سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خداوند منان غیب میداند ومدیریت این جهان با او است یانه- این دوموضوع در طول تاریخ بشریت مداوم مطرح بوده است- اثبات خداوند همیشه مسئله ساز بوده است- مدیریت الهی با دو عامل نیاز مند است- یکی علت ساز یعنی چیزی رابوجود اورد به اصطلاح میگویند سبب ساز ویا علت سوز ویاسبب سوز یعنی یک عاملی رااز بین بردن-همان حیات ومرگ است- ازطرفی درحیات درختان میوه ثمر میدهد واز طرفی افات وسرما وغیره میوه را ازبین میبرد وبدین نحو مثال میاورند –که نه جبر است ونه اختیار ولی مدیریت باخداوند منان است- که جناب حضرت ایتالله شهدی باعظمت ایت الله دکتر مرتضی مطهری رحمت الله علیه نظراستاد خود علامه ایتالله مرحوم محمد حسین طبای طبائی رحمت الله علیه دراین قبول کرده است که حضرت استاد عظمت طباطبائی رحمت الله علیه رشیراز- نمونه این مدیریت در واقعه عاشورا مطرح کردند تمثیل مانند است – که شخصی سوارکشتی است وناخدا کشتی رابه سمت هدفی میبرد وکسی نمیتواند انراتغیر دهد ویا مثلاخود به دریا خودرابیاندازدولی داخل کشتی میتواند کارهائی انجام دهد- این مسئله براساس حیث دراخرالزمان هم شناخت اش بسیار مهم وبغرنج میشودوهم دشمنان قهاری پیدا میکند- ازحضرت رسول اکرم سئوال شد درانزمان که چنین بغرنج است- تنها راه نجات حضور معصوم علیه السلام چرابرای انکه معصوم ویا پیامبران باعلم غیبی که از طرف دارند این مسئله حل میشود وسرنوشت را بیان میکند که به کجا میرسد واین مسئله بخوبی قابل حل میشود مانندداستان حضرت یوسف علیه السلام – حال کسی به ان اعتنا نکند- ان یک مسئله شخصی است- فلب سلیم میخواهد- پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم- فرمودندنتجه بحث این است که به همین علت امام الزمان درپرده غیبت است- فرمودند- که دراخرالزمان این مسائل مطرح میشود وفتنه ها هم شدیداست خداوندمنان افرادی خاصی درمردمان بوجود میاورد کههوشی چون هوش حضرت مسیح علیه السلام دارند وتقوا وعدالت چون حضرت مسیح علیه السلام دارند وعلمی بیشتر از حضرت مسیح علیه السلام دارند- درمورد علم دونظر است گروهی معتقد است همان طور پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- چه علم ظاهری بروز دادند وچه عل باطنی که بروز ندادند از حضرت مسیح علیه السلام بیشتر است ولی عده ای معتقد هستد- علمی که علما شیعه علیهم السلام اجمعین بروز دادند مسلما بیشتراز علمی ااست که حضرت مسیح علیه السلام است – ولی علم باطنی رانمیدانیم این نطرهم طرفدارن زیادی دارد لذا حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند بدین علت است کهخداوندمنان امام الزمان درپرده غیبت قرارداده است وگرنه امامالزمان علیه السلام مبیایست حضور پیدا کند ومشخص میشود که رهبر باید حداقل علم حضرت مسیح علیه السلام راباید داشته باشد هم علم وهم توقا وعدالت- اما چطور غیبت امام الزمان علیه السلام میتواندمسائل راحل کند باارتباط قلبی ذبا امالزمان علیه السلام همانطور خواب رویا صادقه حجت است اشراق قلبی توسط امام الزمان علیهالسلام حجت است همانطور رویا صادقه علائم دارد اشراق امام الزمان علیه السلام علائم دارد اگر شخصی از امام حسین علیه السلام طلب حاجات کرد حضرت به حضرتمهدی علیه السلام درخواست میکند که ان مشکل راحل کند زمانی به غیر خداوندمنان متوسل میشویم- و-حل میشود- شک وشبهه ای باقی نمیاید که خداوندمنان وجود دارد وابین قدرت راهم دارد اگر کسی معلول است درروز من فلان مسافت رادردریا شنا میکند فرد سالم قدرت مندمسلما متواند ان کاربکند وبقول عالمی-اگرشبعه بانکی میتواند فلان مقداروام دهند – پس بانک مرکزی هم میتواند ان مقدار وام دهد روزی درحدود چهارم نوروز بود شیراز غلغله بود درخیابان زند نمیشد به اسانی حرکت کرد- انزمان من به حوزه نمیرفتم- مداوم کتب دنی های معروف میخریدم از ترس که روزی نایاب شود- یک کتابفروشی به کمک خیرین وقم درشیراز نزدیکی های میدان شهدا که به میدان شهرداری مشهوراست رفتم بعدا سپاه کتابفروشی معروف مطهری رحمت الله تاسیس کرد وچند جلد کتاب خریدم دریک پاکت نایلونی سفید گذاشتم من همیشه یک ریش بلند میکذاشتم درمحل خودمان تصور میکردندمن طلبه هستم وبهمادرمن گفتند ممکن استبرای ایشان خطر داشته باشد ولی من اعتنائی نمیکردم ازان طرف خیابان به سمت دیگری شهرداری درانجا بود امدم شلوغ بوداندکی ایستادمتا کمی خلوت شودیکدفعهندای اقائی من را بخوداورد وبه سمت ندا برگشتم ایشان امد تصور کردکهمن طلبه هستم کتاب هارادیدوگفت شما طلبه هستید گفتمخیر لی علاقمند به کتب مذهبی هست دراوائل انقلاب ککی درتنبان بازاری ها واهل اقتصادافتاده بود که تا زمانی کهمن درحوزه بودم بودم که یکی ازانهاشرح میدهم- ایشان فرمودندمن اهل طهران هستم وشرکت دارم ودسمائل اقتصادی نتوانستند علمای طهران وضع من رامشخص کنندوبعضی فرمودندمانمیتوانم مسوله شماراحل کنیم وشیراز که امدم خدمت ایت الله حائری رحمتاالله رسیدم جواب سربالا دادند منگفتم چه ان مسئله ایشان گفتم ومن گفتم که این خیلی ساده است وجواب اش بسیارساده است فرمودنداینطور نیست؟؟"