سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب اقائی دکتر ظریف وزیر محترم ومجاهد وزرات امور خارجه از خانم  روبین رایت تعریف کردند درحقیقت ایشان بامعیار خاص امریکائی درباره 114زکشور قلم فرسائی کرده است که شش کشور طراز اول اش- ایران میتواند در رتبه اول باشد ومسلم است مقالات نباید دردسر افرین باشد و بهانه ای به ایران بدهد-درتلویزیون کانال (cbs) امریکا خانم ": ت ای- لئونی": یک سریال ای بنام ": مادام سکرتر:" یعنی اقای جان کری درباره معامله این خانم با رهبران ایران را به نمایش میگذاشت ومقاله ایشان این است که ": مادام سکرتر وگفتمان سیاسی واقعی باایران"| هدف اصلی این سریال این است که اقای جان کری به چیزی مشتاق است تا بهان نائل شودکه باایران وارد معامله شده است- دراین خصوص که هدف ان است- سی وشش سال کشمکشی شش ریس جمهور را زجز داده است- تا اقایان بفهمد که دنیارا زجر دادنددست الهی میتواند همه انهاراجبران کنند بقول معروف دست  بالای دست فراوان است خودشان درچاله وچاه میافتند-خانم لئونیدر کارکتر بنام خانم الیزابت فالکنر مک کورد بعنوان یک فرد سیاسی دریک جریان سیاسی به تهران رفته است وریس جمهور افسانه ای ایران به واشنگتن رفته است ؟؟!! درحالی ریس جمهمر معزز ایران از نیویورک بیشتر نمیتوانستند بروند ومردم ساده لوح این را باور میکنند- ادامه- به هیچ وجه- جریاناتی( در سریال) رخ میداد با مان نزدیک هم مطابقت نداشت؟؟!! اما امریکا وایران همراه پنچ قدرت جهان یک برنامه طرح شده با اغاز یک گفتمان  که توقف نداشت این هفته برای موافقت یک طرح کلی درسی ام ماه ژوئن که دراینده باعث جلوگیری از توسعه ساخت اسلحه اتمی بشود—جناب اقای دکتر ظریف وزیر محترم امورخارجه ایران به من گفتند-|" سندی ودلیلی وجودندارد – وماهم به ان توجه ای نمی کنیم ما هم صحبت کردیم درمحل اقامت زیبای؟؟!! ایشان در اطق پذیرائی مهمان خصوصی ایشان ( پالا)- جائی که ایشان میزبان اقای جان  کری به مدت دوروز قبلا بودند که اولین ملاقات محسوب میشد تکنیکی اقای جا کری قدم درخاک ایران گذاشته بود- غربیان مداوم به تمام کار شوروی باشک نگاه میکردند- که ازلحاظ روانشاسی افرارد منجمد میکند ونمیتواند یک درک دقیق داشته باشند ودرنتجه  برده رسانه ها ودولت میشوند- شوروی تمام اقدامات رجهان ازاد کار سیا وپنتاگون و وزرلت امور خارجه امریکا میدانست فرض یک استاد از دانشگاه شیراز به هردلیل ازکار برکنار میشد کا رفراماسونری غرب میدانست باز دراین حالت هیچ کس نمی توانست درک مستقل داشته باشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-جنابی درانگلستان در صدای امریکا به اصطلاح متخصص مسائل اتمی است که به نظر من بحث های اش بسیار بچه گانه واحمقانه بود درست مانند کسی هیچگونه اطلاعاتی  از جهان ندارد واستادایرانی درفرانسه تاحدودی این چنین بود درباره مرکز اتمی  بوشهر ایشان صحبت کرد وباکمال وقاحت فرمودند امریکا مایل بوده است درساخت اتمی بوشهر شرکت کند رویه نگذاشت درحالیکه مداوم امریکامیگفت  توسط