سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-الحمدالله رب العامین- ایران توانست":موتور یوز:" را بسازد- اولین تجربه من ":شیعه ستیزی درپاکستان بود":جناب امریکا این موتور را ساختند!! امام زمان علیه السلام زمانی که تشریف میاورنند همه را به یک اندازه رشد علمی نمیدهند- ما از مای که دانشگاه هارواردشروع کرد جلوتر هستیم-جناب ایات الله فیروز ابولولو رحمت الله علیه درخاطرات گفته است-زمانی که ما ازراهمیانبر که بسیارخطرناک از لحاظ وضعیت جغرافیائی بوده است وتیکه –تیکه به جاده اصلی وصل میشده است با راهنما حرکت میکرده استشتر پای اش درهوابود ولی متوسط حرکت میکرد  وما تا منزل بعدرا کاملا اشراف داشتیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است درباره کاخ ثابت پاسال- شماهم مانند انگلستان انراتقدیم به بیمه پزشگی بخصوص درباره امراض مقاربتی کنید ودم در بنویسید اولا احکام اسلامی را رعایت کنید ثانیا- ثروتمندان کمک کنند- سوم افرادچناچه بتوانند بعضی مواردرادربخش خصوصی انجام دهند ویا دربخش دولتی پول خصوصی بدهند- - افراد هروقت شک کردن ویابرای اطمینان برای ازمایش مراجعه کنند چناچه شکداشتند ویا مبتلا بودند ومراجعه نکردن دفعه اول پانزده برابرمخارج جریمه میشوند ودفعه دوم خارجیان اخراج میشوند وایرانیان هم علاوه برجریمه دوسال تبعید میشوند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در کلیپ درسایت معزز  ":ولایت:" مدینه منور نشان میدادکه کنار بقیع- تراژدی سرنوشت  یک عربی باغضب به فارسی به ایرانیان میفرمود-که این گنبد حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- برای احترام ایشان نساختند- سرانجام انرا خراب میکینم وحتی بیت الحرام  مکه هم خراب میکنیم-ظریفی درلندن به  من میگفت تمدن ساسانی سلمان رحمت الله علیهرا ساخت که درپیری معرکه گیری عربی اموخت بطوریکه نکات پیچده قرانی که از زبان رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم بیان میشد بخوبی درک میکرد وتمدن صبا-اویس قرن ساختوجضرت ابوذرغفاری تمدن فعلی عربستان  ابن وهاب لعنت الله علیه را ساخته است- اولا گنبد نشاناحترام به رسول اکرمصلواته الهعلیه واله والسلم نیست-حمام هم-  گنبد دارد-گنبد یک مسئله تکنیکی است – خاصیت فیزیکی دارد واگر گنبد نشانه ان است که افراد تعظیم میکنند- بدون گنبد هم میکنند- احترام به رسول اکرمصلواتهاللهعلیه واله والسلم بطور خاص که نمیشود وزن کرد خداوند منان انجام داده است-حضرت استادعظمت ایت الله زبرجد رحمت الله علیه فرمودندعظمت حضرت نوح علیه السلام این است که فرمودخدوندا این قوم دیگر هدایت نمیشود خداوندمنان هم تصدیق کرد ونصهد ونود وپنچ سال هرروز سنگ خورد- ولی به معراج نرفت وخداوندمنان اندازه محبت ونزدیکی را مشخص نکرد ودیگررسولان به همین نحو ولی هنوز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم در مکه بود به معراج رفت دریک روایت هفتادهزار فرشته همراه ایاشن بود که جضرت جبرائیل علیه السلام به تنهائی کافیهر کدام یک مشعل زرد همراه داشتند که جائی تاریکنماند که حضرت نتواندببیند وعظمت اش مشخص شود ودریک روایت دیگر کل فرشتگان حتی فرشتگان زمینی  که حق خروج از زمین رانداشتند استثنا همراه رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم بودند  وخداوند اندازه مشخص کردبه اندازه سردوکمان حتی نزدیکتر کهاین مطلب اولا نشان میدهد مدوام کم میشود وسپس حکمتها ی دیگری دارد- بسیار مسائل دیگر مگرمانبایدازخداوند منان تاسی کنیم والگوبگیریم وبسیار مسائل دیگر-نکته دیگر ان جناب فرمودند چونداخل کعبه وپشت بام کعبه بت بوده است بایدباخاک یکسان شودپس تمام خانه های عربستان روزی درانها بت بوده است درهم بکوبید واز نوع بدون انکه  خانه انها شودبسازید- همین مطلب را انگلیسی هامخفیانه به هرکس میخواهد مسلمان شود بیان میثکنند که از شماسرانجام یک احمق میسازند- یکدخترخانم دانشجوی انگلیسی دقیقا اینمطلبرا به من گفت


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است –اخیرا درامریکا کشف شده است همانطور کهتغیرات در روی زمین رخ داده است ژن زمین درانفجارات دگرگونی های عجیب رخ داده است درانسان هم همین طور است- مثلا یهودیان روزی سکسی ترین انسانهابودند حال دراثر انفجارات درون ژنی درحال ازدست دادن سکس هستند وبرعکس دیگران بخصوصا امریکائی ها – چناب – سی ان ان- یک برنامه ا ی بنام سی ان-ان قهرمانان ساخته است که در اولین برنامه ا ش درباره چنین موضوعاتی بوده است-درهنر هم انفجاری دست داده است که از ظاهر به عمق باید رفت مثلادراطاق خواب دوسر یک خوک که بسیاربزرگ که برخلاف هم بهم چسبیده اندئر روی کی پایه وبی بسیار هنرمندانه ساخته شده است قراردارد که زن وشوهر کنار ان عکس بگیرند هنر دراین است از چیزی که بد میدانید درکاوش درعمق به نورانیتی برسید- مثلا حجاب اولا حجاب را هنرمندانه طراحی شود از پارچه لطیف بدن نمای شل ولی هرچقدر حجاب سختر باشد بههمان اندازه برهنگی همزیادشود ودربستر اخرین لباسی که ازتن خود درمیاورند حجاب هنرمندانه باشد این حجاب را حجاب صادراتی میگویند

