سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم—":پارادیم – شیفت": قبل ازانکه وارد بحث شوم- این نکته بیان کنم- رابطه انسان واجتماع انسانی بطبیعت ومقایسه- باهم باید درنظر داشت که انسان یک بعد طبیعی وبقول علما حیوانی ولی یک بعد فرشته گونی دارد  که خارج ار بعئ حیوانی است با عالم فرشتگان هماهنگی وهمگونی دارد- بعنوان نمونه جناب اقای داروین در اندک جائی انسان مانند طبیعت است لذابعداخواهیم کرد تئوری ایاشان یابهتر بگویم پارادایم ایشان که توضیح خواهم داد دربعضی جاها جواب نمیدهد ودربعضی جاها به بن بست میرسد که مورد مسخره افکارعمومی ونویسندگان شده است- تئوری همیشه یک جهت دارد- مثلا دلیل توسعه یک ستاره ویا  دلیل کاهش یک ستاره- یک تئوری دیگر است ولی وزن اضافه کردن ویاکاهش وزن یک ستاره یک پارادایم است-جناب اقای": فیگن بااوم ": که تئوری هرج ومرج وبحران دراتم را اثبات کرد از این مطلب نتجه گرفت که هرچقدرسرزمین ها به لم یزرع بروند(وحشی بودن) افراد زیادانجا اهل چنگ وجدال هستند- زیرا منفعت لازم را بدست نمیاورند-البته باداشتن شرایطی حال بگویئم اغلب اینطور است لذا ایشان درفیزیک به این نتجه رسید که بحران دراتم بعضی قسمت ویا کل ان انرژی لازم رابدست نمیاورند واین موضوع باعث ایجاد تفکرات زیای دردانشمندان کرد- پارادام- شیفت- که یک پارادام- اولا درخوداش تاثیرات داخلی وخارجی را میپذیرد ولی سرانجام درجهت تکامل گام میزند نمونه ان فردی موهای جلوی سرش میبنید درشناخت اول از یک شناخت ظاهری است بعد متوجه میشود که این مو نمیتواند رشداش درخوداش باشد به ریشه مو میرسد میشود پارادیم- حال تاثیرات داخلی وخارجی درمو اثردارد چناچه سرانجام بهسمت تکامل برود –میشود پارایم-شیفت


