سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم اله الرحمن الرحیم- عراقی نیوز-مقامی رسمی عراق-ترک مخاصمه بین قبائل وامادگی همکاری با دولت بغداد- باید قبل ازاجرای دستورات -  حمل ونقل وتامین مالی خانواد ه های – داعش باشد- یک مقام امنیتی- گفته است هرنوع تصمیم گیری برای  بازگشت افراد داعش به قبائل خوداش میتواند فاجعه بار باشد- مطابق قوانین قبائلی  هر داعشی خانواده خودر ا گشته باشد؟؟!!ذاز قبیله اخراج میشود تا قانون مصالحه وسازش  تصویب قابائل شود- که بعضی قبائل برای رای گری انتخاباتی؟؟ بهخاطر مصالحه حزبی وسیاسی مایل هستند بودجه لازم برای نقل وانتقال دواعش سریعا پرداخت شود به نظرحقیر انتخابات رابایدتاخیرداد  تا وضع دواعش بخوبی روشن شود- اجساد تو سط نیروهای دولتی- همچنان ازگودالها وساختمانها-در- موصل درهم شکسته - بیرون کشیده میشود-دونفر در سوپر مارکتی دربغداد مجروح شدن—داعش هنوزقدرت تهدید کردن ومشکل ساختن-در کرکوک را دارد-شش نفر ئدر یک بازارعمومی مورد حمله بمب انفجاری واقع شدن – ومجروح وکشته شدن- اعضای داعش  درمقابله بانیروی های-ارتش – کشته واسیر شدن-نیروهای  دولتی یازده نفر از گروهک های تحت حمایت داعش    را در مرز عراق –سوریه کشتند- یک ایستگاه جاسوسی –عراق- گزارش داد—که بغدادی بشدت مجروح شده است وبدون کمکی نمیتواند حرکت کند- هواپیماهای ائتلاف امریکاسیزده داعشی را در موصل را به هلاکت انداختن-دو فرد دریک بمب گذاری درغرب شهر انبار-مجروح شدن- دوبمب توسط راکت که به بغداد اصابت کرد پنچ نفر مجروح وکشته داد –کنفرانس نوسازی  عراق در کشور کویت با اعضای بسیار زیاد اغاز بکار کرد—چهار نفر کشته وزخمی دراثر انفجاربمب در شهر دیاله- شدند-نیروهای امنیتی یکی از رهبران داعش را درشهرموصل دستگیر کردند—شش خانواده در شهر صلاح الدیندر یک سری حملات مسلحانه کشته ومجروح شدن—هشت نفر در شمال بغداد دراثر انفجار بمب کشته وزخمی شدن-نفردوم داعش که مورد درخواست بود- علی الرغم تائید  کشته شدن  همچنان پابرجا است—دولت عراق حکم ازادی به اعضای نظامی داعش را صادر کرد بشرط ی که اجازه دهند مواد غذائی  به خانواد هها برسد- اعضای سازمان اطلاعاتی  دریک عملیات  دو اعضای داعش را در کرکوک دستگیر کردن-کامیونهای  دولتی که میبایست به شما ل بغدادبروند واز طرف داعش بایکوت شدن برای هفته دوم مورد تیراندازی تک تیراندازان واقع شدن- که این تیرانداز  دوسرباز رادر نزدیکی ابن سینا کشته است= که نیروهای امنیتی بدبنال دستگیری او هستند-پانزده نفر منجمله نیروهای امنیتی دریک تنفحار انتحاری کشته ومجروج درشهر رمادی شدن-نه نفرکشته ومجروح درحمله به یک مرکز امنیتی شدن-بار دیگر مورد انفولانزای  پرندگان درشهر دیاله-گزارش شده است-یک زن داعش ای دریک مدرسه کهمخواست انفجار انجام دهدکشته شد-= ومابقیه اخبار-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم- عراقی نیوز-مقامی رسمی عراق-ترک مخاصمه بین قبائل وامادگی همکاری با دولت بغداد- باید قبل ازاجرای دستورات -  حمل ونقل وتامین مالی خانواد ه های – داعش باشد- یک مقام امنیتی- گفته است هرنوع تصمیم گیری برای  بازگشت افراد داعش به قبائل خوداش میتواند فاجعه بار باشد- مطابق قوانین قبائلی  هر داعشی خانواده خودر ا گشته باشد؟؟!!