سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم-نظریات شخصی است-مرحوماستادمعزز دکتری علی اکبر حسینی سروری – استاد روانشناسی دانشگاه شیراز بودن ومن بسیاربه ایشان علاقمندبودن بخصوص در حد نزیک به اجتهاد درس علوم اسلامی خوانده بودم- ایشان به میفرمودند یکی از اساتیدبرجسته روانشناسی دانشگاه- درامریکا به منفرمودند هرچه ما میکنیم که زنان نسبت بهمردان درخود احساس کمی نکنند- نتجه نمیدهد-من گفتم این کارخداوندمنان است درقران هم فرموده است بهصورت خاص به زنان گفته است که شما کاری به امیتاز به ظاهر مردان را طلب کنید از من بخوایهد در طریق خودتات به شما ارزش هائی داده میشودودرفظرن زنانخداوندمنان خصلتی نهاده است که میخواهندمردان از جهاتی برتری داشته باشندبطورکا بهمردان میگوید اختلفتی درشما بوجوداوردم کهحکمتدارد اگرامیتازاتی میخواهیداز من بخواهید-درزنان هم همینطوراست وراه خداوندرابایدطی کنیم تابه جواب مناسب برسیم وگرنه امکان ندارد- البتهاین امر برایغرب سخت است تصور مکیند میتواندهرچه اراده کند سرانجام به ان میرسد-در روایتی است-عدهای از اصحاب امام صادق علیه السلامبه خدمتان عظمت صلواته الله علیه واله والسلم- رسیدند- تقریب به این مضمون- که دوامر برای ماخیلی عجیب است- یکی قدرت جنسی- چراین قدر زیاد است-دوم اثیه قران میفرماید ما بلاها مصیبت هابرسر شما میاوریم- بایدصبر کنید وهرکه صبر کرد پادش بزرگدردنیا واخرت دارد- امام علیه السلام فرمودنداگر قدرت جنسی نبود وبچه لذت بخش نبود-پنج درصد انهم افرادمومن بدنبال ازدواج وبچه اوردن نمیرفتند- یک مطلب در روزنامه  ایرانی خواندم ولی کمال ترجمه نکرده بود ومابیقه تصور میکنم درسایت بی  بی  سی  بود یک دهکده درایتالیاتعدادبچه اوردن سال پنج مدارس تعطیل شده بود واین دهکده افراد کوچه کردن به نقاط ایتالیا بسیاری امکانات تعطیل شده بود- گروهی از ان دهکده  امدن از طریق اینترنت تمام کارها انجام دهند وبسیارموفق بودن ودوباره عده ای شروع به باز گشت کردن- تا اینجا روزنامه ایرانی ترجمه کرده بود ویک خبرنگارایتالیائی سری به ان دهکده میزندمتوجه جریان میشود که دریک سالن بزرگ افراد پشت کامپیوتر هستند وکارهای مختلف میکنندکه بیشترانها افرادمسن بود ویاخانم ها وارد سن شده بودند- از خانم پرسیده است که این اقای هیچ مزاحمتی برای شماندارد- گفت خیراز اقای پرسیده است اینخانم کنار دست شما ای شما را وسوسه میکند گفت خیر- بعد میگوید واقعا عجیب است؟؟!!دو پیش قرن پیش کلیسا- بر اینکه راهبه به مقام بالاترین برسد-ه خداش یک نیمچه کشیش میشود واقایان برا ی انکه کشیش شود تمرینهای سختی راطی مکریدند-که قرت جنسی را نابود کنند ویا ضعیف کنند مثلا جلوی میز هرکسی جسدیک مرده بود دهسال طولی میکشید وبقول اقای فروید این ها که به مرز دیوانگی میرسیدند میگفتند پاک شدن ودیگرقوای جنسی ندارند-؟؟!!