سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروزه تعداد احمق ونادان وکسانی که هنوز تمدن اسلامی درک نمیکنند که خیلی عجیب است -و- حماقت- غرب را نمیفهمند- وروز ی درقیامت با لگد یک انقلابی به جهنم میروند یکی از بچه های انقلابی که تنها جرم او این بود- که اولا درخانه تیمی بود ودرثانی درتاکسی درضمن حرکت اعلامیه پخش میکرد وبه زندان افتاد- بازجو یک سروان پلیس بود هرچه سئوال میکرد این اعلامیه از کجا بدست اوردی – پاسخ میداد من اول بایدتوحید اثبات- کنم زیر مشت ولگد دوام می اور د وسپس نبوت وبعد معاد وسپس احادیث خاص این جناب سروان پس از مدتی گفت من هم به این موضوعات اعتقاد داردم ولی شاه الان واجب است که حمایت شود وچرا تواینچنین عمل میکنی- ایشان فرمودند که در روز قیامت خداوند منان بهتو بگوید ایشان تورا هدایت کرد نپذیرفتی حال بالگد این جوان به جهنم میروی ان زمان سیاسی ها در زندان عمومی میگذاشتند وایشان با کمونیست-ها - وارد چالش شد کمونیست بهنحوی حمایت میشدند تا زندانی ها مجرم پی بردن وهرکس حماتی میکرد شلاق میخورد وایشان را در بند منزوی کرن –ه کسی حق ندارد با ایشان صحبت کند فامیل های زندانی ها وحتی کمونیستها برای ایشان شیرینی میاورد چهارتای شیرینی به ایشان میدادند ومابقیه خود بر میداشتند وهمه نوع شکنجه روی ایشان عمل کردن- ایشان تعریف کرد من کنار جناب سروان بودم تلفن زنگ زد- خانم ایشان گفت فلانی داری چکار میکنی؟؟ من امدم شیر سماور بزکنم کنده شده است ودست من سوخت – ودختر ما از پله اخر بزمین خورد وپای ان شکست درطول رفتن به بیمارستان سه بارتصادف کردم- گذشت سرکاراستوار امد بهمن گفت ده روز به شما مرخصی میدهیم من منزل امدهم واعلمیه برداشتم وبه سمت انه تیمی رفتم در راه با تاکسی اعلامیه پخش کردم وچهار را زند پیاده شدم وخودرا به خانه تیمی رساندم وسه روزبعد دستگیر شدم- کار ان جناب سروان به مرکز گزارش شده بود وایشان نقل مکان به کرج کردندویک جناب سروان دیگر امد پرونده بسیار قطور بود منرا حضار کرد وشروع کرد به خواندن پرونده- یک دفعه گفت تو که جوان خوبی بودی توبه نامه نوشتی؟؟ گفتم توبه نامه را به من نشان بدهد از روی پرونده بر داشت بهمن داد ومن متوجه شدم خوداش نوشته- وحناب استوار متخصص جعل امضا بود با سنجاق روی امضا فرد سوراخ میکرد وعینا مانند ان تقلید میکرد- من توبه نامه را پاره پاره کردم بشدت منراکتک زد وگفت این یک سند اداری بوده است- وجناب استوار خواست وگفت عین انرابنویس وامضا-کن- وسپس گفت من به خدا ونبوت ومعاد معتقد هستم ولی ماند سروان قبلی به خرافات ایمان ندارم وجناب استوار گفت ایشان خارج از بند درجلو بند یک چارپایه میگذاری که ایشان بنشید وخودت روی یک صندلی و به سئوالات –او-جواب بدهد وچند روز جناب استوار امد وگفت ده روز مرخصی دارثی لطفا درحواشی شهر اعلامیه پخش کند- من به خانهتیمیئبرگشتم وگفتند صلاح نیست درشهر باشی ودرجائی امن بکارت مشغول شو- وانقلاب شد به من گفتند هر مجازاتی که درباره انها امر کنی اجرا میشود- ومن با یک ح-عبه شیرینی به منزل انها میرفتم ومی گفتم بایداز   انقلاب حمایت کنی میگفتند ما از امروز پشتبان انقلاب هستیم وم روی انها میبوسیدم- میگفتم گذشته تمام شد وپاک شد- احمق ها میگیند ملت ایران حافظه کملات ندارد مرحوم دکتر عباس یمینی الشریف- رحمت الله- بفکر می افتد یک کتاب درباره