سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-فصل خطاب اقایان غرب چیست؟؟ به قول ایشان بهنجار ونورم درایند ودر چار چوب قرار بگیرنند وبقول امام رحمت الله علیه ادم شوند به اسم ربه شوند- در یک مرکز دختران در اوائل انقلاب مداوم مسئله میساختندمثلا در دیک غذا نمک میریختند در جلسه ای قرار شد کاری انجام شود خامی گفت پبسی را کوچک کنیم ویا مدتی ندهیم بزرگواری بر اشفت که باید عینی بودنه ذهنی- بیادحقایق را شناخت مطابق حقایق عقل به ایشان داد ظریفی دیگر ی فرمودند سالاد راضافه کنید حتی دونع سالاد ولی انان را کمی محدود کنید زیرا گناه از منافقین بیرون است وسنت اسلامی هم دراین مورد کار ساز است وشخصیت بزرگواری هم فرمودند عقل رفتن بیشتر به نزد حضرت واصل وعارف لاحق حضرا عالی مقام شهید بزرگوار ایت الله دستغیب رحمت اله علیه است وشهررا از اعلامیه انها پا ک سازی کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- خوش امد رئیس دانشگاه پکن از فارغ التحصیلان گام زنان به سمت قرن جدید برای همه فارغ التحصیلان دانشگاه پکن- دانشمندان وهمکاران فارغ التحصیل- بر اساس فرصتی که درنشریه خبری فارغ التحصیلان( بنام بایدارن= دانشگاه پکن از قبل مردم است)-من مایل هستم این خوش امد قلبی خودم درقلب های شما گسترش بدهم وهم چنین بهترین تبریکات رابرای شما بگویم دراین فضای چشن پنجاه سال که این چشن هم بخاطر چشن پنچاه سالهتولد سرزمین مادری ما است وهم باز گشت ماکو به اغوش مادرش وکوس طبلهای به حرکت درامدن استراتژِی:" توسعه پیدا کردن کشورما از طریق علم وتعلیم وتربیت--- که یک نوع خاص انعکاس هوشمندی ودانشمندی بسیار پیشرفته دراین زمان خاص بخاطر انتخاب فرهنگ جدیدما میباشد- مرکز علمی مابخاطر هدف بسیارمتعالی وباشکوه ان که ساختن یک دانشگاه در سطح جهانی است با مطابقت بسیار دقیق ایجاد شده است وسعی وا فر مداوم دارد ایده ال خوداش را بحقیقت تبدیل کند که میبایست نسا بعد ازنسل بایدرس برا مراقب بسیار وسعی وتوجه ومراقبت شدید به این هدف دست پیدا کند- خطاب به بایدرس":یان یوان:"" به معنای باغ یان- مرکز اردوگاه وخوابگاه دانشجوئی= کمپس) حقیقتا جایبزرگی نیست بایک دریاچه ته کاسه ای اب( البته میشود بزرکتر ش کرد) ودر کنار اب یک پاگودا( معبد وساختمان های بزرگ به سبک چینی وژاپونی) باقی ماند ه استکه به سختی میتوان انرا پا برجا کرد و در وسط دریاچه یک جزیره کوچک هم قرار داردکه محیط ان فقط صد قدم است وهمچنین ده ها پاولیون( ساختمانهای اطراف زمین ورزشی ونمایشگاهی) وساختماهان ها ی بسیارمرتفع قرار دارد همین البته بیاد ذکر کنم که وسعت دانشگاه 247 هکتار است- ایشان ادامه میدهد –کم وبیش درحقیقت درمقایسه یک کمپس کوچک محسوب میشود که محل سکنی دانشجویان قبلی خوداش بود که عادت داشتند مداوم تفکر کنند ودرپی سازندگی های چیز های خوب باشند- جائی که بیاد متذکر شدکه جایگاه تمام ارزش ه وقیمت هائی که در طول روز ها وماه ها وسالها بدست امده است که باعث بوجود امدن یک سنت پایدار شده است چه کلاسیک