سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است –اقای تامپ سوارا اسب خداوندمنان شده است- وامپراطورهای خیابان گردرا بوجود می اورد-فرهنگی که ان صفحه نقرهایفریبینده را ابعنوان روکش از دست داده است وابری که باریدن ندارد ونمیتواند کان رافتح کند-زمانی نویسندگان عرب مهاجراز سوریه- لیبی- عراق –الجزایر درحال فتح مقام های اولیه هستند-جهانی بدون محبت وانسانیت وسکسمطرح میکند وسئوال ازاینده جهان دارند- ایشان از تراژدی شروع کرده است که نسل سادهادیش راجذب میکند- تا قبلا ز انکه خارجیان امریکا رافتح کنند- وازسکس شروع کرده است که شاید غیرمستقم بتواندبه امریکاسرسامانی-دهد-نسلی که نسبت به اینده خود درسکوت است وهمیشه دوران خوش کودکی را مداوم تجربه میکند-وفلسفه غرا از رائالیسم جدید-به سئوررالیسم جنون امیز-تغیر میکند- وبه افسانه سازی میپردازد- وداستان پریان همراه کشتارخونین شوک اور همراه و عجین میشود- ومرگ نقش هنری پیدا میکند-همراه کلمات پیامبران وفرشتگان-تصاویر کودکان یتم دروضعی رقت بار درخرابه هامجسم میشود- ورد عادی تا متخصص روانه غرب میشوند همه جابحث ازان است که-مطالب دهشتناک نگوئید- ونویسندگان میابیست مطلب خودرابه کوه ضخره های بگویند- وسعی نکنیدقلب کسی را بخصوص اقای ترامپ بشکند ودر رقص رفرندومئ کنید وشادی وسبزی درقص بوجوداورید-وبفکر زبانی جدیدواندامی جدید باشید—و شهر جنگ زده سعی کنید که مرکز شعر خوانی کنید وبدنال تفنن رمزالود واسرارامیز باشید- --اقای ترامپ هم سیاستی اسرارامیزکهمعلوم نیست بهکجا میانجامد ولی چون مهاجرین اولیه امریکا مداوم دم از اینده-بهتری میزند- ومیخواند دربین ضعفها وبحرانها وفسادها- احساس همدری—افتخار- وانگیزه را بدست اورد- گوئی تراژدی داردرخت برمیبنددوبه گذشته مربوط میشود- وبا ایجاد هیچان تاریخ را ورق بزند- ومردمی درخانه هاسساده زندگانی میکند به کاخ های گذشته خود باز گردند-واریستوکراسی رنگ باخته- دوباره جانی تازه ورنگی شفاف دهد-زنان قربانی شده کهبرای مخارج دنادان پزشکی حاضرهستندکه یک کمکی از دولت بگیرند وبرای  معالجه به روم بروند-اگر دیگر رهبران امریکا تاحدی بهارازادی اعراب پذیرفتند  ایشان که درنیویورک پرفسوری خود گرفته است درصدد خاموش کردن این بهارازادی بخصوص درغزه است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله اقای جواد طاهری- که درزمانی-که- دانشجوی فوق لیسانس فلسفه دین در دانشگاه علامه طباطبائی  رحمت الله  علیه-تز دانشجوئی ایشان ازصفحه57 تا66تبدیل به یک مقاله شده است- که این مقاله به زبان انگلیسی است-که جزوه پاسخ به درخواست  ها  مذهب است- عنوان مقاله این است که": فکر کردن بعنوان یک واقعیت وحقیقت-برای درک احتمالی ؟؟