سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحن الرحیم-جناب اقای تیمیه تاریخ بخوبی روشن میکند که علت مراد شدن اش یک علت سیاسی بوده است که شام بتواند از زیر سلطه عثمانی خارج شود درحالیکه جمهمور علما ایشان راتکفیرکردند وبر ای اقای ابن وهاب هم همین مسئله رخ داد- درباره-ایه": لئلایکون للناس علی الله حجته بعد الرسول": یک ایه مدیریتی وعقلانی است که درهر فن ودانش وعملی این حکم صادق است که درهر امری بایدحجت ویا برهان محکمی داشته باشد  وبقول عوام- راست شکمی نباشد یا عشقی نباشد- یعنی مردم نمیتوانند در روز قیامت یاحتی دردنیا  اشکالی بر کار خداوند منان بگیرنند وراه فراری برای  خود تهیه کنند وبتواند تبصره بزنند- ویاقوانین را نقض کنند- به اصطلاح شیر توشیر بود- یعنی حساب وکتابی نبود- خدامند منان درقران میفرماید در روز قیامت من بین فرق مختلف داوری میکنم- پس اولا فرق مختلف بوجود میاید- اگر تمام این فرق درست بودند داوری معنا نداشت واگرهمه غلط باشند باز داوری وجود نداشت ودران زمان مردم بر خداوند حجت ویابرهان داشتند  راه درستی وجودنداشت مابزعم خود یکی را که فکرمیکردیم بهتر است- انتخاب کردیم- پس باید دین حق وجود داشته باشد وقابل شناخت باشد راه شناخت همان راه شناخت رسولان است- سه معیار وملاک دارد- اول توسط رسولان سابق  نام مبارک حجت ها گفته شود- دوم معصوم باشند- سوم معجزه داشته باشند- بعضی فرمودند که عقل ناب داشته باشند وباعقل ناب مخافت نکنند بلکه انرا تائید کنند که درعصمت لحاظ شده است- عده ای به اخلاق متعالی معتقد هستند که انهم درعصمت لحاظ شده است وعده ای به علم غیب باید مجهز شده باشد که انهم درعصمت لحاظ شده است اما مسئله ائمه اطهار علیهم السلام- جناب استادمعزز وعظمت حضرت ایت الله شهید دکتر مرتضی مطهری رحمت الله علیه درفلسفه رئالیسم جمله زیبائی دارد که هستی وازجمله انسان چهار راه اول از انبی ویارسولی یاد گرفت که از کدام جهت برود وچهارراه های بعدی چه بکند؟؟!! باز نیازمند خالق وپیامبران است هستی چها راه ها خوب طی میکند پس معلوم میشودیک خالق عظمت هدایت رابعهد دارد درمورد انسان همین است بیادحجت بعداز حجت بیاید تابتواند چهارراه راتشخیص دهد از کدام سمت برود-غفلت ولجالت ونادانی جوابگوی الهی نخواهدبود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-حکومت عربستان یک حکومت بسیارپیچیده نیست یک نوع حکومت سنتی عرب است که سالیانه عمل میشده است- تمام دستورات غرب پس ازمدتی رونمائی میشود- پیچیدگی غرب هم دراین است کارهائی خلاف عرف وعقل میکند- پیچیدگی واقعی متعالق به جمهوری اسلامی است که درکش اسان یست واز ان پیچیده تر سیاست الهی است که درکش پس ازمدتی امکان پذیر است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- ایمان-در زمانی که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم در مکه بودند- هیچ حکمی را صادرنکردند-چون هنوز در جاهلیت بودند وبهتوحید ونبوت نرسیده بودند وکوشش وچالش برای  ایمان اوردن به توحید ونبوت بود—تا زمان که به ایمان  فرد نرسیده باشد احکام معنائی ندارند جاهلیت یعنی مرگ ایمان یعنی بی ایمانی – بهمعنای مرگ ومیته بودن انسان است –زنده نیست-ایمان یعنی زنده بودن- حیات داشتن- حیات خردمندانه داشتن- نورانیت داشتن- حرارات داشتن خردمندی درقلب داشتن بایداین