سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-حوداثی که در صحرای سینا رخ میدهد- حاکی از یک پیچیده گی فوق العاده  سیاسی است- که کم وبیش تحلیلگران مصری به ان توجه کردهاند- وبنظر حقیر این سیاست را انگلستان وطفدرانش بازی میکنند- دلیل اول- حمله دقیق ارتش مصر به پایگاهای مصر به مخفیگاه جنبش": انصار بیت المقدس ": است که خوداین نام نشان ازیک حیله است جنبش بیت المقدس چه ربطی به سینا دارد- دوم طرح جدید ارتش مصر که تمام مخفی گاه وپایگاهی ساخته شده درکنار سرزمین غزه که قبلا منطقه حائل مطرح بود نشان ازین دارد این چنبش میخواهد سینارا به غزه وصل کند تمام پایگاه ها ومناطق مخفی زیر زمینی درهم کوبیده شدند و214نفردرظرف پنج روز کشته شدند که قبلا مصر میتوانست چنین اقدامی کند ونکرد چرا این یک تاکتیک سیاسی ارتش است تا اخوان المسلمین خلع السلاح کند رضاخان وقتیکه تهران گرفت همه مردم ناراحت شدند- دست دزدان راباز گشت تا تهران چپاول وناامن کنند وبعدازانکه مردم ترسیدند وخفه شدند یک شبه همه انهاراجمع کرد العریش بعلت های زیادی به انجا مصرتوجه نمیکرد ویک محله انقلابی شدیدبود واخوان المسلمین انجا دست بازی داشتند گول تاکتیک نظامی راخوردندقوانین جدید بسیارمحکم ضدتروریستکه دست ارتش ودادگستری باز میکند وقوانین شدید ضد تبعیض وبی عدالتی وفقر بی جهت نیست که اخیرا تصویب شده است وودوم عدم توجه به شهدا مجازات سخت دارد- نکات قابل توجه کشف موشکهای ضد هوائی وتوب های ضدهوائی است ودیگری تعدادماشینهای بسیار زیاد لندکروز است که نشان است که دست ابرقدرت ها وکشورهای واسطه بخوبی وجود داردقبلازحمله این نهضا به راحتی وارد شهرالعریش میشد ومردم رامیترساند وپلیس وارتش کوچکترین اقدامی نمیکردند وجنگ در بیابانها –جنگلها کارهرکسی نیست باید به منطقه بخوبی اشنا باشد بنظر میرسدافراد مصری اشنادر قطر وعربستان وغیره جمع اوری شدند وتعلیمات گرفتند واخوان المسلمین گول خورد درشکم داعش قرار گرفت وحال امروز لنتقام پس خواهد داد وبهانهای بدست ارتش داد که مرز غزه با سینارابخوبی کنترول کنند- نما.ور مصر اب روسیه هم کار انگلستان بود تا طرح ونقشه روس ها کشف شود—نکته جالب توجه جنبش ادعا کرده است حملات اخیر بخاطر سالگرد حمله داعش درسا 7/7 2005 درلندن بوده است که 52نفر کشته شده است یک کلاه ای هم  ازاین نمد انگلیسی ها برای خودساختند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-درسراسردنیا دین مردم را سرانجام اشراف وحاکمان ثروتمند جهان تعین کرده اند واگر دینی توسط اشراف تعین شده است سرانجام همراه اشراف گردیده است تنها دین علی علیه السلام است که یک دین مردمی است که ثروتمند مستضعف بوده است!! حتی بت پرستان حداقل چهارستون برای خدای خودکه بزمین میامد وهدایت را بعهده میگرفت مانند مردم اولیه ژاپون-جمون ها ایجاد میکردند که این همه برای علی علیه السلام تا زمانهای زیادی رخ نداد وبرای بعضی از فرزندانش هم تا امروز رخ نداده است؟؟!! بلکه با اشراف شکم افتاده درگیر شد تا پیرزنی خوشحال به منزلش برود؟؟!!