سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

  بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه رحلت جگرسوز نهر رحمت تامه وخاصالخاص الهی- امامی که همیشه خونش اماده ریختن بود- حکمت اش رامداوم نفیه میکردند ومیخواستند شعله اش را خاموش سازنند- تنها به صورتاش خیره شده بود وجز تمجید کاری دیگر نمیتوانست انجام دهد- فرمود = ای تمام صبر من- ای قلب سوزان ومشتعل من- ای نورچشم من- تمام صفات الهی درتو با تمام لطفات وقدرت جلوه کرده است- ای نشاط ابدی من- ای ترجمان نوشته قلب من به همه زبانها- ایه ای که تلاوت کردهای امتداد زندگانی من دراین گیتی است- تو هرگز تسلیم نخواهی شد- وهرگز امیدات ناامید نخواهد شد- ای امتداد امید من- بی توهیچ کاری ثمر نخواهد داد- در ظهورت لحظهای پیروانت ازتو غفلت نخواهند کرد زمانه برای سیر دیدنت کم است دلیل ات کهنه نخواهد شد وحکم ات دلیل نمیخواهد- جاهلان خواهند پاشید منش ات صلح ساز است گرچه خلق را به شگقتی دراندازد- فضا ازتو خالی نخواهد بود حماقت رخت خواهد بست- جهان تغیر میکند تا ایات تورا بشنوند- پشت من خم شده است- اسمان برای من خم شده است- پردهها درحال افتادنند- من را درحا ل پیچیدن درلفافه ملکوتام من در دراخرروز زمستانی خویشم من به دنبال دیدن فامیل خویشتنم وتو دراغاز بخت خویشتنی


ارسال شده در توسط علی

بسم اللع الرحمن الرحیم- به بهانه بیست ودوم بهمن یاد اور خاطر پرشکوه تو- اما توستایش انگیز ترین قهرمان جمع قهرمانان زمانه خودت هستی تنها تو توانستی قلوب را جمع کنی و انها را دریک دولت الهی متشکل سازی که دراین راه زجرهای فراونی کشیدی ومداوم بسوی ملکوتی بس رفیع ان را بالا کشیدی درتمام سخنرای های ا لماسیت ما شرف وافتخار وکمال را خوشه چینی میکردیم وراه پر افتخار بسوی معبود عالمیان وانسیان به رهبریت گام می زدیم ومی زنیم- گوئی دست در دست حضرت جبرائیل علیه السلام داری که با ما همراه است وما داخل ارزش و اعتباری بس پر شکوه که حافظ بزرکترین امانت الهی وان حکومت اسلامی است کشتیم- ملازمان این تخت شکوهمند الهی که دیگر جان فرد ومنیت فرد خارج از کالبد او است وروح الهی جای گزین ان شده است ودر نبرد با طاغوتها مدال افنخار جاودانی تصاحب کردی- شما ثروتی بین انسانها نبخشیدی واملاکی را وام ندادی بلکه حکمتها وارزشهای الهی درزمانی که طاغوتها سفره تجارت و ثروت ودنیا پرستی را پهن کرده بودند وجدال گرگان را برای تصاحب ان برپا کرده بودند ومداوم انسانها را بسوی ان ترغیب می کردند- قدرت وثروت حرف اول را می زد دنیا- دنیای مادی بود- ایران نمونه قابل تحقیق وتفحص منش جهانی ان روز بود که طاغوتیان با ثروت عظیمی فراری شدن ومستعضعفان تهیدست را حیرت زده وتماشا گر رها کردن کشوری که به فساد کشیده است وانسداد سیاسی ودیگر ابعاد که ملت را به فسردگی وسازمانهایش را به اضمحلال کشیده بود ودین بیش از حد فرسوده وناتوان گشته بود وجای زخم وسوختگی که دراثر سیاست غربیان بود بر تن وبدن این ملت بخوبی دیده می شد درحالیکه متحد ورفیق نزدیک غربیان بود وغربیان را به خشم اوردی که مشکلات