سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقای حاج مهربان رحمت الله علیه که یکی از شخصیت های کلیدی انقلاب اسلامی درجهرم بودند مدتی ریاست اموزش وپرورش عشایر ایران راکه بخشی از اموزش وپرورش استان فارس بود درشیراز ریاست انرا بعهده داشتن ومن هم درخدمت ایشان بودم رورز قبلی ان گفتمان بین اقایان جنابا وحضرات جناب دکتر سروش وجناب ایت الله مصباح یزدی وجناب احسان طبری وجناب فرخ نگهدار رخ داد ایشان ملاحظه کردند ومن هم مشاهده کردم روز بعد ایشان فرمودند این مناطره دین طریق اشتباه بود اصلا نمیبابیست مناظره بوجود اید-انان رند روزگار هستند بحث اصول دین اصلا وارد نمیوند بیادبحث فقط این باشد که-وجود خداوندمنان راقبول نمیکنند- اساس این است وحاضرهم نمیشوند که مطرح کنند انان شعار میدهند مسکن برای همه یعنی اسلام مثلا میگویدنصف مردم صاحب خانه میشوند وگرنه این شعار رانمیدادند-کار برای همه نان برای همه یکعده جوان فریب میخورند ازشا خه به شاخه میپرند وگاهی بعضی عقاید محکم کمونیستی را نفیه هم میکنند مانند دیالکیتک درحالی که حکومت های کمونیستی انها راقبول دارند بیشترانان طالعات درستی درباره اسلام ندارند نمیتوانداز روی قران بخوانند وغیره جناب اقی فرخ نگهدار بایدبداند که بهبهترین شما ودمکرات ترین شماخداوند منان لقب گاو-و- سگ- عنکبوت داده است وبر رادیکالهای شکا لقب پستراز حیوانات وحشی داده است وبیشعور ونفهم وکودن وجهنم دوست جهنم خواه وبی عقل- ومیابیست درکشورهای اسلامی بقدریا زانها چزیه بگیرنند که قدرت هیچ کاری رانداشته باشند عجیب است درکشورایران که یکی از مهد های اسلام عزیز است وکتب وسخنرانی درباره اصول دین وفروعات دین وضدافکار الحادی بخصوص کمونیست بسیار زیاد نگاشته شده ویابیان شده است وتا امروز یک کتاب بدردبخور از جانب شمانوشته نشده است- حال اقای فرخ نگهدار میفرمیایند- بهما درایران عزیر اجازه نمیدهند انچه میخواهیم بخوریم وانچه از ماکولات بخواهیم بنوشیم وبرقصم ومردم را به سمت خود فراخوانیم ما افکار شماراقبول نداریم-حضرت ادم یکمشت گندم خورد وتنزل مکانداد وحضرت یونس یک عمل بدون اجازه انجام داد مدتی دردهان نهنگ بود یاران حضر طالوت از اب رودخانهد خوردند زمینگیر واهل جهنم شدن- جسمشما وروح شما راخداوندمنان خلق کرده است مالک کل شی است مالک دینا واخرت است وخداوندمنان به شما اجازه نمیدهد که بندگان حضرت اش را گمراه کنید لا شما دلیل دندان شکنی برعلیه وجود خالق بی همتا بیاورید وقال قضیه بکنید واگرنتوانستید بدانید اینبیتوجهای برایشما سنگین تمامخواهد شد انشاالله بعق ناب نائل میشوید