یک دفعه یک انقلاب عجیبی دروح منشروع شدماننددین یک فیلم نگهان همهچیز دردرون سیاه میشود ویک دفعه سرخ میشد ویک فیلم هیچانی نشان دادمیشد باصدای وحشتناک ویک کسی ماندانهائی که باری فیلم تبلیغ میکند شروع به تبلیغ فیلم میکرد اگران جریان ها درظاهربود من فرار کرده بودم سه بار گفت- مثلا احمدمحمدی پور- درحالیکهبخوبی به ایشان خیره شدم وهیچگونه مشکلی ایجاد نمیکرد-من به ایشان گفتم لطفا شما اسم خودتان بگوید وشماره تلفن خودرابدهید ومناز علما سئوال میکنم وجوابش باتلفن به شما میگویم- ایشان مثلا گفن مجیدحسنی زاد- ناگهان امپرمن بالارفت خیلی عجیب بودمن زیاداهل تعصب نبودم- گفتم چرا اقا شما دروغ میگوید؟؟ شما احمد محمدی پور هستی ایشان باعصبانیت فرمودند شما درید توهین میکنید باز برشدت عصبانیت که دست خودنبد من باز تکرار کردم شما اقای احمد محمدی پور هستی ب-ناگهان ایشان اهی کشید وکمی عمامه بالا زد تکیه داد درفکر فرو رفت وکمی سرخ شد وگفت فلانی حرکتکرد به نزد مابیاید وحال منرابگیرد- چیزینگشت یک بازاری بالباس لباده بازاری درست مانند کسی ماراورانیش زده امد وسط اقایان نشست از بغل دستی پرسید درس کی تمام میشود گفتند رع ساعت دیگر یک نگاه عجیب وامنیتی بهمن انداخت کهمن را اولین بار میدید- ومنتاحدی رنگ خودرا باخته بودم درس تمام شد ایشان باعصبانیت تمام فرمودند فلانی شما پسرم درقابل تجهیز کردی بردارمن که شریک من است مخالف من کردی- چندبار بگیوم شما درمسائل اقتصادی اشتباه میکن من سالها کار کردم منچند نفر برای شما مثال اوردم که درست وضع انها مانندمن است ولی شما حکم دیگری میدهد من چه اش شوری برای شما پختم-حضرت فرمودندوضع شما بانها اختلاف دارد – پسرشما میخواهدحج برود وازدواج کندمهریه میخواهد بدهد وپدر دختر فرموده بایدحلا ل باشدمن بارها شماره تلفن مراجع اعظام وادرس خانه نها ودفترانها ونام مسئول انهارابه شمادادم بهترین فرد از لحاظ مادی دحضرت ایت الله العظمی مکارم رحمت الله شیرازی است شما مقلد هر ایت الله کمتر میگیرد بشوید نه وقت منرا بگیرید ونه مطالب کذب بگوید وایشان پس از رجز خواندم رفتن- ومن مات ومبهوت شدم-خداوندمنان میفرمیاد گاهی ما میوه ها کم میکینم افت میفرستیم کمبود اب است ومرگ افرادمثلا وسیع میگیریم این موضوعات ربطی به انسان نداردان مسئله اش جدا است وبعد میفرمیادانهائی که صبر میکنند اجر میبرنند – دراین مدتبیا من مشخص شده است هم استعداد های خاصی وهم فرشتگان ویااجنه اطرف خداوندمنان مسئله راحل میکنند وانسانهارا یاری میدهند هم سببساز است وهم سببسوز تاانسانها پی به خداوندمنان ببرند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-پاسخ دادن به اشکالات فرد نادان بخصوص درمسائل مذهبی- واجب است ولی برای افراد احمق واجب نیست بلکه باید سعی کند به انها تفهیم کند که احمق هستند گرچه بسیاری از انها ممکن است تا ابد الادهر خودرا معالجه نکنند وتمام انها خداوند منان به نحوی که مطابق عقل انها است اصول دین را اثبات میکند ولی انها به خاطر حماقت انرا قبول نمی کنند- بخشش الهی است که مدتی در زندگانی جولانی بزنند ویک سری لذتها ببرنند- یکی از علما میفرمودند من خیلی مایل هستم که یک کسی باخداوندمنان کشتی بگیرد ویکی از طلبه های ایشان میفرمودند خواهی دید که مانند حیوانات سیرک میشود- گرچه جواب دادن به انها مرض انهارازیادتر میکند ولی برای کسانی که نادان هستند- ممکن است مدتی – تحت تاثیر واقع شوند بیان کنم خانمی ان ور اب است میفرماید زنان دراین ایران- مسائل اجتماعی زنان بعنوان انکه خانواده بسیار مهم است وفلان است انها تحمیق میکنند ونمی گذارند دراجتماع نفشی داشته باشند ولی مهم نقش فردی است که انرا کتمان میکنند وبه ان بها نمیدهند وخانم دیگری میفرمیاد شما مردان زن نیستید تا سختی حجاب را بفهمید- امام سجادعلیه السلام میفرمایددشمنان ما الحمدالله احمق هستند- چر ایشان نبیاد اشکال به حقوق فردی کند زیرا درقران درحقوق فردی یکسان هستند همان صفاتی برای مومن قران بکار میبرد همان صفات هم برای مومنات بکار یمبرد درنقش اجتماعی است که اختلاف دارد صادق باشد با ایمانباشد عبد باشد وغیره- اما زمانی که حضرت موسی علیه السلام به پیش فرعون رفت- وجناب فرعون فرمودند خداوند خودرا به من بشناس- یعنی اثبات کند خداوند خودت را وصفات خداوندمنان را بیان کند- حضرت موسی علیه السلام بقول علما یک دلیل حسی اورد-و- ظاهری نه فلسفی وجالب است درغرب فلسفه سنتی است ومدرن است وفرا مدرن است مثلا دیلذ فلسفی فرا مدرن بیاورید که بیشتر پایه حسی دارد- از اعجاز دور شده است- فرمودند هر موجود مخصا ذی الشعور نگاه کنی چه مرد وچه زن وچه بچه براساس حکمتی ساخته شده است ومیتواند نقش خودرا وزندگانی خودرا به نحو احسن اداره کند پس در مرد وزن این مسئله رعایت شده است هردو میتوانند نقش وتکالیف خودرا به نحو احسن عمل کنند سپس حجاب برای خانم-ها ها نمیتواند شاق باشد وبقیه مسائل مشکلات انسان مال خود انسان است همچنان مردان برای کاربیرونمسائل نمیتوادسخت باشد واگر سخت بود راه اسان کردن اش را میتواندبدست اورد- درامریکا کارهای اتوماتیک واسان کردن فکر میکردند که کارخوبی است بعد متجه شدن این کاراسان کسالت اور است ومداوم یک کاراست خرفتی وبی حوصلگی بدست میاورد واز کار لذتی نمیبرد از جهتی از هوش واستعدادزیاداستفاده نمیکند لذا باید کاررا بدست ربات داد وانسانهارابه سمت علوم پیچیده کشاند هم لذت بیشتری ببرند وهم کارا ئی بیشتری داشته باشند واثبات شده است به کتاب تاچ استون دو دربحث تکنولوژی- مینویسددیگر تکنولوژی مداوم انسان را سحر نمیکند بعداز مدتی یکنواخت