سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- مجله علمی که شعار اش این است- که علم حتی جهنم را خنک میکند؟؟ باید گفت علم انسان رابه خداوندمنان میرساند وانسانیت را تکامل میدهد- اخیرا با روش ویراستاری ژن دربدن انسان باروش (کریسپیر)در داخل بدن انسان برای اولین بار کوری مادر زاد   معالجه میکنند اولینتجربه بشری ظرف یک ماه نشان خواهد این طریقه کارمیکند یانه- کریسپیر ازمحاسناتش-فقط سه برش لازم دارد خیلی سریع ژن اصلاح شده وارد چشم میشود ودرجای مناسب قرار میگیرد مدل چشم نشانمیدهد یکماه خمیری که تیکه سفیدی به یک بینظمی خاص که باید یک نظم پیچیده باشد قرردارد از قطعه بسیار کوچ تا قطعه های تاحدی چندبرابر بعضی درنزدیکی هم وبعضی دور واقع شدن دقیاق میدناد کجا قراربگیرد این ژن تقسیم نمیشود وجهش ندارد به راحتی کار میکند و اگر نتواست عمل کند تخریب بسیارکم دارد که شرح اشامده است برای انکه مانند کار ان دانشمند نابغه چینی نشود مسئله تا جواب مثبت مخفی میماند دانشمند چینی اقای ژیانکو ئی- از همین روش در ناف خواست عمل کند که مقاومت انسان درمقابل مرض ایدز زیاد کند که البته بیشتر برای نسل اینده جوابگو خواهدبود ولی این روش مشکلات زیادی دارد این روش درامریکا دانشمندان گوش وچشم ماسوچوست در سطح بزرگان درمیمون ود رمرکز تخصصی چشم وگوش در پنوسلوینا درکودکان وجمع بندی درمرکز تخصصی چشم وگوش فیلادلفیا  انجام گرفت واولین نمونه انسانی در اورگان انجام گرفته استکه هرکدام گروه مختلف باهم همکاری کردن- دی- ان – ای کد شیمییائی زندگانی است منظور از کد یک نظم از سلول های که ار انها باعث حیات وزندگانی درانسان میشود وموتور زندگانی را    به حرکت درمیاورند- وبعضی از امراض بعلت خراب بودن دی ان ا- مثلا ایجاد کوری مادرزاد میکند با ویراستاری این دی-ان –ا بینائی برمیگرد مانند یک قطعه درکامپوتر ویا مشاین که خراب است عوض شود مسئله حل میگردد- وچناچه این طرح جواب دهد برروی 18 نفر از کودکان وبزرگان ازمایشمیشوند- این روش بیشتر برای امراض مادر زادی است که شهرت دارد به انپشت روی(زینگ) دی-ان –ا بهاندازه لازم میبرنند وجای دی –ان ه معیوب قرار میدهندکه نیازمند یک سیستم کامل معالجه لازم دارد- که دی 0ان-ا عوض شود- افراد خاصی انتخاب شدند واین یک حوزه جدید پزشکی است افرادی که انتخابشدند دارای مرض لبر( احتمالا اسم شخص کاشف مرض است) کانجنیتال( دربدو تول این مرض یا بعلت ژنتیکی یا بعلت اسیبی= فاتال- نوزاد پیدا کرده باشد) امارو سیس(بخشی یا همه کل از توان دیدن از دست رفته است درحالیکه هیچ اسیبی به چشم نخورده باشد وعلت ان اسیبی که به عصب چشم ویا به رتینواغشا حساس به نور که دیوارپشت کره چشم را پوشانده است ودرارتباط با عصب چشم است امکان دارد- هسته عصبی =گانگلیون- در رتینیا- اسیب دیده باشد ومکن اسن نقشی توسعه دهند درایجاد اب سیاه بازی کند)- ویا علت ان جهش ژنی باعث شود که بدن را از ساختن پروتین که نیاز استنور که یک سیگانل عصبی است به مغز برساند- که توانی دیدن رخ دهد- انها دربدو تولد مقدار بسیارکمی دید دارند کهبتدریج از دست