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم-ترا بی من مبادا شادمانی- مرابی تو مبادا زندگانی—مکن درجسم وجان منزل کهاین دونست وان والا- قدم زین هردو بیرون نه –نه این جا باش- نه درانجا-الایا خیمگی-فروهل که پیشاهنگ بیرون شد ز منزل- طهور ان می بود کز لوت مستی- ترا پاکی دهد دروقت مستی-مکن کاری که بر پا سنگ اید- جهان با اینفراخی تنگ اید—من کنده ام بنیاد دل-دل میکند بنیاد من- کسنشنود فریاد او اونشنود فریاد من- بودم دراین تیمار وغم پروده رنج والم- کز ر درامد صبحدم شمشاد قد-مه پیکری- هم تازه رویم هم خجل هم شادمان وهم تنگدل –کز عهده بیرون امدن نتوانم این انعام را—ای بهتر از هر-داوری- بگشای کارم را-دری- فغان ز جغد جنگ ومرغوای او-که تا اد بریده باد نای ام- این دل من هست بدرد ارزانی- تا نکند بار دگر نادانی- چنین شیدم که شبها نظر ز فیض سحر نبندد-ملک زکارش گره گشاید فلک بکینش کمر نبندد تو اگر چنین لطیف از در یوستان درائی- گل سرخ شرم دارد که چرا همی شگفتم- بلبلان راهمه شب خواب نیاید از بیم- که مبادا برد برگ گلی باد نسیم- هله نزدیک شد ای دل که زمستان گذرد- دوربستان شودوعهد شبستان گذرد- هرنسیمی که بمن بوی خراسان ارد- چون دم عیسی درکالبدمن جان ارد- -این دل غمدیده حالش به شود دل بدنکن- وین سر شوریده   باز اید بسامان غم مخور- دوست میدارم من این نالیدن دلسوز را – تا بهرنوعی که باشد بگذارنیم روز را- دانش وازادگی ودین ومروت -اینهمه –را خادم درم نتوان کرد روز بهار است خیزتا بتماشا رویم- تکیه بر ایام نیست تادگر ایدبهار- باز بنفشه رسید جانب سوسن دوتا-باز گل لعل پوش میبدارند –قبا-تازه تر از تازه برگ نسرینی- دوستر ازدیده ودل ودینی- ملک مصونست وحصن ملک حصینست-منت وافر خدایرا که چنین است—صبا دوش اورد بمن بوی زلف یار- جهان گشت مشکبوی ز زلفین ان نگار- ای عید دین ودولت عیدت خجسته باد- ایامت از حوادث ایام رسته باد- مست شبانه بودم .افتاده بی خبر-دی در وثاق خیش که دلبر بکوفت در- هرباغبان که گل بسوی من اورد شیراز را دوباره بیاد من اورد- ای باد صبح دم زدم روح پروری-خوشخو چو نوبهاری وخوشبو چوعنبری- زجان کلام تو دلجوتر است ونیکوتر- دم تو از نفس بادصبح دلوتر—بیا بیا که ز شوقت دلم بجوش امد- برفت تلخی حنظل چوشهد نوش امد- نشسته در دل خاکم بیاد د.ست هنوز –دل گداخته را ارزوی اوست هنوز-نقش طبیعی سترد روزگار نقش الهی نتواند سترد- عمر بخوشنودی دلها گذار- تا زتو خشنودبود کردگار- زنده کدامست بر هوشیار- انکه بیمرد بسر کوی یار- صبر رباید- زدلم عشق یار- عشق- رباید ردل من قرار—یک سر مودرهمه اعضای من- نیست بفرمان من ایوای من- هرکه بجان کشته جانان شود- زنده جاوید به اراکان شود- خیز وطرف جمن گیر با حریف سمن روی- گاه سنبل تر چین- گاه شاخ سمن بوی- تو ان راد مردی که ازاده وار- بپا خاستی دربر روزگار- خداوند مردی ورای وهنر- بدو شادمان مهتران سربسر-نیست ترادر زمانه هیچ نظیر- هست برروی توچشم خلق قریر-تا بحشر ایدل ثنا گفتی- همه گفتی چو مصطفی گفتی-سر و بالائی که داردبر سر سرو افتاب- افت دلهاست وندرد-دیده گان زان افت اب—ای درضمان عدل تو معمور بحر وبر- وی درمسیر کلک تو اسرار نفع وضر- ای روزگار عدل و-ایام فتنه سوز-وی اسمان ثابت وخورشید سایه ور-شد ممکن درجهان هرکو بساطاش بوسه داد- وان دهد بوسه بساطش کز درتمکین بود—ای کف راد تو درجود به از ابر بهار0 خلق باکف تو- ابر بهاری بچه