سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-سلام الهی بر ان عظمتی که خداوند فرمودند که بر وجه اتم من خلق شده است که غلمان وفرشتگان وانبیا درحیرت وشگفتی ان عصاره هستی هستندوافتخار میکنند که دررکابش گام زنندوبه او پناهنده میشوند وتمدن را معنا کرد وربوبیت الهی را متجلی ساخت ومرز بی نهایت انسان را اشکار ساخت- روزاش که روز تعالی بشر است مبارک باد نام علی براو برازنده است وایشان درهر زمان درافقی جدید طلوع خواهد کرد با توجه به مقالهتوانمند جناب دکتر مجتبی شریفی وباالهام از ایشان درباره زندگانی حضرت فاطمه سلام الله علیهاحاشیه ای بران گفتار نغزبنویسم- خداوندمنان درمکه نقش مربی اخلاق بازی کرد وچه چیزی خوب است وچه چیزی بد است وسپس به سرنوشت گذشتگان پرداخت که هرکسی بیش ازهمه چیز بدنبال شناخت سرنوشت خویش است وسرنوشت افراد با دستورات خوداش گره زد وبه فرهنگ گذشته انان جاهلیت اولی نام نهاد وبیان فرمود که به جاهلیت ثانویه روی خواهید اورد واسوه انان رامعرفی کرد که رضایت ایشان رضایت من است وغضب ایشان غضب من است واین شاه کلید همه علوم وقضایا است تا کسی به کنه تمام حقایق دست پیدا نکند ودرعصمت مطلق نباشد چنین چیزی درباره اش گفته نخواهد شد بعد از رحلت حضرت رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم دوره جاهلیت ثانوی شروع شد ومیبایست اسوه جدیدی همان نقش رابازی کند وشگفت انکه این نقش رابه حضرت فاطمه سلام ا لله علیها داده شده است اعراب در زمان حیات رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از هیچ امری به اندازه احترام حضرت به فاطمع سلام الله علیها تعجب وشگفت زده نشدند وحتی انرااظهارنکردند وحضرت میفرمودند من به امر الهی چنین میکنم ودرنتجه حمایت حضرت از علی علیه السلام بر اساس نسبی وسببی که دراعراب بشدت رایج بود ودوباره جان گرفت نیست وبراساس خواست الهی ورضایت الهی است وا ز همه مهمتر انکه حضرت علی علیه السلام بر اساس مصلحت تقیه کردند و.صراحت حضرت فاطمه سلامالله علیها این شیطنت که بیعت از روی کمال رضایت بوده است راباطل میکندوبرای امامان دیگر صلواتهالله علیهم اجمعین حجت وبرهان میشوددر احادیث درک حضرت فاطمه سلام الله علیها بهمثابه درک شب قدر است وشناخت امام قائم در ظهور مانند شناخت روز قدر است واین نشان میدهد که تاظهور بیاد دلیل اثبات امامت ائمه اطهارسلام الله علیهم از طریق حضرت فاطمه سلام الله علیها باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به قسم جناب اقای مورسی- گرچه نتایج انتخاب مصر بسیار دور ازذهن به نظر میرسید وکارشناسان بدرستی گفته اند. که دلیل بعلت عدم مطمن کردن مردم به برنامه های حزب اش کرد- ولی متاسفانه ایشان یک استنباط غلطی از این عدم موفقیت رادرک کرده است در این انتخابات کل ارا 000/265/ 23بوده است. که ایشان000ر765/5 رای اورده اندکه اختلاف ایشان با اقایاحمد شفیق-000/ 150رای بوده است وبا ان محبوبیتی که اخوان المسلین داشت این یک معمای غیر قابل هضم وتصور است درنتجه اقای مورسی پذیرفت یک سری اشتباهاتی انجام پذیرفته است که میتوان انها را کشف کرد که اخرین انها هم عدم مدیریت صحیح ایجادکه انجمن قانون اساسی که مسئول نوشتن قانون اساسی جدید شدن نیست- ایشان قسم حزبی خوداش را شکست که نه به دحرف مردم کوچه وخیابان باش ونه به ارباب رسانه تعظیم کن- مطلب دقیقی رابیان کردن جامعه روشنفکر غربی زده که