اقتصادی- سیاسی ما ناشی از رهبری ایشان است وسنگهای ایجاد کننده انحراف وبحران را به سمت تو وامتی که پرچم دار بالاترین ارزش شهادت دراه حق ومردم بود پرتابشد- وچهره فرشتگان غربی را بخوبی نشان دادی تا جائی که خانم هیلاری کلینتون به رهبران کشورهای فرانسه زبان عربی فرمودند بیش از انکه بفکر حسابتان در بانک های سویس باشید بفکر ملت خود باشید وجناب فرانسه هم هیچگونه کمک با توجه به شکایت های این کشورها را نپذیرفتند و واقیتهای سیاستهای فرانسه را در افریقا به خوبی ارزهایش رانشان دادند که منافع اقتصادی به هرقیمت است واین پیامرا به خوبی ازدل قران بیرون اوردی وندای مردمان در خیابان ها را همان پیامهای قرانی واسلامی دانستی وفرمودید " به نظر من دوران ظاغوت ها به پایان رسیده است ونوبت مستضعفان تاریخ است.  سروش الهی که فقط درگوش ملکوتی شما نجوا شد": وهیچگاه از امریکا عذر خواهی نکردی زیرا انان هیچگاه از جنایتهای خودشان عذرخواهی نکردن ونسبت به شما به اندازه کهشکانها عذر خواهی بدهکار هستند وانجمن تروریستهای جهانی را به دنیا معرفی کردی واتحاد تارخی انسانهای زجر کشیده وسیلی خورده وازاده ومومن به توحید را خواستار شدی وبحق سنگ زیر بنای ان را پی نهادید وشیطان یزرگ ار بخوبی شناختی وبه جهان معرفی کردید که قبلا کسی چنین نمی گفت وجرئت گفتنش راهم نداشت- ترسها را به جرئت تبدیل کردی ودیکتاتورها را شناساندید وزندگانی که دریک دور باطل می جرخید به سمت نور وهدف متعالی سوقدادی وخطاها واشتباهات وخیانت ها به بشر را به خوبی گوش زد کردی- وفرمودی توان وقدرت از ان مردم است وسرنوشت شماها در دستان شما باید در دستان شما باشد خلع ونصب باید در دستان شما باشد  وجهان تنها جهان نیمکره غرب نیست جهان بیاد درست جهانیان خدا نگر فرهیخته باشد ورحمت وقدرت ونعمت الهی برای سرتاسر جهان است وامید اوری از درون مسجدهها وکلیساهای وکنیسهای راستین بیرون می اید وهیجکس حق ندارد از خودش خط وخطوط تعین کند جز انکه خداوند منان فرموده است دریای بحر تو را نمیتوان کشید جزانکه به قدر ظرفیت چشید ما دربیست دوم بهمن خاطره ان روز طلایها درجوار شما را احیا می کنیم  و چون پروانه های به سمت افتاب وجود تو پرمی کشیم


ارسال شده در توسط علی

بسم اللع الرحمن الرحیم- به بهانه بیست ودوم بهمن یاد اور خاطر پرشکوه تو- اما توستایش انگیز ترین قهرمان جمع قهرمانان زمانه خودات هستی تتها تو توانستی قلوب را جمع کنی وانهارا دریک دولت الهی متشکل سازی که دراینراه زجرهای فراونی کشیدی ومداوم بسوی ملکوتی بس رفیع انرا بالا کشیدی درتمام سخنرای های ا لماسیت ما شرف وافتخار وکمال را خوشه چینی میکردیم وراه پر افتخار بسوی معبود عالمیان وانسیان به رهبریت گام میزدیم ومیزنیم- گوئی دست در دست حضرت جبرائیل علیه السلام داری که با ما همراه است وما داخل ارزش و اعتباری بس پر شکوه که حافظ بزرکترین امانت الهی وان حکومت اسلامی است کشتیم- ملازمان این تخت شکوهمند الهی که دیگر جان فرد ومنیت فرد خارج از کالبد او است وروح الهی جای گزین ان شده است ودر نبرد با طاغوتها مدال افنخار