برکسی حسادت نکرد بلکه ازپیشرفت بشر وبشریت شاد میشد ولی ناکسان زور مدار براوحسادت کردند وچشم دیدن حیات اورا نداشتند عظمت وجوانمردی اورا عمروبن عبد ود ستود فردی از ازجناح اوگفت عمرو ترسیدی-گفت به لات قسم نه فکرکردم را کثله میکندت ومنرا برهنه میسازد ودختراش هم گفت جوانمردی پدرمن را کشت- تاریخ چنین جوان مردی راسراغ ندارد- دشمنانش بقدری ذلیل هستندکه کتاب برعلیه او بقدر کافی مدح کرده شده است وهمان برای اثبات حقانیت ایشان کافی است-نهنگ رانمیشود تا حد یک ماهی خرد تعریف کرد-جماعتی که نم یدانند قران قدیم است یاجدید وحادث است؟؟ ونمیدانند جبر مطلق است ویا اختیار مطلق است ویا مری دیگر است چگونه بخود حق میدهند که برکرسی وعظابه ورهبری مردمان بنشینند- حماقت تا انجا که تمام فرق اسلامی تصور میکنند که همه اهل نجات هستند درحالیکه از هزاران اندیشه فقط یکی اهل نجات است ودرشناخت ان تعصب کور وترئینات شیطان انهارا فریب داده است که دربرزخ بیدار میشوندولی کور خواهندبود وجالب  این جا است استنباط را جایز میدانند ولی بکفر یک دیگر فتوا قتل میدهند وحماقت خودرا اشکارمیسازنند-اشراف وحاکمان پلید تمام کتب هائی که درزمان انها نشر می یافت از لبه تیغ سانسورعبور میکرد که دشمنانشان رابکوبند ودوستان انهارا تحسین کنند-برلباس باطل لباس حق پوشانن با اسطور سازی وافسانه سازی روش سامری در ر تزئین باطل و بت سازی وسو استفاده از حقایق وفریب های سخت دادن تا کهشکشان ایمان رابه زانو دراورند-عدل وقسط وحق گوئی اورا برخلاف سنت رسول الله وتفسیرفران ایشان را تفسیربه رای بدانند ونهجه البلاغه ایشان ساخته وپرداخته دیگران بدانندهمچنان که مشرکین این نسبت را درباره قران به رسول اکرم صلواته الله علیه اله والسلم میدادند-حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هرکس بهشتی بود شفاف به شخص خوداش ودیگران فرموده است ولی فردی اگرجهنمی بود به افرادخاصی فرموده است وپس از رحلت جانسوز ایشان صلواته الله علیه واله والسلم هرکس ادعای بهشتیبودن برای کسی کند ومسلم است به تواتر نمیرسد وکاذب است ودربین بهشتی ها- تها مائده اسمانی برای اهلبیت مکرم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رسید که تضمین بهشتی بودن انان نیز هست – ودر مشکلات همیشه حضرت اش سین راسپر کرد وهمیشه خداوندمنان اورا موفق ساخت کهدر طول تاریخ انبیا علیهم السلام نادر است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به تحقیقات در دانشگاه شرکت جهانی دانشگاهی توکیو- دانشگاه توکیو- که ریس دانشگاه معتقد است بایددانشگاه بهصورت شرکت جهانی تحقیقات بیاید وشرق وغرب درهم ذوب شوند وبهترین جاهم ژاپن است ولی چرا روس ها دانشگاهی معتبر جهانی انها درانجه حضورنداردشاید به روابط سیاسی مربوط