خصلت هارا  از خداوند منان طلب کرد—خردمندی ونورانیت را درک کرد- توحید را درک ان زمان جاهلیت میمیردحیات به انسان باز میگردد- وبعث انسان اغاز میشود—نورانیت –خردمندی ومنطق را بدنبال خود میاورد واز اغاز تا اخرت برای انسان اشکار میشود وبا استدلال همه چیز را درک میکند- وایمان شکل میگیرد وبوجود می اید—بدن ایمان از اغاز تا اخرت  برای انسان تاریک است ومسلماراه غلط را درتاریکی طی میکند وتبدیل به مرده ومیته میشود—توحید یعنی یکتائی به این معنا همه احکام ودستورات باید از توحید صادر شده باشد وگرنه شرک بوجود میاید –الله واله باهم جمع میشود که فقط در ذهن است درعین و واقعیت چنین چیزی وجود واقعی ندارد—اگرتوحید رادرک کند ولی نبوت را قبول نکند باز میته ومرده است وچناچه توحید ونبوت را درک کند ولی امات رادرک نکند باز مرده میته است وراه رادرتاریکی طی میکند- شرک یعنی مردگی ویعنی عبادت غیر الله هم دارد-هر دستوری که از جانب خداوند منان نباشد شرک است—روشنائی وتاریکی ودرست وغلط وبدی وخوبی یکسان نیست- وراه غیر الهی یک مسیرموقتی دارد کهکم کم به تنگی وسرانجام سختی بعد ازسختیدچار میشود که طاقت اش تمام میشود ودر اخرت درسختی تمام عیار خواهد بود- بهترین هدایتگران هادیان الهی هستند- هادیان همراه ایات بزرگ الهی هستند تا انسانها فریب نخورند- تنها راه تقرب الهی راه هادیان الهی هست- که براساس راز افرینش وعلت افرینش هدایت میکنند- زندگانی ناب تنهااز طریق ایمان ناب بدست میاید- ایمان ناب هم در دنیا وهم دراخرت به سمت تقرب الهی است وبه شادی وارامش ونائل شدن به کمالات وبه عقل وسرانجام به عقل مطلق تقرب پیدا میکند لذت معنوی وپاکی روح وجسم ونورانیت وشادی نشات گرفته از معنویت سترگ دست پیدا میکندانشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله لرحمن الرحیم-یک کانال ماهوارهای ترکی بنام ":جم-":gem-وجو د دارد- کهالبته پس از نشان دادن مفاسد اجتماعی مفصل که سلسله وار تمام افرا د را دربر میگیرداز پدر ومادر شروع میشود وهم چنان این قطار بپیش میرود- علت ان نادانی –کج فکری- سو اخلاق- دنیا زدگی خلاصه درصفات شیطانی است وسرانجام دربعضی افراد به پوچی فوق مدرن غربی میرسند بطوریکه کسی دیگر راقبول ندارند  وهمه را ادم ها شیطانی میبینند- وبفکر کار خطا هستند- سئوال این است ان میراث اسلامی وعثمانی چطور بقول ظریفی این انسان های فقیرمعنوی ساخت که ارواح انها معلق دربالای جهنم است اندکی از لجاجت وسکولار جهنمی خارج شوید واندکی با مسجد وکلیسا وکنیسا ومعبد وخلوت گزینی با خداوند منان اشتی کنید واثار اش ببینید- مگر انکه خدای نکرده این روش معمولرا پسندیده باشید؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای دکترعبدالحمید عالی از سایت کلمه –با اجازه شمانقدی بربیانات شما بزنم-  ائمه اربعه اهل تسنن تمام قران را محکمات گرفتند اگر تمام قران را محکمات گرفته شود ایات باهم درتضاد خواهند بود-درحالیکه قران مجید میفرماید دران تضاد نیست اگر کلام بشر بود سرانجام درجائی به تضاد برمیخورد زیرا علم انسان بتدریجرشد میکند وعلوم سابق خودرا درمواردی نقض میکند واین امر مداوم رخ میدهد-جنابعالی معتقد هستید تمام صفات فعل عینا یک صفت ذاتی دارد پس شر هم بایدیک صفت ذاتی داشته باشد تا صفت فعل داشته باشد همچنان که شما برای کلام معتقد هستید شمادر ضمن استدلال درباره کلام مداوم به صفت ذات تکیه میکنید یعنی خداوندمداوم باخود ویا دیگران صحبت میکندزمانیکه مخلوق خداوند منان ندارد باخوداش صحبت میکند؟؟ پس صفت ذات نیست شخصی خدمت امام جواد علیه السلام رسید- پرسید ایا خداوندمنان دربالای اسمانها است امام فرمودند خیر همه جا هستایشان گفت پس جرا ما در زمان دعا دست ها را بالا میبریم به تعبیر من انسان اسمان را عالی تر بهتر از زمین میداند وبزرگان همیشه بالا مینشستند من باب تشریفی است-  عرش یعنی کل مخلوقات البته برای فرشتگان جایگاهی بنام عرش موجود است کهخداوندمنان درانجا به انها تجلیلات خودرا بروز وظهور میدهد نه انکه تختی است خداوند منان درانجادر روی ان مستقر شده است از یهود اقتباس شده است-کهخداوندمنان انسانی شکل است ودرروی عرش نشسته است که وارد مسیحیت هم شده است-  درثانی روح خداوند بی نهایت است بینهایت به هیچ چیزی نیاز ندارد اگرخداوندمنان بله جسم برای روح خود نیاز داشته باشد پس ان روح بی نهایت نیست وقائم بالذات نیست-چون روح قائم بالذات است پس به جسم نیازی ندارد وروح همه جا است از خواص روح است

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظر یک دانشمند انگلیسی درباره جانشین پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-ایشان میفرماید-من درجنگ خیبر متوجه شدم- که جانشین حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- حضرت علی علیه السلام است زیرا دوخلیفه اول ودوم- اول بخاطرانکه مدیون یهود وابوسفیان بودند ویهود متحد مهم ابوسفیان بود نمیخواستند ضربه به انها بزنندکه مورد شماتت- یهود وابوسفیان واقع شوند- دوم مرحب پهلوان یهود درعنفوان جوانی بود حتی میتوانست بر عمروعبد هم پیروز شود ویهود سیاست اش درجنگها همیشه مشخص نبود چه بسا دست جمعی به انها حمله میکردند- اما پیامبر ارکم صلواته الله علیه واله والسلم وعلی علیه السلام هیچگونه ارتباطی بایهود نداشتند وریزه خوار ابوسفیان هم نبودند وهیچ انتظار کمک مالی هم از انها نداشتند .باوجودان احترام برای ریاست قریش رابرای انها تازمانیکه برخورد به دین نداشته باشد رعایت میکردند لذا تنها کسی که میتوانست اسلام را انطور که خداوندمنان میخواهد هدایت کند علی علیه السلام پس از پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم بود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- صدای بیست وچهار ساعت اخبار اسرائیل- بار دیگری برای فریب جامعه خوداش که ملتی زاهد واسراف ندارند وبدنبال لوکس بودن وبه روز بودن نیستند اهل سفته بازی و دلالی ارز وطلا نیستند- اهل کار هستند بعلت انحرافات زیادی وزیاده خواهی  رهبران   انها که گول شیطان را خورده اند- مردم را فریب میدهند اخیرا گفته اند که ایران چند انفجا ر اتمی کرده  است ودارد تجهیزات جدیدی را ازمایش میکند که سرانجام به بمب اتمی دست پیدا کند واگر همه بترسند ایشان قهرمانانه وارد کارزار با ایران میشود بلوف های صدمن یک غاز برای انکه مردم خوداش رافریب دهد وهمسایگان خوداش وایران را که از انه چپاول کند دیگراین حقه  ها کهنه شده است بهتر است که اسرائیل حقایق را قبول کند  وحرف حق که از ایران ندا داده میشود بشنود وبداند ایران برای یک مسئولیت خطیری دارد اماده میشود


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99