سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم به فیروز ابولولو- بخش سوم-باتحقیق اندکی بخوبی روشن میشود که باتعدد روایت هاکه هیچگونه قرابتی ونزدیکی باهم ندارند دست سیاست تغیرات خاصی رابوجواورده است که تشخیص کدام روایت درست است کمی کار را مشکل میکند گرچه بنظر حقیر حقیقت قابل تشخیص است یکی از مشکلات دیگر این است که در زمان عباسیان فردی بنام فیروز ابولولو وجودارد کهمشخص میشود کاشانی های شیعه متعصب اسم فرزندان خودرا فیروز ابولو لو میگذاشتند ایاشن همدرمدینه بوده است وفردی دانشمند است وازپیروان سرسخت شیعه وطرفدار سرسخت علی علیه السلام است تبلیغلت زیادی برعلیه عباسیان داشته9 است تادستور کشتن ایشان را صادر کرده اند وایشان متوجه شده است وبه کاشان فرار کرده است ودرتعقیب ایشان بر امدند وایشان هم ازراه میانبر کهبسیار خطرناک بوده است باراهنما رفته است واین دوموضوع باهم خلط شده است-روایتی که  کشتن خلیفه دومرادرمسجد در روز جمعه ودرنماز جمعه بیان میکند- اشکلات زیادی دارد ولی درکشف حقایق کمک میکند- مهمترین کمک اش این است که فیروز ابولولو دونفر هستندبه این دلیل اگر فیروز ابو لولو یکنفر بود وان یکنفر باز دوروایت دارد یکی انکه پس از خنجر زدن با مسلماننان حاضر درمسجد درگیر شد پس از اتمام نماز؟؟ که درفیلم نشان میدهد که عقلانی نیست وشش نفرا کشت؟؟ اینهم عقلانی نیست- یاانکه بالافاصله خودرا کشت این ساختگی هرکدام دلیل سیاسی خاصی دارد کدام اول ساختند وکداوم رابعدا ساختند بایدمشخص شود ولی روایت شده است بدنبال فیروز رفتند دو روایت است یکی انکه بالافاصلهدنبال فیروز رفتند وروایت دیگری باتاخیر رفتند وتا کاشان رفتند- دلیل مشخص است کهجناب اقای عمر فرمودند فیروز نقشی نداشته است ولی پی از انکه کشف شد خنجر به زهرالوده است مسلم بود بایداولا نوع زهر مشخص شود وسپس این زهرراچه کسی فراهم کردذه است وایاپشت قضیه چه کسانی  هستند ویانیستند که از لحاظ علمی درست است- از اینکه ابولولو بدستورفرد دیگری انجام داده استشکی نیست خود جناب خلیفه دومدربستر بیماری اصحاب سئوال کردن نظرشما درباره این حادثه چیست فرمودند که روزی حضرت علی علیه السلام به من فرمودند عمر ماردراستین میپرورانی ان روز من نفهمیدم-امروز میفهم وگفته دیگر ایشان که ذکر خواهد شداما کمی فضادران زماندقت کنیم متوجه قضیه تاحدودی میشویم جناب خلیفه دوم به قریه فردی فرستاد که از زکات سهمی برای مدینه درنظربگیرد وبهنظر میرسد میزان سهم رامشخص کرد-انها فردی فرستادند که شما اهل این قریه نیستید از اوضاع خبرنداریدما مستضعف هستیم بایدد زکات بگیریم چناچه اصرار کنید ماخودمان برای خودمان خلیفه تعین میکنیم وباایاشن بیعت میکنیم وشاید گفتند چرا از مکه وبزرگان نمیگیرید-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-یک خانواده اوکراینی درحالی که خانه اش را میخواست ترک کند وبه محل امنی رودفرمودند-امریکائی ها میخواهند همه جارا تکزاس کنند- بهنظر میرسد ابتکارات مثبت شما ته کشیده شده است وتنها ابتکارات جنائی هولناک باقی مانده است که حتی دوستان خودراهم قربانی میکنید تصور نمیکنم دنیا اینقدر ارزش داشته باشد که چنین اقداماتی دران صورت بگیرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-پس از مدتهادوباره فرصتی شدکه مطالعات خودم  را درباره کتاب ارزشمند –": اقای سفیر": که منظور اقای سفیر جناب اقای مجاهددکتر اقا محمد جوادظریف- سفیر محترم ایران درسازمان ملل بودند میباشد-  واز بعضی مسائل این کتاب منرادربهت وابهام فرو برد- مقدمه ای عرض کنم روزی نزدیکی حضرت شاه چراغ رحمت الله علیهدر زمان شاه منحوس که دانشجوی دانشگاه شیراز هم بودم دقیقا نزدیکی های سه راه احمدی با یک جوان امریکائی پر انرژی برخورد کردم که بسیار شاد هم بود- پرسیدم این نزدیکی ها چه میکنی؟ جواب داد بالاخره خانه درویش معروف شیراز ی را پیدا کردم- گفتم چطور؟ ایشان گفت یک درویشی سالهای قبل درشیراز بده است که خیلی ادم عجبیی بوده است- همه مسائل فی البدیهه حل میکرده است اطلاعات ما نشان میدهد درست بوده مطابق قوانین عقلی واسلامی بوده است وتضادی درا ن پیدا نشده است ومن میدان مسلما ایشان تمام کتب اسلامی را مطالعه نکرده بوده است- من برای تحقیق ایشان به ایران امدم واز هرمنبعی سئوال کردم گفتند اطلاعاتی نداریم ومن به تهران رفتم وبه سفارت امریکا رفتم واز نماینده سیا در سفارت خواستم اطلاعات لازم رابدهد وایشان باتماس باامریکا اطلاعات لازم رابه من داد ومومن موفق شدم خانه ایشان رادرهمین حوالی پیدا کنم واطلاعاتی بدست اورم- من پرسیدم چرا از سیا بعدا در انگلستان تحقیقات من حرف ایشان راتائید میکرد وهمچنین اساتید امریکائی در دانشگاه شیراز که بقدری درامریکا سازمانها حجیم هستند همه رانمیشود شناخت تنها راه سازمان سیا است از ایشان سئوال میکنند این بعد سیا درایران ناشناخته است- یکی از علائم ظهور زمانی است دورترین منطقه غربی جهان وحشی میشود-در صفحه هشتادسه کتاب- نوشته شده است-سیاست امریکا از ابتدای انقلاب اینبود- که ایران را گرفتار تحریم شورای امنیت کند- نشانه هائی از ذات--- امریکا!!!-در ادامه- درسال2004- امریکائی ها نامهای بین اعضای شورای شهر امنیت پخش کردند- که دلایل خود را مبنی بر اینکه چرا باید پرونده ایران به شورای امنیت بیاید؟؟مطرح کردند----که اژانسّ هیج وجه نمیتواند قانونا برنامه هسته ای ایران رامتوقف کند- اما شورا این صلاحیت دارد؟؟! سازمان اتمی چه کسی بوجود اورده است ایااز مریخ امدند یا روسها درست کردند ویا مسلمانان کردند؟؟ سازماان ملل انرا بوجود میاورد  وخوداش هم انرا نقض میکند>> یعنی هم الله  وهم اله دوسیستم است نه یک سیستم- یعنی حقه بازی –حماقت وباطل بودن- ایران بگوید امریکا میخواهد جنگ اتمی راه بی اندازد تمام مراکز اتمی امریکا سازمان ملل بایدپلمب کند –جنگ اصلی همین جا بایدباشد نهانکه ما راه فرار پیدا کنیم وبه این شلم وشوربا مجال رشد بدهیم دانشگاه های ما که روزه سکوت گرفتند- ولی سیاست ما بیاداول یک سازمان درست وحسابی حداقل مطرح کند وگرنه این سازمان ملل ارزشی که  دران کار کرد ندارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است – یک مقاله جالب در روزنامه ": نیویروکر:" است که به نظر حقیر بهترین مقاله درباره حکومت نازیسیم وبعد از ان است گرچه ترس راوی تاریخ که مادر -مادر بزرگ وپدر بزرگ نویسنده خانم  ":ایزابت کوالبرت:"چه در زمان نازیسم وچه بعد از ان مشهود است ولی نکات بسیار جالبی را مطرح کرده است به حقایق نزدیک تر شده است—قبلا چند مقدمه لازم میدانم درانگلستان شنیدم که درباره هوش مردم اگلستان تحقیقات مخفی مفصلی شده است- وبه یک نتچه عجیبی رسیدند- وان این است جز اندکیکه بسیار قلیل است هوش درتمام