سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه کنکوری های عزیز- بخش نهم-تاثیران حواس پنچگانه- اولین حس بسیارمهم دیدن ویا بینائی استکه دوحالت دارد یکی دین یکسری فرایندها مادی است ویا مطالعه بودن صدا است تحقیقات نشان میدهد بیشترین یادگیری دراین حس رخ میدهد- بیاد بادقت هرچقدر بیشتر ازاین حس باحوصله ودرمراحل اول با تانی وارامش استفاده کرد- حس دوم گوش دادن است که دراهمیت رتبه بعدی است یا به درس گوش میدهید ویا انکه با افرادی گفتگوی علمیداریدویا زمانی که کتاب ویا یاداشتهای خودتان رابلند میخوانید- حس لامسه هم بسیار مهم است وفرد با کارهای یدی به یکنوع شناخت میرسد که بعد تو.ضیح داده خواهد شد مانند کشیدن جداول ودرست کردن فیش ها وغیره در زمانی که خسته شدید میتوانید درحین ورزش ویاحرکت یا تکرار کنید ویا بخوانید ازروی فیش ها ویا کتاب ویا گوش به نوار ضبط و صوت بدهید ودرضمن همورزش کرده وهم رفع خستگی کنید ویادرحین راه رفتن بخوانید وگوش بیدهید و یا درس را بلند گفتن تکرار کنید وبا حس بویائی بو های خاصی بعضی مواد را به خاط میسپارند ویا بعضی فیش هارا عطر خاصی هم میزنند بیادیدقت کرد بسیار کم استفاده کنید وتمرین های زیادی میخواهد نا حس بویائی شما تقویت شود واز عطرهای بسیار مختلف بیاد استفاده کنید وبیادمواظب باشید حساسیت نسبت به ان نداشته باشید وحس بویائی شماراناراحت و ضعیف نکند حس چشائی هم دربعضی موارد میتواند شما را در شناخت بعضی مواد موثر واقع میشود ان بخش از یادگیری مانند نحوه تلفظ کردن را حتما از طریق گوش کردن یادبگیرید تا خواندن تلفظ ان قانون در خواندن وگوش کردن ایناست که د هردفعه بعد از خواندن ویا گوش کردن یکخلاصه مهم که نکات مهم دران باشد برای خودتان بگوئید واین امررا انقدر ادامه دهید تا به یکخلاصه مهم دست پیدا کنید وچیزی خارج ازمتن به ان اضافه نکنید وبیان شما باید شمرده وبلند باشد واگر مطلب را ضبط کرده باشید توسط ضیط صوت وچندبار انرا گوش بدهید بسیار موثر خواهد بود نکته حائز اهمیت ان است که اول بیاد بفهمید وسپس انرا حفظ کنید وقبل از شروع بکار به خود بگویئد که هدف شما از یادگیر این مطلب چیست وبه چه نکاتی بیاد توجه کرد درست مانند انکه برای دیگری شرح میدهید بیاد دقت داشته باشید زمانیکه از طریق گوش کردن یاداشت بر میدارید با دوستانتات صحبت کنید که بدرستی مطالب را یاداشت کرده اید وچه کارها مثلا در یاضیات باید بکنید زمانیکه برای خودتان درس را پس میدهید سعی کنید با بدن خودتان ودستانتان هم درهمراهی با مطلب کمک بگیرید که زبان بدن میگویند در یادنوشتن از طرح هایمختلف مانند جدول کشیدن ونقشه کشیدن- شکل کشیدن حتی برا مفاهیم مجرد هم استفاده کنید که بعد شرح داده خواهد شد در حواس مشگل ترینبخش یادگیری بیان ان است وبرای انکه بیان شما اسان تر شود از جدول وشکل ئیگرموارد که ذکر شد حتما استفاد کنید تا بیان شما کم کم نیرومند تر شود یادگیری چشائی وبویائی تمرین بسیار زیاد لازم دارد- دراین دوحس گیچ شدن بسیار عادی است بیاد درحالیکه یک موزیک ملایم میشنویئد ویا یک فیلم تلویزونی نگاه میکند به ایندونوع یادگیری اقدام کنید شما با یادیگری مقدماتی از طریق عملی مقداری از انرا از طریق خواندن میتوانید کامل کنید مانند یادگیری کار کردن با کامپیوتر-شما