سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

 بسم الله الرحمن الرحیم -نظریات شخصی است- رز تولد پدر ایمان وقلب مکه واسلام وانسانیت خداوندمنان از ازل قسم خورد که علی علیه السلام برحق است وهمچنان پایدار است وشیطان هم قسم حداقل شک رابرای خواهد پراکند- خانهای که مسجودفرشتگان وزیارتگاه انبیا علیم اسلام اجمعین است بلای وسلمان وصیهیب ودیگران بدو ترس و واهمه وارد میشوند وسائل دست خالی نمیرود وسرنوشت این جهان از انخانه سرچشمه میگیرد وسر منشا تاریخ وسنن فرهنگ الهی است- وبدون رای ایشان صلواته الله علیه والیه والسلم اسلام ناب شناخته نمیشود- وموفقیت را معنا وتفسیر کرد وبه عمل دراورد- شخصیت جهانی ومورد تمجید جهانیان استبعلت شجاعت علم ایمان صداقت- عدم انعطاف بادشمنان اسلام وفاداری همه جانباز حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم بایک چشم نگریستن به مسلمان – باترحم وسخاوت بنگاه کردن به دشمنان اسیر شده رهبریت عرف وصوفیان در اسلام دیدی جامع به احکام وسنت های الهی  مخزن محبوبیت وتمجید علما وهعقالی جهان بعلت تسلط منحصر- بفرد در زمان خود درشرح مشکلات قرانی و وفقه و ارا واندیشه تفکرات اسلامی است تنها شخصیتی در زمان خود است که امتداد خط پیامبر اکرم صوالته الله علیه واله والسلم که ان حضرت درقاب وسعتر به جهانیان معرفی کرد- وتنها روش حکومت داری درچهار چوب ولایت رسئل لکرم صلواته الله علیهواله والسلم که تا امروز یگانه است چه درقول وچه درعمل نشان داد-که افتخاری عظیم برای ایشان است- هم امر ولایت وخلافت وهم امر امامت بخوبی تبین کرد وبخوبی مدلل میکند که جانشین حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم جز علی کسی دیگر نمیتواند باشد علی علیه السلام درقران ودراحادیث ودارای اصحاب وبزرگان دین اسلام بخوبی ان شخصیت شکفت انگیز وکاریزمائی که افسانه مینمایاند که میبایست درنماز برای انکه وجه اشتراک وجه دوام را مشخص کند وهم چنین درکت های که ایشان مولف ان است عظمت اش بخوبی مشخص است که دوستان به انها مراجعه کنند- روز اش برهمه مبارک باد انشا الله

 


ارسال شده در توسط علی

 

  بسم الله الرحمن الرحیم -نظریات شخصی است- رز تولد پدر ایمان وقلب مکه واسلام وانسانیت خداوندمنان از ازل قسم خورد که علی علیه السلام برحق است وهمچنان پایدار است وشیطان هم قسم حداقل شک رابرای خواهد پراکند- خانهای که مسجودفرشتگان وزیارتگاه انبیا علیم اسلام اجمعین است بلای وسلمان وصیهیب ودیگران بدو ترس و واهمه وارد میشوند وسائل دست خالی نمیرود وسرنوشت این جهان از انخانه سرچشمه میگیرد وسر منشا تاریخ وسنن فرهنگ الهی است- وبدون رای ایشان صلواته الله علیه والیه والسلم اسلام ناب شناخته نمیشود- وموفقیت را معنا وتفسیر کرد وبه عمل دراورد- شخصیت جهانی ومورد تمجید جهانیان استبعلت شجاعت علم ایمان صداقت- عدم انعطاف بادشمنان اسلام وفاداری همه جانباز حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم بایک چشم نگریستن به مسلمان – باترحم وسخاوت بنگاه کردن به