میشود درست که بهر ها وکمک هائی میکند ولی خستگی ویکنواختی هم میاورد ومداوم باید تغیر کند دقیا قران همین را میگوید که این دنیا شادابی ان درتغیر است زیرا هر امر دنیائی تاریخ مصرف دارد مانند درخت که از شادبی یک زمان خشک میشود وعیب هم این است انسانرامعتاد میکند- از طرفی تکنولوژِی اسنان رامعتاد میکندوازب طرفی خسته ویکنواخت است- از امام صادق علیه السلام سوئل شد که همه کتب مذهبی روزی نسخ شدند- چراقران اینطور نیست- مام علیه السلام میفرماید بامثال من که دریا همیشه ماهی تازه دارد باهردیدی وباهر نگرشی باهر زمانی شما بهقرا مرجعه کنید متوجه میشوید گویا قران فقط برای ان زمان امدهاست مانندهمان ماهی تازه است حرف روز رامیزند جناباقای هبته الله شهرستانی – کتابی دارد النحل والملل این کتاب یکی کتب کلیدی ومورد علاقه من بود که مداوم میخواندم بهمذت دهسال مدارکی درخاور میانه درباره اید.ولوژی های مذهبی جمع اوری کرده است ونتوانسته است که مدارک بیشتری بدست اورد چون خودصوفیان وعرفا به تنهای بیشاز شصد وهفتصد فرقه هستند ومتاسفانه باهم درجنگ بودند وبه همین دلیل است- که نیازمند دیکتاتوری مثبت هستند درغرب تعدادفرق بسیار کم است- یک مثال هم جنس گرها درغرب قوانین ان کشور را مراعات میکنندجنگ وجدلائی وجود ندارد ولی سرانجام به نتایجی رسیدند- اما روسیه یک کشور پشرفته به محض ازادی به خاطر تقلیداز غرب- چرا درازادی بحث هاسرانجام پخته میشود- وتقلید کور کورانه مدت زیادی نمیتوان باقی باشد مگرانسان خودرافریب دهد- دردیکتاوری این چنین نیست وتاحدی هم سرعت پیشرفت است مدتها درافریقا زنان تقریبا برهنه بودن وهیچگاه خانم های ایراین انهاراسوه قرارندادند ولی زنان غرب- اسوه شدن یک دفع دریکزمان کوتاهی سیصدهزارنفر در روسیه ادعا کردن هم جنسر گراهستند وگفتن سریعا همان حقوقیکه هم جنس گراین غرب پساز سالها بدست اوردند سریعا به مابدهید وگرنه ماباشما وار چالش میشویم وزدوخورد با پلیس شروع کردند وشکست خوردن یکفرد مشهور انگلیسی اوردن که بهانه کمک کند اینفرد انگلیسی فرمودند شما سالها بیادکتاب بنویسید وجلسلت بگذارید وحقانیت خودتات را اثبات کنید وتظاهران مسالمت ایجاد کنید وبگذرید پلیس شماراخونی کند ومظلوم نمائی کندگوش نکردندوگفتن پلیس سرانها درکیسه میکند زندان میکند وافرادمیترسند ومداوم تعدادکم میشود فردی کرد ایرانی از دانشگاه تهران لیسانس ادبیات فارسی گرفته است وبه کردستان عراق رفته است- جزو حزب چپ دمکرات شده است- ایشان تحقیقات کرده است چرا حزب دمکرات ایران روبه زوال گذاشته است رسیده به نکته که دلیل ان حسن اسیونالیستی است ما شخصتهای ایدلوژیکی همه خارجی هستند- امده است از شعرا ودانشمندان ایرانی کد اورده است بزرگان ایرانی دونوع صحبت دارند یکی منشا گرفته از مذهب است ویکی منشا گرفته از عقل است انچه که منشاگرفته از عقل است ومطابق عقاید اقایان است کد اورده است باایشان مخالف شده است که این امر باعث محکم شدن انها میشود ودرنتجه به سمت مذهب میروند عقل درحد کودکان وایشان بعدا دراصول هم با اقایان اختلاف پیدا کرده است ایشان راطرد کردند وروزی خواهید باهم برخورد فیزیکی میکنند-ادامه دارد

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم- شیخ عبد الله منبع—عضو حیات علمای عربستان درفتوایی گفت-: استفاده از لنز های رنگی برای زیبائی وزینت به دلیل جایز نیست—دلیل اول این است که استفاده از چنین لنزهائی باعث تغیر خلقت خداوندمیشود؟؟- در حالی که هیچ نیاز ی ان نیست- دوم بیماری های چشمی از ان است ودیگر مانند انسان ها مومن به غیر مسلمانان است- اکراینطور است شما چرا رنگ موی ریش خود را سیاه کردهاید باخضاب کیند این یک تغیر در امر الهی است-!! واولین  بارهم کفار کردند چرا کلیه وقلب عوض میکنید اینهم دخالت درامر خلقت الهی است- !! تغیر رنگ چهره بر فرض ابی شود مگر چشم ابی ها نمیتواند مسلمان شوند- هرکس که میبایست مسلمان شودوبادچشم اش راتغیر دهد وباید یک چشم سیاه جای گزین کند انجا که گفتند به قیافه کفارتبدیل نشوید مشخصات خاصی است که هرزمان مخصوص کفار است وباعث میشوئد مسلمان درنزد مسلمانان کفار شناخته شود مثلا مردان زیر ابروی خودرا بر دارند هم شبیه زنان شدند وهم شبیه کفار شدند یا کروات مخصوصا کفاراست اگر روز یدر بین مسلمان جنان شایع شود که سمبل کفارنباشد اشکالی ندارد بعضی ها معتقد هستندکه کروات نشانه صلیب است- این مزخرفات- دوهدف دارد یکی غربیان انرا برای افراد خود مستمسک حماقت مسلمان معرفی کند- دوم یک سری افراد نادان وهابی وعربستانی وغیره فکرکنند بهترین نظریات اسلامی متعلق به وهابیت است- جرا شما جلوی فیلم ها وشوهای غربی مستهجن غربی در کانالهای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس منع نمیکنید چون رهبران بعلت بی عرضگی میفرمایند انها برای تفریحات است- در استان فارس عقب مانده ترین شهرستان شهرستان لامرد بود- حتی اب شیرین نداشت وهیچ گونه صیفی جات درانجا تولید نمیشددهمه چیز از بندرعباس به انجا میاید باقیمت چند ین بر ابر- یک زمین فوتبال خشک خالی نداشت یکی از دانشجویان تربیت معلم چون کمترین نمره را اورده بود به لامرد رفت- من روز ی ایشانرا  درشیراز دیدم تعجب کردم زیرا هنوز مدارس باز بودونزدیک امتحانات بود ایشان فرمودند من رفتم در چشمه که اب تلخ داشت با اب شیرین که خریده بودیم ترکیب کنم ومقداری