سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—جناب اقای ام-ای- سیکس- فیلم اقای فلیپی یا پرفیو-گرچه برخلاف تارخچه چریان ایشان است-همدستی شوروی وامریکا شوروی شما بر علیه مسلمانان به نفع اسرائیل مشهود است- دیواری کوتاه تراز مسلمانان وبخصوص لبنان پیدا نمیشد  ایشان بهقول شماجاسوس سه جانبه بوده است اسرارانگستانرا  به لبنانی هم میگفته است- ولی حکومت دراختیار شمابوده است چون ساشما بسیارانسانهای مسیحا نفسی بودید اهل صلح ودوستی وپیشرفت بودیدبرخلاف شمرهائی که به ایران می امدندسکوت کردید-چگونه تشخیص ندادید که ایشان فرشته اسمانی است؟؟ پنج نفر در ام –ای سیکس  ازاسرار های سیاسی مطلع بودند که اگرکسی مطلع میدش ولو شیطان موی بردن اش سیخ میشد-همین طورهم درشوروی – ریاست سازمان جاوسی وضد جاسوسی الهی  امام زمام علیه السلام است ایا از تاریخ عبرت  گرفته اید یانه –متوجه فرشتگان درلبنان شدید یانه- یکخبرنگار امریکائی در زمانی که ناو امریکا به لبنان امد نوشت مواظب باشید حزب الله -ناو-ندزد-وزیر دریائی اتمی برای قدرت نمائی که به بیروت امد حزب الله غرق نکند-عبرت بگیریئد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-شناخت قران-پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-می فرماید-:اگر در زندگانی – خواستار سعادت ودر مرگ طالب شهادت هستید- اگرنجات در روز حسرت- وسایهساردر گرمای محشر را می خواهید- .اگر را در روز سرگردانی وحیرت- قیامت- می خواهید—قران بیاموزید—زیرا که ان- کلام خد وایمنی از شیطان است ومایه برتری در میز ان است-یعنی نبایداز دیدن مکاتبی غیر قرانی ناراحت شد و وحشت کرد- راه خاص وتنها راه برتر است گرچه عقل تاحدی قابل قبول است ولی قران از عقل مطلق است پس درمیزان برتر است اگر طالب شهادت هستید به اینمعنی است که تمام حقایق قرانی پس از مرگ شاهد خواهید بود درنتجه غلط بودن مکاتب دیگر مشخص میشود- ودرقیامت از حسرت حیرت-سرگردانی- نجات پیدا میکنیدوایمن از شرشیطان که کمترکسی است درموردی شکار این غول بیابانی نشود که نتجه ان شکست ورسوائی وندامت وپشیمانی است—ونیز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرموده است- بهترین شما کسانی هستند- که قران را فرا میگیرند- وبه دیگران هم بیاموزند-- -امام صاق علیه السلام وصلوالته اله علیه واله والسلم- میفرماید-:خداوندمنان قران را برای زمان خاص ویا مردم خاص قرار ندا ده است- یعنی زبان عربی است وسبک جهانی است—:"بلکه قران-تا روز قیامت-در هرزمان تازه –و- نزد هرقومی شاداب است=روحیه بخش است-امام الخمینی رحمت الله علیه میفرمایند-قران راباید درتمام شئون زندگانیماحاضرباشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک مثالی ما داریم- که امد ابروی طرف درست کند- چشم اش را کور کرد- دقیقا کا ر تمام مذاهب وایدولوژی غیراز شیعه ناب است نه شیعه همراه باخرافات-در دانشگاه لندن بحثی پیش امد چرا بچه های از نظردولت غیرقانونی واگر در کلیسا ازدواج نکند  حرام زاده- ولی ازدواج درکلیسا قبلا