دروازه غار ایران بنویسد ودرخارج با اسم رمز چاپ کند که بعد یکتاب دیگری نوشت به دروازه غار میرود وارد یک غار میشود- که با پارچه انراتقسیم کرده بودند وهرخانواده یک اطاق بیشتر نداشت وکفانجارابا پلاستیک وپارچه وکارتون ومقداری فرش فرسوده پوشانده بودند- اولین چیزی جلب توجه ایشان کرد عکس کوچک امام الخمینی رحمت الله علیه که به دیوار بلوگی زده بودند- وفقط یک صندلی داشتن ومن پرسیدم این صندلی برای چه کسی است فرمودند برای اقا که میاید وعظ میکند وهمه یک صندلی داشتن که زمامی که اقا میاید که وعظ کند ازان صندلی ها استفاده کنند ومن روی صندلی نشستم- پرسدیدم وضع چگونه است- ؟ خانم ان گروه فرمودند من شب وتا صبح خداوندمنان شکر گذاری میکنم- ما دره روستا نه ابئتشتیم ونه برق داشتیم ونه کار اشتیم ونه بیمارستان داشتیم وحال هم برق داریم واز اطراف اتلمهب اب بدست میاوریم وخط واحد تا نزدکی ما است وبه بیمارستان دست رسی اریم- من پرسیدم شغل اقا چیست ؟ ایشان گفت من به پمپ بنزین نزدیک ما رفتم وگفتم اجازه بدهید من اینجا جوراب ودستمال کاغذی وغیره بفروشم ومن اول صبح می ایم اینجارا نظافت میکینم گفت چنین میکنی- گفتم میکینم ومن انجا روز ی حداکثر پنچ تومان درامد دارم روز ی یک ماشین یک ولوکسنزد من امدند ودوجوان ازان پیاده شدند ومنرا بکناری بردند .گفتند تواگر قبول کنی مواد بفروشی روز ی ده تومان به بتو میدهیم وهیچگونه- مشکلی برای تو بوجود نمیادید چون افراد با گفتن رمز تو به انها مواد میدهی وهراتفاقی افتاد ما هستیم- ومن گفتم اگر از گرسنگی بمیرم – چنین کاری نمی کنم ودفعه بعد پلیس را خبر دار خواهم کرد وانها رفتند جناب دمتر درجوانی دودنگی صدا داشت و9روقت روحانی بای ایام محرم نیمتوانست زود بیاید از ایشان طلب میکردند که نوحه بخوان وایشان یکنوحه مهرقی برای حضرت ابوالفضل صلواته الله علیه تهیهکرده که بسیار گریه اور بود- ایشان شروع میکند این نوحه را خواندن وافرادامده بودند وخانم ان فمیل بقدری گریه میکند ایشان گفتند من ترسیدم اتفاقی بیفتد ونوحه را تمام کردم همه گفتند ادامه بدهید ایشان عادت چنین است- من باز گشتم ایشان یک مجتمع فرنگی داشتندبنام- روش –نو- وغذا هم اماده میکردند وبچه دهاهم میتواستند خودشان غذا بیاورند وانجا گرم کنند ودرحود سیزده مینی بوس داشتند- اضافه غذا به همان غار میفرستاند وخوابی میبیند که برای من تعریف نکردند- وایشان اولیا گردن گلفتی داشتند وبه همه نصحیت میکردند برای انها به هرعنوان غذا بفرستید یکی از این گردن کلفت میفرمایدفلانی عجب توصیه کردی – من شب خواب دیدم وارد غار شدم- خانمی بالباس چادر سیاه شیکی –دم غار ازداخل نشسته است وجلوی پادر یک وجب پایئن تراز چانه- باخود گفتم ایشان کیست دردلم افتاد که حضرت زهرا علیهالسلام است غذا گذاشتم بسرعت بر گشتمودرخانه نمیدادند من بزودی عازم حجمیشوم کهاز ایشان طلب مغفرت کنم این تمدن اسلامی ولو بسیارکم رنگ شده بود یک کاباره درتهران بود بنام کاباره باکارا این کابارهاعلام کرده بود که مثلا ششماه دیگر یک گروه زنان فرانسوی می ایند واستریپ تیز میکنند یعنی برهه میشوند ان زمان من افسر ارتش بودمیک جناب مهندس افسر لیسانیه ارتش بود- مادرایشان بایک شازده ازدواج کردبود که خیلی تنبل وخودخواه بود- واین جناب مهندس میرفت یک مسلمان دواتشه شود- مادرایشان منراخواست به تهران امدم وایشان گفت بخاطر