سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- اخیرا یکحلقه ا زفیلم جناب اقای عمر ساخته وپرداخته عربستان را مشاهد ه کردم- درباره سفر خلیفه به شام بود- اولا سرتاپای نحو مسافرت دروغ است ودلیل دارد که بیان خواهم کرد مصرا- مردم شام میگفتند تا ما خلیفه نبینیم دلمان ارام نمیگیرد بخوبی شما ممکن است تاکتیکی باشد وما بایدخصوصیات خلیفه را ازنز دیک مشاهده کنیم- لذا ایاشان مجبور شده به شام برود- بدوعلت این امر امکانپذیر نبود- اولا کاروانی نبود ودرثانی تقبل نمیکرد که راهنما باشد میترسید اتفاقی بیفتد که نسبت ایشان مشکوک شوندودرکتابی خواندم گفتند هرکس حاضر باشد پول خوبی میدهیم ولی زن وبه چه اش تا برگشت گروگان خواهد بود سرانجام دست به التماس به ابن عباس زد با وجود انکه میدانست ایشان سخت طرفدارحضرت علی علیه السلام است وبه هرعلت ایشان پذیرفت ومدتی تحقیق کرد باوجودانکه کمتر مسافر ت کرده بود بسیارعالی عمل کرد که جناب خلیفه از هوش ایشان مات ومبهوت شد-ولی نه خلافت را به ایشان بخشید ونه سمتی به ایشان داد ودر طول مسافرات مداوم میفرمودند منرا به هلاکت نیانداز وایشان میفرمود این چه حرفی من باید اخرین سعی خودرا بکنم که خاری به پای شما نرود ودقیقا  میگفت وما دراینده بکجا میرسیم- دراین فیلم یک ریس قبیله یک کاروان راه انداخته9 است که درخدمت خلیفه باشند وخوداش امام کاروان است وجناب اقای خلیفه ماندیکفرد عادی ودر وسط کاروان است به شام میرسند مردم دم دروازه منتظر بودند فکر کردند که امام کاروان همان خلیفه است فردی جریان گفت وفرمودان فردی عادی روی شتر ان خلیفه است همه تعجب کردند البته درحقیقت زمانی که جناب خلیفه باجناب حضرت ابن عباس رحمت الله علیه به شام رسیدند مردم خیلی تعجب کردند که بدون گارد نظامی وافراد ثروتمند وخدمه وعشره همراه ایشان نیست  واین امر بسیارتاثیر گذار شد برخلاف سنت سابق بود- ایشان  رابدون انکه نشان دهند دربازار چرخاندن شما همه جا دروغ گفتید این جا دروغ میگفتید زیرا درتاریخ نداریم که ایشان درشهر چرخیده باشد  ودربازار گشت ده باشد ایشان  مستقیم بهتپه ای نزدیک مسجد رفتند وبر ای مردم سخنرانی کردند واز مسجد قدس بازدید کردند همین- ودرشهر وبازارخالی دروبین میچرخد ولی صدای ایشان است- میفرماید مسلمان حقدندارد مسلمانرابکشد ومسلمان حق ندارد یک فرد مسیحی ویایهودی را بکشد ویادین اسلام رابر  ایشان تحمیل کند یک مسلمان حقندارد یک اهل ذمه را بکشد ویا دین اسلام را به ایشان را تحمیل کند ولو بت پرست باشد این مطلب عینا مطلبی است رسول اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم فرموده است اصحاب دونظر دارند یکی مطلب متعلق به رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است ودیگری تجربیات خودانها است دوست عرب من در دانشگاه لندن فرمودن جناب خلیفه دوم درباره تربیت دختران چیزی گفته است که مایه شرمساری است- حال سئوال این است این فیلم بر ای مردم عربستان  ساخته شده است که ضد نظریات جناب ابن تیمیه وابن وهاب است ومیبایست نقدی براین مطلب میگفتند ه نظر شخصی خلیفه است که مورد اعتنای مانیست واگر برای دیگران گفتند همه میخواهند