باشد- ریس دانشگا معتقد  است که سطح لیسانس برا ای ارتق دادن کافی است ولی سابق دویست وپنجاه سال این دانشگاه که توسط دربار پشتبانی میشود وتوانست دانشگاه های چهارصد سال را پشت سر بگذارد از دبیرستان شروع کرد وانهمتقلید از بربرها یعنی غرب که بر اساس ملاک کنفسیوس بربر بودند ودبیرستانها مخصوصی کهجائی که سنتا درعلمی قوی بودند مانند هن –گوکه درپزشکی سنتی قوی بود دروس خودرا دردبیرستان تنظیم کرد وسپس انرا ارتقا به دانشگاه کرد حتی میشود از دبستان شروع کرد- شاید دراسلام درتحت تاثیر مسیحیت به علم توجه خود را کم کردند وبه همین علت حضرت علی علیه السلام هشدار لازم راداده بود- شخصی بنام اقای میشل سلیقر درامریکا در سال 1974 متوجه شد که درسلول های موجودات دارای حرکت بخصوص سلول های دم دارکه بیشتر درعضلات هستند یک نیروی بسیار قوی بوجود می اید که چند نوع سوخت استفاده میکند وهیدرژن راتبدیل به اب میکنئد وانرژیس فوق العاده زیادایجاد میشود وپرت ان درحدصفر است – تحقیقات نشان میداد  یک موتورکه مواد دریک قالب بسته شده به حرکت درمیاورد ویک سیم فیلامنت مانند تنگستن درچراغ که توسط یک میکرو الکتورنیک گرم میشود که باعث انرژی زیادی میشود که باعث چرخش موتور میشود ومواد را میچرخاند بخشی که موتور درقابی قراردارد به ان اصطلاحا": استاتور:" گفته میشود که نفش هیدرژن ویونها بسیار بارز است بین سیم وموتور چرخنده دوباکتری وجود دارد- یک- ای- کولی که این باکتری کار موتور را انجام میدهد این متور سطحی رابنام فلاگلار را بچرخش در میاورد وباکتری دیگربنام سالمونئلا که باعث میشود از انرژی بدست امده که از اختالف پتانسیل یون ها حاصل میشوددربین داخل سلول وخارج سلول که نقش با غشادارد انرژی را درمحاصر قرار دهد که بیان دقیق ان هنوز مشخص شده است .ژاپونی بعداز امریکا سعی وافری دراین زمینه کرده اند تصور بران است که تبدیل این انرژی بر ای بخش های مختلف سلولی کار پورتین ها باشند که درداخل استاتور انجام میدهند وسطوح یاد شده –  ملوکلها را بشدت تحریک میکنند ویون ازاد ی یا پروتین ازاد از حالت ازاد به حالت متصل شده به یون های دیگر درمیاورند واز سیم ها تعدادزیادی موجود است که سیم هاهم درحاال چرخش هستند یون هاهم احتمالا یون سدیم ودیگریون ها هم شرکت دارند تحقیات در دانشگاه ژاپون توسط پرفسوراقای – نیشی هارا وکمکاش اقای اکایو-کیاتو انجام میگیرد که بخش ملولکولی -بیو ساینس سلولی درحال ساخت مدل سه بعدی ساختمان پیچیده پروتونی- که سازگاری باسطح فلاگئلار موتور استاتور-mot-a/b–باشدکه میشود این موتور رامانند موتور های یکجهت کار تشبیه کرد- میتوان چنین درک کرد تبدیل انرژِی به میکانیک حیاتی که بهترین روش برای سوداوری بودن تاثیرات انرژی است تحقیقات توسط مبتکران نشان میدهد که موجودات تک سلولی وخزه درپرندگان وجانداران باعث میشود عفونت ریه های انها تسوط این میکانیزم محاصره شده وسپس ازبین برود