میرود –ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نیم نگاهی به سوره علق-مقدمتا- بنابرقول علمه حضرت ایت الله عقل است ودومی عقل قضاوت است که بین چند ایده ونظر کدام یک دقیقتراست را مشخص کند که درقران بیشتر دومی معنا میدهد نکته جالبی میفرمایند بشر برای هرچیزی زود رائی درست میکند وشناخت رای واقعی کار عقل است- خداوندمنان مثال زیاد اورده است بین تاریکی رروشنای وبین علم وجهل بین مردی که مشلول وشل شده است وبر روی زمین خزنده پیش میرود تا فردی استوار ودرجاده درست به سمت هدف میدود بین طیب وخبیث وکسی اله هارقبولدارد وباکسی خداوند منان الله راقبول دارد- انسان یا یک امر ازحداش تجاوز میکند میشود بت ویا ازدرجه اش وحداش کمتر میشود خرافات میشود درحقیقت بین دوخرافات درنوسان است درک حد دقیق کار علمی کارعقل است که علمی است یانیست- افا لعقلون به اینمعنا است پس هر فرد برای خود باید قضاوت کند بخصو ص درمسئله خلقت انسان- فرشتگان دلیلی بنظر میرسد که برای خلقت انسان کمی مشکل داشتند این بود شهوات انسان بیشتر از شهوات جن است مخصوصا شهوت جنسی ششهزار سال جناب شیطان خداوندمنان را عبادت کرد که به زن نیازی نداشت- ولی درهردو ریاست وپول پرستی یکسان است- درحالی که اگرانسان عقل خودرا بکارببرد برخود مسلط میشود وراه درست را طی خواهد کرد زیر اسماالحسنی کلها به اوداده میشود وانهارا عقلانی درک میکند امام راحل عظمت الله رحمت الله علیه فرمودند اصحاب رسول اکرم صلواته علیه واله علیه والسلم شعئرشان زیادنبئد ودراین باره سئوال نکردند وحتی میتوان گفت هنوز بشعور دراینحدهم نرسیده بودند برداران سنی از پیش خودشان فرضیه ساخند که اسمائی گیاهان وحیوانات وعناصر وجزا زمین وغیره اول اسم اینان رایادبگیرند ارزشیندارد مگربگویم که علوم انهاراهم یادبگیرنن ولی امام صادق علیهم فرمودند نام انببا وعلوم انها که تمام علوم الهی درما جمع است واسمائی مومنین که بهشتی هستند- این جواب الهی است به فرشتگان- نکته دوم سوره علق بنا برمشهور علما اولین سوره است که پنچ ایه اول در کوه حرا القا شده است درست است چون بحث نماز بعد امده است اینکه گفته کهبیشارازجانب برادران سنی است که حضرت جبرائل علیه السلام لوح سبزی که کلمات ان بارنگهای مختلف برق میزد نشان حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم نشان داد- وفرمودند بخوان حضرت اش فرمودند خواندن بلدنیستم نشان بران استکه واقعا پیامر اکرم صلواته الله علیه خواندن بلدنبود وباز هم تکرار کرد ودفعه سوم به اعجاز خواندن یادگرفت وقران کلا برایشان نازل- چه اتفاقی افتاد که مثل جوجه بلرزه افتاد بقول یکی ازعلما احساس مسئولیت اینجابود حضرت جبرائیل علیه السلام ایشان رابغل کرد وفشرد وگفت نارحت نباش ما فرشتتگان دستر داریم شمادرهمه حمایت کنین واین راسه باردرطول راه گوش زد کرد-دلیل دیگر زمانی که رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم به خانه امد به حضرت خدیجه   سلام الله علیها فرمودند زملونی ودثرونی – چون درحال لرزیدن بودند پارچه کلفتبود وبه جای فرش ازان استفاده میکردند