سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-ما عاشق سرخم هستیم-حلقه یمن داردمژده میدهد- حلقه به انتها رسیده است- ای خماری ها- یک قله دیگرپیش رو- هرکس که بم معی بود تامات بافت لب به هذیان باز نموده است در طغیان اش یعمهون  قطره ای درساغر ندارد از شهوت مست شده است صد نامه گر زه ملکوت ایداش هیچ نیست همهرا چون خسرو پرویز پاره میکند بدریون منتظر فراخوان باشید- که میبایست درکربلا رجز خواند کربلائی ها منتظره باشید درقدس چشن عروج گرفت

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-احادیث جعلی – نظریات – شخصی است -مقدمه- زبان عربی جزو زبان – تصوری مفهومی- خیالی – بسیار حساس نبت به موضوع وپدیده .نمیشد.انرا مانند زبان انگلیسی ترجمه کرد- دراسلام بسط عجیبی پیدا کرده است که این بسط راباید درک کرد- در زبانهای دینا تنها زبان المانی دارای این خصوصیت است هر بخشی ازز بان اروپائی دارای این خصلت است از المانی گرفته ایت ولی راه خود را رفته است المانها این خصلت را ازاعراب اندلس گرفته اند- قبلاز انکه اسلام وارد اندلس شود المان ها بیشترین نژادی بودند که دراندلس بودند درمرکز اندلس کلنی داشتند نژادهای دیگری بودند درجاهای دیگری دراندلس کلنی داشتند  المان ها درکلنی دیگر مزدور بودد ومجبور بودند به زبان انا مسلط شود با امدن اعراب تمام کلنی ها برچیده شد وزبان عربی تنها اشکالش بعضی لغات ناموزون از لحاظ فصاحت هستند- بهترین لغات ما ل چینی ها است که سهحرفی ومانوس است وتصور میشد به دلالل خاصی زبان چینی هست که قدرت داراند مبنا را عوض کنند وهمه کتب راچاپ کنند الاماشاالله  اعراب تمام لغات وفرهنگ اطراف خود را وارد زبان خود طبق الگو خود کردند وبسط لازم رادادند لذا این زبان المانی درادلس شد وسپس انها به المان باز گشتند ومحفل تشکیل دادند وکتب ومقاله بران اساس چاپ کردد یعنی زبان المانی برگشته از زبان عربی است که بافرهنگ خودشان انرا غنی کردند تا حدودی ما کردیم-درکل روش تدریس زبان درغرب اروپا یکسانی وجودارد چون شخصا پیش یک نابغه زبان انگلیسی وسوئدی که یکخانمی بود درسن سی وهفت سالگی انگلیسی هه به ایشان گفته بودند دیگر درباره ادیبات انگلیسی چیزی بلد نیستیم که به شما یاد بدهیم ایاشن به سئود به درخواست ملکه انگلستان باز گشت که هم روی زبان انگلیسی تحقیق کند بیشتر روی زبان سوئدی- یک کلاس دانشگاه لندن گذاشته بود که ایاشن تدریس کند وهشتادوپنج درصد دانشگاه تقبل میکردمن شرکت کر دم اولین تدریس ایشان مانند انگلستان واروپا –ساعت ومدیرت ساعت بود—برگردیم به اسلام- این مدیریت خیلی زیبا اسلام مطرح کرده است کهالبته امامام معصوم علیهم السلام مطرح است ومن رمز ورازر انرا بیان میکنم قبل از ان یک مثال بزنم یک زبان یک دیپلم میخواهد زبان خارجی یاد بگیرد وزمانی یک لیسانس ادبی میخواهد یک زان خارجی یادبگیرد ویک زمانی یک دکترای زبان وفلیسوف میخواهدیک زبان خارجی رایاد