دشمنان اسیر شده رهبریت عرف وصوفیان در اسلام دیدی جامع به احکام وسنت های الهی  مخزن محبوبیت وتمجید علما وهعقالی جهان بعلت تسلط منحصر- بفرد در زمان خود درشرح مشکلات قرانی و وفقه و ارا واندیشه تفکرات اسلامی است تنها شخصیتی در زمان خود است که امتداد خط پیامبر اکرم صوالته الله علیه واله والسلم که ان حضرت درقاب وسعتر به جهانیان معرفی کرد- وتنها روش حکومت داری درچهار چوب ولایت رسئل لکرم صلواته الله علیهواله والسلم که تا امروز یگانه است چه درقول وچه درعمل نشان داد-که افتخاری عظیم برای ایشان است- هم امر ولایت وخلافت وهم امر امامت بخوبی تبین کرد وبخوبی مدلل میکند که جانشین حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم جز علی کسی دیگر نمیتواند باشد علی علیه السلام درقران ودراحادیث ودارای اصحاب وبزرگان دین اسلام بخوبی ان شخصیت شکفت انگیز وکاریزمائی که افسانه مینمایاند که میبایست درنماز برای انکه وجه اشتراک وجه دوام را مشخص کند وهم چنین درکت های که ایشان مولف ان است عظمت اش بخوبی مشخص است که دوستان به انها مراجعه کنند- روز اش برهمه مبارک باد انشا الله

ی که یک دشت گلستان از صفات الحنسی- برهمه مبارک باد-


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اخیراد اقایان بحثی از کدشناسی را مثل نقل ونبات بکار میبرنند وظاهرا میخواهند ضد فرهنگ وتمدن اسلامی ساده لوحان را شکارکنند مثلا دیروز درخباربود مردم اسپاینا برای رفع کورنا طبق یک سنت قرون وسطی به کلیسا رفتند ومجسمه حضرت مریم سلام الله علیها وحضرت مسیح علیه السلام بوسیدند- ویا دربخش تمدن شناسی تصور میکنم باز اسپانیا بود که حضرت مسیح علیه السلام را درکودکی بسیار نوزادچاق وبسیارزیبا کشیدند وحضرت مریم سلام الله علیهاتاحدی برهنه با ران چاق وپستان ها بیرون زده برهنه شیدند که تاثیر ارامش وزیبائی بگذارد- انسان یک روح دارد درحالیکه این روح یکپارجه است یکزجنس است- ولی میتواندهر به نوع کار را انجام دهد درک اش قابل تصور نیست ولی درجسم سلو ل های بنیادین معلوم نیست چطور تبدیل به سلول مغز وعصب وقلب وغیره میشوند ولی مشخص شده است که یک سلول عصبی شد سلول بغل دست راهم عصبی میکند ولی مدیریت میشود یک جا تمام میشود—درعلم وعلم اموزی راه نجات این است که فرد درهرقدم مشکلات درکی خوداش را حل کند کاملا بفهمد بعدقدم اولرا بردارد حضرت استاد مرحوم شهید معزز دکتر ایت اللهجناب اقای مرتضی مطهری علیه السلام فرمودند عرب درکشور عر بستان در زمان جاهلیت وقتیکه از رودخانه میخواست رد شود میفرمودندسنگ یقین رابیار سنگی بوده است در رودخانه میدانداختند وچند بار لگد میزدند وروی ان مدتی می ایستادند بعدسنگ دیگری میدانداختند قران این یقین رابرای ایمان بکار بردمتاسفانه علم بخصوص درعلوم انسانی ودینی این چنین نیست واستعمار درموردعلوم انسانی وحتی دینی میخواهداین چنین نباشد درسرکلاس تاریخ قاجار برای یک موضوع سیاسی از تفسیر افراد حکومتی تا ضدان وجود داشت حتی رژیم افراد که طرفدارانها بودند ولی کمی اختلاف داشتند تحمل