وجود خداوند باشد- درمبحث گفتمان جدلی برای از شاخه وجود غیر طبیعی وغیرمادی برای اثابت  ضرورت-ها-مقدمتا درتاریخ ادیان اثبات شده است علم ازهرنوع بیش از اعجاز مردم رابه سمت خداوندمنان اورده است- درداستان حضرت موسی علیه السلام همه قبطی ها معجزه دیدند ولی فقط سحره یعنی ساحرین چون علم داشتند اعجاز قبول کردند لذا بقول یک عالم- خداوندمنان اول انسان ضعیف خلق کرد که بریا نجات خوداش به تکاپوی وتلاش دستزندودرضمن به علم برسدتا مسئله راحل کند- ودراین را مشکلات گذاشت که بسیارتفکر وتعقل کند وعقلی به اسناسن داده است طبق یک جدیث قدسی به هیچ موجود ی نداده است- دردنیا به اندازه دبستان نیاز است- دربرزخ به اندازه دبیرستان- درقیامت به اندازه دانشگاه ودربهشت بها اندازه علامه شدن- جناب سلمان علیه السلام- که معصوم نبیست اگرحضر ت اسرافیل علیه السلام – ای ابد از ایشان علم بیاموزد به اندازه یک سطل از اقیانوس اب برنداشته است- لذا خداوندمنان وشیطان هردو متد وروش شان یکی است  ولی دردوجهت-خداوندمنان مانندماهیگیران- یک جا تور پهن میکنند از فاصله دور نان خشک میرسیدند ته به رسد به تور- این ماهی ها همنی طورنان خشک میخورند وتادرتور می افتند ان احتمالات یک جا تبدیل  به یقین میشود-نمونه  زیاددارد- ولی خداوندمنان ظن زیادرا هم قبول کرده است- ایشان اثبات خودرا درچندین جمله بیان کرده است ولی شرح مفصلتری به انواع اشکلات داده است- ایشان میفرماید- عینیت وحقیقت مطالب این مقاله دراین است که برای تحقق وجود خداوندمنان است  که امکندارد در شناخت وجودخداوندمنان تااندازیهم عذر داشته باشد؟؟-یک متثال بیاورم- انسان ها از اموزش وپرورش و پزشگی ومهندسی سردمیاورنندولی از پلیس وسامانهای اطلاعاتی تاحدی وزرات امورخارجه خیلی جاها باظن قوی ممکن است چیزی بگویند البته این سازمانها اطلاعات زیادی رابدست نمیدهند ولی  خداوندمنان اطلاعات  زیادی بدست –میدهد-یکی از راه حل ها- خود تفکر کردن است- ما میدانیم هراثری یک موثر میخواهد- فرض کنیم مااین مطلب براساس متریالیست-که مهمتریت چاه برای انسان این است-که - در چاه ماتریالیست بیفتد- مابعداز تجربه فهمد یم- که هراثری – یک موثر میخواهد وطبعا این موثر بایدمادی باشد- اگرغیرمادی باشد مسئله حل شده است پس تفکر کردن ما یکاثر است که یک موثر میخواهد غربیا به ان لزوئم ویانیاز ولی در فلسفه اسلامی به ان ضرورت میگویند-حال صحبت اینجا است که اثبات شده است-که بچه درشکم مادر گاهی دست وپا میزند دلیل انرا محقیقین کشف کردند- که زمانی که دست اش خشک میشود وای اش خشک میشود واین برای بچه درحین بیرون امدن- باعث شکستن میشود لذا بچه دست وپای خودرا تکان میدهد این تفکراز کدام تجربه امده است وبعداز تولد این ادراکهای غیرتجربی ولی درست رااز بچه ها ملاحظه میشود پس دلیل دنیائی ندارد ودلیل غیردنیائی دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله اقای جواد طاهری- که درزمانی-که- دانشجوی فوق لیسانس فلسفه دین در دانشگاه علامه طباطبائی  رحمت الله  علیه-تز دانشجوئی ایشان ازصفحه57 تا66تبدیل به یک مقاله شده است- که این مقاله به زبان انگلیسی است-که جزوه پاسخ به درخواست  ها  مذهب است- عنوان مقاله این است که": فکر کردن بعنوان یک واقعیت وحقیقت-برای درک احتمالی ؟؟