سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه کنکوری های عزیز- بخش یازدهم- تصور وتصویر از یک موضوع بسیار حائز اهمیت دارد سعی کنید همیشه درباره هر موضوعی تصویر کاملی را در ذهن ایجاد کنید چند بار مورور کنید تا این تصویر بوجود بیاید حال این تصویر را تبدیل به مکتوب میکنیم یکی از روشهای بسیارمهم تبدیل کردن به نقشه است فرض کنید میخواهید یک قانون را تبدیل به نقشه کنیم- صقحه هادی را در طول به هم وصل میکنیم بهاندازه کافی کع بعد مشخص میشود تقسیم میکینم وخط کشی میکنیم مثلا ده قسمت میشود از بالا قسمت اول را میتوانید نام گذاری کنید مثلا اجزا وعوامل قانون ویا اسم گذاری میکنید مثلا اردبیل ویک عکس جالب از اردبیل درکنار ان میجسبانید- اجزا قانون دقیق ودرشت مینویسید درنوع نگارش بیاد بخوبی ان تصویر را رسم کنید وبخوبی باید از روی تصویر مطالب را بطور کامل بیان کنید بعد فلش درشت میزنید به سمت قسمت دوم باز نام گذاری میکنید واین بار خصوصیات کمی .کیفی انها را مشخص میکنید باز مانند بالا عمل میکنید- باز فلش میزنید ارتباط طولی وعرضی انها را مشخص میکنید وتا فورمول کامل شود وسپس یک مسئله را به همین طریق بالاحل میکنید ومیتوناید روی یک پوستر بزرگ انرا تقسیم کنید وهمین عمل را انجام دهید بایدعکس ایجاد انگیزه کند- ویا میالب را درجدول هائی قرار دهید- یا روی دیوار ان عکس را بجسبانید ویا توسط اشیادی که روی دیوار قرار میگیرنند انرا مجسم کنید این روش در تجربه نشان داده است بسیار کارائی دارد ومیتوانید ان نقشه را بسیار کوچک کرده که قابل حمل ونقل باشد بعد ازنکه مطلب را بخوبی یاد گرفته اید باخود همراه داشته باشید- استفاده از رنگ امیزی های براق بسیار موثر است- بعضی ها معتقد هستند روشی که اساتید درس میدهند اگر یاداشت کنید وازانها هم بهره ببرید وبعد میتوانید یک بازی درست کنید که یکی ازان نقشه را انتخاب کنید وبا دوستان خودتان مسابقه بدهید- بیاد دقت کنید که این نقشه ها مغز شما را گیچ وطوفانی نکند ویر راست باشد وبا فضای مناسب ودرشتی مناسب وتعداد اقلام مناسب باشد- درست مانند ان است که کتاب یک داستان را گفته وشما انر بشکلی مجسم ساخته اید تمام کارهادی که در این مورد انجام میدهید بیاد به یاد گیری وحفظ شما کمک کند- فرض کنید شما میخواهید تلفظ یک لغت را بنویسید یعنی فونتیک( طرز تلفظ را مشخص میکند) شما تلفظ هر حرف را دریک قسمت در قسمت دوت حرف ها راباهم مینویسید تا لغت کامل شود- بعضی برای حفظ کردن لغات برای هر لغتی یک دنباله که برای انها جالب است اضافه میکنند وبا ان دنباله ان لغت را یاهرچیز دیگر را حفظ میکنند میتوانید قبل از خواندن یک مطلب برای هر قلم مثلا نیرو یک شکلی را درنظر بگیرید ویا مثلا برای" اسم " یک نمادی را درنظر بگیرید ودر زمانی که کتاب را میخوانید بان نماد انرا بیان کنید ودر کارهایتان نظافت وتمیزی وظرافت بسیار اهمیت دارد- برنامه مشخص ومعین همیشه داشته باشید وبدانید یادکیری یک قانون یا هرچیز دیگر زیادمهم نیست بلکه تمرین وکارهائی که در رابطه باان میشود انجام داد ویا بایا انجام داد را بایا تمرین کنید وتمرینات باید بقدری باشد که به شما اعتماد کافی بدهد وگرنه باید براین برنامه ریزی کنید زمانی که خسته شدید ویا حافظه شما به خوبی کار نمیکند بدنبال حوادث مهم سال گذشته بروید ویا مطالب اول کتاب را به