سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقای بن سلمان- دست به زندانی کردن افراد کسترده زده است- که دربرگیرنده عاوه بر شاهزادگان- مامورین عالی رتبه افسران نظامی وامنیتی- به جرم رشوه گرفتن وتختلاس ومانند ان- ویک کومسیونی- بنام نزهت- که مانند تفتیش عقاید وجرم درحال جریان است-تعداد قابل ملاحظه از فلسطتینی ها – تجارسیاستمدران- دستگیر کرده است-که همه در سطح رده ها بالای ی این مراکزبودند- مه همه انها دریک هتل مجلل بنام ریتز- کارلتون محصور شدند- که گزارش میرسد که بعضی از انها شکنجه و با انها بد رفتاریشده است دو حقوق دان ونه نفر که در دانشگاه ال معارف که لعلت   احتمال دزدی ویا کم مصرف کردن مواد ساختمانی باعث ریزش شده است ودرنتچه ایجاد مرگ وجراحت کرده است- -ومحققین معتقد هستند-وهیچگونه نمیتوان به اسامی وجزیات درانجا پی برد- اغاز دمیدن یک طوفان است- ودوباره شکاف بوجود امده است- محققین میگویند تقریبا تمام سازمانها ازخود اختیاری ندارند وباید دستورات ایشان راعمل کند درست ماند شاه سابق وصدام حسین شده است-وجریانات درست مااند جریان گولن درنرکیه پیش میرفته است که احتمال یک کودتا بوده است بنظر حقیر چنین کاریمیتواند سرمنش ان یک کشور غربی باشد= این احتمال است که بامرگ سلمان قدرت محمد بشدن کم خواهد شد- و کشتار المنصور از حوثی ها-باعث شد او درتبعید واقع شود- وترس زیادی از حملات حوثی ها مانند حمله به پالیشگاه وحتی ارسال تروریست هم مجود دارد- و عربستان سازمان ملل متحد را تحت فشار قرارده است- سازمان ملل متحد عربستان را بوجود اوردن یک فاجعه انسانی- از نوع بدتریننوع بحرانی ان که همراه با اواره کردن ملیونها انسان که محناج کمک هستند- واین خصوصیات نشان میدهد- که اتقال قدرت به شخص محمد به راحتی امکانپذیر نیست- که شخص دارای ضعف مفرط است که بهمرگ سرانجام منتهی میشود- وهمچنین نشان بران است- جناب محمد در جایگاه خود چندان امنیت نئارد- با تغیر سنت که بفرد یک شان قانونی میداد یگر وجودندارد وجنگ قدرت مسئله راحل میکند- شخص سلمان نیز با قدرت لابی خود به قدرت رسید- درسال 2015 – وازهمان بدو قدرت کوشش زیادی کرد که این موقعیت بشدت حفظ ومستحکم شود- هم در داخل وهم در منطقه-بلافاصله که برتخث نشست- محمدبعنوان ریس ارتش منصوب شد- وپس از دوماه-جنگ با یمن اغاز شد- که باید بدستر خارجیان باشد- ودراین مورد وباشورای درباره مشورت نکرد- درهمان سال طرح پاکسازی ها شروع شد- ومقرن بن عبدالعزیز ریس اداره اطلاعات وامنیت را عزل کرد- و دو سال بعد-نوه شاه وریس وزرارت کشور- که ولیعهد انتخاب شده بود- همان سرنوشت پیدا کرد- به موازات ان- جناب محمد بن سلمان نزدیکان خودرا به پست ها .مقام ها حساس ومهم انتخاب کرد- تا قدرت جامع رابدست اورد- برادر ناتنی خود را- عبدالعزیز بن سلمان را ریس ورزات انرژی کرد- درحالیکه برادر جوان ترخودرا خالد بنسلمان را به سفیز کبیری به واشنگتن فرستاد- وسپس بعد ایشان قائم مقام وزرات دفاع کرد- وشاهزاده بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان السعود-که به محمد بن سلمان کمک کرده بود به ریاست هنرهای زیبا وبعد به وزیر فرهنگ در سال2018 انتخابشد که فقط 32 سال سن داشت- وشاهزاده جوان دیگری- عبدالله بن بندر-عبدالعزیز- السعودبه سمت گارد ملی