- لذا اسلام می  فرماید به مردان دربخش ا ی شماقوی تر هستید زنان راهم مانندخودببینید به زنان هماین دستور میدهد در ابعادی که شما جلو هستید مردان را مانند خودبینید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-خداوندمنان درحقیقت میفرماید  رام وجودی شود که فکر تورا رام خوداش میکند-ارام ارام از طریق نیاز ودردورنج وارامش نشان دادن –موجوداتی لال وگنگکهدرعین زیبادی وهنر قادربه گفتماننیستند ونمیتوانند حتی غرایز برایمدتی طولانی به خود مشغول سازند واهداف پایینی را برطرف میکنندکه نمیوتاند همسان وهمرای- بانسان باشندشهوددنیای  انها راه به جائی میبرد یکشعربه خالق یک شعر میبرد  در طریقت نمیتوان درا ه که فکررا محدود میکندما اضافاتی مشغول کنندبران اضافه کنیم تاراه اسان شود ازخاک برامدند برسنگ حاکم شدند وسرانجام-نام  انهابرسنگ ماند- هرچندباشکوه نام انهاپس دفن شدن منندستارهایدبهافول میرود وپنهانئ م غریز همتینچنین هستند هرچقد ازانهااستفاده  شود گوئی میزانی ازفکرانسان رامیکاهند ونمیتوانند با ما به ابدیت بیاند –همراه نیمه  راه هستند وهمیشه تازه نفس نخواهنبود- پیری برانها چیره خواهد شد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-خداوندمنان درحقیقت میفرماید  رام وجودی شود که فکر تورا رام خوداش میکند-ارام ارام از طریق نیاز ودردورنج وارامش نشان دادن –موجوداتی لال وگنگکهدرعین زیبادی وهنر قادربه گفتماننیستند ونمیتوانند حتی غرایز برایمدتی طولانی به خود مشغول سازند واهداف پایینی را برطرف میکنندکه نمیوتاند همسان وهمرای- بانسان باشندشهوددنیای  انها راه به جائی میبرد یکشعربه خالق یک شعر میبرد  در طریقت نمیتوان درا ه که فکررا محدود میکندما اضافاتی مشغول کنندبران اضافه کنیم تاراه اسان شود ازخاک برامدند برسنگ حاکم شدند وسرانجام-نام  انهابرسنگ ماند- هرچندباشکوه نام انهاپس دفن شدن منندستارهایدبهافول میرود وپنهانئ م غریز همتینچنین هستند هرچقد ازانهااستفاده  شود گوئی میزانی ازفکرانسان رامیکاهند ونمیتوانند با ما به ابدیت بیاند –همراه نیمه  راه هستند وهمیشه تازه نفس نخواهنبود- پیری برانها چیره خواهد شد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مرض –لیستریوسیس-این مرض یک نوع عکس العمل الرژی استیا یکنوع عفونت است که غالبا خونی است- درهرد وحالت کشنده است مگرسریع متوجه شوند وعمل عمده ان مغزرا متورم میکند-علامت ان سرفه های با  صدای بزرگ وابریز چشمی داردکه ایران بهان نوعی منژیت گفته میشود امراضی مانند انفولانزااگرگاو  بگیردبه انسان منتقل میشود وایجادتب میکند- ویکنوع تب لکه کوهی ضخره ای – وسم سرب جز ان است-و مرض-هاری هم- این مرض درافریقای جنوبی مشاهده شده است- که این مرض یک مرض شاخص است وقابل توجهاست-عددمرگ ان-تا61 نفر ازدیاد پیداکرده است- -پرتوریا-مرگ به علت لیستریوسیس به عدد61 ازدیادپیدا کرده است-که اغاز شروع ان که اعلام شددراوائل دسامبر- سال گذشته بود وزیر بهداشت- دکتر-ارون موتسوالدی-در روز دوشنبه گفتند- ایشان هم چنین بیان کردند  استقرا-ژنوم- این نتجه را ببار