هم بر ای وضو باخودبیاورم رشته دینی بود ویک پشه انجا منرا زد وچهل روز من درکما بودم چشم خودرا که باز کردم خودر دربیمارستان جهرم دیدم بیمارستان جهرم فرمودند شما یک مشکل خونی دارید ومن تخصصاش نداریم وشمارا به بیمارستان نماز ی شیراز میفرستیم این وضع لامرد بود وبیمارستان نماز شیراز فرموده بودند هر روز شما بایدخون بدهید ولذا من راب نامه کمسییون به شیراز منتقل کردند منپرسیدم وضع جوانان لامرد چگونه استا- ایشان فرمودند یک نسل سوخته بلکه جامعه سوخته-تمام جوانان مشروب میخورند- قمارباز ی میکننذ وبرای شهوات به کویت میرونند- وشبها شوهای غربی وفیلم های مستهجن- غربی از تلویزوین های امارات نگاه میکنند ومن پرسیدم  علمای اهل سنت-چون بیشتر برداران لامردی سنی هستند-  چرا اقدامی نمیکنند ایشان فرمودند من هم همین سئوال را ان بزگواران داشتم فرمودند ما به کویت رفتیم وهمین  سئوال را کردیم- پاسخ دادند انچه خسروکند شیرین بود- تحقیقات ایشان نشان میدهد قدیمی ترین ایرانیان درعراق سکنی گزیدنند لامردی ها بودند که غالبا دربصره بودند مردمانی بسیار فرهیخته وبسیارمودب وبسیار کاربلد وتجار بسیار خوب واز ترس تصاحب شدن املاک و هیچگونه کار مثبتی در لامرد انجام ندادند- مرحوم جناب اقای عباس کشتکاران که از فرهیخته های شیراز بودند- صاحب قلم واملاکی در روستاهای ببضا داشتند ایشان درانجا حمام ساخت ودرملنگاه ساخت ومسجد ساخت ودرشهر شیثرا زهم مسجدوغیره ساخت فرماندار شیراز ایشان میخواهد قبلاز انقلاب  ومیفرماید ما مایئم انرا افتتاح میکینم ومیگویئم که از پول فرمانداری  ساخته شده است وبعد جبران میکنیم امروزه دربار به پول نیاز دارد وبه همین میزان از بودجه دولت به جیب دربار میرود- درمرحله اول ایان قبول میکند ولی دوستان به ایشان هشدار میدهد بعضی ها که قبول کردندبا حادثه در راه املاک خود کشته شدن وایشان قبول میکند-ولی بعداز انقلاب سنگ تمام گذاشتند- فرودگاه بین اللملی ساختند بیمارستان عظیمی ساختند درهمان زمان میخواستند هواپیمیای غول پیکر بوئینگ بخرند ولی تهران موافقت نکرد- اینان که دربصره بودن زمانی که انگلیسی ها کویت را مستقل کردن دراقوامی که درکویت بودن اختلاف ایجاد شد عده ای طرفدار عراق بودن وعده ای طرفدارشیخ بودند انگلیسی ها میخواستند مستقل شوند لذا به جامعه لامردی بصره گفتند شما منتقل به کویت شوید وما امکانات لازم برای شماتهیه میکنیم از جمله وام های بلا عوض وبا بهره ذبسیار کم ومدت زیاد وودرامرتجارت هم شیخ .هم انگلیسی ها کمک فراوان کردند- ایشان درخانه یک از برادران اهل سنت طبقه د.م ر اجاره کرد وچون فوتبالیست بود وبسیار پسر شیک پوش وملایم شیراز ی وپرخنده واز یک خانواده فرهیخته- تواست دانش اموزان دراین خاه جذب کند که اکثر اهل سنت بودن وبحثهای قرانی غیرهاوانها ان اخلاق غربی را کنار گذاشتنذد وبچه های لامرد نزدی غروب فوتبال باز ی کردن وچون عرق زیادی میکردندجائی برای خنک شدن نداشتد لذا زیادمهم نبود ولی نزدیکی کارخانه برق یک پلی وجود داشت وایشا نزدیک این پول که قبلا هم سعی کرده بود زمین فوتبال تهیه کند واداره بر ق فرموده بود ممکن است کارخانه یکدفعه منفجر شود وانها انجارا رها کرده بودند وبعداز انکه ایشان با ریاست محترم کارخانه برق که اگر منفجر شدماهم منفجر شویم- اشکالی ندارد انجا به ز مین  فوتبال تبدیلکرده بودکه زمانی زیادعرق میکند به زیرپل برونند وایشان میفرمدند تمام سعی اداره اموزش وپروش قبل سی خط نبود یکروز خانم صاحب خانه- به ایشان میگوید که من راقبلا اگر میگشتید دختر به شیعه نمیدادم ولی میخواهم شما داماد من شوید-!!


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم- شیخ عبد الله منبع—عضو حیات علمای عربستان درفتوایی گفت-: استفاده از لنز های رنگی برای زیبائی وزینت به دلیل جایز نیست—دلیل اول این است که استفاده از چنین لنزهائی باعث تغیر خلقت خداوندمیشود؟؟- در حالی که هیچ نیاز ی ان نیست- دوم بیماری های چشمی از ان است ودیگر مانند انسان ها مومن به غیر مسلمانان است- اکراینطور است شما چرا رنگ موی ریش خود را سیاه کردهاید باخضاب کیند این یک تغیر در امر الهی است-!! واولین  بارهم کفار کردند چرا کلیه وقلب عوض میکنید اینهم دخالت درامر خلقت الهی است- !! تغیر رنگ چهره بر فرض ابی شود مگر چشم ابی ها نمیتواند مسلمان شوند- هرکس که میبایست مسلمان شودوبادچشم اش راتغیر دهد وباید یک چشم سیاه جای گزین کند انجا که گفتند به قیافه کفارتبدیل نشوید مشخصات خاصی است که هرزمان مخصوص کفار است وباعث میشوئد مسلمان درنزد مسلمانان کفار شناخته شود مثلا مردان زیر ابروی خودرا بر دارند هم شبیه زنان شدند وهم شبیه کفار شدند یا کروات مخصوصا کفاراست اگر روز یدر بین مسلمان جنان شایع شود که سمبل کفارنباشد اشکالی ندارد بعضی ها معتقد هستندکه کروات نشانه صلیب است- این مزخرفات- دوهدف دارد یکی غربیان انرا برای افراد خود مستمسک حماقت مسلمان معرفی کند- دوم یک سری افراد نادان وهابی وعربستانی وغیره فکرکنند بهترین نظریات اسلامی متعلق به وهابیت است- جرا شما جلوی فیلم ها وشوهای غربی مستهجن غربی در کانالهای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس منع نمیکنید چون رهبران بعلت بی عرضگی میفرمایند انها برای تفریحات است- در استان فارس عقب مانده ترین شهرستان شهرستان لامرد بود- حتی اب شیرین نداشت