نظریات وهابی بشناسند- شخص است درمصر بنام اقای رشید رضا – ایشان فرمود ه است- هجوم افکار غربی جائی بر ای اسلام نگذاشته است وما بایدتمام احادیث رسول اکرم صلواته الله وعلیه واله والسلم ولو جعلی باشد عمل کنیم کهدر روز محشر رسول اکرم صلواته  الله علیه واله والسلم ماراببوسد وشفاعت کند- امروزه به یکدختر خانم سه سال بگویند توبگو این استکان را من شکستم یک کادوی گرانقیمت میخریم میگویند من استکانرا نشکستم پیامبر اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم اعوذبالله بقدری ساده لوح حساب کردم بخاطرشخص خود حاضر است حدیث جعلی را بپذیرد درحالیکه فرموده است حدیث جعلی رابدیوار بز نید وهرکس قبول کند باعث خشم ونارضایتی ایشان خواهد شد خوب است کمی اقایان بخود بیایند وبرای زندگانی چند روزه به همه چیز چوب حراج نزنند- انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—جنابی در سایت منافقین- بیان میکردند-منافقین قبلا بیان میکردند همه دستورات باید الهی باشد وامروزه اخیرا باکیاست ودقت عقلانی که خانم رجوی دارند ودر ضمیر ناخوداگاه انسان است به این نتجه رسیدند که حکومت باید جدا از مذهب باشد  وجوامع مدرن هم پس از طی مراحل زیادی به اینتجه رسیدند وبهای سنگینی پرداخت کردند- ومنافقین بادرک دقیقی قبلا تا حدودی به اینتجه رسیده بودند که نباید اسلام را از حاشیه به متن اورد که همه چیز خراب میشود؟؟!! باید به اقایان گفت وارد یک پاردوکسی میشوید کهغرب شده است جز سرگردانی وتباه شدن نتجه ای ندارد- یکدانشمند غربی میفرماید نمیشود جائی عقل راقبول کرد ودرجائی دیگر قبول نکرد ویا در جائی قانون را قبول کرد ودرجائی دیگرقانون قبول کرد ویادرجائی قانون درمتن باشد ودرجائی قانون درحاشیه باشد چنین کسی که مصداق اش خود این ان جانب است-درک دقیق از مطالب ندارد زیر زیربنای دقیقی ندارد تحمل عقل کاری بس مشکل است اگر زیرساخت درستی انسان نداشته باشد جناب حضرت موسی علیه السلام باهوش لن چنانی مدتی درنزد فرعون علومی  رایادگرفت ازجمله ساخت هرم ها ومدت هف6ت سال ویا ده سال علومی درخدمت حضرت شعیب علیه السلام یادگرفت وپس به استادی به مراتب عظیم تراز حضرت شعیب علیه السلام حضرت خضر علیه السلام شاگردی کرد وبقول حضرت ایت الله نجابت رحمت الله علیه درحرکت موجود  عالم را برای ایشان تشریح کرد وحکمت های انها راگفت روش مشا ولی هنوز ان زیرساخت پیدا نکرد که کار پیامبر الهی براساس حکمت است تا به اندرجه نائل شد ومداوم خداوندمنان اسرار بر ای ایشان بیان میکرد اگر جنابعالی بر اساس گفته شما درجوانی خدمت جضرت ایت الله طالقانی رحت الله رسیدید وبه ایاشان گفتید چرا علما چنین تصمیمی میگرنند وایشان ضمیر خام شماراخواند وفرمودند علما جنمی هستند؟؟ رسیدن به این حرف امام سجادعلیه السلام میفرماید خداوندمنان چه خوشی دهد وچه درد دهد هردو را شکر گذار هستماین انربرای مادر شعار خوب است ونه درعمل- اما بقول علما اکر تعریف دقیق از دین را انسان بداند جائی برای غیر دینی نیست واین امر بر ای اوبدیهی میشود بقول یک ملحد امریکائی دین در نظریات درست است ودرعمل غیر درست از اب درمیاید وما هل عمل هستیم پس دین نباشد .