یادبیاورید ویا مثلا فیلمی که چند ماه قبل دیدید را به خاطر بیاورید- با سرعت بسیار کم کار کنید وپس از مدتی اطاق را تاریک نید مدتی چشمانتان را ببینید واستراحت کنید- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه تجزیه وتحلیل شخصیت ساواکی- به خوبی میتوان اثبات کرد که ساواکی معجون جهالت دورانهای تاریخی بشر بوده است وتمام صفاتی که درقران مجید برا ی انسان بیشعور امده است بر او بار میشود- بقول استادانگلیسی شخصیت وایمان افراد بر پایه کتابهائی است که انها را درمنزل خود دارد وحاضر به تغیر انها نیست رفتار ظاهری به هیج وجه ملاک کننده تام وتمام ایمان وشخصیت انسان نیست جه در شرایطی انرا تغیر میدهد چنانچه ساواکی به احکامی که بثول خارجیان مستثنیشده است ایراد دارد ومداوم میگفت مردم دلیل اش را ازما میخواهند میبایست کتاب اش را مینوشت وانرا دروزنامه ها ورسانهای صوتی وتصویری معرفی میکرد وبه خوبی مشخص بود که بردگان شاه بودند ولی هیچگاه کتابی از ایشان را معرفی نکردند واگر به قران ایمان نداشتند قانون اساسی را تغیر لازم نداند- وحداقل میبایست مانند حزب اموی عمل میکردند سپس در انتخابات شرکت میکردند و چنانچه حزب انها رای میاورد انگاه بر اساس رای خودشان عمل میکردند-   افراد ساواکی شیراز ÷س از امدن جوان ومعاونش بسیار ناراحت شده بودند وجرئت کوچکترین سئوالی از ان دو را نداشتند در ارتش میگویند چرا وجود ندارد دلیل اش این است که افرادی که تخصص ندارند سئوال نکنند زیر ا بایدهمه چیز محرمانه باقی بماند ویک اصل مهم در ارتش اصل غافل گیری است نباید اسرار نظامی فاش شود ولی قبل ازانکه طرح کامل شود متخصصین ازادی بحث میدهند درانگلستان شایع است که درواحدها یک اطاق ی است که دران صندوقی است هرکس هر سئوالی دارد دران نامه ای میگذارد وچناچه تشخیص داد شود که بایدپاسخ بدهند – پاسخ اش را میدهند در ارتش سابق ایران هم سئوال را گوش میکردند ولی جوابی نمیدادند یا جواب را بلد نبودند ویا جرئت نمیکردند ویا صلاح نبود پاسخ دهند ولی بسیار مواقع هم سعی میکردند ذهن فرد را گمراه کنند واورا بکوبند که مسئله بخوبی روشن بود ولی درساواک حتی به کارشناسانشان هم اجازه سئوال کردن را نمیدادند وبه همین علت درخارج به ان سازمان جهنمی میگفتند وبدتر از سامانهای کمونیستی زیرا انها به افرادخودشان دلیلاش را میگفتند روزی یکی از ساواکی که مداوم از اقایان علما در روضه خوانی دلیل احکام مستثنی شده میپرسید درجلسه با سر گروه من همبود دیداری رخ داد سر گروه من از ایشان پرسید این چه بساطی راه انداختید وایشان اضافه کرد که ساواک من را مجرم درجه اول شناخته وفلانی را مجرم درجه دو ولی من اعتراف میکنم که ایشان به مراتب از من قوی تر است ساواکی گفت که ابدا انها بر اساس علم وتجربه بیان میکنند وایشان گفت ما هم همین را میگوئیم که خداوند اگاه درجه اول ومابقیه اگاه درجه دوم هستند ایشان کمی نارحت شد وایشان را بکناری کشید ورفت وبعدایشان گفت مقصر اصلی این رئیس جدیداست-