برگزیده شد-جناب محمد- بعضی غیر درباری ها هم ارتقامقام داد که قبلا سنتا متعلق به درباریان بود- ژنرال سرلشکر دوست وفادار جناب محمد احمد عصیری- به مقام قائم مقام وزرات اطلاعات انتاب شد اما بعداز کشته شدن جمال قاشقچی- ومعزول شد- وطرفدار دیگر- احمد الخطیب- به سمت سازمان توریسم انتخابشد- ترکی الشیخ- که از مشاورین وکمک کنندگان ولیعهد بودن- به سمت مشاوردربار باسمت وزیر و اولین ریس ورزش از طرف دربار انتخاب شد- که بعد اخیرا ریاستسازمان تازه تاسیس تفریحات هم انتخاب شد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-   با بیان یک دانشجو که مایل است درک خود راگسترش دهد مطالبی به عرض میرسد اخیا دخترمن که فوق لیسانس ریاضیات وامار داردبفکر خواند فق لیسا نس مدیرت دولتی بخواند ومن گفتم مدیریت دراین برهه ازلحاض موقعیت چندان باثبات نیست اگر میال هستی رشته جدید مانند مدیریت بازاریابی وفروش ومانند رابخوان- ایشان چند کتاب خریده بود درضمن کتاب سئوالات سید رضا وسید جوادین- وجناب اقای حسین جلیلیان- بسیار چای این کتاب در زمان ما خالی بود وتاحدی بروز است سئوال اول کحور تعریف مدیریت به پیش بینی وبرنامه ریرزی وسازماندهی – فرماندهی هماهنگی وکنترول کدام محور کلیدی هستند- در زمان ما- پنج شخصت ویا گروه درامریکا حرف اول علم مدیریت میزدند یکیاز گرو ه ها خانواده لسمیت بود که زن وشوهر هردو دکتری مدیریت  داشتند وتحقیقات جهانی دراختیار داشتند اول اسامی انها دریک نگاه کوتاه من ندیدم- البته زمان بسیار گذشته است احتمال –نیرو های جدید است-ایشان معتقدبودند یکسری وضایف بری سطوحمدیریت ازلحاط عنوان یکی است ولی سطح ان فرق میکند-که شما بدرستی فرایند محوری و وظیفه محوری بیان کردید که درتمام سطوح باشد اما پیش بینی درسطح کلان درحوزه مدیریت عالی است وا تقسیم به صف وستاد میکردیم ولی در کتاب شما بحثی از ستادنیست ولغت خاصی ندارد- بسط هدف وتغیر هدف تغیراستراتی وهرنوع تغیرات کلان وخرد با مدیرت بالا ویاعلی است مثلا باشرکتیاذغام کند ویا نکند وهداف متنوع باشد حزوه مشتری تغیرکند یانکند وارد رقابت شود یانشود سهام بفروشد ویا وام بگیرد این موضوعات مال مدیریت عالی است نکته دوم   قانون پارکینسون است-0 که به افزایش بی رویه کارمندان اعتقاد دارد- این مدیریت مال زمانی بود مداوم کارخانجات زده میشد ولی متخصص نبود ودانشگاه ها از پرورش متخصصین با تجربه عقب بودن شرکت ها خودشان متخصین خودرا تعلیم میداند و –وزاات علوم امریکا-دررقابت باشوروی سخت گیری زیاد میکرد بای تحقیقات برجسته باشد و از شوروی بسیارجلوتر باشد- لذا شرکت جدید به متخصصین شرکت های دیگر حقوق بیشتری میدادند درحقیقت دزدی افراد شروع شد شرکت هاخواستند زمان بگذارند مردم قبول نکردندوگفتند ازادی افراد خدشه برمی دارد وفرد ازاد است کم کم سه ما ه کار کند بعد تغیرات داد شد این زمان ان جناب فرمودند تعداد مداو زیادکنید که ته حوض ابی بماند-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- درچهارده قرن قبلا مسلمانان وارد مبحثی شدن که تازه اقای راسل اندکی به رسیده است درحالیکه ازان عبور کردن وایشان فلسفه خوداش رابدست خوداش خراب کرد- وبرخلاف ایشان فسفه ایشان اگردرست مسیر راطی میکرد به حقایق سترگی میرسید- یک از دروس بسیارمهم درتمام