این مرکز ایران درحال تست کردن وازمایش کردن اتمی برا ی بمب اتمی است اولا این مرکز به درواست شاه نبوده است به درخواست ریس جمهور امریکابوده است چون درساخت مراکز اتمی سهم زیادمال امریکا است باا لمان شریک بود میخواستند بر  ای المان پول هنگفت  فراهم کننددرساسر دنیا مسلم است شوروی دذررالکتوراتمی جلوتر از همه ذاست بخصوص امریکا بالاخص درزیر های دریائی ها  اتمیکه به مراتب از امریکا جلوتر است-امریکا خواست یک مرکز اتمی المان ازرده خارج شده مقداری ترمیم کند وبه ایران بفروشد که باتوان ضعیف کار کند یکی از دوستان من دران زمان جزو مهندسین اتمی بوشهر بود- ایشان تعریف میکرد که دیگ ان بعداز پانزده سال باید بکنند وازنوع دیگ کار بگذارند یعن مخارجی درحدذود نصف ساخت مرکز اتمی تمام  سیم های برقی ان  اتصال میداد که سر باکمک بچهاتا حدودی انهائی که هنوز سیم ها نکشیدند درلوله   مثلا المینیومی قرارداداند انسانور مداوم خراب میشد ومابقیه مسائل به شاه گفتند وشاه از امریکا کمک خواست ولی انها قبول نکردند بقدری بچه ها از ترس استعفا دادند وبسیار ی از انها به گروه انقلابی روی اوردندکه جلوی هزینه کردن گرفته شود– اگر دقت کنید سایت های اتمی بسیارمدرن  با مشکل ربرو میشود ولی اسمی از المان نیست چون میخواهندمال المان بفروشند- درجنگ با عراق چون  این مرکز بزای جنگ وزلزله هشت ریشتهر با بالا ساختند عراق تصور میکرد ضربه زدن به ان فایدهای ندارد ودرضمن میترسید ایران تلافی کند ولی امریکائی نقطه ضعف مرکز بود میدانستند ودقیقا موشک به سمت ان نقطه میفرستادند وتا نزدیکی هم امد ایران تعدادی جنگ جنگی درنقاطی ان موشک ها پرتاب میشدندمداوم درهوا داشت باخطظر ریسک بال اجازه نمیدادان از نقاط شلیک کنند حتی امروز مواد خام بعضی داروها را به ایران نداد وایران ا زهند خرید وان جا هم مسئله ساخت واقعا دراین شرایط بفرماید امریکا مایل درساخت مرکزاتمی بوشهر همکاری کند- اخیرا توسط اسکایکه مانند وات ساپ میمانند که میتواند عکس ومقاله وغیره منتقل کند برای مردم یونان میتواند پول ارسال کند-؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله  الرحمن الرحیم- نکات مهم سخنرانی اقای  الکساندر سیپراس نخست وزیر – یونان در برنامه زنده تلویزیونی درپنچ دقیقه درباره نه گفتن صحبت کرده است گرچه درسخنرانی مفصل قبلی ایشان اروپای امروزی خوک وقصاب معرفی کرده است که میخواهند همه را سلاخی کنند- وتنهاقدرت چپ روشنفکر میخواهد اروپای ارزشمند ایجاد کند که مسلما این هم اوهام است البته چپ اخیرا توسط  اقای تونی بن که اخیرا فوت کرده اند وایشان دررسای غم ایشان مطالبی نوشته است که جزو جناج چپ حزب کارگربوده است چپ دیگر مردمان را تقسیم نمیکند کل مردم را مورد توجه قرار میدهد درحالیکه سرمایه داری مردم راتقسیم میکند- سرمایه داری پول های هنگفتی به دیگران وام میدهد ومیگوید راه باز پرداخت انراهم بلد هستم ولو فرد دراحال احتضارباشد ؟!! اقای نخست وزیر فرمودند امروزه باز پرداخت ما 205% درامدناخالص ملی میشود؟؟!! ایشان