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بدنبال یک انقلابی مسلمان سربینکاکه دریک روزنامه ای مقاله مینوشت سر از روزنامه(mrt.com) تکزاسی دراوردم- خبر جالب اول کتابفروشی  سگهای خوشبخت –افتتاح شده است- خبری خوش برای حقوق حیوانات-!! ودوم کارباره ای ساده وارزان برای کابوی ملنگ تلبیغ کرده بودند ولی ازهمه مهمتر- باشگاه کتاب این روزنامه- کتاب خاطرات خانم-": سارا-هپولا تکزاسی مقیم مانهتن نیویورک که از طرف کتابفروشی امازون بهترین کتاب این ماه شده است در سایت امازون جناب- ادریان-لی انگ نقدی نوشته است که ترجمه خواهد شد- در نیویورک تایمز- وانترتینمنت ویکلی ودالاس ابزرور هم نقد هائی نوشته شده است وهمین یکمطلب برای عظمت اسلام کافی است حداقل به این نصیحت گوش کنند بخصوص جناب اقای اوباما که نسخی ازانبرای مافیای مشروب سازی ارسال کند وخودشان هم تنبه حاصل اید—مقاله- جمع کردن انرژی وهمت وشکستن نجیب وبا احترام بودن قلبی-سارا هپولادر خاطرات اشدر کتابی  بنام فیوز پراندن(مغزی) وجدا شدان از گروه کمک به افاردی که معتاد به الکل هستند ولمس پوستی  به تعدادزیاد باان بیش از سی بار- وچنین عددی یک نویسنده  موفق-در منهتن- هپولا بازگشت در شب که الکل را دراغوش- مداوم مشرو خوردنش او را ازیک زن خاص دلربا به یک حیوان غیر قابل کنترول دراورد- هپولا مداوم فیوز میپراند اومتوانست برای جهانیان یک اسوه باشد بشرطی که کاملا هوشیار ودرحس- وحال اگاهانه باشد- اما حافظه خوداش را ازانچه انجام داده است ازدست داد- فیوز پرانی اورا به سمت سکسی شدن بامردان عجیب کشاند واجبار با چنین دوستانی-  باعث هشدار به او که به عقب باز گردد- وبعد از چند استارت ناموفق هپولا- نهایتا هپولاجریان فرایند کارسخت خودرا بخوبی به پایان رساند وازالودگی پاک شد-صدای هپولا- یک صدای دلگرم کنند همراه با عصبانیت وخودخوری که درلبه وسمت خردمندی قرار دارد وهنوز خام است – اما توقف کردن از صرف مشروب که مورد خواست اودیگر نیست وقدرت باز گشت به اصالت های  نیک اش چناکه اوپرتوی برتصمیمات بد اش برانها اندخته است- رامشاهده نمیشود- مابخوبی این حقیقت رامیدانیم در فرهنگی زندگانی میکنیم که زنانی که مشروب سبک برای ملنگ شدن صرف میکنندشامال قابل توجه ملاکی است دارای قدرت وهمت زنانه هستند- شما نباید خیلی اشتیاق ئدل به صرف مشرو بسپارید که تنها عامل پر جاذبه شما شود( مانندگندم خوردن حضرت ادم علیه السلام)- که تحت تاثیر|": فیوز پرانی شوید) ولی برای ان هائیکه باید نگران بود که یا میشناسیم- که  مانند ایشاندرحال تلاش هستند سرانجام خانم هپولا فرد را با داستانش بسیار خوشحال وامیدوار میکند- که میتواند راه خروج از لانه تنگ خرگوشی مشروب شد- برای شما رسانه های امریکاهم باید دلنگران شد که اصل عیسی بدینش اش وقیصر هم بدین ا ش راقبول کرده اید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بدنبال یک انقلابی مسلمان سربینکاکه دریک روزنامه ای مقاله مینوشت سر از روزنامه(mrt.com) تکزاسی دراوردم- خبر جالب اول کتابفروشی  سگهای خوشبخت –افتتاح شده است- خبری خوش برای حقوق حیوانات-!! ودوم کارباره ای ساده وارزان برای کابوی ملنگ تلبیغ کرده بودند ولی ازهمه مهمتر- باشگاه کتاب این روزنامه- کتاب خاطرات خانم-": سارا-هپولا تکزاسی مقیم مانهتن نیویورک که از طرف کتابفروشی امازون بهترین کتاب این ماه شده است در سایت امازون جناب- ادریان-لی انگ نقدی نوشته است که ترجمه خواهد شد- در نیویورک تایمز- وانترتینمنت ویکلی ودالاس ابزرور هم نقد هائی نوشته شده است وهمین یکمطلب برای عظمت اسلام کافی است حداقل به این نصیحت گوش کنند بخصوص جناب اقای اوباما که نسخی ازانبرای مافیای مشروب سازی ارسال کند وخودشان هم تنبه حاصل اید—مقاله- جمع کردن انرژی وهمت وشکستن نجیب وبا احترام بودن قلبی-سارا هپولادر خاطرات اشدر کتابی  بنام فیوز پراندن(مغزی) وجدا شدان از گروه کمک به افاردی که معتاد به الکل هستند ولمس پوستی  به تعدادزیاد باان بیش از سی بار- وچنین عددی یک نویسنده  موفق-در منهتن- هپولا بازگشت در شب که الکل را دراغوش- مداوم مشرو خوردنش او را ازیک زن خاص دلربا به یک حیوان غیر قابل کنترول دراورد- هپولا مداوم فیوز میپراند اومتوانست برای جهانیان یک اسوه باشد بشرطی که کاملا هوشیار ودرحس- وحال اگاهانه باشد- اما حافظه خوداش را ازانچه انجام داده است ازدست داد- فیوز پرانی اورا به سمت سکسی شدن بامردان عجیب کشاند واجبار با چنین دوستانی-  باعث هشدار به او که به عقب باز گردد- وبعد از چند استارت ناموفق هپولا- نهایتا هپولاجریان فرایند کارسخت خودرا بخوبی به پایان رساند وازالودگی پاک شد-صدای هپولا- یک صدای دلگرم کنند همراه با عصبانیت وخودخوری که درلبه وسمت خردمندی قرار دارد وهنوز خام است – اما توقف کردن از صرف مشروب که مورد خواست اودیگر نیست وقدرت باز گشت به اصالت های  نیک اش چناکه اوپرتوی برتصمیمات بد اش برانها اندخته است- رامشاهده نمیشود- مابخوبی این حقیقت رامیدانیم در فرهنگی زندگانی میکنیم که زنانی که مشروب سبک برای ملنگ شدن صرف میکنندشامال قابل توجه ملاکی است دارای قدرت وهمت زنانه هستند- شما نباید خیلی اشتیاق ئدل به صرف مشرو بسپارید که تنها عامل پر جاذبه شما شود( مانندگندم خوردن حضرت ادم علیه السلام)- که تحت تاثیر|": فیوز پرانی شوید) ولی برای ان هائیکه باید نگران بود که یا میشناسیم- که  مانند ایشاندرحال تلاش هستند سرانجام خانم هپولا فرد را با داستانش بسیار خوشحال وامیدوار میکند- که میتواند راه خروج از