ملاک قانونی نداشت- از نظردولت غیر قانونی بود- کلیسا اهرتض کرد وسرانجام فرد میتواند درکلیسا ازدواتج کند برگه پیش سازمان دولتی بیاورد وانجاثبت وظبط شود—کهامروزه با حرام زاده  فرشتگان میگویند—یک قانون درست کردند که مردوزن مساوی هستند ولی نفقه رامرد بایدبدهد واگرکمبود داشت زن میبا یست کمک کند- ولی درامریکا این قانون مسخره کردن که به نفع زن است هردو باهم بایدهزینه کند—تاحدی هم درانگلستان اینطوراست- پس از قانونی شدناگربعداز سه سال اختلاف غیرقابل حل پیداشد ومیبایست طلاق بگیرنند زن یکسوم دارائی مرددرا تصاحب میکند واگر به پانزده اسل برسد نصف انراتصاحب میکند- حال این اختلاف چگونه است خانمی دریک شهر لیسانیه زبان سوئدی بوده است واقا مهندس برق اتمی بوده است خانم دراین رشته تلاش میکندبه دکتری میرسد وبه وسوئدمیرود درتعایم زبان انگلیسی به سوئدی وهم درترجمه کردن از انگلیس ی به سوئی وبالعکس درجه علمی میگیرد ویک دانشگاه معتبر در سوئد پیشنهاد شغل میدهد ایشان درباره شوهراش صحبت میکند انها ذمیگویند فعلا امکان پذیر در همان رشته نیست ولی دریک رشته پانین تربهخاطر بهایشان شغل میدهیم وزمانی که جا پیدا شد به ایشان ان شغل رامیدهیم-جناب اقا ی شوهر نمی پذیرد  وخانم میفرماید کهماحقوق خوبی میگیریک میتوانیم اخرهفته باهم  باشیم واقای  قبول نمیکند ودادگاه حکم طلاق میدهد وایشان هم طبق قانون بخش ی از ثروت خودرا میدهد-درنتجه ترس شدید درجوانان بوجود امد که ازدواج بقول امروز ی سفید بکنندتا زمانی مطمن شوند دیگرخطری وجودنداردیک فوتابلیست معروف اروپائی اخیرا ازدواح کرده است پس از بیست سال وچهار فرزند خبر نگاراز ایشان میپرسد چه به این دیری- میفرمایدمن مطمن شدم که دیگرخطری وجودندارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی  است-تاریخ بشر تا انتهای بی پایانخداوندمنان مداوم تنبه وتنبیه واگاهی میدهد-ولو بصورت مستقیم نباشدبصورت غیر مستقیم که در دیگران رخ میدهد- سعی میکند اورا بیدار سازد-.هنذ تنبه مانندهرتمرین انسان میتواند به میزان بسیار زیاد جلو ببرد- یک دانشمند امریکائی درتعلیم وتربیت- میفرماید درشرایط سخت انسان  دقت وتوجه وتمرکز ومیزان یادگیری اوزیاد میشود- بهترین موقع در جلسه امتحان است- اگر شاگردی سئوال کرد با اواردبحث شوید وجرقه بزنید اگر حل کرد همانجا به میزانی که حل کرده است نمره دهید وامضا کنید واگر حل نکرد وهمه مطلب را گفتید  هما جا روی ان سئوال  امضا کنید که نمره ان صفر باشدتم حریان تاریخ همین سبک دارد- جناب اقای اسرائیل بداند که- خداوندمنان- یک هشدارداد اسرائیل برای کانگسترها بگذاریددر حدیث است اخرین فردکه دران قیامت تاریخی فوت میکند – وانسان خوبی است- در زمان مرگ درحال خواب است- چرا بخواب میرود برای انکه ممکن است ظرفیت دیدن جهنمی هارندارد که برای عقلا بسیار شیرین است- صبح فوت کرده است فضا وهوای بعد ظهر میبیند فرشتگان سوال میکنند-چه مدت خوابیده بودیمیگوید یک نصف روز- چرا این سئوال میکند؟ چه فایده ای داردجواب میدهند شما هزار سال خوابیده بودید- درغرب به این سئوا جناب اقای انیشیتن برا ی اولین بارتوجه کرد نسبیت دو تا معنا دارد-هردومعنا میتواند درست باشد از لحاض روحی ولی از لحاظ درک مادی ممکن است غلط باشد- فرض کنید انسان میتوانست ساعتی سه هزار کیلومتر حرکت کند اگر ازایشان سئوال شود شهراصفهان  نسبت به شیراز  چگونه است میفرمود بسیارنزدیک است- واگر روزی یک کیلومتر میتوانست برود اگر همین سئوالرا میکردند- میفرمود بسیاردور است- درحالیکهمسافت ثابت است ودرحدود پانصد وهشتادکیلومتر است عامل سرعت در بیان انسان تغیرات ایجاد میکند ویک نسبیت خاصی را ایجاد میکند باز میفرماید اگر اقائ ی باخانم زبیائی صحبت کند یک ساعت را ده دقیقه حس میکند ودریهضت هم میگویند قرن ها میگذرد وفرد زمان راندک حس میکند ولی اگر روی بخاری داغی نشست زمان کم راز یادحس میکند وجهنمیان هم همنطور هستند-چرا فرشتگان میگویند هزارسال گذشتتا توحیدان فرد زیادتر شود ودرجات اش بالاتر رود- افراد شاهد هستند که دیگران چگونه از قبر بیرن می ایند- براخوبان درجات می اورد وبرای جهنمیان سرزنش وحسرت واندوه کهاینخوداین امر درپاک ساز ی انها میتواندنقش داشته باشد نتجه میگیریم کمترین زمان هزار سال است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی  است-تاریخ بشر تا انتهای بی پایانخداوندمنان مداوم تنبه وتنبیه واگاهی میدهد-ولو بصورت مستقیم نباشدبصورت غیر مستقیم که در دیگران رخ میدهد- سعی میکند اورا بیدار سازد-.هنذ تنبه مانندهرتمرین انسان میتواند به میزان بسیار زیاد جلو ببرد- یک دانشمند امریکائی درتعلیم وتربیت- میفرماید درشرایط سخت انسان  دقت وتوجه وتمرکز ومیزان یادگیری اوزیاد میشود- بهترین موقع در جلسه امتحان است- اگر شاگردی سئوال کرد با اواردبحث شوید وجرقه بزنید اگر حل کرد همانجا به میزانی که حل کرده است نمره دهید وامضا کنید واگر حل نکرد وهمه مطلب را گفتید  هما جا روی ان سئوال  امضا کنید که نمره ان صفر باشدتم حریان تاریخ همین سبک دارد- جناب اقای اسرائیل بداند که- خداوندمنان- یک هشدارداد اسرائیل برای کانگسترها بگذاریددر حدیث است اخرین فردکه دران قیامت تاریخی فوت میکند – وانسان خوبی است- در زمان مرگ درحال خواب است- چرا بخواب میرود برای انکه ممکن است ظرفیت دیدن جهنمی هارندارد که برای عقلا بسیار شیرین است- صبح فوت کرده است فضا وهوای بعد ظهر میبیند فرشتگان سوال میکنند-چه مدت خوابیده بودیمیگوید یک نصف روز- چرا این سئوال میکند؟ چه فایده ای داردجواب میدهند شما هزار سال خوابیده بودید- درغرب به این سئوا جناب اقای انیشیتن برا ی اولین بارتوجه کرد نسبیت دو تا معنا دارد-هردومعنا میتواند درست باشد از لحاض روحی ولی از لحاظ درک مادی ممکن است غلط باشد- فرض کنید انسان میتوانست ساعتی سه هزار کیلومتر حرکت کند اگر ازایشان سئوال شود شهراصفهان  نسبت به شیراز  چگونه است میفرمود بسیارنزدیک است- واگر روزی یک کیلومتر میتوانست برود اگر همین سئوالرا میکردند- میفرمود بسیاردور است- درحالیکهمسافت ثابت است ودرحدود پانصد