درکشوری میزانی دارد که درمصر درصد نسبتا بالائی دارد یک نوع لیبرال دمکرات از نوع جهان سومی است که هیچگونه مانیفستی ندارد جز مسائل روز واز حرف هرکس هم که خوشش بیاید دنبالش راه میفتد وچون غرب تنها پایگاه اش همین گروه هستند اجازه نمیدهد کسی باانها دربیفتند واینان درواقع عبد چیب خود هستند وهمه چیز با رفاه واقتصاد میسنجند واز زندگانی غربی هم خیلی لذت میبرنند سکولارها وحشت داشتند که اخوان المسلمین هم برب قوه قضائیه وهم بر قوه مقننه حاکم شود وجناب اقای مورسی تنها نماند پرچم انها باشد وهیت عالی رتبه حزبی مصر را اداره کنند در واقع اسلام درانجا تا حدودی غریب بود واین مشکل مسلمانان در دنیا بخصوص جهان سوم است که نتوانسته شکوه وعظمت خوداش بخوبی بیان کند ولیبرال دمکراتها وسکلولاره بسیارموفقتر از انها بودهاند و شایسته است که حزب اخوان المسلمین بخوداش بیاید وواقعیت بپذیرد وتعجب میکنم که چگونه متوجه این قضایا نشده بوده است وچاره انرا پیدانکرده است وباز سزاوار است ازبرنامه های ایران عزیز تقلید وازان بنحو شایسته سود برد واین را بداند که هرچه از اسلام عزیز دور شود به امید که دغرب بیشتر به بها میدهد وتوریست بیشتر میاید ونشان دادن مصر به خارجیان که خیلی دروابط اجتماعی نزدیک به انها است به تبلیغات روزنامه دربارهد جلب توریست توجه کنید میتواند درپیروزی حزب نقش بازی کند مهم نیست که زوداین حزب به قدرت برسد مهم ان است کهجامعه بر اسا ومعیار اسلامی انها را انتخاب کند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به زنان پست فمنیسیم بخش چهارم- مقدمه- این این مقاله یک ژرف نگری وانالیز کردن در فتار واندیشه فمنیستهای سازمان":فوکلدین:" میباشد که توسطمصاحبه باخانمهای جوان درباره عکس های عکس های که بالباس زیر تبلیغاتی خانم های پست مدرن به چاپ رسیده است را(2008 ارائه میدهددر مقاله خانم ":روز گیل": درتحت عنوان ": قدرت یافتن/ سکسی بودن:خانم های عوامل جنسی سازمانهای پست فمنیسیم درتبلیغات معاصر:" (2008و2007aو2007b - خانم گیل) انالیزهای نشان میدهدکه گروه های دوره های اخیرخانم ها در تبلیغاتهای صنعتی خودشان نمایشگر زنانی هستند که امروزه که اغلبن زنان به همین نحو نشان میدهند که یک جنس منفعل درمقابل مردان که مایل هستند مردان با لذت به انها نگاه کنند بلکه بسیار قدرتمند که مداوم درحال افزایش است مستقل الفکر واراده دارای لذت سکسی خاص برای خود میباشند- همنچنان که خانم گیل(2008) مجادله وکنکاش کرده است این گروه قابل درک هستند ودر واقع توسط این عکس که تبلیغاتی محسوب میشود پاسخی است به انتقادی فمنیستی به عکس ان سری خانمهایکه به صورت سنتی خودرا به صورت یک عکس شی سکسی به چاپ میرسانند(کووارد1984اسشر:1997) تبلیغات سکسی زنان فعال پست فمنیست به نظر میرسد درتقابل بازنانی که سنتا معتقدهستند که برابری ز ن درمقابل مردان برای تساوی درمعادله جنسی در کفه سکسی منفعل بیاد قراربگیرنند وبه انهم اهتمام دارند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مطبوعات مصر- مطبوعات پوشش کاملی از جریانات اخیر دادندواز زوایای مختلف وضعیت جدید مصر راموردتوجه قراردادند- نکته جالب این است که مصر بخلاف ایران انقلاب خوداش اغز مسجد شروع نکرد واحزاب سیاسی رهبری داشتند که بشدت سیاست زده بودند ومسلم بود که مصر خیلی سریع چند قطبی میشود وبسیاری به این احزاب ایمانی نداشتند- غرب در مصر مانند