فرمودند انرا دورمن بوشانید وپتو ها ولباس کلفا روی من بریزید تا اینلرزه خوب شود—باز ازبرادران اهل سنت نقل شده است که حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نزد ورقه بن نوفل که قوم وخویش حضرت خدیجه بودند ومسیحی شده بودن وبامسیحیان دراینکه حضرتعیسیعلیه السلام خدانیست بحث میکردند ومژده میدانند که حضرت رسول اکرم صلواته علیه واله والسلم همین محمد است-چون جناب ورقهفرداگاه وعلمی ومنصفیبود فردی استثنائیبودحضرت محمد صلواته الله علیه رفتند تا ایشان بهشتی کنند ونبوت خود رابرایشان اشکار کنند جریان خوابی نگفتند وجریان غار حراگفتند وایشان رسالت پیامبراک صلواته الله علیه پذیرفت وبهشتی شد اما قانون هدایت تا زمانیکه افرادمستعد درک نیستند باید ساکت بود اما گر همه درشک وشبه واقع شوند انزمان عالم باید علم خودرا ظاهر کند ولو کشته شود ولی اگر تعدادی مستعد هستند باید علم را بهاانها منتقل کند واگر مشکلی نداردعلم خودراکتبی منتشر کند درغیر این صورت سکوت کندولی همه مسئول هستند به شاناخت دقیق برسند عقل این معنارادارد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-برگرفته از روزنامه تایم او اسرائیل- درباره انتخابات اسرائیل که تا کنون ارای نود درصدرا تجزیه وتحلیل کرده است دونکته حایز اهمیت است انتلاف راست با حزب لیکود- اولا برای اولین بار است لیکود تا حال 36 صندلی بدست میاورد واولین بار است دراتئلاف راست دوحزب مذهبی اتدوکس افراطی بسیار راست درائتلاف شرکت است وشرکت دادند چگونه مذهب را مسخره میکنند- دوم اقای نفت علی بن ننت- رهر حزب اتحادناسیونالیستها یمینا همان یمین گفته است پسازهلهله کردن فرمودند که پیروزی لیکود- بعلت طرح برنامه اضافه کردن کرانه باختری به اسرائیل است- که با کمک خداوند قلمروی اسرائیل در ید دولت اسرائیل قرار گرفت- اما مقاله  -عنوان لیکود هدایت رهری تا نود درصد ارا بدست اورد اما هنوز اتلاف ان کمبود دارد- اتلاف درست راستی ت حال59 صندلی بدست اورده است تنها دو صندلی کم دارد تا احتیاج به اتئلاف با غیردست راستی نکند اقای نتانیاهو گفته است دت راستی های دگر که با احزاب عمده دیگر اتئلاف کردند با ایشان ا تئلاف کنند وگرنه اینده تاریک است تا بحال اتئلاف درست راستی با لیکود 59% چپ میانه 39% احزاب که حزب عربی هم دران است 15% ناسونالیست ها که حزب انها وای بیتنو که همان بیت ما –است7% مقاله مینویسد-بلوک راست در راه تا حال 59 صندلی بدست اورده است که امروز تا بحال یک مواج بودن بسیار مهم است اما اقای نخست وزیر خطاب کرد که این پیروزی است وبحث از برنامه ائتلاف کرد- رهبر لیکود در فیگوری که نشان میداد که هم چیز درکنترول او است برای یک پیروزی خیره کننده انتخاباتی در صبح سه شنبه   ظاهر شد- گرچه بعدازانکه ارا شرده شود که در دوشنبه اینده که روز رای ملی اشکار میشود- از نود درصد ارای ماخوذه وبیان شده لیکود 29.33% ارا را بدست اورده است- که برابر 36 صندلی میشود که بیانگر ان است- بیشترین قدرت حزب-که تا بحال نشان داده است که اسرائیلی هاپایان بن بست را مشاهده میکنند- که کشور از