نمیکرد وجناب استادمعزز حضرت ایت الله همرحوم زبر جد رحمت الله علیه- میفرمودند لغات قرانی معنای زمان عصر جاهلیت مطرح است وان معنائی که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم   بخصوص درلغات قرانی بکار رفته است یک مثل بیاورم- قران استدلالها مواد اش درحد شناخت کامل انسان صدر اسلام است-مثلا انسان از خاک است انسان ازلجن است انسان از خاک ساخته شده بای ظروف سازی است خاک حرارت دیده است هیج جااز سلول صحبت نمیکند مثلا از غدد صحبت نمیکند- درسوره علق -علق درزبان عربی ان زمان به زالو گفته میشد ومیدانستند که زالو خون میخورد واستفاده میکردند- منی انسان می شناختند که چسبناک وبد بو است ومیدانستندزنان حائض میشوند یعنی خونازانهابیرون میرود دواصطلاح داشتند اب بسته یعنی ابی حرکت ندارد واب باز یاجاری ومیگفتند زنان یکخون بسته دارند ویک دفعه راه خون باز میشود وخارج میشود ومیگفتندزمانی که زنان ابستن میشود این کنی ان خون را میخورد- واین خون باز چسبناک بود بعدازمدتی بوی بدی داشت قران مجید فرمودنداینمعنی مثل زالو است ازطریق بندناف موادغذائی توسط حون به جنین میرسد- بعد علم اثبات کرد نطفه مرد تقریبا شبیه زالو است درخون خوردن مشترک هستند- ولی انهانطفه مرد را نمیدیدند- حال زمانی که فرد چه درماشین نویسی وچه کامپیوتر حرف الف را که میزنید یکسیری عملیلت میشود- بهاین الف میگویند- کد وبه ان عملیات میگویند پردازش – درتلفن عدددو را میگیرد یک پردازش دارد- حال درک هم همینطور است ولی پردازش ان قابل تجزیه وتحلیل نیست-دردرک کردن ماندند باز قران بطور کلی درک شناخت اش برای شما اندک است وز مقوله امر است که به شماعلم اندکی دادیم- حال درغرب درک روح غیر روان نمیتوانند درک کند استنباط هالص دارد ربطی به ماده وتن ندارد وانرا کنار گذاشتند امادرک روان تاحدی میتواند درک کند که مثلا شما گرسنه میشوید چه حالت روانی داردوبرهمین اساس کار میکند درحالیکه انبخش غیررروانمسلط است بر روان وبین ایندو تعامل است مثلا برای برطرف کردن وسواس غرب یک طریق خاص خود رادارد-تا حدی هم موثر است ولی عربی خدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امد وراجع وساوس شکایت کرد وحضرت صلواته اللهعلیه واله والسلم این کارشیطان است یک دعادادند اینمال روح غیر روان است تاثیراو است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقای کیلنتون اعتراف کرد که  با خانم مونیکا لوونیسکی- رابطه داشته است ایشان فرموده است بکسوری که بعداز پانزده راند دوباره پاندزده رانددیگر بازی کند مغز اش اف میکند- اصلا این خانم برای همین موضوع امده است ایشان یکحانم هفت خط است اولا درپنتاگون هم کار میکرده است طراح لباس است هنرپشه درتلویزیون است- وفوق لیسانس دراقتصااز دانشگاه لندن روانشناسی باز از دانشگاه لندن است اینترن پزشکی هم بوده است-خانم کلینون این بازی برای کلک زدن وحقه بازی برای خوداش میدانست- چرا چون اقای کلینتون مجبوربود درابطه ایران واسرائیل به نفع اسرائیل کار کند وبعضی مخالف بودند امروزه دارند یکی یکی کاندیدهای دمکرات راحذف میکنندکه فقط جوبایدن بماند—نکته بعد مداوم میگوینده عظمت سردار دلها حضرت شهیدمعزز اقای قاسم سلیمانی رحمت الله علیه با بمب جاده ای یادر حقیقت مین جا ده ای سربازن امریکائی کشته است این نوع مین بسیارپیشرفته بوده است که اصلا ایران نداشته است یاسخت روسیه است ویاساخت امریکا است .