لانه تنگ خرگوشی مشروب شد- برای شما رسانه های امریکاهم باید دلنگران شد که اصل عیسی بدینش اش وقیصر هم بدین ا ش راقبول کرده اید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- یک پیشنهاد- جریان روند مذاکرات هسته ای ایران سمبل سیاست ملی ایران است-که در سطح جهانی- نشان دهند عزم یک ملت قهرمان اسلامی ناب است که عقده ها وتبیعض ها ونفرت ها ومنافع های نامشروع شیطانی سعی میکند که قدرت واحترام این ملت وامت رابه ضعف وترس ورقت بکشاند واز پیشرفت منطقی وانسانی والهی اش جلوگیری کند وما میبایست یک روز بنام روز سیاست ملی به پاس این همه ایستادگی وزجر کشیدن وحماقت دیگران را به جهانیان وملت خود تعلیم ویاداور کنیم میبایست دروس تابستانی دانشگاهی  چه ملی وچه بین المللی با ضبط گفتمانهای مربوطه وتحقیقات درتمام ابعاد ممکن را بصورت درس  تعلیم دهیم تا ساختمان حقایق اسلامی-ایرانی برای جهانیان وملت پرافتخار مشخص ومبرهن شود واین سنتی است که خداوندمنان هم به ان عمل کرده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به –کتاب سفیر – بخش چهارم- بحثی را استادمعزز جناب اقای دکتر محمد جواد ظریف  رحمت الله علیه بیان کردند که بحث کلیدی است وبحثی اول انقلاب روشنفکران با انقلابیون داشتند- یک جمله انگلیسی اوردند- تعبیر ازمن است  پیش بینی هائی که چون چراغ  هائی که جادهای را روشن میکند یعنی جاده های دیگر خاموش هستند این تعبیر را من از اماصادق علیه السلام گرفته ام- دراین مورد سکولار واسلامی های ناب وحدت اشتراک دارند ولی درعمل بسیار متفاوت هستند- درقران میفرماید به اربابان برده ها چناچه این برده فردی مومن است وکنیزی هم یا دختر ویا زن ازاده ای هم کهمومن است بخواهند باهم ازدواج کنند شرایط رافراهم کنید من گشایش میدهم واگر دختر مومنی وبا مردمومنی حداقل زندگانی دارد ازدواج کند من گشایش میدهم وگرنه صبر کنند- اسکناس بخود خود ارزش ندارد وبقل حضرت استاد مرحوم ایتالله زبرجد بار رحمت الله علیه بارها فرمودند پیمبر اکرم صلوالته الله علیه از اسکناس مطلع بود ولی دستورنداد- دستورات الهی پشتوانه الهی دارد در ژاپن- ایتالیا- انگلستان این حداقل زندگانی بلکه بیشتر هستند ولی ازدواج نمی کنند میگویند باید رفاه نسبی باشد چرا پشتوانه انها وضعیت اقتصادی موجود است پس تمام دستورات الهی پشتوانه الهی دارد و انقلابیون میگفتند مابراساس دستورات الهی باید حرکت کنیم نه دستورات سکولاری البته باید گفت اراجتهادی پر وپیمانی لازم است ساده نیست- یک روحانی مشهوردرشیراز بودکه اهالی کی روستا ازشهرستان کازرون ایاشن تعریف میکردمن از بچگی مداوم مریض میشدم ودکتر ها جاب میکردند ومادرم من به خانواده روستائی میداد که زمانی که من فوت کردم انها دفن کنند چون قادر مرگ من  را ببیند وامام حسین علیه السلام منراخوب میکرد وبه همین علت من طلبه شدم حافظه وحشتناکیداشت وتبحری عجیب درادبیات که غالبا کشرهای عربی خلیج فارس برای ایاشن دست وپا میشکستند- ایشان میفرمود منرا امام حسین علیه  هدایت میکند جوانان برومند غالبا روتائی وبیشر از ازاطراف کازرون به دل من روشن میشد ومیگفتم که امام حسین علیه السلام حلول کرده است درامام الخمینی رحمت الله ولی درمنبرهای شهری میگفتم وظیفه ما امام حسینی نیست وظیفه ما حضرت زینبی سلام الله علیها است واین بدل  من می افتاد- از امام صادق علیه السلام پرسیدند در زملن غیبت راه راچگونه تشخیص میدهند به تعبیرمن ان جاده ای که چراغ اش روشن است ولی ما درهرحال وظیفه داریم دستورات دین چه قابل عمل باشد ویانباشد مطرح کنیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم- یک سیاستمدار سوئدی فرمودند که سوئدی ها گوشت حلال نخورند چون ممکن است مسلمان شوند احتمالا کتاب ملانصرالدین  اصفهانی را خوانده است- مغول بهترین غذا انها گوشت اسب بود به دریا که رسیدند نظر شخصی است براساس اسطوره شناسی عمومی گفتند نهنگ بهترین است چون هم قوی است وهم همه چیز میخورد ماهی فقط اب میخورد شکار نهنگ در ده هزار سال پیش کاری بس مشکل وخطرناک بوده است انگلیسی میگویند خوک تربیت شده بهترین غذا است چون همه غذاهای مفید را میخورد –نخود ولوبیا وگوشت وبسیاری از علوفه ارزان قیمت ولی پرخاصیت را خوک میخورد گوشت بیشتر- شیر بیشتر وگوشت اش بسیار لذیذتر از گوسفند است شما نهنگ تربیت کنیدکه پرخاصیت باشد وخوک واسب- فردی جوان پای یک منبری نشسته بود وایاشن درباره حالات قیامت صحبت میکرد که جزو چهارده معصوم واحیانا انبیا اعظام راحمت الله علیهم اجمعین  همه درمرحله اول برهنه خواهند جوانبعد از منبر رفت ان جناب این امر چه حکمتی دارد؟ خداوندمنان که غیور است؟؟ ایشان فرمودند شما زمانی که درقیامت تشریف خواهید داشت این سئوال را اخداوندمنان بپرسید شایدخداوندمنان میخواهد قدرت نمائی کند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-برگرفته از سایت (sabaz1318saiedali-parsiblog.com)از وقتی که یاد داریم وخطبا بالای منابر ونویسندگان در کتابها قید کرده اند امیر المومنین مظلومترین انسانهاست حتی خود حضرت فرمود: ما زلت مظلوماً( ما زال در ادبیات عرب دلالت بر همیشگی بودن یک چیز است در گذشته وآینده) امیرالمومنینی که اشرف مخلوقات بعد نبی مکرم اسلام می باشد وبا آن همه فضیلت ومقام نزد خداوند متعال که فضائل علی وشخصیت علی را بنا به روایتی از نبی مکرم اسلام کسی نمیداند جز خدا ورسول خدا.فقط به یک روایت بسنده می کنم وعزیزان را به کتب روایی شیعه واهل سنت  در باب فضائل امیرالمومنین ارجاع می دهم.

قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم :

 

من أراد أن یَنظُرَ إلی إسرافیل فی هیبته و الی میکائیل فی رتبته و الی جبرئیل فی جلالته و الی آدم فی علمه و الی نوح فی خشیه و الی ابراهیم فی خُلَّته و الی یعقوب فی حزنه و الی یوسف فی جماله و الی موسی فی مناجاته و الی ایوب فی صبره و الی یحیی فی زهده و الی عیسی فی عبادته و الی یونس فی ورعه و الی محمدِ فی حسبه و خلقه ،‌فلینظر الی علی . فأن فیه تسعین خصلة من خصال الانبیاء جمعها الله فیه و لم یجمعها فی احدٍ غیره .                            (ینابیع الموده جلد 2 ، باب 56)

رسول خدا (ص) فرمود : هر کس اراده کند ، اسرافیل را در هیبتش و میکائیل را در رتبه اش و جبرئیل را در جلالتش و حضرت آدم را در علمش و نوح را در خشیتش و ابراهیم را در دوستیش و یعقوب را در حزنش و یوسف را در جمالش و موسی را در مناجاتش و ایوب را در صبرش و یحیی را در زهدش و عیسی را در عبادتش و یونس را در ورعش و حضرت محمد (ص) را در حسب و خلقش تماشا کند به علی بن ابیطالب (ع) نگاه کند ، براستی خداوند در او نود خصلت از صفات انبیاء را جمع کرده است که در غیر او جمع نفرموده اس.