میتوانید هربخش از عمل کردن رادرمقواهای بسیار سبک وبراق بنویسید( فلش کارت)* که کارشکا اسن باشد ومیتوانید درضمن حرکت کردن کار بکنید ویا پس از مدتی کارکردن کارا متوقف کنید وجند قدم را بروید وتا رفع خستگی شود دقت کنید اول خوب یاد بگیرید وسپس عمل کنید نهانکه هم بخوانید وهم عمل کنید- برای یادگیری از راه گوش به این روشها توجه کنید- اول اسامی اسان را حفظ میکنم- بخش های اسان را اگر کسی برای من بخواند بهتر یاید میگریم- اگر صدای بلبل درضمن یادگیری را گوش بدهم بهتر یاد میگریم- به کسی یاد میدهیم واز ایشان میخواهم برای من تکرار کند- یا از طریق ضبط صوت این کار را میکنم- من یگک دستورالعمل برای حفظ کردن واز حفظ گفتن برای خود تهیه میکنم ومداوم ان دستورالعمل همراه من است- مقدار یادگیری من درضمن مباحثه بادوستان است- مداوم حداکثر تا دوهفته باید درحفظ من باشد- هر زمان مناسب که بدست اورم یاداوری میکنم مداوم از تستها وتمرین ها ولو تست ها راخودم تهیه کرده باشم استفاده میکنم کتاب را مداوم بلند میخوانم- تمام کارهای حاشیه مانند نقشهکشیدن جدول طرح کردن وغیره که کمک به حافظه میکند استفاده میکنم یداتشهای خود را دورباره از حفظ مینویسم شرح دقیق مطالب ورابطه منطقی بین عوامل از قبیل رابطه علن ومعلول هار مشخص میکنم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه کربلا- جایگاهی که دست ها به قلب ها میاموزنند- دستهای دراسارت زنچیرها توان پاک کردن اشک ها را ندارند- درکنار اب فقط اشک داشتند- سرها بر نیزها شکوفه های بهشتی بودند برای باورشدن خون دادن- مهمان خدای خویشتن بودند چادرالهه عقل معبد عشق بود که سرود جاودانی ترنم میکرد-وزیارتهای قضاشدهاش را ادا میکرد-فولادهای که دراتش تیزترشدن- روزگارهای دوررا تداعی میکرد روزگار حضرت ابراهیم علیه السلام ونمرودیان را-روح های بزرگی که عشقی بزرگ به انها هدیه شده بود- نسلی که به دروازه جبروت رسیده بوداند- کل داستان این است بامرگ خویش برنده الهی شدند-فرزندان افتاب که طلوع همیشگی دارند وهمیشه درنزدیکی ما هستند وچون اورزهای افسانهای نقره فام دروح ما درسیر هستند در کوچ سبک بالشان سالهای گنگ وتاریکی در مه را باخود چون سایه هازنگبار گرفته باخود میبردند- به جایگاه انان توجه کنید ملتها درکنار انها غنودهاند- جایگاه خداگونهها اتشی نیست ولی مشتعل میکنند- ندای خداوند جل وجلاله الشریفاین است همکیشان حضرت محمد صلواتالله علیه واله والسلم را که دراینجا غنودهاند بنگرید- هستی بیمعنا بود اگر این قربانیان نبودند- انان که کچ راهه رفتن وعداوت کردن بربالای نی خانه ساختند- بر خاک انان تعظیم کنید تا عروج کنید وچشمان شما بهشت را بنگرد- هنر سخاوتمندانه بخشیدن ورفتن- انان که امیدرا کاشتند ورفتند- در طوفانی سخت مهیب وعظیم صبور وباترنم سرودیکه فرشتگان را به وجد میاورد وقلب ها را درسینه ها میترکاند اشکها را جاری میساخت ومغز ها را میسوزاند حسرت پرستاریشان روح ها را میافسرد- انرا چون قیامت وعده داده بودند- قفل زبانها را بشکن- شعرت را بسرای-انان در زیبائیها گام زدن در شب تار بر روی ابر های نقره فام سیر کردن- اروزهای انان بهترین مائده اسمانی است صدای رعد کونه انها بهترین اب میوه ما است ماو انها چون تاریکی واشعه افتاب است انان با لبخند پیرزی این جهان را ترک کردند وگرمای پر محبت قلب پرعصمت خویش را برای ما گذاشتند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه مذکرات ایران .