جاودانی تصاحب کردی- شما ثروتی بین انسانها نبخشیدی واملاکی را وام ندادی بلکه حکمتها وارزشهای الهی درزمانی که طاغوتها سفره تجارت و ثروت ودنیا پرستی را پهن کرده بودند وجدال گرگان را برای تصاحب ان برپا کرده بودند ومداوم انسانها رابسوی ان ترغیب میکردند- قدرت وثروت حرف اول را میزد دنیا- دنیای مادی بود- ایران نمونه قابل تحقیق وتفحص منش جهانی ان روز بود که طاغوتیان با ثروت عظیمی فراری شدن ومستعضعفان تهیدست را حیرت زده وتماشا گر رها کردن کشوری که به فساد کشیده است وانسداد سیاسی ودیگر ابعاد که ملت را به فسردگی وسازمانهایش را به اضمحلال کشیده بود ودین بیشاز حد فرسوده وناتوان گشته بود وجای زخم وسوختگی که دراثر سیاست غربیان بود بر تن وبدن این ملت بخوبی دیده میشد درحالیکه متحد ورفیق نزدیک غربیان بود وغربیان را به خشم اوردی که مشکلات اقتصادی- سیاسی ما ناشی از رهبری ایشان است وسنگهای ایجادکننده انحراف وبحران را به سمت تو وامتی که پرچم دار بالاترین ارزش شهادت دراه حق ومردم بود پرتابشد- وچهره فرشتگان غربی را بخوبی نشان دادی تا جائی که خانم هیلاری کلینتون به رهبران کشورهای فرانسه زبان عربی فرمودند بیشا زانکه بفکر حسابتان در بانک های سویس باشید بفمر ملت خود باشید وجناب فرانسه هم هیچگونه کمک بوتوجه به شکایت های اینکشورها را نپذیرفتند وواقیتهای سیاستهای فرانسه را در افریقا بهخوبی ارزهایش رانشان دادند که منافع اقتصادی به هرقیمت است واین پیامرا بهخوبی ازدل قران بیرون اوردی وندای مردمان در خیابان هارا همان پیامهای قرانی واسلامی دانستی وفرمودید ":» به نظر من دوران ظاغوت ها به پایان رسیده است ونوبت مستضعفان تاریخ است: سروش الهی که فقط درگوش ملکوتی شما نجوا شد": وهیچگاه از امریکا عذر خواهی نکردی زیرا انان هیچگاه از جنایتهای خودشان عذرخواهی نکردن ونسبت به شما به انازه کهشکانها عذر خواهی بدهکار هستند وانجمن تروریستهای جهانی را به دنیا معرفی کردی واتحات تارخی انسانهای زجر کشیده وسیلی خورده وازاده ومومن به توحید را خواستار شدی وبحق سنگ ریر بنای انرا پی نهادید وشیطان یزرگ ار بخوبی شناختی وبه جهان معرفی کردید که قبلا کسی چنین نمیگفت وجرئت گفتنش راهم نداشت- ترسها را به جرئت تبدیل کردی ودیکتاتورهارا شناساندید وزندگانی که دریک دور باطل میجرخید به سمت نور وهدف متعالی سوقدادی وخطاها واشتباهات وخیانت ها به بشر را به خوبی گوش زد کردی- وفرمودی توان وقدرت ازان مردم است وسرنوشت شماها در دستان شما باید در دستان شماباشد خلع ونصب باید در دستان شما باشد  وجهان تنها جهان نیمکره غرب نیست جهان بیاد درست جهانیان خدا نگر فرهیخته باشد ورحمت وقدرت ونعمت الهی برای سرتاسر جهان است وامیداوری از درون مسجدهها وکلیساهای وکنیسهای راستین بیرون میاید وهیجکس حق ندارد از خوداش خط وخطوط تعین کند جزانکه خداوند منان فرموده است دریای بحر تور انمیتوان کشید جزانکه به قدر ظرفیت چشید ما دربیست دوم بهمن خاطره انروز طلایها درجوار شمار ا احیا میکنیم وچون پروانهای به سمت افتاب وجود تو پرمیکشیم


