سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب اقای عقیل هاشمی- از سایت کلمه- فرمودند قبر حضرت علی علیه السلام طبق سند شیعه وسنی قبر مغیرا بن شعبه است- اولا این قبر شریف امامجوا علیه به هارون الرشید معرفی کرده است وتمام ائمه صلواته الله اجمعین انرا تائید کرند طبق روایات تاریخی  با دفن حضرتعلی علیه السلام با همین مکانجور در می اید کرامات زیاد وحتی بعضیس علما شیعه صدای حضرت علیه السلام ازدرون ضریح شنیدند- سئوال بعدچرا – ائمه اطهار علیم االسلام سالگرد نگرفتند به همان دلیل که دفن حضرت زهر علیها السلام مخفی بود وقبر حضرت علی علیه السلام تا هارون الرشید وامامجواد علیه السلام مخفی بود وزوار امام حسین علیه السلام یامیکشتند ویا دست وپا قطع میکردند همچنان درکمونیست اجازه عزاداری  امام حسین علیه السلام نمیدادند وانگلستان اخیرا اجازه عزادارای میدهد وهمانطور ما اجازه یک کتاب خانه وهابیت درتهران نمیدهیم- دلیلی  اقائی اورده است من درشهر اسلامی سنی ندیدم وهمه وهابی هستند ایشان به سایت الازهرمراجعه کنند که تمدن اسلامی مصر را مدیون مملوکیان وفاطمییون-میداند وهابییون انسان های  مریض روانی میداند ایشان یکبار دیگر باچشم وگوش باز مشاهده کنند وسایت های برادرن اهل سنت درژاپون انها را وحشی میدادند که باعث شدن مردم بی جهت از اسلام بترسند- ایشان فرموده است دلی سنی شدن من همهمردم مسلمانان کشورهای اسلامی بیشتر اسم عمر وعثمان وابوبکردارند تا علی وحسن وحسین ومانند ان این دلیل بزرگ کنید دسایت خودبزنید وبه ان افتخار کنید که اگثریت ملاک است پس باید دین مسیحیت مشرک در ربوبیت چون خدائی بخشیده شده مخلوق است مور د قبول باشد- اما نفاق دروهابیت- دانشکده الازهر هزار ویک مبتکر .دانشمند اسلامی درحال چاب کردن است که نوزده وبیست جلد-ان بیرون امده است ومتعلق به کل کشور های اسلامی است اقای کامرون نخست وزیرانگلستان در جده در دانشگاه جده که ریس ان خانم دکتر قریشی است یک جلد از این کتاب رابه ایشان دادند که مغزایشان راباز کند- که میبایست احادیث رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ونهج البلاغه باشد- همین عربستان اصول دین وفقه اولیه طالبان را نوشت که دران  استنباط کرد که دختران نباید تحصیل کرد براساس یک حدیث که انها استنباطکردند این حدیث مطلق وهمیشگی است پس چرا دکتری زن وجوددارد درثانی اگر این چنین استنباطی درست باشد حضرت رسول اکرک صلواته الله علیه واله والسلم بهترین مرکب اسب راهوار است پس باید تنها اسب راهواررا داشته باشند

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- سلام الهی ودورد انبیا وفرشتگان  بران عظمتی که- بر خیررساندن- کمک کردن وهدایت کرد عجله داشت وبخاطر سعی فراوانش برا عدالت دفن شد-در راستگوئی  وبیان حقایق ملانند نداشت- برمدار ایمان چرخید وایمان ازچرخش او مشخص میشد- درنتجه هرقدم وهرجمله اش از عمق زیاد مذهب واحترام بسیارشدید به خداوند وحقایق مذهبی است-جناب ساساابن صوحان عبدی که ردفن علی علیه السلام شرکت داشت فرمود": مرگ برای تومبارک باد-تومتولد تمام کمالاتی که روی هم انباشته شدند که9 از عمق وعظمت وارزش بسیار والائی برخوردار هستند تو سمبل تلاشمسمتری که درجهت اعتلای کمالات باتمام مشکلات بودی که نیازمند قدرت روانی بیسار زیاد وفعایتهای جسمانی شدیدی بود وپر انررِژی خیره کنند ظاهر شدی بر فکرت وایده هایت کنترولی دقیق بود ودراین تجارت سوداوری خوبی  کردی- تو به جایگاه اصلی خود باز گشتی که در نزد خداوند منان است وتو را خوش امدخواهدگفت  وفرشتگانش دور حلقه واجتماع میکنند ومگویند من جزو پیروان توهستیم ودر خانه حضرت مصطفی صلواته الله علیه واله والسلمودر نزد ایشان خواهی بود وخداوندمنان تورا به