وگره 5+1 - به خوبی تاکتیکهای خانم اشتون نماین گره ان است که ایشان از یک مدل جنگ نرم افزاری جدیدی را دارد سود میجوید شکست اقای بلر واقای بوش وشکستهای متعد انگلستان درسیاست ناتوئی وروبه شرق اش نشان میدهد که دیگرتاکتیک های قلدر مابانه اقای چرچیل وایدن به پایان رسیده است ومیبایست با ظرافت توپ را درزمین مخالف پرتاپ کرد وخطر در شکست ها کهباید تا اخر ادامه پیدا کند به گردن حریف گذاشت ویک دیالکتیک احمقانه وبچه گانه را به صورت زنجیرهای را طرح ریزی کرد کاربی ساواک میخواست انجام دهد که طرف مقابل یا خنگ است ویا کلهاش بوی قرمه سبزی میدهد ومنهم درجواب عداهای خام میگفتم اول شلغم وباقلا بخورید ویک بسته سیگار بکشید وارگ زن هستید ارایش کنید وبعد جزوه چند سطری دیالتیک کذا را مطالعه کنید نوع بحث قبلی با این بحث جدید یک تفاوت پیدا کردهاست وان ااین است بعد بحث غنی شدن بلافاصله وارد کلاهک اتمی میشدند ولی دراین نرم افزار جدید دوبحث جداگانه شده است- ودر طرف در جلسه غذا به سمت هم نمیرونند ودر جایگاه خودشان باقی میمانند ومیخواهند ایران منحصر نماینده ایران بدانند نه نماینده جهان سوم وغیر متعهد حالا ودر ضمن وحشت خودشان را ازخواست انان دراینده مخفی کنند که با غرب هستند وخانم اشتون با مهارت میخواستند که خود را نماینده قدرت جهان معرفی کنند وبا اینقیمت نفتی که ساخته وپرداخته ایشان هست ودوستان دست ودل بازشان- اسپانیا را باعینک دقیقتر نگاه کنید علت پروزی مدل ایران است به این علت است که برخاسته از هیچ ایدلوژی نیست جز عقل ناب وهمین امرقدرت پرتوانی را بهان میدهد گرچه وزیر امور خارجه چین برای میانجی گری وجوش دادن بین اقای جلیلی وخانم اشتون وارد شدند ولی اقای جلیلی این لنگر غرق کننده کلاهک اتمی هیچ ربطی به مذاکرات ندارد چه ایران دراینده کلاهک اتمی رابسازد وچه نسازد همانطور که رهبر انقلاب ایران انرا بارها بیان کردهاند ربطی به انرژی پاک اتمی برایبراق رسانی مدرن وارزان قیمت ندارد- اتفاقا دست توانائی دراین مورد بیشاز خانم اشتون دارد وخانم اشتون به خوبی میدانند جریانات لبنان دراینده بازی ساز خواهد شد ودست شما را دربسیاری از مسائل که پنهان میکنید باز خواهد کرد واین شماهستید که سرانجام شکار خواهید شدانشاالله- شما درجریان ملی کردن نفت همیم بازی را دراوردید ودر جریان حمله عارق به ایران همین بازی را دراوردید درلبنان وغزه وفلسطین همین بازی را دراوردید همیشه امید کمی درست میکنید وبازی را ادامه دار میکنید تا جنگ فرسایشی شوت به دروازه رافراهم کند ولی تمام راه ها برای شوت کردن به دروازه بروی شما بسته است ولایه گذاری هایدقیق درمغز سیاست مداران جهان سوم ومحروم درحال شکل گرفتن است تاکتیک غرب متاسفانه یک تاکتیک احمقانه است المانها به روسها حمله کردن مقصر را روسهابدانند وفرانسویان به روسها حمله ورشدند وباز روسها را مقصر بدانند وانگلیسها بسیار مواقع عامل جنگ با روسها شدن مداوم روسها را مقصر بدانند این تاکتیک با مدل جدید میخواهد برای خاور میانه انقلابی هم تجربه شود- این تاکتیک که بچه ها درتوجیه مبارزه با ساواک میگفتند که گاونر فائق بر بز نر وشیر نر فائق بر گاونر- دیدم که سرانجام ساواک وشاه مجبورشد عاقلانه تر عمل کند وسرانجام هم تسلیم شد- ادامه داردت