وچه مدرن- چه شرقی وچه غربی وچه انسانی وچه علمی که از هم دور بودن تبدیل به یک سیستم شدند و در کوره جوششان فکر درهم امیختن وترکیب شدن وحل شدن ود رپایان رنسانس( ازنو احیا شدن)رابوجود اوردن-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله ":حدیث سرکار خانم پرفسور عایشه موسی پرفسور علوم اسلامی در دانشگاه های امریکا- نظریات شخصی است – نظریات شخصی است ایشان درمقاله شان نکات مثبت ومنفی دارد که مورد بحث واقع میشود عنوان مقاله ":حدیث:- مسئله وثوق:" ایشان فرمودند که9 حدیت جز بخش جدا ناپذیر سنت اسلام است با تمام انواع خودش -کسانی که پیشنهاد میدهند که قران به تنهائی میتواند منبع قوانین مذهبی وهدایت مسلمانان باشد این ایده مرا شوکه وبسیار شگفت زده کرده است- بنابراین انهائی که حمایت میکنند از پیروی این موضوع راکه قران به تنهائی کفایت میکند باید ادرس حدیث معتبران رابیان کنند مطلبی دقیق است وعلاوه بر ان میابیست از خود قران ایه ای رابیاورند که صراحتا این مطلب را تائید کند ایشان بدرستی فرموده اند که از صدر اسلام تا امروز همه درتکاپوی شگرفی ودقیقی بدنبال کشف احادیث موثق بوده اند چناچنه حدیث معتبر ویا درک از ایه باعث میشد که به این نتجه برسندکه قران کفایت میکند هرگز اینهمه زحمت ورنج رابرای خود تقبل نمیکردند ودرثانی افرادی که این بیان را میکنند دلیل انرا نامعتبر بودن حدیثی میدانند – چناچه قران به تنهائی کفایت میکرد دیگر چه نیاز به اینکه حدیث معتبر است ویانیست میباشد- حدیث به معنای داستان ویا گفته کسی است ومهمتریت مسئله حدیث صحت ودرستی ان است- از صدر اسلام کوشش زیادی در باره جمع کر دن خصوصیات افرادی که حدیث را نقل کرده اند شدهاست- تابتوانند حدیث موثق را از حدیث غیر موثق تشخیص دهند- ایشان بیان میکنند که بسیاری از این بیوگرافی های اولیه بر اساس فرصیه هائی که غالا براساس فرض میاشد نگارش پیدا کرده است که بعدا انر موثق تلقی کردهاند بگذریم که ایا شناخت دارای استاندارد انهاچگونه بوده است که بحثی جدا است ولی همیشه این موضوع مورد بحث واقع شده است ایشان بدرستی فرمودند که احادیث از دوروش تا صدسال به حیات خوداش ادامه داده است یک مسیر سینه به سینه ویک مسیرمکتوب مادی که هردو روش چالش بر انگیز است ولی پس از دویست سال کتب هائی بنام صحیح بوجود امد که ادعا داشت که احادیث موثق رایافته ذاست وانهارا جمع داوری کرده است وچون غیر مسلمانان که مایل بودند درباره اسلام تحقیق کنند در باره صحت احادیث سئوال میکردند انهائی که قران رافقط ملاک میدانند به همین علت قران رافقط ملاک هدایت واحکام میدانند ومی پذیرنند وامروزه در واقع از ان مکتوبهای مادی نمونه ای در دست نیست- ونحو تاریخی نوشتاری احادیث اولیه هم قابل اسناد به اینکه کدام حدیث معتبر است وکدام حدیث معتبر نیست نمیباشد وقران هم روش استفاده عقلانی از غییر از علوم حدیثی چیزی زیادی نمیاموزدوراه گشائی دراین زمینه ندارد- ایشان ادامه میدهند که میشود از قران این استفاده را کرد که خصوصیات حدیث به چه