سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-همان زمان من فیلم اقای رضا علامه زاده درکانال خارجی وهم چنین مقاله- خوب اقای محمد قائم خانی رحمت الله علیه- در مجله خرد نامه اذر95- بنام سهراب کشی- که من نام انرا خون نامه گذاشته ام-چند مقدمه لازم است تا وارد بحث شویم-اولین اشکال غرب دراین استکه هب راستین نمی شناسدحتی در زمان جناب اقای دکارت قرار شد عدهای به شرق بروند بخصوص ایران وراجع به مذهب تحقیق کنند ولی بعلتهای زیادی جلوی ان گرفته شد وهربار هم این سعی  میخواهد انجام شودحکومت های غربی بیان میکنند که نتجه ای نخواهد داشت- حتی دین راستین حضرت مسیح علیه السلام نتوانستند تاکنون بشناسند—نه جنگ های صلیبی مطابق امر حضرت مسیح علیه السلام- است نه جنگ های داعش مطابق دستور اسلام است-اول باید دین راستین کشف کرد واین امر  به نظرعقلای اسلامی از اوجب واجبات است-وهرکس کوتاهی کند دریان دنیا وان دنیا سخت درعذاب خواهد بود واب گوارا دراین دنیا از گلوی او فرونمیرود-درغرب سکولاریسم شروع به رشد کرد- امروزه تعریف سوکولارسیم درغرب  این استکه معیاراصلی فرد است وبایدخواسته های فردبر طرف شود جمع وظیفه دارد خواسته های فرد را برطرف کند- چهار چوب دیگری نیست- این فتنه اخرالزمان است که کسی از دست ان نجات پیدا نمیکند- مگرلطف الهی شامل حال اوشودحال اگرکسی باجمع هماهنگ نبود ازا جمع بایدبیرون بیاید- فردا یا بایک جمع دیگری شروع بکار کند ویا انشعاب بدهد- وتصور میکنند که بالاترین انگیزه وحرکت را میتوانند بوجود باورند-باپیشرفت درتکنولوژی وتعریف ارزش های جدید-0ایجاد رفاه ولذت – وقدرت دادن به فرد وانسان0- به پیشرفت هائی نائل شدند که درمسیحیت پاپی نبود ومداوم میدان رابرای مذهب تنگ کردند وبه حاشیه رانده شد- وتوجه به مذهب یعنی نابودی سکولارسیم معنا شد- یک دید بچه گانه نسبت به مذهب را بوجوداوردند-کهدارار فقر فرهنگی وعقلی  ودرتمام ابعاد عقب افتاده- معنای مرتجع همین است- وروشنفکر کسی است  به این درجه از شناخت درباره مذهب برسد- وخصلت دیگر روشنفکر  این است-که بایارد گرفتن به وضع حاضر افراد به سمت هرچه بیشتر ارتقادادن بکشاند وثالثا- نقاط ضعف وضع حاضر رابیان کند که این سه مورد درحزب جمع میشود-در اسلام ما اصلا روشنفکر نداریم مگر درمسئال ماد ی وسکولار- مادرمذهب  عالم تر داریم- چه کسی میتواند به خداوندمنان اشکال بگیرد؟؟ چنین چیزی محال مطلق است-درفیلم چند جمله- اسان- که داستان از این قراراست یک پسر ایرانی پناهنده شده به پارک می اید ومتوجه میشود یک سگ بزرگ یک کبوتر چاه ایکه درپارک بر ای انها دانه ریختند به دادن میگیرد وایشان دنبال سگ میکند وسگ کبوتر را رها- ایشان کبوتر که مجروح شده است زیر کاپشن خود میگیرد وداخل اتوبوس میشود که به منزل بیاید وان کبوتر را معالجه کند ولی اورامخفی میکند میداندکه  شکاران ممنوع  است- پشت سرایشان دراتوبوس- دوخانم پیر نشسته اند که یکی ازانها سگ کوچکی دارد که درقفس است- اینسگ بوی خون راتشخیص میدهد وشروع بع پارس میکند خانم هاج واج است سسگ ناگهان از سبد بیرون میپرد وبروی جوان خیز در میاورد وبه سمت سینه اومتمایل میشود- وجوان به هلندی میگوید این کاررا نکن- انخانم سگ رابرمیدارد-وبه جوان میگوید این تربیت شده است وکاری نمیکند- بعدروبه پیرزن