یک بدو داشتن دولت فعال خارج شده استبعداز یک سال- قویترین رقیب اقای بنی همان بن یعنی پسر گانتز که حزب ابی وسفید که همان پرچم اسرائیل است-  در تعقیب لیکود 26.34% درصد ارا رابدست اورده است نماینگر 32 صندلی استکه نشاندهند به نسبت سه دفعه ازمایش یک حقیقت بد میباشد- بعضی رهبران حزب کوچکتر ایشان به نژاد پرستی وبرنامه های غلط متهم کردند-شمارش ارای غیر نهائی بیانگر ان است که احزاب ارتودو کس های اافراطی- شاس و یو –تی ای بهترتیب ده وهفت صندلی بدست اوردن-درحالیکه حزب مذهبی دست راستی یمینا انها درروی شش صندلی نشسته هستند( کاملا افراطی بودن را نشان میدهد)که جایگاه احزاب دست راستی 59% درصد میشود- دو صندی کمتراز 61 صندلی است رهبر ابی وسفید اقای بنی گانتز دراوائل صبح نظریات طرفداران را پذیرفتکه حزب هم ناامید است اما امتناع کرد که راه را اشتباه رفته است ( کانسید= انگلیسی) وگفتمن منتظر میمانم تا نتجه نهائی اعلام شود- نتجه میتواند هویتی که درحس سیاسی نهفته استکه مشخص کننده ان است که درسال گذشته ما کجابودیم- ما همچنین قوی خواهیم ماند- ومتحد و وفادار به راه همگان خواهیم بود- ومن به شما میگویم شماهم دراینده قوی خواهید بود ومتحده شد و وفادار به راهما باشید- زیرا تنها راه راستین است وهمچنین گفت تظاهرات خوشبینانه نشان دهید- اقای گانتز- به انتخابات سال 1919 ارجاع داد زمانی که لیکود و حزب اش باهم متحدشدند که هرکدام 35 کرسی بدست اوردند- وبلوک لیکود با شصت صندلی بود درکل- و نخست وزیر نمیتوانست یک ائتلاف تشکیل دهد- ودرخواست ترجیحا انتخابات دیگر شد- بنابراین وضعیت اجازه چنین عملی راباره میدهد- در ماه سپتامب اقایان نتایاهو گانتز هردو سعی کردند رهبر اکثریت شوند (ا سه تاپیت- به انگلیسی دربعضی مسابقات سه باربرنده شوند جام را بهخانه میبرند برای همیشه) که ایشان میفرماید در دوشنبه این امر تحقق پیدا میکند- مابقیه نکات ریزی از احزاب است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-برگرفته از روزنامه تایم او اسرائیل- درباره انتخابات اسرائیل که تا کنون ارای نود درصدرا تجزیه وتحلیل کرده است دونکته حایز اهمیت است انتلاف راست با حزب لیکود- اولا برای اولین بار است لیکود تا حال 36 صندلی بدست میاورد واولین بار است دراتئلاف راست دوحزب مذهبی اتدوکس افراطی بسیار راست درائتلاف شرکت است وشرکت دادند چگونه مذهب را مسخره میکنند- دوم اقای نفت علی بن ننت- رهر حزب اتحادناسیونالیستها یمینا همان یمین گفته است پسازهلهله کردن فرمودند که پیروزی لیکود- بعلت طرح برنامه اضافه کردن کرانه باختری به اسرائیل است- که با کمک خداوند قلمروی اسرائیل در ید دولت اسرائیل قرار گرفت- اما مقاله  -عنوان لیکود هدایت رهری تا نود درصد ارا بدست اورد اما هنوز اتلاف ان کمبود دارد- اتلاف درست راستی ت حال59 صندلی بدست اورده است تنها دو صندلی کم دارد تا احتیاج به اتئلاف با غیردست راستی نکند اقای نتانیاهو گفته است دت راستی های دگر که با احزاب عمده دیگر اتئلاف کردند با ایشان ا تئلاف کنند وگرنه اینده تاریک است تا بحال اتئلاف درست راستی