نحو باید باشد در سوره اعراف-7-185- به کدام حدیث بعد ازاین انها ایمان خواهند اورد-2-الجاثیه -45-6-ما بدرستی این ایات الهی را برای شما بیان کردیم-پس به کدام حدیث خداوند وایات ایشان انها ایمان خواهند اورد—ما متوجه میشویم که از تنزیل این ایات استفهامی- برای خلق یک سئوال مهم وپاسخ ان است سوره انعام-6 – 114- ایامن میبایست باخداوند بعنوان منبع قانون وقضاوت دیگری را جستجو کنم  زمانیکه اویکی است کسی که کتاب را فرستاده است برای توباتمام جزئیات ان -وهمچنین سوره القلم -68-35:36شماراچه میشود وچگونه قضاوت میکنید- ایا کتاب دیگری برای مطالعه دارید؟- این ها سئوالات واقعی هستند که سزاوار در کانون قرار گرفتن درچالش ومباحثه درباره حدیث هستند- اگر ماجواب منفی را بدهیم-- که ما نمیابیست- ما متوجه این موضوع میشویم که نمیبایست توجه به حدیثرا در درجه دوم قرابگیرد که این امر موردتوجه ونظر نمیباشد-ادامه دارد___

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-ایا خداوند است؟ نظر یک عارف غربی- کسی از من پرسید- ایاخداوندمنان والرحمن وجود دارد- ومن گفتم برای من حتی نمیتوانم شک کنم- زیرا من هم نام ترسناکهای خداوند را یاد گرفته ام ودر گناه کردن هم میدانم مورد لعنت خداوند که نشان خشم خداوند منان است قرار میگیرم وروحیات منرا کنترولمیکند که برای من کمی مشگل است- خداوند الرحمن دستور داده است با احترام از ایشان نام ببرید وحتی نام های قهر الهی ر اباکمال احترام یاد کنم وهرکس قوانین الهی نادیده گرفت سرانجام خودرا سرزنش خواهد کرد وموردسرزنش مردم وخداوند منان واقع میشود خداوند بشدت بخشنده وبا گذشت بسیار است من بخوبی درک میکنم بسیاری از گناهان من که مستحق مجازات است میبخشد واگر مجازاتی برای من تعین کند تا نخواهد کسی نمیتواند انرا بر طرف سازد وزمانی که مرض درمن ساری وجر یان دارد علائم شفا بخش وارامش دهند ودر طول مرض کم کم ظاهر میشود وسرانجام من شفا پیدا میکنم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به زنان پست فمنیسیم بخش سوم- مقاله تذکر شده است که باید این پارادوکس_(تضاد دریک سیستم)مرکزی همیشه درشناخت عکسهای برهنه خانم های پست فمنیست درنظر داشت این پارادوکس این است- این عکسها مورد علاقه من است ونه موردعلاقه ان مرد یعنی همیشه بادو نگاه ودومسیر به این عکسها دقت کرد سرنخ اصلی همین است وباید این موضوع رابه خوبی روشن کند وایشان این افراد به سه گروه تقسیم میکند که بعدا شرح داده خواهد شد یک گروه انان بعلت نفرت از مرد؟؟ این کار میکنند که بایددلائل انها به خوبی روشن کرد که نتوانسته ویانخواسته است ولی میشودموضوع راحدس زد- نکته اساسی ان است که هرسه گروه یک دلیل انرا استقلال بیان کردند وباز ایشان روشن نکرده است استقلال از چه چیزی_ گرچه ایشان باز درگفتگو ها مسئله روشن نکرده ولی انرا هم نپذیرفته است زیارمحلی از اعراب ندارد ودرضمن جامعه انگلستان نمی پذیرد وسئوال این است .