مسلمان شدن وانقلابی شدن ایشان یک پست بزرگ را از دست داد انمهمنیست ولی من میترسم کار به جای باریک بکشد که همسرایشان ابستن است شما این ملت را نمیشناسید از ششماه گذشته تمام بزرگان ایران رفتند رشوه دادن تادوهزارتومان که ان شب درکار باشند دوهزارنفرازانها از گردن کلفت ها هستند که بای همین کابارها به امریکا میروند وپس از دوروز باز میگردند ریس لین گروه چون توسط دختر پزشک معالحه شده ششصدتومان از من گرفته تادشما وبابرادرش به این کاباره بروید ونظرخوتان بدهید وافراد رانجا مقالقت کنیدکه کی ها هستند- وپس رایشان بخبوی تمام این افرادرا میشناخت ودر میان پرده خانگوگوش ترانه میخواند که یک تنفسی به انها بدهد- این ها هستند حافظه تاریخی مانند شماندارند

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-گرچه من اطلاعات زیادی درباره علوم نظامی ندارم- وبسیاراندک است ولی انچه بنظر م میرسد بیان میکنم- درعلوم نظامی اول دفاع مستحکم است دشمن به کمینگاه-مرصاد- میاید برای پیروز ی حداقل سه برابر دفاع نیرو-و-تجیهزات میخواهد- باا استراتژی جدید نظامی – کهروی بهم ریختن نظم دشمن بسیار کار شده است وحزب الله لبنان بخوبی انرا درک وفهم میکند بخصوص ارتش های جهان سوم که بدون برنامه حساب شده وتعلیمات بسیار ابکی وسربازانی که براساس احساسات- میایمد این نظم خیلی زوداز هم پاشیده میشود درحالیکه دردفاع نظم حتی میتواند – من مدت بسیار کوتاهی جبهه بودم درسطح عالی باشد- امروزه تا توپ بر سر برجک درتانک نخورد فایده ای ندارد- به راحتی تعمیر میشود توپی یا موشکی به بروجک میخورد-گلوله های داخل تانک را منفجر میکند- توپخانه های ما ماشینی به ان وصل نبو که جبجا شود بتواندتوپ بر سر برجک بزند درکل خظر جنب تعداداندکی توپخانه خودکشش ی بود تانکی بود درحقیقت یک توپخانه میکشید بلافاصله هواپیماهای فرانسوی برای شکارانها می امد وچونیروهای من کم تجربه بودند شکار میشدند- تا راه مبارزه یاد گرفتند ویکی از جنایات حک.ومت پهلوی عدم خرید تعدادانبوه از ان بود- من پیشنهاد دادم که خمپاره دور زن سوار بر تویوتا این نقشراباز ی کند جناب شهید سرافراز جناب مهند ظلانوار که مسئول توچخانه پانزده خرداد لشگر فجربود واینجناب دررکاب ایشان بودم فرمودند این کاررا عراق میکند وماههم اول کردیم ونتایچ خوب داد- ولی روستاهای نزدیک مرز ایران غالبا شیعه هستند وصدام ترسیده بود تمام انها مجبور به مهاجرت کرد وانها گوشفند وگاو وماشین الات خودرا به ارتش عراق فروختند اتفاقا به ضرر صدام تمام شد ومجبور به حمله به کویت شد که بایدسالی بیست میلیارد کویت ودیگر امارات هر کدام درسال به عراق بدهند تا ایشان بتواند جبران ما فات کندودرهمه اینمراکز ارتش عراق حضور داشت از انجا گلوله به ایران میزد وحتی بمب شیمیائی – ولی بدستر امام علیه السلام حق پاسخگوئی نداشتیم ان عظمت رحمت الله فرموده بد حتی یکنفر شیعه ویافرد دیگری کهانجا مجبر است کارکند کشته شود تمام اجر این ارتش وجنگ از بین میرود وبچه درپاسخ انها گلوله میزدند لذا دستور تحریم ان صادر شد من گفتم من بچه هائی میشناسم دقیقا طبق دستور عمل میکنند ایشتن فرمودند سری که درد نمیکند دستمال نمیبندند- انها تانک ها رها میکردند .