مفصل بیان کردند چرا باید نه گفت ولی سئوال مردم ان است  بله چه معنا میدهد ونه چه معنا میدهد- وفرمودند هیج اتفاق ناشایست نیست بلکه غرب را بفکر میاندازد واهرم فشار در دست ما خواهد بود گرچه غرب ازدیروز شایعهکرد که ایشان میخواهد رفراندوم را ملغی کند ولی این که باهر ایده چپ بشود مشکلات راحل کرد خوداین هم یک اوهام است غضایا پیچیده است طبق تحقیقات سازمان ملل متحد یک سیایست مدار حداقل با 500 موضوع سرکار داردکه بایدتخصصی با انها برخورد کند واگرفرض کنیم هرتخصص بیست روز بیشتر نباشد یعنی ده هزارحداقل بیس سال وقت میخواهد برادران اهل سنت دقت ویژه داشته باشند!! ایشان فرمودند در روز یکشنبه رفراندوم همچنان پا برجا است- ویونانیان باید رای ":«نه:" بدهند- مطالبی که ازمنابع موثق نشر کرده است که ایشان بیشتر درخواست اروپا پذیرفته است- وایشان تکذیب کردند که قرار است رفراندوم ملغی شود- ایشان قول دادن که ذخیره مالی وحقوق بازنشستگان وحقوق افراد شاغل-را حفظ کنند وحزب ایاشن ": سیراز": بعد از انتخاب راه حل اساسی پیدا خواهد کرد- ایشان سخنان رهبران اروپا غیرمنطقی وپرت وپلا دانست که گفته بودند هشدار میدهیم که رفراندوم میتواند بطور موثربه مسئله ایا یونان در منطقه یورو میباشد ویانه که درنتجه یونان رگ وریدی اورپا را قطع میکند- بقول امام راحل علیه السلام ورحمت الله اگر چنین باشد بروند یک فکری برای خود بکنند-ولی باعث باز گشت اروپا به یک اروپا باارزش ها خواهد شد- ایشان فرمودند من مایل نیستم که یونان را از منطقه یورو خارج کنم- که انهادرحال ساختن حیله ای هستند که اطلاعات علط به مردم بدهند- در اخر ایشان از مردم یونان بخاطر صبوری وتحملی که کردید- تشکر کرد- وفرمودند": مردم بزرگ وبزرگوار یونان- من مایل هستم تشکرخودرا از صمیم قلب بخاطر خونسردی که درطول این هفته حفظ کردید- ومن به شما اطمینان میدهم که این وصعیت برای شما طولانی نخواهد بود اگر یونانیان صبوری نمی کردند-دور همه پمپ بنزین ها-نرده بود- وبانک ها بعلت ازدحام فلج میشد- ومداوم راه پیمائی درخیابان ها تشکیل میشد –ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- دیپلماسی خداوندمنان ورسول اکرم صلوات الله علیه واله والسلم-نظریات شخصی است دیپلماسی خداوندمنان دربعضی جاها بادیپلماسی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درظاهر تضاد دارد ولی اسوه برای مردمان شخص پیامبر اکرم صلواته الله علیه  واله والسلم است که این د ودوراه با تکنیک واستراتژِ ی خاص خود مکمل وحمایت کننده یکدیگرهستند دو فضا( کانتکس) را ایجاد میکنند- متن در هرود فضا حقیقی وضد اوهام است که امروزه سازمان ملل متحد انرا پذیرفته است(کانکریت) زمانی که مطلب حقیقی شد ملاک دارد قوانین دارد وچهارچوب دارد که همه انها براساس علم واقعی ومنطق است به اصطلاح اکادمیکی است- تاریخ نشان داده است درمقابل حرف حق طاغوتهای بسیار قدرتمند واذناب ودنباله انها قدعلم میکنند وچالش شروع میشود- بعضی معتقد هستند که استراتژی چالش همیشه بیادیک چالش سبز باشد؟؟!! که سازمان ملل متحد این برنامه درسرلوحه خود قراد داه است ولی قران نشان میدهد- که خداوندمنان دراستراتژی چالش خود- از چالش سبز به چالش سرخ میرسد بخصوصیب زمانی فضا در دست انان است ورهبران انها از متن جامعه واز درک جامعه بوجودنیامدند  وبرخلاف عقل جامعه هستند ایدلوژِی انها براساس منافع نامشروع ساخته وپرداخته شده است وجامعه رافریب دادند وبه اصطلاح یک ح.