سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- سایت اخوان المسلین انگلستان یک سایت فراماسونری کثیف انگلیسی است که میخواهد جرایبن انقلاب مصر را منحرف به سمت سکولار وابسته به انگلستان کند درحالیکه مصری ها میگویند از طلا شدن مایوس گشته ایم بگذارید مس شویم؟! برعکس انها مصر علائم خوبی نشان میدهد در اینده تعلیمات ارتش وسازمانهای اطلاعاتی مصر بعهده ایرانیان خواهد بود هم اکنون تست دارائی ارتش اسرائیل= میزان شجاعت استحکام- وایستادگی- وخود باوری پنچاه درصد افت کرده است وبرای تخریب روحیه ارتش مصر که هدف اصلی است میخواهند نقشه را عوض کنند- مصر به گارد از نوع چینی دارد نزدیک میشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-چند خاطره یک نتجه- بخش چهارم- روزی یکی از بچه های کوچه پیش من امد که از خانواده بسیار مذهبی سطح بسیار بالا بودند- ایشان جوانی بود که از بچه گی علاقه عجیبی به برق ومیکانیک ماشیم داشت برق چی محل بود ودر زمانی که درسطح راهنمائی تحصیل می کرد بالای تیر برق میرفت سیم وصل میکرد ودر عروسی ها یا عزاداری ها درخانه ها برق کشی میکرد ودر خانه اش کارگاه داشت ایشان روی علاقه به هنرستان رفته بود روزی پیش من امد وگفت در منطقه های جنوب بعضی کوچه ها یک کارهائی انجام میدهند مثلا سر راهی میزنند وکوچه ما هیچ کاری نمیکند وان زمان شما ل ارام بود ویک طرح به گو که عمل کنیم من پیشنهاد یک طرح برای مشروب فروشی کردم که ایشان روی ان کار کند ایشان درهنرستان بودن انکه هنرستان متوجه شود دوتا سه راهی بزرگ ساخت با تکنیکی شعله بزرگی میزد که کارتون را مشتعل میکرد ایشان ارام ارام کارتون ها راجمع میکند زیر پل لبه غربی جمع میکند واین دو سه راهی درجعبه ای میگذارد وروی ان تخته های کوچک وروی ان را باخاک اره میپوشاند واین را درجوب میگذارد واگاهی کناران مینشسته است وبه سبزی کاری توجه میکرده است ارام زمانی کسی متوجه شود با لگد انرا بسمت پل هل میداده است واطلاعات شهربانی فقط یک اطلاعت داشت که یکنفر ایشان رادرحالیکه به جعبه نگاه میکند داده بودند تا جعبه را به زیر پل میبرد ودراین مدت رفتگران ابدا دست به ان نزده بودند گربه روی ان دوتا بچه گذاشته بود وایشان بازی با گربه ها انرا کمی جلوتر میبرد وانها راجک میکرد تاانکه تصور میکنم شب جمعه که هوا ابری بود وتاریک شده بود ومشروب فروشی غلغل بود وصاحب سبزی کاری هم رفته بود برق میرود وایشان میدانسته است چه زمانی برق میاید درست چند لحظه قبل ازنکه برق بیاید بچه گربه هارا دریک کیسه میکند ود رکنار سبزی فروشی رها میکند وچاشنی را اتش میکند وجعبه را به کارتون ها میجسباند وکنار مزرعه سبزی سر خیابان میایستد که یکدفعه با امدن برق سه راهی منغجر میشوند وکارتونها مشتعل میشوند ایشان میگفت دیدنی بود درست مانند روز محشر عدهای بیرون امدند وشروع به فرار کردند وماشی خودشان را رها کرده بودند وعداهای بیرون امدند ویادشان رفته بود که کیف وسویچ ماشین را درمشروب فروشی گذاشتند با یک کلید دیگر میخواستند در ماشین را باز کنند وچون باز نمیشود فرار میکنند ودر پشت دیواری کمین میکنند وبعد متوجه میشود که