ب ماهوارهوکنتروللر منفجر میشود حتی باسروصدا زیاد منفجر میشو به محض ماشنی   نزدیک شود که صدایموتورتانک داشته باشد یاجیپ بهموقع منفجر میشده است فیلمی خودامریکائی درست کردند یک ماشیهای بسیاربزگ وبلند که بنظر میرسد بیسم های بزگ دارد ویک لوله توپ هم دارد درخیابان شهری درعراق می ایستد- سه نفر پیادهمیشوند که از یک مغازه کوچک سنادویچی بخورند یکی دم درب بود- جوانی چیزی بخرد ا صاحب مغازه گفت بروخورندوبروند تا اینها  ان ور خیابان یک تپه بود فردی داخل تپه تبدیل بهیک قهوه خانه کردهبود که سهوعده میداد وتخت برای خوابیدن داشت اینجوان رفت انجا بغل جاده یک گل متوسط با برگ های سبزبزرگ داشت من خیلی تعجب کردم دونفر پیاده شدن نفری کنار ماشینبود دعوا شروع شد که مثلا اینج جای خوابیدن نیست زودصحبانه بخورید ناگهان همان گل منفجرشد ان جوان امد بالای تپه این فرد امریکائی کنار مغازه بود-ان جوان رابگوله بست صاحبمغازه گفت چیکار کردی باعصباینت اینفرد رفیق من بود ایشان راهم بگوله بست رفت هرچه گشت کنتلورلرو پیدا نکرد رفتند اینها درست مثل المانها میخواهندبگویندما فرد را پیدا کردیم وت دیگران بترسند واین دوستان عرب انها پس از مدتی فمیدند اینها بی جهت میکشند لذا بهاینهاحمله کردند احتمالا حرب بعث عراق بهاین اینوع بمب دسترسی داشته است اینها جرئت نیمکردند اسم حزب بعث بیاورند زیرابعضی ازانها با امریکائی کار میکردند وبه انها کمک میکردند


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقای کیلنتون اعتراف کرد که  با خانم مونیکا لوونیسکی- رابطه داشته است ایشان فرموده است بکسوری که بعداز پانزده راند دوباره پاندزده رانددیگر بازی کند مغز اش اف میکند- اصلا این خانم برای همین موضوع امده است ایشان یکحانم هفت خط است اولا درپنتاگون هم کار میکرده است طراح لباس است هنرپشه درتلویزیون است- وفوق لیسانس دراقتصااز دانشگاه لندن روانشناسی باز از دانشگاه لندن است اینترن پزشکی هم بوده است-خانم کلینون این بازی برای کلک زدن وحقه بازی برای خوداش میدانست- چرا چون اقای کلینتون مجبوربود درابطه ایران واسرائیل به نفع اسرائیل کار کند وبعضی مخالف بودند امروزه دارند یکی یکی کاندیدهای دمکرات راحذف میکنندکه فقط جوبایدن بماند—نکته بعد مداوم میگوینده عظمت سردار دلها حضرت شهیدمعزز اقای قاسم سلیمانی رحمت الله علیه با بمب جاده ای یادر حقیقت مین جا ده ای سربازن امریکائی کشته است این نوع مین بسیارپیشرفته بوده است که اصلا ایران نداشته است یاسخت روسیه است ویاساخت امریکا است .