ابعادندارند ولی درمسئال دنیائی بسیار قوی هستند یعنی بخش خاصی از مغز فعال است که هیچگونه ارتباطی با بخش های دیگر مغز نداردکه انها هم درسطح بسیاربچه گانه باقی مانده اند بسیاری میخواستند این مطلب فاش شود وروی ان کار کنند ولی بشدت مخالفت کردند وحتی کسانی که حاضرنبودند ساکت باشند سربه نیست کردند- ایات قران این مطلب را اشکار میکند کسانیکه مذهب را مسخره میکنند وقبول ندارند میفرماید برچشمان انها پرده کشیدیم بر گوش انها ضمغی سنگین قرار دادیم که نشوند قلب انهارا قفل کردیم- تنها دیناراخوب میفهمند ونمی دانند که داریم انهارامسخره میکینم واز انها انتقام میگریمدر حدیث است خوب انهارا شیطان بخش بخش  خواهدکرد زمانی که انها قوی شدند به جان همدیگرخواهند افتاد بدون انکه به هم رحم کنند- زمانی که از کشتار مایوس شدند کهراه نجات نیست ناگهان ما جنگ را پایان میبخشیم ودرچیزی بیش از همه کار میکنند مسائل جنگی است- اخرین استهزا وانتقام متعلق به دوران امام زمان علیه السلام استکه یک اسلحه دویست گرمی دارند شکل ان ماند کلت است از بهشت امده است این اسلحه هم هوشمند است وهم صحبت میکند میگوید فلان درجه رابگیرپشت سوراخ من فوت کن یک لیز بیرون میاید به سمت هدف که کیلومترها دور است صدای میتواند ایجاد کوه که کوه اهن گرد شود وبه هوا رود واسمان بر ای دوماه گرفته شود ودیگر وسایل- که اقایان چرا یک اسلحه درست وحسابی نساختید؟؟-ادامه بحث-اسم مقاله درحقیقت سنگ قبری برای مادر بزرگ است- ولی عنوان دیگری هم د ارد -اخرین دادگاه-مادر –مادربزرگ اشویتس وطاق عدالت-اولین سئوال بر ای من این بودکهمطلبدر طول مقاله روشن که پنجاه اردوگاه بوده است- دوازده نفر از سران خاص دست چین شدند جناب اقای ادنائر درمیان انها نیست- که سازنده حکومت نازیسیم بود بعدا حماقت اقای راروشن میکنم- که جز گورینگ که خود کشی کردمابقیه اعدام کردند وسوزاندند وخاکسترانها دریک رودخانه ریختند تنها 54 نفرمحاکمه کردند واین نشان میدهد شش میلیون یهودی کشته نشده است کل فرادی که توسط نازیسمدرجنگهای شهری وافراد مختلف ویهودیان که شرح اش خواهد امد یک میلیون حدس زده است بغر سربازان که انهم تاحدودی براساس ترس است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- پارادوکس عربستان-ضرب المثلی هست -ارام ارام خورشید به وسط اسمان خواهد امد-سیاست عربستان مداوم به سیاست امریکا چه در داخل عربستان وچهدر منطقه خوش امد گفته است ومداوم درجهت همبستگی با امریکا گام زده است وهمچنین در مسئالی که درمنطقه مورد رضایت امریکا نبوده است مورد رذضایت عربستان هم نبوده است وعکس العملی که کم کم به سمت حاد شدن حتی شورش کور بودن رفته است- کاملا سازمان اطلاعاتی  عربستان یک حالت شعله ور داشته است چه در داخل وچهدر خارج این اتش را صادر کرده است النصرت زمانی بوجودامد که میخواست بهار اعراب راکه مورد حمایت ایران بود خاموش سازد درمرز ها عربستان پول واسلحه میداد وبعدازمانی که این مسئله توسط عراق وسوریه فاش شد امریکا وغرب انرا بعهده گرفتند وتوسط قطر وکویت پرداخت میشد که چهره عربستان مغشوش نشود وسپس پول های زیادی به ترکیه سرازیر شد وترکیه هم مجبور شد رقص سیاسی خودرا اغاز کند وبعد بیان کردن کهروسیه وایران میخواهند این اتش به ترکیه وارد شود وازمرزهای سوریه پول توسط اسیران وروسیه واردترکیه میشود انصرت بقول