کیف وسویچ را جا گذاشتهاند بر میگردند ودرداخل کرکره پائی ن کشیده بودن وبه زحت به انها حالی کردند که کیف وسویچ گرفتند ونزدیک بود تصادف کنند صاحب مشروب فروشی با پلیس تماس میگیرد وجریان را میگوید انها میگویند پل روی هوا است گفته بود نه نیست گفته بودند سه راهی بوده است درب را باز نکن تا مابه شما بگویم کی باز کنی ویک گروه عظیمی که اکثر انها لباس شخصی بودند میایند بقول ایشان برای فتح قسطنطنیه- اول میروند سراغ کپر سبزی فروشی یخچال بیرون میاورند وریز ریز میکنند بعد اجاق گاز راهمین طور کپسول گاز راهمینطور هرچه داشته است از رادیو غیره وحتی لوله های دستی فروغون میبرنند وسپس تمام گل دانها را میشکنند وتمام مزرعهرا دستگاه مین میزنند وگاهی مانند شخم زدن انجا را شکاف میدهند وسپس وجب وبه وجب در سمت چب خیابان دستگاه میزنند وبعد وارد اپارتمانهای ربروی مغازه میشوند ودر هر سوئیت که روبروی خیابان بود بعد از باز رسی یک فرد را باتفنگ ودوربین میگذارنند که اپارتمانهای ربروی راکنترول کنند وباسیستم خاصی جلو میرونند وبا سیستم خاصی بر بالای بام مشروب فروشی میرونند وسپس به صاحب مشروب فروشی میگویند درب را باز کن و وارد مشروب فروشی میشوند در سیستم ساواک وارتش وپلیس هرکس که اطلاعاتی میداد اولین مظنون خوداش بود وبیست روز روی ان کار بچه های دانشگاه از این روش زیاد استفاده میکردند به طریق خاصی تمام افراد تمام خصوصیات انها را یاداشت میکنند وسپس بهانها میکویند تا اطلاع ثانوی بیاد بسیته باشیسد که بعد از انقلاب باز شد وتغیر شغل داد وشایع شده بود نصف وام ایشان را به ایشان بخشیده بودند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه سخنرانی اخیر اقای اوباما درباره مصر- دراخر زمان حدیث است که احکام حرام با کمال جسارت وپروئی گفته میشود وبه انهم مباحات میکنند ومورد توجه همه واقع میشود وانرا نشانه زیرکی و عقل میدانند واحکام حلال اولرا که کسی  جرئت  گفتن که بگویندندارند و باید باترس ولرز بگویند- جناب اقای علم که ریس دانشگاه شیراز شدند برا ی خدمت به دانشجویان پسر به شهربانی دستور داده بودند که یک خانه روبروی دانشگاه ادبیات کرایه کنند ویابخرنند وچند زن ایضا با مند بسیار بالا که نصف حقوق انرا پرداخت کنند وفقط با دانشجویان باشند وازهمه لحاظ درتحت کنترول باشند ویک نوع معاشرت سطح بالا هم به یاد انها بدهند و که بتوانند بخوبی انهارا شارژ کنند شهربانی یک خانه شیک درست کرد وچهار زن را اجیر کرده بود ویکی بچه های اسلا می وقتیکه فهمیده بود سخت ناراحت شده بود وپیش من امد که یک برنامه بریزیم وانرا به هم بزنیم ومن سکوت کردم وایشان پیش علما رفته بود که یک صیغه خانه درست کنید وگوش کسی بدهکار نبود وایشان بعد متوجه شده بود که زیرنظر پلیس است وبه پیش رئیس پلیس رفته بود وگفته بود نفس عمل خوب است ولی انر ابصورت صیغه دربیاورید جناب ریس پلیس بقول ایشان یک": لکچر دانشگاهی= کنفرانس دانشگاهی:" داده بود به طول یک ساعت ونیم- که اولااگر صیغه  بشوداین اقایان عاشق میشوند بعد اولیا انها میایدو میگویند که مگر شما عقل نداشتید ومگر جوانان را نمیشاسید این چه اشی بود