وهشتادکیلومتر است عامل سرعت در بیان انسان تغیرات ایجاد میکند ویک نسبیت خاصی را ایجاد میکند باز میفرماید اگر اقائ ی باخانم زبیائی صحبت کند یک ساعت را ده دقیقه حس میکند ودریهضت هم میگویند قرن ها میگذرد وفرد زمان راندک حس میکند ولی اگر روی بخاری داغی نشست زمان کم راز یادحس میکند وجهنمیان هم همنطور هستند-چرا فرشتگان میگویند هزارسال گذشتتا توحیدان فرد زیادتر شود ودرجات اش بالاتر رود- افراد شاهد هستند که دیگران چگونه از قبر بیرن می ایند- براخوبان درجات می اورد وبرای جهنمیان سرزنش وحسرت واندوه کهاینخوداین امر درپاک ساز ی انها میتواندنقش داشته باشد نتجه میگیریم کمترین زمان هزار سال است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی  است-تاریخ بشر تا انتهای بی پایانخداوندمنان مداوم تنبه وتنبیه واگاهی میدهد-ولو بصورت مستقیم نباشدبصورت غیر مستقیم که در دیگران رخ میدهد- سعی میکند اورا بیدار سازد-.هنذ تنبه مانندهرتمرین انسان میتواند به میزان بسیار زیاد جلو ببرد- یک دانشمند امریکائی درتعلیم وتربیت- میفرماید درشرایط سخت انسان  دقت وتوجه وتمرکز ومیزان یادگیری اوزیاد میشود- بهترین موقع در جلسه امتحان است- اگر شاگردی سئوال کرد با اواردبحث شوید وجرقه بزنید اگر حل کرد همانجا به میزانی که حل کرده است نمره دهید وامضا کنید واگر حل نکرد وهمه مطلب را گفتید  هما جا روی ان سئوال  امضا کنید که نمره ان صفر باشدتم حریان تاریخ همین سبک دارد- جناب اقای اسرائیل بداند که- خداوندمنان- یک هشدارداد اسرائیل برای کانگسترها بگذاریددر حدیث است اخرین فردکه دران قیامت تاریخی فوت میکند – وانسان خوبی است- در زمان مرگ درحال خواب است- چرا بخواب میرود برای انکه ممکن است ظرفیت دیدن جهنمی هارندارد که برای عقلا بسیار شیرین است- صبح فوت کرده است فضا وهوای بعد ظهر میبیند فرشتگان سوال میکنند-چه مدت خوابیده بودیمیگوید یک نصف روز- چرا این سئوال میکند؟ چه فایده ای داردجواب میدهند شما هزار سال خوابیده بودید- درغرب به این سئوا جناب اقای انیشیتن برا ی اولین بارتوجه کرد نسبیت دو تا معنا دارد-هردومعنا میتواند درست باشد از لحاض روحی ولی از لحاظ درک مادی ممکن است غلط باشد- فرض کنید انسان میتوانست ساعتی سه هزار کیلومتر حرکت کند اگر ازایشان سئوال شود شهراصفهان  نسبت به شیراز  چگونه است میفرمود بسیارنزدیک است- واگر روزی یک کیلومتر میتوانست برود اگر همین سئوالرا میکردند- میفرمود بسیاردور است- درحالیکهمسافت ثابت است ودرحدود پانصد وهشتادکیلومتر است عامل سرعت در بیان انسان تغیرات ایجاد میکند ویک نسبیت خاصی را ایجاد میکند باز میفرماید اگر اقائ ی باخانم زبیائی صحبت کند یک ساعت را ده دقیقه حس میکند ودریهضت هم میگویند قرن ها میگذرد وفرد زمان راندک حس میکند ولی اگر روی بخاری داغی نشست زمان کم راز یادحس میکند وجهنمیان هم همنطور هستند-چرا فرشتگان میگویند هزارسال گذشتتا توحیدان فرد زیادتر شود ودرجات اش بالاتر رود- افراد شاهد هستند که دیگران چگونه از قبر بیرن می ایند- براخوبان درجات می اورد وبرای جهنمیان سرزنش وحسرت واندوه کهاینخوداین امر درپاک ساز ی انها میتواندنقش داشته باشد نتجه میگیریم کمترین زمان هزار سال است-