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه تجزیه وتحلیل شخصیت ساواکی- به خوبی میتوان اثبات کرد که ساواکی معجون جهالت دورانهای تاریخی بشر بوده است وتمام صفاتی که درقران مجید برا ی انسان بیشعور امده است بر او بار میشود- بقول استادانگلیسی شخصیت وایمان افراد بر پایه کتابهائی است که انها را درمنزل خود دارد وحاضر به تغیر انها نیست رفتار ظاهری به هیج وجه ملاک کننده تام وتمام ایمان وشخصیت انسان نیست جه در شرایطی انرا تغیر میدهد چنانچه ساواکی به احکامی که بثول خارجیان مستثنیشده است ایراد دارد ومداوم میگفت مردم دلیل اش را ازما میخواهند میبایست کتاب اش را مینوشت وانرا دروزنامه ها ورسانهای صوتی وتصویری معرفی میکرد وبه خوبی مشخص بود که بردگان شاه بودند ولی هیچگاه کتابی از ایشان را معرفی نکردند واگر به قران ایمان نداشتند قانون اساسی را تغیر لازم نداند- وحداقل میبایست مانند حزب اموی عمل میکردند سپس در انتخابات شرکت میکردند و چنانچه حزب انها رای میاورد انگاه بر اساس رای خودشان عمل میکردند-   افراد ساواکی شیراز ÷س از امدن جوان ومعاونش بسیار ناراحت شده بودند وجرئت کوچکترین سئوالی از ان دو را نداشتند در ارتش میگویند چرا وجود ندارد دلیل اش این است که افرادی که تخصص ندارند سئوال نکنند زیر ا بایدهمه چیز محرمانه باقی بماند ویک اصل مهم در ارتش اصل غافل گیری است نباید اسرار نظامی فاش شود ولی قبل ازانکه طرح کامل شود متخصصین ازادی بحث میدهند درانگلستان شایع است که درواحدها یک اطاق ی است که دران صندوقی است هرکس هر سئوالی دارد دران نامه ای میگذارد وچناچه تشخیص داد شود که بایدپاسخ بدهند – پاسخ اش را میدهند در ارتش سابق ایران هم سئوال را گوش میکردند ولی جوابی نمیدادند یا جواب را بلد نبودند ویا جرئت نمیکردند ویا صلاح نبود پاسخ دهند ولی بسیار مواقع هم سعی میکردند ذهن فرد را گمراه کنند واورا بکوبند که مسئله بخوبی روشن بود ولی درساواک حتی به کارشناسانشان هم اجازه سئوال کردن را نمیدادند وبه همین علت درخارج به ان سازمان جهنمی میگفتند وبدتر از سامانهای کمونیستی زیرا انها به افرادخودشان دلیلاش را میگفتند روزی یکی از ساواکی که مداوم از اقایان علما در روضه خوانی دلیل احکام مستثنی شده میپرسید درجلسه با سر گروه من همبود دیداری رخ داد سر گروه من از ایشان پرسید این چه بساطی راه انداختید وایشان اضافه کرد که ساواک من را مجرم درجه اول شناخته وفلانی را مجرم درجه دو ولی من اعتراف میکنم که ایشان به مراتب از من قوی تر است ساواکی گفت که ابدا انها بر اساس علم وتجربه بیان میکنند وایشان گفت ما هم همین را میگوئیم که خداوند اگاه درجه اول ومابقیه اگاه درجه دوم هستند ایشان کمی نارحت شد وایشان را بکناری کشید ورفت وبعدایشان گفت مقصر اصلی این رئیس جدیداست-


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم- مقاله از اقای": اینگی راسخ :"حقوق دان بین  المللی ویکی از معترضین مبارک که در میدان تحریر( ازادی) حضور مداوم داشته است بنام-": شهادت میدان تحریر": اقای ":جرالد اونیل:" زمانی گفته بود:" نصیحت من این است زمانیکه ما قرن جدید را اغاز میکنیم که مار به سال 2081 خواهد رساند اولا میبایست به هرقیمت از ازادی عقیده باید پاسداری کرد- بایدبه هوش بود که دیکتاتورها همیشه تاکتیک خودرابر اساس تمایلات طبیعی انسانها درجهت سرزنش کردن دیگران وسیاست را امری ساده واسان میدانند وهرگز خود را سرباز ازادی ندان مگر انکه تو احترام بگذاری مدافع حقوق مردمی باشی که تو مایل نباشی که  جزومردم ازاد وبا وبا حق ازادی بیان باشند- اقای اینگی راسخ- تعداد زیادی حقایق موجود است. که جامعه وبالاتر از همه رژیم میبایست که میبایست