علوم اسلامی -منطق است- کهدرحوزه درسطح دورس ابتدائی برای درک ان جدال وجود دارد-یکی از شخصیت های بسیارمهم این رشته مرحوم ایت الله العظمی – مظفر است که کتاب بسیار جالبی نوشته است حق است این کتا ب بسیار شرح داد وکاربردی کرد- یا به صدجلد برسد-یک درک ظاهری از لغات داریم ویک درک باطنی از لغات داریم که گاهی متضاد یک دیگر هستند- ودراینحالت روح غیر مادی اثبات میشود پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-فرمودند حسن علیه السلام از من است ومن از امام حسن علیه السلام هستند وباز فرمودند امام حسین علیه السلام ازمن است- از امام حسین علیه السلام هستم وبعد فرمودد امام حسن قعود میکند یعنی نشسته است ودرنتجه صلح بین وگروه مسلمان ایجاد میکند بری اام حسین علیه السلام فرمان قیام میکند- ودین من را احیا میکند کلمه قیام وقعود-گرو ه ای نشسته اند- فردی میگوید دوست من وقتیکه زنگ زد من قیام میکنم منظور این است که زمانی زنگ زدن فقط بهایستد بایدحرکت کند به سمت هدف برود وان دوستان میگیوند وقتیکه ایشان امد مندربحث قعود میکینم شما قیام کنید بهاینمعنا نیست فقط نشسته هستند بلکه ساکت هستند ولی زمانی که ان فرد رفت انها قیام میکنند درحالیکه نشسته هستند اینجا قیام وقعود دومعنادارد یکمعنای ظاهری ویک معا ی بطنی که باطن برخلاف ظاهر است پس روح مادی نیست جناب اقای راسل- فرمودند فلسفه تحلیل لغات فلسفی است که خوب چه بشود بهچه هدفی نایئل میشود قیامی است که هدف حرکت بهسمتی ندارد بعد میفرمایادمن فلسفه رااز بعد ظاهر مادی تبین میکنم تصور کنید درباره کلمه خالق ومخلوق درجهان کهن دهها تعریف شده است ایا شناخت دقیق ان کلمات میتواندفلسفه باشد که فرد راه بجائی نمی بد یانکه فلسفه درست رااز غلط تشخیص میدهد دراوئل جناب راسل خداپرست متعصب بود ولی چون کلیسا از علوم تجربی دفاع نمیکرد مخالف کلیسا وخدا شد ودرتبین خالق مجبور شداین مطالب سرتارس غیر منطقی بیان کند درحالیکه وقتیکه وارد معنا میشویم از ماده جدا شدیم وبسیارجاها برخلاف ماده حرکت میکنیم و دربسیار جاه ها امام حسن علیه السلام درحال قیام است-


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- مقاله است بزبان انگلیسی که تاثیرات جنگ جهانی اول درایجد اصطلاحاتی که سربازان ساختندجنگ بخصوص جنگ های مانندجنگ های جهانی تاثیرات عمیقی درتمام ابعاد و زمینه های قبلی میگذارد. شاید بتوان گفت پس از تغیرات ایدولوژی بیشترین تغیرات را جنگ میگذارد وجالب است اصطلاحات بخصوصو اصطلاحات نظامی وتاکتیک ها و وسایل نظامی وغیره چه مال خود دوستان خود حتی ما دشمنان هم واردان فرهنگ میشود- که درانگستان لغات امریکائی واکسانت یعنی طرب تلفظ امریکائی ولغات امریکایئ وحتی المانی وارد فرهنگ انگلستان شده است مثلا ایدولوژی انواع ناسیونالیستی وارد فرهنگ انگلستان شد- بسیاری از نوع خدمات نظامی که انگستان درخط اروپا وافریقا داشتدر رسانه ها مطرح شد وارد فرهنگ عامه شد- وغنائی به لغات نظامی داد- البته بسیاری از این لغات مصرف زمانی داشتند ویا بندرت بیان میشوند ولی درکل تغیرات زیادی ایجادشد ه است-ماهم میابیست یکچنین کاری بکنیم که تاثیرات که جنگ بر ابعاد مختلف وزمینهای مختلف قبلی تاثیرات جدید گذاشته است-مانند تاثیرات ایدولوژیکی انجام دهیم زیرا دشمنان