وجود خداوند باشد- درمبحث گفتمان جدلی برای از شاخه وجود غیر طبیعی وغیرمادی برای اثابت  ضرورت-ها-مقدمتا درتاریخ ادیان اثبات شده است علم ازهرنوع بیش از اعجاز مردم رابه سمت خداوندمنان اورده است- درداستان حضرت موسی علیه السلام همه قبطی ها معجزه دیدند ولی فقط سحره یعنی ساحرین چون علم داشتند اعجاز قبول کردند لذا بقول یک عالم- خداوندمنان اول انسان ضعیف خلق کرد که بریا نجات خوداش به تکاپوی وتلاش دستزندودرضمن به علم برسدتا مسئله راحل کند- ودراین را مشکلات گذاشت که بسیارتفکر وتعقل کند وعقلی به اسناسن داده است طبق یک جدیث قدسی به هیچ موجود ی نداده است- دردنیا به اندازه دبستان نیاز است- دربرزخ به اندازه دبیرستان- درقیامت به اندازه دانشگاه ودربهشت بها اندازه علامه شدن- جناب سلمان علیه السلام- که معصوم نبیست اگرحضر ت اسرافیل علیه السلام – ای ابد از ایشان علم بیاموزد به اندازه یک سطل از اقیانوس اب برنداشته است- لذا خداوندمنان وشیطان هردو متد وروش شان یکی است  ولی دردوجهت-خداوندمنان مانندماهیگیران- یک جا تور پهن میکنند از فاصله دور نان خشک میرسیدند ته به رسد به تور- این ماهی ها همنی طورنان خشک میخورند وتادرتور می افتند ان احتمالات یک جا تبدیل  به یقین میشود-نمونه  زیاددارد- ولی خداوندمنان ظن زیادرا هم قبول کرده است- ایشان اثبات خودرا درچندین جمله بیان کرده است ولی شرح مفصلتری به انواع اشکلات داده است- ایشان میفرماید- عینیت وحقیقت مطالب این مقاله دراین است که برای تحقق وجود خداوندمنان است  که امکندارد در شناخت وجودخداوندمنان تااندازیهم عذر داشته باشد؟؟-یک متثال بیاورم- انسان ها از اموزش وپرورش و پزشگی ومهندسی سردمیاورنندولی از پلیس وسامانهای اطلاعاتی تاحدی وزرات امورخارجه خیلی جاها باظن قوی ممکن است چیزی بگویند البته این سازمانها اطلاعات زیادی رابدست نمیدهند ولی  خداوندمنان اطلاعات  زیادی بدست –میدهد-یکی از راه حل ها- خود تفکر کردن است- ما میدانیم هراثری یک موثر میخواهد- فرض کنیم مااین مطلب براساس متریالیست-که مهمتریت چاه برای انسان این است-که - در چاه ماتریالیست بیفتد- مابعداز تجربه فهمد یم- که هراثری – یک موثر میخواهد وطبعا این موثر بایدمادی باشد- اگرغیرمادی باشد مسئله حل شده است پس تفکر کردن ما یکاثر است که یک موثر میخواهد غربیا به ان لزوئم ویانیاز ولی در فلسفه اسلامی به ان ضرورت میگویند-حال صحبت اینجا است که اثبات شده است-که بچه درشکم مادر گاهی دست وپا میزند دلیل انرا محقیقین کشف کردند- که زمانی که دست اش خشک میشود وای اش خشک میشود واین برای بچه درحین بیرون امدن- باعث شکستن میشود لذا بچه دست وپای خودرا تکان میدهد این تفکراز کدام تجربه امده است وبعداز تولد این ادراکهای غیرتجربی ولی درست رااز بچه ها ملاحظه میشود پس دلیل دنیائی ندارد ودلیل غیردنیائی دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله اقای جواد طاهری- که درزمانی-که- دانشجوی فوق لیسانس فلسفه دین در دانشگاه علامه طباطبائی  رحمت الله  علیه-تز دانشجوئی ایشان ازصفحه57 تا66تبدیل به یک مقاله شده است- که این مقاله به زبان انگلیسی است-که جزوه پاسخ به درخواست  ها  مذهب است- عنوان مقاله این است که": فکر کردن بعنوان یک واقعیت وحقیقت-برای درک احتمالی ؟؟