بگیرد – مدیرت زمان برای هرسه فرق دارد- اولی باید بیشتر حفظ کند- جای ظرافت  ها نیست جای تفکر نیست- جا ی مسائل پیجیده نیست- لذا اسلامدرمراحل نخستین میفرماید تا انجا که میتوانید عبادت کنید وبخصوص-درمسجد – همه درانزمان  میفهمیدند- که منظوراین نیست- که همه کارهارا رها کند ودرمسجد اطراق کند زیرا عبدات کم کم روح فرد را نورانی کند وتغیرات  لازم بدهد به اصطلاح امروز شخصیت ساز ی کند وریکاوری کند ماننند بیماری که دوره نقاهت میگذارند- یک غربی روی همین مسئله کار کرده است وبه این نتجه رسیدند دیدن دیگران که مومنشدند واز ایمان خودتعریف میکند ودرضمن احادیثوتفاسیر  وحوادث ونظریات رسول اکرم صلواته الله علیه واله السلم را تعریف میکنند ومنتقل میکنند درست کاری دریونان استادیوم ها میکردند وانرا به خانواده خودمنتقل میکردند زمانی که هیچگونه موسسه ای  وجود ندارد وقدرت خریدن کاغذ وغیره ندارند وچناچه به سئوالی برخورد کردند که جواب انرا نمیدادنند یکی مسئول میشود از پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم بپرسد- اگر ما جدولی درست کنیم از اهم ها مهم ها که امام چهارده معصوم صلواته الله علیه واله والسلم وقران مجیدفرموده استکه البته میتوان اصول عقلانی هم به ان اضافه کرد ولی نیازی نیست همه چیز را گفته اند فرد به نسبت خصوصیات خوداش میفهمد چه بیادبکند وچگونه مدیرت زمان کند این مطالب برای افراد احمق متضاد است درحالیکه متنوع ومختلف است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به فیروز ابولولو- بخش دوم-مسائل سیاسی بسیار پیچیده است-سیاست دردست انسان است- زیرکی وشناخت فراوان میخواهد ویک حقه درسیاست وجود دارد بر ای انکه الزام و واجب شود بیان میکند که سیاست نیست این ایدولوژی است لازم اجرا است قابل بحث وکنکاش وتسامح وتساهل  واقع نمیشود-به کتاب گرانسنگ":فلسفه دربحران:"رجوع کنید-من دریک دبیرستانی تدریس میکردم که دولتی بود تازه تاسیس بسیار از مرکز شهر دور بود ویکی از علمای منسوب به خاندان معزز دستغیب درحالیکی درسلک روحانیت بود انجا عربی ودینی تدریس میکردند- هروقت من سرکلاس میامدم برای ایشان ومن ومعلمین انقلابی جوکی نوشته بودند وچون کلاس یک دست بود قابل تشخیص نبود- من نصحیت-میکردم  برای دیگران نکنید مال منرا پس ازمدتی قطع کردند تا کلاس دو گروه شد وفردی که مینوشت شاگرد اول کلاس وثروتمند بود- وحتی در ورقه های امتحانی حساب بچه ها میرسید بیسواد هستید عالی تصحیح  شده است- خانواده ایشان راخواستند- جنای حضرت حجت اسلام دستغیب رحمت الله علیه خیلی بامماشات وتساهل به ایاشن رفتار کرد وفرموده بودند کمی با اسلا م اشتی کنید ومقداری کتب اسلامی وجلسات اسلامی این اقازاده راببرید-من خیلی تعجب کردم فرمودند فشار بایداورد ولی نتجه بدتر خواهد شد زیرا کمی ضربه اقتصادی خوردند وجامعه هم خورده است یک شال گردن جدیدکه میخرم همه بچه می ایند مبارک  باش –میگویند- در زمان رضاه شاه اولین بودجه هفتاد درصد متعلق به تهران بود درز مان انقلاب حداقل 35% درصد سهم تهران بود وسی درصد سهم مراکز استان بود ومابقیه برای مابقیه پس از انقلا ب این سهم تعدیل شد طریفی پیش امد جریان گفت کهسهم شیراز کم شده است این یعنی جمله معمار انقلاب علیه السلام که وضعتان بهتر میشو د این است؟؟  