وهیچ گونه صیفی جات درانجا تولید نمیشددهمه چیز از بندرعباس به انجا میاید باقیمت چند ین بر ابر- یک زمین فوتبال خشک خالی نداشت یکی از دانشجویان تربیت معلم چون کمترین نمره را اورده بود به لامرد رفت- من روز ی ایشانرا  درشیراز دیدم تعجب کردم زیرا هنوز مدارس باز بودونزدیک امتحانات بود ایشان فرمودند من رفتم در چشمه که اب تلخ داشت با اب شیرین که خریده بودیم ترکیب کنم ومقداری هم بر ای وضو باخودبیاورم رشته دینی بود ویک پشه انجا منرا زد وچهل روز من درکما بودم چشم خودرا که باز کردم خودر دربیمارستان جهرم دیدم بیمارستان جهرم فرمودند شما یک مشکل خونی دارید ومن تخصصاش نداریم وشمارا به بیمارستان نماز ی شیراز میفرستیم این وضع لامرد بود وبیمارستان نماز شیراز فرموده بودند هر روز شما بایدخون بدهید ولذا من راب نامه کمسییون به شیراز منتقل کردند منپرسیدم وضع جوانان لامرد چگونه استا- ایشان فرمودند یک نسل سوخته بلکه جامعه سوخته-تمام جوانان مشروب میخورند- قمارباز ی میکننذ وبرای شهوات به کویت میرونند- وشبها شوهای غربی وفیلم های مستهجن- غربی از تلویزوین های امارات نگاه میکنند ومن پرسیدم  علمای اهل سنت-چون بیشتر برداران لامردی سنی هستند-  چرا اقدامی نمیکنند ایشان فرمودند من هم همین سئوال را ان بزگواران داشتم فرمودند ما به کویت رفتیم وهمین  سئوال را کردیم- پاسخ دادند انچه خسروکند شیرین بود- تحقیقات ایشان نشان میدهد قدیمی ترین ایرانیان درعراق سکنی گزیدنند لامردی ها بودند که غالبا دربصره بودند مردمانی بسیار فرهیخته وبسیارمودب وبسیار کاربلد وتجار بسیار خوب واز ترس تصاحب شدن املاک و هیچگونه کار مثبتی در لامرد انجام ندادند- مرحوم جناب اقای عباس کشتکاران که از فرهیخته های شیراز بودند- صاحب قلم واملاکی در روستاهای ببضا داشتند ایشان درانجا حمام ساخت ودرملنگاه ساخت ومسجد ساخت ودرشهر شیثرا زهم مسجدوغیره ساخت فرماندار شیراز ایشان میخواهد قبلاز انقلاب  ومیفرماید ما مایئم انرا افتتاح میکینم ومیگویئم که از پول فرمانداری  ساخته شده است وبعد جبران میکنیم امروزه دربار به پول نیاز دارد وبه همین میزان از بودجه دولت به جیب دربار میرود- درمرحله اول ایان قبول میکند ولی دوستان به ایشان هشدار میدهد بعضی ها که قبول کردندبا حادثه در راه املاک خود کشته شدن وایشان قبول میکند-ولی بعداز انقلاب سنگ تمام گذاشتند- فرودگاه بین اللملی ساختند بیمارستان عظیمی ساختند درهمان زمان میخواستند هواپیمیای غول پیکر بوئینگ بخرند ولی تهران موافقت نکرد- اینان که دربصره بودن زمانی که انگلیسی ها کویت را مستقل کردن دراقوامی که درکویت بودن اختلاف ایجاد شد عده ای طرفدار عراق بودن وعده ای طرفدارشیخ بودند انگلیسی ها میخواستند مستقل شوند لذا به جامعه لامردی بصره گفتند شما منتقل به کویت شوید وما امکانات لازم برای شماتهیه میکنیم از جمله وام های بلا عوض وبا بهره ذبسیار کم ومدت زیاد وودرامرتجارت هم شیخ .هم انگلیسی ها کمک فراوان کردند- ایشان درخانه یک از برادران اهل سنت طبقه د.م ر اجاره کرد وچون فوتبالیست بود وبسیار پسر شیک پوش وملایم شیراز ی وپرخنده واز یک خانواده فرهیخته- تواست دانش اموزان دراین خاه جذب کند که اکثر اهل سنت بودن وبحثهای قرانی غیرهاوانها ان اخلاق غربی را کنار گذاشتنذد وبچه های لامرد نزدی غروب فوتبال باز ی کردن وچون عرق زیادی میکردندجائی برای خنک شدن نداشتد لذا زیادمهم نبود ولی نزدیکی کارخانه برق یک پلی وجود داشت وایشا نزدیک این پول که قبلا هم سعی کرده بود زمین فوتبال تهیه کند واداره بر ق فرموده بود ممکن است کارخانه یکدفعه منفجر شود وانها انجارا رها کرده بودند وبعداز انکه ایشان با ریاست محترم کارخانه برق که اگر منفجر شدماهم منفجر شویم- اشکالی ندارد انجا به ز مین  فوتبال تبدیلکرده بودکه زمانی زیادعرق میکند به زیرپل برونند وایشان میفرمدند تمام سعی اداره اموزش وپروش قبل سی خط نبود یکروز خانم صاحب خانه- به ایشان میگوید که من راقبلا اگر میگشتید دختر به شیعه نمیدادم ولی میخواهم شما داماد من شوید-!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- شیخ عبد الله منبع—عضو حیات علمای عربستان درفتوایی گفت-: استفاده از لنز های رنگی برای زیبائی وزینت به دلیل جایز نیست—دلیل اول این است که استفاده از چنین لنزهائی باعث تغیر خلقت خداوندمیشود؟؟- در حالی که هیچ نیاز ی ان نیست- دوم بیماری های چشمی از ان است ودیگر مانند انسان ها مومن به غیر مسلمانان است- اکراینطور است شما چرا رنگ موی ریش خود را سیاه کردهاید باخضاب کیند این یک تغیر در امر الهی است-!! واولین  بارهم کفار کردند چرا کلیه وقلب عوض میکنید اینهم دخالت درامر خلقت الهی است- !! تغیر رنگ چهره بر فرض ابی شود مگر چشم ابی ها نمیتواند مسلمان شوند- هرکس که میبایست مسلمان شودوبادچشم اش راتغیر دهد وباید یک چشم سیاه جای گزین کند انجا که گفتند به قیافه کفارتبدیل نشوید مشخصات خاصی است که هرزمان مخصوص کفار است وباعث میشوئد مسلمان درنزد مسلمانان کفار شناخته شود مثلا مردان زیر ابروی خودرا بر دارند هم شبیه زنان شدند وهم شبیه کفار شدند یا کروات مخصوصا کفاراست اگر روز یدر بین مسلمان جنان شایع شود که سمبل کفارنباشد اشکالی ندارد بعضی ها معتقد هستندکه کروات نشانه صلیب است- این مزخرفات- دوهدف دارد یکی غربیان انرا برای افراد خود مستمسک حماقت مسلمان