سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- واقعا وحقیقتا درست است که اقای ابریشمچی بفرماید- برادر مسعود پیامبر خداوند منان- وخلیفه خداوند-منان- در روزمین است- بچه علت ایشان پس از ازادی از زندان اوین به عزاق میرود ودرانجا مستقر میشود_؟؟ ایا فرانسه از طریق صدام با منافقین دراررتباط بوده است- نظر من این است که به این نتجه رسیدم- که عامل پیشرفت منافقین نقش روحانیت ایران بوده است- که شاه پس از شروع انقلاب متوجه شد که حرکت اسلامی به جلومیرود- وروحانیت از منافقین پشتیبانی میکنند- دلائل زیاداست  من جمله اشرف ربیعی زن اول اقای مسعود رجوی لعین-چندین بار توسط ساواک دستگیر میشود وباانکه میدانستند که اینها ضد شاه وامپیریالیست امریکا هستند ازاد میشود اشرف درخانه تیمی درحالیکه درحال ساخت بمب دستی بوده است وبمب در دردست اومنفجر میشود دستگیر میشود ول یاعدام نمیشود کاملا مشخص است افرادخاصی از منافقین کشتن که بیشتر جنبه کمونیستی داشتند این خانم همسر اکبر نبوی بوده است- گروه ایشان راقدامی محاصره میشوند این امرنشان میدهد-که داخل منافقین ساواک نفوذ کرده است وشوهر ایاشن سیانور میخورد ومیمیرد واحتمال افراد دیگیر دستگیر میشوند احنمال چپ بوده است ومیدنسته است که سرنوشت اش مر گ است- درحالیکه بیست وشش نفر طرازاولمنافقین که میبیاست پراکنده- درزندان پراکنده باشند دریک جا به رهبری مسعود رجوی جمع میشوند که وهیچگونه اعدامی رخ نمیدهد- نقش صدام وروحانیت وفرانسه وحتی امریکا مشخص است- یک دلیل بایداین باشد نقش انها وابسته بودن به احزاب کمونیستی جهانی است واقای بنی صدر نقش ایشان – ناسیونالیست اسلامی ملی است- این دو به دستور غرب باهم همکاری داشتند بعداز خارج شدن از ایران کمونیست های جهانی این پیوند راقبول نداشتند وبقول خانم ان سینگلتون- در کتاب ارتش شخصی اقای صدام که منظور منافقین است مینویسد-ازدواج دختر بنی صدر یک گروگان گرفتن رجوی از بنی صدر است وزرنگی او است نباید ایجاد بدگمانی کند ؟؟ شاید نخواسته باشد حقیقت رابگوید- علت واقعی ان بود که امام راحل علیه السلام ان عظمت بهاقای بنی صدر چند بار تذکر داد از این دوستان ناباب صف خودرا جدا کند وجناب حضرت ایت الله رفنسجانی رحمت اللهعلیه فرمودند منظور منافقین است- اها درفرانسه خواستندبگویند ما باهم هستیم درحقیقت یک تودهنی به انقلاب ایران بزنند وبگویند این اتلائف کاری اسان ومعمولی است- درحالیکه درغر ب هیچگاه چپ باناسونالیست اتلاف نمیکند درحالیکه ایشان اقای بنی صدر اصلا ایدولوژی دارد مطابق بانظریات غرب عمل میکند- وغرب عن جناح چپ این اتلائف راقبول ندارد وانرا یک تاکتیک سیاسی احمقانه وبی نتجه میداند درایر حتی در زمان جبهه ملی چنین اتفاقی رخ نمیداد وسرانجام جبهه ملی روبه افول رفت ودرانقلاب ایران ذوب شد وکمونیستها منفور شدن وناسیونالیست هامنحل شدن- این نوع تاکتیک سیاسی   برای افرادمنافق یک امر ساده وقابل پذیرش است دقیقا مانند بهایت-و- وهابیت – این را میگویند شسشوی مغزی و فرقه گرائی یاننوع زرنگی اقایان به افراد یاد دادن قران میفرماید- دشمان اسلام انها بقدری زرنگ هستند- که به ظاهر میتوانندکو ه هارا جابجا کنند چه برسد به انسان ها ولی خداوندازانها زرنگتر است وکاسه انهاراواژگون میکند- ایشان مینویسد – مسعود رجوی تمام برنامه   برای ارتقا مقام خوداش است ودختر اقای بنی صدر درسن نوجوانی که تازه دانشو دانشگاه شده بود وبسیار فرد سطحی وساده لوح واصلا سیاسی نبود وبه هیچ حزبی وابسته نبود که نمیتواست درجمع منافقین-مطرح شود وبخاطر دستور پدراش انراقبول کرد اینپر چقدر ساده لوح است وبدنبال قدرت کهدختر خود تحمیل میکند برای اینده سیاسی خوداش مسئله روشن است غرب درمرحله اول بها به منافقین میدهد که وارد جنگ باایران شوند-وایران تبدیل به لبنان کنند وتا ایران تسلیم غرب شود سپس اقای بنی صدر کهدرکنار است ومحبوبیت هم قبل داشته است ریس جمهورایران شود همان قضایا در زمان مشروطیت رخ داد منیویسد این ازدواج دوسال بیشتر دوام نیاورد بعلت انکه درایران اگاهی بسیار ی