برای ما پختید- دوم انیها پول ندارند که زن صیغه ای بگیرنند ودر ثالث این چهار نفر جوابگونیست وبااین وضع هم جوابگونیست وچون جناب علم خیلی سفارش کردند که از هر لحاظ عالی باشد ما داریم تجربه میاموزیم تا فاز بعدی ایجادرا کنیم- زمان دانشجوئی من درس عرفان بالاترین وپراهمیت ترین سطح بالای علمی بود ولی کم کم جامعه به مسائل سیاسی اهمیت میداد واز علما بسیار کم دراینباره صحبت میکردند وانهم که بیان میکردند مسائل ناچیزبود ولی از اهیت بر خوردار میشد جناب حضرت ایتالله مصباحی اید الله که شناخت سیاسی بالائی داشت یک سری مسائل که درواقع یش پاافتاده بود ولی دران زمان بسیار ارزش داشت مطرح میکرد با یکزبان فاخر جوان پسند ومن از مشتری ایشان بودند وازجمله بیانات ایشان که به شهردار میگفت که بعد من فهمیدم مغز ساواک بوده است که کار برای جوانان درست کن وبه خانم های چادری اهمیت بدهد بعد فهمیدم که ایشان به هرزن چادی میفرمودند اگر چادر بردارید همکاران من کار شما را سریع تر وارزان تر عمل میکند تا انکه ایت الله اثنی عش دامت العزته الشریفری لباس کفن را در واقع پوشیدبود ومداوم به ایشان حمله میکرد وساواک هم منتظر بو.د با ماشین ابپاش که رنگ قرمز وبا ابجوش روی افراد که از روضه ایشان بیرون امدند وبیشتر دانشجو بودند وشعار میدادند  وبپاشد وانها را دستگیرکنند من جلسه اول نیمدانستم کنار من یک خانم پیرزنی بود وگفت جلسه اول است گفتم بله ایشان فرمود  هروقت گفتم برو بیرون موقع روضه نباش من بهم برخورد گفتم مینشینم وبعدبیرون امدم ماشین اب پاش امده بود دانشجویان شعار دادند من که وارد نبودم شروع کردم به تماشا کردن یکدفعه چیپ ها رسیدند وماشین اب پاش باسرعت که نزدیک بود چند ماشین مخالف جهترا له کند اب قرمز با بجوش ریخت مردم فریاد زدند فرار کنید وهرکس اب قرمز رویش ریخته شده بود دستگیر میشد دوماه اب خنک میخورد من نمیدانم به چه سرعتی فرار کردم وخوشبختانه اب قرمرز روی من ریخته نشد واز خیابان مخالف جهت بغلی درر فتم به یک مغز که رسیدم یک داتشجو من را هل دادبه داخل مغازه وفورا یک پپسی نیمه شده به من داد وبه من گفت تاکتیک را یادگرفتهای بلافاصله چیپ رسید ما را برانداز کرد ورفت وایشان گفت فهمیدی کی را گرفتند گفتم نه کسی را نشتاختم ایشان گفت من میروم ببینم کی را گفتند تا به اولیا انها بگوئیم وگرنه تا مدتها کسی نمیفهمد- شهرت داشت که جناب شهردار جناب ایت الله مصباحی خواست بود که  وگفته بودانطور گفتند شما به کار شهرداری وشغل دادن به جوانان حساس هستید ومن شش شغل ایجاد کردم وچهارتا خانم منشی ودوتا کارمند برای باغبانی ایشان فرمود ه بودند بسیار خوب است ولی دفعه بعد برعکس کنید- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه نصیحت به وهابیان منافق واحمق ونادان وکاسه لیس امریگا واسرائیل-   در طول جنگ ایران وعراق علمای احمق انان درنماز جمعه ها مداوم میگفتند ولوحق هم باشماباشد که نیست درجنگ باعراق چرا مانند امام حسین علیه السلام ایستادگی میکنید ومانند امام حسن علیه السلام که حق باایشان بود ولی به خاطر منافع امت صلح کرد چرا حالا خفه خون گرفتن وبرعکس از مبارک