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه گذر- عقلانی به کتاب اسناد لانه جاسوسی امریکا = کتاب دهم- مینویسد-=بخش دوم- کاردار سیاسی سفارت امریکا به خوبی به اسرارها موردنیاز اش اگاه هست واز طرق بسیاری همچنان که بیان میکند موضوع مورد علاقهاش را پی گیری کرده است واشاره میکند که باز ازطرق دیگر هم جویا خواهد شد تا مستقیم ازامام رحمت الله علیه سئوال کند اینان اول غرب باهم متحد است وردوبدل اطلاعات دارند درثانی از دیر باز درجستجوی کسب خبر های مهم بودند اول برای اقتصاد دان خودشان وتجار خودشان وسپس ابعاد دیگری راهم اضافه کردن ومیبابیست اطلاعات با زوایا ی بسیار وابعاد زیاد تا انجا که ممکن است به عمق برسند تا نتایج وراه کارها درست از اب دربیاد ودرثانی بفهمند روسها بعنوان مثال چگونه دیدگاهی دارند وچرا تا عمق کرملین دست پیدا کردند وایرانیان چگونه دیگاه دارند وچرا مقداری ولی هرگز فرد نمیتواند فدرت علم انها راتشخیص دهد واستاد امریکائی منهم درایران همین نصیحت راداشت که عمق اطلاعات خودرا فاش نکن مگرانکه مجبور باشی ویا :" بافر:" باشد یعنی خنثی با غربیان کسانی که کار بکند هم ناخوداگاه خوب تست میزند وهم خوب بیرون میکشد واطلاعاتی که فقطدورست دارد ویا مجبوراست میدهد خانم استاد انگلبیسی من درلندن میفرمودند سیا وعامل اطلاعاتی سوئد به داخل نژادی که مانند سرخپوستان در روسیه نزدیک مرز سوئد روسها برای جاسوسی وحیله زدن که مچ جاسوسان امریکائی وغربی را بگیرد رفتند وخودشان روسی واز طرف کاخ کرملین جا زدند ورسها معتقد هستند که اینان از نژاد سرخپوستان امریکا واسکیمو ها نیستند وغرب هم تحقیقات روسها علی الظاهر قبول کرده است البته کدام تئوری درست است ایشان بیان کردند واز محتوا حرف ایشان این بود اینان ازهمان نژاد هستند ولی عاقل تراز هم نژادی خودشان که بهسمت غرب رفتن بودند البته از لحاظ بیولوژیکی بسیار فرق دارند وجند خصلت مشترک دارند که نمیتواند نشانه هم نژادیباشد درتمام قبائل که نحو زندگانی انان یکسان است شبیه به هم میشود ودلائل انرا بیان نکردن ولی توانستند بفهمند به شدت از روسها میترسند وتا عمق کرملین بسیاری از قضایا رادرک کرد که برای اطمینان افرادی که مستقم به کرملین رفته بودن محک مضاعف زده بودند وعوامل اطلاعاتی که مطلب را جویا شود بسیار دارند وبرای جهان سوم هم یکنوع افتخار محسوب میشود وپول ها خوبی هم میدهند وثفارش های حوبی هم چه درداخال غرب ودرکشورش میکنند وبه کمک انان هم امیدواراش میکند اطلاعات زیادی ازدوست عراقی سنی من درباره شیعه وایرانیان وعلما شیعه کرده بودندوازایشان تقاضا کرده بودند که از علامه دهر حضرت مرحوم ایت العظمی خوئی سوئالاتی بکنند که ایشان توسط دائی اش دربغداد ان سئوالاترا کرده بود که کمی ایت الله الغظمی خوئی تعجب کرده بود وایشان میگفت بعدا پی به مهم بودن این سئوالات پی بردم – وبخوبی فرد را میخواهند کانالیزه کنند سوئال میکند شما جمهوری فرانسه میپسندید ویا حمهوری امریکادی این سئوال از اقای دکتر سنجابی سئوال میکند ومن اگر بودم میگفتم مگر جمهموری به این دوقسم تقسیم میشودصد