سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- درگیری بین ترکیه وسوریه- جبهته النصرت بهعلت شکست های زیاد کم کم مسخره حتی اروپائی هاشد که هیچگونه کمکی خداوندمنان بهانه نمیکندودرضمن درسطح جهانی یک افراد خوانخوار معرفی شدند که به کشورهای اروپائی مردم به دولتها برای  مهاجرین انها هشداردادند وحتی گفتند افرادی رابفرستید وافراد که متعلق به ملت هستند ودان جبهه فعالیت میکنندبکشید- انها اسم ال احرارالشام را بخود دادند که یعنی جوانمردان شام هستند وحل زودتراز مردم فرار میکنند- درگیری انها با کرد ها باعث شد که امریکا از کردها دفاع کند ونتواست بین انها وحدت ایجاد کند وترکیه از وحدت انها بشدت ترسید وهمکاری با النصرت را انتخابکرد وبر ضد کردها- بین – 9 تا 17 اکتبر 2019 حملات مرزی خودر درمرز سوریه شروع کرد وعدم همکاری امریکا با کردها ضربه به حیثیت امریکا وارد کرد وسرانجام روسها وارد شدند وجنبه بینالمللی به منطقه داده شد- وبه جای امریکا اسرائیل وارد میدان شد ولی نتواسنت از ضرباتی به النصرت واردمیشد جلوگیری کند جریان به اتش بست رسید از 18 اکتبر تا 25 نوامبر ایناتش بس بود یک ماه ویک هفته-منطقه اتش حلب- حسکه ورقا بود که رقا دراختیار سوریه بود نتجه- بخشی ترکیه ومتحدین ترکیه به پیروزی رسیدند وبخشی دولت سوریه به پیروزی رسیدند- ومنجر به پنچ روز اتش بس شد که در 17 اکتبر امریکا وترکیه -ا نرا اعلام کردند- دراینمورد قوای سوریه دمکراتیک- از ائتلاف باترکیه –خارج شد- وضد ائتلاف ترکیه شد واتش بس راقبول نکرد- وبا کمک سوریه سرزمین زیادی درا تصاحبکرد وکنترول کردوسپس نیرو های سوریه عربی هم به اتلاف سوریه پیوست- وترکیه با ارتش ملی سوریه اتلاف کرد- کاملا مشخص بود امریکا میخواهد اترش خودر بکناری بکشد وفقط از طریق هوا دراین معرکه حضور داشته باشد-  دراین مدت ار9 اکتبر ترکیه مداوم شهرهای مرزی زیر حملات هوائی خود را داشت-و نتجه ان جابجائی سیدهزار نفر شد- که منجر به کشته شدن 70 سوری درسوریه وبیست ترکی درترکیه شد- وسازمان عفو بیناللملی- اعلام کرد که یک طغیان ضد حقوق بشری بوجود امده است که دارد حوادث جرایم جنگی رابوجود میاورد- ودیگر جرایم که توسط ترکیه وائتلاف ترکیه درحال انجام است که منجر به جابجائی شرم اور که باعث بیرحمی نسبت زندگانی مردم میشود- ودرحال انجام طغیان ها جدی وهمراه با جنایات چنگی میباشدکه بصورت مختصر شامل- کشتن وحملات غیر قانونی که مداوم کشته ومجروح میگیرد- اقای اردوغان-ادعا کرد که این عملیات درجهت اخراج- قوای دمکراتیک سوریه است- ولی جریانات نشان میدهد که مداوم- بهانه های را گرد میاورد که د سوریه حضور پیدا کند وانهارا چنین تصور کرد-کهیک سازمان تروریستی است که با پ-پ کا حزب کارگران کرد –ائتلاف کرده است- اما انها ضد داعش هستند- وقصد دارد که یک منطقه خنثی درعمق کشورسوریه درحدود بیست مایل که امنیت داشته باشدبوجود بیاورد- ودر حدود سه ونیم میلیون سوری را درانجا جا دهد ودرضمن