زه امنیتی وارامش کاذب ایجاد کردند- چالش خداوندمنان باعث میشود ان دنیای بی خبری فروریزد  ومنطق واستدلال وعلم واقعی بروز کند وحق وباطل چهره به چهره شود وسیاست مداران چالش سبز ماند ابوسفیان وعمربن عاص از صحنه سیسات خارج شوند هستی براساس مت خاصی هدایت کیشود وگردش میکند وانسان هم به همین نحو میباشد واین متن برای بشریت خواندش شود ومورد تجزیه وتحلیل درک وفهم ارتقا یافته وبه مهارت رسیده به اجرا دراید تاتضادها واختلافات وتبعیضها ونادانی ها به کناررود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم  الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- درضمن مطالعه کتاب- ":اقای سفیر": مصاحبه اقای  دکترمحمد جواد ظریف-رحمت الله علیه در صفحه 264-263- اقای بوش مواجه با ریاست جناب اقای دکتر احمدی نژآد میشوند هردو درحد بالائی از شناخت مذهب دارند البته اقای بوش تا اسقفی هم رفته است جنگ امریکا واروپا ریشه عمیق دارد-  امریکا ازترس خوداش که اروپا از این ترس عبور کرده است درحقیقت تسلیم شده است .کاری نمیتواند بکنذ مگرانکه یکنوع سازش داشته باشد مثلا کمونیست اروپا نمیتواند ان مقرارتی که در امریکا است اعمال کند وامریکا از ترس خوداش مایل بود که اروپا با کمونیست حالت خروس جنگی داشته باشد درحالیکه اروپا نگرش به شرق را درپیش گرفت- ایان روی کار امدموجه شد ایران از شکاف بین اروپا وامریکابخوبی استفاده میکند- جناب اقای جان بولتون که من یکمقاله درباره ایشان خیلی وقت پیش نوشتم حرف ایاشان این است که جهان بخصوص جهان سوم یکحرف باید باشد وانهم کسی میبایست بزند که هزینه عمده اش بکول اواست ومابقیه باید خفه شوند وبه اندازه خاصی که برای انها تعین میشود راضی باشند خانم رایس به وزرات خارجه رسید اولین عمل تاریخی است  وجناب اقا بولتن رابه قول استادمعززبه نیویوروک تبعید کرد عمل کرد تاریخی دلیل های معظم میخواهد  ومن رابفکر انداخت- دلیل ان چه چیزی بوده است؟؟ مانندان است که بگویئم از فردا براساس دین سنی عمل میشود!! به بیوگرافی خانم رایس رفتم شاید دلیل پیدا شود- اولین دلیل- خانم رایس در بیرمنگام  الاباما- متولد شده است شهری است مهاجرین اسکاتلندی انرا ساختند- ان زمان دراروپا شهرها یک مذهب ملی داشت که اکثریت به ان معتقد بودند ماندهمه جا به این نحو است وان مذهب در  اسکاتلند ": پریسبیترین :"  بود که شاخهاز مذهب پروتستان بود- مذهب پرو.