سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای دکتر  ملا زاده از سایت توحید-جنابعالی فرمودید که امام الزمان علیه السلام دروغ است- از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم سئوال شد جانشین شما کی  ها هستند- فرمودند دوازده نفر از قریش- بعد پرسیدند از قریش کدام طایفه حضرت صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند ازبنی هاشم که اول ان علیه السلام است ودرنوبت بعد پرسیدند از کل طایفه بنی هاشم حضرت فرمودند بنی هاشمی که از علی علیه السلام شروع میشود قریب به این مضمون- یازده امام را شماقبول دارید که شیعه هم  نام برده است وحال شما که امام صاحب الزمان علیه السلام راقبول ندارید نام امام دوازدهم رامشخص کنید- شما درجائی بدرستی میفرمائید که این حکم مثلا باطل است بیجهت به شمادکترا ندادند مسائلی را بخوبی درک کردید واثبات کردید ولی این عقل همه جا یقه شمارا میگیردحال انگلستان بهنحوی دیگر بگیرد یاحکومت عربستان مسئله شوخی نیست خداوندمنان هم یقه میگیرد از همه هم میگیرد وباقدرت هم میگیرد وترسی هم ندارد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به دیوان عالی روسیه- شعبه دیوان عالی بخش جنوبی روسیه درمنطقه: استاوروپول:"که اخیرا مسلمانان از قفقاز وارد این این منطقه میشوند مایل هستد که دختران درمدرسه ودانشگاه حجاب داشته باشندکه شعبه دیولان عالی انجا مخالفت کرده است؟؟!!- مقدماتا عرض کنم اسلام درحال اوج گیری است تنها راه حل جهان شناساندن اسلام ناب است وگرنه از جهات مختلف ضربه خواهد خورد وضربات از جهان غیراسلام کمتر از ضربات از اسلام انحرافی نخواهد بود- ولی متاسفانه سایسات را همیشه شیطان برخلاف مصالح بشری وسوسه میکند وپیروز از میدان خارج میشود- اگر حجاب علامت تشویق به اسلام است بایدعاقلانه فکرکرد که این اسلام مفید است ویامضر است عقل میزانی است خداوندمنان بر اساس  ان رحمت وتعمت ویا نقمت و.شر خود را محاسبه میکند – باخداوندمنان نمیشود شوخی کرد ویا حضرتش را نادیده گرفت- من تعجب میکنم گوشت حلال دارد جهانی میشود- مسجد سازی داردباب میشود ترجمه قران انجام میشود زبان عربی بشدت رواج پیدا میکند سفر به کش.ور اسلامی روبه تزاید است اینها اسلام را تشویق نمیکند ولی حجاب خطرناک است؟؟- یکی از عوامل انحطاط تن نمائی خانم ها هستند وهمراه ا وسوسه ایجاد ک کردن است- سکس یکی از چهار اعتیاد شسشتوی مغزی استکه شیطان وشیاطین انسی ازان بهره میگرنند بعدی انهاقمارو پول وپست است- وزنان بیش از مردان به وقار ومتانت نیازمند هستند این یک امر عقلانی است عجیب است که صدای فارسی روسیه ممتدن ترین اقوام روسی اذربایجانی ها میداند که امروز هم مرز باجاهلیت عرب هستند وعلت انرا درک نمیکند که اسلام بوده است- روسیه نباید کاری کند که داعش بتواند از ان سو استفاده کنند ومسئله بسازد این امرهم هم به ضر ر اسلام است وهم روسیه وجهان است امید است هرچه زودتر بهندای مفتتی اعظم روسیه پاسخ مناسب داده شود-در ضمن سایت –ار-تی- که شعار این است هرچه سئوال بیشتر این موضوع تحلیل دقیق دهد- انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- استاد معزز بقول علما استاد واصل جناب حضرت استاد داوری عزیز در کتاب فلسفه در بحران -درمقدمه-رب الناس وملک الناس واله الناس خود-که بقول عالمی میخ اهنین نرود درسنگ-پس از بحث کشاف لوح محفوظی شرح حال خویش را باچند بیت از  جناب حافظ جگر سوخته وقلب گداخته بیان کردند حق این بود که این ابیات را باهمان فصاحت وبلاغت ومحتوای سحر انگیز تفسیر میکردند-که ابیات این است قدر مجموعه گل مرغ چمن داند وبس- جناب حافظ رحمت الله علیه مجموعه گل اورده است منظور کل گلها است ویا گل ازدانه تا گل راباید شناخت-علامه باید شد- اشکال درهمین جا است—نه هرکو(کس)ورقی خواند معانی دانست- عرض کردم که جهان بر دل کار افتاده- جناب حافظ درحال سمیناردادن است برای دلهای کارافتاده- کسای که از علامه شدن گذشتن ایت دیدند-درکی دیدن درهمین یار جسمانی چه دیدن یک فرام از شمای بهشتی وحور العینی-غش وضعفی وسجده رفتنی نیست-عادی است ولو این فرد به بهشت میرفت همانرا میدید رمز وراز دارد-بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست- بر میگرد حافظ به جنابان عوام-چه میفهمند- ان شد که اکنون که زابنای عوام اندیشم محتسب نیز دراین عیش نهانی دانست-همه حتی محتسب نادان هم همین موضوع  رابیان میکنند—ایکه از دفتر عقل ایت عش اموزی اینها از طریق عقل این مطالب رابیان میکنند-ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست!!