مشکل اقایاردوغان انها همجزو ائتلاف امریکا برعلیه داعش هم بودند ومنطقه بشدت کرد نشین بود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- عجیب است یک مشت احمق خودشان را باچند فرضیه احمقانه گول میزنند نمیتوانند حقایق درک کنند ویاقبول کند- واز تریبون بی بی سی- مزخرفاتی مداوم قره قره میکنند- نکته اول امام راحل عظمت صلواته الله علیه والسلم فریازد علما ومردم ومسلمین بداد اسلام برسید وزمانی که ایشان به ایران امد گفتند شماتعدی به غرب دادید ایشان گفتند خیر و وفقط گفتم اسلام دمراکسی خاص خودرا دارد ومطالب ان منطقی است نیاز نیست که بگوئیم اسلام دمکراتیک یا اسلام ودمکراتیک- اقاین گفتند امام فرموده است ما مانندانقلاب فرانسه عمل میکنیم منظور این است که فرانسه انقلاب کرد و نظریات انقلابی خوداش راعمل کرد وبیش از ما ادم کشت- اسلام هم منطق عقلانی را قبول داردا وهم وحی منطقی است غرب نه منطق عقلانی راقبول دارد ونه وحی منطقی دا ردمردم را کرده است  موش ازمایشگاهی دارد –مردندکه مردند- هیچگنوه پیش پیشگیری نمیکند- این معنای ازادی درغرب است ولی اسلام حجاب ومخالفت بامشروب و گوشت خوک وگوشت سگ غیره اینها ضرردارند لذا اجازه نمیدهد وفقط مشروب وگوشت خوک برا اهل الکتاب ازاد است پیشگیری میکند هیچگاه اجبار برای نماز نمیکند برای دیگر احکام عبادی هم نمیکند- درجنگ جهانی دوم درجه دارد ا نگلیسی مهارت داشت چگونه سربازان هدایت کند ودرحقیقت واحد اداره کندچگونه تیراندزی وتوپ بزنندکه این سربازان به سیم خارد برسند منتظ رمیشد که توپخانه المانها ساکت شود وسیم هار پاره کنند وبه باتکنیکی حمله کنند- کمکم باسرباز صحبت کند اگر کشته شدی این دوربین عکاسی مال من شود به همین ترتیبمیگفته است پول خودرا در سنگر چگونه مخفی کند نزدیک سیک خارداردستور میداده است من که برگشتم   فشفه سرخ بزنید یعنی حمله ولی ازنظر المانه یعنی عقب نشنینی میامده است پول ها جمع میکرده است وبعد بعداز مدتی به لندن باز گشته تا انهارامیفروخته است- تا پس مدت زیادی توسط یک فرمتنده جدید نابغه کشف شد حال گشتن یانگشتنمهم نیست بعدنشستند چگونه افراد بشناسیم که چنین اتفاقی نیفتد پس پیشگیر ی مهم است اما نکته این است اثبات شده است بهترین عامل پیشگیری اول ایمان به خداوندمنان است- انقلاب اسلامی این را بصورت دقیق اثبات کرد- درتهران قبلاز انقلاب یک قاجاقچی مواد مخدر- به دهات میرفته است وفردی را انتخاب میکرده است وبه اوتعلیمات میداده است ودرجنوب تهران خانه اگرفته بوده است-مزد هنگفتی به ایشان میدادند ومیگفتند دربانک نگذار زود میفهمند وزیادخرج نکنند وپس از مدتی ایشان را میکشتندوپولها را برمیداشتند یکی از اینها موقعی بیکاربوداست بهیک مغازه عکاسی نزدیک خانه میرفته است وایشان فردمومنی بود ه است و وان جناب به قاچاقچی میگوید که همه پول های من بگیر یک پول سفربده من دیگراماده نیستم باشما کار کنم وبه سرعت فرار میکند هرچه درخیابان به سمت اش تیرمیزنند به