بعدی- میکند-و- میگوید- سگها ازمردم هلند باوفا دار تر هستند- این اوج اخلاق سکولارسیم- تنها منافع رامیشناسند وفاداری تا زمانی است- که منافع هم وجود داشته باشد- علت طلاق ها ومسائل دیگر به خاطر همین فلسفه سکولارسیم بوجود می اید که درزمان جاهلیت بسیاری از انها رخ نمیداد- وهرجا رخ میداد بخاطر منافع بوده است- خانم به جوان میگوید سینه ات راباز کن تا ببینم علت اینکار سگ چی بود- ایشان جای اش راعوض میکند ولی انخانم مصر است  تجوانی لباس ایشان را کنار میزند وکبوتر پرواز میکند- راننده  ماشین را نگه میدارد ولباس جوان بازرسی میکند ومتوجه میشود که تیرکمان ندارد-جوانی انجا است که جامعه شناس است مداوم بر اثرقوانی جامعه شناسی کشورها تجزیه وتجلیل میکند- ولی علتی که این جوان نتوانسته به زبان هلندی سبب کارخودرا بیان کند فقر فرهنگی مذهبی این جوان میداند- البته اگرایشان اینکبوتر به مسئول پارک میداد بهتر بود- بالاترین فقر- فقر فلسفی است وفقر عقلی است- پیشرفت تکنولوژی نشانه هوش است ومیزانی هم توجه بله عقل باعث نجات انسان نمیشود چه بسا باعث نابودی انسان شود- انسان را گرگ انسان کند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی ات بحرانسازی اسلام درهلند- اسلام- امروزه چهار درصد کشور هلند را دربر گرفته است- که اغلب انان سنی مذهب هستند- اغاز اسلام درهلند- بارتباط با عثمانی اغاز شد که طرفین رابطه تجارتی بوجود اوردند-که بیشتر دراطراف شهرهای بندری سکنی گزیدند-که درقرن شانزده میلادی بوده است- که در امستردام اولین مسجد مسلمانان-دراوایل قرن هفدهم ساخته شد-سپس با مستعمره شدن اندونزی شرکت هند شرقی هلند دراندونزی تشکیل شد-تا فسخ قرارداد با عثمانی وازادی اندونزی- بیشترین مسلمانان اروپا درهلند بودند- ودرکلیه اروپامیزان مسلمانان کمتر از یک درصد بود-اقتصاد هلند که مدتها متوقف شده بود- از سال1960تاسال1973 شروع به رشد کرد وباعث شد که هلندبه کارگران خارجی محتاج شوند وعمده این کارگران از  ترکیه ومراکش بودند- جالب ان است هروقت محتاج هستند مسلمانانرا وارد میکنند وهروقت نیاز ندارند میخواهند انها را اخراج کنند- قانون وابستگی فامیلی را برای کارگران تصویب کردند- درنتجه تعداد انها زیادشد-وتعدادی هم از کارافتاده شدند- به انهاهم تابعیت داده شد-  با استقلال اندونزی وسوری نام- تعدادمهاجرین مسلمان از این کشور وارد هلند شدند- وسپس تعدادی تجار ایرانی هم واررد شدند واجازه داشتند که مراسم ائینی خودرا انجام دهند- بیشتر افرادی که از عثمانی وایرانی واردهلند شدند یهودیان ومسیحیان ارتدوکس یونانی بودند-که دربخش های پروتستان- از ازادی بکاربردن سمبل های اسلامی به حدوفور استفاده میکردند-که ترکها رابر پاپیست ها ترجیح میدادند-ترک ها درارتش هلند نقش تعین کننده داشتند وباپرچم ترکیه راحمل میکردنددرگرفتن شهرلیدن-درسال1574 و وگرفتن شهرسولیس در-زیلند-1604 و و 1400-در ازادکردن شهر-مائوریس اورنج- از اسپانیا پس گرفتن-ترک ها خودرا افراد ازاد فلمداد میکردند  وهلند مزد وپول باز گشت انها به وطن پرداخت میکرد-قلعه بنام ترکیه به افتخارانان –پرنس- مائوریس ساخت- وگروه های کوچگی از مسلمانان- از شبه چزیره ابریا که به انها-موریس کوس – نامیده شدند را پذیرفتند- که بعد ا در کنستانتین پول مستقر شدند-وضعیت امروزی جمعیت