل کند وامراض ایجادشده رادرمان کند ومسلما برای اقایان هم مشکلات دیگری این روش ایجاد کرده است این همان حیوانیت رها شده است که معنویت پذیر نیست که علامه شهیرحضرت ایت العظمی الله شهیدمرتضی مطهری رحمت الله علیه ازان نام میبرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به زنان پست فمنیسیم انگلستان- دانشگاه غرب انگلستان(یو- وی-ای) در شهر بریستول یک تحقیقات در زمینه کلی فمنیست وروانشاسی در شاخه عکسهای تبلیغاتی انه که غالبا اززیر سینه تا باسن بوده است- انجام داده است- روش از طریق مصاحبه با گروهی از دست اندر کاران انان وروانکاوی انان بوده بخصوص با نمایندگان فعال انان که معتقد به نشان دادن زنان در|ژستی که جاذبیت سکسی داشته باشند- نکته حائز اهمیت از نظر نگارنده این مقاله این است انسانی که راه الهی راگم میکند دچار پارادوکس وتضادهای عجیب است یک ترکیب خود وبیخود ودرست انکه قران عزیز میفرماید سمتی از بدنش را به سمتی میکشانند وسمت دیگر بدنش را به سمت دیگری میکشانند ودر حقیقت دچار خدایان متعدد ومتضاد میشود که به ان اهداف که ادعا میکند که میخواهد برسد فقط شعار توخالی است برای درک اجمالی فرد زن میخواهد با شیوهای بچه گانه ای که بسیار برای جوانان خام مورد توجه واقع میشود وجذاب است که درحقیقت میخواهد جوانان راتور کند ولی هدف اش ارضای خود است در واقع میخواهدخود راتور کند نه مردانرا- مانندان میماند که جوانی خودرا بطرزی ارایش وپوشش لباسی دهد که سخت موردتوجه دختران واقع شود ولی بر ای ارضای خوداش این کار را کرده باشد؟؟!! که قبلا درایران به انها ":مشنگ" گفته میشد که معلوم میشود که این جریان ریشه غربی داشته است- بنا بر خواسته دانشگاه مربوطه این مقاله حاضر اصل ان از سایت چاپ الکترونیکی همان دانشگاه است(ای- پرینتس)- دانشگاه درمقدمه یک مقدمه بیانی حقوقی دارد که من انرا به اطمینان بخشی ترجمه میکنم که هدف این تحقیق به معنای اکادمیکی غربی وارد قضاوت نمیشود وبه اصطلاح خودانها وارد دعوائی با کسی نمیشود- صرف شناخت علمی است که با امانتداری از جمع اوری اطلاعات ازکسانی که دست اندر کار انها تبلیغات بودند وعضو فعال ان سازمان بودند وخودانها نتایج رابیان کردند نه محقیقن این یک روش تحقیقاتی درغرب است که استادامریکائی من در ایران انرا مفصل شرح دادند ومن درایران انرا پذیرفتم ولی بعد متوجه شدم کهجناب علامه الدهر حضرت شهید والاگوهر حضرت ایت الله مرتضی مطهری رحمت الله علیه انرا بشدت رد کردن وفرمودن هرگز چنیننمیشود مگر انرابطور مصنوعی ایجاد کرد فرد دارای ملاک ومعیار خواهد بود ونمیتواند انرا قیجی کند ودر دانشگاه لندن بشدت این نوع تحقیقات را مسخره وساختگی واز روی جبر نامیدند درحقیقت اجازه نمیدهند که فرد قضاوت خوداش رابیان کند البته مسئله اماتور بودن ومتخصص بودن امری دقیق است واماتور بودن هم درایران بد معنی شده است ما درایران فردی که خوداش شنا رایادمیگرد اماتور میگوئیم درحالیکه درغرب چنین معنائی ندارد درغرب کسی که مدتی شنا رازیر نظر استاد یادگرفته است تا حدودی خودکفا شضده است بامطالعه کتب فنی ان وبحث کردن با استاد ادامه میدهد ولی باشدت کمتر وبهمین ترتیب به درجات معادله تخصص هممیرسد ولی اماتور محسوب میشود- من هم قصد توهین ویامنازعه ندارم ولی قضاوت خودم رابیان خواهم کرد درقران مجید درباره مشرکین که خدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بودند واتفاقا وحی نازل رمیشد وحضرت انراقرائت میکردند واز ا مشرک میپرسدند نظر شما چیست قران میفرماید اوایات را ته دلش پیچانده وبسته بندی کرده و مخفی میکرد است مانند چیزی که مانرا درچیزی میپیچیم ودرجای عمیقی مخفی میکنیم که