وایشان تعریف دقیق دین را نشاخته است ونمیشود امری دربخش درست باشد ودربخش نادرست باشد والهی باشد واین یک امربدیهی است ونمیشو.دین درست باشد بشرطی که درحاشیه باشد-درحاشیه باشد یعنی نباشد قوانیندین درحاشیه درست است درمتن درست نیست یک علم ویامهارت را پیدا کنید که دارا ی این خاصیت باشد؟؟ اتفاقا امروز در  یک کانالی یکدانشمند هندی درباره اسلام صحبت میکرد که ربط به همین موضوع داشت فرمودند خداوندمنان اول امام خلق کرد وسپس به انسانها که ماننددانه درخاک بودند فرمان داد اخرجت یعنی انها را پروش بده که سراز خاک دراورند وسبز شوند  وبه انها فرمود امت من تنها اینها حق امربع معروف ونهی امنکر دارند ومابقیه ندارند ومابقیه سبز نشدند درتاریکی هستند امربع معروف ونهی ازمنکرانهادرتاریکی است اوهامی بیش نیست خودتان واردیک گردابی که نتوانید راه نجات راپیدا کنید نکنید وازغرب عبرت بگیرید وراه اسلام حقیقی  بپیمائید تاازتاریکی هابیرون ایئد ومن مثال ایشان بر ای شما میزنم –رو به اسرائیل وغرب ودم به سمت اسمان نباشید انشا الله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- یک کارشناس امریکائی میفرماید این یک قدم به جلو امد- ونشان داد  درمسائل دیگرهم میتواند این دیپلماسی را تکرار کند وامریکا نسبت به خط قرمز خود عقب ببرد- امریکا تاکتیک اش مسبوق به سابقه است وهمان تاکتیک نیکسون است زمانی که چین از روسیه ترسید به سمت امریکا امد وعلت ا امریکاباچین وارد معامله شد مردم چین یکدست پشت رهبرانشان بودد- درنتجه روسیه تحت فشار قرارداد ودمورد ایران درمنطقه با اهل تسنن میخواهد شیعه وایران تحت فشار قرار دهد تا عقب نشینی کند دروسیه مردم را از حکومت جدا کرد باشکست ارتش روسیه درافغانستان حکومت روسیه راتغیرداد ولی این امر درایران رخ نداد گرچه عربستان بر  ای منافع امریکا تا هرجا لازم باشد پیش میرود باید گفت ترس از شیعه کفر است یعنی ترس از اسلام ناب است واین عین کفر است ومجازات دنیائی واخروری دارد وشیبوخ اهل تسنن عراق وسوریه به شبکه مافیائی امریکا پیوستند- اینجا بایگفت دین سنی متاسفانه در دوجهت صیقل یافته است یکی انکه هرنوع حکومت را بپذیرد- ودوم تمام احکام مخالف وضد شیعه باشد- یک دوست لیبیائی من در دانشگاه لندن میفرمود من تحقیق کردم- مسح پا- اجماع مسلمین است یکی علما فرمودند این غلط است دربحث شکست خورد وفرمودند که پا چون بو میدهد باید شست- من گفتم- کار گر معدن موقع نماز تمام بدن اش عرق کزده است پس غسل بر ایشان واجب است اگربخواهد وارد مسجد شود- در انگلستان- صبح غسل میکنند- موقع ترک کار غسل میکنند- عصر که به بیرون بروند غسل میکنند  واخر شب غسل میکند اگر خسته باشند ساعت رابرای دونصف شب کوک میکنند وغسل میکنند- بیشتر تحرکات در ملل سنی متعلق باعلمای  حوزوی نیست متعلق به علمای دینی دانشگاهی است وقشر تحصیل کرده بدنبال انها هستند وانها درکدام دانشگاه غرب وکدام پرفسورها درس خوانده باشند دین رامطابق علوم یقینی انها تنظیم میکنند – ایران هم دربعضی مسائل این چنین بود- نمونه ای عرض کنم یک غروب در دانشگاه که پرنده پر نمی زد وهمه در کتابخانه بودند من به سمت خانه روانه