ب ماهوارهوکنتروللر منفجر میشود حتی باسروصدا زیاد منفجر میشو به محض ماشنی   نزدیک شود که صدایموتورتانک داشته باشد یاجیپ بهموقع منفجر میشده است فیلمی خودامریکائی درست کردند یک ماشیهای بسیاربزگ وبلند که بنظر میرسد بیسم های بزگ دارد ویک لوله توپ هم دارد درخیابان شهری درعراق می ایستد- سه نفر پیادهمیشوند که از یک مغازه کوچک سنادویچی بخورند یکی دم درب بود- جوانی چیزی بخرد ا صاحب مغازه گفت بروخورندوبروند تا اینها  ان ور خیابان یک تپه بود فردی داخل تپه تبدیل بهیک قهوه خانه کردهبود که سهوعده میداد وتخت برای خوابیدن داشت اینجوان رفت انجا بغل جاده یک گل متوسط با برگ های سبزبزرگ داشت من خیلی تعجب کردم دونفر پیاده شدن نفری کنار ماشینبود دعوا شروع شد که مثلا اینج جای خوابیدن نیست زودصحبانه بخورید ناگهان همان گل منفجرشد ان جوان امد بالای تپه این فرد امریکائی کنار مغازه بود-ان جوان رابگوله بست صاحبمغازه گفت چیکار کردی باعصباینت اینفرد رفیق من بود ایشان راهم بگوله بست رفت هرچه گشت کنتلورلرو پیدا نکرد رفتند اینها درست مثل المانها میخواهندبگویندما فرد را پیدا کردیم وت دیگران بترسند واین دوستان عرب انها پس از مدتی فمیدند اینها بی جهت میکشند لذا بهاینهاحمله کردند احتمالا حرب بعث عراق بهاین اینوع بمب دسترسی داشته است اینها جرئت نیمکردند اسم حزب بعث بیاورند زیرابعضی ازانها با امریکائی کار میکردند وبه انها کمک میکردند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-چالش نئو لیبرالیسم- یا ازادی بازار-- لیبرا لیسیم زیربنای ان از فئو دالیسیم در اروپا شروع شد دلیل انم به این علت بود فئودال ها چون ثروت کلان داشتند زیادبفکر صنعت نبودند گرچه بعضی بخش ها از صنعت مانند بخش نظامی وساختمان وجاده غیره را مورد توجه قرارداده بودند وبعلت کمبود کار کشاورزی عد ه ای بفکر صنعت افتادند خود فئوادل ها دربخشی از صنعت را رواج کمی دادنداین صنعت کران کم کم کلا خودرا به فرانسه میبردند وچون ارزشمالی فرانسه جای دلار امروز بودودرصنعت هم بسیارجلوبود وفئودال ها بخصوص فئودال های اروپا مرکزی مایل نبودند صنعت سوداور مال مردم باشد باانها مبارزه میکردند این خردهبورژوازی کم کم در فرانسه پایگاه بدست اورد و انها برای پیشرفت خود فرهنگ لبیرالیسیم واخلاق لیرالیسم وسیاست لیبررالیسم بوجوداورند هیم جا است که اقای مارکس میگیود اقتصاد زیربنا است وفرهنگ واخلاق وسیاست روبنا است وانها تلاشزیادی کردند ودانشگاه های ایجاد کردند وصنعت را رونق دادند وصسود کم میگرفتندوحقوق  زیاد میدادند- اما این لیبرالیسم بعدا یک طرفه بنفع دولت شد- ودولت دیگیر دمکراسی راقبول نداشت وقواین خودراقبول داشت ونظریه مردم راقبول نمیکرد- لذا بعدا بعجای لیبرالیسیم نو لیبرایسم بوجودامد که لیبرالیسم دوطرفه باشد وکمون یست سخت مخالف لیبرالیسم شدند- اما چراهمه جا این لیبرالیسم پاسخگو نیست- بعنوان مثال چین کمونیست که بسیارایراد میگیرنند همه جا درچین قوانین لیبرالیسم بوجود ندارد- البته این مطالب مال چندین سال پیش است- درچین کمونیست فقط برای پانصد میلیون نفر زمین مناسب وجود دارد که درانجا لیبرالیسیم بخوبی جواب میدهد کهالان هم بصورت تا حدی