او نمیخورد واردیک خانهمیشود وجریان میگوید وبه زد کلانتری میرود حال شما قاچاقچی رااعدام کنید چه فایده دارد دها جوان معتاد کرده است که برای بدست اوردنمواد هرکاری که لازم باشد انجام میدهد- در اخباربود که دختری بنام غزاله دوست پسری داشته است وخانواده میدانسته است- وان پسر این دختر را میکشت این غرب گرائی است درحالیکه اسلام اجازهچنین کاری را نمیدهد هردو خانواده وهردونفر درنزد الهی مجازات خواهند شد هم دردنیا وهم دراخرت- ما بایدان توکلی که چهاردهمعصوم علیم السلام اجمعین داشتند درباره اسلام داشته باشیم کم کم دنیا متوجه میشود از اسلام ناب دورشدند چه هزینه ای دارد-باز فریب ازادی غرب را میخورند ومردم را وسوسه میکنند- این جریانات ساده میپندارد که انسانهای مریض وجود دارد خوب حجاب برای همین مردم مریض امده است هردوطرف مریض هستند وبدتر از همه بسیاری قاتل می شناسند ویا خلاف کا ررا ولی چیزی نمیگویند واید پلیس به زحمت پیدا کند- لذا ادکی دقت کنید وجنایات درجهان با تاریخ اسلام که بیشتر متاسفانه مسئله اعتقادی بوده است که حق نداشتندبه خاطران کشتار راه بیاندازند وتاحدی چهره اسلام ناب راپشت پرده غفلت قراردادند-خداوندمنان یک مقداری عقل به این نادانها بدهد -انشاالله

 


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- عجیب است یک مشت احمق خودشان را باچند فرضیه احمقانه گول میزنند نمیتوانند حقایق درک کنند ویاقبول کند- واز تریبون بی بی سی- مزخرفاتی مداوم قره قره میکنند- نکته اول امام راحل عظمت صلواته الله علیه والسلم فریازد علما ومردم ومسلمین بداد اسلام برسید وزمانی که ایشان به ایران امد گفتند شماتعدی به غرب دادید ایشان گفتند خیر و وفقط گفتم اسلام دمراکسی خاص خودرا دارد ومطالب ان منطقی است نیاز نیست که بگوئیم اسلام دمکراتیک یا اسلام ودمکراتیک- اقاین گفتند امام فرموده است ما مانندانقلاب فرانسه عمل میکنیم منظور این است که فرانسه انقلاب کرد و نظریات انقلابی خوداش راعمل کرد وبیش از ما ادم کشت- اسلام هم منطق عقلانی را قبول داردا وهم وحی منطقی است غرب نه منطق عقلانی راقبول دارد ونه وحی منطقی دا ردمردم را کرده است  موش ازمایشگاهی دارد –مردندکه مردند- هیچگنوه پیش پیشگیری نمیکند- این معنای ازادی درغرب است ولی اسلام حجاب ومخالفت بامشروب و گوشت خوک وگوشت سگ غیره اینها ضرردارند لذا اجازه نمیدهد وفقط مشروب وگوشت خوک برا اهل الکتاب ازاد است پیشگیری میکند هیچگاه اجبار برای نماز نمیکند برای دیگر احکام عبادی هم نمیکند- درجنگ جهانی دوم درجه دارد ا نگلیسی مهارت داشت چگونه سربازان هدایت کند ودرحقیقت واحد اداره کندچگونه تیراندزی وتوپ بزنندکه این سربازان به سیم خارد برسند منتظ رمیشد که توپخانه المانها ساکت شود وسیم هار پاره کنند وبه باتکنیکی حمله کنند- کمکم باسرباز صحبت کند اگر کشته شدی این دوربین عکاسی مال من شود به همین ترتیبمیگفته است پول خودرا در سنگر چگونه مخفی کند نزدیک سیک خارداردستور