نزدیکترین درنزد خود وحضرت مصطفی علیه السلام جای خواهد داد واز دست رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فنجان شربت راخواهی نوشید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- سلام الهی ودورد انبیا وفرشتگان  بران عظمتی که- بر خیررساندن- کمک کردن وهدایت کرد عجله داشت وبخاطر سعی فراوانش برا عدالت دفن شد-در راستگوئی  وبیان حقایق ملانند نداشت- برمدار ایمان چرخید وایمان ازچرخش او مشخص میشد- درنتجه هرقدم وهرجمله اش از عمق زیاد مذهب واحترام بسیارشدید به خداوند وحقایق مذهبی است-جناب ساساابن صوحان عبدی که ردفن علی علیه السلام شرکت داشت فرمود": مرگ برای تومبارک باد-تومتولد تمام کمالاتی که روی هم انباشته شدند که9 از عمق وعظمت وارزش بسیار والائی برخوردار هستند تو سمبل تلاشمسمتری که درجهت اعتلای کمالات باتمام مشکلات بودی که نیازمند قدرت روانی بیسار زیاد وفعایتهای جسمانی شدیدی بود وپر انررِژی خیره کنند ظاهر شدی بر فکرت وایده هایت کنترولی دقیق بود ودراین تجارت سوداوری خوبی  کردی- تو به جایگاه اصلی خود باز گشتی که در نزد خداوند منان است وتو را خوش امدخواهدگفت  وفرشتگانش دور حلقه واجتماع میکنند ومگویند من جزو پیروان توهستیم ودر خانه حضرت مصطفی صلواته الله علیه واله والسلمودر نزد ایشان خواهی بود وخداوندمنان تورا به نزدیکترین درنزد خود وحضرت مصطفی علیه السلام جای خواهد داد واز دست رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فنجان شربت راخواهی نوشید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-براران اهل سنت درمورد اهل بیت علیهم السلام اجمعین- یک مطلب اساسی را دقت نکردند شان نزول همراه باداستانی است کهان داستان قید میزند ونمیتوانید بدون دانستن داستان انربه صورت مطلق ویاانچه از ایه بطورعام درک میشود مورد توجه قرار دهید بعنوان مثال زمانی که قراندریک مورد درباره منافقین صحبت میکند منظور منافقین مدینه هستند نه منافقین کل عربستان که شامل منافقین بادیه  بشود وهمه میدذانستندکه انها سیزده نفر هستند که ریس انها عبدالله بن ابی  ابن ابی السلول است که بعضیهافکر میکنند کان انهادونفربودد زیرا به اختصارعبدالله بن ابی خطاب میشده است بعدا منافقین بادیه هامطرح شدند-دوم یک سری دیگر قران منافقین را تعریف کرده است که باز انها متعلق به مدبنه هستند وخداوندمنان فرموده است شماانهارا نمی شناسی وکسی انها نمی شناخت تا جناب خلیفه دوم فرمودند من وابوبکر جزو انها بودیم وزمانی ایه امد ماتوبه کردیم درثانی درادبیات عرب اگر جمع بیشترمردباشد جمع مذکر دارد واگرمرد وزن مساوی باشد باز جمع مذکر است واگر زنان بیشترباشند جمع مونث است همین قواعد منطقی باعث ارزش ادبیات عرب شده است نباید ایتقواعد رالوث کرد ودرحقیقت ارزش خوب قرانی را پائین اورد  در جنگ جمل این سئوالرا از خود بکنید جناب طلحه کشته شده است وحناب زبیر کشته شده است علت انکه امالمومنین متارکه جنگ ندارد یعنی اتش بس نداد به این معنا سرشتر مجروج که مثل گرگ زوزه میکشیید واگر دهانه اش رها میکردند خودرا به اب واتش میزد که میبایست ان بدبخت ذبح کنند ویک شتر بیاورند وحتی زمانی که امام حسن علیه السلام چهارزانوشتررازد باز از کجاوه بیرون نیامد یعنی جنگ ادامه کنند انهم چهار هزار افرادجمل درمقابل دوازده تا پانزده هزارافراد علی علیه السلام که همهقبالئل طرفدارحضرت علی علیه السلام پهلوان خود را اوردند وگفتند تماشاچی نشوید وقهرمان طرف مقابل را نابود کنید ام المومنین ازترس دوسال زندانی شدن تسلیم شد ومیگویند دوقبیله طلحه وزبیر هرمردی ده حتی بیشتر زن میگرفت باز مرد کم می امد –کمی دقت کنید وبه دیگرایات قران که علاقه ای ندارید نظری بی اندازید مسئله بخوبی حل میشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به کتاب گرانسنگ – بخش – سوم-": اقای سفیر": مطالب بسیار ارزنده- استادمعززجناب اقای دکتر محمد جواد ظریف_ رحمت الله علیه – نظریات شخصی است0- ایشان بحثی از قدرت کرده است صفاتی ایشان مورد مطالعه قرار دادند همه انها شمشیر دو دم هستند - یکی از انها قدرت است- خانم استادانگلیسی  میفرمودند- مادرطول تجربه به این نتجه رسیدم که بعضی ها گرگ انسان هستند وکسی این تئوری  رانداشته باشد واین احتیاط را نکند سرانجام با شکست ها پی درپی روبرومیشود موشک های اتمی فرانسه هدف قرار داده است چون ممکن است ناپلونی پیدا شود والمان را هم -هم چنین چون ممکن است هیتلری پیدا شود- برای چه ما درب خانه قفل میکنیم مردم که دزد نیستند اندک افراد دزد هستندولی بخاطر انها درب منزل قفل میشود وماشین اژیرضد دزد دارد- پس قدرت باید باشد نمونه ان کشور سوریه فکر میکرد که کشور اردن مسلمان است واز سوریه هم میترسد وکاری نمی کند وکشور لبنان- مسلمان است وضعیف است وهمچنین عراق وترکیه من سوریه داشتم شهری کنار کوه جولان بنام قنیطره که اسرائیل انرا درهم کوبیده است راهنما من یک عرب ایرانی بود که درل دانشگاه دمشق  زمین شناسی میخواند نزدیک قنیطره- سنگرهای بتونی بسیارمستحکم برا اساس تاکتیک های روسی ساخته بودند که هم انها خالی بود من گفتم انه به مرخصی رفتند گفت نه اسرائیل گفته است شما اگر نیروی درجولان بیاورید ما نیروی بیشتر میاوریم وسرانجام موشکهای اتمی امریکا درسمت ما وموشک های اتمی شوروی درسمت شمال قرار میگیرد ولی ماقول می دهیم هیچگاه به سوریه حمله نکنیم وسوریه ق4بول کرده است من خواستم بگویم اشتباه کرد ولی باخودم گفتم من چیزی از سیاست بلد نیستم واگر چنین میشد این اتفاقات نمیافتاد اگر سوریه درتمام مرزها نیروی خوبی داشت انها فکرکردمد هزینه زیادی دارد که انهارا صرفه جوئی میکنند- امروز تاریخ نشان میدهد که اشتباه کردند لذا قدرت البته مانباید اسیر قدرت شویم وقدرت مارا از جاده حق وبقول استاد از جاده واقعیت دور کند وبرعکس  انهم هم نبایدباشد-0 نکته دوم درباره واقعیت فرمودند باز این خصوصیت یک شمیثر دو دم است بخصوص دراسلام کمی پیچیده است- نظر ایشان این است که اگر هدف باید به هرطریقی به نتجه بر سد؟؟ درنتجه باید واقعیت ها دید یعنی دچار اوهام شد وسرانجام شکست میخورد ولی اگر واقعیتها دید ممکن است به هدف نرسد؟؟ ولی شکست نمیخورد اسلام هم واقعیت ها را دیده است وهم هدف وپیروز هم است چرابرای انکه هدف باواقعیت رابخوبی لحاظ میکند اگرعلی علیه السلام خانه نشین میشود باواقعیت لحاظ کرده است وهمین امر پیروزی اوراست اگرزامام حسن صلح میکند مطابق با واقعیت است وهمین امر پیروزی اور است هیچگاه هدف اوهامی نیست واقعیت را لحاظ میکند ولی درکش کمی مشکل است- درنبردی دشمن درجنگل است ودریک موقعیت خوب نظامی است- طرح ریخته میشود که دشمن رااز ان جنگل بیرون کنند وانجا را تصاحب کنند خط مقدم دشمن شناخته نمیشد وحتی بدنه دشمن شناخته نمیشود- دراین حالت عمده قوا درجای امنی مستقر میشوند ورصد خوبی بر چنگل دارنند وسیستم  اماده است کماندو ها بافاصله معین به سمت جنگل میدوند درحالیکه تفنگ قنداق در ران است فقط پانزده درجه به چپ وراست میزند دشمن مجبور میشود روی انها اتش کند خوب انها شهید میشوند ولی محل اتش به مکزیت محل اتش بهترین تاکتیک بیضی زدن است  ردیف دوم کماندو حمله میشود وتاکتیک های مخصوص هم مسلسل وهم توپ وهم تانگ خوب نفرات اول شهیدشدند ولی یک قدم پیروزی را ایجاد کردند تا فتح کامل رخ دهد دراین تکتیک اوهامی نبود همه چیز مطابق باواقعیت است ولی هدف لحاظ شده است اسلام این چنین است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تحلیل شخصی از کتاب