نماینده حزب الله درمجلس بیروت یک حزب است ویک جبهه است کهدران مثلا شیعه غالی هم میتوانست عضو شودمذهب مستقلی نیست درحالیکه داعش یک مذهب است یک جبهه نیست ونقش امروزاش این است که اعضای ریزش شده داعش راجلب کند وچالش ها ی النصرت وداعش یک جنگ زرگری است- اخیرا درلبنان که ریاست حمهمری ندارد ومیبایست گروه های مختلفی با چاپ پوستروبنر خودشان دارند معرفی میکنند که از جمله داعش والنصرت است که نماینده حزب الله هشدار داه است که بیادمسائل راجدی گرفت واحزاب زیادی مایل هستند تمام این تبلیغات پاکسازی شود انصرت  بعلت طرفداری از اسرائیل جز طرفدار عربستان باشد امکان انکه به گروه دیگری متصل باشد نیست علت ایجادداعش این بود که یکمذهب الترناتیف را جانشین مذاهب  منطقه کنند تا جلوی پیشرفت شیعه ومذاهب معتدل کهانهارا مجبور کردند که مانند ایران انقلابی شوند تا زندانی انها زیادشود ومجبور به جنگ شوند ووداعش وانصرت گناه خودرا درپشت گناه حکومت ها پنهان کنند .ان گناهانرا بعد انقلابی ومذهبی دهد اخیرا یک خانم انقلابی در عربستان گردن زدند وگفتند که ایشان ساحره است- درکتاب های سابق عربستان مینوشتند که صیهونیست همان اعقاب خوک ومیمون هستند انها شیر هستند به داندان شیر نگاه کنید ونه به لبخند شیر ولی مداوم درجهت تقویت  رابطه با اسرائیل کوشا بودند ویک فردی هم همین سئوال کرده است وبه بیست سال زندان شده استدرمسائل نفت واقتصاد امریکادرمنطقه بسیار کوشا عربستان بوده است- همین نقش راهم اوکراین درمقابل روسیه بازی میکند- سلفی وتکفیری دقیقا احزاب با اهداف خاص ساخته وپرداخته شده اند وهدف انها هم ایجاد زمینه برای یک کودتای نظامی هست لذا عربستان تاحدودی جلوی بهار ازادی اعراب رادرمنطقه گرفت ولی درمصر نشان داد عربستان قدرت زیادی ندارد واخیرا هم لیبی به سمت روسیه رفته است لذا با شدت وحدت عمل میخواهد تغیر را تحمیل کند ولی دراین راه رو به ضعف میرود لذا چهره خوداش رامیخواهد به نحوی ترمیم کند اوائل به سلفی ایجاده شده اسم سلفی جهادی د ادند کهترور وفریب وحقه جزو این  سلفی است تا شکستها زیادی درافغانستان را جبران کنند واخیرا هم در پاکستان با مشکل ربرو شدند برای عربستانایران وچین وکره شمالی سوریه وعراق یکسان  وطرفداری از ایران وگروهای  ضد اسرائیل وامریکا  ارتداد وشرک وکفر است امریکا خودرا دربسیار جاها فوق قانون میداند وهمین حالت راهم مدتی به عربستان درمنطقه داده است ولی درمقابل ایران کم میاورد ومجبور میشود که پنهان کاری کند امریکا که خودرا طرفدار ازادی میداند علنا گفته است دربحرین وعربستان دوستان ما هستند یعنی کشک اخیرا سعی کرده است با حوثس وارد گفتگو شود اینهم از ترس است  زیرا دیگری قدرت غالب درمنطقه انقلابیون خواهند بود که بهار ازادی درمنطقه دیکته خواهند کرد خیلی عربستان سعی کرد کاری کند که مانند بمب درجهان صدا کند ولی هرگز نتواست چنین کند بلکه گذشته تاریک خودرا دوباره تکرار کرد درحالیکه خورشید به وسط اسمان امده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به کمک نظامی امریکا به لبنان-امریکا درحدود بیست وپنج میلیون دلار کمک نظامی به لبنان کرده است که بیشتر توپ های بسیار سبک  است درحالیکه لبنان به هلی کوپتر وهواپیما-های جنگی وتوپخانه های سنگین وموشک های دوربرد نیازدارد –وسفیر امریکا در بیروت اقای :"هل": با کمال وقاحت میفرماید