تسان درالمان بوجود امد دومدارک مشخصی دارد که مسلمانان دربوجوداوردن نقش غیر مستقیم داشتند واین نقش درحال شکوفائی به رهبری امام راحل عظیم الشان است- این مذهب در امریکا مانند مذاهب دیگر دوشاخه شد شاخه سفیدپوست وشاخه سیاه پوست واین دوشاخه را سفیدپوست بوجود اوردند واین مذهبدر امریکا بین زن ومرد اختلاف فاحش میبیند ویکنوع مرد سالاری دارد واقعا چقد انسان بایداحمق باشد؟؟ که این مذهب را قبول کند وبقول امام راحل رحمت الله علیه بارها فرمودند سیاه حبشی وسفیدقریشی یکسان است وحالا موتور برادران سنی بکار افتاده است دراین موارد یدطولانی دارند خوب رجز میخوانند وبقول امام راحل علیه السلام مرد از دامن زن به معراج میرود- امریکا بانقطه ضعف شدید ربرو بود- ولی شوروی دراین بار ضعف نداشت بلکه چون ساختار زن ومرد بخوبی نمیشناسد- یک افراطگری داشت وتصور میکرد که حرف اول را دربرابری زن ومرد میزند- این مدارج عمی طی کرد دانشگاه مختلف راطی کرد وازدانشگاه": نوتر دام": که مذهبی است تصور میکنم که درپاریس باشد وایشان تک فرزند  خانواده بود وپدر ایشان جزو هیت امنا کلیسا که این مذهب مدارج روحانی ندارد افراد تحصیلات مذهبی که کردند افراد برجسته به هیت امنا مذهب میرسند وبارای مساوی مذهب را به پیش میبرند وایاشان به استادی در دانشگاه بسیارمعروف امریکا ":استند فرود:"میرسد که سیاست عمومی تدریس میکرده است وسی سال سابقه دانشگاهی داشته است- امریکا برخلاف اروپا که دراروپا زیاد به استادان سیاسی به نمیدهند ولی انها درجریان هستند- سیاست کاری به دانشگاه نداشت- در سال 1980-در واشنگتن درجادی مشخص نشده است احتمالا یابا وزرات امورخارجه ویا:"سیا:"ارتباط داشته باشد باگر وه ای که انها به بعضی مسائل بین الملی علاقمند بودن همکاری میکند واز اینجا مشخص است که نشاندار میشود- چرا یک سیاه پوست وانهم یک زن؟؟ ایشان مدارج خاصی را طی میکند تا سر ا ز سازمان ملی امنیت امریکا بعنوان ریاست میز شوروی واروپای شرقی- درمیاورد- کاملا مشخص است که جهان سوم تصور بر این است که روی پای خود نمیتواند بایستد- وخلا ازدست دادن غرب راباید قطب دیگر یعنی شوروی پرکند که حرف ساواک وشهربانی همین بود امریکا باشدبایدبه سمت شوروی رفت کدام بهتر است-؟؟ هدف این بود که دوالمان یکی شوند-و اروپای شرقی جدا شود وروسیه تجزیه شود تا قدرت شوروی به شدت کاهش یابد- وتک قطبی شود- هم جنان که میخواستند  ایران راهم تجزیه کنند- ایشاندر کمیته مشاوره ای  فدرال نقش پیدا کرد که درارتش نژآد ها وجنسیت ها به وحدت برسند جناب اقای بوش پسر ایاشن کاندید نماینده ریاست جمهوری درسازمان امنیت ملی کرد- وسپس به وزرات امور خارجه رسید درباره دلیل استعفای  اقای کولین پاول که وزیر امورخارجه بود بایددقت کرد که ایشان با برتری هژمونی امریکا تئس ارتش نمی پذیرفت وبیان میکرد که تاریخ ورق خورده است- زمان همکاری رسیده است- خانم رایس معتقد بود  که میبایست به هر طریق دمکراسی دردنیا حاکم شود؟؟!! بخصوص در خاور میانه ودقیقا درکشورهای مورد هدف ازجمله ایران زیرا هیچگونه اقدامی درعربستان ند ودیگر امارت- امریکا قبلا کشورها وضعیت مشخص وثابت داشتند وبا انقلاب ایران وسپس افغانستان حکومت طرفدار