ذاز قبیله اخراج میشود تا قانون مصالحه وسازش  تصویب قابائل شود- که بعضی قبائل برای رای گری انتخاباتی؟؟ بهخاطر مصالحه حزبی وسیاسی مایل هستند بودجه لازم برای نقل وانتقال دواعش سریعا پرداخت شود به نظرحقیر انتخابات رابایدتاخیرداد  تا وضع دواعش بخوبی روشن شود- اجساد تو سط نیروهای دولتی- همچنان ازگودالها وساختمانها-در- موصل درهم شکسته - بیرون کشیده میشود-دونفر در سوپر مارکتی دربغداد مجروح شدن—داعش هنوزقدرت تهدید کردن ومشکل ساختن-در کرکوک را دارد-شش نفر ئدر یک بازارعمومی مورد حمله بمب انفجاری واقع شدن – ومجروح وکشته شدن- اعضای داعش  درمقابله بانیروی های-ارتش – کشته واسیر شدن-نیروهای  دولتی یازده نفر از گروهک های تحت حمایت داعش    را در مرز عراق –سوریه کشتند- یک ایستگاه جاسوسی –عراق- گزارش داد—که بغدادی بشدت مجروح شده است وبدون کمکی نمیتواند حرکت کند- هواپیماهای ائتلاف امریکاسیزده داعشی را در موصل را به هلاکت انداختن-دو فرد دریک بمب گذاری درغرب شهر انبار-مجروح شدن- دوبمب توسط راکت که به بغداد اصابت کرد پنچ نفر مجروح وکشته داد –کنفرانس نوسازی  عراق در کشور کویت با اعضای بسیار زیاد اغاز بکار کرد—چهار نفر کشته وزخمی دراثر انفجاربمب در شهر دیاله- شدند-نیروهای امنیتی یکی از رهبران داعش را درشهرموصل دستگیر کردند—شش خانواده در شهر صلاح الدیندر یک سری حملات مسلحانه کشته ومجروح شدن—هشت نفر در شمال بغداد دراثر انفجار بمب کشته وزخمی شدن-نفردوم داعش که مورد درخواست بود- علی الرغم تائید  کشته شدن  همچنان پابرجا است—دولت عراق حکم ازادی به اعضای نظامی داعش را صادر کرد بشرط ی که اجازه دهند مواد غذائی  به خانواد هها برسد- اعضای سازمان اطلاعاتی  دریک عملیات  دو اعضای داعش را در کرکوک دستگیر کردن-کامیونهای  دولتی که میبایست به شما ل بغدادبروند واز طرف داعش بایکوت شدن برای هفته دوم مورد تیراندازی تک تیراندازان واقع شدن- که این تیرانداز  دوسرباز رادر نزدیکی ابن سینا کشته است= که نیروهای امنیتی بدبنال دستگیری او هستند-پانزده نفر منجمله نیروهای امنیتی دریک تنفحار انتحاری کشته ومجروج درشهر رمادی شدن-نه نفرکشته ومجروح درحمله به یک مرکز امنیتی شدن-بار دیگر مورد انفولانزای  پرندگان درشهر دیاله-گزارش شده است-یک زن داعش ای دریک مدرسه کهمخواست انفجار انجام دهدکشته شد-= ومابقیه اخبار-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم- عراقی نیوز-مقامی رسمی عراق-ترک مخاصمه بین قبائل وامادگی همکاری با دولت بغداد- باید قبل ازاجرای دستورات -  حمل ونقل وتامین مالی خانواد ه های – داعش باشد- یک مقام امنیتی- گفته است هرنوع تصمیم گیری برای  بازگشت افراد داعش به قبائل خوداش میتواند فاجعه بار باشد- مطابق قوانین قبائلی  هر داعشی خانواده خودر ا گشته باشد؟؟!!ذاز قبیله اخراج میشود تا قانون مصالحه وسازش  تصویب قابائل شود- که بعضی قبائل برای رای گری انتخاباتی؟؟ بهخاطر مصالحه حزبی وسیاسی مایل هستند بودجه لازم برای نقل وانتقال دواعش سریعا پرداخت شود به نظرحقیر انتخابات رابایدتاخیرداد  تا وضع دواعش بخوبی روشن شود- اجساد تو سط نیروهای دولتی- همچنان ازگودالها وساختمانها-در- موصل درهم شکسته - بیرون کشیده میشود-دونفر در سوپر مارکتی دربغداد مجروح شدن—داعش هنوزقدرت تهدید کردن ومشکل ساختن-در کرکوک را دارد-شش نفر ئدر یک بازارعمومی مورد حمله بمب انفجاری واقع شدن – ومجروح وکشته شدن- اعضای داعش  درمقابله بانیروی های-ارتش – کشته واسیر شدن-نیروهای  دولتی یازده نفر از گروهک های تحت حمایت داعش    را در مرز عراق –سوریه کشتند- یک ایستگاه جاسوسی –عراق- گزارش داد—که بغدادی بشدت مجروح شده است وبدون کمکی نمیتواند حرکت کند- هواپیماهای ائتلاف امریکاسیزده داعشی را در موصل را به هلاکت انداختن-دو فرد دریک بمب گذاری درغرب شهر انبار-مجروح شدن- دوبمب توسط راکت که به بغداد اصابت کرد پنچ نفر مجروح وکشته داد –کنفرانس نوسازی  عراق در کشور کویت با اعضای بسیار زیاد اغاز بکار کرد—چهار نفر کشته وزخمی دراثر انفجاربمب در شهر دیاله- شدند-نیروهای امنیتی یکی از رهبران داعش را درشهرموصل دستگیر کردند—شش خانواده در شهر صلاح الدیندر یک سری حملات مسلحانه کشته ومجروح شدن—هشت نفر در شمال بغداد دراثر انفجار بمب کشته وزخمی شدن-نفردوم داعش که مورد درخواست بود- علی الرغم تائید  کشته شدن  همچنان پابرجا است—دولت عراق حکم ازادی به اعضای نظامی داعش را صادر کرد بشرط ی که اجازه دهند مواد غذائی  به خانواد هها برسد- اعضای سازمان اطلاعاتی  دریک عملیات  دو اعضای داعش را در کرکوک دستگیر کردن-کامیونهای  دولتی که میبایست به شما ل بغدادبروند واز طرف داعش بایکوت شدن برای هفته دوم مورد تیراندازی تک تیراندازان واقع شدن- که این تیرانداز  دوسرباز رادر نزدیکی ابن سینا کشته است= که نیروهای امنیتی بدبنال دستگیری او هستند-پانزده نفر منجمله نیروهای امنیتی دریک تنفحار انتحاری کشته ومجروج درشهر رمادی شدن-نه نفرکشته ومجروح درحمله به یک مرکز امنیتی شدن-بار دیگر مورد انفولانزای  پرندگان درشهر دیاله-گزارش شده است-یک زن داعش ای دریک مدرسه کهمخواست انفجار انجام دهدکشته شد-= ومابقیه اخبار-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم قسم به فرد وزوج-رابطه روح ومغز بسیار پیچیده است- چون مغز تاحدی از قوانین الکترونیکی تبعیت میکند تا حد زیادی مانند کامپیوتر است-درغرب قبلا چون روح را نمی شود دید- جسم قابل دیدن است-فقط مسائل مادی را مورد توجه قرار میدادند- حضرت علی علیه السلام درجواب این سئوال- که شما خداوندمنان چگونه تشخیص دادید-فرمودند من قصد عملی میکنم انجام نمیشود یعنی تمام مقدمات اش اماده است- ولی به عمل نمی نشیند وعمل دیگری میشود وبعدا متوجه میشوم این عمل بهتر بود ه است وبه اینتجه میرسم که کار خداوندمنان است- شناخت روح به همین منوال است- حس ما مادی است واثرات ان درمغز هم مادی است- که بصورت انرژی در مغر اثر میگذارد-یک جراح امریکائی درحین-جراحی مغز یکخانم پیرزن چاقوبسیارتیز اش ازدست اش رها میشود ودریک نقطه فرود می اید ناگهان پیرزن یک داستان بیست دقیقه ای را بیان میکند از ان ببعد برروی حافظه کارهای زیادی انجام میشود- این نتجه رامیدهد که یون میتواند به کلام  عکس ونوشته غیره تبدیل شود وکمپیوتر بوجود می اید- عظمت حافظه انسان با هارددیسک کامپویتر دراین است- که خانه های یون- به اندازه خود یون است درحالیکه مال ساخت انسان چندیدن برابر یون است که البته سعی میشود خانه های کوچکتر شوند وحجم کمتر شود انزاه گرفتن که ان سلوا عصبی فقط برای پنچ دقیقه میتوانسته صحبت کند؟ البته حجم بار گذاری ان سلول عصبی بیشتراست مثلاعکس است نوشته است- بیان پنج دقیقه بوده است- این مشکل به راحتی قابل حل نیست- مرکز اگاهی وتفکر باید این سلول را به خوبی شناسی کند وتحریک کند وسپس مابقیه سلول ها را تشخیص دهد وتحریک کند- اینهم کاری بسیار مشکل است- اما قضیه چی است درکامیوتریک فایل داریمکه میتوند هزار گی گا بایت باشددر حافظه هارددیسک است- ویک ایکون داریمیک سمبل ویانشانه است در مانیتور که دوکیلو بایت است- اگر این ایکون تحریک کنیم یعنی کلیک کنیم ان فایل باز میشود مرکز فایل در روح است-کار هارد دیسک را میکند ولی ایکون ان در مغز است یعنی روح میبابست ایکون را تحریک کندتا فایل باز شود وگرنه به قول عمال روح مانند سنگ ومرده است که اصطلاحا میگویند سنگ مرده است- اثبات شده است که در مغز هر خاطره مداوم خودرا تولید میکندخاطره ای ا ولی- براساس نظم است وخاطره کپی شده براساس نظم نیست هرجای مغز میتواند قرار بگیرد گپی اولیه درحددنوزده تابیست وپنچ است وانهم میتوانند باز کپی بزنند  وتقربیا نقش- بک اپ-در کامپوتر  رابازی میکنند کانها هروقت کپی اصلی خراب شد از بک اپ میتوان انهارا دوباره احیا کرد- این خاطره ها از جای خود تکان نمیخورندمانند کامپتوتر- زیرا اگرحرکت کنند دیگرقابل کنترول نیستند ویکنوع پرواز دارند-درحرارت زیاد  هم میتوانندپرواز کنند-ودر سرما حات انها کند میشود ومغز مقداری انرزی مداوم ساطع میکندد که حرارات ثابت باقی بماند واگر غذا کافی نبود به ان تاحدی انرژی دهد—حال کسی دراثر ضربه ان خاطره های اصلی  ازبین میروند فرد  ان خاطرات به یادنمیاورد – سربازی درانگلستان مداوم از نقه به نقه حرکت میکرده است تصور این است که نقش پست چی داخل ونامه رسان را داشته است ومداوم از یک رودخانه فصلی کوچکی عبور میکرده است نزدیک رودخانه یک خمپاره زده میشود یک قطعه کوچک درمغز ایشان فرو میرود ودیگر هیچ چیز نمی فهمد- که زمانی که میفهمد دربیمارستان است وخاطرات فراموش شده است- ایشان مداوم ازان رودخانه ویا شبیه-به  ان  حرکت میدهند روح چون فرد اراده کرده است که خاطره دوباره احیا کند فعال است وبه انهوش مخفی میگویند این هم لطف الهی است زیرا انسان اگر درموردیسعی بکند ونتجه نگیرد مایوس وعصبی میشود چون این رودخانه درحافظه بک اپ استمغز همه مغز را جستجو میکند تا به اب اپ میرسد من زمانی کمپیوتر می خواندم- جناب استادمیفرمودند برای هرفایل اسم اص مرتبط بسازید ویکعدد به دهید- که اگر کلمهای خاص وایعنوان خاص ویا عدد رابدهید فایل به   اسانی پیدا میشود گوگل- قبلا مثلا مقالات امام خمینی  رحمت الله علیه برتعداد تکرار نام مبارک ایشان نظم داده بودکه از شت وپنج شروع میشدکه مقاله اول بود اگر کسی اسم مبارک ایشان وعدد شصد وپنچ میزند فایل باز میشد ولی بعدابراسا کلیک است یعنی هرفایلی که بیشتر دیده شده است لذا تمام خاطره ان سرباز دوباره احیا شد زیرا در روح خاطره از بین نمی رود- ایکون ممکن است از بین برود—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- در مقاله ای  – نگاه بر ایران- بیان میکند که ایران یک حکومت-ی- دینامیکی است – لذا بر اطلاعات ایران توجه کرد وهدف ایرانیان را درک