وعقب مینشستند وفقط صف اول تحرک داشت-دراخر جنگ المانها با روس هادیگربنزین نداشتند کمبود ملشین داشتند توپ ها در کوهستان قرار میدادند جابجه نمیتواستند بکنند به هیمن دلیل شکست فاحش خوردند- البته امروزه شرایط فرق کرده است یک افسر ایرانی در روسیه درس میخواند- از ایشان پرسیده بود اگر شما حمبله کنید ما تا چه میزان دفاع میتوانیم بکنیم- ایشان گفته ضرف چهر ساعت هشت صدهزار کشته ومجروج برای شما ایجا میکنیم کهنمیتوانید بدرستیب بگوید ما ازکجا تیرانداز ی- میکنیم تانک های جلو هرگز حرکت نمی کنندومداوم تیرانداز ی میکنند وسپاه دیگر ما بدون نیروی درمقابل داشته باشد قزوین را محاصره میکند اگردستور بدهند ساختمانها بزنیم ظرف مدت کوتاهی مردم اماده فرار میشوند واگر نزنیم ممکن است تلفات قابل ملاحظه بدهیم- تاکتیم خوبی تا بحال عمل شده است که کاملا نشان میدهدبراساس علم ناب است وانشا لله پیشرفت بیشتری رخ خواهد داد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب حجت اسلام محمد حسین حدائق رحمت الله که ریاست سازمان مهدویت درشیراز دارند- درعقد یکی از منسوبین منت گذاشتند وشرکت کردند وپول عقدرا نگرفتند وپنچاه تومان دفتر هم بعنوان هدیه به عروس وداما د دادند- فرمودند قطاری بچه بیاورید؟؟!! خاستم به ایشان بگویم من هروقت چیزی خواستم تهیه شده است ویک شکر اب حمامی خواندیم اقلا راه گدائی از خداوند منان یادبدهید واقایان یقه ندارد که یقه بگیریم—ایشان چهار رکن فیلد خانواده بیان کردن که اگر زمان زمان علیه السلام اجرا شود هنر کردن- که امروزه هرکس درجه جهنم اش کم باشد هنر کرده است-جنابی میفرمودند که جناب اقای مائو فرموده بودند تکام چینی ها بیادهروز یک لیوان شیر بخورند- گز نکرده بریده بود وروز ییک دانشجوی دانشگاهی من این سئوال از من کرد من گفتم ده ساعت من شرح میدهم- این روزنامه جز دردسر برای ما چیزی ندارند- جناب اقا ذتا ترک یک استنباط کردند که مهریه نبایدباشد نماز جمعه فقط دوساعت چون انها طبق تقویم اروپای وسبک اروپائی کار میکند جمعه کار میکنند شنبه .یکشنبه تعطیل هستند ما ایرانیان گوش مان پر است ولی بارای خارجیان انقلت دارند وبرای انها باید استنباط عقلانی داد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درکانال افق برنامه عصر مطالبی درباره غرب بیان میشد دقیقا همان بود که من میخواستم- درباره ان بنویسم- مطالب بسیار دقیق بود بخوبی – جریان غرب ر ا تجزیه -وتحلیل عمیق میکرد- ویکنکته بیان کرد که مردم تصور نکنند که غرب وبخصوص امریکا مردم نادان هستند- نادان ترین مردم عربستان   سعودی هستند هم حدیث میفرماید که اینها عقب ترین ومتعصب ترین ملتهای خواهند بود وهم حقایق امروز وبا ظهور حضرت مهدی علیه السلام درست ماند زما ن پیاکبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم جز هفتصدنفر که کشته میشوندوبه درک نائل میشوند مردم به سمت امام زمان علیه السلام بر میگردند—خاورمیانه درست است که منبع اقتصادی مهمی برای غرب است ومنطقه بسیار مهم ژئو پلتیک وحائز ارزش نظامی دارد ولی امروز ان اهیمت درسطح بسیار پایئن است مهم ایدولوژی اسلامی است- جهان را مانند یک کهواره درحال تکان دادن است وخطراش را دارند درک میکنند- نگاه نکنید که سیاست مداران غرب- گاهی دم از مذهب مسیحیت میزنند این امر مانند مذهبی بودن جناب اقای ابرهه است علت مبارزه ابرهه براین بوده است اقتصادیمن توسط مکه درحد زیادی ازبین رفت- در غرب غرب غیر مذهبی  اگربگوئید شکست انگلستان- دردنیا وپیدا شدن