لیبرایسم است ولی برای هشتصد میلیون چنین مکانی وجودندارد مثلا افرادی که دردشت معرف گبی زندگی میکردندکه امروز حتی برای یک وعده نهارهم امکان ندارد این افراد وچ دادند به چنگل ها ویا حشیه بعضیرد  مکانها ویاجاهائیکه زیاد از لحاظ اقتصادی ارزشمند نیستنددرنتجه بازار درانجا سرمایه گذاری نمیکنددوئلت مواد اولیه به انها میدهد وانها برای خودخانه وسازمان هایدیگر میسازنند وباز ارلحاظ کشاورزی فقط یک وعده غذا خودرا درمی اورند – دوم تصور میکردند که بازار روش متعادل را بکار میبرد انچه بنفع ملت است ولی درحقیقت اینطور نشد ومسئله عرضه وتقاضا به جلو امد که بازار همیشه عرضه کمتراز تقاضا بود ودنیجه قیمتها بالا بود ومداوم برای سوداوری به اتوماتیک کردن روی اوردند وبیکاری شروع شد گرچه سعی شد که کارهای جدیدی ابداع کنندولی رشد جمعیت بیش از نرخ کاربود ورقابت وحشتناک   اقتصادضعیف توسط اقتصاد قوی بلعیده شد- درکل باید لحاظ کرد – اما دراسلام فرهنگ واخلاق وسیاست ربطی به اقتصادندارد اینها مستقل هستند البته بین این چهارمولفه یک تعاملی وجود دارد –که سیستم پویا وزنده وکارامدرابوجود میاورد وهمگرای فوقالعاده زیادی دارنددر اسلام بجز اسلام سه مذهب ابراهیمی ازادی تبلیغ دارند ومابقیه کافر ذمی هستند که حق تبلیغ ندارند- حتی قوانین ایینی وحقوقی خاص هم یعنی مناسک ندارند- برای انکه کذب مطلق هستند- اما دولت اسلامی مسئول کل مردم وملت است وبایدبودجه لازم را کسب کنذ اگر ازطر یق بازار ازاد کسب شود اشکالی ندارد-ولی امکان پذیر نیست مجبلور میشودمقداری از تروت های طبیعی وکارخانجات خاص را دراختیار داشته باشد- وبخشی را میتواد به تعاونی به یک شهربدهد ومالیات نگیرد وانها بتواند برایان شهر    سودهمگانی ایجادکند- در رژیم منحوس پهلوی کارخنجات دولتی وحتی صنعت نفت مداوم به روز نشد .کشور کم کم با بحران ربروشد ومجبوربود همان کالارا از خارج تهیه کنند- مانند مخابرات زیمنس- حال ان کارخانجات بشدت عقب اتاده است ودلت سرمایه لازم راندارد باید به بخش خصوصی بدهند که از زیرساختی که دارد استفاده کندوانرابروز کند ومابقه خود بروز کند وازان سودبجوید

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-چالش نئو لیبرالیسم- یا ازادی بازار-- لیبرا لیسیم زیربنای ان از فئو دالیسیم در اروپا شروع شد دلیل انم به این علت بود فئودال ها چون ثروت کلان داشتند زیادبفکر صنعت نبودند گرچه بعضی بخش ها از صنعت مانند بخش نظامی وساختمان وجاده غیره را مورد توجه قرارداده بودند وبعلت کمبود کار کشاورزی عد ه ای بفکر صنعت افتادند خود فئوادل ها دربخشی از صنعت را رواج کمی دادنداین صنعت کران کم کم کلا خودرا به فرانسه میبردند وچون ارزشمالی فرانسه جای دلار امروز بودودرصنعت هم بسیارجلوبود وفئودال ها بخصوص فئودال های اروپا مرکزی مایل نبودند صنعت سوداور مال مردم باشد باانها مبارزه میکردند این خردهبورژوازی کم کم در فرانسه پایگاه بدست اورد و انها برای پیشرفت خود فرهنگ لبیرالیسیم واخلاق لیرالیسم وسیاست لیبررالیسم بوجوداورند هیم جا