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم-    خداوند شناسی- رابطه خداوند با مخلوقات خوداش یک رابطه بالذات با موجودات امکانی است رابطه بلذات با بلذات نیست زیرا موجود بلذات نمیتواند مخلوق باشد درنتجه رابطه خداوند جل وجلاله الشریف با پیامبران عظیم الشان رابطه بالذات با موجودات غیر بالذات=( امکانی) است- لذا حضرت مسیح علیه السلام نمیتوان از این قاعده مستثنی باشد رابطه پیامبران اکرم علیهم السلام اجمعین با وجودانکه رابطه امکانی است ولی هیچگاه قطع شدنی نیست که انگا ه بگوئیم چون رابطه حضرت مسیح علیه السلام با خداوند جل وجلاله الشریف قطع نمیشود پس رابطه ذاتی با ذاتی است- رابطه خداوند با انسانها که بنام رابطه پدر با فرزندان است نشان از عظمت ومهربانی ودلسوزی خداوند جل وجلاله الشریف با مخلوقاتانسانی وجنی خوداش دارد که تاد حدودی میتواند خاص باشد وومعنی دیگری ندارد همانطور هم که درفرب گفته میشود به معنای علاقه فعال بیشتری ومستقیم به امورات انسانها دارد- جون خداوند جل وجلاله الشریف هر لحظه درحال تمشیت امر انسان ها است ودرهر لحظه امادگی پاسخ به خواسته های انسان را داراست- بهائیت در مسئله خداوند دارای مسائل وابهامات زیادی د اااست درتوحید محض نمیتوان انرا قرار داد روابط انسان باخداوند متغیر است میتواند کم شود وی زیاد شود ویاحتی قطع شود درست مانند رابطه با پدر البته همیشه حالت مخلوق بودن نسبیت باخداوند قطع نمیشود همانطور که فرزند بوجود امده از طرف پدر است واز جهتی هم معیشت انسانها از طرق خداومند منان تعین میگردد- این بیان که هیچکس پدر مانند فرزند وفرزند را مانند پدر نمیتواند بشناسد این امر برای کلیه پیامبران صادق است که بالاترین شناخت نسبت به خداوند متعلق به 15 معصوم میباشد تمام پیامبران دارای روحی بودند که هم معصوم بوده است وهم توانائی ها  ودرک وفهم وعلم بسیار بالائی داشته اند لذا با جان ودل ودرک وفهم خصوصیات الهی ودرک وفهم احکام الهی را دارا هستند که دیگران تنها از طریق انان میتوانند به اسرار انان پی ببرنند وگاهی باید مطیع محض باشند ولو از درک اسرار ان عاجز باشند این خصوصیت تنها مخصوص حضرت مسیح علیه السلام نیست وعصمت پیامبران به معنای بالذات بودن انان نیست لذا در توجید اسلام تقسیمی بوجود نمیاید که این عصمت طرفی ازان در درست پیامبران دارد وطرفی در دست خداوند منان ولی به معنای انکه توحید تقسیم بر دار شود نیست وذات بینهایت درک اش چون انسان عموما درک نسبی دارد قابل فهم اش ماورا ی درک نسبی است ولی عقل میتواند انرا به طور اجمال درک کند ودرک تفضیلی ان بالا تر وماورای درک انسان است که تفکر درباره ان نهی شده است وچون انسان نمیتواند انرا هضم کند ممکن است انرا نفیه کند- خصوصیات الهی واحکام الهی نمیشود درست طبق نعل به نعل طبیعت قیاس کرد- ونظرگروه سکولار که عمل گرا هستند که نتایج درعمل ملاک ما انها است اولا بسیار جاها چمیم نیستند وهیچ عمل گرائی امروزه وجود ندارد که واقع عمل گرا باشد وبسیار جاها ایده ال گرا هستند وخلط مبحث از کارهای همیشه انها است- بعنوان مثال زمانی انها سئوال میکنند که تقسیم ارث بین دختر وپسر تقسیم یک به دو دارد جواب اقتصادی دارد؟ جواب میدهیم بله دارد وحال ما سئوال میکنیم ایا تقسیم ارث به صورت مساوی پاسخ اقتصادی دارد جواب میدهد ازمایش نشده است ولی پاسخ اخلاقی دارد ومیگوئیم چناچه پاسخ اقتصادی نداشته باشد چه جواب خواهید داد میگویند خواهیم گفت به جهنم- حال میپرسیم شما پس چرا بعضی جاها حقوق مساوی به خانم ها بامردان نمیدهید جواب میدهند زنان کمتر کتر میکنند ومسئال زایمان وغیر رو دارند ما درجواب میگوئیم جائی که ساعتی کار میشود چرا حقوق برابر نمیدهید جواب میدهد زنان عهده دارد نفقه خانواده نیستند ودرضمن شرکتها چناچه بخواهند حقوق مساوی بدهند ورشکست میشوند ویک راه میان بر وجود دارد که به نفع ملت است ولی میذیریم درزمانی که شرکت پول دار شد باید پس بدهد- جناب اقای جوان رئیس ساواک شیراز که درالمان واسرائیل دوره دیده بود یکی ازتعلیمات ایشان ایجاد نفاق وتفرقه بود- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم-    خداوند شناسی- رابطه خداوند با مخلوقات خوداش یک رابطه بالذات با موجودات امکانی است رابطه بلذات با بلذات نیست زیرا موجود بلذات نمیتواند مخلوق باشد درنتجه رابطه خداوند جل وجلاله الشریف با پیامبران عظیم الشان رابطه بالذات با موجودات غیر بالذات=( امکانی) است- لذا حضرت مسیح علیه السلام نمیتوان از این قاعده مستثنی باشد رابطه پیامبران اکرم علیهم السلام اجمعین با وجودانکه رابطه امکانی است ولی هیچگاه قطع شدنی نیست که انگا ه بگوئیم چون رابطه حضرت مسیح علیه السلام با خداوند جل وجلاله الشریف قطع نمیشود پس رابطه ذاتی با ذاتی است- رابطه خداوند با انسانها که بنام رابطه پدر با فرزندان است نشان از عظمت ومهربانی ودلسوزی خداوند جل وجلاله الشریف با مخلوقاتانسانی وجنی خوداش دارد که تاد حدودی میتواند خاص باشد وومعنی دیگری ندارد همانطور هم که درفرب گفته میشود به معنای علاقه فعال بیشتری ومستقیم به امورات انسانها دارد- جون خداوند جل وجلاله الشریف هر لحظه درحال تمشیت امر انسان ها است ودرهر لحظه امادگی پاسخ به خواسته های انسان را داراست- بهائیت در مسئله خداوند دارای مسائل وابهامات زیادی د اااست درتوحید محض نمیتوان انرا قرار داد روابط انسان باخداوند متغیر است میتواند کم شود وی زیاد شود ویاحتی قطع شود درست مانند رابطه با پدر البته همیشه حالت مخلوق بودن نسبیت باخداوند قطع نمیشود همانطور که فرزند بوجود امده از طرف پدر است واز جهتی هم معیشت انسانها از طرق خداومند منان تعین میگردد- این بیان که هیچکس پدر مانند فرزند وفرزند را مانند پدر نمیتواند بشناسد این امر برای کلیه پیامبران صادق است که بالاترین شناخت نسبت به خداوند متعلق به 15 معصوم میباشد تمام پیامبران دارای روحی بودند که هم معصوم بوده است وهم توانائی ها  ودرک وفهم وعلم بسیار بالائی داشته اند لذا با جان ودل ودرک وفهم خصوصیات الهی ودرک وفهم احکام الهی را دارا هستند که دیگران تنها از طریق انان میتوانند به اسرار انان پی ببرنند وگاهی باید مطیع محض باشند ولو از درک اسرار ان عاجز باشند این خصوصیت