ایران این وحشت رابهخوبی ایجاد کرده است که مخالفت باغرب انها اولین قربانی ها خواهند بود وگفته میشود نهصدهزار نیروی امنیتی به احمد شفیق رای داده اند ونظر بعضی خبر نگاران مصری ان است اسرائیل مایل است مرسی به حکومت برسد وچون ایران اورا تحت فشار قرار دهد وخبرنگاری مدعی است کشتار در وسیه به این علت است حرکت انها بیشتر ازمسجد سرچشمه گرفته است وبیشتر ضدغربی است ودرضمن تاثیر بروی مصر وایران بگذارد واخیرا اسرائیل در قبرس تحرکات خود را بر ضدمسلمانان اغاز کرده است که ممکن است به درگیری اسرائیل وترکیه منجر شود در معرفی کتاب ها هم نویسندگان امریکادی وفرانسوی وهم مصری بحران بصره رابرای سرکوب شیعیان وتضعیف ایران مطرح کرده اند ومصری متو.جه این قضایا شدند وسرمایه گذاری زیادی شرکت درانتشار روزنامه ها بخصوص به زبانهای اروپائی ودادن تحلیل فراوان به ملت سعی وافر دارند جا داراد سازمان اسلامی باتشکیل اطاق فکر سعی دروحدت ودادن اظلاعات وکمک به پیش برد حرکت های ااسلامی شود ومسلمانان دیگر غافلگیر نشوند چه بسار نبرد نهادی نزدیک باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله": حدیث سر کار خانم پرفسورعایشه موسی": بخش سوم-مسئله درک وقوه استنباط که امروزه درسطح جهانی بشدت مطرح است وبشدت هم کشورهای پیشرفته روی ان کار میکنند- درارتش که بودم کتب تاکیتک را دراوائل قبل ار قیام پانزده خرداد پنتاگون ترجمه میکرد گرچه از حداقل بیست هزارکتاب مرجع تنها محدودی را ترجمه کرده بودند وازیک کتاب قطسور تکتیک درموردی فقط دو فصل را انهم مختصر ترجمه کرده بودند ولی کتاب بسیار عالی ترجمه شده بود روشن واصح وعلمی بود وبعد کع گفته بودن ایرانیان کتابهای راترجمه کنند حتی به لیسانس زبان دادن که ارتش استخداوم کرده بود علم نظامی یاد نداده بودند وهفتصد اصطلاح نظامی که بیشتر به ایرانیان یادنداده بودند انان راهم به انها یادنداده بودنددرحالیکه کتب جدید بیشاز 14000 اصطلاح داشت وترجمه انان باعث خنده همگان میشد- بیشتر به رمان نزدیک بود تا یک کتاب علمی درمقدمه یکی از کتابهای مرجع نوشته بود به اسانی در ک توجه نکنید ودرک این مطالب بسیار مشکل است وبیادازهروسیله کمک اموزشی بهره بجوئید وتمرینهای زیاد درابعاد مختلف با روشهای مختلف انجام بدهید تا کم کم درک کنید ودر یک امتحانی که از باهوش ترین لیسانس وظیفه جلوی من به انجام اور دند در یک طرح بسیار ساده تاکتیکی مرغ مرده رابه خنده میانداخت وپکربودن درچهره نظامیان بشدت اشکار شده بود واغاز مسائل داشت میشد وازمن خواست شرح دهم وبعدا بچه هاپیش من امدند که ما مسائل رادرک نمیکردیم واحساس وظیفه میکنیم مسئله درجنگ ایجاد نشود وفرد نمیدانست دارد تمام اصول زیر پا میگذارد- درمسئله قران مجید همین مسئله حاکم است درست است قران نور است ولی به بشرطی نور است که اصول انرا رعایت کنید مثال جالبی حضرت استاد شهید عالی مقام علامه ایت الله العظمی مرتضی مطهری دارند که کمی من رابیشتر باز میکنم- ایشان میفرمایدکسی فیلمی را میبیند ولی نمیتواند انرا تفسیر کند وچرا این نتجه بوجود امدوبعضی ممکناست که متوجه نشود که تفسیری میکند براخلاف واقع است درحالیکه کمیدقت میکرد وئکمی هم هوش رابکار میبرد به راحتی بتواند نتجه راتوضیح دهد- همانطور که خانم پرفسور موسی فرمودند هم قران نور است وهم حدیث نور است چون از منبع نور مطلق امده است اولادرهیج علمی یک جمله ملاک نیست یعنی