لعین دارند حمایت میکنند که میخواهد مانند امام حسین علیه السلام برای امریکا بجنگند ایشان که راه فرار دارد اگر به خلافت معتقد است حضرت علی علیه السلام وامام حسن علیه السلام زمانی که مردم ازبیعت ایشان روی گردان شدند خلافت را رها کردند واگر خوارج هستند که هستند ایستادگی کنند چون ابن وهاب طعم تلخ تیغ را بچنند وازهمه مهمتر نفاق وهابیون از خدا بیخبر بیشتر اشمار شود خوارج جامعه شناس بودند سه جا را نتخاب کردند کرمان ونجد والجزایر ودکرمان خیلی زود با وجودانکه با امویان جنگیدند وسرانجام خیلی زود نابود شند درنجد والجزایر بعلت انکه د رراه کاروانها بودند مدوام دست به دزدی میزندند واگر حاجی رشوه نمیداد میکشتند واموال اش را بغارت میبردند درالجزایر پس ازمدت ها ادم شدند ودرنجد همچنان به سمت فساد پیش رفتند وخالق ابن وهاب شدند مرحوم حضرا ایتالله العمری ارج 45 سال زندان را اخداوند گرفت وبا انقلاب مصر اسلام ناب بسوی اهداف راستین گام خواهد زد والوی وهابی برای ابد به درون چاه خواهد رفت- وکار شما تمام است وانچنان گفته شده است سرهای شما طعمه شمشیر میشود وتنه شما چون نخل پوسیده درخیابان وبیابان افتاده خواهد شد ومنزل زنبوران خواهد گشت

 


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم-به بهانه انقلاب مردمسلاری دینی مردم عزیز مصر- رژیم مصر خواهد کوشید که نبرد را اولا به صحنه فیزیکی بکشاند وثانیا ازتبلغات دروغین زیاداستفاده خواهد کرد- سوم قدرت نمایشی رزمی وپلیسی وساواکی مانند بکند- شما اگربادقت عمل کنید دستی به مراتب بالاتردارید- تمام تبیلغات رژیم را ساخته وپرداخته از رمل واسطرلاب مبارک بدانید و به هیچوچه تبلیغان مبارک راقبول نکنید وزیربار ان نروید وبعنوان سرباز وطن در مساجد ثبت نام کنید- به تهیه سه راهی بالباس پوشیده از داخل ماشین به داخل جوب انها رکه دربسته ها با پارچه بسته اید ومحکم گره زدهاید در دخال چوب بیاندزاید وشبها بالباس کلفت که ریر ان دروخود پتو پیچیدهاید وکلاه گشاد وبا پارچهای که دو سوراخ دارد صورت را پوشاندید سه راهی توی صندوق زباله ویا زیر پله قراردهید وبامواظبت از همسا یه ها ازدیوار وارد خانه شوید وهیچگاه قبول نکیند که شما بودهاید وتوی باغات شبها با کلت ویا تفنگ دیگر مدتی به هوا تیراندازی کنید واز راه کوه ها شهرر ادوربزنید وبلباس روستای درموثع مناسب وارد شوید درحالیکه یک خر بامیوه وارد شهر بشوید وتا بیست روز اصلا سر بهانجا نزنید ودفعات بعد اصلا از جای دیگر شروع کنید وملیمراقبت کنید که مراقب گذاشتند ویا نگذاشتند ومداوم بگوئید بازجوهای رژیم سخت میترسند ویک اسم همعلم کنید فلانی را مداوم تو خیابان شناسائی میشود وکتک مفصل میخورد وباز ول کن نیست ومداوم برای او داستان درست کنید-