تنها مخصوص حضرت مسیح علیه السلام نیست وعصمت پیامبران به معنای بالذات بودن انان نیست لذا در توجید اسلام تقسیمی بوجود نمیاید که این عصمت طرفی ازان در درست پیامبران دارد وطرفی در دست خداوند منان ولی به معنای انکه توحید تقسیم بر دار شود نیست وذات بینهایت درک اش چون انسان عموما درک نسبی دارد قابل فهم اش ماورا ی درک نسبی است ولی عقل میتواند انرا به طور اجمال درک کند ودرک تفضیلی ان بالا تر وماورای درک انسان است که تفکر درباره ان نهی شده است وچون انسان نمیتواند انرا هضم کند ممکن است انرا نفیه کند- خصوصیات الهی واحکام الهی نمیشود درست طبق نعل به نعل طبیعت قیاس کرد- ونظرگروه سکولار که عمل گرا هستند که نتایج درعمل ملاک ما انها است اولا بسیار جاها چمیم نیستند وهیچ عمل گرائی امروزه وجود ندارد که واقع عمل گرا باشد وبسیار جاها ایده ال گرا هستند وخلط مبحث از کارهای همیشه انها است- بعنوان مثال زمانی انها سئوال میکنند که تقسیم ارث بین دختر وپسر تقسیم یک به دو دارد جواب اقتصادی دارد؟ جواب میدهیم بله دارد وحال ما سئوال میکنیم ایا تقسیم ارث به صورت مساوی پاسخ اقتصادی دارد جواب میدهد ازمایش نشده است ولی پاسخ اخلاقی دارد ومیگوئیم چناچه پاسخ اقتصادی نداشته باشد چه جواب خواهید داد میگویند خواهیم گفت به جهنم- حال میپرسیم شما پس چرا بعضی جاها حقوق مساوی به خانم ها بامردان نمیدهید جواب میدهند زنان کمتر کتر میکنند ومسئال زایمان وغیر رو دارند ما درجواب میگوئیم جائی که ساعتی کار میشود چرا حقوق برابر نمیدهید جواب میدهد زنان عهده دارد نفقه خانواده نیستند ودرضمن شرکتها چناچه بخواهند حقوق مساوی بدهند ورشکست میشوند ویک راه میان بر وجود دارد که به نفع ملت است ولی میذیریم درزمانی که شرکت پول دار شد باید پس بدهد- جناب اقای جوان رئیس ساواک شیراز که درالمان واسرائیل دوره دیده بود یکی ازتعلیمات ایشان ایجاد نفاق وتفرقه بود- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای مبارک- بچه گی نکن کار را برای انقلابیون دشوار مساز حکم شرعی قتال دادن وکشتن دراین شرایط بسیار کار سختی است جنگ بدر که نیست- وبعد از پیروزی دیگر نمیشود به این راحتی حکم عفو داد وانقلابیون حرز امام حسین علیه السلام را باخود خواهند داشت وهرنوع جسارت به اسلام ومقدسات اسلام را تحمل نخواهند کرد وکمونیست ها هم متخصص میشوند هرلحظه یاران شما اب خواهند شد شما دراخر خط هستید اقلا برای ابروی خاندان خود فکری بکنید- همه پل هارا خراب نکنید خواهید دید فوج فوج از شهر های دیگر روانه خواهند شدگول امریکائی هارا نخورید اگر انها چیزی دراین مورد بلد بودند کشورخودشان را نجات میدادند