اورد-که منبع این اغاز را نورانیت بیشتری داد-گائو تنگ- یعنی شهر همان پروتاریا- این ایالت که امروزه بزرگترین ایالت افریقای جنوبی است-قبلادر زمان هلندی مستقل بوده است وافریقای جنوبی نه ایالت دارد وانگلیسی درسال 1877 درجنگ بوئر هلندی  را شکست داد ومقاومت مردم اترانس وال را درهم شکد وانجارافتح کرد ومستقل بود وبعدا با دیگر بخش افریقای جنوبی انها متحد شدن واسم انها همان ترانس وال بود- وچون نژادهای مختلف درانجا سکنی یافتند وبه نژادان جاهم میگفتند- –بعدا ویت واترس راند- یعنی دشت بزرگ- نمناک بعد اسم انرا تغیر دادند بنام-ورینگ اینگ- که ظاهر امعنانی ندارددر سال 1994 به ان پروتاریاگفته شده است وبعدا گائوتنگ گفته میشود که ظاهر باید یک لغت هلندی باشد که به معنایمسرزمین طلا است-این شهر هنوزبیشترین حالت مرض لیستریوسیس که از 727 نفر442نفر این مرض انهاتائید شده است-خوب -مقداری هم زکات بدهید- بخش غربی دماغه امید که دومین شهرالوده است تعداد92 نفرتایئد شده است-که – بخش بهداشت—لیست را تصحیح کرده است که امراض مشخص امروزه از نوع لیستریوسیس است وافراد دراغاز مشخص شده بودن دراین لیست ذکر نشده است- این مرض ازنوع باکتری است –که-درخاک-اب- درسبزیجات ومیوه گیاهان- ودر ابهائی که منبع ابهای خوراکی برای حیوانات تولیدی- وهرنوع تولید تازه باشدپیدا میشود

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مرض –لیستریوسیس-این مرض یک نوع عکس العمل الرژی استیا یکنوع عفونت است که غالبا خونی است- درهرد وحالت کشنده است مگرسریع متوجه شوند وعمل عمده ان مغزرا متورم میکند-علامت ان سرفه های با صدای بزرگ وابریز چشمی داردکه ایران بهان نوعی منژیت گفته میشود مراضی مانن انفولانزااگرگاو بگیردبهنسانمنتقل میشود وایجادتب میکند- ویکنوع تب لکه کوهی ضخره ای – وسم سرب جز ان است- این مرض درافریقای جنوبی مشاهده شده است- که امرض یک مرض شاخص است وقابل توجهاست-عددمرگتا61 نفر ازدیاد پیداکرده است- -پرتوریا-مرگ به علت لیستریوسیس به عدد61 ازدیادپیدا کرده است-که اغاز شروع ان که اعلام شددراوائل دسامبر- سال گذشته بود وزیر بهداشت- دکتر-ارون موتسوالدی-در روز دوشنه گفتند- ایشان هم چنینبیانکردند استقرا-ژنوم- این نتجه را ببار اورد-که منبع این اغاز را نورانیت بیشتری داد-گائو تنگ- یعنی شهر همه پروتاریا- این ایالت که امروزه بزرگترین ایالت افریقای جنوبی است-قبلادر زمان هلندی مستقل بوده است وافریقای جنوبی نه ایالت دارد وانگلیسی ئدرسال 1877 درجنگ بوئر هلندی را شکست داد ومقاومت مردم اترانس وال را درهم شکست وانجارافتح کرد ومستقل بود وبعدا با دیگر بخش افریقای جنوبی انها متحد شدن واسم انها همان ترانس وال بود- وچون نژادهای مختلف درانجا سکنی یافتند وبه نژادان جاهم –ویت واترس راند- یعنی دشت بزرگ- نمناک بعد اسم انرا تغیر دادند بنام-ورینگ اینگ- که ظاهر امعنانی ندارددر سال 1994 به ان پروتاریاگفته شده است وبعدا گائوتنگ گفته میشود که ظاهر