سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—جنابی بنام اقای سلطانی که بعلت مشغله ای بعضی تره هات ایشان متوجه نشدم- هنوز ایشان دانشگاه هاروارد واخیرا استندفورد درک نمیکند چندکیلو علم دارند یک چنین فردی را هم پرورش میدهند- وخوشبختانه بهاخر خط رسیدند وبهترین کارانها نوکر مافیا شدن است والحمد الله خداوندمنان- کوچکترین اشراقی به انها نمیدهد—من قبلااز انقلاب پای یک منبر بودم وجناب روحانی سیدی فرمودند بهاین امازاد ه های کوچ توجه کنید وبروید درانجا نماز بخوانید وازفیوضات انها بهرمند شوید اینها قبلا طرفداران سرسختی داشتند- حال تغیر کرده است-من باخود گفتم ایندو امامزادهبین میدان شهد - شهردای سابق وسه راهنما ی دست چپ که الان چهراه نمازی شده است قراردارد ان جباب روحانی فرمودند ایندومحل محل استراحت خانم هاشده است انجا بستنی میخورند- رفع خستگیب میکنند وبرویدانجا نما بخ.انید حداقل درس دبیرستانی بخوانید من رفتم   اطاق بسیار کوچک بود بعاز دعای زیارت دبنال مهر میکشتم فرد قدبلند وچاق روی این چهارپایه که جمع میشود نشسته بود وفرمودند مهر فلان جا است من جلوی امازده کمی فضا باز بود خواستم نماز بخوانم ایشان فرمودند اشکال در درهمان کنار ایشان میتوانید نماز بخوایند دوخان درپشت نشسته بودند خسته وصحبت میکردند ومن بعداز نماز چون قران خوانی باسوره یاسین شروع کرده بودم تاحدی هم حفظ بودم شروع کردم به خواندن سوره یاسین- وسط سوره بود ایشان باشدت وحدت فرمودند اگر میخواهی کشته نشوی از امازاده بیرون برو چند لحظه قبل ان خانمها بیرون رفته بودند گذشت یک روز درماه محرم در   منزلی در سه را احمدی روضه خوانی بود ورفتم کنار دیوار نشستم غلغله بود دوجوان باهم صحبت کردن زمانی که جناب روحانی رفته بود روحانی بعدهنوز نیامده بود به ایشان گفت فلانی رفته بود توی فلان امازده ها مقداری اعلمیه جاسزی کرده است وپیام هارانجا میگذاشته است ان محل لو میرود انفرد یک کلت درانجا جاسزی میکند که اگر ساواکی امد اورابزند زمانی کهمن فهمدیم گفتم کار درستی نیست وبا ترس ولرز رفتم کلت رابرداشتم- ان جناب اقای سلطانی گویا بهائی است- خدمت ایشان عرض کنم که وقتیکه حضر هابیل علیه السلام بدست ملعون قابیل کشته شد- حضرت حوا علیهالسام وحضرت ادم علیه السلام هفتصد سال گریان بودند واز خداوندمنان عذاب شدیدی برای قابیل احمق از خداوندمنان طلب میکردند تاخداوندمنان حضرت شیث علیه السلام را به انهاداد که تاحدی ارامش پیدا شد- حضرت علی علیه السلام میفرماید مادرزمان رسولالله صلواته الله علیه واله والسلم اگربرادر من درصف مشرکین بود حساب اش رامیرسیدم در را خداوندمنان طبق فرمان الهی کوچکترین اغماضی نخواهم کرد- ان دوبرادر درباره زنان یک دیگر چه گفتند وخواهر ان جناب درباره شهوات جنسی اقایان چه گفته است-اقلا ظاهر را حفظ کنید دم از ازاد ی بیان  بزنید- اخیرا دراینترنت قادنی ها درس اجتهاد طلبه های خودتمام شده ومیخواستند که مدرک بدهند یک انگلیسی جزو اینهابود استادفرمودند هرکس ایراد دارد مدرک نگیرد تا رافع اشکال شود ونوبت به انگلیسی رسید وهمین مطلب را گفت .