زیادی بوجوداورد وبعد ایشان بعلت انکه اقای بنی صدر حمله خودر برعلیه اقای رجوی شروع کرد کهخود اینهم جزو برنامه است اقای رجوی برنامه دفاع از حقوق زن را مطرح کرد- برای جلب توجه غرب که تساوی که غرب شعار میدهد را دراسلام پیاده کند-بعد ازطلاق فیروزه-بعد ایشان همسر اقای ابریشم چی-مریم قجر عضدانلو زن میگیرد- این امر در اروپا بخصوص انگلستان بسیار رایج بوده است لرد ها معشقه خودرا با اجادان خود میدادنند ویا همسر اور به زنی مگرفتند معشوقه وزن لرد همیشه امکان- کشته شدن وبخشید به کسی بودند ویاشوهر زنی را میکشتند وبا زن ازدواج میکردند وان زن پس از مدتی ضد لرد میشد وکتاب مینوشت وروزنماه درست میکرد وبه او میگفتد از مرگ نمیترسی به نظر میرد که سرانجام اورا کشتند-نویسنده مینویسد- این ازدواج از نظر فرهنگ ایران غیر محترمانه وبی اصالت است ویک امر ساختگی است-که حالت بدگمانی وانفجاری دارد وغیر قابل قبول است ودوست را اسیر دشمن کردن است- اگراین چنین تلقی نشود انگاه مفتضح نخواهد بود برمیگرد به تلقی غرب که اتفاقا خانم استاد در دبیرستان در لندن فرمودند چنین کارهائی ریشه شاهان را درانگلستان زد ونمیشود انهارا در زمره دفاع از حقوق زن جا زد- !!

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- واقعا وحقیقتا درست است که اقای ابریشمچی بفرماید- برادر مسعود پیامبر خداوند منان- وخلیفه خداوند-منان- در روزمین است- بچه علت ایشان پس از ازادی از زندان اوین به عزاق میرود ودرانجا مستقر میشود_؟؟ ایا فرانسه از طریق صدام با منافقین دراررتباط بوده است- نظر من این است که به این نتجه رسیدم- که عامل پیشرفت منافقین نقش روحانیت ایران بوده است- که شاه پس از شروع انقلاب متوجه شد که حرکت اسلامی به جلومیرود- وروحانیت از منافقین پشتیبانی میکنند- دلائل زیاداست  من جمله اشرف ربیعی زن اول اقای مسعود رجوی لعین-چندین بار توسط ساواک دستگیر میشود وباانکه میدانستند که اینها ضد شاه وامپیریالیست امریکا هستند ازاد میشود اشرف درخانه تیمی درحالیکه درحال ساخت بمب دستی بوده است وبمب در دردست اومنفجر میشود دستگیر میشود ول یاعدام نمیشود کاملا مشخص است افرادخاصی از منافقین کشتن که بیشتر جنبه کمونیستی داشتند این خانم همسر اکبر نبوی بوده است- گروه ایشان راقدامی محاصره میشوند این امرنشان میدهد-که داخل منافقین ساواک نفوذ کرده است وشوهر ایاشن سیانور میخورد ومیمیرد واحتمال افراد دیگیر دستگیر میشوند احنمال چپ بوده است ومیدنسته است که سرنوشت اش مر گ است- درحالیکه بیست وشش نفر طرازاولمنافقین که میبیاست پراکنده- درزندان پراکنده باشند دریک جا به رهبری مسعود رجوی جمع میشوند که وهیچگونه اعدامی رخ نمیدهد- نقش صدام وروحانیت وفرانسه وحتی امریکا مشخص است- یک دلیل بایداین باشد نقش انها وابسته بودن به احزاب کمونیستی جهانی است واقای بنی صدر نقش ایشان – ناسیونالیست اسلامی ملی است- این دو به دستور غرب باهم همکاری داشتند بعداز خارج شدن از ایران کمونیست های جهانی این پیوند راقبول نداشتند وبقول خانم ان سینگلتون- در کتاب ارتش شخصی اقای صدام که منظور منافقین است مینویسد-ازدواج دختر بنی صدر یک گروگان گرفتن رجوی از بنی صدر است وزرنگی او است نباید ایجاد بدگمانی کند ؟؟ شاید نخواسته باشد حقیقت رابگوید- علت واقعی ان بود که امام راحل علیه السلام ان عظمت بهاقای بنی صدر چند بار تذکر داد از این دوستان ناباب صف خودرا جدا کند وجناب حضرت ایت الله رفنسجانی رحمت اللهعلیه فرمودند منظور منافقین است- اها درفرانسه خواستندبگویند ما باهم هستیم درحقیقت یک تودهنی به انقلاب ایران بزنند وبگویند این اتلائف کاری اسان ومعمولی است- درحالیکه درغر ب هیچگاه چپ باناسونالیست اتلاف نمیکند درحالیکه ایشان اقای بنی صدر اصلا ایدولوژی دارد مطابق بانظریات غرب عمل میکند- وغرب عن جناح چپ این اتلائف راقبول ندارد وانرا یک تاکتیک سیاسی احمقانه وبی نتجه میداند درایر حتی در زمان جبهه ملی چنین اتفاقی رخ نمیداد وسرانجام جبهه ملی روبه افول رفت ودرانقلاب ایران ذوب شد وکمونیستها منفور