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم- عراقی نیوز-مقامی رسمی عراق-ترک مخاصمه بین قبائل وامادگی همکاری با دولت بغداد- باید قبل ازاجرای دستورات -  حمل ونقل وتامین مالی خانواد ه های – داعش باشد- یک مقام امنیتی- گفته است هرنوع تصمیم گیری برای  بازگشت افراد داعش به قبائل خوداش میتواند فاجعه بار باشد- مطابق قوانین قبائلی  هر داعشی خانواده خودر ا گشته باشد؟؟!!ذاز قبیله اخراج میشود تا قانون مصالحه وسازش  تصویب قابائل شود- که بعضی قبائل برای رای گری انتخاباتی؟؟ بهخاطر مصالحه حزبی وسیاسی مایل هستند بودجه لازم برای نقل وانتقال دواعش سریعا پرداخت شود به نظرحقیر انتخابات رابایدتاخیرداد  تا وضع دواعش بخوبی روشن شود- اجساد تو سط نیروهای دولتی- همچنان ازگودالها وساختمانها-در- موصل درهم شکسته - بیرون کشیده میشود-دونفر در سوپر مارکتی دربغداد مجروح شدن—داعش هنوزقدرت تهدید کردن ومشکل ساختن-در کرکوک را دارد-شش نفر ئدر یک بازارعمومی مورد حمله بمب انفجاری واقع شدن – ومجروح وکشته شدن- اعضای داعش  درمقابله بانیروی های-ارتش – کشته واسیر شدن-نیروهای  دولتی یازده نفر از گروهک های تحت حمایت داعش    را در مرز عراق –سوریه کشتند- یک ایستگاه جاسوسی –عراق- گزارش داد—که بغدادی بشدت مجروح شده است وبدون کمکی نمیتواند حرکت کند- هواپیماهای ائتلاف امریکاسیزده داعشی را در موصل را به هلاکت انداختن-دو فرد دریک بمب گذاری درغرب شهر انبار-مجروح شدن- دوبمب توسط راکت که به بغداد اصابت کرد پنچ نفر مجروح وکشته داد –کنفرانس نوسازی  عراق در کشور کویت با اعضای بسیار زیاد اغاز بکار کرد—چهار نفر کشته وزخمی دراثر انفجاربمب در شهر دیاله- شدند-نیروهای امنیتی یکی از رهبران داعش را درشهرموصل دستگیر کردند—شش خانواده در شهر صلاح الدیندر یک سری حملات مسلحانه کشته ومجروح شدن—هشت نفر در شمال بغداد دراثر انفجار بمب کشته وزخمی شدن-نفردوم داعش که مورد درخواست بود- علی الرغم تائید  کشته شدن  همچنان پابرجا است—دولت عراق حکم ازادی به اعضای نظامی داعش را صادر کرد بشرط ی که اجازه دهند مواد غذائی  به خانواد هها برسد- اعضای سازمان اطلاعاتی  دریک عملیات  دو اعضای داعش را در کرکوک دستگیر کردن-کامیونهای  دولتی که میبایست به شما ل بغدادبروند واز طرف داعش بایکوت شدن برای هفته دوم مورد تیراندازی تک تیراندازان واقع شدن- که این تیرانداز  دوسرباز رادر نزدیکی ابن سینا کشته است= که نیروهای امنیتی بدبنال دستگیری او هستند-پانزده نفر منجمله نیروهای امنیتی دریک تنفحار انتحاری کشته ومجروج درشهر رمادی شدن-نه نفرکشته ومجروح درحمله به یک مرکز امنیتی شدن-بار دیگر مورد انفولانزای  پرندگان درشهر دیاله-گزارش شده است-یک زن داعش ای دریک مدرسه کهمخواست انفجار انجام دهدکشته شد-= ومابقیه اخبار-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99