شناسی مسلمانان- در سرشماری سال-بیست وچهار اکتبر- 2007درحدود پنچ درصد جمعیت کشور هلند مسلمانان هستند- البته امار جمعیت کشورهای امسلمان بیشتر هستند ولی مسلمان نیستند- از سال2007 تعاداد-پنچاه هزارمسلمان کاسته شده است که عدد زیادی نیست- حاکی از ان است که- توسعه سکولاریسم را نشان میدهد- که کم وبیش قابل مشاهده است- که بیشترانان از کشور ترکیه وایران هستند- که 140000 تا انان در پایتخت هستند که درحدود هفده درصد شهر میباشند-که نصف انان عرب زبان هستند- وبربر های الجزیره- از کشور مرکش – مصری ها- وخاور میانه- ترک ها بیست وپنج درصد میبباشند-از سال2006 -850000نفر ادعا کردند که مسلمان هستندوبه ان دین عمل میکنند- این یک نکته کلیدی است- که باانقلاب ایران- تاثیراتش درجهان اسلام شروع شد وکم کم- ایجادوحشت کرد- سی وهشت درصد- ترکها0سی ویکدرصد-مرکشی ها بیست وشش درصد-اسیا/ افریقا-چهر درصد اروپائی غیر هلندی ها- یکدرصد هلندی ها-چهل هزار پاکستانی-سی وچهار هزار سورینام-سی ویک هزار افغانی –بیست وهفتهزار عراقی-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با الهام- از سخنرانی سوم حضرت حجت اسلام جناب اقای علیرضا حدائق رحمت الله علیه-درعنوان تفسیر زیارات شامخ  ال یاسین-درقران تنها خاندان رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم0-ذکر کرده است ودر انبیا دیگر صلواته الله  علیهم اجمعین خود انبیا  را ذکر کرده است-دلیل اول نسبت به خداوند منان بسیار فروتن هستند- هیچ درجه ای  بر ای خود درمقابل منان- قائل نیستند-دلیل ان – این است که برخاک سجده میکنند- درحالیکه پایمبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم شهرعلمی است که باب الله است هیچ مخلوقی شهرعلم نیست- انچنان که رسول اکرم صلواتهالله علیه واله واسلم است میبابیست بر حریر بهشتی سجده کند – اسم حضرت موسی علیه السلام بیشترین اسم یک پامبراوللو  العزم  است که یکصد سیزده مرتبه درقران امده است وبیشتران در درگیری با یهودیان بوده است زیرا مغرورترین افراد بودند-زمانی گناه زیادکردند خداوندمنان خواست انها متنبه کند وببخشد-روزی برفرمودند ازدرب معبد خم شده وارد شوید وتوبه کنید- زمانی کهبعمعبد رسیدند دیدند درب بلند است گفتند حضرت موسی علیه السلام مارا مسخره کرد ه است شخصی گفت که خم شدن نشانه گناه کار بودن ومغرور بودن است وحطه بلگوئید که خداوند منان مارا ببخش – انان گفتند ما گناهای نداریم وفروتنی هم نمیکنیم- ما عبادت بایدایستاده- انجام دهیم وفقط گندم کم داریم وبه خداوندمنان میگوین حنطه یعنی گندم چون باران بریز-از طریق امر- چون پیامبرزاده بودند تصور میکردند همه کاره هستندوخداوندمنان- درخدمت انان است امروزه هم همین طورهستند ومداوم چوب میخورند- امام باقرعلیه السلام فرمودند ما باب الله هستم وباب پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هستیم- یعنی شهرعظیمی از علم وتقوا وصفات دیگرهستیمکه میتوانیم باب شهرعلم پیامبر ارکم صلواته الله علیه واله والسلم  باشیم وباب حطه هستیم  یعنی بافروتنی نزد ما بیاید واز خداوند استغفار کنید وطلب علم کنید وبخشش الهی نصیب شما شود- حال اقایان وهابی خاک کهمهرمیشود بت میدانند- مگر بت رامیشود بران سجده کرد فرضا بت پرست باشد این توهین به بت است اما فرش ابریشمی نشانه ذلت است؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-خدا نکند ایرانی بعضا اصطلاحی  را یاد بگیرد- مانند مدرنیته- من از اقایان یک سئوال دارم- درعلم فیزیک- قاطی میزنند مثلا  ادبیات- شیمی چقد ر است – ریاضیات چقدراست حساب چقدر است  هنر چقدر است- ایا درکمونیست  قاطی سرمایه داری سالام – مسیحیت هم است وغیره چطور به اسلام که میرسد بایدقاطی بزند-؟؟