ایشان تصدیق کرد تمام مطالب منطقی وعقلانی بود اقلا شماهم درظاهر چنین کنید حماقت شما بحدی است که تصور کنید تنها مذهب شماوزیرلوای شما اسنسان به وحدت عالم انسانی میرسد ومطالببلاتری ندارید که وحدت باجهان هستی وحتی اباخالق هستی میشودبنحوی پیدا کرد اینراهم درک نمیکند وشب روز بای صدام دعا میکردید وجاسوسی میکردید که پیروز شود وتمام دستگاه ساواک توسط شما میچرخید وخجالت هم نمیکشید-


ارسال شده در توسط علی

 

 بسم الله الرحمن الرحیم نظریات شخصی است- پس از عرض سلام خدمت استادمعزز حضرت جناب اقا جعفر نکونام-نظر ایشان درمورد – حدیث شاذ ونادر دقیق است وغالب بزرگان چنین گفته اند ونظر استادمعززحضرت مرحوم ایت اله زبرجد رحمت الله علیه یک علت اینبوده است بعقل اقایان نمیرسیده است- فکر میکردند مردم بهانها میگویند خل وچل هستندوانهارا درعلوم غریبه جای داده بودند- اما مسئله بطون قرانی   دلائل عقلانی زیادی وجود دارد که قران بطن هانی زیادی دارد- حدیث از رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم دریای بی پایان قران است ولی با ظاهر قران به دریای بی پایان نخواهیم رسید وباز حضرت علی علیه السلاممیرفماید قران اقیانوس ژرفی است که تنها غواصی میتواتدبه انتهای ان برسدمن هستم بنظر حقیر اشکال شما با استاید محترم دیگر در موضوع منطقی است وبطون دیگر اگر بشر درک نکرد غیر منطقی میدانید ومیدانم اساس قران اول برای چهرده معصوم است بعد برای هدایت انسان است شخصی خدمت انم صادق علیه السلام رسید وگفت هیچ تر وخشکی نیست در قران نباشد- ایا اینده من در قران است امام صادق علیه السلام فرمودند اینده همه چیز درقران است ومال شماین ایه است یک بیان خاصی کردن انفرد تعجب رفت وباور نکرد تا برای اواشکار شد وباز دیگران خواستند فرمودند ما ماموربگفتناش نیستیم وایشان استثقنا بود وزندگانی شما بهم میریزد ویا فرمودند فلان حاکم عباسی فردا میمیرد فرمودند ایه اش چنین میگوید- پس ان بطن هم منطقی است که گو یاامام الزمان علیه السلام   از بطون استفاده میکند وتاحدی تعلیم میدهد ودر زبان چنین هست- بعنوان مثال درزبان انگیسی فراوان است کلمه دان به معنای پائین وهیل به معنال تپه- کی سسر خوردن از تپه به پائین مانند اسکی با ها دوم در زمین شناسی وارد لایه های زیرین تپه رفتن سوم انحطاط بلعد بشدت وضع انسان خراب شود که بعد حتما بمیرد- که خانم هیلاری کلینتوناخیرا ا این لغت اخری استفاده کرده است و یا پاس دی وی عبور کردن از جاده منظور از میانبر رفتن است یک روش خاصی که درفارسی کمتر استفاده میشود- فرض کنید چند دوست خواستند به یک رستوران بروند یکی مگوید به این رستوران برویم برای انکه من مدتی درانجا کار کردنم وفلان غذاش بسیارخوب است وتاحدی هم ارزان است بحث میشود همین کلمات مگیوید که اجازه گذری بدهید که همدیگر به هم معرفی کنید نمیدانم درکجا خواندم حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم حضرت علی علیه السلام تشریف داشتند حضرت جبر ئیل علیه السلام نازل شدند وپس از مدتی چند ثانیه دوسه کلمه گفتند رفتند حضرت علی علیه السلام فرمودند که این دوسه کلمه معنای چه بود حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند تا قیامت بخواهم بگویم کم می اورم چندساعتی صحبت فرمودند عرف درجای خود بطن های منطقی وعقلانی درسطحی بالترهم درجای خود ولی حوزه درک انسان محدود است ولی حوزه بیان قران بسیاروسیع وعمیق است