کار- عالمی را دلاز افشاندن باران کفت- خوش وخرم شد واراسته چون باغ بهار بیشاز اندازه این طایفه بربنده نهاد- جود تو بار گران زان دوکف گهر بار- دیگراند چو من بنده ومن بنده ز شکر- عاجزم چون دگران وزحجلی گشته فکار- صبا به سبزه بیاراست روی دنیا را- نمونه گشت زمین مرغزار عقبی را همین سعادت وتوفیق بر مزیدت باد- کهحق گذاری وناحق بسی نیازاری—ای از مکارم توشده درجهان خبر-افکنده از سیاست تو اسمان سپر- صاحبقران ملکی وبرتخت خسروی – هرگزنبود مثل تو صاحبقران دگر- با رای پیر وبخت جوانی وکرده اند- اندر پناه جاه تو پیر وجوان مقر- گیتی زبان گشوده بمدح تو وفلک- بسته زبهر خدمت تو میان کمر باموکب سیادت توکتف شرف با مرکب سعادت توهم عنان ظفر- قوام دولت ودین روزگار فضل وهنر- زفضل وافر تو یافت زیب و وفرو نظام- نظام ملت .ملکی عجب نباشد اگر- برونق است دراین روزگار کلک وحسام-بهر شاخی زگل در مرغزاری نگاری نگاری چون کف دست نگاری- افروختن وسوختن وجامه دریدن- پروانه زمن شمع زمن گل زمن اموخت-بجهان خرم از انم که جهان خرم ازوست- عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست- بعنیمت شمر- ای- دوست دم عیسی صبح- تادل مرده مگر زنده کنی کاین دم از ازوست- نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل- انچه در سرسویدای بنی ادم ازاوست- به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست- با ارادت ببرم درد که درمان هم ازوست- زخم خونینم اگر به باشد خنک ان زخک که هر لحظه درمان از اوست غم وشادی برعارف چه تفاوتدارد ساقیا باده بده شادی ان کاین غم اوست- پادشاهی وگدائی برما یکسانست- که براین درهمه را پشت عبادت خم او است سعدیا گر بکند سیل فنا خانه دل- دل قوی دار که بنیادبقا محکم از اوست-ابر امد وباز بر سرسبزه گریست- بی باده گلرنگ نمی شاید زیست- این سبزه که امروز تماشگه ماست- تاسبزه خاک ما تماشاگه کیست—چون اه عاشقان امد صبح اتشین معنبر- سیماب اتشین زد بر بادبان اخضر-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-با تاسف وتاثر از درگذشتگان حادثه هوائی ایتوپی یک هوایپمای مک –هشت دیگر با دستگاه های مجهز موردازمایش قرا دهید که زمانی باد شدید میخواهد بشود دستی عمل کند این اشکال یا ازمیلنگ است کهتمام بوئینگ ها دارند یاباطری است بازهمینطور است وای از برق والکترونیک است ویا ازشمع است ویاکارباتور ویا پمب بزنین ویا جریانات الکترونها فضای اطراف- چناچه میخواهد سقوط کند باچتر نجات بیرون بپرید انشالله مسله حل میشود به امام حسین علیه السلام مداوم متوسل شوید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اخیرا مداوم بحث میشود که بانک ها ما ربوی هستند؟؟ این منطق ای نیست؟؟ با احترام بی شائبه به بزرگن پر عظمت اسلام عزیز بخصوص علمای شیعه گرانسنگ- که نظریات شان محترم است- این کوچک بنا براساس تدریس   استاد معظم مرحوم حضرت ایت اللهزبرجد رحمت الله علیه که ایشان میفرمودند ما میتوانیم احکام را بدودسته تقسیم کنیم دسته ضروریات ودسته غیر ضروریات که غیر ضروریات عبارت از مستحبات ومباحات- ضروریات باید حتما اجرا شود ولو اندکی ضرر داشته باشد- مانند نماز فرض کنید کسی دربیابانگم شد وتوشه ایشان تمام شد میرسد به یک مارمرده باید اندکی بخورد حماقت نکند که مار حرام است چون حفظ حیات از ضروریات است- بعد اب اش تمام میشود به یک شیشه شراب میرسد وباز میتواندبه انداز رفع تشنگی ازان بنوشد- حل حکم اولیه داشته باشد ویا حکم اولیه نداشته باشد میشود ضروریات مستحدثه یعنی مسئلهای است تازه ایجاد شده است قانون اسلامی نداردانرابیادحل کرد نمیتوان گفت ماننداخباری ما حق نداریم حل کنیم تا امام الزمان علیه السلام بیاید- یک نمونه بیاوریم- انهم - ارتش اسلامی- زمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه مقداری از بیت المال ومابقیه از کمک مردمی ارتش را بوجوداوردند وبه سمت چاه بدر حرکت کردند وبنابرقولی یک شتر وبنابرقولی چهار شتر وبنابرقولی هفت شتر همراه داشتد وده اسب- خیلی ها میتوانستند کمک بیشتر کنند ویا اسب وشمشیر عاریه بدهند وچنین نکردند وپیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم- تبلیغ کردندواحادیثی بیان کردند ولی اجبار نکردن وبه جنگ رفتند زیرا میدانستند کمک الهی پیروز ی راخواهد اوردرای مسئله حساسا زیادایه نیامد ولی حدیث فراوان است مسجدسازی دارای ایه شد- امازمان حضرت علی علیه السلام برای جنگ صفین- لشگر معاویه علیه العنت ابادالابدین تمام سواره بود ومجهز تا بیخ داندان حضرت علی علیه السلام فرمودن دارتش بایدسوارباشد ومجهزه به زره ونیزه وغیره متاسفانه تا انجا من میدانم معلوم شد- که حضرت علی علیه السلامغرمودند هرکس اسب وشمشیر ونیزه وزرهندارد به انها بدهید اایا اینهمه حضرت علیه علیه السلام تهیه کرده بودویا عاریه گرفته بود ویا اجاره کرده بود- ابن ملجم ملعون اسب وزره ونیزه وشمشیر خود را در کوفه مخفی کرداواز حضرت علی علیه السلام همه انهارا گرفت وچون فرمانده بعضی از خوارج بودانها جریان رابه حضرت علی علیه السلام گفتند وحضرت به روی مبارک نیاورد ودرجنگ شهامت ولیاقت زیادی نشان داد.دربرگشت حضرت علی علیع السلام اسب وشمیر به هدیه داد ومقداری پول داد وتکبیر فرمودندهمه تعجب کردندوگفتندبخطار شجاعت ایشان بود حضرت فرمود-خیربه ین علت بودکهتسط همین شمشیر من شهید میشوم گفتند شمشیررااز ایشان میگیرم دردورجائی زندانی میکنیم حضرت فرمود امروز بایددپاداش بگیرد چقدر مسائل باز مان پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم فرق میکند عرف معقول جزو سنت میشود هزینه این جنگ را که مردم ندادند حال فر ض کنیم ان زمان مردادم داده باشندحالا ایاممکن است هزینه ارتشرا مردم بدهند امکاناش بسیار کم است پس بیادتا ظهمر حضرت مهدی علیه السلام هرچه پیش ایدخوش اید درحالی این به چندین دلیل غلط است- مسائل بانکی همین طور است نمیشود به مردم تکیه کرد- وام به مردم بدهید- چه میزان بدهند البته کسی قرض الحسنه میدهد اجر عظیمی دارد بایدراه حلی پیدا رکد که به مردم که بعلل انحطاط