باید یک لغت هلندی باشد که به معنای مسرزمین طلا است-این شهر هنوزبیشترین حالتمرض لیستریوسیس کهز 727 نفر442نفر این مرض انهاتادی شده است-خوب -مقداری هم زکات بدهید- بخش غربی دماغه امید کهدومین شهرالوده است تعداد92 نفرتایئد شده است-که – بخش بهداشت—لیست را تصحیح کرده است که امراض مشخصامروزه از نوع لیستریوسیس است وافراد دراغاز مشخص شده بودن دراین لیست ذکر نشده است- این مرض ازنوع باکتری است –که-درخاک-اب- درسبزیجات ومیوه گیاهان- ودر ابهائی که منبع ابهای خوراکی برای حیواناتتولیدی- وهرنوع تولید تازه باشدپیدا میشود

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مرض –لیستریوسیس-این مرض یک نوع عکس العمل الرژی استیا یکنوع عفونت است که غالبا خونی است- درهرد وحالت کشنده است مگرسریع متوجه شوند وعمل عمده ان مغزرا متورم میکند-علامت ان سرفه های با صدای بزرگ وابریز چشمی داردکه ایران بهان نوعی منژیت گفته میشود مراضی مانن انفولانزااگرگاو بگیردبهنسانمنتقل میشود وایجادتب میکند- ویکنوع تب لکه کوهی ضخره ای – وسم سرب جز ان است- این مرض درافریقای جنوبی مشاهده شده است- که امرض یک مرض شاخص است وقابل توجهاست-عددمرگتا61 نفر ازدیاد پیداکرده است- -پرتوریا-مرگ به علت لیستریوسیس به عدد61 ازدیادپیدا کرده است-که اغاز شروع ان که اعلام شددراوائل دسامبر- سال گذشته بود وزیر بهداشت- دکتر-ارون موتسوالدی-در روز دوشنه گفتند- ایشان هم چنینبیانکردند استقرا-ژنوم- این نتجه را ببار اورد-که منبع این اغاز را نورانیت بیشتری داد-گائو تنگ- یعنی شهر همه پروتاریا- این ایالت که امروزه بزرگترین ایالت افریقای جنوبی است-قبلادر زمان هلندی مستقل بوده است وافریقای جنوبی نه ایالت دارد وانگلیسی ئدرسال 1877 درجنگ بوئر هلندی را شکست داد ومقاومت مردم اترانس وال را درهم شکست وانجارافتح کرد ومستقل بود وبعدا با دیگر بخش افریقای جنوبی انها متحد شدن واسم انها همان ترانس وال بود- وچون نژادهای مختلف درانجا سکنی یافتند وبه نژادان جاهم –ویت واترس راند- یعنی دشت بزرگ- نمناک بعد اسم انرا تغیر دادند بنام-ورینگ اینگ- که ظاهر امعنانی ندارددر سال 1994 به ان پروتاریاگفته شده است وبعدا گائوتنگ گفته میشود که ظاهر باید یک لغت هلندی باشد که به معنای مسرزمین طلا است-این شهر هنوزبیشترین حالتمرض لیستریوسیس کهز 727 نفر442نفر این مرض انهاتادی شده است-خوب -مقداری هم زکات بدهید- بخش غربی دماغه امید کهدومین شهرالوده است تعداد92 نفرتایئد شده است-که – بخش بهداشت—لیست را تصحیح کرده است که امراض مشخصامروزه از نوع لیستریوسیس است وافراد دراغاز مشخص شده بودن دراین لیست ذکر نشده است- این مرض ازنوع باکتری است –که-درخاک-اب- درسبزیجات ومیوه گیاهان- ودر ابهائی که منبع ابهای خوراکی برای حیواناتتولیدی- وهرنوع تولید تازه باشدپیدا میشود

