سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب شیطان بزرگ-چرا اقای امریکا تمام ریس جمهور های کره جنوبی بعداز جنگ جهانی دوم- که تحصیل کرده امریکا بودند دیکتاتور از اب درامدند وروزناه ازاد را برنمی تافتند؟؟ وکمک نمیکردند-تنها معیار بحث بر سر صنعت باید باشد- به چه علت شما کشتار کمونیست هارا شروع کردید درست مانند سومالی – ای جنب شباب این همه دلار را از کجا بدست میاورد؟؟ وچرا بازرگانهای سومالی ازاد هستند؟؟ برای بدست اوردن دلار باانها معامله کنند- چرا حسنی مبارک مرز را بروی انها نبست وبه انها- اسلحه داد ویک درمانگاه درکنار مرز ساخت ویک سازمان تعلیم نظامی باز در کنار مرز ساخت چر ا جاده شباب تا مرز مصر هیچ کنترولی روی ان نیت وزمانی فرماندار شهر نزدیک شباب مفرماید به من تانک واسلحه دهید- تا مرز را ببندم-شباب ا زتمام لایحه های سخت کنترولی به راحتی عبور میکند ودم فرمانداری بمب منفجر میکند- وفرماندار بعلت عدم درک سیاسی از کاربرکنار میشود ونمیتواند نماینده مردم شود تا دفعه بعد وبه راحتی قلعه های مستحکم کنیا را فتح میکند_ وپلیس کینا ادعا میکند نمیتواندانهارادر کنیا کنترول کند؟؟ چرا حزب لیبرال ومحافظه کار مورد تائید روزنامه ها نیستند؟؟ چرا دانشگاه چینی هنگ کنگ برترین دانشگاه اسیا است؟؟ چراتایوان فقط یک دانشگاه معتبر دارد؟؟ وبسیاری سئوالا ت دیگر-یک مورخ برجسته انگلیسی میفرماید- تمم جهان گذشته افتخارات انها- درجهان- گشائی بود- حال امریکائی ها باید مقداری جهان گشائی کنند- ولو یک سوراخ موش ای بدست اورند- دوران جهانگشائی-تمام شد از اول هم کارغلطی بود- مگر بهفرمان انبیا اعظام علیهم السلام اجمعین واولیا الله صلواته الله علیهم اجمعین وبه همین علت استکه شما ازحضرت مهدی غلیه السلام بشدت میترسید؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب شیطان بزرگ-چرا اقای امریکا تمام ریس جمهور های کره جنوبی بعداز جنگ جهانی دوم- که تحصیل کرده امریکا بودند دیکتاتور از اب درامدند وروزناه ازاد را برنمی تافتند؟؟ وکمک نمیکردند-تنها معیار بحث بر سر صنعت باید باشد- به چه علت شما کشتار کمونیست هارا شروع کردید درست مانند سومالی – ای جنب شباب این همه دلار را از کجا بدست میاورد؟؟ وچرا بازرگانهای سومالی ازاد هستند؟؟ برای بدست اوردن دلار باانها معامله کنند- چرا حسنی مبارک مرز را بروی انها نبست وبه انها- اسلحه داد ویک درمانگاه درکنار مرز ساخت ویک سازمان تعلیم نظامی باز در کنار مرز ساخت چر ا جاده شباب تا مرز مصر هیچ کنترولی روی ان نیت وزمانی فرماندار شهر نزدیک شباب مفرماید به من تانک واسلحه دهید- تا مرز را ببندم-شباب ا زتمام لایحه های سخت کنترولی به راحتی عبور میکند ودم فرمانداری بمب منفجر میکند- وفرماندار بعلت عدم درک سیاسی از کاربرکنار میشود ونمیتواند نماینده مردم شود تا دفعه بعد وبه راحتی قلعه های مستحکم کنیا را فتح میکند_ وپلیس کینا ادعا میکند نمیتواندانهارادر کنیا کنترول کند؟؟ چرا حزب لیبرال ومحافظه کار مورد تائید روزنامه ها نیستند؟؟ چرا دانشگاه چینی هنگ کنگ برترین دانشگاه اسیا است؟؟ چراتایوان فقط یک دانشگاه معتبر دارد؟؟ وبسیاری سئوالا ت دیگر-یک مورخ برجسته انگلیسی میفرماید- تمم جهان گذشته افتخارات انها- درجهان- گشائی بود- حال امریکائی ها باید مقداری جهان گشائی کنند- ولو یک سوراخ موش ای بدست اورند- دوران جهانگشائی-تمام شد از اول هم کارغلطی بود- مگر بهفرمان انبیا اعظام علیهم السلام اجمعین واولیا الله صلواته الله علیهم اجمعین وبه همین علت استکه شما ازحضرت مهدی غلیه السلام بشدت میترسید؟؟