پیشنیان کمک کرد واین کار جز همین رهای موجود نیست ولی نرخ بانک بسیار حساب شده باشد- یک نمونه من بیاروم کشورهای اروپای شرقی تا قرن هیچدم محلی از اعراب درتمدن ندارند وهرچه دارند مال عثمانی وتاحدی بعد مال روسیه وکمی غرب عنوان مثال مجارستان دربودا پست از شاه کارهای که درقرون وسطا یک پلی است چند وجب بروی یک رودخانه که ارتفاغع تصور میکنم سی متر بوده است هخامنشیان که تمدن بسیار ضعیفی داشتند وبهایران امدند وسریع رشد کردند پلهای بسیارربزرگ درگرجستان ساختند تابتواندعبور کنند وبعدا دریای احمر کنارساحل ابرا لاروبی کردندتا به مصربرسند وغیره وبعد ما سسیپل وپل خواجو وپیا عضد الدوله دیلمی بر رودخانه کرد وپل کریمان خان زند بررودخانه خشک شیراز وغیره ساختند یکی از کتی دراین درعلوم بوجود امد درمجارستان پیدا شد چون انها نزدیک اروپای غربی بودند بفکر نوساز ی کشور افتادند اولین تصمیم انها را سازی ودوم کارخانه بر ق سرمایه داری حاضر همکاری نبود رای گری شد قرار شد سوسیالیست سفت وسختی روی کاربیاید از مسخره بودن لبیرالیسم یکی همن است یک دفعه سوسیالست میاید ودفعهبعد سرمایه داری میاید ودفعهد بعد کمونیست می اید-ووو لذا اق ی مارسک فهیمد وگفت زمانی بایدکمونیست بیایدکه فقر کولاک کند وهمه رای بدهند بعدانرا بعدامن مشخص میکنم در مجارستان سوسیالیست درمجارستا ن بوجودامدگفتند هرکس درامدی دارد که دوتا واژه است یکی بوژوازی   که امروز میکویئ بیسنس من- فرد بازرگان گردن گلفت- ویکی خرده بورژاوزی- یعنی بیسنس من خرد وکوچک ماندبقال وقصاب مالکین هم دربیسنز من هستند – وثروتمند گردن کلفت مالیات زیادبگیرنند- از فرد فرار مغز ها وثروتمندان شروع شد اینجا نقش ایمانمشخص میشود بودن ایمان کار مشکل کردن یک وهم است من شخصا دشمن خونی داعش هستم ولی میبیند که زنان انها بااینهمه دربدری وسختی میکویند ماتحمل میکنیم سرانجام اسلام پیروز است انگیز ه ها رفت کسی فعالیت زیادی نمیکرد اوایکشبه نمیتوان یکملتی قرن ها درجا زده است وجمعیت زیادشده است ساخت هیچ جا درزمان قدرت اهل بیت مکرم الهی الیه رحمت الله علیه اله والسلم فشاربه مردم زیا نیاوردهمگر از طرف دشمنان بوده است ومردم سخت دفاع کردند وباانگیزه جنگیدند وهرکس مخالفت کرده است افرادی بودندشیطان زده بودند سرانجام سوسیالیست مجارستان شکست خورد افرادالمانی نزد اقای مارکس امدند وجریان را گفتند وایشت پاسخ دا دد من درجریان هستم- واندیشه من –کمونیست – کمونیست همان سوسیالیست است- بایکسری قواعد جدید- که مشکل شکست سوسیالیست درغرب رطرف میکند- اوب فرمودند علت این شکست روحیه سودپرستی برژوازی وخرده بورژازی بوده است انها چوپ لای چرخ سوسیالیست گذاشتند- دوم مردم زیادمستاصل نبودند برایانها بسیارچیز ها مطرح نبود- سوم وجود طبقات بود بیاداول همه فقر شوند ودرثانی همهیک طبقه بشوندبقول اقای راسل مانداجر دریکحد قراربگیرند تصور کنیدهمه کارمند دولت وهمه حقوق یکسان شوندانزمان همه یک فکر خواهند داشت وانکه مملکت را بسازنندبقول یک شخصیت