شدن وناسیونالیست هامنحل شدن- این نوع تاکتیک سیاسی   برای افرادمنافق یک امر ساده وقابل پذیرش است دقیقا مانند بهایت-و- وهابیت – این را میگویند شسشوی مغزی و فرقه گرائی یاننوع زرنگی اقایان به افراد یاد دادن قران میفرماید- دشمان اسلام انها بقدری زرنگ هستند- که به ظاهر میتوانندکو ه هارا جابجا کنند چه برسد به انسان ها ولی خداوندازانها زرنگتر است وکاسه انهاراواژگون میکند- ایشان مینویسد – مسعود رجوی تمام برنامه   برای ارتقا مقام خوداش است ودختر اقای بنی صدر درسن نوجوانی که تازه دانشو دانشگاه شده بود وبسیار فرد سطحی وساده لوح واصلا سیاسی نبود وبه هیچ حزبی وابسته نبود که نمیتواست درجمع منافقین-مطرح شود وبخاطر دستور پدراش انراقبول کرد اینپر چقدر ساده لوح است وبدنبال قدرت کهدختر خود تحمیل میکند برای اینده سیاسی خوداش مسئله روشن است غرب درمرحله اول بها به منافقین میدهد که وارد جنگ باایران شوند-وایران تبدیل به لبنان کنند وتا ایران تسلیم غرب شود سپس اقای بنی صدر کهدرکنار است ومحبوبیت هم قبل داشته است ریس جمهورایران شود همان قضایا در زمان مشروطیت رخ داد منیویسد این ازدواج دوسال بیشتر دوام نیاورد بعلت انکه درایران اگاهی بسیار ی زیادی بوجوداورد وبعد ایشان بعلت انکه اقای بنی صدر حمله خودر برعلیه اقای رجوی شروع کرد کهخود اینهم جزو برنامه است اقای رجوی برنامه دفاع از حقوق زن را مطرح کرد- برای جلب توجه غرب که تساوی که غرب شعار میدهد را دراسلام پیاده کند-بعد ازطلاق فیروزه-بعد ایشان همسر اقای ابریشم چی-مریم قجر عضدانلو زن میگیرد- این امر در اروپا بخصوص انگلستان بسیار رایج بوده است لرد ها معشقه خودرا با اجادان خود میدادنند ویا همسر اور به زنی مگرفتند معشوقه وزن لرد همیشه امکان- کشته شدن وبخشید به کسی بودند ویاشوهر زنی را میکشتند وبا زن ازدواج میکردند وان زن پس از مدتی ضد لرد میشد وکتاب مینوشت وروزنماه درست میکرد وبه او میگفتد از مرگ نمیترسی به نظر میرد که سرانجام اورا کشتند-نویسنده مینویسد- این ازدواج از نظر فرهنگ ایران غیر محترمانه وبی اصالت است ویک امر ساختگی است-که حالت بدگمانی وانفجاری دارد وغیر قابل قبول است ودوست را اسیر دشمن کردن است- اگراین چنین تلقی نشود انگاه مفتضح نخواهد بود برمیگرد به تلقی غرب که اتفاقا خانم استاد در دبیرستان در لندن فرمودند چنین کارهائی ریشه شاهان را درانگلستان زد ونمیشود انهارا در زمره دفاع از حقوق زن جا زد- !!

 


ارسال شده در توسط علی

 

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است – کتاب – نقطه عطف که درباره نامه امام راحل عارف تمام- رحمت الله علیه- به فرزند ناب –یارغار – خود –حضرن جناب حجت اسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی رحمت الله که من ایشان راایت الله میدانم- زمانی درمسهد بودم در بخشی متعلق به اعراب در بارگاه امام رضا علیه السلام بود بایک مهندس –برق عربستان سعودی اشنا شدم بحث به درجان بعضی از علمای شیعه عربستان رسید فرمودندفلانی ایت الله نیست وولی فلانی ایت الله است کدام به کدام دلیل فرمودند ایشان درنزد یک ایت الله دهاسال تحقیق کرده است وبحث کرده است- -و- یک ترجیع بندی –است که- دراخر هربند- این بیت اورده میشود- ای نقطه عطف-راز هستی-برگیر زدوست جام مستی- عرفا یا دم از توحید زدند – ویا زمانی که متصل به خداوندمنان هستند زمانی که انسان متصل به خداوندمنان است- امام راحل صلواته الله علیه- انر نقطه عطف فرموده است انسان نقطه ای است که به بینهایت متصل شده است- واین سیر سولوک بسیار زیبا که برگرفته از احادیث وایات قرانی مطرح میکند – درکتاب دربخش تو ضیحات- اشاره به هیچده مورد است کهامامراحل علیه السلام دران نامه عرفانی- عقلانی به فرزند دلبنشان از ایات قران احادیث ودعاوشعر استفاده کردن- من خواستم این هیچده مورد شرح دهم-شاخ من زمانی درامد- از ایه 18 سوره حشر یک بهروری عرفانی وعقلنی واخلاقی وفلسفی کردند واز ایه هیچده سوره حشر و فراز ی از مناجات شعبانیه سیرسلوک عرفان را مطرح کردند تا انسان به نقطه عطف