معرفی کند- دوم یک سری افراد نادان وهابی وعربستانی وغیره فکرکنند بهترین نظریات اسلامی متعلق به وهابیت است- جرا شما جلوی فیلم ها وشوهای غربی مستهجن غربی در کانالهای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس منع نمیکنید چون رهبران بعلت بی عرضگی میفرمایند انها برای تفریحات است- در استان فارس عقب مانده ترین شهرستان شهرستان لامرد بود- حتی اب شیرین نداشت وهیچ گونه صیفی جات درانجا تولید نمیشددهمه چیز از بندرعباس به انجا میاید باقیمت چند ین بر ابر- یک زمین فوتبال خشک خالی نداشت یکی از دانشجویان تربیت معلم چون کمترین نمره را اورده بود به لامرد رفت- من روز ی ایشانرا  درشیراز دیدم تعجب کردم زیرا هنوز مدارس باز بودونزدیک امتحانات بود ایشان فرمودند من رفتم در چشمه که اب تلخ داشت با اب شیرین که خریده بودیم ترکیب کنم ومقداری هم بر ای وضو باخودبیاورم رشته دینی بود ویک پشه انجا منرا زد وچهل روز من درکما بودم چشم خودرا که باز کردم خودر دربیمارستان جهرم دیدم بیمارستان جهرم فرمودند شما یک مشکل خونی دارید ومن تخصصاش نداریم وشمارا به بیمارستان نماز ی شیراز میفرستیم این وضع لامرد بود وبیمارستان نماز شیراز فرموده بودند هر روز شما بایدخون بدهید ولذا من راب نامه کمسییون به شیراز منتقل کردند منپرسیدم وضع جوانان لامرد چگونه استا- ایشان فرمودند یک نسل سوخته بلکه جامعه سوخته-تمام جوانان مشروب میخورند- قمارباز ی میکننذ وبرای شهوات به کویت میرونند- وشبها شوهای غربی وفیلم های مستهجن- غربی از تلویزوین های امارات نگاه میکنند ومن پرسیدم  علمای اهل سنت-چون بیشتر برداران لامردی سنی هستند-  چرا اقدامی نمیکنند ایشان فرمودند من هم همین سئوال را ان بزگواران داشتم فرمودند ما به کویت رفتیم وهمین  سئوال را کردیم- پاسخ دادند انچه خسروکند شیرین بود- تحقیقات ایشان نشان میدهد قدیمی ترین ایرانیان درعراق سکنی گزیدنند لامردی ها بودند که غالبا دربصره بودند مردمانی بسیار فرهیخته وبسیارمودب وبسیار کاربلد وتجار بسیار خوب واز ترس تصاحب شدن املاک و هیچگونه کار مثبتی در لامرد انجام ندادند- مرحوم جناب اقای عباس کشتکاران که از فرهیخته های شیراز بودند- صاحب قلم واملاکی در روستاهای ببضا داشتند ایشان درانجا حمام ساخت ودرملنگاه ساخت ومسجد ساخت ودرشهر شیثرا زهم مسجدوغیره ساخت فرماندار شیراز ایشان میخواهد قبلاز انقلاب  ومیفرماید ما مایئم انرا افتتاح میکینم ومیگویئم که از پول فرمانداری  ساخته شده است وبعد جبران میکنیم امروزه دربار به پول نیاز دارد وبه همین میزان از بودجه دولت به جیب دربار میرود- درمرحله اول ایان قبول میکند ولی دوستان به ایشان هشدار میدهد بعضی ها که قبول کردندبا حادثه در راه املاک خود کشته شدن وایشان قبول میکند-ولی بعداز انقلاب سنگ تمام گذاشتند- فرودگاه بین اللملی ساختند بیمارستان عظیمی ساختند درهمان زمان میخواستند هواپیمیای غول پیکر بوئینگ بخرند ولی تهران موافقت نکرد- اینان که دربصره بودن زمانی که انگلیسی ها کویت را مستقل کردن دراقوامی که درکویت بودن اختلاف ایجاد شد عده ای طرفدار عراق بودن وعده ای طرفدارشیخ بودند انگلیسی ها میخواستند مستقل شوند لذا به جامعه لامردی بصره گفتند شما منتقل به کویت شوید وما امکانات لازم برای شماتهیه میکنیم از جمله وام های بلا عوض وبا بهره ذبسیار کم ومدت زیاد وودرامرتجارت هم شیخ .هم انگلیسی ها کمک فراوان کردند- ایشان درخانه یک از برادران اهل سنت طبقه د.م ر اجاره کرد وچون فوتبالیست بود وبسیار پسر شیک پوش وملایم شیراز ی وپرخنده واز یک خانواده فرهیخته- تواست دانش اموزان دراین خاه جذب کند که اکثر اهل سنت بودن وبحثهای قرانی غیرهاوانها ان اخلاق غربی را کنار گذاشتنذد وبچه های لامرد نزدی غروب فوتبال باز ی کردن وچون عرق زیادی میکردندجائی برای خنک شدن نداشتد لذا زیادمهم نبود ولی نزدیکی کارخانه برق یک پلی وجود داشت وایشا نزدیک این پول که قبلا هم سعی کرده بود زمین فوتبال تهیه کند واداره بر ق فرموده بود ممکن است کارخانه یکدفعه منفجر شود وانها انجارا رها کرده بودند وبعداز انکه ایشان با ریاست محترم کارخانه برق که اگر منفجر شدماهم منفجر شویم- اشکالی ندارد انجا به ز مین  فوتبال تبدیلکرده بودکه زمانی زیادعرق میکند به زیرپل برونند وایشان میفرمدند تمام سعی اداره اموزش وپروش قبل سی خط نبود یکروز خانم صاحب خانه- به ایشان میگوید که من راقبلا اگر میگشتید دختر به شیعه نمیدادم ولی میخواهم شما داماد من شوید-!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است –دواصطلا ح است- یکی مانند مدسین- یعنی پزشکی – به این عنوان-که- بر اساس تحقیقات دقیق صحبت میکند به اصطلاح سند یا داکیومنت- دارد دوم پارا مدیسن- یعنی بعضی ها به طریقی معتقد میشوند فلان دارو گیاهی موثر است ولی سند ندارند- درتمام مارد این چنین است- حال پاراسیاست- داریم کهامروزه درجهان درحال شداست اخیرا درامریکا ومقداری دراروپا ولی همیشه درجهان سوم وجود داشته است وبسیارعجیب است- یک نمونه من بیاورم- من مدتی درتهران منزل دائی بودم به یکماه رسید ومادرم از شیرتاز مصر شد که من به شیرازبرگردم وبالاخرخه دائی من که ریس یک دیبرستان درتهران بود- ویکی از شاگردان قدیم اش نمایندگیشرکت ماسفر بر ی سی ال امداشت گفتندبلیط برای دوهفته فروخته شده است وایشان مداوم در ترمینال بودوسرانجام