مادارند میبکننند ودراینده ممکن است مورد بهربرداری واقع شود همانطور در مشروطیت رخ داد ه است- وبایدتبین شود- من با وجود انکه بسیارزمان کمی درچبهه بودم وباکمترین افراد درارتباط بودم- تعدادی درذهن ماماده است ان ترانه کربلا-کربلا مامیایئم زمانی به سمت خط میرفتیم- تا کربلا یک حسین دیگر—جمجهات رابهخدا بسپاراز گلوله نترس – ایه استتار سوره یاسین بخوان- ما گوش بفرمان رهبریم چون بچه شیر میغریم جسدبعثی   را سورا خ سوارخ کن مثله روح بر   غارهای عراقی حاضر شو- وغیره رو-یک اصلاح ارکی است ارکی پیشوند بزرگ است مانند ارکی بی شاپ یعنی اسقف بزرگ درالمان یک ضد هوائی ساخته بودتد بسیاربزرگ وبدون توقف وباصدای بزرگ وبهان انگلیسی ها ارکی بلد میگفتند کلمه بلد امروزه معنای طاس بودن میدهد ودرامریکا معنای عقاب بسیار کشنده ونتوان چیرزی را خفه کرد ویاپوشش داد خلبان های امریکائی به این ضدهوائی اصطلاح ارکی بلد گفتند بعددر انگستان-ترانهای ساختند ارکی بلد حتما واقعیت – این شعررا خلیانان میخواندند--- حالت درجعبه بودن – امروزه برای کسی گفته میشود که بسیار رقیق القلب است مانند کسی -مجروح شده است با برانکادر می ارند اش   یاجعبه لی زنبیل - = بسکیت-وبیشتر برای افراد نادان که مداوم اشتباه میکند-;تحت فشار از هم میپاشن,  کلمه انگلسی گرو سووم ویا گرو سام به معنای زمای که انسان حالت بسیارترسیده است که یا خودرانزدیک مرگ مینید ویا بشدت مجروح است این حالت درجعبه بودن که نشانه این امر استکه این جنگ بسیارغیر منتظره-حالت گروسووم پیدا کرد مانندباد صرصر درادبیات قرانی چه میزان این جنگ خونریز شد-در اصطلاحات نظامی درمتون اصطلاح درجعبه بودن درباره سربازی است-که بسیاربد جراحت پیدا کرده است-از میدان جنگ با تخته   باریک یا جعبه- از روی اجبار اورده میشود-که درنتچه وعلت ان –چهار عضو اساسی ان قطع شده است-  بلایتی – یا بلایدی – این کلمه از یک لغت اردو بنام ولایتی گرفته شده است که برای اولین بار در ارتش انگستان ظاهر شد در حقیقت سزبانی که درخارج بودن بخصوص درهندبودن وبشدت مجروح شدن ویابعلت دیگری به شهرخود درانگلستان باز گشتند- که قبلا ازلغت المانی – که هایم شوس بوده است یعنی خانه –شوت-شده استفاده میکردند- این فرد خودرا بشدت مجروح کرده است که مجازات اش مرگ است-ولی هیگونه گزارشی کسی به این علت اعدام شده باشد وجودندارد—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- دراینترنت یک خبربود-در ایتالیا- یک شرکت پرن که همان پورنو انگلیسی است یعنی فیلم مستهجن- که سایت این پورن بسیار گرانقیمت است ودرمدتی که افراد ایتالیائی درخانههستند-برای سرگرمی رایگان خواهد بود؟؟ این شرکت بین اللملی است- یعنی  اصل ان  درامریکا است شعباتی در کشورهای احتمالا اروپائی دارد وبه انها دستور میدهد طبق فرمولی –پورن ایتالیائی درست کنند مانندمثلا مانند  قرائتهای مختلف قران درسطح جهانی- مانند فیلم پایتخت- درایران دانشمندان پنچ ایراد به این عمل گرفتند اولا دانش اموزان هم نگاه میکنند- یک تقلید کوروکرانه نسبت به دختران پیدا میکنند- سکس پنج مولفه مثبت دارد اولا ایجادعاطفه دوم لذت بردن ازتن- وسوم تاثیرات دیالوگ- حال این دانش اموز فکرمیکند باید دختران ببوسد ودست به بدن انهابزند که باعث وحشت دختران میشود ودر مغزاو