برسد کمتر کسی از این دیدگاه چنن برداشت بسیارعارفانه را اجام داده است اندکی جناب اقای حافظ رحمت الله است-من باستفاده از سوره حشر که نمره هفتم است وفرازی ازمناجات شعبانیه- که شماره 5- است مطلبرا اغاز میکنم-در سوره حشر – حشربه معنای –جا به جا شدن انسان -نقل مکان کردن- مهاجرت کردن است که درقیامت رخ میدهد انسانها از قبر به صحرای محشر میایند- زمان ظهور امام الزمان عله السلام باز برای عدهای حشر میشود ولی درسوره حشرمنظور از حشر اوارگی قوم یهود-بنضیر است- اعتبار از کلمه عبر است عبر یعنی عبور کردند- اعتبار یعنی پولی که دم دروازه شهرها میدادند تاجواز عبور بدهند همان ویزا است وقتیکه وارد شهر میشدند وبرمیگشتند- بر اساس ملاک های خود خوب وبد انشهر رابرای همشهر ی خودبیان میکردند به ان عتبره میگفتند وبهمعنای انکه از ان شهرعبور کردن وبدرجات عقلی رسیدند از معلول به علت رسیده است- درسوره حشر خلاصه این است بنی نضیر که امروز مانندان منافقین است بهمدینه امدند تا به خداوندمنانبر سند واز صفات الهی بهرهمند شوند که ان صفات را خداوندمنان درسوره حشربعداز داستان بنی نضیر که خواندنی است بیان کرده است ولی به صفات پست انسانی رسیدند وخداوندمنان انهارا اواره کرد این مطلب را امامراحل علیه السلام نکات عقلانی وعرفانی انرا درترجیع بنداورده است- برخاست زعاشقی صفیری – میخواست ز دوست بگیرد دستگیری- اورا به شرابخاه اورتد- تاتوبه کند بدست پیری –پیامبر اکرم صلواته الله –د رویش صفت اگرنباشی – از دوری دلبرت بمیری علیه واله والسلم – درویش صفت بعد ایشان شرح میدهد میخانه نهجای ذافتخار است جای گنه است وسربزیری درنزدخداوندمنان عطف شدن جای افتخار وغرور نیست جای ان است که انسانفقراست وگناه کار است- قرا میفرمیا باچشم دل نگاه کنید به بنی نضیر چه میخواست بشوند- چه شدند وبهچه سرنوشتی دچار شدن پس عبرت بگرید کهمتاسفانه بسیاری نگرفتند وبه همان منش الهی دچار شدن- در فراز مناجات شعبانیه—چشم دلهایمان را رابه فروغ نظر کردن به خدت روشن گردان تا دیدگان پردهای نورا رابدرد انسان از خوداش شروع میشود درخود یکنور محدود میبیند وبعد هسمر وفرزندان انسانها وهستی تمام یانان پرده نور هستند بایدازانها گذشت به نوربینهایت رسید کههمان نقطه عطف است- ای جلوه کامل اناالحق درعرش مرفع جهانی- ای اصل شجر ظهوری از تو- درپرتو سرسرمدانی- برگوی بهعشق سر لاهوت- درجمع قلندران فانی- اینقطه عطف راز هستی برگی زدوست جام هستی

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است – کتاب – نقطه عطف که درباره نامه امام راحل عارف تمام- رحمت الله علیه- به فرزند ناب –یارغار – خود –حضرن جناب حجت اسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی رحمت الله که من ایشان راایت الله میدانم- زمانی درمسهد بودم در بخشی متعلق به اعراب در بارگاه امام رضا علیه السلام بود بایک مهندس –برق عربستان سعودی اشنا شدم بحث به درجان بعضی از علمای شیعه عربستان رسید فرمودندفلانی ایت الله نیست وولی فلانی ایت الله است کدام به کدام دلیل فرمودند ایشان درنزد یک ایت الله دهاسال تحقیق کرده است وبحث کرده است- -و- یک ترجیع بندی –است که- دراخر هربند- این بیت اورده میشود- ای نقطه عطف-راز هستی-برگیر زدوست جام مستی- عرفا یا دم از توحید زدند – ویا زمانی که متصل به خداوندمنان هستند زمانی که انسان متصل به خداوندمنان است- امام راحل صلواته الله علیه- انر نقطه عطف فرموده است انسان نقطه ای است که به بینهایت متصل شده است- واین سیر سولوک بسیار زیبا که برگرفته از احادیث وایات قرانی مطرح میکند – درکتاب دربخش تو ضیحات- اشاره به هیچده مورد است کهامامراحل علیه السلام دران نامه عرفانی- عقلانی به فرزند دلبنشان از ایات قران احادیث ودعاوشعر استفاده کردن- من خواستم این هیچده مورد شرح دهم-شاخ من زمانی درامد- از ایه 18 سوره حشر یک بهروری عرفانی وعقلنی واخلاقی وفلسفی کردند واز ایه هیچده سوره حشر و فراز ی از مناجات شعبانیه سیرسلوک عرفان را مطرح کردند تا انسان به نقطه عطف برسد کمتر کسی از