نوع میتواند جمهوری باشد وبعد با تعجب ستوال میکند مگر در اسلام هم جمهوری هست بیاد جواب میدادند خلافت وامامت هم نوعی جمهوری است واولین حمهوری را خداوند با فرشتگان وشیطان وحضرت ادم علیه السلام بوحود اورد کاردار اگر انسان علمی بود بایدمیگفت که منتظر منتظرمیمانیم تا ببینیم جمهوری اسلامی چه عط وبوئی دارد وشاید بسیاری از مشکلات جمهوری ما ودنیا را جمهوری شما بتواند حل کند که قعطا همین طور است جناب کاردار برای تست زدن وبه طاهر شکست نفیسی کردن میفرماید من معتقد هستم که شماا ز جمهوری فرانسه اقتباس کنید بعداهم اشاره میکند جناب دکتر نزیه را امام فرستاده است که قانون اساسی فرانسه راایشان ترجمه کند ولی جناب اقای دکتر سنجابی مقرمایند خیر ما جمهوری امریکا را قبول داریم- درحالیکه بیادتمام قانون اساسی دنیا را جزبه جز باهم مقایسه کرد از فیلتر وحی وعقل مجهزه شده به وحی گذرانند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- در اخر زمان کوچکان بزرگان را خواهند درید وسادات درسطح فرشتگان ظاهر خواهند شد وپرچم شیعیان مداوم رو به سربلندی خواهد رفت هامانطور که نیویورگرتایمز میگوید وتما حلیه ای دشمن را کشف خواهند امریکا بادو تکنیک سیا رشوه وک-ج- ب لیست سیاه به گروه خوداش در لبنان یاد داد وافسانه سازی قلابی برای انکه رفتن یرون سوریه از لبنان در پیروزی وثروت ونعمت و رفع تنش را درلبنان خواهد اورد وسپس قبول کردن سی درصد لبنان را به اسرائیل بدهند تا انها به پیشرفت وبه روزی برسند بدون انکه مذهب وسنت انها تغیر کند ومرزی هم با لبنان نخواهد بود واسرائیل قدرت خرید قوی دارد واجناس مرغوب غربی راه بهخاطر حق همسایگی با لبنان به قیمت ارزان خواهد فروخت وانگاه بیاد مرز لبنان به سوریه بطور کل بسیته شود تا سوریه به خوبی تنبیه شود واز شوروی دست بردارد به سمت غرب بیاید ومقاومت خلع السلاح شود ولی کم کم رفیق حریری پی به قضیه  میبرد با بسیت مرز به روی سوریه مخالفت کرد وفشاری بر مقاومت نیاورد ومقاومت درتمام ارگان نظامی اش یک افسر ارتش بیشتر از گروه اقای رفیق حریری وگروه 14 مارس قرار داد که همه چیز را کنترول کنند وچون تمام کشورها قول داده بودند که ضربهای به رفیق حریری نمیزنند عربستان واردن ومرز اسرائیل موردتوجه واقع نشد وتنکیک افسانه سازی امریکائی که بهترین ومرفه ترین والنسان ترین کشورها در دنیا امریکا است واگر شرایط امریکا در لبنان اجرا شود هزاران نفر از افراد جوان لبنان به امریکا خواهند رفت ودکتر میشوند ودرانجا ثروت زیادی درانجا بدست میاورنند وبه لبنان بر میگردند وبه جچند نفر شغل میدهند که گاه گاهی دروزنامه های لبنان هنوز مطرح میشود ولی مقاومت به خوبی حیلهای را تشخیص میدادبجز انکه مرز را کنترول بهخوبی نمیکرد این چجنایت وحشتانک تنها از پست فطرت اهائی چون اسرائیل برمیاید که تعداد بی گناه راهخم کشت واگر مقاومت میخواست به راحتی وبا کمترین کشتار این کار ا میتوانست بکند- اشتباه اقای رفیق حریری این بود گوش به حرف سوریه نداد که اقای لحود را بعنوان معاون خود برگیزنند تا تاکتیک های امریکا به خوبی فاش شود امروز دره بقاع به خوبی توسط مقاومت تجهیز شده ومیشود وسوریه بنا بر اخبار خارجی سوریه یک سوم بودجه نظامی اش درجبهه نزدیک به لبنان خرج کرده است که اسلحه اسرائیل