با لیکود 59% چپ میانه 39% احزاب که حزب عربی هم دران است 15% ناسونالیست ها که حزب انها وای بیتنو که همان بیت ما –است7% مقاله مینویسد-بلوک راست در راه تا حال 59 صندلی بدست اورده است که امروز تا بحال یک مواج بودن بسیار مهم است اما اقای نخست وزیر خطاب کرد که این پیروزی است وبحث از برنامه ائتلاف کرد- رهبر لیکود در فیگوری که نشان میداد که هم چیز درکنترول او است برای یک پیروزی خیره کننده انتخاباتی در صبح سه شنبه   ظاهر شد- گرچه بعدازانکه ارا شرده شود که در دوشنبه اینده که روز رای ملی اشکار میشود- از نود درصد ارای ماخوذه وبیان شده لیکود 29.33% ارا را بدست اورده است- که برابر 36 صندلی میشود که بیانگر ان است- بیشترین قدرت حزب-که تا بحال نشان داده است که اسرائیلی هاپایان بن بست را مشاهده میکنند- که کشور از یک بدو داشتن دولت فعال خارج شده استبعداز یک سال- قویترین رقیب اقای بنی همان بن یعنی پسر گانتز که حزب ابی وسفید که همان پرچم اسرائیل است-  در تعقیب لیکود 26.34% درصد ارا رابدست اورده است نماینگر 32 صندلی استکه نشاندهند به نسبت سه دفعه ازمایش یک حقیقت بد میباشد- بعضی رهبران حزب کوچکتر ایشان به نژاد پرستی وبرنامه های غلط متهم کردند-شمارش ارای غیر نهائی بیانگر ان است که احزاب ارتودو کس های اافراطی- شاس و یو –تی ای بهترتیب ده وهفت صندلی بدست اوردن-درحالیکه حزب مذهبی دست راستی یمینا انها درروی شش صندلی نشسته هستند( کاملا افراطی بودن را نشان میدهد)که جایگاه احزاب دست راستی 59% درصد میشود- دو صندی کمتراز 61 صندلی است رهبر ابی وسفید اقای بنی گانتز دراوائل صبح نظریات طرفداران را پذیرفتکه حزب هم ناامید است اما امتناع کرد که راه را اشتباه رفته است ( کانسید= انگلیسی) وگفتمن منتظر میمانم تا نتجه نهائی اعلام شود- نتجه میتواند هویتی که درحس سیاسی نهفته استکه مشخص کننده ان است که درسال گذشته ما کجابودیم- ما همچنین قوی خواهیم ماند- ومتحد و وفادار به راه همگان خواهیم بود- ومن به شما میگویم شماهم دراینده قوی خواهید بود ومتحده شد و وفادار به راهما باشید- زیرا تنها راه راستین است وهمچنین گفت تظاهرات خوشبینانه نشان دهید- اقای گانتز- به انتخابات سال 1919 ارجاع داد زمانی که لیکود و حزب اش باهم متحدشدند که هرکدام 35 کرسی بدست اوردند- وبلوک لیکود با شصت صندلی بود درکل- و نخست وزیر نمیتوانست یک ائتلاف تشکیل دهد- ودرخواست ترجیحا انتخابات دیگر شد- بنابراین وضعیت اجازه چنین عملی راباره میدهد- در ماه سپتامب اقایان نتایاهو گانتز هردو سعی کردند رهبر اکثریت شوند (ا سه تاپیت- به انگلیسی دربعضی مسابقات سه باربرنده شوند جام را بهخانه میبرند برای همیشه) که ایشان میفرماید در دوشنبه این امر تحقق پیدا میکند- مابقیه نکات ریزی از احزاب است