غرب وشرق میخواستند به سمت تا حدودی بی طرفی متمایل شوند ایشان در وزارت خارجه امریکا بخشی برای کمک های فکری وحتی مالی درست کرد که ترس انها رابرطرف کند- درهمین زمان در ایالت جورجیا در شهر اگوستایک کلوپ برجسته از تجار وجود داشت که از سال 1933 بوجود امده بود ر اساسنامه که زیاد مشهورنبود زنان حق انتخاب شدن نداشتند عصر جاهلیت عرب بهتر  از انهابوده است بودن سر وصدا خانم":دارلا-موور": عضو شدن که یک عمل تاریخی محسوب میشد- گرچه قبلا مبارزاتی شروع شده بود که همگی به شکست منجر شده بود واین واقعه باخان رایش تقزیبا ه زمان است- اما دلیل کلیدی- حزب جمهوری خواه درشهر ": تامپا:" از ایالت فلوریدا که همیشه ملک طلق برادر اقای بوش – اقای جب بوش بوده است که میشود اینطور ترجمه کرد کمیته اصلاحاتی که مردم قبول دارند ومنطقی هم هست": برای انتخابات2012 که سه سخنگوی برجسته داشت-خانم رایس –اقای میتی -رومنی- واقای پل-ریان-در روز دوم سخران خانم رایس بودند- یک سخنرانی که افراد منفصل شده را دوباره متصل کند ومهمیز مثبتی به اسب یاست بز ندبا دعوت کردن از رسانه ها که نقش مثبت ببینندایشان فرمودند": پدر منتصور میکنم فکر میکرد که من باید حتما ریس جمهورامریکا میشوم- عجب؟؟!! ایشان حق خودرا میگرفت – ریاست جمهوری پیشکش-!!- ومن فکر میکنم ایشان از اینکه من وزیر امور خارجه شوم خوشحال نیست- ومن یک شخص دیپلمات درسطح  ریاست و ملی  هستم- زمانی که شرایط بحرانی است وگفتمان برای نتجه گیری دیگر کافی است واضافه کردنددر اینده برنامه من استادی دانشگاه است نه یک دیپلمات بودن- وبه دانشگاه استندفورد باخوشحالی باز میگردم وانچه ازدست من برمیاید دراین پست عمل خواهم کرد اینده من دانشجویان من هستنددر سوریس عمومی سیاست بااین تکلیف که یک سری اصلاحا رابادقت در دروس انجام دهم- این مسئله درتمام موارد دانشگاهی غرب را دچار بحران حتی یاس کرده است وبخوبی اثبات میکند که فقط از عهده امام معصوم علیه السلام برمیاید ولاغیر


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن لرحیم—ظالمین- با الهام ازسخنان حضرت  حجته اسلام سیدنا حکیم رحمت الله علیه- امام سجاد علیه السلام مطالبی ارزنده درباره ظالمین دارند وهمچنین ایات قران مجید-قران مجید میفرماید- یهود پس از فسق جور که معنای واقعی ظلم است انجام دادند درشهربی المقدس که خداوندمنان انرا پر برکت کرده بود که بسهولت به نعم الهی دست پید ا میکردند انهارا خواست که درچادری گرد ایند واستغفار کنند تا خداوند منان نعمت های خودر زیادتر کند ومیباست فقط بگوند کلمه":حطه": که به عبری یعنی استغفار میطلبیم (اقایان خیلی تعجب کردند وفرمودند ما اصحاب نور هستیم  مارا گناهی نمینویسند صاحب هوش ودراین واعتبار که به اسمم تتق میکشد لطفا ":حبه ": بدهید یعنی گندم وحبوبات بدهید الته عده ای کم هم طلب غفران کردند مورد توجه داعش وعربستان وصیهونیست ودیگرانی که احتمالا دراین لیست قرار میگیرنند باشد!! بعضی گناهان خداودمنان فرصت میدهد پیمانه که پرشد باید فرد دیگر