کجا ایشان مجبور بوده است که حالا رفع اجبارشده است به نظر میرسداین دودهه اخیرا انگلستان درحال مانوردادن روی کلمه استقلال انسانها است در احزاب انگلستان فرد ا ازادانه به حزب میپیوندد وقوانین حزبی راهم ازادانه میپذیرد ومثلا میشود وزیر امور خارجه حزب حلا برای حل مسائل حزبی دراین میدان باید رای گیری شودورای گیری هم بردونوع است یکرای گیری مخفیانه یعنی مشخص نیست کی چه رای داده است ورای اکثریت ملاک است ویک رای گیری مخفی که رای فرد مشخص است ولی حق افشا انرادرخارج ندارد پس همه جا ازادی است حال اگر وضع سیاست خارجی خراب شد مقصر انهائی هستند که رای غلط دادند ولی جدیدا وزیر را قربانی میکنند واین امر مردم نمیپذیرنند بخصوص فرهیختهگان نمی پذیرنند ومیابیست حزب قوانین دقیق ومنطقی برای این مورد داشته باشد زیرا وزیر خارجه رایمنفی داده بوده است دراینجا وزیر اعلام میکند من از امروز با استقلال کار میکنند این یک معنی دوم استقلال است ونه از لحاظ حزبی درست است ونه معنی اولیه استقلال رادار ا است واینجا مردم گیچ میشوند معنای سوم استقلا فرد از حرب بیرون میاید بالاستقلال تصمیم میگرد ومعنای سوم این است که دیگری حزبی تصمیم نخواهند گرفت- حال این سئوال مطرح است که خانم پست فمنیست که میکگوید برای استقلال تصمیم گرفتم چنین اقادمی کنم منظور ایشان چیست اینر ا مقاله روشن نمیکند بهنظر میرسد که چون عرف ضد مرد نیست ایشان که ضد مرد شده است پس ازروی استقلال است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگاهی به شعراقای کنستانتین –پی-کفوفی- یهودی پونانی- با عنوان:" درانتظار بر برها.":ما درمیدان شهر در تراکمی سنگین به انتظار چه چیزی هستیم؟- چرادر سنای ماهمه مردهاند؟ چرا نشسته ا ند وهیچ کاری نمیکنند؟- زیرا دروان برابر ها رسیده است- چگونه قانون سودمندی امورزه به بار مینشیند- زمانیکه بر برها با بربر هاجمع میشوند- امپراطوری ما چه کرد که به این سرعت اوج گرفت- بر تخت جلوسش دادندوبر سرش تاج نهادند- درجایگاه –بازرسی وکنترول نهاد سرمایه-چون امروزه جمع بربر ها درانتظارش بودند-وامپراطوردرانتظارخوش امد گوئی به طرفدارانش است- وطوماری در دست داراد که القاب وعنوانهای انها ذکر شده با تمجیدوثنا بی پایان ازانان دران درج است-دوکنسول ما با افسران گاردشان درحالیکه لباس قرمز پوشیده اند ومزین به گل دوزی با روبان قرمز هستند-بازرقوبرق که همراه باگل میخ های جواهرات که هم درلباس و دستبندانان است ودر حلقه ها باشکوهی که زمردها دران میدرخشند – باعصای ابنوسی گران قیمتی که دردست دارند-که شاهکار میناکاری که دران طلا ونقره حک شده است امروزه امده اند-زیرا بربرها درجمع انان حضوردارند وچنان اشیائی انهار تحت تاثیر قرار میدهد وبوجد می ایند- چرا اورتور باشکوه هنوز نیامده است- سخنان پر جذبه اش بیان کند وملت را به سمت اهداف اش به حرکت دراورد-زیرا بربرها امروز امده اند زیرا اوراتور وسخنانش رامایه زحمت ورنج خود میدانند- این گیچی مداوم- ان چهرهه ای گریم شده-چرا یک دفعه جمعیت با سرعت میدان رابا ترس وتصور مخوف ترک میکنند- الان شب است وبربری