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- داستان محاکمه اقای ترامپ تبدیل به یک سناریو جالبی شد که سیاست امریکا ضربه شدید نخورد و وحدت دوحزب باقی بماند-مقاله از روزنامه وال استریت جورنال- بقلم های- میشل .سی بندر- - لیندی وایس – سیاوب هاگس و-ربکا بال هاس- باعنوان چگونه سناتور های مجلس سنا- با اقای ترامپ عمل کنند- اثبات کنیم یا بگذریم—بعداز ظهر یک شنبه زمانیکه تلفنها شروع به زنگ زدن بدون توقف کردن وایمیل ها چون سیل روان شدن  اقای ریس جمهور ترامپ هدف خود را براساس- علت این هشدار مشخص کرد اقای جان بولتون مشاور قبلی امنیت ملی ایشان بود اقای بولتون در کتابی دراینده وارد بازار میشود که دران به اساس جمع اوری خاطرات واطلاعات-تالیف کرده بود- -که اقای ترامپ یک قیدی برای کمک کردن به اوکراین گذاشته بود- که کیف تحت فشار وپرس قرار دهد کهتحقیقاتی درباره معاون ریس جمهوری سابق اقای جو بیدن انجام بگیرد واین امر به بیرون نشر پیدا کرد- این اطلاعات مخالفتها وضدیتها برعلیه  یک مور کلیدی دفاع اقای ترامپ برای حفظ شان خوداش روانه کردند-که ایشان مانع از دادن ان کمک شد بخاطر یک رسوائی مفتضح که علت ان شد- وشعله خشم بعضی جمهوری خواهان توسعه داد که محکمه ای با شاهدان- برپاشود-به نظر حقیر این قرار داد نظامی در زمان اقای اوباما تصویب شده بوده است بدهند واقای جوبیدن مسئول این کاربوده است مدتی روی این پروژه کار شده است ودر زمان اقای ترامپ اماده شده است حالا اقای ترامپ میخواهد سردراز موضوع دربیاورد پس بامافیا اسلحه روبرو است وشرط دادن ان بوده است اقای جوبیدن چه میگوید وچکار میکند که شاید نقطه ضعفی داشته باشد- کاخ سفید  به نزاعی که را راه افتاد کمک کرد ومدتها فکر میکرد چگونه پاسخ دهد—اقای ترامپ یکبار اقای جان بولتون را احضار کرد اقای جان بولتون- به ایشان گفت که میخواهد مشاور امنیت ملی باشد- زیرا ایشان هراس دارد که نتواند تائید درست بودن عقایداش وتئوری ها اش ودرک درست حقایق را برای بدست اوردن شغل های دیگرسیاسی بدساورد واین امر یک کمک اضافی برای ان مسائل است-که من میبایست انرا بعنوان یکپرچم قرمز خطر برای ایشان مشاهده کنم – من دران اطاق مطابق ان کمک انجام دادم- اما متقابلا انچه من برای ای نمردکردم که مطابق کلمات اش بود که بسیار مناسب ایشانبود این است انچه که اوبرای من کرد حتی من درخواست یک کامنت از ایشان کردم که جواب نداد برای اولین بار جمهوری خواهان یک طرح سریع در مجلس سنا برای محکمه بازجوئی درتحت عنوان توطئه برای ان که قرا رداد-  از ریل خوداش خارج کرده است –کاخ سفید ورهبر حزب جمهوری خواه یعنی اقای میچ مک کانل- که سیاست گذاری این سناریو بعهده داردبرای بازبینی- این مسئله که ایا – یک سیاست مناسب وخوب بود ویا یک سیاست بد بود براساس عرف سیاسی امریکا- که محکه تشکیل شود قضاوت شود ولی مجازات نشود ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقایان ترامپ و ساندرز بر روی زمین سخت – بخش دوم- هم ئچنانکه این هفته به سمت انتهای خود میرود- که زیاد پر جنب وجوش نیست- حمایت گران ممکن است بار اقدام های خودشان با مشکلات روبرو شوند- بهنظر میرسد که خودر اماده کنند که شانه های خودرا بلا بیاندازند که ما نمیدانیم وخودر کنار بکشند- در میان دمکرات ها-  - درهمان زمان درجای دیگر پوستر اقای ساندرز نشر پیدا کرده است که ایشان درحال پیشرفت است- وهمقطار   بسیار