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—جنابی بنام اقای سلطانی که بعلت مشغله ای بعضی تره هات ایشان متوجه نشدم- هنوز ایشان دانشگاه هاروارد واخیرا استندفورد درک نمیکند چندکیلو علم دارند یک چنین فردی را هم پرورش میدهند- وخوشبختانه بهاخر خط رسیدند وبهترین کارانها نوکر مافیا شدن است والحمد الله خداوندمنان- کوچکترین اشراقی به انها نمیدهد—من قبلااز انقلاب پای یک منبر بودم وجناب روحانی سیدی فرمودند بهاین امازاد ه های کوچ توجه کنید وبروید درانجا نماز بخوانید وازفیوضات انها بهرمند شوید اینها قبلا طرفداران سرسختی داشتند- حال تغیر کرده است-من باخود گفتم ایندو امامزادهبین میدان شهد - شهردای سابق وسه راهنما ی دست چپ که الان چهراه نمازی شده است قراردارد ان جباب روحانی فرمودند ایندومحل محل استراحت خانم هاشده است انجا بستنی میخورند- رفع خستگیب میکنند وبرویدانجا نما بخ.انید حداقل درس دبیرستانی بخوانید من رفتم   اطاق بسیار کوچک بود بعاز دعای زیارت دبنال مهر میکشتم فرد قدبلند وچاق روی این چهارپایه که جمع میشود نشسته بود وفرمودند مهر فلان جا است من جلوی امازده کمی فضا باز بود خواستم نماز بخوانم ایشان فرمودند اشکال در درهمان کنار ایشان میتوانید نماز بخوایند دوخان درپشت نشسته بودند خسته وصحبت میکردند ومن بعداز نماز چون قران خوانی باسوره یاسین شروع کرده بودم تاحدی هم حفظ بودم شروع کردم به خواندن سوره یاسین- وسط سوره بود ایشان باشدت وحدت فرمودند اگر میخواهی کشته نشوی از امازاده بیرون برو چند لحظه قبل ان خانمها بیرون رفته بودند گذشت یک روز درماه محرم در   منزلی در سه را احمدی روضه خوانی بود ورفتم کنار دیوار نشستم غلغله بود دوجوان باهم صحبت کردن زمانی که جناب روحانی رفته بود روحانی بعدهنوز نیامده بود به ایشان گفت فلانی رفته بود توی فلان امازده ها مقداری اعلمیه جاسزی کرده است وپیام هارانجا میگذاشته است ان محل لو میرود انفرد یک کلت درانجا جاسزی میکند که اگر ساواکی امد اورابزند زمانی کهمن فهمدیم گفتم کار درستی نیست وبا ترس ولرز رفتم کلت رابرداشتم- ان جناب اقای سلطانی گویا بهائی است- خدمت ایشان عرض کنم که وقتیکه حضر هابیل علیه السلام بدست ملعون قابیل کشته شد- حضرت حوا علیهالسام وحضرت ادم علیه السلام هفتصد سال گریان بودند واز خداوندمنان عذاب شدیدی برای قابیل احمق از خداوندمنان طلب میکردند تاخداوندمنان حضرت شیث علیه السلام را به انهاداد که تاحدی ارامش پیدا شد- حضرت علی علیه السلام میفرماید مادرزمان رسولالله صلواته الله علیه واله والسلم اگربرادر من درصف مشرکین بود حساب اش رامیرسیدم در را خداوندمنان