نیست- ترانه های از جبهه بیداری میاید- که میسرایت که دراینده بر بری نیست- اگر امروز بربری نباشد ما چه میتوانیم بکنیم_در هرحال انهاهم نوعی راه حل بودند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به زنان پست فمینیسیم- بخش دوم-مقاله دانشگاه بریستولیک مقاله بسیار ساده سطحی درحقیقت یک تحقیقی است ریشهای سیاسی دارد وهرگز به ادعائی کرده است که پشت این عکس ها راکشف میکند یعنی به ریشه ها میرسد درست به نتایج غلطی را مطرح کرده است که کسی درغرب بوده واندکی از این مسائل اگاه است بخوبی مطلب را درک میکند که این مشکلات ریشه اش در کجا است اگر غربی ها نخواهند انرا بیان کنند ژاپونی که صبور ترین ملت ها شهرت پیدا کردند این حقایق به راحتی بیان کردند ودر ایران دراسباق بعنوان ژست جذب کننده سطح بالایادداده بودند وکم وبیش همین مشکلات و.ریشه ایش درایران درحال تحقق بود از علامه شهید بزرگوار واستاد معزز جناب با عظمت مرتضی مطهری رحمت الله علیه واله والسلم دانشجویان دانشگاه شیراز بعد از سخنرانی ایشان دربا ره مارکسیم درخیابان از ایشان سئوال کردند که تئوری شما با تئوری دانشمندان غرب وشرق کا عظمتها وعقول برجسته هستند مخالف است چطور انان ان کارهای سخت وطاقت فرسا را انجام میدهند ولی حرف های ساده شما را چرا درک نمی کنند وقبول نمیکنند ایا حرف های شما به انها نرسیده است ایشان فرمودند مسلما رسیده است ولی  اسرار انها درااطاق دربسته است وشما به ان اطاق ها راه ندارید وبرای همین است که من میگویم که درس کمونیست وکاپیتالیست یک فرد بسیار اگاه ازخودانان بیاد در د انشگاه ها تدریس کند تا شما پی به حقایق ببرید شما در خیال واوهام هستید در حوزه من متوجه شدم این حرف مال امام صادق صلواته الله علیه واله والسلم است شخص خدمت امام صلواته الله علیه واله السلام امد در اوائل حکومت عباسیان باتعبیر من این چنین گفت کگه امام فدایت شوم این عباسیان بسیار خوش اخلاق وبسیار مهربان وبسیار سخی وحرف های بسیارشیک ولوکس وتو دلبرو که یک ذره ان دردین ما پیدا نمیشود وشما اصلام انان صحبت نمیکنید واگر به اجازه بدهید ومن جملات انها بگویم ماهم به همین عقاید معتقدهستیم امام علیه السلام خندید وفرمودند شما به داخل کاخ راهی ندارید اینها ظاهر قضیه است ایشان گفت مثل سیل جمعیت به سمت انها میرونند یعنی اینها هیچ چیز نمیفهمند وما میفهمیم؟؟ امام فرمودند تمام اینها ظاهر سازی است ریشه ای ندارد واگر صبر کنی کم کم اثار ان تفکرات مخفیانه ظاهر میشود ان روای عرض کرد امام علیه السلام من صبر ندارم ومیخواهم خودم وسپس دیگرانرا نجات دهم وامام علیه السلام راه نفوذ یاد دادند وایشان مقرب درگاه شد وسپس به نزد امام علیه السلام وگفت پر از گناه وپراز مسخره بازی- من زمانی خواندم که 55000 دانشجوی دانشگاه مسکو سالیانه دومیلون وپانصد هزار کتاب میخوانند شخصا غبطه خوردم ولی درعلوم فرهنگی کشاکی یک کتاب از دوهزار کتاب مرجع اسلامی انجا مورد نقد وبرسی میگرفت-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99