پیشرفته سانتور خانم الیزابت وارین کمب افت کرده است- ومعاون ریس جمهور اقای جو بایدن محکم و با ثبات قرار دارد- درستی ان از طریق از سرشماری کردن احساسات ملی که توسط روزنامه جدید وال استریت جورنال- وخبر گذاری ان-بی –س بدست امده است- که نشان میدهد- که اقای ساندرز برای اولین بار در راس انتخاب در میان دمکرات هااست- رای گیری مقدماتی- 27% بالتراز اقای بیدن با 26% است وخانم وارن15% است-  خلاصه اطلاعات بدست امده از راه هوشمندانه( انگیسی= سروی با کسره سین) دال بران است که چنین وانمودمیکند-که برنده برتمام حمایتگران که متعلق به چالشگران دیگر شده است که انها افت پیدا کرده اند که این برنده شدن بعلت پشتیبانی توسط جوانان حرب دمکرات وتعدادی هم از حزب لیبرال خانم وارن که ازان جدا شدند میباشد –رای گیری او یوا همین مطلب را وجهت رابدست اورد-رای گیری چندنفر هم زمان ایوا یک بنیاد غیر متعارف احساستی داشت وبسیار مشکل است که بتوان پیشگوئی کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- مفاله ای از جرالد اسیاب(باکسره همزه) در روزنامه وال استریت جورنال-اقایان ترامپ-و- ساندرس بر روی زمین سخت-)ترمپ وساندرس دو استثنای ریاست جمهوری امریکا هستند که با تیپ ریاست جمهوری عرفی امریکا مطابقت ندارند وباعث ناراحتی دیگر کاندیدهای ریاست جمهوری امریکا هم شدند)- بانزدیک شدن ساعت به نزدیک شدن سخنرانی نزدیک بهم دو حزب در ایووا هردو حزب به زمان خاص خود برای سخنرانی خاص خود که یک چرخش بسیارمهم وجدیدی را بوجودمیاورد- یک تحول جدید از جانب سنلتور اقای برنی ساندرز- درمیان دمکراتها- ویک برنامه معمولی که نیاز به استدلال شواهد ومدرک نمیخواهد از که معمول جموری خواهان هم است توسط ریس جمهور اقای ترامپ بیان مشود که محاکمه فرار کرده است بدون انکه اسیبی ببیند ه ضربه واقعی درمیان رای گیران برجسته خورده است- درک استراتژی ان دو ودرجهتی که مایل هستند حرکت کند- باعث خلق یک هوشیاری مترکزه شده بیشتری- در اغاز مرحله نخستین فصل انتخابات شده است- تصویری که  میتواند تغیر سریع و رادیکالی شده پیدا کند بخصوص برای رای دهندگانی که تارگی میخواهند رای بدهند- انها- خواهند گفت-بله مسلم ودرست است- اما حال دیدگاهست وهماهنگ وسیستمی شده است وحال بسیار از پیش بینی بسیاری از مردم خاص ازچندماه گذشته- تفاوت اساسی دارد-  از طرف جمهوری خواهان به نظر عجیب میاید- که گفته شود- که درهفته ای که در ان ری جمهور باور سختی که مطرح کرد که برای او عادت شده است در رسانه ملی توسط تلویزیون که محاکمه دران به پایان رسید سرانجام خوبی داشت ولی این امر بسیار شبیه دیدگاه سیاسی رهبران جموری خواهان که چگونه مسائل را مینگرند است-  ان خطری که اقای ترامپ با مواجه شد اینبود که مجرم شناخته میشود وعزل میگرد واین نتجه در رای ها نبود—اما- رنجی را بعلت دلائل اثبات دارای نواقص بسیار مهمی که داشت دریافت کرد- انهم درمیان سناتورهای جمهوری خواه که شدند وتخم شکاکیت در میان رای دهندگان به اقای ترامپ پراکنده ساختند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99