طبق فرمان الهی کوچکترین اغماضی نخواهم کرد- ان دوبرادر درباره زنان یک دیگر چه گفتند وخواهر ان جناب درباره شهوات جنسی اقایان چه گفته است-اقلا ظاهر را حفظ کنید دم از ازاد ی بیان  بزنید- اخیرا دراینترنت قادنی ها درس اجتهاد طلبه های خودتمام شده ومیخواستند که مدرک بدهند یک انگلیسی جزو اینهابود استادفرمودند هرکس ایراد دارد مدرک نگیرد تا رافع اشکال شود ونوبت به انگلیسی رسید وهمین مطلب را گفت .ایشان تصدیق کرد تمام مطالب منطقی وعقلانی بود اقلا شماهم درظاهر چنین کنید حماقت شما بحدی است که تصور کنید تنها مذهب شماوزیرلوای شما اسنسان به وحدت عالم انسانی میرسد ومطالببلاتری ندارید که وحدت باجهان هستی وحتی اباخالق هستی میشودبنحوی پیدا کرد اینراهم درک نمیکند وشب روز بای صدام دعا میکردید وجاسوسی میکردید که پیروز شود وتمام دستگاه ساواک توسط شما میچرخید وخجالت هم نمیکشید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- قوم یاجوج وماجوج- از ایات قران واحادیث چنین برداشت میشود که قومی که تمدن را نمی خواهند- به سمت مل متمدن حرکت نمیکنند کم کم جز و سپاه شیطان میشوند چون   درساختن ابزارئی که علومی- کهمهمترین انها که تمدن ساز است دین الهی ناب است را نمی پذیرند دست به توحش میزنند- لذا بیادسخت مواظب بود درمرزخا بشدن مراقبت کرد ودرداخل انهارازندانی کرد تا تمدن پذیر شوند- ودر طول تاریخ بعضی اقوام چنین بودند- درص همه انها به مدینه امدند که از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله و السلم- حد اقل اجازه دزدی رابگیرند واگرایشان اجازه نداد حتی ایشان را ترور کننند وخداوندمنان فرمودن که اینها مسلمان هستندولی ایمان بداخل قلب انها نفوذ کرده است وبه انهاهشدارداده شد- وغالیا این افراد وارد هیچگونه حرفه وفن وعلمی نمیشوند وفاقد اخلاق متعالی هستند- وکمبودهای خودرا بوسیله چپاول وکشتار وفساد بست میاورند- وهابیت از اغاز چنین روشی داشتند ولذا انگلیسی انها رابهترین افراد برای اهداف خود تشخیص داد رضا شاه چنین بود صدام هم چنین بود- درکتاب حزقیال میفرماید – ای فرزند ادم روی خود را متوجه جوج سرزمین ماجوج ریس مشک وتوبال-کن وپیشگوی خود را ( درباره انها) اعلام بدار—بگ: ای گاگ ریس روش مشک وتو بال علیه تو برخاستم- که ملت های بنام کوشانیان درپارس  بوت درسومالی – مشک وتوبال وگومر وبث و توگارما در سرزمین ترکیه یا کوشناین یعنی مردم سودان بودند-در مکاشفه یوحنا مینویسد- که چگونه در رویای شیطان را به همراهی گاگ میبیند که تمامی ملت های چهرگوشه زمین را تحت کنترول در میاورد که غرب امروزه یک مصداق ان است- درمکاشفه یوحنا باز مینویسد- وقتی هزار سال (د ر اسلام پس از شش هزار سال) شیطان از زندان خود ازاد خواهد شد تمامی ملتهارا چهر گوشه دینارا فریب خواهد داد گاگ ومگاگ ونهارا برای جنگ اماده خواهد کرد تعدا انهامانندشن ساحل دریا خواهد بود- وباز مجموعه ای که به جنگ حضرت مسیح علیه السلاممیپردازند- باز گاگ ومگاگ هستند- وجاب این است که درسفرهای حضرت ذوالقرنین باملتهای صاحب تمدن