این دیدگاه چنن برداشت بسیارعارفانه را اجام داده است اندکی جناب اقای حافظ رحمت الله است-من باستفاده از سوره حشر که نمره هفتم است وفرازی ازمناجات شعبانیه- که شماره 5- است مطلبرا اغاز میکنم-در سوره حشر – حشربه معنای –جا به جا شدن انسان -نقل مکان کردن- مهاجرت کردن است که درقیامت رخ میدهد انسانها از قبر به صحرای محشر میایند- زمان ظهور امام الزمان عله السلام باز برای عدهای حشر میشود ولی درسوره حشرمنظور از حشر اوارگی قوم یهود-بنضیر است- اعتبار از کلمه عبر است عبر یعنی عبور کردند- اعتبار یعنی پولی که دم دروازه شهرها میدادند تاجواز عبور بدهند همان ویزا است وقتیکه وارد شهر میشدند وبرمیگشتند- بر اساس ملاک های خود خوب وبد انشهر رابرای همشهر ی خودبیان میکردند به ان عتبره میگفتند وبهمعنای انکه از ان شهرعبور کردن وبدرجات عقلی رسیدند از معلول به علت رسیده است- درسوره حشر خلاصه این است بنی نضیر که امروز مانندان منافقین است بهمدینه امدند تا به خداوندمنانبر سند واز صفات الهی بهرهمند شوند که ان صفات را خداوندمنان درسوره حشربعداز داستان بنی نضیر که خواندنی است بیان کرده است ولی به صفات پست انسانی رسیدند وخداوندمنان انهارا اواره کرد این مطلب را امامراحل علیه السلام نکات عقلانی وعرفانی انرا درترجیع بنداورده است- برخاست زعاشقی صفیری – میخواست ز دوست بگیرد دستگیری- اورا به شرابخاه اورتد- تاتوبه کند بدست پیری –پیامبر اکرم صلواته الله –د رویش صفت اگرنباشی – از دوری دلبرت بمیری علیه واله والسلم – درویش صفت بعد ایشان شرح میدهد میخانه نهجای ذافتخار است جای گنه است وسربزیری درنزدخداوندمنان عطف شدن جای افتخار وغرور نیست جای ان است که انسانفقراست وگناه کار است- قرا میفرمیا باچشم دل نگاه کنید به بنی نضیر چه میخواست بشوند- چه شدند وبهچه سرنوشتی دچار شدن پس عبرت بگرید کهمتاسفانه بسیاری نگرفتند وبه همان منش الهی دچار شدن- در فراز مناجات شعبانیه—چشم دلهایمان را رابه فروغ نظر کردن به خدت روشن گردان تا دیدگان پردهای نورا رابدرد انسان از خوداش شروع میشود درخود یکنور محدود میبیند وبعد هسمر وفرزندان انسانها وهستی تمام یانان پرده نور هستند بایدازانها گذشت به نوربینهایت رسید کههمان نقطه عطف است- ای جلوه کامل اناالحق درعرش مرفع جهانی- ای اصل شجر ظهوری از تو- درپرتو سرسرمدانی- برگوی بهعشق سر لاهوت- درجمع قلندران فانی- اینقطه عطف راز هستی برگی زدوست جام هستی


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-من حقیقاتا تعجب میکنم- چگونه افرادی میتواند خودرا گول بزنند- وجامعهای را به مدت طولانی فریب دهند- وتصور کند که مردم- شعارهای توخالی ومنحط وبی محتوا- را مدائم گوش کند وبه شعف وشادی وهیچان بر سند- مانند شعارهای هیتلر - لنین – چرچیل وامروزه سران حکومت امریکا—منافقین به اسم مجاهدین مجاهدینی که دین اسلام انرا قبول ندارد- بزرگترین شعار – شهادیتن است که نیازندارد-که هیاهو شود امام الخمینی رحمت الله علیه با بیانات اسلامی ودرک عقلانی ازتاریخ بیان میکردند وشمافتنه گر ها دم از کوچک خان کهایان بدنبال یک اصلاح انقلابی درجهت پاکساز ی مسکتبرین بود زمانی ایشان اقای رجوی میفرماید که- جناب مصدق میخواست ایران رتا بهکمونیست بدهدیک دروغ وافترابزرگ ایشان کههمه میگفتند موازنه مثبت یعنی هم سهمنفت شمال ر ابه روس ها  بدهید وجنوب رابه انگلیسی هرکدام بهتر عمل کردندسهم دیگری بخود اختصاص دهند- ولی ایشان قبول نکرد وموازنه منفی را مطرح کردنه سهمیس به روسها میدهیم ونه سهمی به انگلیسی بیادنفت ملی شود وچون ایران بسیارضعیف بود بدنبال گرفتن همکاری به سمت امریکا رفت اگرتنهادرست عمل میکردند جناب اقی مصدق برنده میشد بعلت انکه کمونیست درمرحله اول محبوببت درایران کسب کردند ایرانیان فکر میکردند انها یاور ایران هستند وضد غرب استعمار گر وهمچننی امریکائی دمکرات ویاور مستسضعفان فکر میکردند ودرضمن انگلیس یا میگفتند ما پول ملت را صرف ساختن –پالیشگاه کردیم- دراران وعراق نصب کردیم وبایدپولرا بدست اوریم وسهم ایران هم ماندعراق