برای بلیط اینده بلیط بدست اورد ما به ترمینال رفتیم- یک جوان بسیار زیبا روی بود وبالباس بسیار شیک میچرخید وایشان کارگر یک پیراهن دوزی بسیار معروف شیراز بود که من باپارتی درخیابان زندنزدیک سینما متروپیش رفتم که پیراهن منرا ب بدوزد وایشان فرمودند دفعه بعد پارچه نیاور من بهترین پارچه وارد میکنم با سیلقه من پیراهن انتخاب کن ومن چند بار به نزد ایشان رفتم منرا درترمینال وفرمودند به شیراز میائی گفتم بله وایشان هم گفت من به شیراز می ایم- از ایشان سئال کردم که بلیط خریدی – ایشان فرمودند دوساعت قبل من گفتم چگونه امکان داشنته است افرادزیادی از صبح درترمینال هستند ایشان دم گوش من گفت من کمونیست هستم- بلیط را از زیر سنگ در میاورم- من به شیاز رفتم مدتها کنار مغازه بودم تا ریس ایشان رفت ومن به نزد ایشان رفتم وگفتم یکمقدار مطالب درباره کمونیست بیان کن- ایشان فرمودند اول شما درس دانشگاهی ایت تمام کن- من از فقر مطلق به این مرجله رسیدم وخواهروبرادرم وخانواده به جائی رساندم- من امروزه لنین ومارکس واستالین ومائو- درنظر من بچه های خرفت هستند درس کمونیست از من بایدیادبگیرند- تنها ایشان نیست درجهان سوم فراوان مانند ایشان هستند خیلی زود استاداکبر میشوند هیچ کس جز خودشان قبول ندارند ویا انچنان بندباز ی میکنند که همه چیز الت دستان انان است وفقط برای منافع است- علت پیشرفت وغرب وشرق را دراین مطلب وموضوع خلاصه میکنند پارپلیتیک وپارا سیاست به معنای واقعی انان است اهل کوفه واخل مدینه همین هستند ریشه این مطلب دردیانت یهود-موج میزند- جناب صدام به سمت شوروی متمایل بود درمراحله اول طرفدارن چین وغربی از جای خودشان تکان میخوردند اعدام میکرد این کومله که کمونیست دراوائل چنی بود جرئت العلام مواضع نداشت همین که کمی بین صدام وچین کمونیست رابطه ایجاد شد عدهای رفت به چین گفتند مامتایل شما هستیم وبه ما کمک ایده ومالی بدهید هیچکدام انها بدون کمک خارجی از لحاظ مالی وپشتبانی کاری نمیتوانند بکنند وکومله بوجود امد که طبق نقشه چین عمل کنندوبدون اجازه گزنکنند همینکه امریکا وارد صحنه عراق شد این بارهرکس باشوروی تماس داشت اعدام میشد به کومله صدام نیرو داد که طرفدران حزب دمکرات طرفدار روسیه درایران خورد کند وبعدمنافقین حسا ب کمونیست های طرفداران ایرانی -که طرفدار روسیه روسی بودندقلع وقم کرد – بعد انها به کمک ارتش صدام کردهای طرفدارشوروی قلع وقم کردند .کومله به سمت امریکا رفت وتا انجا که میتوانست طرفداران دمکرات قلع وقم کرد وضد ایرتان شد ومثل شیر میغرید ویک روحانی سنی درکردستان طرفدارکومله شد که بر روی اسحله نفری کلاشنکف سجده میکرد وامریکا تعریف کردبرای ایشان خدا وشیطان یکی است هرکدام به نفع منافع غرب باشد که درحقیقت این منافع دریک روز چهارفصل پیدا میکند وبسیارکم تعریف شده است واولین کشوری درمقابل امریکا ایستاد سویس بود درمسئله فولاد ساعت که امریکا بشدت درمسئله ساعت زاید کار میکردند که منافع زیادیدراین مطلب بدست اورند وسویستنها ریس ساعت ومداوم قیمت این فلز زیاد کردجهان نشود وکشورها غربی دانشمندان زیادی درامریکا دراند فررومل بدست اوردند صدای انرا در نمیاورند ولی فرانسویان فاش کردن بسیار از فرومول انها توط کشورهای اروپای غربی با مبلغ پنچ هزار دلار خرید وفروش شده است وزمانی این در سویس ساخته شد انگلیسی ها به سویس پیشنهادجالبی برای خرید این تکنولوژی را دادند ولی سویس های زماین حاضر شدن که این تکنولوژی به انگلیس هابدهد- که یکتکنولوژی مورد خواست خودرا بدست اورند واین معامله شکست خورد وبفکر تجارت جهانی افتادند- این کومله بعداز انکه لشکر صدام شکست خورد وکردهای به سمت ایران متمایل شدند وترور ریس حزب دمکارت وبختیار وجریان اخیرا- که ایرانبه راحتی توسط حشدالشعبی هرانفجاری در کردستان عراق میتواند انجام دهد امریکا دوباره کومله گربه رامی شده بود تجهیز کردن ورادیو وکانال تلویزونی برای انها درست کردن که این کانال یکخانم دکتر ی خودر درقالب لبیرال انسان دوست وبسیارمهربان وبسیار ارام سخنرانی بمیکند وفقط درباره ایران کمی خشنونت بکار میرد واز انهمه هیاهو ودادوفریاد ومشت وسنان نشان دادن خبری نیست اخیرا یک خزب طرفدار یعنی فذائی خلق جیدیدایجاد کردند که نقش جبهه ملی چپ راباز ی میکند بهاین عنوان بایداوص همه حزب های چب قبول داشته باشند وتنها هدف اش سرنگونی ایران است درجائی حزب دمکرات وکموله ودیگران سپر انداختند یکی از تاکتیک جنگ ان است مداوم هزینه چنگ طرف مقابل زیاد میکند تاکینک مشخص دارند وسربفلک میکشد ولی انها میخواهندگاهی حملهتی به ایران بشودوپولی از غرب بگیرنند وزندگانی خودرا بچرخانند وادعا میکنندبهترین طرح ها رادارند اگر چننی است انها درکردستان عراق اجرا کنند- تصور مکینندکه تبلیغات وهوچی گر ی کارها درست میشود بایدگفت عرض خود میبری – مامرد جنگ هستیم انهم باشرایط امروزی ارتش ایران مشخص میشود مرد کیست ونامردکیست