را بگرد میگذارد کذشت ان زمان که لیسلنس کشاورزی امریکا بهنر از دکتری شوروی خلاقیت داشت اشکال اسرئیل در اینجا است که تمام کارش از پیش تعین شده است وبیادبه موقع به نتجه برسد یک وقت یک کسی به جواهر فروشی میرود ویا به صلاح هم میرسند ویا نمی میرسند ویک دفعه فردی برای دزدی میرود اگر تمام حیله ان به ثمر نرسید کلت میکشد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- در یک تابستان در لندن که بودم میخواستم یک سفری به کشور پرتقال بروم به اژانس ها میخواستم سر بزنم که کدام انها تورشان ارزان تر ومناسب تراست به اولین اژانس که درخیابانی بودم سر زدم یک خانم زیبائی درحدود 45 ساله قد بلند وچاقی باتناسبی پشت میزرفت که یک خانم سی سال جوانی پشت میز بود ویک دختر خانم 25 سالهم همکارش بود قیافه ان خانم پشت میز خیلی شرقی ماب وبسیار شبیه ایرانیان بود ودم گوش ایشان ارام گفت میخواهم به اسرائیل بروم بالبخند من احساس کردم که ان خانم کمی ناراحت شد وسعی کرد که گوششرا کمی دور کند وایشان یک بوسه به خانم پشت زد وگفت بلیط برای سه شنبه ودوماه بعد هم بر میگردم من دیدم خانم مدیر براق به دختر خانم نگاه کرد ویک کلدان گوچک نمادی را برداشت کمی عقب تر گذاشت ودخترخانم جوان تر تعجب کرد وکمی خودرا عقبتر کشید و خانم مسن فرمودند من قبلا تلفن زدم وروزو کردم یادتان میاید گفت بله برای شما من تهیه میکنم فردا بیائید بلیط را بگیرید وان خانم رفت ایشان روکرد به اندخترخانم جوان گفت گفت ایشان یهودی هستند تابستانها برای کمک به اسرائیل میرود ودر کیبوتص های وسط بیابان مجانی کار میکند واینها همه نوع مرض دارند ندیدی نفس که میزد صدای خشش میامد همیشه از اینها فاصله بگیر ان دختر خانم تعجب کرد وگفت صدای سینهاش معمولی بود درضمن فرض کنیم مریض همباشد این مدت درانگلستان معالجه شده است ایشان گفت یهودی هارا بشناس الان هرچقدر پول بدهند حاضر نیست درانگلستان تابستان کار کند ایشان نرس ست ومریض هم من دلیل دارم ان نوجوان فلانی دیگر نمیرود ان دختر خانم گفت ان همجنس باز میگوئید این چه کار بلد است بکند ایشان گفت ادم کمی نیست ریس هم جنس باز های یک منطقه اسرائیل است وانجا بروبیائی دارد ولی دیگر نمیروددقیقا به خاطر مریض شدن است وفتیکه امد من دیدم اش حالش نزار بود ایشان گفت درچوب بری کار میکرده است داربست ساختن ساختمان درست میکندوشب وروز کار کرده است کهتا زمانیکه انجا است کار تمام شود ایشان گفت اینچنین به شما گفته است اینکه به من میگفت من انجا به بچه ها زبان انگلیسی یاد میدهم وموزیک تدریس میکنم وچون بچه وسیله نداشتند به اندازه کافی تعلیم انان کاری بسیار سختی است ایشان گفت قبلا اینتطور بوده است اخیرا ایشان خودشان را به یک مرکزی معرفی کرده است وانان برای اش کار تهیه میکنند  خانم مسئول گفت شاید صلاح دراین بوده است  که ما اینطور بفهمیم زیرا مایل نیست تا درموزیک به جائی نرسیده است کسی بفهمد وایشان را مسخره کند وسپس من ازایشان خواهم پرسید ایشان گفت به شما حقایق را خواهد گفت؟ ایشان جواب داد دوبار منرا خواهر بزرگتر خطاب کرده است ویقین دارم خواهد گفت ولی خیلی ازاینها کار میکشند وباعدم بهداشت ممکن است  برای اینها مسائلی بوجود اید-


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99