اعوذبالله همه حقه باز هستند خوب شد دست اخوند هم باز شد- گفتم هیمن ایه از امامرحمت الله یاد گرفتی یاجملات دیگر یاد گرفتی  که بایدعدالت هم اجرا شود ایاشن مخالف عدالت نیستم سخت طرفدار عدالت هستم ولی سهم شیراز کم نشودبلکه اضافه شود سهم مهاجرین به شیراز- به شیراز داده شود-دقیقا این دیالکتیک شعار ماهوارهای طرفدار شاه در غرب است درنتجه ضدانقلاب یکمیشود وشکاف دربین انقلابیون ایجاد میشودبسیاری جاها رحمت برای تحول افراد است واین سیاست فوق العاده پیچیده ونیازمند وحی است- ابو سفیان دقیقا نقش انگلستان رابازی میکرد- به بسیار قبائل به میزانی ازاوخرید کنند وبه درجنگ کمک کند .وپشتیبانی سیاسی بدهندکمک  مالی وسیاسی مکرد وسعی میکرد درجبه مخالفین خود نفوذ کند به بسیار ی از قابلئل کوچک مدینه پول اندکی میداد- بعدها معاویه علیه العنت باشدت بیشتری این سیاست را درپیش گرفت- جناب ابوبکر به حکومت رسید-قبیله اواسمش تیم است عدی کوچگترین قبیله عرببود که درمکه بود وپدر جناب ریس ان بود بعد قبیله تیم است که درحدودپانزده برابر قبیله عدی بوده است- ولی سه قسمت شده بود- قسمت اندکی درحجاز و قسمی برزگتر در نزدیکی یمن وقسمتی بین یمن وحجاز زمانی که جناب ابوبکر به حکومت رسید بخش از حجاز بهخیرقدم گفتند ومابقیه منفعل شدند بخش واسط دوقسمت شدند گروهب بهسمتد ابوبکر وقسمتی به سمت سرانجام انس بن مالک که از بزرگان اسلام است وطرفدار علی علیه السلام بخش یمن ملحد شدند وسپس به انس بن مالک پیوستندجناب ابو بکر لجبازی کرد چون سیاست بلد نبود دستور داد خالدبن ولید به سمت انس بن مالک برود وزکات بگیرد وان جریان موهن رخداد- جناب خالد مداوم میفرمود که جناب اقای عمر سیاست مدار نیست ویکمرددیوانه است ومسلما دلیلی داشته است- البته اندک مطلبی در روایت است درفیلم عمر ساخت وهابیت تاحدودی این نکته راروشن میکند که به خالد گفته بود است داخل نشوید تا شمارا به داخل دعوت کنندخالد پیکی به ابوبکر فرستاد دعوتی درکا رنیست فرمودند  ذکات رابگیرید وزهره چشم نشان دهد ولی باجزئیات نگفت- این جا است جناب اقاثی عمر فرمودند دیگر افرادی مانند ابوبکر ا انتخاب نکنید ولی جناب اقای ابوبک هیچکونه دستوری باری گرفتن ذکات  از ابوسفیانداده نشد وهمین موضوع بهانه بزرگی شد-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به فیروز ابولولو- بخش دوم-مسائل سیاسی بسیار پیچیده است-سیاست دردست انسان است- زیرکی وشناخت فراوان میخواهد ویک حقه درسیاست وجود دارد بر ای انکه الزام و واجب شود بیان میکند که سیاست نیست این ایدولوژی