انرا قبول میکرد وانرا میپذیرفت تا انکه سعی بکند  که طبیعت و هدف قیام 25 ژانویه را زیر سئوال ببرد- نخست انکه ریشه های فقر درحال گسترش وعمق پیدا کردن از سالهای بسیار دور در مصر است  وشاهد برهرچه بیشتر گسترش یافتن شکا ف بین فقرا واغینا است ومحو شدن اکثر طبقه متوسط هم است- حقیقت این است که که حکومت که بسیار روشن است که تصور هم نمیکرد که روزی جریان درحال به سمت یک قیام در حال پیش رفتن  باشد( بیشماری ازما هم همینطور بودند) که فقط انراعلامت چرائی جدا شدن حکومت از مردم بود تلقی میشد- انها بر مصدر حکومت خواهند بود واحتمالا ارزیابی میکردند واقعیتهارا که علت ان بعلت زمینه چند بازرگان حزب دمکرات ملی که ثروت انها مداوم درحال رشد است میباشد ودر چشمان انها مانند چشمان بانک چهانی اقتصاد مصر درحال رشدی است که بقول فرانسویانمانند باز شدن یک گل سرخ است-ثانیا- قطع نظر ازبی احترامی به احساسات که باعث هدایت مردم به وقوع وظهور درگیری ها وشورش همه گیر 25 ژ انویه شد ویا  کسی در پشت قضایا بود – هیچ فرد مصری نمیخواست که دراین خشم انقلابی بر علیه فساد وبی عدالتی وسرانجام خواست مطلق ازادی بیان را طلب کند- عدم امنیت در خیابانها – کمبود اغلب مایحتاج مورد نیاز مردم با قیمت مناسب وسیستم ضعیف اموزشی وکمبود زیر ساختار های حیاتی در بعضی جاهای مصر وتولید شدن پرچم مصر درچین اینها تنها نمونه هائی هستند که این خشم رادارای معنای عمیقی میکند- این به این معنا است بدون توجه که ایا کانال الجریزه- اسرائیل – حماس ویا جمهوری بانانا پشت قضایای قیام 25 ژانویه بودند درهرحا ل ما از این دستهای پنهان تشکر میکنیم که باعث جریانی درمصر شدن که امور را بسمت بیداری مردم ورژیم گردید- ثالثا هرکس میدان تحریر را دیدار کرده است از اغاز تظاهرات منجمله خبرنگاران تائید خواهد کرد که از همه قشر به سمت ان گام زدند ودران شرکت کردند خانواده ها با بچه هایشان روشنفکران- هنرمندان – دکترها- قضات – وکلا- سیاستمداران- استاید الازهر واحزاب اقلیت مخالف وغیر قانونی این امر واقعیت دارد که احزاب مخالف همیشه نقش اقلیت را بازی میکردند یا نمایندگانی که همیشه چشم بر ریاست جمهوری داشته اند میدان تحریر یک فرش قرمزی شدکه که میبایست اول به سمت حضار میبایست بروند وسپس به سمت قدرت برونند واین موقعیت را ازدست نمیدادند که گام زدن برروی این فرش که بتوانند به محبوبیت برسند کم وبیش عکسالعمل بسیاری از معترضین برای این کوشش کردن ها اساسا باری بدست اوردن ازادی برای مصری هابود از ان سیم خارهائی که در ذهن انان واروزی انها سازماندهی شده بود- واین شرکت کنندگان دراثر تحریکات حزبی نبودند گرچه امکان داشت از افرادی که در میدان تحریر تحص کرده بودند طرفدار اقای برادعی ویا چه گوارا ویا هرچه انها بودند- این امر قانونی نبود ومشروع هم نبود وبر حق هم نیست این امر دلیل ناب این برای بوجود اوردن این قیام هم نبود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم- مقاله از اقای": اینگی راسخ :"حقوق دان بین  المللی ویکی از معترضین مبارک که در میدان تحریر( ازادی) حضور مداوم داشته است بنام-": شهادت میدان تحریر": اقای ":جرالد اونیل:" زمانی گفته بود:" نصیحت من این است زمانیکه ما قرن جدید را اغاز میکنیم که مار به سال 2081 خواهد رساند اولا میبایست به هرقیمت از ازادی عقیده