شدم درحیاط دیدم که یک فردی با رنگش شکولاتی زیبائی درست چهل وپنج سالگی بالباس تقریبا شیک میاید من خیلی تعجب کردم تا ان روز چنین رنگ پوستی راندیده بودم وفکر کردم که ایشان  استاد دانشگاه است نزدیک شد به ایشان اشاره کردم که به نزد من بیاید وایشان امد وپرسیدم شما اهل کجا هستید فرمودند- کینیا- وبعدپرسیدم سمت شما در دانشگاه چیست فرمودند دانشجو- وگفتم مذهب شما چیست- فرمود – اسلام- گفتم انجمن اسلامی شما کجا است- باور کنید-مانندکسی برق به وصل شودترس شدید درقیافه ایشان ظاهر د وفرمود مگر ما میخواهیم خودمان مسخره انگلیسی کنیم که پ و.راست بر تعلیمات تربیتی ما ایراد بگیرند- ما اول باید علومک یقینی انهارا یادبگیریم وسپس احادیث اسلام بر اساس ان انتخاب کنیم ویا اجتهاد کنیم!!—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در روایت است که شخصی از نخلستان بقیع درشب حرکت میکرد صدای ناله شنید وصدا را تعقیب کرد ازدور متوجه شد که علی علیه السلام سر درچاه ناله میکند خدمت حضرت علی السلام رسید وفرمود به من هم ظلم شده است درست مانند شما ومن هم نمی تانوانم از حق ام دفاع کنم چه کنم حضرت شما هم به سراین چاه بیا وبا چاه در دل کن- این امر در نظامی میگویند – عقب نشینی- حضرت میدانستند با یکسری افراد کودک صفت مست ربرو هستند که اسلام تازه دارد سر از تخم دراورد- نمیشود بانها چلش کرد ویا امرمعروف ونهی از منکر گسترده داشت این امر حداقل است  واین هم شعاردراویش- صوفیان است که تاظهور حضرت مهدی علیه السلام چنین باید بود البته درهر جلسه ای که ذکر مظلومیت حضرت علی علیه السلام شود مستجاب االدعوه خواهدشد ربطی به درویش وغیر دوریش ندارد.ان فرد خود هم درجه ای ازمستجاب الدوعوه میشود به کرات رخ داده است- شخصی خدمت  امام الصادق علیه السلام رسید- وگفت  امام علیه السلام من اشتباه کردم خودم را سخت طرفدار نشان دادم منصور دوانقی علیه العنت والعذاب گفتهکه دکان من بسته شود ومن به روستا روم ( این عمل به مراتب از کشتن بدتر  وخطرناک تر است) امام علیه السلام فرمودند به روستا برو ایشان گفت من شغل روستائی بلد نیستم وانجا هم تجارت برای من امکان پذیر نیست ودرشما سخت علاقمند هستم میخواهم بهره ی علمی واخلاقی از شما داشته باشم اجازه بدهید من خودرا بفریب طرفدار منصور نشان دهم وانهاراهم هدایت کنم امام علیه سخت عصبانی شدند فرمودند من به شما از علم غیب میگویم که مثلا ایشان دراینده گرگ ادم خوار خواهشد اینفرد رامیخواهی هدایت کنی  وفرمودند اگرتورا مجبور کند دریک ویرانه ای که دران اشغال میریزند قرار دهند وتنها میتوانی نماز بخوانی این کاربکن تا یافرج شود ویارحلت کنی تو انگاه ارای مقام بلندی خواهی بود این امر حداقل است نه باید به یک شعار تبدیل شودوانسان از تکالیف خود سرباز زند0-چشم خود را خوب باز کنیم را های پیشرفت را بدست اوریم-  نکته مهم این است اسلام بعضی بعلت انکه تحقق پیدا نکرده است لذا اعتقادبه انکه اسلام غیراز اخرت واخلاق در این دنیا امری دیگری بلدنیست خداوند منان به هرکس که استعداد خودرا درجهت کمال نشان دهد کمک فراوان میکند بخصوص در راه دین باشد که جهان را مات ومبهوت کند