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه کنکوری های عزیز- بخش دهم- قبل از هر یادگیری خاص یک زمینه تا حدودی وسیع را یادبگیرید ویادگیری حلقه یعنی چند نفر بشکل حلقه درامده است همان مطلب را تکرار میکند این روش درحوزه ها بسیارمعمول است- یادگیری دوحالت دارد یا شما مطلب رافرموش کردهاید ودوباره انرا به خاطر میاورید این یادگیری نیست این یاداوری است ولی دریادگیری فکر شما بایدکاملا نسبت به موضوع تغیر کند این تغیر بیادکاملا علمی باشد یعنی درست باشد اگر تغیر نکرد ویا نیمه تغیری کرد یادگیری رخ نداده است بیاد سعی کنید هرچیز را یادمیگرید تغیر درست داشته باشید نه عجله کنید ونه اهمال وسهل واسان گیری کنید وقت بگذارید وبه طرق مختلف سعی کنید درک کنید که تغیر شما درست است ان زمان شما خروجی دارید بعنوان مثال یک مسئله ریاضی را به شما داده اند وفرمول راهم دادهاند و همچنین جواب راهم دادهاند چناچه 15 مسئله مختلف با یک فرمول حل میشود جواب ها را بدهند وشما همه انها ار باین فرمول حل کنید وبه همان جواب برسید شما فرمول را بخوبی فهمیدید وچناچه به همان عدد ها نرسید یک جا تغیر لازم بوجود نیامده است این مسئله در ریاضیات این مسئله به راحتی انجام میشود به همین علت است هم مسئله به صورت ریاضی درمیاورند مثال شما میزان تندی فلفل درجه بندی ریاضی کنید وورابطه بین درجه بندی فلفل با شرایط اب هوا بکنید ویک فرد خارجی سئوال کندی تیزی فلفل شما چه درجه است مثلا بگوئید 12 است فوری متوجه میشود که ایران درا فریقا نیست که قبلا تصور میکرد درخاورمیانه است ویا بگوید نفت ما شماره 4 است فوری میگوئید شما در خاورمیانه هستید- همیشه به خاطر بسپارید که با هرکس کار مشترک میکنید باید مدل یادگیری یکی باشد- یادگیری به سه علت واقع میشود یک احساس قبل از عقل مانند رقابت های ناسالم دوم عقل وسوم احساس بعد از عقل این سومی کمی مشکل است سعی کنید علت انگیزه ان سومی باشد- یک ضعف بسیار مهم کشورهای عقب افتاده درعلوم مسئل حل شده ندارند ودرنت چه یا مطلب را درک بخوبی نمیکنند ویا مقلد طوطی اور ی افراد هستند وکه انها پس از سالها چون علمی کارنکردند مقداری کمی درست میفهمند درک های هنریب وعلوم انسانی وسیاسی ومکاتب ها را بهخوبی درک میکنند بعنوان مصال درک واقعیت وحقیق در ماده به یک معنا است در روح به معنای دیگر است ودرا ربطه روح وتن به معنا دیگر است ومکاتب هرکدام تعریفی دارند- وبیا دزمان زیادی به نحوی که گفته شد کار کنید تا کم کم راه درست تشخیص دهید لذا تمرین اول یادیگریر دقیق اصطلاحات است که در کتب های مختلف از اسان به پیچیده موجود است سعی کنید از اسان به پیچیده حرکت کنید امروزه ادعا میشود برای هر اصطلاح میشود هزار سوال مطرح- و تفسیر ان است  نورانیت بیشتر میشود وسایه ها به بالا حرکت میکند ومحو میشود ویک عدهای به هردلیل میروند بدون انکه زمینه لازم را داشته باشند انها یادبگیرند دچا ر اشتباه میشدند من با یکدانشجوی که درحال گرفتن لیسانس بود در ضمن بحث ایشان ادعا کرددیالکتیک جناب مرحوم شریعتی فلسفه ملا صدرا را رد کرده است وهم چنین کمطالب فلسفی من دراوردی جناب عالی را وایشان ادعا داشتکه از پس ان بر میاید وحاصر به پذیرش واقعیت های علمی نبود- شخصی سئوال میکند که من با مدل ": ریپلس:" کار کردم ولی ان مکنب ادعا های شما که با مکتب شما به انیمیتوان به پاسخ رسید جواب مناسب نمیدهد باید گفت بخوبی دو مکتب را نشاخته است- ادامه دارد 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99