اورپائی همه یکنوع فقر داشته باشند ارام میشود درحالیکه حدیث برعکس میکوید که مردم دارای اختلاف بشاند واین اختلا ف بعلت سعی وکوشش باشد مردم راحت وارام میشوند بعد هم دیکتاتوری پرولتاریا بیاید واجازه سرنگونی کمونیست ندهد راین شرایط میتواند ازشکست سوسیالیست وچون مردم بهانه های زیادنخواند داشت وپیشرفت ملاحظه میکنند کم کم ساکت میشوند وانگیزه پیدا میکنند- وباید راه اقتصادسالم ودقیق وحساب شده باشد فرض کنیم درامراقتصادوطبقات ایشان درست گفته باشد ودراین دومورد دیکتاتوری باشد- ولی درابعاددیگر باید ازادی باشد اما تاریخ نشان میبدهدبسیاری از کشور ها درامر اقتصادعقب افتاده هستندولی از انگیزه بالا وعلاقمندی زیادی به کشورخود را دارا هستند خوشحال ترین ملت دنیا فلیپین بود- مقدمه دوم درقران روابط زن ومرد بسیارحساس ودقیق مطرح شده است حتی بیش از اقتصاد مطرح شده است وهرنوع سئوالی دراین باره جواب دقیق وراه حل نشان داه شده است درحالی که میبایست انرا به حدیث موکول میکرد بعداز جنگ ها عدهای از خانواده ها بی سرپرست شدند ویتمیان زیاد شد پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم فرمودند که توانائی دارند سرپر ستی این خانواده ها رابعهده بگیرند وثروت انهار بخوبی مدیریت کنند وفرزندان انها تعلیم وتربیت بدهند وزمانی که برشد عقلی رسیدند بتوانند خودشان از ثروت خود بخوبی استفاده کنند- حدیثهای فراوانی دراین زمینه است عده ای تقبل کردند که از شیوخ بودند وبعدخدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم   رسیدند که این خانم ها وبعضی دختران بالغ شده رعایت نیمی کنند- ودثانی بعضی مواقع ما درا پیشبرد ثروت نها که بعدا پولی بیشتری بدست اورند دچاربعضی اشتباهات میشویم وگاهی پول انها باپول ما قاطی میشود وممکن است سهم انها درست حساب نکنیم لذا ما معذور هستم- ایه امدشاهکارمدیریت است من شاهد بودمکاری زیربنا نداشت توقع روبنا اشتند- خداوندمنان اول زیربنا درست کرد هرکس میتواندچهار زن بگیرد لذا شما میتوایندبااین مادرها یا یکی از دخترا ن ازدواج کنید- عالمی روی این مسئله تحقیق کرد هنر این کار این است نفقهبگردن اقا است درنتجه پول انها کم نمی شود درمجموع زیادمیشود واین دختران یتیم زنان شیوخ میشوند ودارای پرستیژ میگردند که ان زمان زیاد اهمیتی نداشتند- قران نفرمود شما رعایت اخلاق بکنید کاری بهانه نداشته باشید ماز شمادر میگذریم- یاهو شرکت معروف اینترنتی میگیود پنجاه درصد درامد من از سکس است ومیخواهدبه بشریت کمک کند سکس تمام ملل را دریاهوبیاورد کهمردن درانتخاب همسر یاسکس بتواند دست باز وبهترین اتخاب را درسطح جهانی داشته باشند وسی درصد مشتری ها زنان هستند- حال شرکت هادی درغرب بوجد امده است اگرمردی عضو شود سکس جهانی دربردارد ومیگوید بارویخانم شا تحقیقت میکنیم انچنان برنامه ریزی میکینم که خانم شمامتوجه نشود ولو به شرکت شما زنگ بزند ان تلفن به شما عودت داده میشود حتی خانم شما تا دم شرکت بیاد متوجه نمیشود مسئله این است که تنها عامل مردان