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-تو سوره بزرگ عشق به هرزبان-و- به- هرکتاب-توایمان لاتعریف عصر رحمت ورنج زمانه ای-توروح سعی  صفای ومروه حج قسم به فرد وزوج-هستی-توایت  شعر ونثر تبارک الله احسن  خالقین هستی-تو سنت شکن شدی- زبان تغیر کرد-جهان به خود می اید-منش تغیر کرد-عشق ریشه دواند-وحدت بال گشود-خستگان-جوان شدن-کلام حق جهانی شد در درون لانه گزید –عطران جهانی رامعطر کرد-بندها درحال فروریختن است نغمه درحال زمزمه شد ن است-روح مرده-حیات یافته است-گلها رنگ دیگربخود گرفته اند—صدای مردگان اواز شده است-کتیبه هانقاشی میشوند-روح هابدنبال جهانی فوق خاکی هستند-راه حق نورانی گشت است-جهان معنویت ومادیت هم بسته گشته است-کلاغان بیسواد رنگ باخته اند—کبک ها دیگر ناشناخته نیستند-تاج بر سر مستصعفین امده است-ذخیره هدیه الهی  نامی اشنایعصری شده است- یخ وسرما درحال ذوب شدن است- این ازمایش الهی است-کهجهان میتواند درزیر چتر اسلام دراید-جهان به هوش می ایدتجربه ای عظیم را شاهد است-عقیده گل خانه میشود-ایده ها ازغنیترروپرتوان تر از گذشته میگردند-ایمان جواهری درخشان میگردد-که از ظرفیت کنونی اش به سمت بی نهایت خیال پرواز میکند-جهان پراز بی فکری در می اید-در راه مکتب عشق را ساری وجاری میشد-به حق جانشین امام خمینی هستی وپرچم لا فتی در دستان منورتواست- هستی امام الخامنه ای هستی-ایت حق-درکمال عدالت وتقوا شجاعت ومتانت باشکوه هستی-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شحصی است- اقایان درغرب نشستند وکباده علم بردستان خود بالا وپایئن میکنند-که حکومت  اسلامی را درمحکوم کردن افراد کارش بی معنا است مثلا درمحکوم کردن دراویش- وبعضی اضافه میکنند که دمکراسی وحقوی بشر نقض شده است—تشخیص  نمیدهند یک زمانی است  فرد قضاوت نمیکند- خوداش یک رای دارد ومیفرماید که اگرمن بودم چنین میکردم- یک زمانی قضاوت میکند وارزش گذاری میکند  فرض کنید که برای ساختن یک تاسیساتی بین ارشتیکت هامسابقه گذاشته میشود  فردی نفر دوم میشود ایشان یک دفعه میفرماید اگرمن جزو هیت انتخاب کننده بودم مال خودم را بهتر میدانستم این حکم اشکالی ندارد- ولی اگربگوید پارتی بازی شده است طرح من ازهمه ابعاد بهتر است –مشکل افرین است -که ا خر طاغوتیان به این مرحله میرسندکه امروزه به این مرحله رسیدند باید قضاوت دقیق کرد واگرفرد خواست مسئله سازی کند اورا باید مجاز ات کرددرصدر اسلام ابوسفیان جائی نگفت که ایدولوژی من بهتراست ولی به مثل بعضی از خارجیان گفت  که ما این روش را می پسندیم  وبعضی میگفتنداز ان هم دفاع میکنیم- قران میفرماید به انها کاری نداشته باشید وگوید شما منتظر هستید-که روزی کلک اسلام کنده میشود وماهم منتظرهستیم که روزی کلک  کفر وشما کنده میشود ولی ابولهب وابوجهل مداوم میگفتنداین دین دروغ –و-ساخته وپرداخته شده حضرت پیامبراکرم صلوالته الله علیه واله والسلم است- وخرافات است وبایدایشان صلواتهالله علیه واله والسلم وپیروان ایشان برخورد فیزیکی  وانواع سختی گیری کرد وابی سفیان طاغوتی احمق راهمهمراه خود کردند درنتجه قران انهارا مشرک نجس نامید که هرجا انهارا پیدا کنید بلافاصله انها را  بکشید-چون قضاوت غلط کردن وفیزیکی برخورد کردن کافرهم حتی برخوردفیزیکی نکند  به خاطر انکه درحقیقت را پوشانده است کافر نامیده میشود نوعی از نجاست راهمراه خود دارد- دلیل مهم ان این است که باید دلیل متقن بیاورد وگرنه سنگ برروی سنگ قرار نمی گیرد نمونه ان اقای  محمد رضا شاه است من یک مقدمه بیان کنم تا مطلب بخوبی درک شوددر دانشکده کرج سابق زمان شاه سابق جناب استاددکتر حجازی پدر گندم ایران بالاترین استاد کشاورزی فرانسه که برای گرفتن نوبل انتخاب شد نمره تحقیقات اش که انز مان بالترین بود هیجده بوده است ولی ایشان نمره تحقیقات اش هشتاد بوده است- که فرانسویان گفته بودند هر دوهزارسال یکنفر مانندایشان پیدا میشودتمام مدت در د انشکده کرج برای  فرانسویان تحقیقات کرد وهردفعه یک پاداش نجومی می گرفت غیرا ز مزد کاراش  مانندقایق اقیانوس پیما- از طرف ایران به کنفرانس میرفت ولی تحقیقات خود که دبرای فرانسه کرده بود بیان میکرد از فرانسه هشتادهزار دلار میگرفت- شمال گندم کاشتند- زیا د سبز نشد کارشنان خارجی اوردند انها گفتن امکان ندارد ایشان ان گندم هارابه حدکمال رساند- در کرمان با چنین اتفاقی افتاد باز کارشناسان-گفتند- دیگرفایده ندارد وباید شخم بزنیدباز ایشان انرا به حد کمال رساند دانشگاه هاروارد به کرج امد والتماس کردکه برای ماهم تحقیق کن وایشان فرمودندچون امریکا ایران رابه لجن کشاند-ما با امریکا همکاری نمیکنم کل پاداشی که ایران به ایشان دادپانزده هزارتومان بود عموی من همراه ایشان به فراسنه رفت درتحقیقات سی نمره اوره است وایشان برای فرانسه تحقیق میکرد وپاداش های سنگین میگرفت ودومدال گرفت یکی از فرانسه و.