باید پاسداری کرد- بایدبه هوش بود که دیکتاتورها همیشه تاکتیک خودرابر اساس تمایلات طبیعی انسانها درجهت سرزنش کردن دیگران وسیاست را امری ساده واسان میدانند وهرگز خود را سرباز ازادی ندان مگر انکه تو احترام بگذاری مدافع حقوق مردمی باشی که تو مایل نباشی که  جزومردم ازاد وبا وبا حق ازادی بیان باشند- اقای اینگی راسخ- تعداد زیادی حقایق موجود است. که جامعه وبالاتر از همه رژیم میبایست که میبایست انرا قبول میکرد وانرا میپذیرفت تا انکه سعی بکند  که طبیعت و هدف قیام 25 ژانویه را زیر سئوال ببرد- نخست انکه ریشه های فقر درحال گسترش وعمق پیدا کردن از سالهای بسیار دور در مصر است  وشاهد برهرچه بیشتر گسترش یافتن شکا ف بین فقرا واغینا است ومحو شدن اکثر طبقه متوسط هم است- حقیقت این است که که حکومت که بسیار روشن است که تصور هم نمیکرد که روزی جریان درحال به سمت یک قیام در حال پیش رفتن  باشد( بیشماری ازما هم همینطور بودند) که فقط انراعلامت چرائی جدا شدن حکومت از مردم بود تلقی میشد- انها بر مصدر حکومت خواهند بود واحتمالا ارزیابی میکردند واقعیتهارا که علت ان بعلت زمینه چند بازرگان حزب دمکرات ملی که ثروت انها مداوم درحال رشد است میباشد ودر چشمان انها مانند چشمان بانک چهانی اقتصاد مصر درحال رشدی است که بقول فرانسویانمانند باز شدن یک گل سرخ است-ثانیا- قطع نظر ازبی احترامی به احساسات که باعث هدایت مردم به وقوع وظهور درگیری ها وشورش همه گیر 25 ژ انویه شد ویا  کسی در پشت قضایا بود – هیچ فرد مصری نمیخواست که دراین خشم انقلابی بر علیه فساد وبی عدالتی وسرانجام خواست مطلق ازادی بیان را طلب کند- عدم امنیت در خیابانها – کمبود اغلب مایحتاج مورد نیاز مردم با قیمت مناسب وسیستم ضعیف اموزشی وکمبود زیر ساختار های حیاتی در بعضی جاهای مصر وتولید شدن پرچم مصر درچین اینها تنها نمونه هائی هستند که این خشم رادارای معنای عمیقی میکند- این به این معنا است بدون توجه که ایا کانال الجریزه- اسرائیل – حماس ویا جمهوری بانانا پشت قضایای قیام 25 ژانویه بودند درهرحا ل ما از این دستهای پنهان تشکر میکنیم که باعث جریانی درمصر شدن که امور را بسمت بیداری مردم ورژیم گردید- ثالثا هرکس میدان تحریر را دیدار کرده است از اغاز تظاهرات منجمله خبرنگاران تائید خواهد کرد که از همه قشر به سمت ان گام زدند ودران شرکت کردند خانواده ها با بچه هایشان روشنفکران- هنرمندان – دکترها- قضات – وکلا- سیاستمداران- استاید الازهر واحزاب اقلیت مخالف وغیر قانونی این امر واقعیت دارد که احزاب مخالف همیشه نقش اقلیت را بازی میکردند یا نمایندگانی که همیشه چشم بر ریاست جمهوری داشته اند میدان تحریر یک فرش قرمزی شدکه که میبایست اول به سمت حضار میبایست بروند وسپس به سمت قدرت برونند واین موقعیت را ازدست نمیدادند که گام زدن برروی این فرش که بتوانند به محبوبیت برسند کم وبیش عکسالعمل بسیاری از معترضین برای این کوشش کردن ها اساسا باری بدست اوردن ازادی برای مصری هابود از ان سیم خارهائی که در ذهن انان واروزی انها سازماندهی شده بود- واین شرکت کنندگان دراثر تحریکات حزبی نبودند گرچه امکان داشت از افرادی که در میدان تحریر تحص کرده بودند طرفدار اقای برادعی ویا چه گوارا ویا هرچه انها بودند- این امر قانونی نبود ومشروع هم نبود وبر حق هم نیست این امر دلیل ناب این برای بوجود اوردن