ارسال شده در توسط علی

روزنامه افغانستان, Afghanistan Newspapers, Daily Afghanistan

The Daily Afghanistan

صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

شنبه 13 سرطان 1394

دنبال کردن @TheDailyAfg » نقش علما در مبارزه با تروریزم

نقش علما در مبارزه با تروریزم

پنج شنبه 11 سرطان 1394 - محمد رضا هویدا

ماه  مبارک رمضان در دین اسلام ازاهمیت خاصی برخورداراست. یکی از خصوصیات این ماه این است که فرصتی برایمسلمانان به وجود می آید که آنهابتوانند با قران و متون دینی و همین گونهبا علما و مفسران قران ارتباط برقرار نمایند. مردم می توانند با استفادهاز این فرصت باری دیگر به متون مقدس و تفاسیر آنها مراجعهکنند.

غباری که بر اثر دوریاز متون مقدس و علما و به خاطر اشتغال به کار ونداشتن فرصت بر ذهن و ضمیر آنها نقشبسته است را از بین ببرند.

 به راستی این ماه می تواند برای مسلمانان بهترینفرصت برای از بینبردن ریشه های اختلاف و کینه و نفاق باشد و همین گونه از این ماهحد اقلبرای شناخت نارسایی ها و کاستی هایی که دامن گیر مسلمانان است باید استفادهشود.

آن گونه که دیده می شود،بخشی از شبانه روز، مساجد باز هستند و مومنیندر حال عبادت در مساجد می باشند و درعین حال علمای اسلام نیز در مسجدهستند و در ارتباط مستقیم با مومنین می باشند. رسیدگیبه مشکلات مومنین وخصوصا مشکلات محیطی که در حیطه صلاحیت و وظایف مومنین می باشد،می توانددر قدم اول باشد.

 قدم بعدی مشکلاتی در سطح ولسوالی و ولایت است کهمی باید به بحث وبررسی قرار گیرد و به همین ترتیب به مشکلات به تناسب میزان تاثیرشانبایدرسیدگی شود.

 بنا بر این این ماه حد اقل باید بتواند مسلمانانرا به توجه به امور فردی، جمعی و همگانی وادار سازد.

 در غیر این صورت به صورت یقین باید به بخشی از کاردوباره نگاه کرد.

 اگر بعد از ماه مبارک رمضان کسی نتوانسته باشد نفسخود را تزکیه کند واز گناه و معصیت بگذرد و به خلوص نیت و کردار نیک نرسد، باید بهآنچهانجام داده دوباره ببیند و تلاش کند تا دریابد که چه مشکلی در عبادت اووجود داشتهاست.

همین طور اگر ما نتوانیمبه مشکلاتی در محدوده وسیع تری برسیم و حل شان کنیم، نیز باید به کردار و رفتار خودبیاندیشیم.

 اگر بعد از یک ماه عبادت و روزه و نماز، در میزانرسیدگی به فقرا و دربرآورده شدن آرزوهای کودکان بی سرپرست هیچ تغییری ایجاد نشد، ماباید ازخود بپرسیم، چگونه است که یک فقیر و یا یتیم مورد همکاری و لطف کسانی قرارنگرفته استکه بارها در روز به احسان و همکاری با براداران مومن خود دعودمی شود.

در مورد مسایل کلان کشورینیز، در حالی که دشمنان مردم افغانستان تحتنامهای مختلف به سربازگیری شروع کرده اندو مردم را به کشتار مومنین دعوتمی نمایند و امنیت و آسایش را بر مردم افغانستان حرامکرده اند، اما شماریاز علما سکوت کرده اند و نمی خواهند از موقعیتی که دارند برایآگاهی دهیبه مردم افغانستان استفاده نمایند.

بحران بی اعتمادی در افغانستانکه به خاطر ناآگاهی و همین گونه سوءاستفاده شماری از فرصت طلبان به وجود آمده استبه خاطر فعالیت گروه هایتروریستی است که از اعتماد مردم افغانستان تحت نام مذهب ودین سوء استفادهمی شود.

سالهای زیادی ماه رمضانآمده و به پایان رسیده است، ولی به امنیت و آسایش و رسیدگی به فقرا و نیازمندان کمتررسیدگی کرده ایم.

در دین اسلام هیچ گناهیبالاتر از شرک به خدا و کشتار یک بی گناه وجود ندارد.

اما در همین ماه مقدسدیدیم که ده ها تن از هموطنان ما به بهانه هایمختلف در عملیات های انتحاری و انفجاریو آدم ربایی کشته شده و می شوند.

علمای اسلام نباید تنهابه بیانیه های مطبوعاتی اکتفا نکنند بلکه بایدبه حرکت های هماهنگ و جدی برای برقرارینظم و امنیت و عدالت اقدام کنند.