نمیشود هر جمله جدا ازهم مطلق فرلض کرد ومیزان انها از پانرده درصد تجاوز نخواهد همانطور که معنی لغت درجمله باید مشخص شود درباره بوعلی سینا میگویند که ایشان کتاب طب حضرت صادق علیه السلام تجربه میکردند امام علیه السلام برا ی مرضی یک معجون از ده قلم بیان کرده بود ایشان متوجه شد این معجون جواب نمیدهد تک تک انهارا ازمایش کرد به این نتجه رسید که نه تا انها درست است ودردهمی با مشکل ربروشد ویک حدس علمی زد که ممکن است که کلمه بادمجان درقیبله دیگری کدو گفته شود واتفاقا درست حدس زده بودومسئله حل شد ایشان بیان میکنندکه گروهی به همین علت گمرا ه شدند بعنوان مثال ایشان ذکر میکنند که در سوره انعام ایه 113 که درکتاب قران ایشان 114 است قران را کتاب مفصل بیان میکند یعنی به حدیث نیاز نیست این مفصل مال امروز است که معنی مطلق میدهد در زمان صدر اسلام دقیقا چنین معنائی نداشته است وگرنه کسی از پیامبر اکرم صلوالت ه الله علیه واله والسلام درخواست خطبه وبیان احکام وگفتن حدیث نمی کرد وباید ظرفیت معنائی کلمه9 دران زمان درک کرد دراین زمان بعضی ایات به این نحو هستندویا ایه پنج سوره الجاثیه که مال ایشان ایه شش است- |"این ایات قران که برتو به حق تلاوت میکنیم همه ادله قدرت خداوند است وپسبعد از خداوند وایات روشن او دیگربه برهان دیگری میاورند- وای برمردم دروغگوی بدکاربایدظرفیت حدود این کلام شناخته شود- افراد در مثال تصور میکنند به همین راحتی است وچون مثال گویا نیست واصلا غلط است مسئله با بحران ربورب میکند بعنوان مثال بعضی ها قران رامانند خورشید تلقی میکنند وحدیث مانند مانندماه ئسپس بیان میکنند چناچه نور ماه بر خورشیدبتابد چه اثری دارد؟چانچه ماه بین خورشید وانسان قراربگیرد حائل میشود وانسان نور خورشیدهم نمیتواند ببیند- سئوال جالی ایشان مطرح میکند پس نظر شما درباره سنگبارن کردن عمل شنیع لواط چیست چون این حکم درقران نیست وجواب میدهند که لواط حکم رجم ندارد وجزو زنا محسوب میشود وقوانین زنا حاکم است وباز سئول میشود اینهمه نظریات مختلف در باره سنگباران کردن لواط پس چرا بوجود امده است جواب میدهند نظر انسان گاهی به ایات مثبت است وگاهی منفی است وخود جواب خود راداده انددرحالیکه حدیث به مانند اسباب است وبیادیک کره ماه شفاف تلقی شود که نقش عدسی رابازی میکند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به چالش برنامه هفت-حتمادر جریان هستید که چندی پیش در امریکا پدر وپسری درکنار خیابان سنگر گرفته بودند به اتومبیلهائی که در انجا پارکرده بودن ویا بوق میزدند تیر اندازی کردند بعد از دستگیر ی انها از جنابان سئوال شد چرا چنین کاری کردید – گفتند فلان فیلم رادیدیم وتحت تاثیر کلام وفلسفه اش قرار گرفتیم – فیلم درباره فردی معلول بوده است که مداوم بیادیک قرصی رابخورد وهشت ساعت بخوابد وتنها دلخوشی ان این بوده است که کنار پنچره بیاید وچلوی خانه مسافتی چمن بوده است ازانجا خیابان ببیند ومداوم ماشینهای بزرگ جلوی پنچرهپارک میکردند ویامداوم بوق میزدند وایشان از خواب میپرد وایشان مداوم پلاکارد مینوشتهاست که لطفا پنچره جلوی من پارک نکنید و بوق نزنید ولی کسی گوشش بدهکار نبوده است وبعد از مطالعات به این نتجه غربی میرسد خودات اقدام کن ووایشان نزدیک خیابان رگبار به ماشینهائی که پارک کرده بودن وبوق میزدند میبندد فیلم بقدری خوب ساخته شده بود هاست که اصلا این معنی راکه فیلم است