کرد- وایران اشتیاق جهانی شدن دارد-لذا میبایست منطقه به سمت دینامیکی درجهت خاصی حرکت کند که از ایران -عقب نماند- بعد نظامی – وبعد انرژی اتمی سخت مورد توجه واقع شده است- تا چهره ایران را یک چهره نظامی داده شود – واین دوچهره و وجه راهم میخواهند در منطقه بوجود اورند- ایران اهل را  گفتگو میدادند ولی خط قرمز ایران- قابل گفتگو نمیدانند—توطئه ای که مطرح است این است- باوجودانکه انها انرژی اتمی در اولیت قرارداده بودند حال اظهار نظر میکنند که ایرانیان این نقش رابازی کردند- وما مسئله موشک های بالستیک بعنوان اولیت اول انتخاب کرده بودیم-که خط قرمز انان است- وایرانیان بیان میکردند که چون ملت پذیرفت دراین مورد گفتگو وچالش انجام شود وعلت ان این بوده است- که یک موضوع حاد منطقه ای است- درحالیکه موشکهای  بالا ستیک یک مسئله با ابرقدرت های جهانی است-اقای ترامپ ایران متهم به بد رفتاری به علل- خصوصیات مذهبی نژادی  وهم چنین از مردم جهان خواسته است که درمقابل بد رفتاری وتبعیض به علل مختلف هم بستگی خودر ا اعلام کنند—درحالیکهزمردم جهان به همین علت بر علیه ایشان اقدام میکنند وایشان دارد نعل وارونه میزند- اخیرابه اسرائیل اعلام کرده است که خانه سازی صلح را در مشکلات ومخاطرات قرار میدهد-شما که هرکس به شما انتقد میکند برجسب کودن بی شعور ونادان ومغرض میدانید ومداوم خودرا تبرئئه میکنید وبه الیتها ونخبگان خود برجسب میزنید- وبه اصطلاح میخواهید پوست بکنید- ایشان بسشیار زرنگ تشریف دارند وتصور میکنند که حفه های معاویه ای همیشه جواب میدهد-همه کشورها فعالیت عراق وایران رابرعلیه داعش راستس ازمائی کردن وانرا تمجید کردند وایشان هم تاحدی کرده است- حال میفرماید دولت عراق وایران بر علیه ارتش امریکادرعراقیک طرح توطئه درحال بوجود اوردن –است- حداقل اجازه از سازمان ملل متحدندارد وخودرامدافع مردم عراق قلمداد میکند- ودولت عراق را فرقه گرا میداند ودرحقیقت دلسوز مردم عراق امریکا است وارتش عراق برای همین موضوع درعراق هستند؟؟-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-قسم به فرد وزوج- از ایات قران – زوج  که بین مابه دوتئی ومعروف است- درسبک عرب دوتائئ  و بیشتر معنا میدهد- خداوند منان دربیرون از ذات الهی تک است یعنی خداوندی دیگر نیست وداخل ذات هم تک است ذات ترکیبی نیستیک صفت است که همه صفات دارد نه بصورت طبقه بندی شدهمثلا یک گنجه که داخل-ان  طبقات باشد- یک معجونی است که نمیشود گفت این نقطه علم است-  به قول-حضرت ملا صدارابای اما قابل درک وفهم نیست فرشتگان  بخصوص فرشتگان عرشی –ازلی وابدی هستندوایشان بیان میفرماید ازلی وابدی نشانه خداوندی نیست زمان نشان خداوندی نیست که در زمانی نباشد خداوندمنان فرموده است انها من ازلی وابدی خلق کردم ونشانه درخارج که چهار فرشته است که هرکدام کاری خاصی میکنند وبه تنهائی  نمیتواند عرش یا مخلوقات را اداره کنند محتاج یکدیگر هستند باز ایشام میفرمایداین دلیل کامل نیست خدای ناقص میتواند باشد ولی انها وابسته خداوند منان هستند- ولی در ذات فرشتگان علم وقدرت دو صفت جدا است- پس درذات هم صفات  ترکیبی است- پس مخلوق است- حضرت عیسی علیه السلام- ترکیب اراده الهی توسط حضرت جبرائیل علیه السلام است ووسیله حضرت مریم علیها