عذابی مانند کمونیست برای شما خواست اراده الهی است ه یک استاد دانشگاه لندن- ایشان همانطورکه قران میفرماید از شدت غضب سیاه میشوند که قران میفرماید که انگشتان خودشان گاز میگرفتند که غضب انها فروکش کنند هماچنان عضبانک شد وسیاه شد وگفت ما که شمامذهبی نوکر خود کردیم وبه گرد ما نخوائید رسید ویک پشتی محکمی به پشت من زد- ولی هر ایرا دیگری تا حدی قبول میکنند ومابقیه مردم بی ادب بی نزاکت وپر رو جهان سوم نمک خوردند ونمکدان را شکستند بربر مذهب وعمل تلقی میکند- زمانی که هنگ کنگ از انگلستان شد من درلندن بودم قبل از ازاد شدن هنگ گنگ از انگلستان- یکدرتلویزیون یک مسابقه اطلاعات عمومی که هوش زیاد میخواست- من درمنزل یک ایرانی بودم که خانم اش انگلیسی بودمدتی گذشت ایشان از تعجب شاخ اش درامد وبه من گفت شما چنین مورجه ای نمیتوانید درکتب پیداکنید که مثل عمر ملکه فلانمقدار سال است اخیراهمه میگویند این برنامه قلابی است ومیخاهد سرمردم دنیا فریب وکلاه بگذار که مردم انگلستان باهوشترین وپر مطالعه ترین محقق هستند چون این خانم در زیست شناسی تخصص دارد این زن وشوهر برنده شدند- مجری گفت که شما چهار چیز را میتوانید انتخاب کنید – اولی پول نجومی – یکی هم یک سفردیرائی به هنگ گنگ شما انجا بروید سواریک قایق چینی میشوید درضمن فیلم هم نشان میداد ودر طبقه مثلا پنچاهم میبیند که این مردم مثل جامعه مورچگان چگونه صبح بر سرکار میروند یک جاهای دیدنی محل بازاری است که داخل انمحل فحشااست که به سبک های بسیارمدرن شده است شما درهتل میتواندبگودید مراسم چای چنین برای شما اجرا کند وان خانم فحشا رقص های چنین انجام دهند شرح دادومیتویاند روحانیون مختلف انتخاب کنید که برای شما وعظ کنند وفحشا از هر کشور وهر نژاد وباهنرهای مختلف- ومطالبی گفت- بعضی اطاق ها یک دربی دارئ به یک اطاق پشتی بر ای فحشا- زمانی که دویست سال تمام شد اگر مردم میخواستند که تمدید شود تمدید میشد چون به نفع چین کمونیست هم بود- ولی مردم جز مافیا نخواستند- نماینده ملکه درهنگ کنگ یک فرد قدبلند بسیار زیبا روی مثل یک پیرزن بچه مرده گریه میکرد که ما اشتباه کردیم!! این را تاحدی بعضی افراد میپذیرنند- ولی حاضر نیستند که نقشی برای خداوندمنان وجود داشته باشند این هپی گر ی درحقیقت ضد فرهنگ  سرمایه داری بود غرب امد همین که متوحه این نهضت درحال رشد است امریکا شروع کرد اول کمپینگ موسیقی درست کرد واینها را دراین کمپینگ جمع کرد وکم کم معنا ها راعوض کرد که مورداعتراض هپی ها واقع شد بهد درنیویروک خانم خبر نگار ازروسای انها سئوال میکند- لوله کشی اب نیویروک بایدعنالقریب عوض شود پول انرا چگونه بایدبدست اوریم- بودجه دفاعی درمقابل دشمانقدر ما چگونه بایدفراهم شود؟؟ وشیطان پرستی باب شد- که مذهبیون مشغول به ان کنند-هم برای انها سرگرمی درست کنند وهم بتواند به کارخود ادامه دهند- اما تاثیر انقلاب اسلامی – یک کلیپی را صدای امریکا نشان داد- البته من وسط ان رسیدم- یکخانمی فرمودند من درجوانی تا سن متوسط تماما دنیال عیاشی بودم تمام انواع لذتهارا را هزینه کردم ودنبال شغل وپیشرفت علمی وفنی نبودم- درحقیقت غرب چنین میخواهد درسی وهفت سالگی متوجه شدم –که اشتباه کردم ونزد یک خانم مسحی رفتم وشغل ارایشگری یاد گرفتم ومسیحی شدم وچون پول زیادینداشتم درخانهام یک سالن ارایشگری ایجاد کردم ویک صلیب هم به دیوار زده