یکی از تونس که درجنگ دوم دستگاهی ساخت درتونس که  افات کش بسیارخطرناکی ساخت وگندم تونس را نجات دادوگرنه بسیاری از افراد میمردندزیرا زیر دریائی  ها المان ناز ی اجازه هیچ کشتی  را به تونس را نمیدادنند-باز ازدانشگا ه هاروارد امدند به کرج ازایشان درخواست کردن برای  انهاتحقیقات کند ایشان به دانشگاه هاروارد -رفت وفرمودند من انقلابی ترا فرا نسویان برای کشورام هستم ولی چون شما سیاست تان با دولت امریکافرق  میکنئد من همکاری میکنم- یک لیسانیه کشاورزی  که شاگر اقایان بود وتعدادانقلابی در دانشکده کرج پنج نفربودند- شد وزیر کشاورزی  به نزداقایان امد که طرح بدهید ومن انرا اجرا کنم .اقایان فرمودند برو دنبال کارت ولی خیلی اصرار کرد این پنج نفر طرح  ها دادند وگفتندهرسه ماه فیدبک یا گزار ش بده یک سال ندادعموی من که انقلابی ترین این افراد بود گفتن من به نزد ایشان میروم همه گفتند فایده ای ندارد وایشان به نزد  اینجوان رفت وعلترا  پرسید- ان جوان بیان کرد ومن طرح شمارا به نزد شاه بردم وایشان فرمودن طرح اقایان غلط است؟؟ وخودمن طرح میدهم!! – عموی من  به من گفت که من گفتم- که اگرمن ریس حکومت بودم شمارا دربان  وزرات کشارزی  نمیکردم ولی شوهر عمه من که شاگرد عموی من در دانشکده کشاورزی بود وبعد درانجا استاد شد به من گفت عموی شما گفته- تووارباب تو را دربان وزرات کشاورزی نمیکردم ایشان ان جوان دقیقا-ان- جمله را به  شاه میگوید- شاه  ازجهتی میترسد به ریس حکومت میگوید-انهاراتغیربده شایدعلم بوده ایشان میفرماید قربان دم این ها کلفت هست ودستور میدهد که اقایان برای کنفرانس به خار ج نروند- دانشگاه هاروارد ودانشکده فرانسه نیامدن  انها برای کنفرانس جویا میشوند وچون مطلب را میفهمند دانشگاه هاروارد به شاه تلفن میزند که اگر دفعه بعدنیایند ما کمک های  امریکادرجهت کشاورزی بایکوت میکنیم شاه میترسد به عموی من سه قطعه بزرگ  وبه ان چهارنفر دوقطعه زمین درامیر  ابادمیدهد ومابقیه اساتید بخصوص فراماسونری میفرمایند ما هویج هستیم؟؟ وشاه دستور میدهدبه هراستادیک قطعه داده شود- امریکا چون درحقیقت طرح مال اوبوده است یک منافق بازی دراینجا دربیاورد وهردو طرف را داشته باشد یک خانم خبرنگار میفرستدکه صحبت ایشان درایران پخش نشد درامریکا پخش- خانم خبرنگار میفرماید که شما فقط طرح خودتان قبول-را- دارید وطرح دیگران-را- قبول نمیکنید دلیل ان چیست- شاهد میفرماید من چهارمجله کشاورزیرا مطالعه کردم- این ملت همان لحظه اگرایشان-را- درقیر نمی سوزاند  احمق ترین ملت تاریخ میشد ملکه انگلستان درهیچ مورد ی بی اطلاع از اخرین تحقیقات نیست درانگلستان بعدبیان میکنم چه ضربه ای به اموزش وپروش خود زدند ولی ژاپونی ها وروس ها خوب درس گرفتند ووضع  امریکابدتر ازانگلستان است –بعدا  ترمیمم کردند- که معلم تااخرحیات مطالعه کند اخرین اطلاعات کامل اکادمیکی را  درک کند- بخوبی به دانش اموزان انتقال دهد-اما مجله  علمی اولا پراز اصطلاحات است درامر کشاورزی فقط این پنج نفربودند من درخدمت ایشان درکرج بودم ایشان یک ازدواج ناموفق بایکخانم فرانسوی داشتند که قبول کرده بود که به ایرا ن بیاد ولی پس از دوهفته در ا یران به فرانسه باز گشت ودیگرایشان زن نگرفت وبامادر ایشان در کرج دردانشکده زندگانی میکرد واگرمن نزد ایشان درتابستان نمیرفتم پدر من را سرزنش میکرد-من نزد ایشان بودم درسالن  اطاق خانه وبه فو ق لیسانس ها درس  می دادویکی از انها نابغه عجیبی شد که یک