است لازم اجرا است قابل بحث وکنکاش وتسامح وتساهل  واقع نمیشود-به کتاب گرانسنگ":فلسفه دربحران:"رجوع کنید-من دریک دبیرستانی تدریس میکردم که دولتی بود تازه تاسیس بسیار از مرکز شهر دور بود ویکی از علمای منسوب به خاندان معزز دستغیب درحالیکی درسلک روحانیت بود انجا عربی ودینی تدریس میکردند- هروقت من سرکلاس میامدم برای ایشان ومن ومعلمین انقلابی جوکی نوشته بودند وچون کلاس یک دست بود قابل تشخیص نبود- من نصحیت-میکردم  برای دیگران نکنید مال منرا پس ازمدتی قطع کردند تا کلاس دو گروه شد وفردی که مینوشت شاگرد اول کلاس وثروتمند بود- وحتی در ورقه های امتحانی حساب بچه ها میرسید بیسواد هستید عالی تصحیح  شده است- خانواده ایشان راخواستند- جنای حضرت حجت اسلام دستغیب رحمت الله علیه خیلی بامماشات وتساهل به ایاشن رفتار کرد وفرموده بودند کمی با اسلا م اشتی کنید ومقداری کتب اسلامی وجلسات اسلامی این اقازاده راببرید-من خیلی تعجب کردم فرمودند فشار بایداورد ولی نتجه بدتر خواهد شد زیرا کمی ضربه اقتصادی خوردند وجامعه هم خورده است یک شال گردن جدیدکه میخرم همه بچه می ایند مبارک  باش –میگویند- در زمان رضاه شاه اولین بودجه هفتاد درصد متعلق به تهران بود درز مان انقلاب حداقل 35% درصد سهم تهران بود وسی درصد سهم مراکز استان بود ومابقیه برای مابقیه پس از انقلا ب این سهم تعدیل شد طریفی پیش امد جریان گفت کهسهم شیراز کم شده است این یعنی جمله معمار انقلاب علیه السلام که وضعتان بهتر میشو د این است؟؟  اعوذبالله همه حقه باز هستند خوب شد دست اخوند هم باز شد- گفتم هیمن ایه از امامرحمت الله یاد گرفتی یاجملات دیگر یاد گرفتی  که بایدعدالت هم اجرا شود ایاشن مخالف عدالت نیستم سخت طرفدار عدالت هستم ولی سهم شیراز کم نشودبلکه اضافه شود سهم مهاجرین به شیراز- به شیراز داده شود-دقیقا این دیالکتیک شعار ماهوارهای طرفدار شاه در غرب است درنتجه ضدانقلاب یکمیشود وشکاف دربین انقلابیون ایجاد میشودبسیاری جاها رحمت برای تحول افراد است واین سیاست فوق العاده پیچیده ونیازمند وحی است- ابو سفیان دقیقا نقش انگلستان رابازی میکرد- به بسیار قبائل به میزانی ازاوخرید کنند وبه درجنگ کمک کند .وپشتیبانی سیاسی بدهندکمک  مالی وسیاسی مکرد وسعی میکرد درجبه مخالفین خود نفوذ کند به بسیار ی از قابلئل کوچک مدینه پول اندکی میداد- بعدها معاویه علیه العنت باشدت بیشتری این سیاست را درپیش گرفت- جناب ابوبکر به حکومت رسید-قبیله اواسمش تیم است عدی کوچگترین قبیله عرببود که درمکه بود وپدر جناب ریس ان بود بعد قبیله تیم است که درحدودپانزده برابر قبیله عدی بوده است- ولی سه قسمت شده بود- قسمت اندکی درحجاز و قسمی برزگتر در نزدیکی یمن وقسمتی بین یمن وحجاز زمانی که جناب ابوبکر به حکومت رسید بخش از حجاز بهخیرقدم گفتند ومابقیه منفعل شدند بخش واسط دوقسمت شدند گروهب بهسمتد ابوبکر وقسمتی به سمت سرانجام انس بن مالک که از بزرگان