اید ولوژِی-در مدرنیته ایدولوژِی باز است-  اسلام ایدولوژِی بسته است؟؟ بخش سکولار اسلام هم وسیعتر است وهم اصول اکادمیکی بیشتری دارد-ولی درمدرنیته هم اصول بیشتری ندارد وبسیار اصول غیر اکادمیکی دارد- میفرمایند گفتمان وبحثهای عقلانی در ایدولوژِ ی درمدرنیته بیشتر است تادراسلام- درحالیکه اصول دین عقلانی است- که زیر بنای- دین است- درحالیکه دراصول ایدولوژی – در مدرنیته – هنوز عقل چیست به یک جواب- که همه عقل قبوال داشته باشند نرسیده اند واشکلات فراوان دارد- درازادی انه دردمکراسی انان وووو هزران سئوال است که پاسخ نمیدهند- وبسیاری تغیرات بعلت پیدا شدن ضعف ومشکل سازی ان قوانین بوده است وانتظار دارند دین الهی هم چنین باشد؟؟ وقدرت درک وفهم انراندارند که عقل الهی همسنگ عقل بشری ندانند- قران میفرماید همه مطالب را بشنوید وبهترین انرا انتخاب کنید که چنین کاری نمیکنند- با بربچسب وتهمت مغلطه وسفسطه کردن- رقیب را از میدان میخواهند فراری دهند- بقول یکی از علما خداوند منان میدانست که دین اش بهترین است ومضعفی ندارد که چنین حکمی صادر کرد- وتنها خداوند منان است که میتواند چنین حکمی کند-میفرمایندذ اگر عشق مطرح است- دل که دیگر روسری نمیخواهد-حضرت عظمت امام راحل علیه السلام- که عشاق است کهنبایدبگوید من شمارا نخواستم چون شما خواستید من قبول کردم این ضد عشق است!!؟؟ حق گفتن که فرمودند اول تاریخ عشق رابخوانید بعدحوزه درست کنید؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است—جناب اقای جان نورث- که فرد استرالیائی است- که شغل ایشان مربی فوتبال است ودرضمن هم  در دین مسحیت هم تحصیلاتی کرده است- ومبتکر  یک روش ای- است که  چه گونه دین مسحیت را سریعا رشد دهیم-من دربعضی قسمت ها اندکی تغیر دادم- بعنوان مثال- ایشان میفرماید  خداوند منان در پایان هرچیزی است از ان جا مارامیبیند-0 برای خداوند منان زمان معنا ندارد-برای وجودی که علم بی نهایت دارد به زمان نیازندارد هرسه زمان را دران واحد میداند- ازل- حال- اخرت- ولی مطلب خوبی ات که بگویم از اخرت کار ما-مارامیبیند-میفرماید- ضرب المثلی است- که میگوید- خانه ای که- لاجرم به خرابی میرود سرانجام ویرانه ونابود میشود- ولی چادری که  همیشه بر پا است- ارا توسعه وشکوه مند کن وجلا بده—البته دین جلا وصفا دارد بایدانرا کشف کرد-هر روشی  (به غیر دین)- هرچند به نظر ما عقلانی به نظر برسد-ولی انتهای ان مرگ است- ما باید تسلیم یک شخصیت شویم که ازل تاابدرا میداند- یکی از بزرگترین مشکلات ما ان است که-سرانجام ها رانمی دانیم- نمیدانیم مسیری را که طی میکنیم- به کجا میرسد-؟ ما از سرنوشت  های مختلف انسانها بی خبر هستیم- ونمیدانیم تاثیر انها وهستی اینجهان با سرنوشت ما چگونه عمل خواهد کرد!! وچه تاثری خواهد گذاشت- - بسیاری از نتچه گیری های غلط ما-از چند حقایق  و واقعیت ها که ظاهرا از تجزیه وتحلیل منطقی بدست امده است—به همین سبب بسیار احمقانه است- که ما تصور کنیم-کهزما میتوانیم- کارگردانی موثری در زندگانی خود باشیم فقط با عقل ودرایت شخص خودمان- بله- خداوندمنان مایل است که انسان ازهوش وعقل خود استفاده کند- ولی –انسان  باید بداند- عقل انسان وعلم او درمحاط جهل است ومرزهای عقلاش را جهل فرا گرفته است- بهترین شیوه عقلانی  - برای هدایت زندگان فرد- ان است که تسلیم یک شخصیتی شویم که به حد بسیار زیادی شمارا دوست دارد- به اندازه ای که پیامبران خود را تامرز شهادت وقربانی شدن ارسال میکند- وشما بر ان شخصیت ایمان بیاورید وتوکل کنید—که همه چیزرا میداند وجهلی ندارد- وسرانجام تمام اعمال ونیات شمارا بهخوبی میداند ومیبیند زیرا او درپایان است- چگونه ما اعمال مناسب داشته باشیم – ایشان بیان میکند که مانطور که در زندگانی ورزش میکنیم که اندام موزون داشته باشیم وهمچنین رشد موزون داشته  باشیم باید-اعمال ونیات موزون داشته باشیم- بعضی  افراد میگویند- عبادت بی وقفه- با اعتماد به خداوند منان طی مسیر کردن وبا ناراستی ها جنگیدن- وبه عهد الهای  ایمان وتوکل داشت- به کتاب الهی چنگ زد وانرا مستحکم نگاه داشت ومنتظر پیروزی بود—راهحل پیشرفت دین دراین سه شعار است- کلیسا را احیا کنید- در درون ان  دین رابیاموزید- ولو مختصر باشد- وسپس انر کامل کنید ودر کلیسا تعلیم دهید- روز ی یک ساعت با وعظ ایشان در رادیو گوش دهید ومدتی هم درخانه زمان فراغت اعتکاف یادگیری کنید چه توسط کتاب وازطریق سی دی های – ایشان- که سعی شده است عوامل رشد انسان رابیان کند-دوم مطالعه افراد-بی دین که درطول تاریخ به سمت دین امدند- وساعاتی نظریه های بزرگان دردین مطالعهدکنید وسعی کنید بی دین-نان را دین دار کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب عربستان- نه بحرین ونه یمن در داخل قلمروی شما نیستند- وطبق اصل اسلامی حکومت باید با انتخاب مردم باشد نه بازور سرنیزه که ان کار نازیسیم وفاشیست است-تصور نکنید با اسلحه مدرن میتوانید معادله انقلابیون را بهم بریزید-یکی ازاوتاد- الهامی دریافت کرده است- که هشدار میدهد که با اتش بازی نکنید- بخصوص اردن با مردم پناهنده- خوشرفتاری کند-در اسمان دوستاره  بهم نزدیک شدند ویک سیاه چاله درحال بزرگ شدن است باید به افق نگاه کرد- علامت تکی که قبلاز تولد رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم اشکار شد قبل از انقلاب ایران هم اشکار شد- کس هم خودکشی نکند- والسلام


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-تحلیلی از سوره ان –الله- جبرائل- رسول است- وجالب است به – درک- امروزه ای یک حالت بخشنامه ای –رسمی دارد- درحالی که خطاب به رسول اکرم-صلواته الله علیه واله والسلم است-  ولی به فرمورده امام صادق علیه السلام- ان ضرب المثل معروف عربی است0 که میگوید- به دیوار زدم تا –درب بفهمد- میفرماید- شگفتا- از این مردم-؟ ای–حضرت یونس علیه السلام—الف  -لام –را-احتمالا- معنی این که یکی از همجنسان انها به ایشان وحی فر فرستادیم- که مردم را انذار کن(0بترسان=هشداربده) وبه کسانی که ایمان اورده اند- بشارت دهد------موجب شگفتی شده است؟؟ اولا جامعه بدوقسمت کرد- انهائی که نمیپذیرند ومجبور میشوند که دلیل بیاورند- وانهایئ که میپذیرنند- که مسلم است استدلال خداوندمنانرا قبول میکنند—وچالشی عظیم شروع میشود- ولی برای انانکه میپذیرند- یک بشارت برای انها است- بشارت بده که برای ان- قدم صدق- است- درباره قدم صدق بحث زیا داست—ولی نظیر حقیر این است- معنای ان این است- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- یک پرونده صادق دارد- زیرا موضوعیت- پیامبری برای اعراب-همانطور که قران فرموده است- ماند یهودنبوده است وشناختی زیادی از پیامبری نداشتند- وقتیکه پیامنبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- به مسلمانان فرمودند به حبشه بروید- انزمان حبشه کشورمتمدن وثروتمند بود مثل غرب امروز هرکسی رابخصوص از عربستان راه نمیداد- وانها که به انجا رفتند –حضرت نجاشی علیه السلام رافتی زیاد دشات وانهارانگه داشت- ابوسفیان وباند او اینترس را پیدا کردند که افراد خودرا به اسم مسلمان- به حبشه بروند لذا عاص را فرستا دکه انهارابرگرداند وحتی تنبیه کند وبه حضرتنجاشی بگوید انیها اولا دیوانه هستند- درثانی خطرناک هستند برای ماهم مضر هستند-درانجلسه عاص گفت که حضرت رسول اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم- اعوذ بالله یک دیوانه است- زیرا چهل سال پیش ما بود از سنت های ما اعتراضی کرد وادعائی نداشت ویکشب به غار حرا- بعد گغفت من پیامبر هستم از اسمان وزمین مطلع هستم واز این به بعد- ما بایدستور دهم وبتان هیچکاره هستند  ای یک شبه- به این درجه میرسد ویاسالها بایدطول- بکشد- حضرت نجاشی علیه السلام فرمودند این موارد از پایمبران یک امرعادی است بعنوان مثال حضرت عیسی علیه السلامدرکودکی چند روزبیشتر بدنیا امده بود- فرمودند من پیامبر هستم- وبهمن کتاب داده شده است از امروز  من هدایت میکنم ومن قضاوت میکنم- ایشان درذهناش گفت این نجاشی دیوانه تر از این ها است وباز گشت- وگفت ما بایک دیوانه  ودیوانگان زیادی روبرو هستیم- اولین نظراواین بود کهرچه سختگیری بیشتر شود بیشتر افراد سمت پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم خواهند ما بیادهمان کاری بکنیم که ایشان میکند  ومداوم درمکه این مطلب را گوش زد میکرد روزی  دید خلیفه دوم یک برده رامیزند که چرا مسلمان شدی ودست اورا گرفت وکفت اینکار اوربیشتری به پیامبر اکرم  صلواته الله علیه والسلام- متمایل میکند وخلیف دوم دست از زدن برداشت ومداوم به اوالدین میگفت به فرزندان خود زیادمهربانی کنیید وسخت گیر نکیند وهم چنین با-زیردستان خود- نقشه کشیدند ونز رسول اکرم صلواتهاله علیه واله –و-السلم- رفتند –حال که شمادربین مردم محبوبیت- پیدا کرده اید – که بسیار شگفت انگیزاست- مورد علاقه ماهم هست- ماحاضر هستیم- شمار پادشاه خود کنیم- و-واقعا کاخی چون –کسری برای شماتهیه کنیم وهمین طور  باغاتی- وهرزن ویادختر زیبا بخواهید انا دراختیار شما قرار میگیرید ومطالب دیگر –واگر خواستید ماهم بعنوان- مشاورین کاخ ششدنگ درتختیار شماخواهیم بود- شمافقط یک لبیرالیسم مذهبی را اختیار کنید هرکس هردینی که خواست داشته باشد- پیامبر اکرمصلواته الهعلیه واله والسلم فرمودند فردا بیاید- ودرانروز فرمودند که اگر خورشیددردست راست وما را دردست چپ قرار دهید من از راه خودبرنمیگردم- لذا خشونت شروع شد گرچه  عاص معتقد بود با کودتای خزنده میابیست به قدرت رسید وزمانی که حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم تنها یک دختر اوردند –عاص مایل بود که تاررحلت ایشان صبر کنند- ولی دست راستی های افراطی صبر رابه ضرر خود دیدند- درمسئله توحید – حمود داشتند ودرمسئله نبوت عمین طور وداعچاز قران همینطور –ود مسئله-معاد باز جمود داشتد- درکل بیش از امت های گذشته درکوفهم ناقص وتعصب احمقانه زیادی داشتند- لذا قران به مومنین اولا وبه الناس ثانیا  فرمودند پایمبر اکرم صلواته الهعلیه اله والسلم یک پروند0 یابقول امروزه یک رزومه- پروند 0 تخصصی حرفهای- درخشان بخصوص صادق ایشان را دربر دارند- نمیتوان به مومنین گفت که انها پرونده نیکی داشتند-من زمانی که درلندن بودم- بچه های ایرانیدر دانشگاه بهمن فرمودند – یک نماینده مجلس است- که ادم بسیار شریفی است وما هروقت با سفارت مشکل پیدا میکنیم- نزد ایشان میرویم وایشان انراحل میکند- اگر مشکل پیدا کردی نزد ایشان برو—نزدیک انتخابات بودمن درخیابان درحال عبوربودم- عکس بزرگ ایشان که درحالت بسیارمتفکرانه انداخته بودند- دیدم- کنار ان عکس زمانی متوقف شدم که به بیینم ایشان همان است که بچه ها میگویند دیدم فامیل همان است یک دفعه متوجه شدم یک خانم انگلیسی  بسارخوشحا وخندان به من نگاه میکند- وبهمن فرمودند شما ایشان را میشناسید وحاضر هستید که به ایشان رای بدهید من ماجرا تعریف کردم وگفتم من حق را ی ندارم- ایشان فرمودند من فقط به ایشان رای میدهم- من گفت دیگران پس چرا میاورند- ایشان فرمودند انها تاحدودی میابیست انگلستان درسطح نمیچه ابرقدرت نگه دارند ومردم راهم تاحدودی نگهدارند- انها مداوم که میخواهند انتخاب شوند شعارهای کلی میدهند همه مشکلات مردم راحل میکنیم که یک راه اش ازدیاد حقوق است تا بیست روز مانده برای رای گیری بودجه- این شعارهار میدهند- ولی دررای گیری- فقط مثلا حقوق افراد شرکت هابیمه رااندکی اضافه- میکند- البته عدهای رای دادندبرای همه که حقوق اضافه شود ولی انها اقلیت اندکی هستند- درحالی که بایداکثریت باشند- پس از مدتی خبرنگارا ن میرونند- مشکل راجویا شوند- میگویند دولت چند طرح ضروری افرده است منجمله پیشرفت ها ضروری نظامی- یا انکه ما مجبور هستیم که  پول زیادی چاپ کنیم یا باید میزان پشتوانه معین کنیم که میزان از وضعیت امروزی کمتر میشودواین یک ضربه بسیار زیادی به ارزش پول ما است- یا انکه پشتوانه اش را فراهم کنیم- مردم همیشه به خاط انکه شاید در دوره بعدنوبیت اضافه شدن حقوق انها باشد رای میدهند- اما فرانسه بعداز مافیای سترگ امریکا- دومین مافیا مال فرانسه است فرانسه ادعای مستقل بودن داشت- لذا ارتش اش نمی بایست زیربلیط امریکا باشد مانند اننگلستان که تانک چیفتن  موتوراش امریکائی است دراورگا اولین کشوری است- که بمب اتمی ساخت وپس بمب هیدور ژنی ساخت و-واولین زیر دریائی- اتمی  اروپای غربی راساخت وجنگ الجزایر بوجود اورد وهمیشه در مقاصد خوداش- رفاه عمومی فدای طرح های خوداش کرد – دوم جاه طلبی های زیادیداشت برای کشور کوچکی مانند فرانسه ساخت مووتورهای برق عظیم اصصلا سود اور نیست انها بیاداز ابرقدرت ها خرید ولی این کار کرد ویامثلا کارخانجات جوجه کشی معظم- ساخت  ودیگر مسائل درنتجه یک چپ قوی درمقابل اش قرارگرفت- اینجا است که یک پروند ممتاز وصادقانه بسیارمهم است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99