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه انالیز کردن جناب اقای تئودور هرتسل- اقای هرتسل در شهر ": پست- مجارستان": بدنیا امد در یک خانواده یهودی که اصالتا متعلق به شهر": زیمونی": که ان زمان متعلق به مجارستان بوده است وامروزه جزو صربستان است که مدتی جزو اطریش ومجارستان بود ودومین فرزند خانم ژانت وافای یعقوبهرتسل بود وبه زبان المانی صحبت میکردند ودر طلب ان بودند که قوم یهودرا به یک کسانی وبرابری درتمام ابعاد برساند اروپا ی شرقی  کم کم وضع اشفته پیدا میکند وجنگها وخون ریزی وحشیانه دران رخ میدهد ورهبر ها به جان هم می افتند ونژاد ازهم جدا میشوند این جراین دراروپای غرب هم رخ داد ولی انها باهوش بودند کم کم متوجه شدند اوا ئل خیلی دلسوزی برای دولتهای خودشان میکردند وفضا میدادند ودولتها ان اخلاق را نشانه ترس انها تلقی میکردند که شیطان چنین است سو استفاده میکردند ولی کم کم درمقابل دولتها ایستادگی کردند ودلتها مجبور به عقب نشینی شدند وکم کم عذر انها را هم قبول نکردن دولت ها مجبور شدن که احتیاط بیشتری بخرج دهند وبا مردم کنار بیایند- سنت ها مداوم به کنار میرفت وهرگز انهارا میخواست حفظ کند عقب افتاده تلقی میشد که امروزه هم جنین است مگرانکه ان سنت ها مفید واقع شوند وبه سمت علم کاربردی توجه انها را جذب کرد وغرق دران شدند ومادیت بسیار حساس شد واز طریقی که بتوانند به پول برسند مورد تحسین واقع شد ودانشگاه ها دراین جهت بسیار پیشرو بودند در زمانی که من دانشجوی دانشگاه لندن بودن در درس چگونه زبان انگلیسی یادبگیریم یک لغتی تازه گی ساخته شده بود که یکنوع ماساژ –طبی – زیبائی را معنا میداد بحث این بود که ساده ترین یادیگیری ودقیقترین یادیگری مال رشته ریاضی است وسخت ترین انها مال زبان است هرچه به علوم انسانی نزدیک میشویم سخت تر میشود ویادگیری به روشهای پیچیده خاص نیازمند است استادبه من گفت که این لغت ازافراد دریک خیابان بسیار مشهور از افرادسئوال کن وسعی کن به انها معنای انرا تفهیم کنی وفقط یکبار این واژه در تلویزیون بی بی سی گفته شده بود که همیشه بی بی سی اصرار دارد که بسیار درمسائل علمی خلاصه بگوید واستادان راهم عصبانی میکند منبه یر ان چهاراه رفتم از هرکس سئوال میکردم میگفتند مثلا من غرق درفلان مسئال فنی هستم حتی اخبر رابسیار کم میشونم ویاخانمی میگفت من غرق در اشپزی هستم اتفاقا ان اقای فنی بعدازمدتی باهم کلنجار رقتیم شروع کرد شرح دادن که اینها از چه قواعد شیمی وبیوشیمی وبیوفیزیک ومانندان استفاده کردند وایشان میفرمود که ما درصنعت این قواعد را کشف میکنیم ومغز های خلاق میبرند مثلا در پزشکی استفاده میکنند وانها را هم تحسین کردند که شغل ایجاد میکنند ویک موسسه بود که دریک خیابان بسیار گرانقیمت که سانتی متری محاسبه میشد وفقط یک موسسه اجازه داشت که روی افراد کار کند واستاد بعد گفتند ان موسسه پیدا میکنی واخرین شناخت را ازانها بدست میاوری من ان موسسه را پیدا کردم ولی دراش بسته بود ونوشته بود هرکس مایل است قبلا به این شماره زنگ وبزند ووقت بگیرد وبعد یر موقع بیاید زمانی که درجلسه بعد به کلاس امدم جریان را شرح دادم خیلی تعجب کرد که من علمی انرا بخوبی فهمیدم ایشان گفت این طرح را دانشگاه لندن دارد پیاده میکند ومن نزد اساتید مجرب ان مطلب را یاد گرفتم ومن وقت برای شما میگیرم که انها دارن سه دانشجورا تعلیم میدهند وشما مطالبرا یاد بگیرید من گفتم نیازی ندارم- ولی اینچنین تفاقی در اروپای شرقی نیافتاد ویک جامعه بشدت احساسی وبدون هموژنی لازم