السلام پس یک موجود ترکیبی شد پس مخلوق است- مسیحت خواسته است از اسلام الگو بگیرید ولی الگو غلط است حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم قبلا بصور ت نور سرمدی درکنار خداوند منان بود-ان نور راهمراه خود دارددریک جسم حلول کرد به صورت نطفه که ان نورا همراه خود دارددیگر در ظاهر در فرش است وحضرت محمد صلواته الله علیه واله السلم یک موجود است-نه دو موجود درحالی حضرت مسیح علیه السلام دوموجود است یک موجود درکنار خداوندمنان ویک مو- درنتجه دوموجود است موجود دروی زمین وفرش- وموجودی درعرش- نمیتوان- انهارا یکی دانست- حضرت ادم علیه السلام از تعداد زیادی از عناصر خاکی تشکیل شده است که باروح ارتباط تنگاتنگ دارد- پس مخلوق است- خداوندمنان در تمام خلوقات همکاری دوتائی یابیشتر را درموجودات قرارداده است- که این همکاری بسیار پیچیده نشانه مخلوق بودن وخداوندمنان نبودن است یکی از اعجاز های خداوند منان-خون است-درقران فرموده است به حیوانات شیرده حلالگوشت دقت کنید شیر ازکنار ادارعبور میکند ولی شیر  سالم است واز کنارخون عبور میکند ولی سالم است انزمان فکر میکردند- یک لوله شیررابه پستان میاورد ویک لوله خون دران جاری است  ویک لوله ادار را حرکت میدهد ولی انها نشرندارند که مواد انها مخلوط شود- درحالیکه اینطور نیست همه درخون جاری هستند ولی مواد بافرویا خنثی نسبت بهم هستند به این معنا که هورمون  ها وموادغذائی  ازکنار اوره خطرناکترین موادخون عبور میکنند و وارد پستان میشوند وپستان شیررا میسازد یک گرم اوره رابه موش تزریق کردند بلافاصله مرده است واگر یک گرم ونیم اوره به مغز انسان وارد کنند درجا میمیرد تمام هورمون  ه مثلا ال- اچ برای نطفه ساز یا درخون جاری میشود وازکناره اورهرد میشود ودرخون پتاسیم وسدیم واب و مواد دیگر وجودارد بدون انکه انها تخریب ویاترکیب شوند تنها امروز ه به اینتجه رسیدند که درخون پون مثبت ومنفی میتواند وجود پیدا کند- درمردان بیشتر یون مثبت جذب میشود ودرخانم ها بیشتر پون منفی جذب میشود وبیشتراز طریق پوست است که به داخل جسم نفوذ میکندواندکی از راه هوا وارد میشود احتمال دارد با سلوال ها برخورد کند-وبین یون مثبت ومنفی  جرقه بزند واحتمالا ضعیفی امکان داردسلول را سرطانی –کند-یون های پوستی ممکن است با اعصبا برخورد کند وجرقه بزند وفردیکنوع حالت عصبی داشته باشد- بهترین کار وضو گرفتن وغسل کردن با کمی سرد است- ابریشم یون مثبت جذب میکند پس برای خانم ها خوب است ولی  برای مردان مضر است- لذا فرمودن شب خانم بخش از پوست را به پوست مرد حلال خود ارتباط دهدتا یون ها تخلیه شوند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-قسم به فرد وزوج- از ایات قران – زوج  که بین مابه دوتئی ومعروف است- درسبک عرب دوتائئ  و بیشتر معنا میدهد- خداوند منان دربیرون از ذات الهی تک است یعنی خداوندی دیگر نیست وداخل ذات هم تک است ذات ترکیبی نیستیک صفت است که همه صفات دارد نه بصورت طبقه بندی شدهمثلا یک گنجه که داخل-ان  طبقات باشد- یک معجونی است که نمیشود گفت این نقطه علم است-  به قول-حضرت ملا صدارابای اما قابل درک وفهم نیست فرشتگان  بخصوص فرشتگان عرشی –ازلی وابدی هستندوایشان بیان میفرماید ازلی وابدی نشانه خداوندی نیست زمان نشان