میداده است من که برگشتم   فشفه سرخ بزنید یعنی حمله ولی ازنظر المانه یعنی عقب نشنینی میامده است پول ها جمع میکرده است وبعد بعداز مدتی به لندن باز گشته تا انهارامیفروخته است- تا پس مدت زیادی توسط یک فرمتنده جدید نابغه کشف شد حال گشتن یانگشتنمهم نیست بعدنشستند چگونه افراد بشناسیم که چنین اتفاقی نیفتد پس پیشگیر ی مهم است اما نکته این است اثبات شده است بهترین عامل پیشگیری اول ایمان به خداوندمنان است- انقلاب اسلامی این را بصورت دقیق اثبات کرد- درتهران قبلاز انقلاب یک قاجاقچی مواد مخدر- به دهات میرفته است وفردی را انتخاب میکرده است وبه اوتعلیمات میداده است ودرجنوب تهران خانه اگرفته بوده است-مزد هنگفتی به ایشان میدادند ومیگفتند دربانک نگذار زود میفهمند وزیادخرج نکنند وپس از مدتی ایشان را میکشتندوپولها را برمیداشتند یکی از اینها موقعی بیکاربوداست بهیک مغازه عکاسی نزدیک خانه میرفته است وایشان فردمومنی بود ه است و وان جناب به قاچاقچی میگوید که همه پول های من بگیر یک پول سفربده من دیگراماده نیستم باشما کار کنم وبه سرعت فرار میکند هرچه درخیابان به سمت اش تیرمیزنند به او نمیخورد واردیک خانهمیشود وجریان میگوید وبه زد کلانتری میرود حال شما قاچاقچی رااعدام کنید چه فایده دارد دها جوان معتاد کرده است که برای بدست اوردنمواد هرکاری که لازم باشد انجام میدهد- در اخباربود که دختری بنام غزاله دوست پسری داشته است وخانواده میدانسته است- وان پسر این دختر را میکشت این غرب گرائی است درحالیکه اسلام اجازهچنین کاری را نمیدهد هردو خانواده وهردونفر درنزد الهی مجازات خواهند شد هم دردنیا وهم دراخرت- ما بایدان توکلی که چهاردهمعصوم علیم السلام اجمعین داشتند درباره اسلام داشته باشیم کم کم دنیا متوجه میشود از اسلام ناب دورشدند چه هزینه ای دارد-باز فریب ازادی غرب را میخورند ومردم را وسوسه میکنند- این جریانات ساده میپندارد که انسانهای مریض وجود دارد خوب حجاب برای همین مردم مریض امده است هردوطرف مریض هستند وبدتر از همه بسیاری قاتل می شناسند ویا خلاف کا ررا ولی چیزی نمیگویند واید پلیس به زحمت پیدا کند- لذا ادکی دقت کنید وجنایات درجهان با تاریخ اسلام که بیشتر متاسفانه مسئله اعتقادی بوده است که حق نداشتندبه خاطران کشتار راه بیاندازند وتاحدی چهره اسلام ناب راپشت پرده غفلت قراردادند-خداوندمنان یک مقداری عقل به این نادانها بدهد -انشاالله

 


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- دوجران انتخابات و ویروس کرنا- بشدت درامریکا مطرح شده است—اقای ترامپ گفت تا امروز یکنفر مرده است ولی امریکا مرم سیار هستندهمه کارشان خوب انجاممیدهند ارامش داشته باشد تمام کشورهائی که درانجا شدت دارد چین وایران ورود افراد ممونوع کردیم ودرامراش باشید اقای پمپو گفتند ایران باید شفاف صحبت کند وتجربیات خودرابگوید- اما ریس بهداشت اقای الساند ازار- فرمودند ریس جمهوری بی سیاستی کرد اولا ما –کیت-مخصوص-( وسیله