ذخیره میشود وفرد میخواهدانرا عمل کند به این ترتیب فحشا بخصوص درغرب  باعث دیر ازدواج کردن میشود وبخصوص انهاهم دیر ازدواج میکنند- وامراض مختلف مقاربیتی بوجود میاید- وفحشا ورابطه ازاد  هم روبه توسعه است مسئله دیگر-ما  دراسلام حدیث داریم-که  درابطه جنسی صحبت نکنید چون فرزند لکنت زبا ن پیدا میکند قبل وبعد صحبت کنید اما اگر بچه ای درکارنیست تاحدی موثر است مسائل درافرادبالغ متاهل حل میشود ولی درجوان عزب شروع میشود وحل نمیشود وبه استمنا میرسد وتکراران ضعفهای قوه جنسی ایجادمیکند ثابت شده بخاطر اعتیاد به ان از لذت جنسی باجنس مخالف بیشتر لذت میبرد وسریعتر مسئله حل میشود- وتکرارزیادان هم باعث ضعف عصبی به همراه داردولی حالت استثنائی تجویز میشود- امارگرفته شده است درسال چهل میلیارد بار کلیک میخورد وخوداین امر باعث میشود این نوع فیلم واردتجارت وبازارشود وان قداست  خانوادگی را را از بین  ببرد- ود اخر این نوع فیلم بسیار تصنعی وغیر واقعی است که امکان رخ دادن ان بسیار کم است مگرانکه از لحاض روانشناسی جنسی ساخته وپرداخته شود-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- حدیثی از از رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم هرکس چا های برای کسی حفر کرد اول خوداش می افتد وبعد دیگری وفرمودند این یکی از قوانین الهی است خوداش اگرتوبه نکرد وجبران نکرد- اهل جهنم میشود ودیگری مستضعف است اگر به شهادت رسید مقام عظیمی پیدا میکند ونسل او یک نسل پیروز است وامکان زیادیدارد که خداوندمنان اور ا نجات دهد وبقل ح0ضرت استاد معزز وعظما حضرت ایت الله دکتر مرتضی مطهری علیه السلام قران جامعه برفرد برتری داده است ولی چهارده معصوم وبعضی داز انبیا علیم السلام اجمعین- خودامت هستند فرد نیستند ولی برای نجات امت شهید هم میشوند- ان جامعه یا امت سرانجام پیروز است مستکبرین یک هزینه سنگینی باید بکنند  تا مسلط شوند ویک هزینه سنگینی دیگری که زمانی که قیام ها شروع میشود سرانجام هم شکست حتمی است درطول تاریخ این قانون صدق کرده است- لذا جامعه بایددرانتخاب رهبر حدا اگثر دقترابکند که متحمل هزینه هنگفت انسانی ومالی نشود ودرمقابل ظلم ظالمین ساکت نباشد که ضرر اصلی را انها متحمل میشوند در حدیث دیگری سرانجام دردنیا پراز ظلم وجور جهانی میشوددرتمام ابعاد نشان میدهد که ظالمین از همه ابعاد میخواهند بهره کشی ظالمانه داشته باشند—حتی به ملت خود ودوستان خودهم رحم نمیکنند- درموضوع ویروس کرونا- من به این اعتقاد رسیدم که امریکا چین راگول زد- خانمی که درامریکا مسئول ایمنی بدن انسان است ودرر اس بوده است-فرموده است خفاش دهزار میروب ویروس دارد یکی هم کرونا استپس کروناهی سابق ریشه خفاش دارد کسی ارتباط باخفاش ندارد ایدز گفتند دربعضص میمومنهای افریقا است- وداستانی ساختند که دریک مغازه حیوان فروشی درشهر ووهان افرادی که حیوانات خوردن مبتلا به این ویروس کورنا شدند حال داستان ساختند که کاملا مضحک وخنده دار است که دریک قفس بزرگ همه انها باهم بودندچینین به سوپ گربه بسیار علاقمند هستند وان هم دیلیاش تاثیر داروئی میداند درقشم چینی هابودند همه گربه خوردن وقتیکه دلیلاش پرسیدندکه علاوه خوش مزه بودن افراد کمتر مریض میشوند- بعداز ان سگ است روسها گوشت سگ بسیارمقومی میدانند ومعتقدهستند