روح خوداش هم ازان خبردارنشود وبد جواب میداد |"هیچ|" وخداون منان میفرماید عذاب او بامن است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم – بخش سوم نیم نگاهی به زن + برهنگی وفیلسوف نماهای غربی- قران عزیز میفرماید که خداوند را رها کنیدخود بیشتر دروادی حیرت خواهید افتاد- درمقاله بنام زنان برهنه فیلسوف راهنمائی های مشعش کرده است- میفرماید- برهنه شوید –ازادشوید- تمامیت خودتان باشید یعنی برهنه شدن شرط ازاد شدن وتمامیت خود شدن است بعدا دلائل ایشان خواهد امد –ادامه میدهدکه من به شما پیشنهاد میدهم شمادربین دوستانی که بانها صمیمی وراحت هستید یک ژست درحال برهنگی بگیرید ویا با معشوق خود بگیرید تا روز فلان وسپس انرا به سایت دختران نجیب(کبوتر منش) بفرستید درصفحه خودتان شما اجازه ندارید که تعلل کنید- شما دراین زمان ودرهمه زمان ها درحالت کمال هستید- زیر خانمها از شما حمایت میکنند یعنی درنتجه مقداری از مشکلات کم کم میشود میگویند عده ای پیش ملا نصرالدین رفتند وگفتند این فرد درداخل گلویش مشکلی دارد که نمی توانیم انر حل کنیم چه کنیم فرمودند از گردن ببیرید وانراسالم نگه دارید وبدن راهم سالم نگه دارید وداخل گلو را درست کنید وبعد انهار دقیقا مثل روز اول بهم وصل کنید- اگر فردی را پیدانکردی برای خودت انرادرست کن وبه جزئیات توجه نکن حتی اگر نخواستی که کاملا برهنه شوی انرابدقت تماشا کن تا به رشدعقلانی برسی دلیل این بحران کیست چه کسانی این معضلات رابوجود میاورند؟! عاشق پیشه ها همیشه سعی میکنند با معشوقهای خودشان عکس داشته باشند سعی کن تا ماه نوامبر ودسامبر دراولین فرصت انرانجام داده باشید ما علاقمند هستیم در رشدتو شریک باشیم؟؟!!اگر راحت نیستی چنین کاری رابکنی دران سایت گفته شده ما یک مقالهای که به ص2ورت مختصر درباره خودت وضعیت رانعکاس دهد میپذیریم وما بسیار برای ما ایدهال خواهد بود که عکاسان ماهر درباره شما مطالبی رابنویسند که به مطالب که درپائین مقالهنوشته شده است مراجعه کنید که منظور ایشان این است که خودت را درحالیکه برهنه هستی درکنار یک دوش حمام شرح بده ویادرکنار یک طبیعت مانند فلان خانم مانکن- معمای بدن برای خانم ها دراوائل ایجاد مشکلات روحی میکند که درامر زناشوئی مسائلی رابوجود میاورد این عدم ارامش ماترجمه میکنیم که در زمان هائی فردنمیتواند شل وروان باشد وروحیات خشن در همرائی با جنس مخالف اشکار میشود شما این مطالب را دران سایت بیان شده به خوبی خواهیددید انها دراین زمینه کار میکنند ودر سایت مزبور صحفهای است که چگونه اعتماد خد رابدست اورید منجمله همین موضوعرا- تحقیقات جهانی این سایت نشان میدهد که زنان از سن دهسالگی تا شصت وچهار سالگی تا سن چهارده سالگی نیروی انتقادی درانها رشد میکندو وباعث روبه تنزل رفتن اعتماد های شخصی انان میشود – تحقیقات نشان میدهد دیدن مدلهای مختلف زنان برهنه که باانها همخوانی دارد که مدل های مثبت باشند باعث خواهند شدکه متوجه شوند که زیبای بدن منبعی برای اعتماد پیدا کردن میشودنه باعث اضطراب – بگذارید ما نمونه ای برای خودمان ودخترانی که بزودی زنان خواند شد بشویم- ایشان تمام صفات وارزشها وتمام دغدغه های زنان مانندجناب اقای فروید به مسئله زیبای وجنسی ربط داد وحتما هم برای اقایان یک چنین فرضیهای به صورت دیگر وجود خواهد داشت این همان حیوانیت رها است که جناب علامه ادهر فلیسئق عالی مقام جناب حضرت ایت الله شهید مرتضی مطهری رحمت الله علیه فرموده است

 


ارسال شده در توسط علی