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-=- برگ سبزی از سمینار کوثر در شیراز – دربیانات حضرا ایت الله دژ کام رحمت الله علیه بعضی جملات از خودمن است که درپرانتز بیان کردم وبعضی موارد کمهی انشا را تغیردادم تا بهتر درک شود—مقام حضرت فاطمه سلام الله علیها در قیامت بسیار بالا است که اوج ان نامشخص است- و سوره  کوثر هم چنین است- اوج این سوره را-نمیشودتبین کرد- درحدیثی دیدم که معصومین علیهم السلام. احمعین- هرکدام یک حوری به شمایل حضرت فاطمه علیعا السلام دارند که مانندایشان صحبت میکند وبعضی مومنین هم درحد خود چنین حوری را دارا میشوند- سخنان حضرت ایت الله معزز دژکام رحمت الله علیه- اسلام بانظر کرامت به زن نگاه میکند- وخصصویات بسیارمهمی برای رشد انسان- درفطرت زن قرارداده است واصولا وظایف خانواده وجامعه بین مرد وزن تقسیم کرده است که رهبرمعزز به ان اشاره کردن در تداوم نسل نقش زنان به مراتب بیشترومهمتر از نقش مردان است- بایدنقش زنان را ازدید گاه اسلام مطرح وتحقیق کرد بخصوص  که براساس بیانات رهبری معظم گام دوم گام برای  جامعه ورزی وجامعه سنجی است- نقش حجت الله سازنده همه خیرات وسوزندهمه حرامها وشرها است—بیاد جواب های حرف های مفت واحمقانه معاندین داد وبیادگفت هذا محب الفاطمه یعنی ما پیروی راه زهرائیم- در حدیت است از پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم بدترین خلق خداوند منان کسانی هستند که به از نعمتهای زیادی استفاده فراوان میبرند-و- از غذاهای رنگا رنگ تناول میکنند- واز لباس های رنگا رنگ هم باز استفاده میکنند ولی حرف مفت بی پروا میزنند- قران میفرماید از پدران شایسته که پیامبران باشندواز نان کافرانها نسلی خراب وجود می اید مانند حضرت نوح علیه السلام- وعلت ادامه کار برای درک همین موضوع است- هرکاری باید بر ای ما درس باشد- کارخوبی که انسان انجام میدهد- باید یک کار مستمر وبا اخلاص باشد که هم شعور وهم علو وهم همت داشته باشد وجبری هم نباید باشد- ومداوم باز افرینی داضشته باشد ( باز خوردیا فید بک برای کامل کردن) باز افرینی به تناسب حرکت انقلاب   پیش میرود- وکاره دقیقتر میشود- و زیادتر میشود- وبه سئوالا پاسخ دقیقتر میدهد- چهل سال از انقلا بگذشته است میبایست حداقل ما چهل کتاب درباره حضرت فاطمه سلام الله علیها خوانده باشیم- وبه سئوالاتی-که- بوجود می اید- پاسخ دقیق بدهیم-وباید پاسخ مردم را باید دادنه برای یک عده فرهیخته – که زیاد اثری ندار--- جناب ملا صدرا رحمت الله علیه کتابی دارد که سئوالات فلسفی را از خود کرده وجواب داده است ولی اینکتاب درکتابخانه ها بایگانی شده است مردم بدنبال درک ان مطالب نیستند-؟؟ وایشان دربیانات خود فرمودند- من هم درکتاب نوشتن همین سبک را رعایت کردم- که غربی روشی به همین طریق بعنوان مسئله حل کردن- دارند- باید پرسش را به یک پرسش عمومی تبدیل کنیم- اما بیاددرچگونه پاسخ دادن درچهارچوب علوم اسلامی باشد-( کثرت دروحدت نه کثرت درکثرت عنوان شود که وحدت سازاست- برادران کرد دقت کنند ) باید مسائل جامعه را تبدیل به سئوالاتی برای عموم کرد-  وبایدپاسخ هارا تبیلغ کرد-تا جا بیفتد—ما درمقابل تهاجم فرهنگی غرب مداوم عقب نشینی میکنیم- ولی مابایدتک کنیم وجلو برویم( اگر ما بهغرب منظرو انگلستان نرفته بودم دانشمندان علوم انسانی انها درحدی ممتاز میدیدیم که بتوان یک سری مطالب عقلانی از انها بیرون بیاورم- ولی دردانشگاه لندن این غرب مانندیک کوه یخ فروریخت ودراب حل شئد وقتیکه استاد نقاط شعف فکری حناب راسل بیان کرد وفرمود بسیار مزخرف وبدون علم صحبت کرده است- بعدا یک حدیث از رسول اکرم صلواته  الله علیه واله والسلم- بسیاردقیق وبسیار قصار غرب را تعریف کرده است که علامه حضرت ایت الله دکتر شهید مرتضی مطهری رحمت الله انرا تبین وبیان کرده است حضرت اش میفرمیادد غرب درمسائل  دینی-و-.فلسفی وحشی است ولی درعلم تجربی دانشمندان مسیحی انها به علومی دست پیدا میکنند که ازانهاا ستفاده- کنید  وبرای انها احترام قائل  شوید- وعلوم میشود علوم انها متعلق له سکولارها نیست متعلق به دانشمندان الهی مسیحی است وبا زجناب دانشمند روحانی میفرمود درحدیث است که به جزیره مارها نروید- ومن پساز تحقیقات زیادتصور میکنم که منظور انگلستان است- البته برا ی علوم تجربی برای افراد فرهیخته تصورنمیشودکه اشکالی داشته باشد--) گرسنگی و لرزیدن  سه روزه حضرت زهرا علیها السلام بیادمهمتر از نان وغذا باشد- ومهتر از نان است که انرا میبخشد—برای امری مهمتر عمل کردن در جامعه ما گم شده است وباید پیدا شود وتبلیغ شود—تا جا بیفتد- وپسر حضرت زهرا علیها السلام- از اب گذشت وشهید شد—زیرا امری مهمتر وجود داشت- باید به مسائل مهم عمومی را مطرح کرد وحل کرد- .تبلیغ کرد- -در شناسائی مسئله وپاسخ دادن به مسئله بیادتغیر رفتار ایجاد کنیم – جناب حجت اسلام اقای زیبائی نژآد درقم روی مسائل زنان تحقیق میکنند-باید ایشان را کمک کرد- گویندگان ما- درباره یک مو.ضوع کد های مختلف بیان میکنند ومردم هاج و-واج هستند بادجامعه ناسی کرد علما از مردم جدا نشدند- مردم از علما جداشدند( چند روز قبل من همراه سه توریست ترک شیعه به مدرسه خان رفتم که زمان صف6وی درست شده است وزمانی جناب ملا صدرا رحمت الله علیه درانجا تدریس کرده است- مدرسهدرحال شیک کردن کرد هستند ویک سال بزرگ با مبلمان بسیار شیک ساختند که درب اش بسته است وهیچ کس انجا رفت وامد ندارد حتی میتوان گفت که نسبت به قبل از انقلابشایدیکهزارم افرادبه انجا نرودودرب حجره همه قفل است حضرت ایت الله دژکام- رحمت الله علیه بیان جالبی دارند که پس از انقلاب پاسخ گوئی به ادارات داده شد وتمام مراکز مردمی بسته شد ولذا مردم کم رفت وامدهم کردد وکم کم جدا شدند)-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99