تشخیص) را هنوز درست- نکردیم اطلاعات ما ناقص است ما براسا س ویروس انواع گذشته کرونا عمل میکنیم ما گفتیم- هرکس این نشانه اول رادارد بیاید هفتهزار نفر امدند به انها گفتیم هروقت نشانه دوم درک کردید بیاید درحدد هفتصد نفر امدندوبعد گفتیم نشانه سوم را درک کردید یائید درحدود هفتادنفر امدند همین سه نشانه بوده است ایشان بهیکخبرنگار گفت کهامریکائی کارخودشان خوب انجام میدهند وما امریکائی را مانندسگ تربیت میکنیم خوب این سگرا پرورش میدیهم وبعد ول میکنیم وپس نمیدانیم او به کجا میرود- بسیار نکته دقیق است- این نشانه همه کفر است کفر یعنی نادانی یکمقدارمیداند وبعد رها میشو ومعلوم نیست سراز کجا درمی اورد ولی ما جهان را رصد میکنیم وزهمه علم میاموزیم خوب از اسلام هم علم بیاموزید تنها مادیت که نیست- همه کاندیدها گفتند امروز به ما پسورد- کاندید شدن برای انتخابات میدهند ازهمه مهمتر وجالبتر اقای ترامپ است- ایشان از منابع کاخ دارد بنفع خوداش استفاده میکند درحالیکه این منابع بیت المال هستند یک سازمانی درکاخ درست کرده است زنگ بهخانه مردم میزنند- درباره کتاب اقای بالتون سعی میکنند تاثیرات انرا خنثی کنند اقای ترامپ گفته است که اقای جان بالتون نزد من امد وگفت به دادمن برس-گنگر برای اانتخاب من میخواهد تحقیقتی خاصی بکند ومن را رد کند من درداخل هیت امنیت امریکا وارد کن منگفتم ایشضان یکی ازبهترین مهر برای سازمن امنیت امریکا است وایشان مزد منراداد این فقط یعنی کار خداوند منان مزد همرا اقای ترامپ کف دست شان گذاشت- حالا خداوند منان جبران کرد وتلافی کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-علم مدیریت- مانند علم ریاضایت نیست گرچه یک نوع ریاضایت دریک کشور بسیار اکتدیو وفعال است ویکنوع ریاضایت زیادکاربردندارد- اصطلاحا میگیوند بستگی به سلیقه دارد- بعنوان مثال یک کسی فرد بسیار مطلع مذهبی باشد نمیتواند بایک فردسنی ایران ویا عراقی بحث کند هرچند مراعات اخلاق بکند یکنوع روانشناسی میوخواهد اخلاق طرف باید بداندذ یکچا بیادمحکم باشد ویکجا باید نرم باشد که تشخیص ان مشکل است این کارطلبه خاص است به اصطلاح یکنوع م- مدیریت خاص میخواهد—یکزمان من درباره حضرت علی علیه السلام مطالعه میکردم دونفر از طرف حضرت علی علیه السلام به بصره اعزام شدند وبعدازمدتی باوجودانکه از یارانمخلص علی علیه السلام بودند یکی عثمان حنیف خیلی فکر میکنند که ایشان عثمان معروف است- که خلیفه بود ان فرد عثمان بن عفان است ودیگری متاسفانه نام اش را فراموش کردم برای نفر اول- امام علی علیه السلام فرمودند کهقلانی الولا یکزندگانی نعمولی داشته باشد اسوه تو بادوپیراهن زندگی میکند ولی عثمن حنیف چون ثروتمندبود تصور میکرد اگر لباس فاخرنپوشد میگوند حقه باز وخسیس است سران قبائلبصره که ازبس مارخورده بودند افعی شده بودند وضد علی علیه السلام میداوم دعوت میکرد به مقر خوداش که اینهارا رام کند انها گفتنداین بساط درخانه ما باشد هردفعه درخانهای