پنچاه پنچاه میدهیم که از نظر علما تاحدی قابل قبل بودودرضمن ما بایدبین بدوبدتر- انخاب کنیم کسی که انرا درک نکند بقوا حضرت علی علیه السلام سیاست وایمانرا درک نکرده است وعمل سیاسی حضرت علی علیه برهمین اساس قبال فهم است وبعدا میفرمیا ما مشعلی جناب اقی مصدق برپا کرده است بر پا نگه میداریم چون مدتها زیادی تمام روزنامه وسیاست ها حکومت منحوس پهلوی کشاندن ایرانیان به انفعال وتسلیم به مزخرفات انها بود جامعه مانندفنر بزا میشد وامامراحل علیه السلام از طریق احکام اسلامی وعقلانی ارام ارام جامعه به حرکت دراوردماز پیغمبر اکرم صلواته العلیه واله والسلام فقط درفتح مکه یک بیانات ایمانی- سیاسی شعاری داریم که این مطلب بسیار زیاد در طو.ل حرکت انقلاب وبعداز پیروز ی تامدتی بود وبسیارفرهخیتگان اشاره اشتند شعارزهای غیر قابل اجربیان نکنید ومقداری کارکنید وسپس بیان کنید وگرنه به همان وضعیت –منحوس رژیم پهلوی دچار میشوبد ومیبایست از تاری اسلام درس گرفت وعینا درباینات سودجست امروزه هم اقایان لنین – چرچیل ومائو وبسیاری دیگر که ان شعار پرطمطراق وپر هیاو دادند به بایگانی تاری رفته است ویک از اساتید دانشگاه فرمودند بزرگترین خطای اقای مارکس ادن شعار ساختن بهشت درروی زمین استگرچه به اقای مارکس گفتند اگر این ایدولوژی جواب مثبت ندادچه بیادکرد ایشانفرمودندان زمان فکر کنید چه بایدکرد بسیاری معتقد هستند که دردنیا بهشت روی زمین به هیچ وضعی امکان ندارد دونظر است که بهشت از نظرمعنوی امکان پذیر است وازلحا ظرفاهی سطح بالا فقط درزمام امام الزمان علیه السلام امکان پذیراست زیرا شرایط رافراد دارند- اما شورا که ایشان بسیار روی ان تکیه میکنند بسیارددنا شوراه بوده هست ونتواستند بهاهداف خودبرسند-کدام شورا تنها شورائی که زیرنظر رسول اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم تشکیل میش ومعظم له بعضی مطالب میذپذیرفتند وبعضی را اصلاح میکردند وبعضی را رد میکردند حتی درجنگ یک اصطلاح اعراب داشتند که فردی میخواست بگوید- که من مسئولیتم تمام شده است وازاد هستم- میگفت شتر باراش را انداخت- درجنگ میفرمیادخداوندمنان بجنگید با نیروی هادی که باشما میجنگند- نه باسیاه لشگر- .وتا زمانی که انها میجنگند بدنبال حیله ای نباشید کهانهاراسیر کنید وبه پولی برسید زیرا انهاماهر هستند دخل شما در میاورند این حرف را امروز باید به غرب گفت کهمدام میگویند خشونت نکند درحالیکه زیرابی دارند خشونت میکنندوطرح های شیطانی درهم کوبنده تنظیم میکنند وزمانی که چنگ تمام واسیر گرفته اید وضع انهارا پیامبر اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم بایدروشن کندوجالب ان که حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم صبر میکردند تا جناب حضرت جبرائیل علیه السلم بیایبندکه باطن افرادرا میشناسد واین امر نشان میدهد که انسان چقدر پیچیده است وچه میزانی علم باطنی میخواهدتا تشخیص دهند—خداوندمنان لطف کردکه اهداف اقایان پیاده نشد وگرنه ملت بیچاره میشد ایشان میفرمیاد بعنوان یک رهبر سیاسی که ماه ماهی یک میلیارد وششصد میلون دلار درامد نفتی ما بوده است من سئوال از کارشناس پالیشگاه نفت شیزاز که بعضی از اقلام ان مال ایتالیا بوده است ولی عمده ا امریکائی است- این پالیشگاه راچند خریدند- فرمودند یک میلیارد وششصد ملیون دلار که درسطح پالیشگاها ی متوسط اسن وباز از یک کارشناس که امروزه درانجا میکند پرسیدم که امروزه چه میزان است فرمودند بااندازه مختلف بین هفت تا ده میلیارد دلار- وخداوند اینجا ملاحظه کنیدوقتیکه خواستن پالیشگاه رابخرند چون این سیستم دیگرتولید نمیشد گفتندبرای توسعه میزان را بخرید ماتخفیف زیاد میدهیم واین کار کردند وقتکیه درحقیقت خلبانهای امریکائی این پالیشگاه رازدند اگر ان وسایل نبود فاتحه این پالیشگاه خوانده شده بود- ایشان مثل بهائیت و وهابیت قران تحریف میکند باهئیت میگوید خاتم که عنوان ولقب حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه اله والسلم همه جمهور مسلمانان بدون اثتسنا فرمودند یعنی ختم گنند