وجود خداوند باشد- درمبحث گفتمان جدلی برای از شاخه وجود غیر طبیعی وغیرمادی برای اثابت  ضرورت-ها-مقدمتا درتاریخ ادیان اثبات شده است علم ازهرنوع بیش از اعجاز مردم رابه سمت خداوندمنان اورده است- درداستان حضرت موسی علیه السلام همه قبطی ها معجزه دیدند ولی فقط سحره یعنی ساحرین چون علم داشتند اعجاز قبول کردند لذا بقول یک عالم- خداوندمنان اول انسان ضعیف خلق کرد که بریا نجات خوداش به تکاپوی وتلاش دستزندودرضمن به علم برسدتا مسئله راحل کند- ودراین را مشکلات گذاشت که بسیارتفکر وتعقل کند وعقلی به اسناسن داده است طبق یک جدیث قدسی به هیچ موجود ی نداده است- دردنیا به اندازه دبستان نیاز است- دربرزخ به اندازه دبیرستان- درقیامت به اندازه دانشگاه ودربهشت بها اندازه علامه شدن- جناب سلمان علیه السلام- که معصوم نبیست اگرحضر ت اسرافیل علیه السلام – ای ابد از ایشان علم بیاموزد به اندازه یک سطل از اقیانوس اب برنداشته است- لذا خداوندمنان وشیطان هردو متد وروش شان یکی است  ولی دردوجهت-خداوندمنان مانندماهیگیران- یک جا تور پهن میکنند از فاصله دور نان خشک میرسیدند ته به رسد به تور- این ماهی ها همنی طورنان خشک میخورند وتادرتور می افتند ان احتمالات یک جا تبدیل  به یقین میشود-نمونه  زیاددارد- ولی خداوندمنان ظن زیادرا هم قبول کرده است- ایشان اثبات خودرا درچندین جمله بیان کرده است ولی شرح مفصلتری به انواع اشکلات داده است- ایشان میفرماید- عینیت وحقیقت مطالب این مقاله دراین است که برای تحقق وجود خداوندمنان است  که امکندارد در شناخت وجودخداوندمنان تااندازیهم عذر داشته باشد؟؟-یک متثال بیاورم- انسان ها از اموزش وپرورش و پزشگی ومهندسی سردمیاورنندولی از پلیس وسامانهای اطلاعاتی تاحدی وزرات امورخارجه خیلی جاها باظن قوی ممکن است چیزی بگویند البته این سازمانها اطلاعات زیادی رابدست نمیدهند ولی  خداوندمنان اطلاعات  زیادی بدست –میدهد-یکی از راه حل ها- خود تفکر کردن است- ما میدانیم هراثری یک موثر میخواهد- فرض کنیم مااین مطلب براساس متریالیست-که مهمتریت چاه برای انسان این است-که - در چاه ماتریالیست بیفتد- مابعداز تجربه فهمد یم- که هراثری – یک موثر میخواهد وطبعا این موثر بایدمادی باشد- اگرغیرمادی باشد مسئله حل شده است پس تفکر کردن ما یکاثر است که یک موثر میخواهد غربیا به ان لزوئم ویانیاز ولی در فلسفه اسلامی به ان ضرورت میگویند-حال صحبت اینجا است که اثبات شده است-که بچه درشکم مادر گاهی دست وپا میزند دلیل انرا محقیقین کشف کردند- که زمانی که دست اش خشک میشود وای اش خشک میشود واین برای بچه درحین بیرون امدن- باعث شکستن میشود لذا بچه دست وپای خودرا تکان میدهد این تفکراز کدام تجربه امده است وبعداز تولد این ادراکهای غیرتجربی ولی درست رااز بچه ها ملاحظه میشود پس دلیل دنیائی ندارد ودلیل غیردنیائی دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله اقای جواد طاهری- که درزمانی-که- دانشجوی فوق لیسانس فلسفه دین در دانشگاه علامه طباطبائی  رحمت الله  علیه-تز دانشجوئی ایشان ازصفحه57 تا66تبدیل به یک مقاله شده است- که این مقاله به زبان انگلیسی است-که جزوه پاسخ به درخواست  ها  مذهب است- عنوان مقاله این است که": فکر کردن بعنوان یک واقعیت وحقیقت-برای درک احتمالی ؟؟