بود وشروه به مطالعه کتب دینی کردم ولی ورق بر گشت کم کم افرادزیادی برای ارایش خانم ها به نزد من امدند وهمهنوع کمک به من کردند ومنتواستم تاحد زیادی ان ثروت ازدست داده بدست اورم وگفتم بیاد به مردم کمک کنم ومردم را مسیحی وکار من گرفت وخیلی ها مسیحی نبودند باز به نزد من میامدند ومیگفتند مطالب تو عقلانی است وبعدا درمنزل روی ما تاثیر میگذارئد کلیسا ایشان شصت وپنچ کیلومتر دور بود که باماشین خوداش فیلم مسیر را نشان داد در کلیسان بعداز عبادت اقائی صحبت کرد- درست مانند انکه یک روحانی ایرانی صحبت کند- ایشان فرمودند قرائن نشان میدهد که ظهور حضرت مسیح علیه السلام نزدیک است ولی تا زمانی که حضرت مسیح علیه السلام نیروی کافی نداشته باشد نمی اید وزمانی که ایشان بیاید وما اماده نباشیبم چه اتفاقی ممکن است بیفتد لذا وظیفه ما ان است که به مردم بگویئ- شما درخواب غفلت هستید درخطا وگناه هستید واین امر باعث عذاب خواهد شد همچنان به قههقرا میروید- بیادبیدار شوید این خانم یک خیره اینجا را انداخته است ما باور نمیکردیم اینهمه کمک به مابشود- درکلاس درس مهدویت یک خانم استاد دانشگاه شیراز که درغرب تحصیل کردهبودوبه زبان انگلیسی مسلط بود ودوره مهدویت گذارنده بود- فرمودند صیهونیست- طبق گفته تورات؟؟ هرچنز مان یک گاو سرخ موی در درتشت بزرگی ذبح میکنند که خون ان مقدس است وبا ان خون معبدرا تطهیر میکنند این گاورا دراخرین نوبتاش حضرت مسیح علیه السلام ذبح میکند وخون او در اطراف معابد وکلیسا ریخته میشود واین گاو مداوم از طری ژنتیک اماده کردند وافراد خاصی که دوره های مخصوص را دیدند اماده ظهور هستند حضرت مسیح علیه السلام ناگهان به اورشلیم میاید به صورت مخفی ومیفرمایدبه سران صیهونیست مرحبا به شما که دقیقا دین راخوب حفظ کردیدواز این پس بامن همکاری کنید ومنم با شماهمکاری میکنم- ان مسیحی که از اسمان با فرشتگان می اید که دریک وسیله   مسافرت است او شیطان است کهخودرا بصورت مسیح علیه السلام دراورده است وچهار موشک عظیم اماده شده است که ان ماشین فضائی- را درهوابزند- ایشان فرمودند درغرب متوجه کحلاس های مهدویت قم وشیراز شدند وعدهای که دربین انها کشش هم است اول بهقم رفتند وسپس به شیراز امدند ومن درهمین کلاس برای انها سخنرانی کردم وتمام مطلب من را تائید کردند کهم دقیق است وهم عقلانی است ومطالب جالبی که غرب علیه سلام بکار میبرد بیان کردند وگفتند ما مطالبی که یاد گرفتیم درغرب اشاعه میدهیم- این دلیل واقعی دشمنی انها با ایران است-!!

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است -یک مجری سایت کلمه –وهابی- میفرمودند-در گذشته میتوا نستند افراد برا یپیدر ومادر وبر ای پیامبران   سجده تکریم انجام دهند- ودر زمان پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم چنین سجده تکریم حرام اعلام شد- واین کار به نحوی تقلید اربت پرستان وطاغوتیان که این سجده بر مردم تحمیل کردند انجام میشد- بیادگفت شما ابروی عقل رابردید- چگونه ممکن است که سجده تکریم بر ای پیامبر ان گذشته روا باشد ولی برای پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم- حرام باشد؟؟ ایشان دلیا سجده تکریم این میداستند به سمت پیامبر ان سجده میکردند وقبله ای درکار نیست- امام این نوع سجده تکریم همیشه حرام بوده است وسجده شکر برای خداوند منان جهت خاصی نیمخواهد- حتی وضوه هم نمیخواهد-دلیلی که فرشتگان به امر الهی برای وجود حضرت ادم علیه السلام سجده کردند سجده برای تکریم الهی است که منجی وهدایت گر واستاد وترقی دهند برای فرشتگان درمرحله اول بوجود امده است- چرا زمانی که جناب شیطان به ظاهر استادفرشتگان بود چننی سجده ای خداوندمنان دستور نفرمودند برای انکه خداوندمنان میدانستند درقلب او کینه نسبت به خداوند وجود دارد-و- منافق است-در حدیث است دوعلم را ولو بر ای درک وفهم بیشتر که نفش سازنده ای دارد یادبگیرید- یک علم بدند ودیگری علم ستاره گان- هردو بر ای انسان بسیار مفید هستند- علمل میفرمیاند که سلول های بدن مانندستارگان میباشند که انواع مختلف دارند وبسیار زیادهستندوطبق یک نظم پیچیده عمل میکند وشناخت ان درسرنوشت انان بسیار مهم است- دو ستارگان- انهاهم انواع زیادی دارند ویک نظم پیچیده که درنوشن انان بسیارنقش دارند- واحادیث فراوانی دراین باره است ومعصوم علیه السلام ایه ایکه عظمت مقام وجایگاه ستارگان درقران مطرح میکند در اصل برای مقام پایمبران وبخصوص معصومین علیهم اسلام هستند بعدها نقش ستاره گان در سرنوشت انسان کشف خواهد شد- حضرت یوسف علیه السلام درخواب دیدند که خورشید وماه ویازده ستاره به ایشان تعظیم کردند که مسلم نقش کلیدی- درتربیت ایشان داشتند که پدر ومادر ویازده برادر ایشان است که برادران بعدا این نقش را پیدا میکنند—نکته دوم ایشان فرمودند- که شیعه را ماقبول داریم ولی رافضی قبول نداریم رافضی کسی است- که میفرمیاد معصوم کار خدائی میتواند بکند ودرکائنات به دلخواه تصرف میکند-واین شرک است؟؟یک مطلبی جناب ابن سینا دارد- میفر ماید – درجائی عقل مسئله حل میکند ودرجائی مخبر صادق مسئله حل مکیند چون قران معجزه است- وعقل انرا درک میکند- پس بهشت وجهنم صحت دارد واحادیث دربارع بهشت وجهنم چون از یک مخبر صادق پیامبر اکرم صلواته  الله علیه واله والسلم شنیده میشود قابل قبول است- حضرت ادم خلیفته الله است- چون قران فرموده است قابل قبول است ولی حد این خلیفه چیه میزان است عقل نمیتواند تشخصی دهد ونمیتواند بر ضد گفت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- نظر دهد گرچه حدان قابل درک باعقل ظاهری مانباشد وحق ندارید قوانین علم حدیث را نفیه کنید وبف مایئ این قوانین گرچه عقلانی هستند- ولی مطابق عقل بشری هم نیستند ومیبایست انهار تفسیر دیگر کرد وباطن انهارا رد کرد؟؟ این مسئله درعلوم دنیائی حاکم است که ظاهر غیراز باطن است- بسیار مطالبی است در دین که عقل ظاهری انرا نمیتواند هضم کند درحدیث است حیواناتکاملا روح انسانی درک میکند که چه میکنند وزمین در قیلمت شهادت میدهد که فلان کس بر رویمن چه کرده است اصف برخیا در فلسطین به یک پلک زدن تخت بیسق را در فلسطین حاضر کرد این یک کارخدائی است-"" حضرت سلیمان علیه السلام ب خلاف انچه که یهودیانمیگمیئ ایشان علم زبان پرندگان بلد بود ایشان به انه القا کرده بود که بزبان عبری صحبت کنند ودقیقا همهچیز ا ماند یک انسان فهیم میفهمیدند- این یک کار خدائی است- فرشتگان مامور ایجا د این دنیا بودند پس انها کار الهی میکردند ادکی بخودتان بیایدئ تا دیر نشده است به سادگی برای اسلام عزیز نسخ نپچید مدتی تفکر کند وغور کند وکمی زحمت بکشید تا به حقایق تسرگی دست پیداکنید وانشالله واز این خامی بیرون بیایئد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99