تحقیق درسطح ممتاز دانشگاه هاوراد کرد وعمو ی من یک توصیه نامه برای دانشگا هاروارد  نوشت زمانی  کنکور دانشگاه  ها وارد گرفته بودند تنها اجازه دادن بعهده ریس دانشگاه بود تنها دانشجوی است که در دانشگاه هاروارد بدون کنکور سرکلاسی دکتری  رفت فرانسه به ایشان بورس داد- که امریکانرو وبه فرانسه بیا- یک استاد ایرانی درامریکا پانزدهد سال درامر کشاورزی تحقیق کردهبود وبعد هوای وطن زدبه سرش به ایران امد چون وطن پرستی بایداز غربیان  باید گرفت واین تیکه جمله ای که عمومی من  به من میگفت که درغرب تحصیلکن  هم دانشمند میشوی وهم اکادمیکی میشوی وهم همیشه انگیزه یادگیری داری این استاددرنزد عمومی من درباره اصطلاحات بحث شد وعموی من مداوم اخرین اصطلحات را  به ایشان میگفت خیلی ازانها به زبان انگلیسی بود ایشان هم فرانسه خوانده ود وافات کش هادرالمان خوانده بود بعدمن پرسیدم مگر شما انگلیسی بلد هستید ایشان فرمودند دانشگاه هاروارد از من خواسته به زبان انگلیسی من مطلب بنویسیم وسخنرانی کنم چون بعضی اصطلاحات  فرانسویان دارند که امریکایها  ندارند وبالعکس  وترجمه ازالگو ی فرهنگی خودشان تبعیت میکند ممکن است مشکلاتی رابوجود  بیاورد همین استاد چهارجلسه تلفظ رابهمن یادداد ومن دیکشنری  انگلیسی از حفظ کردم اگرباور نمیکنیئ میتوان امتحان کنی کتاب دیکشنری انگلیسیرا  فال بگیر لغت اول را بگو من چهار صفحه ای چهار لغات ها پشت سرهم مینویسم عین کتاب انگلیسی  -و-معنای لغت انها من به فارسی مینویسم ومن کردم حرف گی امد ایشان فرمودند من هم دیکشنری فرانسه راحفظ هستم . وهم دیکشنری المانی – درجوانی من اکابر  رفتم تنها دانش اموزی هستم که به استادی رسیدم وگفتند چیزی دیگربلد نیستیم که به تویاد بدهیم وخودم به زبان عر بی  مطالعه میکردم مادبزرگ تو تا شش ماهدبیشتر زنده نیست واین مطلب راهم دکتر گفتند وایشان ازمن خواست که ایشان رابه کربلا ببرم دم استانه امام حسین علیه السلام به ایشا ن گفتم شما بروید وزیارت کنید- ومن بیرون منتظر شما هستم ایشان گفت به داخل بیا ودورکعت نماز بخوان- ومن گفتم  من نشسته پاک هستم- ایشان به داخل رفت من به خادم دم در گفتم- شما چند سال خادم هستید وایشان گفتند پانزده سال ومن گفتم از امام حسین علیه السلام چه گرفتی  ایشان گفت  من دریک خانه محقر زندگانی میکنم درپایئنترین امکان ولی به امام حسین علیه السلام گفتم که شما زندگانی منراترتیب- بدهی  هر چور مایل هستید که من درقیامت درکنار شما باشم من گفتم شما امام حسین علیه نشناختی امام علیه السلام منبع  بخشندگی است-وضع مرفه شما ربطی که از  امامحسین علیه السلام دورکند-ندارد  بحث در گرفت   ومن حدیث میاوردم واستدلال میکردم- رو کرد به من گفت ای عرب شیبانی رفتی خارج تغیر مرام دادی ومن گفتم من ایرانی  هستم گفت  این هو یک دروغ شما است که-میگویئ ملعون شیطان از من دور شو وباخند ه این حرف میزد اوال مجله علمی خارجی خواندن  کارهرکسی نیست ودرثانی یک نکته کوچکی را تحقیق مفصل میکند- دراینترنت مجله نیچر= طبیعت  یک زن وشوهر رو ی یک زوج بز کوهی افریقائی تحقیق کردند ادعا کرده است دهزار نکته چه از لحاظ روانی وچه جسمانی که هشتادوپنج درصد ان بطورکلی سری خواهد بود وپنج درصد افشاخواهد شد وده درصد فقط به خواست دانشگاه ها داده خواهد از جمله تحقیقات یکی این استکه تمام بزهای کوهی  ماده ونر درکنارهم حرکت میکند وکنار هم  می ایستند ودیده بانی میکند به جز این بز کوهی خاص افریقائی که ماده یکقدم همیشه عقب تر است رمز انرا کشف کرده است دوم نسبت وزن به شاخ است که شاخ خون را خنک میکند وفیلتر میکند ونسبت طول شاخ  به وزن باقانون کشف شده هماهنگی نداشته است درنتجه سرعت دویدن وارتفاع رفتن بایدکم شود درحالیکه اینچنین نیست  رمز انراهم کشف کرده است شاه چگونه میتوانسته دراین مدت از مجله  علمی طرح ها مهم پیچیده رابدست بیاورد جز برای فریب مردم نگفته –امریکای منافق برای بدست اوردن دل اساتید دانشگاه کشورزی ودر ضمن هم حمله ای به شاه نکند یک خبرنگار به ایران فرستاد- ایشان از شاه پرسید شما تنها طرح خودتان راقبول دارید- وبه طرح دیگران توجه ای  ندارید-درجواب ان خانم گفته است که من چهار  مجله خارجی خواندم ایشان گفته که کسی باچها رمجله-که  بخواند که نمیتواند طرح دهد—شاه گفته است دراین مدت طولانی حکومت من -من همیشه درجر یان اقدامات کشاورزی بودم وبه تجربیات کافی رسیده ام خداحافظی کرده رفته است سرنوشت یک ملت دراختیاریک سرباز امریکائی نادان است که اب ازاب نباید تکان بخورد وگرنه بقول ان ور اب معنا ندارد!!؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شحصی است- اقایان درغرب نشستند وکباده علم بردستان خود بالا وپایئن میکنند-که حکومت  اسلامی  درمحکوم کردن افراد کارش بی معنا ااست مثلا درمحکوم کردن دراویش- وبعضی اضافه میکنند که دمکراسی وحقوی بشر نقض شده است—تشخیص  نمیدهند یک زمانی است  فرد قضاوت نمیکند- خوداش یک رای دارد ومیفرماید که اگرمن بودم چنین میکردم- یک زمانی قضاوت میکند وارزش گذاری میکند  فرض کنید که برای ساختن یک تاسیساتی بین ارشتیکت هامسابقه گذاشته میشود  فردی نفر دوم میشود ایشا یک دفعه میفرمیاد اگرمن جزو هیت انتخاب کننده بودم مال خودم را بهتر میدانستم اینحکم اشکالی ندارد- ولی اگربگوید پارتی بازی شده است طرح من ازهمه ابعاد بهتر است کها خر طاغوتیان به این مرحله میرسندکه امروزه به این مرحله رسیدند بیا قضمت دقیق کرد واگرفرد خواست مسئله سازی کند اورا باید مجاز ات کرددرصدر اسلام ابوسفیان جائی نگفت که ایدولوژی من بهتراست ولی به مثل بعضی از خارجیان گفت  که مال این روش را می پسندیم  وبعضی میگفتنداز ان هم دفاع میکنیم- قران میفرماید به انها کاری نداشته باشید وگوید شما منتظر هستید-که روزی کلک اسلام کنده میشود وماهم منتظرهستیم که روزی کلک  کفر وشما کنده میشود ولی ابولهب وابوجهل مداوم میگفتنداین دین دروغ ساخته وپرداخته شده حضرت پیامبیراکرم صلوالته الله علیه واله والسلم است- وخرافات است وبایدایشان صلواتهالله علیه واله والسلم وپیروان ایشان برخورد فیری وانواع سختی گیری کرد وابئسفیان طاغوتی احمق راهمهمراه خود کردند درنتجه قران انهارا مشرک نجس نامید که هرجا انهارا پیدا کنید بلافاصله انها را  بکشید-چون قضاوت غلط کردن وفیزیکی برخورد کردن کافرهم حتی برخوردفیزیکی نکند  به خاط انکهدحقیقرا پوشانده است کافر نامیده میشود نوعی از نجس راهمراه خود دارد- دلیل مهم ان این است که باخود دلیل متقن بیاورد وگرنه سنگ برروی سنگ قرار نمی گیرد نمونه ان اقای  محمد رضا شاه است من یک مقدمه بیان کنم تا مطلب بخوبی درک شوددر دانشکده کرج سابق زمان شاه سابق جناب استاددکتر حجازی پدر گندم ایران بالاترین استاد کشاورزی فرانسه که برای گرفتن نوبل انتخاب شد نمره تحقیقاتاش کهانز مان بالترین بود هیجده بوده است ولی اشان نمره تحقیقات اش هشتاد بوده است- که فرانسصویان گفه بودند هر دوهزارسال یکنفر مانندایشان پیدا میشودتمام مدت در د انشکه کرج برای  فرانسویان تحقیقات کرد وهردفعه یک پادش نجومی گرفت غیرا ز مزد کار ماندقایق اقیانوس پیما- از طرف ایران به کنفرانس میرفت ولی تحقیقات خود کهبرای فرانسه کرده بود بیان میکرد از فرانسه هشتادهزار دلار میگرفت- شمال گندم کاشتند- زیا د سبز نشد کارشنان خارجی اوردند انها گفتن امکان ندارد ایشان ان گندم هارابه حدکمال رساند- در کرمان با چنین اتفاقی افتاد باز کارشناسن دیگرفایدهندارد وبا شخم بزنیدباز ایشان انرا به حد کمال رساند دانشگا هاروارد به کرج امد والتماس کردکهبرای ماهم تحقیق کن وایشان فرمودندچون امریکا ایران رابه لجن زد ما با امریکا همکاری نمیکنم کل پاداشی ایران به ایشان دادپانزده هزارتومان بود عموی من ه9مراه ایشان به فراسنه رفت درتحقیقات سی نمره اوره است وایشان برای فرانسه تحقیق میکرد وپاداش های سنگین میگرفت ودومدال گرفت یکی از فرانسه و.