 

بسم الله الرحمن الرحیم- برگرفته از سایت(www.dailyafaghanistan.com


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- فرض کنیم سازمان ملل متحد- بتواند در یک طرح وچهارچوب کلی به یک تفاهم نسبی برسد که بتدریچ به شکل حقیقی وحد واندازه واقعی نزدیک شود ولی هرگزدر جزئیات موفق نخواهد شد- وخط قرمز کلیدی درسرجای خود خواهند بود- متن واحد تنها از طریق خداوند منان قابل پذیرش اکثریت خواهد بود وعده ای وبعضی باز با ان مخالفت خواهند کرد- مگر بالاجبار به ان تن دهند- امادگی روح وروانی میبایست از طریق یکعقل کامل بوجود بیاید- نه از طریق احساسات ویا اجبار ومیبایست امراض روانی وجهل وندانم کاری ونواقص ومعایب افراد شفا پیدا کنند وتخلیه شوند وبه اخلاق الله که اساس حکمت وعقل ورحمت است ازارایش وتزئین پیداکنند-اساس خلقت برای رحمت است- که میبایست درک این عرفان  ومعرفت  وچه ازلحاظ نظری وعملی به مهارت کامل برسند- وافراد  تقریبا هم اندازه شوند- وچالش های جهانی باید  دراین مسیر حرکت کند  وهسته نیرومندی راهم بوجود اورد-دراین راستا ملت هامیتوانند- ظرفیت وتوان خودرا بالا ببرند- وبر چالش های کاذب پیروز وموفق شوند- تا زمانی که اختلافات زیاد وبعضا باهم تضاد دارد چهرچوب های کلی قادر به تقرب افکار واندیشه هانخواهند بود- میبایست نظریات وبرنامه ها ملتها هم پوشانی ودریک راستا باشند- موافقت های تکنیکی وتاکتیکی حلال مشکلات نخواهد بود- استراتژی چالش ها زمانی به یک نتچه نائل میشود که به یکمنش وادبیات واحد برسند- این که وسعت ظرفیت شخصیت های سیاسی که وسعت زیادی بیابد خط قرمز ها واستراتژِی ملت را درهم نخواهد ریخت یک شعار توخالی است ارزشها- قوانین-دیدگاه ها واستراتژیک ها وخط مشی ها درجائی باهم برخورد خواهند داشت مطالبی مانند شجاعت سیاسی وتحمل کردن- وکوتاه امدن دربسیار موارد امکان پذیر نیست- دیپلماسی بدون یک ایدولوژی خاص یکنوع نفاق وحماقت است وباید گفت ایدولوژی شاگرد مستمع ازاد ندارد-به نظر میرسد که سازمان ملل متحد میخواهد یک ایدولوژی فراگیر بوجوداورد که ایدو لوژِی ها دیگر خودراتابعی ازان بدانند-چنین چیزی امکان ندارد  تضادهای درونش انرا نابود میکند—استفاه بهینه از جمع زمانی امکان پذیر است که به مجازات کسی نی انجامد وانهم باید دریک درک عمومی برجسته وبا نکات ممتاز دریک چهارچوب منطقی صورت بندی شود- که مثلا حقوق بشر بتواندبه این اهداف نایل شود-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- فرض کنیم سازمان ملل متحد- بتواند در یک طرح وچهارچوب کلی به یک تفاهم نسبی برسد که بتدریچ به شکل حقیقی وحد واندازه واقعی نزدیک شود ولی هرگزدر جزئیات موفق نخواهد شد- وخط قرمز کلیدی درسرجای خود خواهند بود- متن واحد تنها از طریق خداوند منان قابل پذیرش اکثریت خواهد بود وعده ای وبعضی باز با ان مخالفت خواهند کرد- مگر بالاجبار به ان تن دهند- امادگی روح وروانی میبایست از طریق یکعقل کامل بوجود بیاید- نه از طریق احساسات ویا اجبار ومیبایست امراض روانی وجهل وندانم کاری ونواقص ومعایب افراد شفا پیدا کنند وتخلیه شوند وبه اخلاق الله که اساس حکمت وعقل ورحمت است ازارایش