سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-تاکتیک معکوس-درنبرد نظامی ادوات نظامی متحرک- مانند تانک  ناو ها زیردریائی- تاکتیک وجود دارد بنام تاکتیک معکوس- یعنی تانک مداوم جلو می اید- دشمن توپخانه وموشک های خودرا جلوتر می اندازد ولی تانک به عقب بر میگردد وسپس جلو میایدوتقسیم میشود به چپ وراست وغیره جناب اقای ترامپ تاکیتک معکوس زد که هیچ انتظاری کسی نداشت- گرچه تصور میشد از تاکتیک فرانسوی میخواهد استفاده کند- جذب کن وخر کن- نبود حتی خانم ایشان وخام ایشان برخلاف الگوهای فرانسوی وامریکائی شنگول باز ی نداشت- کاملا تاکتیک المانی حماسی- وجمع گرا وبدنبال اقتدارکه  قضای همچنان حماسی وقهرمانی ملی باقی به ماند-  واز این لحاظ ازمردم جلوتر بود ومردم کمتر سیاسی جدی بودند وکسی  برعلیه ایشان تظاهرات کردن جا ماندند دوسیاهپوست در موقعیتهای بسیار حساس  نقش بازی کردن یکی درتحلف اقای ترامپ ویکی هم دردعای سفره نشان میدادکه به احساسات مردمی- توجه شدید کرده است- وتاکتیک اروپا بعداز جنگ جهانی دوم اروپا  خیرش دیگری مطرح کرد ولی تاحدی سیاست جهانی ضعف نشان داد وانرا دست کم گرفت- خواست کابوی یک تاز شود که درسطح سیاس یامروز جهان کاربردی ندارد وشکست دارد گنگره- با سخنرای که کرد خودرا سطح تسلیم به اقای ترامپ نشان داد  ویکه تازی های – چالش های خودراکرد وباسخنرانی کرد  همراه ریش جمهور فضای حماسی وهنری کرد که نقش های کهبه اقای ترامپ یاد داه شده بود جریان سخت وجدی  بایدتلقی کرد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-حضرت علامه عظمت ایت الله سیدمحمد حسین طباطبائی رحمت الله علیه-بیاناتی دارند-که گروه ای دریونان- فرمودند دردنیای حقیقتی نیست- جز شناختن خود- عقلی موجود نیست-همه چیز بر اساس  قرارداد- است دلیل تعداد خدایان- انها وکیل بودند یک دفعه پول از مجرم میگرفتند- استدلال میکردند  که حق با ایشان است وهمه به به- چه چه میکردند وبعداز مذتی مظلوم پول بیشتری میداد دوباره دادگاه تشکیل میشد واین بار ایشان رامحق معرفی میکرد- باز مردم- به به- چه چه میکردند- -واین امردلیل-بر- نبودن عقل وملاکها قراردادی است بیان میکردند- ولی هرگاه حضرت سقراط انهاابه مناظره ومباحثه دعوت میکرد- دوری وطرفه میرفتند وایشان مسخره میکردند ومنطق ایشان تخیلی وقراردادی میدانستند ومیگفتند هزاران نوع منطق میتواند-وجود داشته باشد ودراوائل  اکثریت باایشان بودند- حضرت استادمعزز علامه رحمت اللهعلیه میفرمایند اینها همیشه یکطرفه قضاوت میکنند وپای بحث منطقی دوطرفه- حاظر نمیشوند- از هرموذی موذی تر هستند واز هر مضری مضرتر هستند چون اتش میسوزانند-و- اینان همان اتش جهنم هستند که گوئی برای جهنم خلق شدند- بایدبه انها- ضربه زد وگفت طبق قرارداد مابه شماخدمت کردیم وانهارا سوزاند وگفت شماتصور میکنید که میسوزید- اسلام میفرماید باانها بحث نکنید وانهارا رها کنید وبایکوت کنید یابعقل باز میگردند ویاانکه خداوند منان وضعیت انهارا مشخص میکند وجالب است درجهنم هم همین طور هستند- امام صادق علیه السلام یک فرزند رشید وعالمی  .وبسیار زاهد ومداوم درعبادت وروزه بوده است بنان حضرت اسماعیل علیه السلام- اسماعیلیه میدانست که دایشان شخصا مایل به انقلاب است- ولی حضرت امام صادق علیه السلام چنین  رای ندارد از قبل گفتند بعداز رحلت امام صداق علیه السلام ایشان امام ما است- اتفاقا یشان قبلاز رحلت جانسوز امام صادق علیه السلام- فوت کردند- امام صادق علیه السلام یک طومار بلندی به کفن ایشان دوخت- که هرکس برای رویت جسد مبارک اش میامد- امام علیه السلام میفرمودند دراین طوماربنویس –که من شهادت میدهم- که حضرت اسماعیل علیه السلام فوت کرده است واسم ات راهم نویس نوشتند وبعداز رحلت جانسوزامام صادق علیه السلام انها حضرت اسماعیل علیه السلام امام خود معرفی کردند- وقیام های خاصی رابوجود اوردند- وشامال گرز حضرات نکیر ومنکر شدند با سند خودشان-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99