گرانسنگ": اقای سفیر": بخش دوم-:" فکر میکنم مادر حوزه های علوم انسانی نباید گرفتار نظریه پرداز های موجود شویم وبه عبارت دیگر نظریه هائی که درحوزه های علوم انسانی وجود دارند –از دیدگاه بنده ابزاری برایتحلیل هستند ونباید تبدیل به یکمکتب اعتقادی شوند:"مقدمه را ذکر کنم- همیشه بایدبدانیم- مخاطب کیست وچه معیارهارئی دارد وان معیارها درچه موضوعاتی هستند دینا انمروز دنیای  هستند که همه بهم محتاج هستند ویابرای همدیگر چالش درست میکنند که قابل رفع کردن انهانیستیم وباید وارد گفتمان شویم وهرکس درحیطه درک خود استدلال میکنند لذا باید به یکدرک مشترک رسید که ان همان- تقیه- است واز طرفی جامعه خودی کابامعیارغیر اسلامی رشد کرده است یک شبه به اسلام ناب برنمیگردد زیرا دنیا علم امروز برای هرکنشی فلسفه واستدلال علمی دارد وبدون ان نمیپذیرد لذا مشکل غرب این است هرمطلبی بایدفلسفها ش واستدلال اش را مشخص کند ودست پاچه اشی رامیپذد- تصور میکنم این مطلب از یک فلیسوف سئودی است که اگر پاپ ها نستبا خوب عمل میکردند وفلیسوفان فارغ البال بودند فلسفه به رابت بهتری راساخته وپرداخته میکردن مسثلا در فلسفه اقتصاد غرب دست کم باشد مردم انگلستان میگویند حال بافلسفه شوروی عمل کنید – دیدگاه بعناون معیار باید انهم منطقی علمی داشته باشد بامعیار کج نمیتوان دیواردرست ایجاد کرد ولو همه بپسندند- البته بادیگران گاهی مجبور میشویم بامعیارانها صحبت کنیم این معیار هابرای انها هست برای ما- وجامعه بیادتعلیم دادکه بدنبال معیارهای درست بروند وارام ارام معیارها درست درجامعه تعیلم داده شود- واز طرفی جامعه امروز جهانی ان جامعه کورو کرقرون و سطائی نیست که الاغی براو کتابی چند- تخصص های فوق العاده پیچیده مثلا هواپیمائی درسطح دانشگاه ساخته شود که راحتی مانند درخانه بوده است ودرمرحله اول دوتن بار  به فاصله هشتادکیلو متری زمین ببرد وسپس بیست تن راهرجا که بخواهد فرود ایدیادرژاپن که درقبل میخواستیم کشتی پرنده بسازیم وحال باید دراسمان چنین کنیم واین جای امیداوری است که بافرهیختگان میتوان کم کم معیارهای اسلامی مطرح کرد گرچه ازجهتی غیر علمی است وازحجتی عقلانی وفوق علمی عصر حاظر است!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-در کتاب گرانسنگ- اقای سفیر از استادمعززجناب حضرت اقای محمد جواد ظریف-یک سوال کلیدی جهانی مطرح شده است-سئوال-----اخیرا درموردلزوم تحول درعلوم انسانی هم اندیشی های فراوانی بر پا شده است- صحبت از امکان علم دینی وعلوم انسانی اسلامی اگرچه بحث جذاب ودامنه داری است –عجب تحولی":درانگلستان از اکثریت سئوال شود خواهند گفت اول انگلیسی هستیم وسپس دانشمند علوم انسانی هستیم تعداد اندکی خواهند گفت اول دانشمند علوم انسانی هستیم وبعد انگلیسی هستیم ولی در اسلام شیعه که استثنا است باید گفت اول مسلمان شیعه هستیم وبعد دانشمندعلوم انسانی هستیم- انسان میتواند دونوع باشد- یا ارمان ثابت دارد ویا اهداف متغیر میتواند داشته باشد-هردو ی انها مانند کسی هستند که وارد جنگل شدند- اولین چیزی که نیاز دارند نقشه راه ودانستن کجای جنگل هستند ونزدیک ترین مسیربه جاده کدام است وبه چه وسایلی نیاز دارند این نقشه راه ازدو طریق بدست میاید- یکی از طریق الهی بشرطناب بودن ودیگری ازطریق شناخت میسری که انسان بدست میاورداستادمیفرماید--- طبیعاتا زندانی دیدگاهی نخواهید شد که الزاماباشرایط شما تطابق ندارد-خوب این یک امرکلی وبدیهی است- شماخودتان راجای حضرت موسی علیه السلام وحضرت عیسی علیه السلام وحضرت رسول اکرم وعلی علیه السلام صلواته الله علیهم اجمعین- بگذارید ودیدگاه ونظریه معرفی وانتخاب کنید که زندانی نشوید وپیروزهم بشوید-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99