است که اقای مارکس میگیود اقتصاد زیربنا است وفرهنگ واخلاق وسیاست روبنا است وانها تلاشزیادی کردند ودانشگاه های ایجاد کردند وصنعت را رونق دادند وصسود کم میگرفتندوحقوق  زیاد میدادند- اما این لیبرالیسم بعدا یک طرفه بنفع دولت شد- ودولت دیگیر دمکراسی راقبول نداشت وقواین خودراقبول داشت ونظریه مردم راقبول نمیکرد- لذا بعدا بعجای لیبرالیسیم نو لیبرایسم بوجودامد که لیبرالیسم دوطرفه باشد وکمون یست سخت مخالف لیبرالیسم شدند- اما چراهمه جا این لیبرالیسم پاسخگو نیست- بعنوان مثال چین کمونیست که بسیارایراد میگیرنند همه جا درچین قوانین لیبرالیسم بوجود ندارد- البته این مطالب مال چندین سال پیش است- درچین کمونیست فقط برای پانصد میلیون نفر زمین مناسب وجود دارد که درانجا لیبرالیسیم بخوبی جواب میدهد کهالان هم بصورت تا حدی لیبرایسم است ولی برای هشتصد میلیون چنین مکانی وجودندارد مثلا افرادی که دردشت معرف گبی زندگی میکردندکه امروز حتی برای یک وعده نهارهم امکان ندارد این افراد وچ دادند به چنگل ها ویا حشیه بعضیرد  مکانها ویاجاهائیکه زیاد از لحاظ اقتصادی ارزشمند نیستنددرنتجه بازار درانجا سرمایه گذاری نمیکنددوئلت مواد اولیه به انها میدهد وانها برای خودخانه وسازمان هایدیگر میسازنند وباز ارلحاظ کشاورزی فقط یک وعده غذا خودرا درمی اورند – دوم تصور میکردند که بازار روش متعادل را بکار میبرد انچه بنفع ملت است ولی درحقیقت اینطور نشد ومسئله عرضه وتقاضا به جلو امد که بازار همیشه عرضه کمتراز تقاضا بود ودنیجه قیمتها بالا بود ومداوم برای سوداوری به اتوماتیک کردن روی اوردند وبیکاری شروع شد گرچه سعی شد که کارهای جدیدی ابداع کنندولی رشد جمعیت بیش از نرخ کاربود ورقابت وحشتناک   اقتصادضعیف توسط اقتصاد قوی بلعیده شد- درکل باید لحاظ کرد – اما دراسلام فرهنگ واخلاق وسیاست ربطی به اقتصادندارد اینها مستقل هستند البته بین این چهارمولفه یک تعاملی وجود دارد –که سیستم پویا وزنده وکارامدرابوجود میاورد وهمگرای فوقالعاده زیادی دارنددر اسلام بجز اسلام سه مذهب ابراهیمی ازادی تبلیغ دارند ومابقیه کافر ذمی هستند که حق تبلیغ ندارند- حتی قوانین ایینی وحقوقی خاص هم یعنی مناسک ندارند- برای انکه کذب مطلق هستند- اما دولت اسلامی مسئول کل مردم وملت است وبایدبودجه لازم را کسب کنذ اگر ازطر یق بازار ازاد کسب شود اشکالی ندارد-ولی امکان پذیر نیست مجبلور میشودمقداری از تروت های طبیعی وکارخانجات خاص را دراختیار داشته باشد- وبخشی را میتواد به تعاونی به یک شهربدهد ومالیات نگیرد وانها بتواند برایان شهر    سودهمگانی ایجادکند- در رژیم منحوس پهلوی کارخنجات دولتی وحتی صنعت نفت مداوم به روز نشد .کشور کم کم با بحران ربروشد ومجبوربود همان کالارا از خارج تهیه کنند- مانند مخابرات زیمنس- حال ان کارخانجات بشدت عقب اتاده است ودلت سرمایه لازم راندارد باید به بخش خصوصی بدهند که از زیرساختی که دارد استفاده کندوانرابروز کند ومابقه خود بروز کند وازان سودبجوید

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99