بحثی نمیشود تا جائی که میرسد این یاجوج وماجوج وجودارد که سخت در زمین فساد میکردند- ونکته دیگر انکه میگویند ما پولی را جمع میکنیم ایشان جواب میدهد تمکن من بهمراتب بهتراز شما است چون ایشان طلا ونقره داشته است- کا کارتمدن ساز ی بودن پول وعلوم خاص امکان پذیرنیست واین امر برای مومنین رحمتی از جانب خداوندمنان است که تادی داعش این چنین است- جالبتراز همه حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میفرماید زیارت بیت الله  برای حج وعمره بعداز خروج یاج وماجوج نیز خواهد یافتمعلوم میشو انها بر مکه مسلط هستند ولی اجازه حج وزیارا رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم را میدهند


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شصی است-شخصی خدمت امام صادق علیه السلام بودند- اما علیه لسلام از جریانات اخرزمان بیاناتی قریب به این مضمون فرمودند ان فرد بشدت ناراحت شد وگفت این دنیا چه ارزشی داردکه این همه انسانها از بین بروند – امام صادق علیه السلام فرمودند تاسف نخورانها کتب ما کناردست انهااست اعتنائی نمی کنندوهرچه به انها میگویند پشت گوش می اندازند ودرجهت حرام میرونند ودحالی که راه اه حلال برای انها میسر است مانننداین مطلب فرمودند انها ئی که بایدبرونند میرونند وانهائی که بیاینند- تاشرایط برای امام الزمان علیه السلام مهیاشود-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- من یکبار برای خرید میوه بیرون رفتم از مغازه که بازگشتم- گلوی من میسوخت وبینی من بشدت بخارش افتاده بود- بعدازمدتی بهبود ی پیدا کرد ومن اسهال گرفتم-دخترمن مدتی در بیمارستان نماز بعنوان تخصص کار میکرد بشدت بیمارشد ودرخانه دراطاقی خودا قرنطنیه کرد واعزام به یاسوج شد- دفعه بعدمنبرای تعمیر تلفن به مغازه رفتم درمغازه بشدت پوست صورت وچشم من شروه به یک سوختن   ضعیف داشت- من به تلفن داده شده زنگ زدم وجریان را گفتم وگفتم بنظر من این ویروس در هوا تکثیر میشود وایشان خندید وگفت درست است- ما بازار وکلی یکبار ضدعفونی کردیک وباز هم میکنیم واطراف بیمارستان علی اصغر دستغیب شیراز ه بیمارستانخصا مرض کرونا است هم ضد عفونی میکنند- باز خانممن بیرون رفت ریک جلسه بودبه منزل امد من بشدت گلوی من خشک شد وایشان تب ولرز کرد- بهدخترمن زنگ زدم وجریان راگفتم ایشان گفتند درتابستان تکثیر زیاددارد ودرزمستان احتمالا تکثیرندارد- این سئوال مطرح است چراین ویروس در پکن پیدانشد ودیک استان پرجمعیت فشرده پیدا میشود وچرا مرس در مکه درزمان حج پیدا میشود وغیره این کار امریکا است چنان اثبات شود باامریکا وارد جنگ بایدشد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-در بی بی سی بیان میشود که ویروس کرونا ساخته وپرداخته امریکا است- ایا امریکا افراد خودرا میشکد ایا چاقو دسته خودر میبرد- جواب مثبت است- از همه مهمتر دراین باره دراخرازمان حدیث داریم دوست دوستخودرابای منافع میکشد وشریک برلی منافع شریک خورا میکشدویاخیانت میکند وانسانها برای منافع بیشتر چون پلنگ میشوند ودرانجیل هم داریم درباره کرنا هم فلیم درست کردند وهم اخیرا کتابی   مصنوعی