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم -نظریات شخصی است-دونکته است من احساس میکنم که باید به دقت  انرا ملاحظه کرد—امروز شنیدم-که اقای ترامپفرمود هاند ایران درد درامریکایلاتین سازمان پیچیده اطلاعاتی ایجاد میکند؟؟!!در حقیقت میخواهد حرکت خود جوش مردمی به سبب اغفال ایرانیان قلمداد کنند—با این بزرگنمائی وارد چالش جدیدی درامریکای لاتین شود- هرایرانی در زمانی که ما طرفدار غرب بودیم درانگلستان هرجوانی ایرانیکه درفرو شگاهی از یک دخترخانم زیر سن قاونی درخواست کرده بود که اندازه شما تقریبا برابر اندازه خواهر من هستید- حاضرهستی داین فروشگا من لباس بتن شما پروو کنم ودرانتخاب هم کمک من بکنید پلیس ایشان را شناخته بود یک خانم مدیر دبیرستان دخترانه به اوماموریت داده بود که ایشان بهمنزل من میاید حال ایشان را بگیرد واخطار لازم رابدهد وایشان از ترس دیگر منزل من نیامد-روزی من به خانه میرفتم- بلوک من دراطراف یک میدان کوچک بودایشان انجا ایستاده بود-من دیدم نگاه خاصی به من میکند-در چشمانشانش یک ماده سرخ ریخته بودکه چشمانش  مانند خون بود- که این ماده هنرپیشگان درفیلم ها- استفاده میکنند-من تاحدی درارتش ازخصوصیات جاوسی انگلستان وامریکا شنیده بودم ولی حقه باز میگفتنداز پس ما ارتشی بر نمیایند حساب انها را میرسیم-؟؟من فکر کردم حتما در بلوک یک اتفاق بدی افتاده است است وایشان مامور پلیس است که از من بازجوئی کند-من که نزدیک شدم یک چشم غره رفت که رضاشاه درمقابلش صفربود اگرارتش نرفته بودم لرزه بر اندام من میافتاد قبل از انکه من صحبت شروع کنم-گفت شما فلانی هستی ودران خانه پانده هستی گفم بله وفرمودند فلانی دوست شما است گفتم بله- وگفتند جریان ایشان رامیدانید  من گفتم چیزی  ایشان گفت- بعد فرمودقانون انگلستان رباره ارتباط بادختران زیرسن قانون گفتن تاحدی میدانم ایشان فرمود اولا این دختران بدردشما نمی خورند ودرثاتی حتی قوم خویش انهاهن مثلا پسرخاله حق بیرون  با انها ندارد مگرهمرامادر یا پدری ویا برادر وخواهذی که بالاتراز سن قانونی باشند وگرنه جرم است بعدا یک دخترن انگلیس یبه من گفت همه تقریبا جاسوس دولت هستند فوری خلافی رابییند گزارش میدهند- وبعدیک دانشوی ارانی به من گفت تمام اروگادی غربی حزو سازمان جاسوسی ناتوهستند وانهاهم گزارش میدهند برادرمن زمان انقلاب دانشجو ی سال اخر مهندسی فولاد بود روز اول انقلاب پلیس ایشان خواست- وفرمودند کهاز امروز ایران ازجرگه دوستان مهم انگلستان به دشمنان انگلستان تبدیل شده است شما از امروز تحت نظر پلیس هستید وسرکار تمام اطرافیان بایدکار شمارا گزارش دهند وهرجا میروید باید پلیس اگاه کنید وچند روز بعد برای تکمیل پرونده ونگشنگاری درفلان کلانتری حضور پیدا کنید وحق خروج از انگلستان راندارید ایشان گفتمن فهمدیم از من یک جاسوس خواهتد ساخت که درخدمت انهاباشم بلافاصله هرچه داشتم فروختم بایک قاچاقچی ازا نگلستان به فرانسه رفتم وبا اولین چارتر به ایران امدم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8   9   10   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99