وتزئین پیداکنند-اساس خلقت برای رحمت است- که میبایست درک این عرفان  ومعرفت  وچه ازلحاظ نظری وعملی به مهارت کامل برسند- وافراد  تقریبا هم اندازه شوند- وچالش های جهانی باید  دراین مسیر حرکت کند  وهسته نیرومندی راهم بوجود اورد-دراین راستا ملت هامیتوانند- ظرفیت وتوان خودرا بالا ببرند- وبر چالش های کاذب پیروز وموفق شوند- تا زمانی که اختلافات زیاد وبعضا باهم تضاد دارد چهرچوب های کلی قادر به تقرب افکار واندیشه هانخواهند بود- میبایست نظریات وبرنامه ها ملتها هم پوشانی ودریک راستا باشند- موافقت های تکنیکی وتاکتیکی حلال مشکلات نخواهد بود- استراتژی چالش ها زمانی به یک نتچه نائل میشود که به یکمنش وادبیات واحد برسند- این که وسعت ظرفیت شخصیت های سیاسی که وسعت زیادی بیابد خط قرمز ها واستراتژِی ملت را درهم نخواهد ریخت یک شعار توخالی است ارزشها- قوانین-دیدگاه ها واستراتژیک ها وخط مشی ها درجائی باهم برخورد خواهند داشت مطالبی مانند شجاعت سیاسی وتحمل کردن- وکوتاه امدن دربسیار موارد امکان پذیر نیست- دیپلماسی بدون یک ایدولوژی خاص یکنوع نفاق وحماقت است وباید گفت ایدولوژی شاگرد مستمع ازاد ندارد-به نظر میرسد که سازمان ملل متحد میخواهد یک ایدولوژی فراگیر بوجوداورد که ایدو لوژِی ها دیگر خودراتابعی ازان بدانند-چنین چیزی امکان ندارد  تضادهای درونش انرا نابود میکند—استفاه بهینه از جمع زمانی امکان پذیر است که به مجازات کسی نی انجامد وانهم باید دریک درک عمومی برجسته وبا نکات ممتاز دریک چهارچوب منطقی صورت بندی شود- که مثلا حقوق بشر بتواندبه این اهداف نایل شود-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- کلمه( eaves) یعنی بخشی از زیرشیروانی که کلفت است وخارج از دیوار است وکلمه(drop) یعنی قطره وقطره قطره چکیدن- روی هم یعنی استراق سمع-ر سفارت خانه ها غالبا یک اطاق استراق سمع است ویک اطاق شیشه ای ضد استراق سمع است- یک نقاشی سیاسی در داخل سفارت امریکا کشیده شده است مناسب که توضیحدهند فرد به ظاهر عرب که قیلان میکشد وبچه ای شیشه شیر بزرگی درحال نوشیدن است ودیگر سمبل هاکه تصویر اش  درسایت- سی-ان-ان گذاشته شده است شرح دهند-داستان معمای سر به مهر فرار تاریخی جنابان  ریجارد مت که درحالی که بشدت مست بوده است وچندمایلی مرز کانادا پشت یک درخت افتاده خوابیده بوده است وبه اخطار پلیس ها اعتنائی نکرده است وبا یک تفتگ گژ- بیست میلی تیارانداری میکره است کشته شد وداوود سوت چد کیلومتر پائین ترپس از مجروح شدن دستگیر میشود- ازاول مشخص بود که در بازداشتگاه تحقیقاتی برجسته خارج شهر نیویورک کلینتون- نیویورک که بیشترین امنیت را دارا است فرار انها ساده نخواهد بود که هنوز در موسسه پلیسی تحقیقاتی فوق تخصص نیویورک وسپس اف-بی-ای پلیس سرتاسری امریکا تحقیقات ادامه پیدامیکند اقای سوت فاش کردن این بار دوم است که ما فرار کردیم وشش نفر هم قبلا فرار کردند میبایست پول هنگفت ویک قدرت قاهره در پشت باشد متاسفانه دراغلب پلیس های جهان مافیای موادمخدر نفوذی زیادی دارند وافرادی زیادی مانند همین باز داشتگاه را الوده میکنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99