-می بیاور که ننازد بگل باغ جهان- معرفتی بیاور که حیرت میاورد ولی معرفت این جهانی نباشد- هرکه غارتگری بادخزانی دانست


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-شوخی بااقای اوبامانسبت به سخنرانی ایشان دردانشگاهی دراینیدینا پولیس-ما دست روس ها راخواندیم خوب روس هاهم دست شماخواندن- اقتصاد انهارا بخوبی میشناسیم کهدرچه شرایطی قرار دارد – اقتصادشماهم مشخص است- ما داریم حقوق رابالا میبریم دست زدن دانشجویان – شمانمی توایند برای پول امروزتان پشتوانه طلا یاچیزی تهیه کنید-؟ حقوق رانباید بالاببرید- باید اجناس را ارزان ترکنید فبرمودند تیم دلخواه من اخیرا مساوی کرد ولی درحقیقت برنده شد- شما باگذشته مساوی کنید شما برنده هستید- فرمودند خانمی گفته است حقوق من خوب است ولی من بفکر بچه هایم در اینده هستم –اقای اوباما- ما سوار کار هستیم همیشه یورتمه نمیرویم –هروقت خواستیم چهار نعل هم میرویم- دست دانشجویان-من مخالف کم کردن مالیات از قشر متوسط هستم-عجب تازه فهمیدید؟؟- من میخواهم شهریه کالج رایگان شود- زیرا شما سرکار میایید وپول دانشگاه با مالیات خود تهیه میکنید- باکدام کار؟؟- اقای اسانج فرموده است قبلا تا حدودی توزیع عادلانه ثروت بود درحدود دهسال پیش حالا کمی بیشتر هرکس میتوانست با 25000 دلار یک مغازه کوجک بزند وخوداش کار کند واینرا رساندن به 250000 دلار برای انکه مغازه ای سوپرزنجیرهای مافیا ثروت اش کم نشودتعدادزیادی بیکار شدند شما بایدمسئله  رابه سابق بر گردانیدتا توزیع کمی عادلانه شود اما کدام کا دریا که باید بیشترین کارا ایجاد کند ورشکسته شده است باز ماصبر می کنیم شما چهارنعل حرکت کنید؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به مادام بازی- در امریکا فحشا ممنوع بود وبعنوان جرم خارج از منزل محسوب میشد- برادران بارتل سالن هائی ترتیب دادند که درانجاغذا وتفریحات بود واطاق هائی برای مسئال جنسی هم فراهم شد اصل کار انها قرارداد با ارتش داشتند که برای انکه سربازان به امراض مقاربتی دچار نشوند همراه ان واحد نظامی هم زنان فحشا خاص باشند که الوده نشوند امروز مشخص شده است امراض مقاربتی اولین امراضی ههستند که درحدودسی وپنج سال پیش به جهش ده بار رسیدند وبرای انکه بتوانند این مرض را معالجه کنند باید میکرب انرا به جهش سیزده برسانند وروی مییمون ضعیف شده دوا اثرکند تا بتواند برروی تمام افراد جهش ده جواب دهد حالا چر":ایذ:" بوجود- این میکرب مقاربتی بهحیوانات مختلف از جمله گوریل های افریقا ومیمونهای افریقا ترزیق میکنند ولی انها مرض مقاربتی ولی نمی گیرند ولی بصورت کمون نسلبه نسل منتقل میکنند احتمالا دران انها جهش میکنند وایذ بوجود میاید- این سازمان بارتل مداوم ایالات ها مخالفت کردند تا فقط درنودادرخانه خاصی اجازه کار دربعضی روستا هاداشت ولی درخانه های خاصی درطبقه دوم که مشهور به خانه های زیر زمینیبود که مدتی که بنام خانه های چراغ قرمز که دم خانه بود شهرت داشت کارهای پلیدی زیاد کرد که یکبار پلیس قبلی امریکا شص وپنج هزار زن برده که از خارج اورده بود  ویابعلت فقر مجبور بودن مخفیانه تن به خودفروشی بدهند را ازاد کردند انها به دختران کودک ونوجوان روی اوردند که غالبا ازطریق تلفن کار میکر دند وافرا دسرشناس دولتی راهم میخریدند با افشا ان یک حرکت مردمی بر ضدانها شکل گرفت که حکومت امریکا ترسید وسازمان جدید پلیس بنام –اف- بی- یای- راه افتاد انها زنان فحشارا به حرکت وتظاهرات برای بدست اوردن حقوقخود بعنوان کارگرجنسی ر اه انداختندودراین راه غلو های زیادی کردند- ویعد ا شعبه از پلیس جدید برای موادمخدر درست شد- واخیرا برای مبارزه بارتروریسیم درست شده است وباز بنا بقول یک خبرنگار امریکا میتوان گفت ابوظبی ودوبی همان را را دارند طی میکنند وبایدگفت مادام بازی راتمام کنید