کسی وسفره مفصلی میانداختند حضرت فرمودندسر سفره نرو-مگرانمهفقر بخصوص فقرای فامیل رادعوت کند که اینرشو خوداش انسان ساز میشود ولی انها گفتنداین افرادخجالت میکشند ودرضمن مطالب مهم است نمیشو بهانها گفت گوش نکنید این بهانه اوردند جناب عثمان روش دیگری بلدنبود وزیادابن ابی خوب بلد ایشان فرستاد- دومی باز حضرت خواست وفرمودندسر دوتا از این رهبران قبائل دادزدی ایشان خیلی تعجب کرد اما موضوع چیست درمدریت اول انسان خونسرد است وتحمل دارد وباافراد ناباب کم اوراعصبانی میکنندایشان باطنر وخنده انرا برطف میکند ویک دفعه ظرفیت تمام میشود- دویگر به نفع فرد است ان شغل رارها کند- تمام این مسائل جزو مسائل مدیریت است مدیریت غربی اصوا وفروع ان درظاهرخوب است وبخصوص این ندیریت مال زمان کهامریکا درثروت وقدرت غوطه وربود- یک مقاله به ان دقت کند موضوع این است یک خانمی بنام خانم گاتاد یکنابغه هنر است پدرایشان بارها بعنوان رستوران داربسیاربزرگ برنده شده است- ایشان دریک ساختان بسیار بزرک و عریض وطویل طبقه اول اش این رستوران است کی از معروفترین رستوران امریکا است- حال زیر زمین مرکز مغاره های بسیار معروف است- این افراد به ایشان گفتند ما سی درصد فروش خودرازدست دادیم وپل غذا نداریم یا جنس قبول کن ویابهما پول بده هروقت پول پیداشدبه شما میدهیم ایشان فرموده است  باید این کته درکمیکرد که مدیریت امریکا با مدیریت شصت سال پیش فرق دارد- بایدحل مسئله میکرد اما درحل مسئله اشتباه فاحش کرد شصت پیش همه محتاجامریکابودند واز امریکا میترسیدند واز لحاض اقتصادی هم بهنفعانهابود که بامریکا اترباط تگاتنگ داشته باشد امروز اینچنین نیست ایشان فرمودند من به پیمان دست جمعی اسیای جنوب شرقی دیگر نمیتوانم تحمل کنم فقط ارتباط دوجانبه برای انکه این پیمان بیشربنفع چین است تا امریکا کسینترسید وگفتندبه حجنم درک- وماهم بیاددقت کنیم که مدیریت بامولفه های بسیار زیادوخاص روبرو است امربهمعرو نهی از منکر ماخاص ما است ربطی به امریکا ندارد باز در شهادت حضرت حشین ولایت جناب شهید قاسم سلیماین رحمت الله علیه اشتباه کرد نتجهان قبول صلح با طالبان شد این یکی از نتایج است وباز ترکیه میخواهد مدیرت امریکا رادرمنطقه پیاده کند ودرک دقیق از اوضاع ندارد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- درگیری بین ترکیه وسوریه- جبهته النصرت بهعلت شکست های زیاد کم کم مسخره حتی اروپائی هاشد که هیچگونه کمکی خداوندمنان بهانه نمیکندودرضمن درسطح جهانی یک افراد خوانخوار معرفی شدند که به کشورهای اروپائی مردم به دولتها برای  مهاجرین انها هشداردادند وحتی گفتند افرادی رابفرستید وافراد که متعلق به ملت هستند ودان جبهه فعالیت میکنندبکشید- انها اسم ال احرارالشام را بخود دادند که یعنی جوانمردان شام هستند وحل زودتراز مردم فرار میکنند- درگیری انها با کرد ها باعث شد که امریکا از کردها دفاع کند ونتواست بین انها وحدت ایجاد کند وترکیه از وحدت انها بشدت ترسید