بسم اللهالرحمن الرحیم- بحثی با اقایان غرب- قران مجید میفرماید بعضی کارها وبرنامه ها تلخ میبنید وماشیرین میبنیم- اقایان تصور نکنندکه گفته شاه که سر اشپز ها ی ارتش کفایت میکند نمیدانست که مردم از ساده لوحی بیرون میایند وسازمان های دقیق رابوجود میاورند که از حدظرفیت انان بسیار بالا تر است بطوریکه بحث های استادمعزز دکتر خاوری که سخت به درویشان اعتقاد داشت وانرامخالف با مسجدیان نمیدانست بلکه مکمل ان میدانست واعتقاد داشت که درطول تاریخ ده مورد حداقل خانقاه کارهائی کرده است که مسجد نکرده است ساواک به ایشان اخطار داده بود چناچه این بحث ها ادامه پیدا میکند عزل میشوی وایشان سر کلاس فرمودند اقایان وخانم من دوسال بیتشر به باز نشستگی ندارم واین دوسال راهم مانند سابق عمل میکنم ول اقایان را خوش نیاید وسرانجام هم عقب کشیدند وهرجوانی از شیراز به مثلا بهبان میرفت به ان فرد مشکوک میشدند نیم ساعت ماشین رادروسط راه نگاه میدانشتند چرا بهبان میر وی وایشان هر دلیای را که میاورد قانع نمیشدند تا انکه سروصدا مردم بلندمیشد که شما گفتی که خوداش را به کلانتری درانجا خوداش معرفی کند ودیگر چه میخواهید؟ این بازی های که دراوردید به نفع شما نیست یک ذهن تکانی دقیق رخ خواهد داد وبعد سازمانهای دقیق بوجود میاید شما بعد از استحاله شوروی به روسیه جدید مدتی بحث خلع نظامی کردهاید ودوباره باز گشت به دوران سابق کردید وحال همان جریان جنگ سرد دوباره ادامه دارد واینبار مخارج عظیم تری راباید تحمل کنید که فایدهای هم ندارد ووحشت مردم غرب بیشتر از سابق خواهد شد صلاح شما است که سرعقل بیایئدوبلوف های صدمن یک غاز نگوئید وراه حل عاقلانه رابیابید وانرا طی کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم اللهالرحمن الرحیم- بحثی با اقایان غرب- قران مجید میفرماید بعضی کارها وبرنامه ها تلخ میبنید وماشیرین میبنیم- اقایان تصور نکنندکه گفته شاه که سر اشپز ها ی ارتش کفایت میکند نمیدانست که مردم از ساده لوحی بیرون میایند وسازمان های دقیق رابوجود میاورند که از حدظرفیت انان بسیار بالا تر است بطوریکه بحث های استادمعزز دکتر خاوری که سخت به درویشان اعتقاد داشت وانرامخالف با مسجدیان نمیدانست بلکه مکمل ان میدانست واعتقاد داشت که درطول تاریخ ده مورد حداقل خانقاه کارهائی کرده است که مسجد نکرده است ساواک به ایشان اخطار داده بود چناچه این بحث ها ادامه پیدا میکند عزل میشوی وایشان سر کلاس فرمودند اقایان وخانم من دوسال بیتشر به باز نشستگی ندارم واین دوسال راهم مانند سابق عمل میکنم ول اقایان را خوش نیاید وسرانجام هم عقب کشیدند وهرجوانی از شیراز به مثلا بهبان میرفت به ان فرد مشکوک میشدند نیم ساعت ماشین رادروسط راه نگاه میدانشتند چرا بهبان میر وی وایشان هر دلیای را که میاورد قانع نمیشدند تا انکه سروصدا مردم بلندمیشد که شما گفتی که خوداش را به کلانتری درانجا خوداش معرفی کند ودیگر چه میخواهید؟ این بازی های که دراوردید به نفع شما نیست یک ذهن تکانی دقیق رخ خواهد داد وبعد سازمانهای دقیق بوجود میاید شما بعد از استحاله شوروی به روسیه جدید مدتی بحث خلع نظامی کردهاید ودوباره باز گشت به دوران سابق کردید وحال همان جریان جنگ سرد دوباره ادامه دارد واینبار مخارج عظیم تری راباید تحمل کنید که فایدهای هم ندارد ووحشت مردم غرب بیشتر از سابق خواهد شد صلاح شما است که سرعقل بیایئدوبلوف های صدمن یک غاز نگوئید وراه حل عاقلانه رابیابید وانرا طی کنید