پیداکردند که بیشتر کارنیویروکی –ها است جعل حدیث است- نمونه فراوان دارد- حزب دمکرات که ظاهرا چپی بود وزمانی شوروی به سمت ایران متمایل شد به اینحزب دستورداد مبارزه خودرا متوقف کند زمانی که صلاحات ارضی میشود وچون قبول نکردند کمک های مادی وغیره حذف کرد- امریکا از این خلا استفاده کرد-من در مرکززرهی بودم- جنابی درحقیقت میخواست که منرا اگاه کند ودرضمن احتمالارکن دو به ایشان ایندستئرداده بود زیرا زمانی که من ان موضوع راقبول نکردم بسیار خوشحال شد که شمابه کردستان برود وپاسگاه برای انها سخنرانی کنید وارامش ایجاد کند زیرا اینها میداند چه کسانی با دمکرات همکاری میکند که از مرز ردمیشود وانهارامیکشند حال امیریکا درظاهر کمک میکرد به دمکرات واز طرفی به ایران خبر میداد-وایرانی ها سخت ناراحت بودند- وخیلی موارد انهارا نمیکشتند- وبسیاری اطلاعات داخلی میدانند وخودرا کنار میکشیدند امریکائی میفهمیدند چه کسانی در حزب دمکرات کتوجه قضیه شدند انهارابه نحوی سربه نیست میکردند- اقای کندی به ویتنام رفت وبا متخصصین نظامی امریکا گفتگ کرد وانها گفتند ایننبرد نتیجه جز شکست برای امریکا وپیروزی برای ویتنام شمالی وشرق نیست وایشان باز گشت واعلام کردبه زودی مااز ویتنام کنار میکشیم ولی از ویتنام جنوبی بشدت حمایت میکنیم لی مدتی نگشت ایشان بیان کرد حزب کمونیست ویتنام مداوم دیگ کومنیست بجوشش دراورده است وهمه کشورهای دوست رانگران کرده است وبرعلیه کمونیست شعارهای تندی داد ویتنام شمالی گفت تازمانی که مردم ویتنام جنوبی راضی باشند من اتش بس راقبول میکنم چیزینگذشت حملات ضد کمونیست درویتنام جنوبی وحملات بهمرز ویتنام شمالی شروع شد وجناب اقای کندی ترور شد-که احتمال میدهند که در تکزاس ایشان میخواسته است دراین باره صحبت کند-- اولین بار واکسن انفولانزا درست شد- وکسی هم نمیدانست دریک ایستگاه مترو نیویورک که پلاکاردهای انقلابی زده میشد وکم کم داشت مطرح میشد که نمونه نشود یکفری ظاهر یک اسپری خوشبو درداخل ایستگاه میزد کم کم مردم احساس کردند که انفولانزا شدیدمیگرنند ومیرسیدند ازانجا رد شدندوفرئذا گرفتند تحقیق کردند فهمیدنند کیه یک ویرورس انفولانزا بسیار قوی است وان فرد گفت من از طرف پنتاگون –ستاد ارتش امریکا این کار میکنم ودلیل انها این بود که- شوروی درحال ساخت بمب میکربی است وما اطلاع پیدا کردیم روی ا ویروس انفلانزا داردکار میکند- وما خواستیم که این ازمایش انجام دهیم وماهم یک انفولانزای قوی رست کردیم وخواستیم تست کنیم امادرواقع فکر میکردند این واکسن پول خوداش رادرنمیاورد- مرض ایدز روسها گفتندوخیلی افراددیگری مثلا درانگلستان هم تحقیق میکند این ویروس ایدز ساختگی است ویا طبیعی است تاحدی شروع به تحقیق میکنندهمینکه دارندبه نتجه میرسند متوقف میشود در جنگ عراق برعلیه ایران- موساد سازمان جاسوسی خارجی اسرائیل وشیمبت سازمان جاسوسی داخلی اسرائیل افراد خودرا به عراق فرستادکه مثلا دکترها نرس ها یوافراد دیگر که حرف اینها موثر هستتذ به