نمیدهد وحرفهای ارتیست سینما بسیار تاثیرگذار بوده است که این انتقاد بعد مطرح شد که اصلا هدف از ساخت این فیلم چه بوده است ولی این بحث ها درغرب فقط بحث است که بعدا به ان اشاره میکنم - مقدمه دوم – بحث عقل و درک لب دراسلام بحث های ساده نیست وکلماتی مانند تدبیر وغیره اسلام درکلییات اجازه بحث عقل داده است البته درمسائل مادی وفیزیکی چون تجربی است ودرست وغلط ان زود مشخص میشود- عقل ناب میتواند به یکسری نتایج درست برسدوبه معنای غربی توجیه پذیری وسیعی ندارد ظرفیت محدود است بر خلاف معنویت و وحی که توجیه پذیری وسیعی دارد وبه این سادگی ه به نتجه درست رسیده نمیشود حتما امام معصوم میخواهد- مقدمه سوم در غرب ابعاد هنری وفکری جدا از سیستم سیاسی وجهان بینی است وبر اساس قرار داد واصول های شخصی وگروهی است لذا هنر ضربه نمیخورد وبر میگردئ به سلیقه وملاکهای فرد وبر خلاف ان در ایدلوزی ها بخصوص ایدلوژی اسشلامی که حتی مجتهد ممکن است درپله ایستاده است اندکی باحقایق نگراش فرق داشته باشد وبیادفرد مجتهد باشد تا به نگرش اسلامی نزدیک شود وبقول استادمغزز جناب دکتر عباسی فروکاست ندهد- مقدمهچهارم مرحوم مشعود فرزاد به حقیر میفرمودند بقول انگلیسیها یا شما باید برنج خام بخورید که نمیشود ویا بایدانرا بپزید که مقداری سر میرود لذا انقلاب برای این ممکلت لازم است درغرب همه کارها چنین است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-او کیست-چهری در مرکز خمنیسیم یا ااسلام امروزه است- کلمه بزرگ الهی وایه از ایات الهی بزرگترین جلوه از پیامبر باشکوه وباعظمت اسلام صلواته الله علیه واله والسلم در عصر پر التهاب امررزی حلول قران وسنت از تولد تا رحلت- روح تمام کتب اصیل اسلامی- نبوغ مدافع تمدن وفرنگ وایدلوژی اسلامی زد نگانی ووعظ پیامبرگونه در عصر جدید- اقیانوسی از اروزها که موج بر موج در روح کهکشانی اش درحرکت وجنبش بودند سربازی از لشگر بدر وصحابه امام حسین علیه السلام درجلوی حضرت در زمان نماز – درست زمانی که رهبران یزدیلشگرهای خودر ابرای نابودی اسلام به جنبش دراورده بودن واینده ای برای اسلام متصور نمیشد یک طبیب افسانهای کازیزماتیک تا ربوبیت الهی بر کرسی حقانیت وهستی این جهانی قرار دهد- ودوباره یک فرصت به اسلام ومومنین وافراد برای احیا خود بدهد- دم مسیحیائی خود ر بر اسلام وانسان مستصعف شده بدمند- اسلام به زبان فارسی ورشده یافته درتمدن ایرانی یکباره دیگر تمدن اسلامی را درمکه ومدینه بروز وظهور دهد ومردمان سعادت ونیکبختی که اسلام به ارمغان میاورد درصحته ذاین کشور پهناور مشاهده کنند وعجب نامی روح وریحان الهی- جنبش وسرور ونیکبختی وفلاح در درون این اسم به ودیعه گذاشته است- ظهور از قم نشانه ای از قیام وقائم علیه السلام است رهبر یکه مورد انتظار ومنتظر بود- گناهان را ذوب میکند وبردگی را بر میاندازد وروح ها رابه سمت تقدس وتقوا میراند- ایشان یکچهره فقط تاریخی نیست بلکه یک روح ملکوتی متصل به ماورا که دراوج انسان کامل است فوقاسناد وحوادثی است که ازایشان گفته شده ویاخلق شده است وجود اش تاریخ ایران از این پس بنام خود معرفی کرد وجهان اسلام هم ورق خورد .خاورمیانه مرکز استراتژیک سیاسی جهان گشت ونام غرب دراین خطه از روی ان برداشته شد وانان اجازه دادند که اسلام در سرزمینهای انان به حیات خود ادامه دهد ومجبور به تحمل ان هستند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99