نیستند- زنانی هم حاضر به این کار هستند-حالبعلت نادانی ویااجباروفقر لذا این مسئله قابل حل نیست بلکه بعلت سود زیادروبه رونق است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دادان مدال قهرمانی به جناب حضرت اقای قاسم سلیمانی رحمت الله علی ازجانب نماینده ولایت الامر یک اشراق الهی است- بعنوان ریس جیش- - وبرای من معلوم نشد که ارتباطی با حضرت سلیمان علیه اسلام دارد شاید یک نقشی چون اصف برخیا دارد- رحمت الله علیه دارد ومانند سابق کیلوئی نیست وبایدبه نحوی فیکس شود در دردویدن تکان- نخورد- وانشالله بای ایشان مبارک وبرکت خوداش دراینده ظاهر کند- یک حدیث است- فرد فکر میکند کل هستی برای او خلق شده است گرچه منت عظیمی است وشادی اور ولی کمی هم وحشت دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- مقاله جالبی درسایت- گروه نجات –nejat go- گروه ای هستند شهامت اجرای عقل را داشتند- بنام هشت مارس –انرا حتما مطالعه کنید- یک نکته است که انقلاب که میشود ویا حتی حاکمی عوض شود فرد نمی داند چگونه باید عمل کند مانند بچه ها میشود- درزمان قبلاز انقلاب- یک منش لوتی گری عجیبی بوددوساعت با کسی فرد دوست میشد بلافاصله ان فرد دعوت میکرد یانها منزل ما ویا ما به یک رستوران برویم وبه زور میرفتیم وبه زور حساب میکرد ویا افرادبه زورسیگار تعارف میکردند وبقدری که من باوجودانکه سیگاری   نبودم یک بسته سیگار داشتم که من هم تعارف کنم- اینمنش پس از انقلاب کم کم رنگ باخت زیرا نگفتندخوب است وافرادسیگار که میکشیدند   سیگارتعارف نمیکردند ومیگفتند برای ما جایز است چون معتاد هستیم-پسازانکه شوروی دوباره روسیه شد- دراینترنت خواندم که الملام مقداری ابجوی خودر مجانی به بعضی فروشگاه روسیه داده بود وابجوهای معروفی دارد که قیمت ان زیادگران نیست ولی چون روسها قبلا ودکای لهستان میخوردندوابجوی خودشان هیچکس ابجوی المانی که مجانی میدادند نمیخوردند نوشته وضع هوا بسیار سرد وبرف میبارید وفردی از رستوارن خارج شد خان گارسون دویدبیرندوید گفت ابجو شما الان میخواستم به شما بدهم گفت المانی است گفت بله المانی ورایگان است وایشان گفت من نمی خواهم وایشان به زور کرددرجیب پالتو و بعد ایشان ابجوخوردورفت کسی جرئیت میکرد که بگوید من میتوانم به المان مسافرت کنم- مسلما وضعیت سابق کسی جرئت نمیکند انرااحیا کند بیادنگاه کند رسانه ها چه چیزی را تبلیغ میکنند-نکته دوم –مردان وقتی با مسائلی روبرو بشوند که موردقبول انها نباد شروع میکند از افرادسئوال کردن وکم کم به نحوی مسائل مطرح میکنند- وکم کم عقب نشنی میکنند ودیگر حالات ولی خانم ها برعکس هیچیزی رابروز نمیدهند ویکدفعه به یک سری عملکرد حیرت انگیزی دست میزنندوتااخر میمانند- عشق وعلاقه جهت را مشخص میکند جناب رجوی در زندان انعطاف کار بود ومیتوانست مردان را راضی کند بایدانعطاف داشت- مردان در اصول خودشان تازمانی که مشخص نشودغلط ایستادگی دارند وخانم ها بسیار سیاست مدارانه کار میکند که همیشه بر موج سوار شوند- کاملا مشخص