نفع صدام با تکنیکی که انها یادمیدهند همکاری کند وهمین که صدام مخالف شد همهرانهارشناسی کردندوکشتند وهرکس صدای اش موثربود کشتند-در همین امریکا زمانی کهرپلیس بعلت ان که نمیتواتدجانیان را شناسی کند وضد موادمخدر هستند دو دسته گنگ های موادمخدر رابه جان هم میدانزد وهمیدیگر را میشگند وپلیس از این موضع کمال استفاده میبرد هم اسلحه بفروش میرسد وهم بعلت بی کاری مردم رباره موادمخدرساکت میشوند- تعدادی زیاد افراد در دراخل امریکا وخارج امریکا کشته شدند که بعدا مشخص شدانها جزو سازمان اطلاعاتی امریکابودندوبسیار خوب عمل میکردند صدام شاه بن لادن خانم بوتو خلی دیگر زمانی تائی میکنند وزمانی هم نابود میکنند چاقو سازنده اش را میکشد- رضا شاه وقتیکه مخالفین درایرن زیادشدند دستورداد زندان جدیدبسازند انزمان درگاهی ریس شهربانی ایران بود وبه درگاهی گفت سریع یک زندان بساز ایشان یکقصر انتخاب کرد وسریع انرابه صداطاق رساندواماده کرد وغربیان به رضا شاه گفتد حقنداری که کسانی دم از ازادی بیان میزنند زندانی کنی انزمان روزنامه تایمز انگلستان از رضا شاه گزارش ها ی نامناسب میداد ودیکتاتور خاورمیانه لقب داده بود یک رادیو محلی بسیارکوچک رضا شاه را تمجید میکرد درگاهی هشدار داد که هرکس برخلف رضاشاه چیزی بگوید زندانی میشود واولین کسی زندانی شدخود درگاهی بود- موضوع جدیدی نیست ولی دراخرالزمان بشدت رواج پیدا خوادکرد-نمونه بیاروم یک قانون داریم میفرمیاد هرایه قران که بصورت مطلق بیاید برای همیشه ان حکم ثابت است- اما اگر حدیثی درشرایطی ان حکم را تغیردهد دران شرایط ان حکم اجرا نمیشود- اقایان حکم حجاب درقبل مطلق میدانستند وبعد اخیرا فرمودندکه خیر این حکم مطلق نیست برای زنان واهلبیت رسول اکرم صلواته اله علیه واه والسلم واجب بوده است وبرایدیگران مستحب است ولی درایه اولوالامر مطلق است وهیچ قیدی وشرطی وتخصیصی وجودندارد وهر حدیثی باشد باطل است که ان الوالامرها کی هستند- قران برای بعضی ا زاحکام خود برای انکه معنای ان بخوبی روشن شود در قبلاز شعار نمونه میاورد درچه شرایطی این حکم درست استمثال یهودیان درزمان فرعون را قران مستضعفین مینامد یعنی مستضعف چنین شرایط را باید داشته باشد وبعد میفرماید مامستصعفین را نجات میدهیم وبه قدرت میرسانیم اقایان میفرماینداین ایه برای امامالزمان علیه السلام نیست فقط مخصوص یهودان زمان استبعدقران میفرمایدمایهودراتنبیه میکنیم-زیرا مستکبر شدند وای اقایان میفرمایند یهودهم الان مستضعف است- درسوره کوثر خداوندمنان میفرماید هرکس برخلاف کوثرباشد سرانجام نابود است یعین هرکس مخالف حضرت فاطمه سلام الله علیه باشد وباعث نارحتی رسول الله اکرم صلواته الله علیه واله والسلم باشد نابود میشود وبطورکلی هرخانم مومنه باشد هم صدق میکند وبعد هر فردمون چه مرد وچه زن این حکم دارد وشیعیان جریان کشته شدن سه خلیفه اول برهمین اساس تفسیر میکنند اقایان میفرماینداین تنها بری همانزمان وهمان مصداق بوده است اینرانمیتوان کش داد وبسط داد

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99