یعنی نه نبی ونه رسول نخواهد امد وتضادبا امام نیست که بحث ا ش مستوفی گفته شده ایشان بعنوان نگین پیامبر ان گفته است وچن اجامع مطلق است برخلاف اجماع مطلق باطل است- انجمن حجتیه تحقیق کرده است که بهائیت 85% مطالب اش در رد اسلام نوشته است بخش ناچیز ی احکام دارد ومیخواهد بااین مذهب بشریت هدایت کند درحالکیه سکولار درهرموردی حداقل پانزده هزار قانون می اورددر سال اضافه میکنند-- وجالب انکه قران معجزه حضرت رسول اکرم هم میداندوتمام احادیث مثله کرده وتیکه تیکه به هم وصل کرده است تاهدف-خود - رابدست اورد اقای مسعود رجوی این 112ایه  سوره ال عمران- تحریف کرده است بحث کلی این است که رسول خداوندمنان فرموده است که کفر باعدالت میماند البته شرط دارد که ایمان به انها- نرسیده باشد وکارغیر عقلی واخلاق مطابق عقل خود عمل نکرده باشند زیرا به مجض انکه ایمان به انها رسید وانهانپذیرنند از عدالت خارج شدند- ایه میفرماید که زمانی که حبل الهی اشکار شد یعنی پیمان الهی اشکار وعده ای به ان ایمان اوردند وانها به نظرجمعی هم  ایمان اوردند که به ان پیمان هم عمل کنند ونظر جمعی این بود که پیامبران رابکشید وبه ان عمل کردند-ما ذلت وحقارت وبدبختی رابه انها میچشانیم دقیقا یعنی-کار – منافقین- اقایان درایران مخالف ولایت مطلقه بودند-و-دادسخن میدادند-که عدالت ذوب شد- وبه غرب میروند انکاردیگر میکنند ولذا اتقاطی یعین قاطی زدن نچسب اب باسنگ ترکیب نمیدهد ایندوپیمان باهم ترکیب نمیشود- کمی به گذشته خود بنگرند از کجا به کجا رسیده اند- وعقل سلیم میتواند روشنائی هارا ازتاریکی ها تشخیص دهد وراه نجات راپیدا کند انشالله چنین بشوددرنانوا یک جناب سورانی نان گرفت ویکی از پیرمردهای درصف به دوست اش فرمودند ما درجبهه درخدمت ایشان بودیم- من از ایشان سئوال کردم ایا شعارهاتاثیر داشت ایشان فرمودنداز سطح بالا ا به ما میگفتند- به بچه هابگوید تانک میرسد موشکهای غول پیکر میرسد م ا چیزی نیدیم ولی بچهه هاخودکار شعاراسلامیمیدادند من منکر این شعارنیستم ارزش خوداش را نشان داده است ولی پشتوانه عقلی همبایدباشد قران میفرماید ما اهن رفرستایم منافع زیادی دارد وپشتوانه تحقق قران است- اقلا وضع فعلی خودرا منطقی کنید وگول بولتون منحرف وبی سواد وایده الیست احمق نباشید انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-داستان ایست گاه دروغ-درمقدمه اول این جاسوسی یکنوع اطلاعات رسانه ای است که بعد جامعه شناسی وروانشناسی اجتماعی است- که بتوانند- حرکتی امام الخمینی رحمت الله علیه ایجاد کرد تقلید کنند وچناچه موفق شوند نیروهای نظامی  هم وارد صحنه شود یک براندازی خزنده ومخملی-که در اروپای شرقی انجام دادند بتواند بعدا درکشورهای مختلف بخصوص اسلامی الگو شود بیشتر جاسوسان غرب درهمین زمینه دارند کار میکنند-مانند گولن درترکیه-اما فیلم نشان میدهد که ایشان زودلو رفته- است وبعدا نقش ایشان سازمان اطلاعات ایران راتعین میکنددقت کنید چقدرخون سرد است- خندان است حتی دختر ایشان هیچگونه ترسی وجودنداردایشان اطلاعاتی بهخارج میدهد که ازانهامطلع نیستند مثلا رضا پهلوی هروز ژست سان دیدن انجام میدهد- ایشان که حق ندارد اطلاعاتی که به ایشان دادند به دیگران بدهند انهم در تضعیف کردن گروه مخالف- ایشان این نوع مسائل پیش میکشد وپنبه انهارا میزند کار ایشان یک مطلب عمده گفتن – انها یک داستان وسناریو براساس داستانهای مشهوربه پلیسی وجاسوسی وسیاسی بسازنند ایشان زمانی داستانهای انهارا میخواند درحالت تعجب است- چرا برای انکه واقعیت ندارد برای انکه دروغ گفته است- داوم سئوال میکند ونمیتواد رباره ان وراب دروغ بگوید زیرا سازمانهای اطالتی غرب درجریان هستند وباندایشان درجریان نیست وکامل نشان میدهد غربدرتحلیل وایجاد انگیزه وفشار درمانده است وبقول اطلاعاتی چی ها اخبار سطح بالا میخواهد- درروی ملت ایران تاثیر بجگذارد وبعددرسطح جهان مثلا از سطح روباه به ببر برسد ویا ازسطح سفید به ابی برسد-دارد درددل میکند وقدرت خوداش به رخ انها میکشد-من زمانی که درارتش بودم وجنگ اعراب را با اسرائیل