با این همه ویژگی چرا علی مظلوم شد؟وچقدر مظلوم شد؟میزان غربت علی علیه السلام را باید از نخلستانهای مدینه وچاه های کوفه ومدینه پرسید که شبها همراز علی بودند.باید از پیرمرد جوزانی کوفه پرسید که هم غذای علی بوده.غربت به حدی است که می گفتند علی مگر نماز هم میخواند مسجد چه می کرد؟باید از تاریخ پرسید که چرا قبر آقای من وشما 130 سال باید مخفی باشد؟مگر علی چه کرد که حجاج بن یوسف 40 سال بعد علی آمد ودنبال قبر علی که جسارت کند وهتک حرمت کند به ساحت مقدس مولا؟علی که بیشترین خدمت را به فقرا ویتیمان کوفه کرد وبزرگترین ظلم هارا از همین یتیمان کوفه دید.مگر علی چه کرد با کوفیان 20 سال بعد فرزندش را به مسلخ کربلا کشاندند وآن جنایت عظمی را مرتکب شدند فقط به یک جرم چون از علی کینه به دل داشتند؟ مگر علی چه کرد که حمید بن قحطبه در یک شب 60 نفر از سادات هاشمی را به دستور هارون الرشید گردن میزند؟مگر علی چه کرد که 1400سال بعد،یعنی  الان در یمن وعراق وافغانستان وسوریه و....شیعه را قتل عام می کنند فقط وفقط به یک جرم چون محب علی هستند؟اگر میبینید در عراق وسوریه کودکان را حتی ذبح می کنند چون نامشان علی وفاطمه است اینها همه به خاطر کینه هایی است که از علی به دل دارند..... وهزاران سند دیگر بر میزان غربت مولایمان علی.

حال چرا غریب ومظلوم بود؟

تاریخ صدر اسلام را بنگرید.از همان روز اول دعوت علنی پیامبر نام علی می درخشد. با اینکه کودک است ولی به نام جانشین پیامبرمعرفی می شود.در سختی ها کنار پیامبر است.هرکجا خواستند اسلام را نابود کنند علی مانع شد.

وَ بَعْدَ اَنْ مُنِی بِبُهَمِ الرِّجَالِ وَ ذُوْبَانِ العَرَبِ وَ مَرَدَهِ اَهْلِ الکِتَابِ کُلَّمَا اُوقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ اَطْفَاهَا اللهُ؛پس از سختی‌های کوچک و بزرگ و بعد از اینکه گرفتار شجاعان نادان و گرگان عرب وکسانی از اهل کتاب که راه سرپیچی طی کردند، گردید، هرگاه جنگی می‌افروختند، خداوند آن را خاموش می‌ساخت.»

«اَوْ نَجَمَ قَرْنٌ لِلشَّیطَانِ وَ فَغَرَتْ فَاغِرَهٌ مِنَ المُشْرِکِینِ قَذَفَ اَخَاهُ فِی لَهَوَاتِهَا فَلا ینْکَفِئُ حَتَّی یطَاُ صِمَاخَهَا بِاَخْمَصِهِ وَ غَمَدَ لَهَبَهَا بِسَیفِهِ؛ [هر گاه] شاخ شیطان نمایان می‌گشت و فتنه‌های مشرکان دهان می‌گشود، [پدرم] برادرش علی علیه‌السلام را در کام آنان می‌افکند [و آنها را به وسیله او سرکوب می‌کرد] و او از این مأموریت‌های خطرناک باز نمی‌گشت، مگر زمانی که سرهای دشمنان را پای مال می‌کرد [و بینی‌های آنان را به خاک می‌مالید] و آتش جنگ را با آب شمشیرش خاموش می‌کرد.»( خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها.)

در لیلة المبیت آمدند کار را تمام کنند دیدند علی آنجاست.در بدر بزرگانشان به دست علی به هلاکت رسیدند.در احد مجددا آمدند وحتی پیامبر اکرم را زخمی کردند ولی باز علی مانع شد در خندق در خیبر و.....همیشه علی را مانع خود می دیدند.کار به جایی رسید که می گفتند مشکل ما که پیامبر نیست مشکل ما علیست.نتوانستند کاری از پیش ببرند..همیشه امیر المومنین پوزه آنها را به خاک مالید واینها کینه شد در دل آنها ولی تا پیامبر زنده است نمیتوانند تلافی کنند.لذاست که بلافاصله بعد رحلت نبی مکرم همه سفارش ها را کنار گذاشته وعقده های چند ساله خود را خالی نمودند.وهر روز بر دشمنی آنها با علی وآل عل ومحب علی بیشتر شد.

والسلام

التماس دعای فراوان.

 

 

 

 

[ منصور صابری ] [ سه شنبه 94/4/16 ]

مطلب بعدی :سخنان مهم استاد میرباقری در مدرسه علوی قم        مطلب قبلی : چرا خدا توبه را آفرید؟ 

 

-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99