خداوندی نیست که در زمانی نباشد خداوندمنان فرموده است انها من ازلی وابدی خلق کردم ونشانه درخارج که چهار فرشته است که هرکدام کاری خاصی میکنند وبه تنهائی  نمیتواند عرش یا مخلوقات را اداره کنند محتاج یکدیگر هستند باز ایشام میفرمایداین دلیل کامل نیست خدای ناقص میتواند باشد ولی انها وابسته خداوند منان هستند- ولی در ذات فرشتگان علم وقدرت دو صفت جدا است- پس درذات هم صفات  ترکیبی است- پس مخلوق است- حضرت عیسی علیه السلام- ترکیب اراده الهی توسط حضرت جبرائیل علیه السلام است ووسیله حضرت مریم علیها السلام پس یک موجود ترکیبی شد پس مخلوق است- مسیحت خواسته است از اسلام الگو بگیرید ولی الگو غلط است حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم قبلا بصور ت نور سرمدی درکنار خداوند منان بود-ان نور راهمراه خود دارددریک جسم حلول کرد به صورت نطفه که ان نورا همراه خود دارددیگر در ظاهر در فرش است وحضرت محمد صلواته الله علیه واله السلم یک موجود است-نه دو موجود درحالی حضرت مسیح علیه السلام دوموجود است یک موجود درکنار خداوندمنان ویک مو- درنتجه دوموجود است موجود دروی زمین وفرش- وموجودی درعرش- نمیتوان- انهارا یکی دانست- حضرت ادم علیه السلام از تعداد زیادی از عناصر خاکی تشکیل شده است که باروح ارتباط تنگاتنگ دارد- پس مخلوق است- خداوندمنان در تمام خلوقات همکاری دوتائی یابیشتر را درموجودات قرارداده است- که این همکاری بسیار پیچیده نشانه مخلوق بودن وخداوندمنان نبودن است یکی از اعجاز های خداوند منان-خون است-درقران فرموده است به حیوانات شیرده حلالگوشت دقت کنید شیر ازکنار ادارعبور میکند ولی شیر  سالم است واز کنارخون عبور میکند ولی سالم است انزمان فکر میکردند- یک لوله شیررابه پستان میاورد ویک لوله خون دران جاری است  ویک لوله ادار را حرکت میدهد ولی انها نشرندارند که مواد انها مخلوط شود- درحالیکه اینطور نیست همه درخون جاری هستند ولی مواد بافرویا خنثی نسبت بهم هستند به این معنا که هورمون  ها وموادغذائی  ازکنار اوره خطرناکترین موادخون عبور میکنند و وارد پستان میشوند وپستان شیررا میسازد یک گرم اوره رابه موش تزریق کردند بلافاصله مرده است واگر یک گرم ونیم اوره به مغز انسان وارد کنند درجا میمیرد تمام هورمون  ه مثلا ال- اچ برای نطفه ساز یا درخون جاری میشود وازکناره اورهرد میشود ودرخون پتاسیم وسدیم واب و مواد دیگر وجودارد بدون انکه انها تخریب ویاترکیب شوند تنها امروز ه به اینتجه رسیدند که درخون پون مثبت ومنفی میتواند وجود پیدا کند- درمردان بیشتر یون مثبت جذب میشود ودرخانم ها بیشتر پون منفی جذب میشود وبیشتراز طریق پوست است که به داخل جسم نفوذ میکندواندکی از راه هوا وارد میشود احتمال دارد با سلوال ها برخورد کند-وبین یون مثبت ومنفی  جرقه بزند واحتمالا ضعیفی امکان داردسلول را سرطانی –کند-یون های پوستی ممکن است با اعصبا برخورد کند وجرقه بزند وفردیکنوع حالت عصبی داشته باشد- بهترین کار وضو گرفتن وغسل کردن با کمی سرد است- ابریشم یون مثبت جذب میکند پس برای خانم ها خوب است ولی  برای مردان مضر است- لذا فرمودن شب خانم بخش از پوست را به پوست مرد حلال خود ارتباط دهدتا یون ها تخلیه شوند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99