یکی از تونس که درجنگ دوم دستگاهی ساخت درتونس که  افت کش بسیارخطرناکی ساخت وگندم تونس را نجات دادوگرنه بسیاری از افراد میمردندزیرا زیر دریائی  ها المان ناز ی اجازه هیچ کشتی به تونس را نمیدادنند-باز ا ازدانشگا هاروارد امدند به کرج ازایشان درخواست کردن برای  انهاتحقیقت کند ایشان به دانشگاه هارواردرفت وفرمودند من انقلابی ترا فرا نسویان برای کشوشان هستم ولی چون شما سیاست تان با دولت امریکافرق  میکنئد من همکاری میکنم- یک لیسانیه کشاورزی  که شاگر اقایان بود وتعدادانقلابی در دانشکده کرج پنج نفربودند شد وزیر کشاورزی  به نزداقایان امد که طرح بدهید ومن ارجرا کنم .اقایان فرمودند برو دنبال کارت ولی خیلی اصرار کرد این پنج نفر طرح  ها دادند وگفتندهرسه ماه فیدبک یا گزار ش بده یک سالنداه عموی که انقلابی ترین این افراد بود گفتن منه به نزد ایشان میروم همه گفتند فایده ای ندارد وایشان به نزد  اینجوان رفت وعلترا  پرسید- ان جوان بیان کرد ومن طرح شمارا به نزد شاه بردم وایشان فرمودن طرح اقایان غلط است وخودمن طرح میدهم – عموی من  به من گفت که من گفتم- که اگرمن زیس حکومت بودم شمارا دربان  وزرات کشارزی  نمیکردم ولی شوهر عمهمن که شاگرد عموی من در دانشکده کشاورزیبود وبعد درانجا تاستد شد به من گفت عموی شما گفته- تووارباب را دربان وزرات کشاورزی نمیکردم ایشان ان جوان دقیقا جمله به  شاه میگوید- شاه اط رفی میترسد بریس حکومت انهاراتغیربده شایدعلم بوده ایشام میفرماید قربان دم اینها کلفت است ودستور میدهد که اقایان برای کنفرانس به خار ج نرود- دانشگاه هاروارد ودانشکده فرانسه نیامدن  انها برای کنفرانس جویا میشوند وچون مطلب را میفهمند دانشگا هاروارد به شاه تلفن میزند که اگر دفعه بعدنیایند ما کمک های  امریکاددرجهت کشاورزی بایکوت میکنیم شاه میترسد به عموی من سه قطعه بزرگ  وبه ان چهارنفر دوقطعه زمین درامیر  ابادمیدهد ومابقیه اساتید بخصوص فراماسونری میفرمایند ما هویج هستیم وشاه دستور میدهدبه هراستادیک قطعه داده شود- امریکا چون درحقیقت طرح مال اوبوده است بادی یکمنافق بازی دراینجا دربیاورد وهردو طرف داشته باشد یک خانم خبرنگار میفرستدکه صحبت ایاشن درایران پخش نشد درامریکا پخش- خانم خبرنگار میفرماید که شما فقط طرح خودتان قبول دارید وطرح دیگران قبول نمیکنید دلیل ان چیست- شاهد میفرمیاد منچهارمجله کشامرزی مطالعه کردم- این ملت همان لحظه اگرایشان درقیر نمی سوزاند  احمق ترین ملت تاریخ میشد مله انگلستان درهیج مورد بی اطلاع از اخرین تحقیقت نیست درانگلستان بعدبیان میکنم چه ضربه ای به اموزش وپروش خود زدند ولی ژاپونی ها وروس ها خوب درس گرفتند وحل انگلستان امریکابدتر انگلستان  ترمیمم کردند- که معلم تااخرحیات مطالعه کند اخرین اطلاعات کامل اکادمیکی درک کنداما مجله  علمی اولا پراز اصطلاحات است درامر گکشاورزی فقط این پنج نفربودند من درخدمت ایشان درکرج بودم ایشان یک ازدواج ناموفق بایکخانم فرانسوی داشتند که قبول کرده بود که به ایرا ن بیاد ولی پس از دوهفته ا یران به فرانسه باز گشت ودیگرایشان زن نگرفت وبامادر یشان در کرج دردانشکده زندگانی میکرد واگرمن نزد ایشان درتابستان نمیرفتمئ پدر من را سرزنش میکرد-من نزد ایشان بودم درسالن مرکز ماطلاعات بومد ودانشجویان وفو ق لیسانس- درهمین سالون درس میخواند ویکی از انها نابغه عجیبی شد که یک تحقیق درسطح ممتاز دانشگاه هاوراد کرد وعمو یئمن یک توصیه برای دانشگا نوشت زمانی  کنکور دانشگاه  ها وارد گرفته بود تنها اجازه دادن بعهده ریس دانشگاه بود تنها دانجوی است که در دانشگاه هاروارد بدون کنکور سرکلاسی دکتری  رفت فرانسه به ایشان بورس داد- که امریکانرو وبه فرانسه بیا- یک استاد ایرانی درامریکا پانزدهد سال درامر کشاورزی تحقیق کردهبود وبعد هوای وطن زدبه سرش بهایران امد چون وطن پرستی بایداز غربیان  باید گرفت واین تیکه جملهای که عمومی من  بهمن میگفت که درغرب تحصیل هم دانشمند میشود وهم اکادمیکی میشوی وهم همیشه انگیزه یادگیری داری این استاددرنزد عمومی من درباره اصطلاحاغت بحث شد