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم— بیم نگاهی به زن + برهنگی بخش دوم- اما یک سخنگوی مراکز مجتمع تفریحی بیان کرد درحالیکه مصربودکه که مردان باید مایوی شنا داشته باشند وخانم ها باید مایویدو تیکه ویا یک تیکه مناسب داشته باشند وفرمودن سه دلیل دارا است- اول از جنبه امنیتی است( که امروزه بودجه سر سام اوری را میطلبد- چیزی نزدیک به حمله ارتش سرخ است- بسیاری از پیشرفت های غرب مدیون این مسئله است- رژیم پهلوی مداوم ادعا میکرد که ان تتجهیزات راداراست واگر کسی مخالفت میکرد برای او گران تمام میشد واستادان دانشگاه مجبور کرده بود که صحت انرا تائید کنند)-  دوم بهداشت عمومی- سوم ونهائی بخاطر نفود وشیوع سنتها ومنش ها عجب کهغرب افتخاراش ان است که سنت ایش به روز میشود واخیرا پست فمنیستها وارد عرضه شدند که بیاد درتبلیغا ت سازمانهای انان زنان برهنه تصویر شوند البته استاد معزز وعظمت دوران حضرت ایت الله شهیدمرتضی مطهری فرمودند که سنتها مداوم اگربخواهد تغیر کند شکاف نسل هارا بوجود میاورد وبحث مستوفی دراین رابطه کردند البته سنتها بایدعلمی وعقلانی بلکه وحیانی باشد ودر زمان دانشجوئی من در دانشگاه شیراز از نشانه های روشنفکری همین موضوع بود که سنتها بیادبه روز وعلمی باشد ومداوم با زمان تغیر کند ادامه میدهند که دلیل سوم از اهمیت زیادی برخوردار است- ایشان اضافه میکند ما مشتریان زیادی داریم که همراه انها از کودکان تا سالمندان هستند وبا نژادهای مختلف واخلاق های مختلف – وما باید شرایط شاد بودن انها را فراهم بکنیم- واصل مهم این است مراکز تفریحی اول چیزی که به ان اهمیت میدهد نظر مشتریان خوداش است- ولی یکی از کارشناسان اقای ":گراتبلد": فرمودند = به این موضوع ومسئله وبحث درباره ان باید خوش امد گفت- برای ما بسیار اهمیت دارد که صدای افکار عمومی بدست اوریم ازتمام افرادفامیل- طبیعت گراها مردان باتجربه –مسلمانان وزنان از مادرخواست شده است که مدیریت غور دراین مسئله انجام دهیم امید انان به سمت ما همراه با نظریات خودشان بیایند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به –زنان وبرهنگی درغرب- درغرب زنان را تا حدودی بازیچه مردان بشمار میاورنند وزنان برهنه را مخصوص سایتهای فقط مردانه میدانند- اخیرا غرب به پیشتازی جناب سوئد نهضت مبارزه زنان برای برهنه کردن پستان هایشان را من باب درویشان را انداخته ست- ظاهر ا دودختر دانشجو که به انها اجازه داده نشده است که بدون پستان بند در استخر شنا کنند این نهضت مطرح شده است ؟؟!! ان هم درشهر پر مسئله اپ پسالا ودرجواب فرمودند اگر زنان بدون پستان بند نمیتوانند شنا کردن بایدمردان هم بایا با دوتیکه باشند- این حرفی است- خوب جواب قوم لوط را خواهد داد که خوبان رابه نروژقاچاق کنید- حتی در مجتمع لذت بخش":فریشوف:" به محض انکه انها یک تیکهدر استخر پریدند غریق نجات بلافاصله در سوت خود اش دمید وانها ادعا کرده بودن که کسی به انها توجه ای نکرده است ومیتوانستند دلیل بهداشتی دهم بیاورنند؟؟! ان دو خانم نامه ای به سازمان شکایات وبازرسی دولتی بخش تساوی جنس ها فرستادند که انطور که مشاهد میشود دلیلی وجودندارد که مردان وزنان دارای اختلاف باشند- حال به هردلیل ممکن است با پوشیدن پستان بندهم باعث این اتهام شود که جلب توجه غیرلازم رابکند مسئله اساسی برابری دوجنس است- مسئله به نظر میرسد دراین شرایط زنان دارای جذبه جنسی شده اند واگر مجبور هستند که دوتیکه بپ.شند ایا مردان مجبور نخواهند بود که انهاهم دوتیکه بپوشند؟ این مسئله موردتوجه دومتخصص گفتار درمانی وکار درمانی هم قرار گرفته است- مسئولین استخرها بعدا ارجاع دادن به جرائم سکسی که در استخرها ومحیط توسط فقط مردان رخ داده است. جناب"ک رلسون:" فر مودند به خانم ها باید این اجازه راباید داد که ایا تصمیم بر ان دارند که ازانه حمایت ومحافظت شود ویا به نحوی خود مسولیت جرائم جنسی را تحمل میکنند که توسط مردان انجام میشود؟؟!! اعجاز حقوق بشر تا چه حدی رسیده است؟؟!!-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99