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- دنیای دیوانه دیوانه- در کانال اسلامی از کارشناسی سئوال شد نظر شما درباره داعش چیست- ایشان فرمودند غرب اخوان المسلمین را پرورش داد وچون نتجه مناسب را نگرفت اخوان المسلمین جدیدی بنام داعش برعلیه اخوان المسلمین قبلی بوجود اورد- باز سئوال شد صوفیان دراین مورد چه میگویند- ایشان فرمودند کلاس انها بالاتر از این حرف ها ایت که دراین موارد فکر کنند- اخیرا درکشور های عربی خاص سماع جدید که از پرش که بزودی پرش از روی خرگ .بالانس وجود وکشتی کج نمادین شروع خواهد شد از مملوبودن بیشاز حد معنویت بوجود میاید؟؟!! اخیرا ریس حزب کمونسیت کارگران ایران فرمودند- همینکه بگوئیم خدا نیست کافی است؟؟ چون دکان ایشان میچرخد ودقیقا فرمودند ازدواج سفید موفقیت امیز ترین ازدواج ها  ومطابق خواست کمونیست ها است که به بالاترین تفاهم میرسند؟؟ اگر اقایان به خانم شان به تفاهم رسیدند ماراهم خبر کنند- اخیرا اب از کجاپیدا شده است-معضلی شده است اخرین دست اوردها این است حرار ات اسمان وکراتبه دومیلیادر درجه رسیده بوده است ودران زمان لیتیم وهیلیم واکسیژن وهیدررژن بوجود امد بایدسئوال کرد این حرارات چگونه بوجود  اماده است برای اقایان اسان است کافی است بگویئم بوجود امده است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-دریک میزگرددر کانال دغل -بی بی سی-جناب اقای شاهین یک ژ ست ابدو خیاری میگرد کهنشان میهد از سواد وکمال راحت است-که بایدازادی بیان باشد ومجله احمق پرور وبرای سوپاپ اطمینان – ": شارلی ابدو:" توهین واتهام هم به پیامبر  اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بزند- ازادی بیان بایدمطلق باشد چطور این قضایا فقط برای اسلام است ومسحیت و ویهودیت ستیزی  جرم سنگین داردازادی مطلق شمشیر دودم است فشسیت ونازیست – شیطان پرست واستالیسنیم وغیره از درونش در می اید بمب اتمی هم بر سرمردم زده میشود از داعش هم حمایت میشود وانرا براه میاندازند عظمت حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بقدری است که غرب اینهمه عظمت اخلاقی وفکری را افسانه میداند- یک جمله حضرت رسول اکرم صلوالته الله علیه واله السلم فرموده است- که غرب تازه گی فهمیده است- ما هنوز نفهمدیدم- که درعلم جهانگردی مدتها فکر میکردند غذای خوب منظره زیبا وغیره جاذب توریست استدر دنیا مهمترین جا برای توریست میدان پیکادلی انگلستان شد هیج چیز مهمی ندارد که انرا انجا منطقه توریست شناخته شد هر مدتی پانصدمتر به سمت کاخ منطقه توریستی اعلام میشود- امکانات عجبیی میدهند- دو دانشجوی ایرانی یک اطاق انجا گرفته بودند دوتا پانصد پوند هزینه8 کرده بودند دیزی وقلیان مدتها عکس لخت زنان وبعداز مدتی عکس های ازایران یکامریکائی رفته بود تا عکس دیده بود همان جا بلیط ایران خریده بود بعد انجار به یک امریکائی هزار وپانصد پوند فروختند- بهمن ئپگفتند وقت مار میگرفت از درس وامیماندیم خیلی کار مشکلی است به تخصص نیاز دارد خواستم بگویم بایدباقوره (لوله ازمایشگاه)شمار را بایدگرفت- فهمیدند بالاترین جاذبیت درانسانهای فرهیخته است که درتابستان سیدهزار نفر برای همین موضوع درجای کوچگ پیکادلی جمع میشوند  واقعا دیدنی  است- بعد از ان سلف سرویس دانشجویان است بالا ترین ذوق را درامریکائی انجا میبنید که اقا پس یادختر خانم بحث درعلم ویا امریکا میکند- پیامبر اکر م صلولاته اله علیه واله والسلم فرمودند چرا درباغهای جنت نمیگردید فرمگفتندباغ های جنت کدام است ؟؟ فرمودن د جائی که درباره علم باهم صحبت میکنید


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99