وعمومی مداوم اخرین اصطلحات به ایشان میگفت خیلی ازانها به زبان انگلیسی بود ایشان هم فرانسه خوانده ود وافت کش هادرالمان خوانده بود بعدمن پرسیدم مگر شما ا- نگلیسی بلد هست ایشان فرمودند دانشگاه هاروارد از من خواسته ب زبان انگلیسی من مطلب بنویسیم وسخنرانی کنم چون بعضی اصطلاحات  فرانسیان دارند که امریکادی ندارند وبالعکس  وترجمه ازالگو یفرهنگی خودشان تبعیت میکند ممکن است مشکلاتی رابوجود  بیاورد همین استاد چهارجلسه تلفظ رابهمن یادداد ومن دیکشنری  انگلیسی از حفظ کردم اگرباور نمیکنیئ میتوان امتحان کنی کتاب دیکشنری انگلیسیرا  فال بگیر لغت اول را بگو من چهار صفحه ای چهار لغات ها پشت سرهم مینویسم عین کتاب انگلیسی  معناغی لغت انها من به فارسی مینویسم ومن کردم حرف گی امد ایشان فرمودند من هم دیکشنری فرانسه راحفظ هستم . وهم دیکشنری المانی – درجوانی من اکابر  رفتم تنها دانش اموزی هست که به استادی رسیدم وگفتند چیزی دیگربلد نیستیم که به تویاد بدهیم وخودم به زبان عر بی  مطالع میکردم مادبزرگ تو تا شش ماهدبیشتر زنده نیست واین مطلب راهم دکتر گفتند وایشان ازمن خواست که ایشان رابه کربلا ببرم دم استاهدامام حسین علیه السلام به ایشا ن گفتم شما بروید وزیارت کنید- ومن بیرون منتظر شما هستم ایشان گفت به داخل بیا ودورکعت نماز بخوان- ومن گفتم  من نشسته پاک هستم- ایشان بهداخل رفت من به خادم دم در گفتم- شما چند سال خادم هستید وایشان گفتند پانزده سال ومن گفتم از امام حسین علیه السلام چه گرفتی  ایشان من دریک خانه محقر زندگانی میکنم درپایئنترین امکان ولی به امامحسین علیه السلام گفتم که شما زندگانی منراترتیب- بدهی  هر چور مایل هستید که من درقیامت درکنار شما باشم من گفتم شما امام حسین علیه نشناختی دامامبلخشنده اسن یکوضع مرفه ربطی که شمارا از امامحسین علیه السلام دورکند-دارد  بحث در گرفت   ومن حدیث میاوردم واستدلال میکردم- رو کردک به من گفت ای عرب شیبانی رفتی خارج تغیر مرام دادی ومن گفتم من ایرانی  هستم گفت دروغ میگویئ ملعون شیطان از من دور شو وباخنده داین حرف میزد اوال مجله علمی خارجی کارهرکس نیست ودرثانی یک نکته کوچکی را تحقیق مفصل میکند- دراینترنت مجله نیچر= طبیعت  یک زن وشوهر رو ی یک زوج بز کوهی افریقائی تحقیق کردند ادعا کرده است دهزار نکته چه از لحاظ روانی وچه جسمانی که هشتادوپنج درصد ان بطورکلی سری خواهد بود وپنج درصد افشاخواهد شد وده درصد فقط به خواست دانشگاه ها داده خواهد از جمله تحقیقات یکی این استکه تمام بزهای کوهی  ماده ونر درکنارهم حرکت میکند وکنار هم  می ایستند ودیده بانی میکند بهجز این بز کوهی خاص افریقائی که ماده یکقدم همیشه عقب تر است رمز انرا کشف کرده است دوم نسبت وزن به شاخ است که شاخ خون را خنک میکند وفیلتر میکند ونسبت طول شاخ باقانون کشف شده هماهنگی نداشته است درنتجه سرعت دویدن وارتفاع رفتن بایدکم شود درحالیکه اینچنین نیست  رمز انراهم کشف کرده است شاه چگونه میتوانسته دراین مدت از مچلع علمی طرح ها مهم پیچیده رابدست بیاورد جز برای فریب مردم درجواب انخانم گفته اسنکه من چهار  مجله خارجی خواندم ایشان گفته که کسی باچها رمجله بخواند که نمیتواند طرح دهد—شاه گفته است دراینمدت طولاتی حکومت من من همیشه درجاین اقادامات کشاورزی بودم وبه تجربیات کافی رسیده امخداحافظی کرده رفته است سرنوشت یک ملت دراختیاریک سرباز امریکائی نادان است که اب ازاب نباید تکان بخورد وگرنه بقول ان ومر اب معنا ندارد!!؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله اقای جواد طاهری- که درزمانی-که- دانشجوی فوق لیسانس فلسفه دین در دانشگاه علامه طباطبائی  رحمت الله  علیه-تز دانشجوئی ایشان ازصفحه57 تا66تبدیل به یک مقاله شده است- که این مقاله به زبان انگلیسی است-که جزوه پاسخ به درخواست  ها  مذهب است- عنوان مقاله این است که": فکر کردن بعنوان یک واقعیت وحقیقت-برای درک احتمالی ؟؟