وجود خداوند باشد- درمبحث گفتمان جدلی برای از شاخه وجود غیر طبیعی وغیرمادی برای اثابت  ضرورت-ها-مقدمتا درتاریخ ادیان اثبات شده است علم ازهرنوع بیش از اعجاز مردم رابه سمت خداوندمنان اورده است- درداستان حضرت موسی علیه السلام همه قبطی ها معجزه دیدند ولی فقط سحره یعنی ساحرین چون علم داشتند اعجاز قبول کردند لذا بقول یک عالم- خداوندمنان اول انسان ضعیف خلق کرد که بریا نجات خوداش به تکاپوی وتلاش دستزندودرضمن به علم برسدتا مسئله راحل کند- ودراین را مشکلات گذاشت که بسیارتفکر وتعقل کند وعقلی به اسناسن داده است طبق یک جدیث قدسی به هیچ موجود ی نداده است- دردنیا به اندازه دبستان نیاز است- دربرزخ به اندازه دبیرستان- درقیامت به اندازه دانشگاه ودربهشت بها اندازه علامه شدن- جناب سلمان علیه السلام- که معصوم نبیست اگرحضر ت اسرافیل علیه السلام – ای ابد از ایشان علم بیاموزد به اندازه یک سطل از اقیانوس اب برنداشته است- لذا خداوندمنان وشیطان هردو متد وروش شان یکی است  ولی دردوجهت-خداوندمنان مانندماهیگیران- یک جا تور پهن میکنند از فاصله دور نان خشک میرسیدند ته به رسد به تور- این ماهی ها همنی طورنان خشک میخورند وتادرتور می افتند ان احتمالات یک جا تبدیل  به یقین میشود-نمونه  زیاددارد- ولی خداوندمنان ظن زیادرا هم قبول کرده است- ایشان اثبات خودرا درچندین جمله بیان کرده است ولی شرح مفصلتری به انواع اشکلات داده است- ایشان میفرماید- عینیت وحقیقت مطالب این مقاله دراین است که برای تحقق وجود خداوندمنان است  که امکندارد در شناخت وجودخداوندمنان تااندازیهم عذر داشته باشد؟؟-یک متثال بیاورم- انسان ها از اموزش وپرورش و پزشگی ومهندسی سردمیاورنندولی از پلیس وسامانهای اطلاعاتی تاحدی وزرات امورخارجه خیلی جاها باظن قوی ممکن است چیزی بگویند البته این سازمانها اطلاعات زیادی رابدست نمیدهند ولی  خداوندمنان اطلاعات  زیادی بدست –میدهد-یکی از راه حل ها- خود تفکر کردن است- ما میدانیم هراثری یک موثر میخواهد- فرض کنیم مااین مطلب براساس متریالیست-که مهمتریت چاه برای انسان این است-که - در چاه ماتریالیست بیفتد- مابعداز تجربه فهمد یم- که هراثری – یک موثر میخواهد وطبعا این موثر بایدمادی باشد- اگرغیرمادی باشد مسئله حل شده است پس تفکر کردن ما یکاثر است که یک موثر میخواهد غربیا به ان لزوئم ویانیاز ولی در فلسفه اسلامی به ان ضرورت میگویند-حال صحبت اینجا است که اثبات شده است-که بچه درشکم مادر گاهی دست وپا میزند دلیل انرا محقیقین کشف کردند- که زمانی که دست اش خشک میشود وای اش خشک میشود واین برای بچه درحین بیرون امدن- باعث شکستن میشود لذا بچه دست وپای خودرا تکان میدهد این تفکراز کدام تجربه امده است وبعداز تولد این ادراکهای غیرتجربی ولی درست رااز بچه ها ملاحظه میشود پس دلیل دنیائی ندارد ودلیل غیردنیائی دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم-نظریات شخصی است-مرحوماستادمعزز دکتری علی اکبر حسینی سروری – استاد روانشناسی دانشگاه شیراز بودن ومن بسیاربه ایشان علاقمندبودن بخصوص در حد نزیک به اجتهاد درس علوم اسلامی خوانده بودم- ایشان به میفرمودند یکی از اساتیدبرجسته روانشناسی دانشگاه- درامریکا به منفرمودند هرچه ما میکنیم که زنان نسبت بهمردان درخود احساس کمی نکنند- نتجه نمیدهد-من گفتم این کارخداوندمنان است درقران هم فرموده است بهصورت خاص به زنان گفته است که شما کاری به امیتاز به ظاهر مردان را طلب کنید از من بخوایهد در طریق خودتات به شما ارزش هائی داده میشودودرفظرن زنانخداوندمنان خصلتی نهاده است که میخواهندمردان از جهاتی برتری داشته باشندبطورکا بهمردان میگوید اختلفتی درشما بوجوداوردم کهحکمتدارد اگرامیتازاتی میخواهیداز من بخواهید-درزنان هم همینطوراست وراه خداوندرابایدطی کنیم تابه جواب مناسب برسیم وگرنه امکان ندارد- البتهاین امر برایغرب سخت است تصور مکیند میتواندهرچه اراده کند سرانجام به ان میرسد-در روایتی است-عدهای از اصحاب امام صادق علیه السلامبه خدمتان عظمت صلواته الله علیه واله والسلم- رسیدند- تقریب به این مضمون- که دوامر برای ماخیلی عجیب است- یکی قدرت جنسی- چراین قدر زیاد است-دوم اثیه قران میفرماید ما بلاها مصیبت هابرسر شما میاوریم- بایدصبر کنید وهرکه صبر کرد پادش بزرگدردنیا واخرت دارد- امام علیه السلام فرمودنداگر قدرت جنسی نبود وبچه لذت بخش نبود-پنج درصد انهم افرادمومن بدنبال ازدواج وبچه اوردن نمیرفتند- یک مطلب در روزنامه  ایرانی خواندم ولی کمال ترجمه نکرده بود ومابیقه تصور میکنم درسایت بی  بی  سی  بود یک دهکده درایتالیاتعدادبچه اوردن سال پنج مدارس تعطیل شده بود واین دهکده افراد کوچه کردن به نقاط ایتالیا بسیاری امکانات تعطیل شده بود- گروهی از ان دهکده  امدن از طریق اینترنت تمام کارها انجام دهند وبسیارموفق بودن ودوباره عده ای شروع به باز گشت کردن- تا اینجا روزنامه ایرانی ترجمه کرده بود ویک خبرنگارایتالیائی سری به ان دهکده میزندمتوجه جریان میشود که دریک سالن بزرگ افراد پشت کامپیوتر هستند وکارهای مختلف میکنندکه بیشترانها افرادمسن بود ویاخانم ها وارد سن شده بودند- از خانم پرسیده است که این اقای هیچ مزاحمتی برای شماندارد- گفت خیراز اقای پرسیده است اینخانم کنار دست شما ای شما را وسوسه میکند گفت خیر- بعد میگوید واقعا عجیب است؟؟!!دو پیش قرن پیش کلیسا- بر اینکه راهبه به مقام بالاترین برسد-ه خداش یک نیمچه کشیش میشود واقایان برا ی انکه کشیش شود تمرینهای سختی راطی مکریدند-که قرت جنسی را نابود کنند ویا ضعیف کنند مثلا جلوی میز هرکسی جسدیک مرده بود دهسال طولی میکشید وبقول اقای فروید این ها که به مرز دیوانگی میرسیدند میگفتند پاک شدن ودیگرقوای جنسی ندارند-؟؟!!