وفرقه فرقه وهر گروهی تحت تاثیر یک کشور اروپای غربی شدن که بهترین انها متعلق به سبک المانها بود- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-  -چند خاطره یک نتجه- بخش سوم-نزدیک منزل ما یک خیابانی بود بنام پوزه سنقری پوزه به معنای انسا که منطقه به یک منطقه وصل کند بشرطی که درمحل اتصال سبزی تولید کنند ویابفروشند اتفاقا با وچد انکه منطقه بالی شهر محسوب میشد فردی امده بود از روستا یک زمین خالی را دران سبزی میکاشت وکپر نیمه گلی داشت وکم کم گلدان تهیه میکرد این خیابان بسیارکم رفت امد بود وچون به منطقه های اشرافی وصل میشد ماشین های اخرین سیستم خارحجی از اینجا عبور میکرد واز لحاظ نظافت وضع بدی داشت برای انکه رفتگر دائمی نداشت وگوش شهرداری هم بدهکار نبود توی این خیابان یک اقای به ظاهر ثروتمند امد که قطعه زمینیاینجا داشت یک مغازه درست کرد وکتابفروشی داشت وپس از مدنی انرا به قماش فروشی تبدیل کرد وپس ازمدتی به مشروب فروشی تبدیل کرد اهالی محل خدمت ایشان رفتن وگلایه کردند وگفتن شماهمان قماش فروشی را بیاندزاید ما نصف مخارج شمار امیدهیم وزیربار نرفت وشم شخصیت فوقالعاده بالای مذهبی همسایه ما بود وایشان ازمن خواست وبروایشان نصیحت کند وچند خانم پیر این درخواست را ازمن کرد ومن به نزد رفتم ومتوجه ثروتمند تازه به دوران ریسیده است زمینی های است حالا ارزش زیادی پیدا کرده است وخیلی میخواهد مدرن باشد من به ایشان گفتم شما وضع خیلی خوبی دارید ونیاز به پولی ندارید شما ه8مام کتاب فروشی بزنید ایشان گفت چرا من به احتیاج به پول دارم زمین را نمیشود وباغ هم پول تعمیر دیوار خوداش راهم درنمیاورد ودختر من میخواهد برود امریکا تحصیل کند اقایان امد اینجا اظهار لطف کردند ومن گفتم به ایشان اینجا پیاله فروشی نیست بطری فروشی است انهم از نوع گرانترین ان درجهان ویک شیشیه شراب 60 ساله اسپانیائی 1000 تومان میشود وفقط چجند شیشه شراب ایرانی برای اشناتیون گذاشتم وخواهید دید همه ماشین مدل بالاست و.بیش ازده دقیقه حق توقف این جا ندارد وخیابان خلوی تست ومزاحمت ترافیکی ندارد ومن سعی زیادی کردم که شغل دیگری برای خودم دست وپا کنم به من وام ندادند وفقط مشروب فروشی وام کلان میدهند ومن ان وام گرفتم دیوار باغ رادرست وماشین را عوض کردم پول دانشگاه دخترم درامریکا کنار گذاشتم- مشروبات من بسیار گرانقیمت هستند با الکل کم وچون گران هستند کم میخورند خون ساز هستند وخواب اورهستند وتفریحی هستند خواستم بگویم خوارج عکس حضرت پیامبر اکرم صلوات الله علیه بالا سرت بزن ایشان خیلی مدرن بودند که مسجد نمیامدند وخرده پا های مواد فروش درجنوب هم مسجد میامدند وهم نذر ونیاز میکردند وهم به سفر زیارتی حضرت امام رضا علیه السلم میرفتند وپول دارمیشدند این کار ها تعطیل میشد- استاد من در دانشگاه شیراز میفرمودند فرانسویان درباره خوارج ریاد کار کردند ومیگویند که انها را دریک تقدس قلابی وذهبی پیچیدهاند خوارج درهمه دنیا وجود دارد وریشه بازاری دارد بدرستی امام رحمت الله علیه شاه را خوارج نامید وسفارت امریکا انهم خوارج است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99