وجود خداوند باشد- درمبحث گفتمان جدلی برای از شاخه وجود غیر طبیعی وغیرمادی برای اثابت  ضرورت-ها-مقدمتا درتاریخ ادیان اثبات شده است علم ازهرنوع بیش از اعجاز مردم رابه سمت خداوندمنان اورده است- درداستان حضرت موسی علیه السلام همه قبطی ها معجزه دیدند ولی فقط سحره یعنی ساحرین چون علم داشتند اعجاز قبول کردند لذا بقول یک عالم- خداوندمنان اول انسان ضعیف خلق کرد که بریا نجات خوداش به تکاپوی وتلاش دستزندودرضمن به علم برسدتا مسئله راحل کند- ودراین را مشکلات گذاشت که بسیارتفکر وتعقل کند وعقلی به اسناسن داده است طبق یک جدیث قدسی به هیچ موجود ی نداده است- دردنیا به اندازه دبستان نیاز است- دربرزخ به اندازه دبیرستان- درقیامت به اندازه دانشگاه ودربهشت بها اندازه علامه شدن- جناب سلمان علیه السلام- که معصوم نبیست اگرحضر ت اسرافیل علیه السلام – ای ابد از ایشان علم بیاموزد به اندازه یک سطل از اقیانوس اب برنداشته است- لذا خداوندمنان وشیطان هردو متد وروش شان یکی است  ولی دردوجهت-خداوندمنان مانندماهیگیران- یک جا تور پهن میکنند از فاصله دور نان خشک میرسیدند ته به رسد به تور- این ماهی ها همنی طورنان خشک میخورند وتادرتور می افتند ان احتمالات یک جا تبدیل  به یقین میشود-نمونه  زیاددارد- ولی خداوندمنان ظن زیادرا هم قبول کرده است- ایشان اثبات خودرا درچندین جمله بیان کرده است ولی شرح مفصلتری به انواع اشکلات داده است- ایشان میفرماید- عینیت وحقیقت مطالب این مقاله دراین است که برای تحقق وجود خداوندمنان است  که امکندارد در شناخت وجودخداوندمنان تااندازیهم عذر داشته باشد؟؟-یک متثال بیاورم- انسان ها از اموزش وپرورش و پزشگی ومهندسی سردمیاورنندولی از پلیس وسامانهای اطلاعاتی تاحدی وزرات امورخارجه خیلی جاها باظن قوی ممکن است چیزی بگویند البته این سازمانها اطلاعات زیادی رابدست نمیدهند ولی  خداوندمنان اطلاعات  زیادی بدست –میدهد-یکی از راه حل ها- خود تفکر کردن است- ما میدانیم هراثری یک موثر میخواهد- فرض کنیم مااین مطلب براساس متریالیست-که مهمتریت چاه برای انسان این است-که - در چاه ماتریالیست بیفتد- مابعداز تجربه فهمد یم- که هراثری – یک موثر میخواهد وطبعا این موثر بایدمادی باشد- اگرغیرمادی باشد مسئله حل شده است پس تفکر کردن ما یکاثر است که یک موثر میخواهد غربیا به ان لزوئم ویانیاز ولی در فلسفه اسلامی به ان ضرورت میگویند-حال صحبت اینجا است که اثبات شده است-که بچه درشکم مادر گاهی دست وپا میزند دلیل انرا محقیقین کشف کردند- که زمانی که دست اش خشک میشود وای اش خشک میشود واین برای بچه درحین بیرون امدن- باعث شکستن میشود لذا بچه دست وپای خودرا تکان میدهد این تفکراز کدام تجربه امده است وبعداز تولد این ادراکهای غیرتجربی ولی درست رااز بچه ها ملاحظه میشود پس دلیل دنیائی ندارد ودلیل غیردنیائی دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمان الرحیم-نظریات شخصی است-اقای رامپ شما به جزیات بیان کنید که مالیات ها درچه حوزه ای خرج میشود- پارک ها بایدبه روز شود وشهرهای کوچک بایدپارکی به اندازه نصف جمعیت جای بگیرد ساخته شود-پارک فقط برای واشنگتن نیست- ویگ وچهاردم از مالیات ها  باید برای ساخت پارک های به روز شده باشد از تروریست بیچاره ام مالیات پارک بگیرید- بای شرکتهائی که مثلاپنیر به حداقل درامد رسیدند حداقل پنچاه میلون دلار برای ایجادجدید شرکت های  بهنیه ده ومبتکرانه بدهید  وعده سرخرمن تا سه سال ندهید—تمام سرمایه گذاری امریکا درخارج به اسم حضرت پاپ باشد ودرکشورهای دگر وبخصوص جهان سوم درامر کشارزی شریک شود وصنایع موردنیاز انها-بخصوص-معادنرا باحداقل قیمت  بفروشید ویا شریک شود  وافرادامریکائی درکشورهای بخصوص جهان سوم-بتوانند   سرمایه گذاری کنند- وتشکیلات سابق وکهن اقلیتهای مانند اسکالتندی0 ایرلندیها ومسلمان بایداحیا شود وحرف اینها باید گوش شود به زنان بفرمایئد اگراواز خواندید –وسرطانحنجره گرفتیدمسئول خودشما هستید


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99