اسلام است وطرفدار علی علیه السلام بخش یمن ملحد شدند وسپس به انس بن مالک پیوستندجناب ابو بکر لجبازی کرد چون سیاست بلد نبود دستور داد خالدبن ولید به سمت انس بن مالک برود وزکات بگیرد وان جریان موهن رخداد- جناب خالد مداوم میفرمود که جناب اقای عمر سیاست مدار نیست ویکمرددیوانه است ومسلما دلیلی داشته است- البته اندک مطلبی در روایت است درفیلم عمر ساخت وهابیت تاحدودی این نکته راروشن میکند که به خالد گفته بود است داخل نشوید تا شمارا به داخل دعوت کنندخالد پیکی به ابوبکر فرستاد دعوتی درکا رنیست فرمودند  ذکات رابگیرید وزهره چشم نشان دهد ولی باجزئیات نگفت- این جا است جناب اقاثی عمر فرمودند دیگر افرادی مانند ابوبکر ا انتخاب نکنید ولی جناب اقای ابوبک هیچکونه دستوری باری گرفتن ذکات  از ابوسفیانداده نشد وهمین موضوع بهانه بزرگی شد-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اعجاز قران- دردانشگاه شیراز من علاقه زیادی به یادگیری زبان داشتم درکلاس زبان المانی شرکت کردم که خانم یکی از استادان من بوددر غرب دانشجو بعد از دوسال زبان اموزی  باید تمام معلومات خودرا بزبان اکادمیکی درسطح دانشگاه کامل بیان کند انهم دانشگاه هدف روش اموزش بخصوص تکنولوژی ودوست پسر برای دختر ودوست دختر برای پسر این امر وعومالدیگر این امر ممکن  میسازد- درسراسر دنیا یک زبان عمومی- یک زبان فرهیخته- روشنفکری  ویادانشگاهی است-درغرب بدومسئله اساتید توجه شدید دارند وگرنه دانشجو از چشم ان میافتد وتحمیل کنند که تغیر رشته  دهند- یکی حل مسائل وتمرینات ودگری جزوات دقیق نوشتن وطبق نظر استاد ارتقادادنازفلان مقاله-انزمان هراستادی که از غرب به ایران میامد ومیپرسیدم کدام مقاله مفرمودکلاس میگزاری ویاانکه بلدی وماتعجب میکردیم که جریان نراخواهم وگفت—یک دانشجوی ایرانی که پدراش از تجار مومن بود به انگلستان میاید وبه منزل پسرش میرود پسر ایشان میفرمایدکه پدرجان من یک مقاله گردن کلفت دارم گه بعداز ششماه به سطردهم رسیدم- نمیتوان شمارا به گرداش دراطراف لند ن ببرم ولی از دوستم خواستم که بگرداش ببرد ایشان میفرماید به دوست شمانیازی نیست من درهواپیما بایک تجار ایرانی مقیم لند ن اشنا شدم واصرار داشت که همراه ایشان من بگردش بروم وپدرایاشن باان جناب تجار به نزد ریس بخش میروند وپدراش جریان میگوید واضافه میکند که شما هر استادی تشخیص میدهید برای پسر تعین کنید که اولا این مقاله رابخوبی درک کند وسپس درعلوم به ایشان  کمک کند ومن هزینه ایشان هرچقدرباشد تقبل میکنم فعلا بیست باشد تا ببینم نتچه چه میشود- ریس بخش میفرماید ان مقاله را بیاورید- ایشان مقاله را  میاورید ونگاه میکند ومیفرماید این یک مقاله مشکل نیست- ایشان بر میگردد وزمانی که پسر ایشان وارد میشود- میفرماید شما برای من کلاس گذاشتی من برای عالمی کلاس میگذارم به تهران نیائی که برای خواهر وبردارانت کلاس بگذاری ومن نزد حضرت ایت العظمی بروجردی  