این قیام هم نبود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم- مقاله از اقای": اینگی راسخ :"حقوق دان بین  المللی ویکی از معترضین مبارک که در میدان تحریر( ازادی) حضور مداوم داشته است بنام-": شهادت میدان تحریر": اقای ":جرالد اونیل:" زمانی گفته بود:" نصیحت من این است زمانیکه ما قرن جدید را اغاز میکنیم که مار به سال 2081 خواهد رساند اولا میبایست به هرقیمت از ازادی عقیده باید پاسداری کرد- بایدبه هوش بود که دیکتاتورها همیشه تاکتیک خودرابر اساس تمایلات طبیعی انسانها درجهت سرزنش کردن دیگران وسیاست را امری ساده واسان میدانند وهرگز خود را سرباز ازادی ندان مگر انکه تو احترام بگذاری مدافع حقوق مردمی باشی که تو مایل نباشی که  جزومردم ازاد وبا وبا حق ازادی بیان باشند- اقای اینگی راسخ- تعداد زیادی حقایق موجود است. که جامعه وبالاتر از همه رژیم میبایست که میبایست انرا قبول میکرد وانرا میپذیرفت تا انکه سعی بکند  که طبیعت و هدف قیام 25 ژانویه را زیر سئوال ببرد- نخست انکه ریشه های فقر درحال گسترش وعمق پیدا کردن از سالهای بسیار دور در مصر است  وشاهد برهرچه بیشتر گسترش یافتن شکا ف بین فقرا واغینا است ومحو شدن اکثر طبقه متوسط هم است- حقیقت این است که که حکومت که بسیار روشن است که تصور هم نمیکرد که روزی جریان درحال به سمت یک قیام در حال پیش رفتن  باشد( بیشماری ازما هم همینطور بودند) که فقط انراعلامت چرائی جدا شدن حکومت از مردم بود تلقی میشد- انها بر مصدر حکومت خواهند بود واحتمالا ارزیابی میکردند واقعیتهارا که علت ان بعلت زمینه چند بازرگان حزب دمکرات ملی که ثروت انها مداوم درحال رشد است میباشد ودر چشمان انها مانند چشمان بانک چهانی اقتصاد مصر درحال رشدی است که بقول فرانسویانمانند باز شدن یک گل سرخ است-ثانیا- قطع نظر ازبی احترامی به احساسات که باعث هدایت مردم به وقوع وظهور درگیری ها وشورش همه گیر 25 ژ انویه شد ویا  کسی در پشت قضایا بود – هیچ فرد مصری نمیخواست که دراین خشم انقلابی بر علیه فساد وبی عدالتی وسرانجام خواست مطلق ازادی بیان را طلب کند- عدم امنیت در خیابانها – کمبود اغلب مایحتاج مورد نیاز مردم با قیمت مناسب وسیستم ضعیف اموزشی وکمبود زیر ساختار های حیاتی در بعضی جاهای مصر وتولید شدن پرچم مصر درچین اینها تنها نمونه هائی هستند که این خشم رادارای معنای عمیقی میکند- این به این معنا است بدون توجه که ایا کانال الجریزه- اسرائیل – حماس ویا جمهوری بانانا پشت قضایای قیام 25 ژانویه بودند درهرحا ل ما از این دستهای پنهان تشکر میکنیم که باعث جریانی درمصر شدن که امور را بسمت بیداری مردم ورژیم گردید- ثالثا هرکس میدان تحریر را دیدار کرده است از اغاز تظاهرات منجمله خبرنگاران تائید خواهد کرد که از همه قشر به سمت ان گام زدند ودران شرکت کردند خانواده ها با بچه هایشان روشنفکران- هنرمندان – دکترها- قضات – وکلا- سیاستمداران- استاید الازهر واحزاب اقلیت مخالف وغیر قانونی این امر واقعیت دارد که احزاب مخالف همیشه نقش اقلیت را بازی میکردند یا نمایندگانی که همیشه چشم بر ریاست جمهوری داشته اند میدان تحریر یک فرش قرمزی شدکه که میبایست اول به سمت حضار میبایست بروند وسپس به سمت قدرت برونند واین موقعیت را ازدست نمیدادند که گام زدن برروی این فرش که بتوانند به محبوبیت برسند کم وبیش عکسالعمل بسیاری