وهمکاری با النصرت را انتخابکرد وبر ضد کردها- بین – 9 تا 17 اکتبر 2019 حملات مرزی خودر درمرز سوریه شروع کرد وعدم همکاری امریکا با کردها ضربه به حیثیت امریکا وارد کرد وسرانجام روسها وارد شدند وجنبه بینالمللی به منطقه داده شد- وبه جای امریکا اسرائیل وارد میدان شد ولی نتواسنت از ضرباتی به النصرت واردمیشد جلوگیری کند جریان به اتش بست رسید از 18 اکتبر تا 25 نوامبر ایناتش بس بود یک ماه ویک هفته-منطقه اتش حلب- حسکه ورقا بود که رقا دراختیار سوریه بود نتجه- بخشی ترکیه ومتحدین ترکیه به پیروزی رسیدند وبخشی دولت سوریه به پیروزی رسیدند- ومنجر به پنچ روز اتش بس شد که در 17 اکتبر امریکا وترکیه -ا نرا اعلام کردند- دراینمورد قوای سوریه دمکراتیک- از ائتلاف باترکیه –خارج شد- وضد ائتلاف ترکیه شد واتش بس راقبول نکرد- وبا کمک سوریه سرزمین زیادی درا تصاحبکرد وکنترول کردوسپس نیرو های سوریه عربی هم به اتلاف سوریه پیوست- وترکیه با ارتش ملی سوریه اتلاف کرد- کاملا مشخص بود امریکا میخواهد اترش خودر بکناری بکشد وفقط از طریق هوا دراین معرکه حضور داشته باشد-  دراین مدت ار9 اکتبر ترکیه مداوم شهرهای مرزی زیر حملات هوائی خود را داشت-و نتجه ان جابجائی سیدهزار نفر شد- که منجر به کشته شدن 70 سوری درسوریه وبیست ترکی درترکیه شد- وسازمان عفو بیناللملی- اعلام کرد که یک طغیان ضد حقوق بشری بوجود امده است که دارد حوادث جرایم جنگی رابوجود میاورد- ودیگر جرایم که توسط ترکیه وائتلاف ترکیه درحال انجام است که منجر به جابجائی شرم اور که باعث بیرحمی نسبت زندگانی مردم میشود- ودرحال انجام طغیان ها جدی وهمراه با جنایات چنگی میباشدکه بصورت مختصر شامل- کشتن وحملات غیر قانونی که مداوم کشته ومجروح میگیرد- اقای اردوغان-ادعا کرد که این عملیات درجهت اخراج- قوای دمکراتیک سوریه است- ولی جریانات نشان میدهد که مداوم- بهانه های را گرد میاورد که د سوریه حضور پیدا کند وانهارا چنین تصور کرد-کهیک سازمان تروریستی است که با پ-پ کا حزب کارگران کرد –ائتلاف کرده است- اما انها ضد داعش هستند- وقصد دارد که یک منطقه خنثی درعمق کشورسوریه درحدود بیست مایل که امنیت داشته باشدبوجود بیاورد- ودر حدود سه ونیم میلیون سوری را درانجا جا دهد ودرضمن مشکل اقایاردوغان انها همجزو ائتلاف امریکا برعلیه داعش هم بودند ومنطقه بشدت کرد نشین بود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- حضرت رهبرمعزز – ضداستکباری وقانون جنگل- رحمت الله علیه فرمودند-بسم الله الرحمن الرحیم- -هنرمندان –برای نشان داد سیمای نورانی- شهیدان به جوانان – باید به میدان بایند- وبا استفاده از شیوه های مختلف به ویژه هنر نگارش-و- ولید کتابها ی کوتاه وخواندی- واقعیت های زندگی شهیدان را بدون اغراق-و- با قلم زیبا وشیوا بیان کنند- یکی از کتابچهای بیارکوچک ورضمن بسیار نکته دار ونکته پرداز- که بسیارعجیب است که خانمها بیشترموفق هستنددرشرح خاطرات افرادکه تاحدی ذاتی است خانم