رحمت الله میروم که دعا کند تو ادم شوئی- یک جلسه بعضی بچه های فیزیک لندن من دعوت کنم که روی سیاست بحث کنیم- یک نیم ساعتی بحث شد یکی از اقایان فرمودند برای امروز بس است یک مقدار بحث علمی کنیم بدنیست شماهم درجو مسائل علمی قرار بگیرد- ایشان فرمودند یک مقالهدربره رکتور اتمی میخوانمکه بعد سه ماه به سطرسوم رسیده بودم- مقاله درباره اگزوست راکتور اتمی است که بالاترین میزان تشعشات از انجا است وحرارات زیادی دارد بخش دیگر بخوبی عایق بندی کردن دراگزوستکار مشکل است وانگلستان یک شاهکار ابدی دراین زمینه کرده است که نگفتنی اولا من البته باکمک اساتید فهمیدم که اگزو را کتور ": ایکس –اچ- یک –دو.-سه دی-چهار: است وبه بخش مراجعه وجریان را گفتم وانها گفتند درست حدس ز دی ولی کار زیادسختی نبود ششماه طول میکشد روی نقش الیاژ وعایق بندیمن به اجمال برای شما شرح دهم تا قیامت اگر من مطالعهروی ان بکنم هنوز بحث دارد وهردفعه بهاندازه صدمثقال تریاک من کیفورمیشوم- بگذریم- وطرح تحقیق مشخص شد اینده من مشخص شد روی اگزوست کار کنم واز حرارات یک ژرانتوربرق رابکار بیاندازم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-گفتمانی باجناب اقای عادل اسدی نیا-گرچه من از اول بحث شمانبودم وتنها فرصت پیدا کردم میزان کمی از مباحث شما راگوش کنم-0شما فرمودید امام علی علیه السلام به خاطر خلخال پای یک زن یهودی فرمودن اگرمرد ازغصه بمیرد- جای دارد وسپس فرمودید که درایران که بیشتر شیعه علی علی علیه السلام هستند چرادرفقر هستند؟ علت ان خرج برای حزب الله وخرج برا ی شیعیان حوثی یمن وغیره یعنی اگر علی علیه السلام حال زنده بود برای انها دلسوزی کر د چون مشرک هستند وایزدیا ن هم جزواهل ذمه نخواهند شد همین طورمسیحیان وغیلره زیرا حضرت علی علیه السلام اهل ذمه بایدنزدکی چشم ایشان باشدودووجب دورتر اهل ذمه نخواهند بود؟؟اما عربستان-درانگلستان زبان عربی بیش از زبان سوئدی طرفداردارد- به خاطر فرهنگ ومعویت اعراب بلکه برای پول اعراب عداه جمع میشوندمیرفتند خدمت پادشاه ویاخلیفه ویا خادمین الحرمین که مادویست میلیون دلار پول داریم وشماهم سیصدمیلیون دلار به ما بدهید وما یک شرکت بزنیم که بعداز پرداخت مالیات نصف ما ونصف شما ولی سهام شمانمی تواند از انگلستان خارج شود ولی سودبانکی میتواندخارج شود وایشان میفرمودند من چهارصد میلیون دلار میدهم دریک بخش کوچک لندن هفتصد وپنچاه شرکت تشکیل شده بود شهردار محل اجازه بیشتر نمیداد بزور متوسل شدن که تا هزارپانصدعدد ارتقا پیدا کند ومن مسائل دیگر رابیان نمیکنم-اما مسائلاقتصادی گرچه من تخصصی دراقتصادندارم ولی این امر میدانم برای انکه کار ایجاد شودوتوزیع ثروت بخوبی انجام بگیردمیبایست ثروت تولید کنند دربین اقشار پخش شود وگرنه همه کارمنددولت وشرکت های دولتی میشودند که تعدادانها اندک است تعداداندکی بر اساسبر هوش وثروت ممکن است به جائی برسندکه جناب اقای اسانج میرماید