نمونه حضرت عباس علیه السلام با اندک پیشرفتی درایران شده است بقول قدیمی ها اب درلانه مورچه ریخته شده است که غول های جهان به وحشت افتاده اند یکی از این غول ها جناب اقای اسرائیل است-جدیدا یک گروه در مجلس اسرائیل درست شده است بنام حفاظت وکنترول ونظارت  بیت المال ومته به خشاش میگذارد- یک کانال تلویزونی بنا م کانال شماره ده که صندلی داغ برای افراد حکومتی وبخصوص سیاست مداران وتقاضای محاکمه افراد خاطی میکند کهتا امروز هیچکدام محاکمه نشدند واگر شدند تبرئه شدند ویک سری خبرنگاران ناشناس مداوم در روزنامه برعلیه فراد حکومتی خبر مینویسند بهترین سوژه زن نخست وزیر وخود نخست وزیر است- اما دلیل چیست شعار اسرائیل این بود که طبق نظر تورات هرکس در فلسطین باشد مقامات عالیه بدست می اورد وهرکس فلسطین ترک سرانجام سقوط میکند امروزه برعکس شده است- دلیل اول ابروی ارتش رفته است- اسرائیل نمیتواند یک خط مرزی مستحکم مانند دفاغ مرزی ماژینو مال فرانسه ویا زیگفرید ما  المان ویا دیوار اهنین مانند شوروی درست کند اگر چنین میکرد معنای ان این بود که همسایه من قدرقدرت هستند وایجاد وحشت میکرد ومی خواست بگوید من قدرقدرت هستم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مصر ماهوار جاسوسی خوداش راساخت وتوسط روسیه به فضا پرتاب شد- یک نشانه خوب است- ترکیه دو دانشگاه معظم امریکا بخش ترکیه را را ه اندازی کردند که مشکلات تکنولوژی انها راحل کرده وتعلیم دهند –این هم یک نشانه خوب است--


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش پنجم-کتاب ": اقای ُسفیر:" ایشان میفرمایند": - ":من قبول ندارم که کار(یازدهم سپتامبر:" که کار امریکائی بوده است- بوش وطرفدارنش حداقل درکوتاه مدت از یازده سپتامبر نفع بردند- اما غافل از ان است که در دراز مدت بی حیثیت شدند وانتخابات راباختند—من این نظریه راقبول ندارم-مقدمتا- عرض کنم سند مستقیمی درکار نیست- نظریه براساس  ملاک های عقلانی مطرح میشود—من یکی از اشنایان من دانشجوی ممتاز دانشکده پزشکی شیراز بود انزمان به خواست امریکائی  دکتر دوتس که یک دکتر پزشکی اطریشی بود ولی شخصیت علمی برجسته بود درجنگ جهانی دوم درمداوی مجروحین جنگ ابتکارات زیادی داشت وبه اینشرط حاضر شده بود به کمک مجروحین جنگی برود که در کشته شده های جنگ تحقیقات های مختلف کند وبسیار مقلات علمی طراز اولداشت وبسیار سخت گیر بود هرکگس از تیغ اوعبور میکرد مطمن میشد که پزشک میشود به سه نفر توصیه نامه نوشت که درغرب از همه چیز مهمتر است- یک سازمانی درامریکا بودکه تقاضا میکرد دانشجویان پزشکی از طریق انهاعمل کنند که اگر قبول نشدند انها پی گیری کنند وعلت را بفهمند واز حق دانشجو هم دفاع کنند انزمان ویزا حداقل چهارده روز طول میکشید رشته مغز واعصاب کنکور وامتحان داشت ایاشن پس از تحقیقات درایدولوژی –کمونیست چینی شد ولی ویزا ایشان پنچ روزه امد وسفارت به ایشان زنگ زد ورفت مسئول ویزا فارسی بلد بود وایشان انگلیسی فوقالعاده قوی بود زیرا پدرش تحصیل کرده غرزب بود از بچه گی درخانه اوباانگلیسی صحبت کرده بود مسئول ویزا سئوال کرد چطور شده برای شما ویزا به این سرعت امده است