کهرکس هرچقدر قوی باشد درسیببری بیشاز هشتاغدمن زنده نخواهد بود مگر گوشتسگ بخورد حال این سئوال مطرح است که از خفاش چگونه این ویروس به حیوانات سرایت کرده است بعضی خفاش ادرار خود به هوا میفرستاند این ویروس هبه حیوانات رسیده است نکته قابل ذکر این است اینها ویروس خفاش امریکائی نیست ویروس کورنای خفاش-شهر وو هان است- دستکاری کرده است-حال در علوم نظامی یک رشته است که به ان -شین- میم و ر- میگویند- شین یعنی شیمیایی منظور بمب   شیمیائی - میم یعنی میکروبی –اما- ر-کمال بدسلیقیگی کرده اند- ر- یا را- سمبل به انگلیسی رادیو یعنی اشعه است خوب شما – الف میگذاشتید- امریکائی در شهر ووهان میخواستندبه چینی ها راه مبارزه باین سه موردرا یادبدهند- درایران که وسیله نداشتند جز یک وسیله سم پاش ویک کمنده گرده را میرخیتند وانراجمع میکردند در ووهان انها گفتنذاین یک ئیروس بسیارضعیف کم جان است وعمل کردن هرنفری بقول ظریفی یازدهنفر مبتلا کند زمان رامحاسبه کیند که چقدر طول میکشد که یک استان الوده شود چطور قبلا خفاش میخوردند اینمرض را نمیکرفتند باز جواب میدهند- کلمه انگلیسی پاساژمعنای اصلی  یعنی محل عبور- حال اگر میکبری از حیوان به انسان سرایبت کرد واز انسان باز به حیوان ویا انسان دیگری سرایت کردمبیگویبد پاساز رخ داده است غالبا درپاساژ بعضی میکرب ها از بین میروند وبعضی از انها تکامل پیدا میکنند نوع تکامل طبیعی با انسانی فرق زیادی دارد مال انسان از یک درازمایشاگاه قویترین پاساز رابدست میاوردند وهرویروس دریکمورد قوی میشوداینهاراترکیب میکنند یک ویروس بسیار قوی تربوجود می اید- حال رندان نکته را فهمیدند دراسترالیا یک بلو بسیاربزگ بسیاری از افرادان بلوک متخصصیبن برجسته استرالیا هستند انهاگفتند شاید دراینده روی حبوبات چنین کنند مابیادخودمان زمینی را بگیریم وخودمان بکاریم وغیره- حال چراقیام امام الزمان موفق است برایانکه انسان از حاکمان خوداش بدبین میشود ومبارزات همیشه پاسخ مطلوب ندارد وشناخت الهی پیدا میشود وهمراه امام علیه السلام معجزات فراوان است وتلکتیک زیبای خداوند منان این است حتی بعضی از مسلمان میگویند که امام الززمانی درکار نیست واگر چننی فردی باشد حقه باز است خداوندمنان درقران میبفرمیاد ما زمانیکه عذاب میخواهیم وارد کنیم از جائ یکه هرگز تصور نمیکند که چنین عذابی امکان پذیراست ودرثانی چنان که امام الزمان علیه السلام معجزه داشته بشا پس پیامبر است ومامیدانیم که فقط انبیا علیم السلام اجمعین نعجزه دارند پس چنین کسی نمیاید- کی از فزرندان امامحسن عسگری بعنوان یک دانشمند ومی اید معلوم نیستچند مطیع ایشان است مانند امامان سلام الله علیهم اجمعین سابق سرانجام انسان بهاین درجه از تکامل عقلی خواهد رسید که رهبر بایدمنصوب الهی باشد


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- سایت دم خروسی اسلام ستیز مستکبرین جهال- ایران اینترنشال- میگیود دولت مردم را از کورنا میترساند ومردم نمیترسند دلشان خوش است ولی بایدبه انها دلداری داد- دلداری همان است درخط مقدم جبهه کورنا سربازان ویژه ایستادند- اگر در یوم اربعین پدرجد کورنا ازامن وزمین بروید حسین دوسنان ومحبین الحسین علیه السلا م با سر میرونداین دلداری است


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99