ها الهام میدجانی ومینا جدکاره- خاطرات سردار شهید حضرت هدایت رکنی رحمت الله علیه بنگارش دراوردند-مردی از روستای سراب تاوه یاسوج که در مجنون مفقود شد بعد ازچند سال پیکر پاکش به وطن برگشت- درنبرد پد خندق که بسیار   اتشباری عراق سنگین بود مقاومت جانانه شد کهبهحماسه پد خندق مشهور شد در ارتش بودم یکجناب سرهنگی دوره روانشناسی وجامعه شناسی نظامی درامریکا دریک واحدنظامی درانجا خوانده بود نکات زیادی را تعلیم داد که عجیبب بیانات حضرت رسول اکرم وعملکرد ایشان مطابقت داشت-و- میفرمودند روانشناسی نیرو های نظامی ایران وملت ایران که یکملت بسیاراحساسی و وابسته بهم ونیازمند بهم است بیش از نیم درصد کشته شدن نباید باشد وحداکثرسه درصد ومیبایست صلح کرد چون روحیاتمردم ازبین میرود وامکان مسائل حاداست وجبران این نیرو بسیار مشکل است- درحالیکه برایمندرجبهه تعریف کرد دریکنبرد ظرف نیم ساعت بیست درصد شهید ومجروح داشتیم بهعقب باز گشتیم وگفتیم ارا دوباره مسلح کنید که ما این دفعه راه جنگیدن یاد گرفتیم- از سخنان شهید- حضرت امام رحمت الله علیه فرمودند—تاریخ اسلام ملتی چون ملت ما به خود ندیده است – میفرمودند—چون بادست های خالی وبا مشت گره کرده برشیاطین وطاغوت تادندان مسلح پیروز شد–وهنوز روی پا خود ایستاده – وبدون اینکه- به دولتی متکی باشد –با ایثار و- فداکاری درصحنه هستند وراه خودرا گم نکردهاند- بخشی از نامه شهید معزز به خانواده اش- نقش روحانیت- پیروزی انقلاب –وابسته- به روحانیت بود- واگر روحانیتنبود – پیروزی غیر ممکن بود- نقش روحانیت همان نقش امامان وانبیا است—اگر روحانیت مبارزه نبودند- انقلاب ما وابسته به شرق وغرب بود-عضویت درنیروهای مسلح درگروه های سیاسی باعث می شود که نیروهای مسلح درگیر مساله های گروهی شوند ونمی توانند درنیروهای مسلح خوب کار کن-اهداف –ار دست نوشنه های ایشان- نرجیح دادن نژاد خود بر دیگر نژاد ها از بین بردن اسلام وسلطه گری بر کلیه ی مسلمان ها وغارت وچپاول کردن اموال مسلمین- واز بین بردن ارمان وعقیده ی مسلمین از اهداف اسرائیل است-پیاده کردن اسلام درسرتاسر- جهان واز بین بردن زورگویان وستمگران کافر وبه پیروزی رساندن انقلاب تا هد ف نهایی- که انشالله متصل کردن ان به ظهور انقلاب امام زمان عجل الله فرجه ورساندن مستضعفان بهحقوق خود از اهداف جمهوری اسلامی است- فلاح یعنی رهائی- تمام هستی که خداوند افریده –برای-مااست- ما برای عبادت هستیم- که در راه خدا حرکت کنیم- وعبادت برای پیداشدن تقوی است وتقوی مقدمه مقدمه ای است برای فلاح – فلاح به معنای رستگاری است پس هستی برای ما وما برای عبادت وعبادت برای تقوی وتقوی برای فلاح- فلاح یعنی رهایی از اسارت ها-و- قیدها- از دشمنان درونی وبیرونی- عزیزان سعی کنید –فقط –و- فقط طبق رضای خدا حرکت کنید- وبهغیر از خدا دل نبندید-


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8   9      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99