متوجه قضایا باشد از اسمان رجز امد- رجز زمانی شتر وگاو اختلال درایستان وراه رفتن وصدا دراوردن داشته باشد واضطراب وترس پیدا کند که مرض طاعون بوده است طاعون بسیارقوی کهاین حالت رابه انهادست داد تا مردند وقران میفرماید دربرزخ میگویندمارابرگردانید تا کارخوب کنیم قران میفرماید انجاهم شعار میدهند وودر روزقیامت میفرمایند ما از این روز غافل بودیم- اوج ظلم قران میفرماید مال –یاجوج وماجوج است مکشند واتش میزنند وخراب میکند وسربچه ها میبرند وزنان را تسخیر میکند ومانند ان که یاجوج وماجوج زمان حال داعش وعربستان  صیهونیست ودیگران هستند درمقابل انها خداوندمنان ذوالقرنین رحمت الله علیه اله والسلم رامیفرستد که دوتا نظر است بعضی ها گفته اند کورش کبیر  است وبعضی  ها گفته اند ملوک یمن وبعضی اسکند مقدومی عجیب است هرسه امروزه نماد دارند زمانی ذالقرنین میاید که سلوک ملی بوجوامده باشد که فسق وجر وظلم مبارزه کنند- حضرت ذوالقرنین ازعوالم طبیعی استفاه میکند هم کمک فکری میدهد هم از استعداد های بشر ونعمتهای طبیعی سود میبرد که انبیا کلا این منش را دشته اند زیرا انهم اعجاز الهی هستند سدی از اهن مذاب ایجاد میکند بین خیر وشر وخداوندمنان پول وهزینه انرا فراهم میاورد واین هم یک نشانه  لطف الهی وفضل الهی است که امروز موشک ها ووسایل جنگی این سدرا بوجود میاورد وبرای این کار میابیست طرح هزار سال ریخت ولوهرفردی یک روز بیشتر دران شرکت نکند ومردم درساخت شهرها وحفاظت ازانها باید شرکت کند انهم باطرح هزار ساله وقوانین الهی وتربیت الهی بایدپیاده شود وهرکس خوب عمل میکند پاداش بگیرد وهرکس بد عمل میکند مجازات شود اولین درخواست پیامبران صلواته الله علیهم والهم  امنیت است- توفیق اازان الهی است وباید منتظر ساعت دکا بود که کوبیدن ظالمین حق انها است انسان باید دردنیا کار کند به خاطر تعلقی که به اخرت دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- سخنگوی حزب وحدت  دمکراتیک کردستان( نام سکولار پر طنین) اقای –":غریب هیسسو":شنبه دولت ترکیه را متهم کرد که عناصر شورشیان داعش را درخاک خود  مجهز میکند وغیر از ان-ترکیه سعی میکند انچه مردم کرد بدست اوردند نابود کند- این را میگویند – اسلام امریکائی –ش ما مواظب باشید از ان حذر کنید-ادامه جناب اقای هیسسو در مصاحبه با عراق نیوز فرمودند دولت ترکیه مسئول اتفاقاتی است که در شهر کوبانی  رخ داده است!  با تلاشی که درجهت مسلح کردن ومجهز کردن عناصر داعش انجام داده است؟؟!! وهم چنین سعی درجبران شکستی که در ": تل عبید:" رخ داده است اقای هیسسو اضافه کردن- ترکیه مصمم ومصر است که دست اور های مردم کردستان که درهرجا هست-ضربه بزند- درحالیکه جامعه جهانی  تلاش  بران دارد که واحدحفاظت از مردم متعلق به حزب را مسلح کند –البته در عراق زیرنظر عراق-برعلیه داعش – واحد های حفاظت از مردم که بسیجی میباشند که متعلق به حزب وحدت دمکراتیک کرد سوریه میباشند- از سال 2012تاسیس شدند


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99