- لذا اسلام می  فرماید به مردان دربخش ا ی شماقوی تر هستید زنان راهم مانندخودببینید به زنان هماین دستور میدهد در ابعادی که شما جلو هستید مردان را مانند خودبینید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم-نظریات شخصی است-مرحوماستادمعزز دکتری علی اکبر حسینی سروری – استاد روانشناسی دانشگاه شیراز بودن ومن بسیاربه ایشان علاقمندبودن بخصوص در حد نزیک به اجتهاد درس علوم اسلامی خوانده بودم- ایشان به میفرمودند یکی از اساتیدبرجسته روانشناسی دانشگاه- درامریکا به منفرمودند هرچه ما میکنیم که زنان نسبت بهمردان درخود احساس کمی نکنند- نتجه نمیدهد-من گفتم این کارخداوندمنان است درقران هم فرموده است بهصورت خاص به زنان گفته است که شما کاری به امیتاز به ظاهر مردان را طلب کنید از من بخوایهد در طریق خودتات به شما ارزش هائی داده میشودودرفظرن زنانخداوندمنان خصلتی نهاده است که میخواهندمردان از جهاتی برتری داشته باشندبطورکا بهمردان میگوید اختلفتی درشما بوجوداوردم کهحکمتدارد اگرامیتازاتی میخواهیداز من بخواهید-درزنان هم همینطوراست وراه خداوندرابایدطی کنیم تابه جواب مناسب برسیم وگرنه امکان ندارد- البتهاین امر برایغرب سخت است تصور مکیند میتواندهرچه اراده کند سرانجام به ان میرسد-در روایتی است-عدهای از اصحاب امام صادق علیه السلامبه خدمتان عظمت صلواته الله علیه واله والسلم- رسیدند- تقریب به این مضمون- که دوامر برای ماخیلی عجیب است- یکی قدرت جنسی- چراین قدر زیاد است-دوم اثیه قران میفرماید ما بلاها مصیبت هابرسر شما میاوریم- بایدصبر کنید وهرکه صبر کرد پادش بزرگدردنیا واخرت دارد- امام علیه السلام فرمودنداگر قدرت جنسی نبود وبچه لذت بخش نبود-پنج درصد انهم افرادمومن بدنبال ازدواج وبچه اوردن نمیرفتند- یک مطلب در روزنامه  ایرانی خواندم ولی کمال ترجمه نکرده بود ومابیقه تصور میکنم درسایت بی  بی  سی  بود یک دهکده درایتالیاتعدادبچه اوردن سال پنج مدارس تعطیل شده بود واین دهکده افراد کوچه کردن به نقاط ایتالیا بسیاری امکانات تعطیل شده بود- گروهی از ان دهکده  امدن از طریق اینترنت تمام کارها انجام دهند وبسیارموفق بودن ودوباره عده ای شروع به باز گشت کردن- تا اینجا روزنامه ایرانی ترجمه کرده بود ویک خبرنگارایتالیائی سری به ان دهکده میزندمتوجه جریان میشود که دریک سالن بزرگ افراد پشت کامپیوتر هستند وکارهای مختلف میکنندکه بیشترانها افرادمسن بود ویاخانم ها وارد سن شده بودند- از خانم پرسیده است که این اقای هیچ مزاحمتی برای شماندارد- گفت خیراز اقای پرسیده است اینخانم کنار دست شما ای شما را وسوسه میکند گفت خیر- بعد میگوید واقعا عجیب است؟؟!!دو پیش قرن پیش کلیسا- بر اینکه راهبه به مقام بالاترین برسد-ه خداش یک نیمچه کشیش میشود واقایان برا ی انکه کشیش شود تمرینهای سختی راطی مکریدند-که قرت جنسی را نابود کنند ویا ضعیف کنند مثلا جلوی میز هرکسی جسدیک مرده بود دهسال طولی میکشید وبقول اقای فروید این ها که به مرز دیوانگی میرسیدند میگفتند پاک شدن ودیگرقوای جنسی ندارند-؟؟!!- لذا اسلام می  فرماید به مردان دربخش ا ی شماقوی تر هستید زنان راهم مانندخودببینید به زنان هماین دستور میدهد در ابعادی که شما جلو هستید مردان را مانند خودبینید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99