امریکادراین خط گام میزندکه مطلب اخیرا اتفاق افتادهاست ظاهراش ضد کمونیست است وباطناش درست مطلب کمونیست عمل میکند- امادریک مملکت پیشروسرمایه نمیتواند همه جا موفق باشد زیرا سمرایه دار زمانی که ثروت انبوهی رابکاربرد انتظار سودعادلانه دارد که این سود بسختی توسط مردم باز پسبگیرد وسرانجام یاوضع مردم میشود ویاخوداش با رکود مواجه میشود وشاید نتواند تخفیف دهد اینجا کاردولت است ایران هنوز به مرحله اشباع نرسیده استکه نقش دولت مجبور باشد به حداقل برسددرانگلستان بودم مداوم تبلیغ میکردند که صندلی طبی بخریدیکی از هنرهای سرمایه داری همین است لباس طبی وکفش طبی همه چیز طبی که کمونیست انجام نمیداد- فرانسه پیشگام بود انگلیسی ها ریس صنف دستورداد انها بسازنند انگلیسی چوبی ساختند فرانسه بعداز چوبی پلاستیگی ساخت باز ریس صنف دستور داد پلا ستگی بسازنندپیش هر سازمان تحقیقات خصوصی رفتن گفتند ماوقت نداریم و واگر بعهده میگرفتند گران تر ازدولتی- دولت گفت ماهموقت نداریم واخردولت را مجبور کردند که سازمان جدیدی ایجاد کند واگر ممکن است تخفیف دهد که سرانجام به نتجه رسیدتکنولوزسی هشتاددرصد ان از فرانسه خریدند- مسئله به این معنا نیست که سپاه همه چیز ر ابلعیده است- چند درصد از تجار مایل هستند هلی کوپتر بسازنند ومابقیه ماجرها از قرارگاه خاتم انبیادرجبهه خوزستان فرمودید که ماشینهای ضدگلوله- من یکبارهمراه شهید مهندس کمال ظل النوار به ان مقر رفتم سادگی داشت از یک مسجد کمتر بود وبیشتر افرار ان جوان بیسجی  وسپاهی درسطح دیپلم بودند وجز اندکی از بزرگان که قرارگاه محسوب نمیشد-یک  مرکز ارتباط بامرکز فرماندهای کل ایران- اگر من بگویم ستادیک تیپدر امریکا چه خصوصیاتی دارد شما هرگز ازمن قبول نخواهید کرد- حال بگذریم از توهینی که به نمایندگان مجلس کردید-که بفکر جیب خودهستند وکوچکترین دلسوزی برا ی مجروحین جنگ نداشتند- البته میپذرم ندام کاری سپاه نداشت- جوتنی از یک خانوادهروحانی که خانم ان خانواده ار روحانیون برجسته شیراز بود وخیرات زیادداشت پسرایشان درجنگچند ترکش خطرناک خورد به ایشان نگفتند به کشورامارات خلیج فارس برود وفلان امپول ها رابخرید واگر میخردیندان فرزند زنده میمانئد ولی من تصور میکنم که دیر تشخیص دادندچیزی نگفتند تالن پسر شهید شد دامادی پیدا کردندکه دکتر متخصص بود وایشان جریان راگفته بود وایشان به حضرت ایت العظمی خوئی باز گشت- جلسات راتعطیل کرد وخیرات ومبرات خودرا کم کرد ولی ناگهان ایشان باز گشت که هنوز معلوم نیست-چه اتفاقی افتاداست چگونه شما اینهمه ثروتی که عربستان قطر وامثالهم درکشتار مسلمانها بکار میرود چیزی نمیگوئید که سنی کشی نمیکند وایرادبه وهابیت نمیگیرید درحالیکه خوارج سرانجام بابرادران سنی خوداشتی کردند ودرخدمت انان بودند شایدهمین اندازه کافی باشد شمایک تجدیدنظر درافکارخودتان بکنید- انشا الله


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99