ما بادشمنان مشترک – روبرو هستیم- همه دیگر بخوبی میدانند که امریکا چند هدف موازی را مدیریت میکند –اول منافع خوداش دربیروت دوم منافع اسرائیل دربیروت وسوم منافع دار ودسته اش دربیروت نبایدگذاشت اسلحه مسلط لبنان ساخت غرب باشددر حالیکه اسلحه های امریکائیدر مرز اسرائیل وسوریه لبنانی ها وایرانی ها راهدف قرار دادند ودرشبعا هم توسط اسلحه امریکائی از زمین های لبنانی حراست واستعمار میشوند- ومسلم است که از این اسلحه ها نمیتوان به اسرائیل حمله کرد ویادفاع کرد بلکه جائی که امریکا میگوید با استفاده کرد-کمک های نظامی سه میلیادرد دلاری تبدیل بهدکمک بیست میلیون دلاری شده است؟؟ مانند ان میماند که مادری فرزند خود به یک گدا اجاره میدهد وگدا هم یک شوکلات به بچه میدهد ایا حزب الله  با دشمان بشریت وشریعت واسلام میجنگند تقویت میشود هرکس چنین فکرکند حتما احمق است همچنان که جناب حضرت موسوی رحمت الله  از طرف حزب الله فرموده است- حزب الله لبنان را زمانی که بیشترین درامد اش از توریست های کج ومعوج غربی بود که ضد اخلاق بشری هستند- به میزان بیست درصد سودناخالص ملی تقلیل داه است- در عوض به سمت یک کشور رادیکال ومقاوم درمقابل استعمار وله کرده عزت بود است وبه سمت شرافت گام میزنند اگرخوب درک شود امریکامیخواهد بین وحدت جامعه شکاف ایجاد کنند که طوطی ها شروع به تبلیغات مسموم کرده اند –امید ملت فریب حقه های غرب را نخورد -انشالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله  الرحمن الرحیم- با سلام به وسعت عرش بر ای شهدای ازادی ودین وملک- بخصوص انان کهر عراق وسوریه به شهادت میرسند وشهید اخیر حضرت  اقای حسینی رحمت الله علیه که قبل از شهادت مسلما از قبل شهادت فرخنده اشراقاتی داشته است من بادیدن فیلیم از نبرد مومنین باداعش خوارجی از درون سایت ولایت واقعا تعجب کردم که هیچگونه قوانین نظامی رعایت نمیشود ظریفی غربی گفته است هیچ بازی کامیپوتری به اندازه نبرد داعش وجود ندارد-دراینده نبرد داعش باز ی کامپیوتری خواهد شد- نبرد سایت ولایت نشان میداد به ستون تانک حرکت میکند وافراد جلوتر از تانک دربیابان در حرکت هستند ومسلم است تک تیراندازددر نخلستان افراد را شکار میکند که فاصله نیست درجنگ که حلوا ومروت وجوان مردی مطرح نیست بیاید تانکها درعرض باشند وبعدازانها نفر بر باشد وافراد پیاده روی زمین دراز کش باشند وسرانها کلاه اهنی باشد پشت تانک ونفربر باشند دیده بان به انها اطلاع دهدکه کدام منطقه بزنند اولا منطقه هائی طبق تجربه افراد دران پنهان است به اتش شدید و.سنگین گرفت با خمپاره حداق زیر اتش باشد وفرد پیاده غلط میزند وتیراندازیس میکند وسپس به غلط برعکس میزند وپشت تانک دارز کش سنگر میگیرد کهدشمن چه میکند وچنان مناسب بود خودرا سریع به پشت تانک میرساند وهمان جریان ادامه میدهد عجیب بود هواپیما جلوی نخلستان رازد وباز از نخلستان تیراندازی میشد؟؟!! خانه ها که به انها نزدیک میشدند تصرف نمیشد که البته کار فنی زیاد دارد- ولی باید یاد گرفت وسریع انها پاک سازی کرد وبه جای امن رفت بیشتر ضربات از تک تیرانداز است باید محل تیراندازی تشخیص داد ودیوارهای خاص را ایجاد کرد واز سوراخ های دیده بانی داخل دیوارها مشاهده کرد انشالله از تجربیات وقوانین نظامی بهره زیادتری گرفته شود-انشالله


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99