وشما بدون کنکور در دانشکده جان هاپکینز بسیارمعروف در امر پزشکی در رشته مغز واعصاب بدون کنکور شما پذیرفته اند ایاشن گفته دلیل اول اش توصیه اقای دکتر دوتس بوده است البته ایشان متن نامه نمیدانست ولی من درمغز واعصاب وبخصوص اعصاب مغز زیاد کارکردم ویک مجشمه مغر که ایاشن یادمیدادساختم که تمام اعصاب مشخص کردم وامراض انها مشخص کردم خوب ایشان تبریک گفت واز اطاق بیرون امد مشاهده کردکه یک میز درازی پراز مجلاتی استکه فقط درباره جنگ ویتنام نوشت است ومقلات زیاد وهمگی از جنگ حمایت کردند به نزد همان فرد برمیگردد کهمن میتوانم انهارابه خانه ببرم ایاشن میگوید فلان افسر(عنوان) مسئول ان است من مسئول را پیدا کردم- وایشان شما نمیتوانید انهارابه منزل ببرید ولی یک اطاق داریم بیست وچهارساعت درخدمت شما هست- ومن ودوستان هم درخدمت شماهستید ومیتوانیدانجا مطالعه کنید ولی من صرفا برای کادرخودمان انهاراتهیه کردیم- وایشان چند را انتخاب میکند وشروع به مطالعه میکند وبر ای ایشان چای وکیک وابمیوه میاورند –چهار ساعت مطالعه میکند- سپس ان اقا را میطلبد که من دقیقا مطالعه کردم شمابقول ایرانیان روضه خواندید که بسیارجانسوز است- ولی حقیقت  این نیست- مائو فرموده است اگر غرب در احزاب غربی چین دخالت نمیکرد من اجازه تشکیل حزب غربی راهم میدادم واقای هوشی مینریس جمهور ویتنام شمالی هم همین حرف زده است—ایشان فرمودند به اقای هوشی مین گفتیم –مامخالفتی باحزی کومنیست نداریم اروپا احزاب کمونیست دارند وما انهارابه رسمیت می شناسیم وریس جمهورانهارا ماند دیگر ریس جمهور ها ارزش قائل هستیم درامریکاهم میتوانند کمونیست شوندولی تامردم نخواهند به قدرت سیاسی رسمی نخواهند رسید- وما به اقای هوشی مین گفتیم فرض کنیم امریکا وغرب چنین بکنند درحالیکه فرانسه ازما کمک خواست ومابه فرانسه کمک نکردیم وگفتیم حق شما همین است ظلم کردید وحالاباید اثاراش راببینید ولی امروز پیشیمان هستیم ومن گفتم فرض چنین باشد ابروی امریکامیرود وشماقوی تر از گذشته میشوید درامریکا افرادی خطا میکند .چوبش رامیخورند ومردم اگاهتر میشوند چیزی نگذشت جریان شیلی پیش امد واقای نیکسون از کار برکنارشد وککاش هم نگزید چرا برای انکه یکمهره است-  طبق این شرط امده است اسپانیا بمب شیمیائی زیادی به عراق فروخت- چرا هیچ اتفاقای نیافتاد برای انکه طبق قوانین جنگی انان به هرطریق بایدپیروزشدوهمین راهم درارتش به ما یاد میدادند شاه واقای بوش ودیگران میداند بایدوظائف راعمل کنند ولوبه ضررانها ظاهرا باشد-ایشان بعدا نماز خوان شد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- چرا اقای  ناتانی هو- مناسب ترین فرد برای اسرائیل است- مقدمه اول باز گردیم به تاریخ-درقرن هیچدهم-تمام جهان از یکناسونالیست محافظه گر افراطی داشت هیچ کس حاضرنبود زیر لوای کشوری دیگربرود درایران همین طور بود که رهبران ان از علما ی اسلامی بودند روسیه از غرب کمی عقب افتاد وان زمان شهرت علمی وادارکشور متعلق به المان بود وعلم درانجا شکوفا بود بعضی از دانشمندان روسی به المان رفتند کهازانها الهام بگیرنند پطربزرگ مسئله رافهمید بین مسکو وپطرزبرگ شاهراه –ام –اه است وسطان