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—جناب اقای اوباما- لطفا مسئله را به ضرب المثل معروف- اول مرغ بود ویا تخم مرغ –نکشانید-درثانی قران مجید میفرماید که هرکس بخواهد ازطریق اسلحه مسائل حل کند که تصور میکندکه منافع بیشمار – دنیا تارکی پیدا خواهد کرد وبقول جناب شکسپیر لعنت شده ودوزخی زمین میشود- سعی کنید مسائل را از راحل های دمکراتیک واز طریق راه حل های تفاهمی  وهم اهنگی ومصالح بدست اید گرچه سود دنیائی ان در مراحل اول کم باشد وگرنه هستی با این افراد شوخی به مثل خواهد کرد-روزی درانواع ان زیر پر شال خداوند منان است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- درشهر کیف یک نمایش مد لباس غربی که منتخب از  بانوان سراسر اوکراین بود ترتیب دادهشده که مدیر برنامه اعلام کردهدف این است که سراسراوکراین باهم متحد هستند- لطفا درگینز انرا ثبت کنید- دانشجویان دانشگاه اوکراین از روسها عذر خواهی کردندذ وگفتندخون سربازان دو طرف برای ازادیدر جائی بهم رسید بیادگفت هردو طرف بههمین علت به بهشت میرونند ولی کارجالبی کردند- وجزریه کریمع باید بهترین ارزشهای دوفرهنگ را باخود همیشه داشته باشد اگر این پدیده جهنمیدرس عبرتی برای همیشه شود قابل ملاحظه خواهد بود بعضی بوق هاراباید نشنید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقای هاشمی از سایت کلمه-فرمودند تمام رهبران اسلام بعداز رحلت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- همه گفتندما افراد عادی هستیم اشتباه میکنیم علی علیه السلام هم همین حرف را زدند- واین اشتباه هم عمدی نیست- استنباط بوده است که اشتباه بوده است-اجرهم دارد –اعوذبالله برای پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم چون فرموده است من همبشری هستیم چیزهای درست کردند-بغیراز جناب اقای عمردرمواردی اعتراف کرد که استنباط اش غلط بوده استما رهبر مذهبی وسیاسی پیدا کنیدکه اعتراف کرده باشد استباط اش غلط است ورفع رجوع کرده باشد بقول علما عدول کرده باشد به حق رسیده باشد-افراد که رهبران مذهبی وسیاسی هستند-همانطور که در حدیث امده است سایه خداوندمنان در زمین هستندبایدخداگونه باشند یعنی دعصمت وعلم وحتی اراده الهی در اختیارانها باشد- درست مانندان است که خداونداگر امکان داشت در روی زمین ظهور کند رفتار کنند ولی خدا نیستند وبنده خداهستند اغگر اینطورنباشد که دربسیاری نبوده است –استدلال مردم عصر جاهلیت درست میباشد که بشر لیاقت رهبری ندارد به همین علت ومیبایست رهبر الهی فرشتگان باشند-درحالیکه خداومند منان میخواهد بیان کندکه انسان میتواند- شایسته تر ازفزشتگان باشد- وانها نمیپذیرفتند وانرا مسخره میکردند-ودرثانی ایه قران غلط ازاب درمیاید که ما هدایت راکامل کردیم-چراین ایه راموردتوجه قرار نمیدهید؟؟امادرمورد غالی-من درکتابی خواندم- یهودیان وسپس زردتشتیان وعده ای از مسیحیت-چون رهبران مذهبی انها وهم چنین رهبران سیاسی انها افراد الوده بودند وگمراه وادعای ارتباط باخداوند ونماینده خداوندمنان در روی زمین بودند وبهدرجه باتخفیف نیمچه خدائی میرسیدند ومردم پس از مدتی ازانهابری ونفرت پیدا میکردند سعی کردندبا جذب افراد اعراب معلوم الحال مانندداعشاینبرجسب به علی علیه السلام بزنندتعدادی افراد ساده لوح بودند ومابقیه افرادمنافق تبهکار حقه باز بودند وحضرت علی علیه السلام وائمه علیهم السلام پس از راهمنائس ودلسوزی سرانجام باانها برخورد شدید کردند ودرنتجه گروه ناصبی شکل گرفت مانند تکفیری ها- دین کهنمیشود ملعبه بشر واقع شود بقول علما قدرت الهی کجا رفته است؟؟من جریان جناب اقای ابوحنیفه را بیان میکنم-زمان ایشان- مسافرت به نقاط دور شرایط اش فراهم شد به هند وحتی چین میرفتندپیش ایشان امدند وگفتندکه ما نمیخواهیم با زنان کفارهم بستر شویم وزنان وکنیزان ماهم هم راه مانیستند ماچه کنیم ایاشن فرمودند من یک متعه درخانه دارم نپذیرفتند؟؟ ایشان فرمودندمن نمیدانم خودتان استنباط کنید –ولی برای انکه گناه به گردن انها  نیفتد مداوم فشار اوردن که بایدراه حل نشان دهید- ایشان ادم احمقی بودازجهاتی ترسید فرمودند جوان نابالغ میتوانیدهمراه خود ببریدگفتند بله میتوانیم فرمودند درشرایط حاد میتوانید لواط کنید گفتند اگرنوجوان مایل نبود انزمان چه؟؟ فرمودندبا جبارانجام دهید؟؟!!


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99