دنبال میکردم- این سئوال برای من مطرح شد حرکت سیاسی افسران مصر خیلی عجیب است به این راحتی نمیتوان ارتش از شوروی به سمت امریکا برود یکی از افسران اطلاعاتی اشاره کرد عوامل روسی اطلاعات ارتش مصر به اسرائیل دادند- ودرست است تنها عامر نمیتواند تمام نقشه ها دقیقا درچه ساعتی هواپیماها بی کار هستند این یکنوع نظم میخواهد وچه زمانی درمانور هستند وایشان میفرمودبه احتمال زیادامریکا شوروی تهدید به جنگ اتمی ودرمقابل کمکهای زیاد ازجمله کامپوتر بسیار عظیم که بتواند تاحدی موشکها ی اتمی را درمقابل چین نظم تاکتیکی بدهد وبه همین دلیل با کمکهای ایران وعربستان به مصر ورق بر گشت- واقای برژینف جنگ ویتنام که قراربود ترک مخاصمه شود ویتنام جنوبی در بلوک غرب باشد قبول نکگرد وجنگ ادامه پیدا کرد ودرعراق باز فریب خورد ونه درصد نفت راهم از دست داد درلیبی خواست مسئله ایجاد کند وباز امریکا امتیاز داد امروزه شرق درخاور میانه قوی تر از غرب است مصر نمیتواند بیشاز هفت ماه چنگ اداره کند وعربستان نمیتواد چنگ بیش ازسه ماه اداره کندلذا بدنبال حیله است که روسها از منطقه خارج کند وایرانرهم همین طور- احتمال یک جنگ اتمی است- ودرهرحال سرانجام اسلام پیروز است- درضمن اینکه پیشگوئی فلان گفته است درفرهنگ ایرانی جائی ندارد مال فرهنگ غربی است ویک دانشمندامریکائی افشا کرده است این پیشگو ها از سازمان سیا اطلاعاتی دربارهان فرد بدست میاورند که دربعضی موارد درست از اب درمیاید

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اگر زمان حال را با احادیث که درباره اخرالزمان استنگاه کنیم-هسته اساسی نیروی های امام الزمان علیه السلام درمرحله نخست – ایران یمن وعراق ولبنان است وبعدا ترکیه هم به ان اضافه میشود .دشنمان امام الز مان رمنطقه اسرائیل وبخشی از سوریه وبخشی از عربستان است – اتفاقاات غیرمعمول زیاد رخ میدهد- مانند کودتا- اخوان المسلمین درمصر ضد سوسیالیست عبدالناصر بودند ومیخواستندبا اسرائبل بچگند وعبدالناصرانها زندانی کرد ودرحمله اسرائیل به اسکندریه انهارا ازد کرد وانها بسیارخوب با اسرائیل جنگیدند- وامروزه همرا با نیروی های داعشی که یک دفعه دربطن برادران اهل سنت بدون داشتن یک ریشه قدیمی ناگهان سبز شدند همراه اخوان المسلمین با اسرائیل همدست شدند وچون حکومت مصر با اسرائیل وارد مذاکره شد پشت انهارا خالی کردند ودرهم شکسته شدند- جناب سادات یک افسر ضد اسرائیلی بود وحناب اقای حسنی مبارک ایشان بدعوت اکریکا درحدودشش نفر دروه خلبانی دیدند وبه انهاهواپیما امریکائی دادند وایشتن درنبرد با اسرائیل به عبدالناصر  پیشنهادداد که ایشان باهواپیمای پر از مهمات خودرا به ناوششم امریکا بزند وجناب عبدالناصر قبول نکرد چندین دختر صیهونیت مسلمان شدن بطورکلی رهبران غیر مومن جهان اول خردمند هستندوبعد احمق وکودن میشوند علت انکه یهودیان ثروت مند میشوند این است که مداوم بهخداوند میگوینداگر ما ثروت مند شویم مومنان خوبی خواهند شد وچون به ثروت میرسند وجنایت مکینند مورد شلاق الهی واقع میشوند دراخر الز مان وضعیت هوا وزمین بشدت بحرانی میشود درروایت است از ایران شانزده لشگر به جهان میرود یک از انها به روسیه میرودکه از مازنداران است- که شانزده هزار نفر هستند وامام الزمان علیه السلام به کمر فرمانده ان یک شمشرمیبندند-وایشان حمله میکند وبرق این شمشمیر بسیارنورانی است وچشمانسربازان مخالف راکور میکنند وپس درشعله اتش قرار میگرنند ونیازی به این شانزده هزار نیست- ولی کار انها تبلیغ دین است وهرروز بارندگی عظیم است و.رشد گیاهان اعحاب اور است که ظرف مدت کوتاهی یکدانه درخت به یک درخت تناور تبدیل میشود وگوسفندان په های زیادی میاورند ومیکرب ها ازبین میرونندواین عاما باعث رشدهوشی زیادی میشود ومتوجه میشود که یک اعجاز الهی است وبقدری رهبران کشوره بحران میسازنند که خیلی زود تغیر میکنند ویک یاس فلسفی همه جارافرار میگیرد وتنهاامید امام الزمان علیه السلام ات که بااعجازفراوان موردقبول واقع میشود


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99