یک - شهر عظیم ساخت- بنام ": نووگوورد –اوبلاست-": اوبلاست یعنی –مرکز ستراپ ویا مرکز ولایت ویا پایتخت- ساختمان عظیم ومرکز عظیم اداری وتحقیقاتی بسرعت رشد کرد وروسیه رابه راحتی کنترول میکرد وپیشرفت محیرالقول داشت ومسکو شهر متوسط بود واینها ادعا کردند ما هیچ نیازی به غرب نداریم چون تجربیات زیادی داریم وما بایدفرهنگ خودمان راغنی کنیم ومادراینده المان رابه راحتی خواهیم گرفت وتعدا زیادی حزب بر همین اساس بوجود امدند  وترکیه پان ترکیسیم دادواشتباه بزرگی کرد چون بالکان اسلاو هست – روس ها پان اسلاو دادند وبایاد بالکان را ازدست  ترک ها خارج کرد وسیدجمال اسدابادی رحمت الله علیه پان اسلامی-سر داد دراوپا فرانسویان بسیارمیخواهند مستقل الرای باشند- دراروپای شرق- این نقش را لهستانی باز میکیند- لهستای هاهم اسلاو هستند- به اوکراین وبلاروس گفتند شما

بی خود جزو روسیه بزرگ شدید- یا مستقل باشید ویاباهم یک بلوک درست میکنیم که انها زیربار نرفتند- المانها به لهستان پیشنهادادند که به المان بپوندد- انها گفتن مرز المان میتواند باالمان همکاری کند هردو کینه لهستان  رادردل داشتند دلیل این مخالفت این بود علاوه بر استقلال طلبی- در روسیه واقمارش  دین ارتدوکس برکاتولیک برتری داشت ولی درلهستان کاتولیک بر ارتدوکس برتری داشت لهستانی ها افراد شورشی ومتعصب بار میامدند علاوه انها بین ارتدوکس وکاتولیک چالش سخت بود بین یهودومسیحیت چالش سخت بود وشکست پان اسلاو روسیه عاملاش لهستان بود لذا یهودیان لهستان بهترین جا ب رابرای انها اسرائیل بود اغلب مسیحیت لهستان مسلط برتورا بودند واکثر یهود لهستان مسلط برانجیل بودند- حال اقای نتان نیا هو ریشه لهستانی دارد وعموی ایشان که پدر همسر سوم ایشان سارا ناتیانهو است از بزرگان یهود بخصوص استادمسلط برتورا وانجیل درلهستان بوده وهم از طرف شوروی زجر کشیده است وهماز دست مسحییان متعصب لهستانی که تمام سعی میکند خاطرات خوداش رابنویسد وتمام کتب یهود ومسحیت را حفظ است ودو پسر ایشان درمسابقه درانجیل شناسی در مسابقات سراسری دربیرستانی همیشه اول میشدند ود دانشگاه هم درس ادیان شناسی خواندند ودرانجیل وتورات تخصص گرفتند جهان انروز وحتی ایران کم بیش چنین بود- جناب اقای نتانیا هو یکفرد تا حدودی استثنائی  کمی غیر نرمال است ایشان بدرستی مطابق روحیات به ارتش پیوست مداراج کماندوئی را طی ورسید به کماندومعمولی متخصص گشت فرودگاه نظامی رسید مدارج راطی کرد یک تیپ کماندوئی در اختیار ایشان بود که درتمام نبرد شرکت کردبعنوان خط شکن فقط دریک نبرد گلوله ای به شانه ایشان خوردحالا چرابه این راحتی پیروز میشد درضمن مقاله روشن میشود- خانم فعلی ایشان روانشناسی خوانده است که این روانشناسی عنواناش روانشناسی بادستگاه دارای تکنولوژی پیچیده است- وشاگردممتاز دانشگاه بوده است سمت ایشان بالابرد روحیات عوامل جاسوسی وضد جاسوسی فرودگاه هم ازلحاظ هوشی وهم اعتماد بنفس وارامش وبعد روانشناسی بالنین برای کمک کردن به افراد معلول وبچه های شرور وسپس راهمنای خانواده برای برطرف کدن بحرانهای خانواده درنتجه ادم فکوری است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0