از معترضین برای این کوشش کردن ها اساسا باری بدست اوردن ازادی برای مصری هابود از ان سیم خارهائی که در ذهن انان واروزی انها سازماندهی شده بود- واین شرکت کنندگان دراثر تحریکات حزبی نبودند گرچه امکان داشت از افرادی که در میدان تحریر تحص کرده بودند طرفدار اقای برادعی ویا چه گوارا ویا هرچه انها بودند- این امر قانونی نبود ومشروع هم نبود وبر حق هم نیست این امر دلیل ناب این برای بوجود اوردن این قیام هم نبود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه تجزیه وتحلیل شخصیت ساواکی- به خوبی میتوان اثبات کرد که ساواکی معجون جهالت دورانهای تاریخی بشر بوده است وتمام صفاتی که درقران مجید برا ی انسان بیشعور امده است بر او بار میشود- بقول استادانگلیسی شخصیت وایمان افراد بر پایه کتابهائی است که انها را درمنزل خود دارد وحاضر به تغیر انها نیست رفتار ظاهری به هیج وجه ملاک کننده تام وتمام ایمان وشخصیت انسان نیست جه در شرایطی انرا تغیر میدهد چنانچه ساواکی به احکامی که بثول خارجیان مستثنیشده است ایراد دارد ومداوم میگفت مردم دلیل اش را ازما میخواهند میبایست کتاب اش را مینوشت وانرا دروزنامه ها ورسانهای صوتی وتصویری معرفی میکرد وبه خوبی مشخص بود که بردگان شاه بودند ولی هیچگاه کتابی از ایشان را معرفی نکردند واگر به قران ایمان نداشتند قانون اساسی را تغیر لازم نداند- وحداقل میبایست مانند حزب اموی عمل میکردند سپس در انتخابات شرکت میکردند و چنانچه حزب انها رای میاورد انگاه بر اساس رای خودشان عمل میکردند-   افراد ساواکی شیراز ÷س از امدن جوان ومعاونش بسیار ناراحت شده بودند وجرئت کوچکترین سئوالی از ان دو را نداشتند در ارتش میگویند چرا وجود ندارد دلیل اش این است که افرادی که تخصص ندارند سئوال نکنند زیر ا بایدهمه چیز محرمانه باقی بماند ویک اصل مهم در ارتش اصل غافل گیری است نباید اسرار نظامی فاش شود ولی قبل ازانکه طرح کامل شود متخصصین ازادی بحث میدهند درانگلستان شایع است که درواحدها یک اطاق ی است که دران صندوقی است هرکس هر سئوالی دارد دران نامه ای میگذارد وچناچه تشخیص داد شود که بایدپاسخ بدهند – پاسخ اش را میدهند در ارتش سابق ایران هم سئوال را گوش میکردند ولی جوابی نمیدادند یا جواب را بلد نبودند ویا جرئت نمیکردند ویا صلاح نبود پاسخ دهند ولی بسیار مواقع هم سعی میکردند ذهن فرد را گمراه کنند واورا بکوبند که مسئله بخوبی روشن بود ولی درساواک حتی به کارشناسانشان هم اجازه سئوال کردن را نمیدادند وبه همین علت درخارج به ان سازمان جهنمی میگفتند وبدتر از سامانهای کمونیستی زیرا انها به افرادخودشان دلیلاش را میگفتند روزی یکی از ساواکی که مداوم از اقایان علما در روضه خوانی دلیل احکام مستثنی شده میپرسید درجلسه با سر گروه من همبود دیداری رخ داد سر گروه من از ایشان پرسید این چه بساطی راه انداختید وایشان اضافه کرد که ساواک من را مجرم درجه اول شناخته وفلانی را مجرم درجه دو ولی من اعتراف میکنم که ایشان به مراتب از من قوی تر است ساواکی گفت که ابدا انها بر اساس علم وتجربه بیان میکنند وایشان گفت ما هم همین را میگوئیم که خداوند اگاه درجه اول ومابقیه اگاه درجه دوم هستند ایشان کمی نارحت شد وایشان را بکناری کشید ورفت وبعدایشان گفت مقصر اصلی این رئیس جدیداست-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99