است- جناب اقای مسعود رجوی – وباند انها همگی یک سری خانواده های به ظاهر روشنفکر وغیر مذهبی ذومخالف رژیم شاهنشاشی هستند- که بعضی ازانها بسیارلوس وننر وازخو راضی ومغرور وباهمه درگیر هستند- من یک دوستی داشتم خانواده بسیارثروتمند وایشان هرکاری که میخواست برای او انجام میشد وایشان فوق دیپلم ساختمان گرفت بلافاصله ازدواج کرد وبعداز مدتی برای تحصیل به مالزی رفت  درانجا بایک دختر چینی کنفسیوسی ازدواج کرد ومومفق نشد دردانشگاه موفق شودبرگشت وبعداز مدتی زن سوم گرفت وپدر ومارایشان ایشان سرسرزنش کرد وبشدت به انها فحاشی میکرد که زندگانی من به شما مربوط نیست وبههمه این نصیحت را میکرد ومن به ایشان گفتم که قران میفرمیادبه خانواده اف نگویئد وایشان فرمودندغلط است راه درست ان است که من میروم- این افراد بعدا باکمترین محبت جلب میشوند- اقای رجوی افرادی که باانها اشنائی داشت بخصوص برادراش درفرنسه این افکاربه ظاهر بسیار روشنفکیر را در ذهن ایشان فرو کردند وبخصوص مسائل اقتصادی وحقوقی وبسیاری دران زمان بخصوص در دانشگاه ها مثلا عاشق جناب اقی فروید بودند ودیگران ومیفرمودند اسلام در قرون وسطی شکست خورد ودیگرتجربه موفقینداشت ومیبایست یک پیوندغربی به درخت اسلام زد تا میوه ابدار ی رابوجود اوردغرب وشرق هرچه میگویند اولا اجازه تجربه میدهند وانچه درتجربه موفق بیرون اید رابکار میبندند نمیشود مردم رامتهم بهبی خردی کرد اگرتجربه موفق بود مردم حتما میپذیرنند این افکار تاثیر شدید داشت بخصوص درانجماعات ومارکس حرف اولرا میزید یکی استادان میگفت مارکس کشور یک میلیاردی اداره کرد واسلام نمیتواندبااین همه ثروت عربستان راداره کند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- مقاله جالبی درسایت- گروه نجات –nejat go- گروه ای هستند شهامت اجرای عقل را داشتند- بنام هشت مارس –انرا حتما مطالعه کنید- یک نکته است که انقلاب که میشود ویا حتی حاکمی عوض شود فرد نمی داند چگونه باید عمل کند مانند بچه ها میشود- درزمان قبلاز انقلاب- یک منش لوتی گری عجیبی بوددوساعت با کسی فرد دوست میشد بلافاصله ان فرد دعوت میکرد یانها منزل ما ویا ما به یک رستوران برویم وبه زور میرفتیم وبه زور حساب میکرد ویا افرادبه زورسیگار تعارف میکردند وبقدری که من باوجودانکه سیگاری   نبودم یک بسته سیگار داشتم که من هم تعارف کنم- اینمنش پس از انقلاب کم کم رنگ باخت زیرا نگفتندخوب است وافرادسیگار که میکشیدند   سیگارتعارف نمیکردند ومیگفتند برای ما جایز است چون معتاد هستیم-پسازانکه شوروی دوباره روسیه شد- دراینترنت خواندم که الملام مقداری ابجوی خودر مجانی به بعضی فروشگاه روسیه داده بود وابجوهای معروفی دارد که قیمت ان زیادگران نیست ولی چون روسها قبلا ودکای لهستان میخوردندوابجوی خودشان هیچکس ابجوی المانی که مجانی میدادند نمیخوردند نوشته وضع هوا بسیار سرد وبرف میبارید وفردی از رستوارن خارج شد خان گارسون دویدبیرندوید گفت ابجو شما الان میخواستم به شما بدهم گفت المانی است گفت بله المانی ورایگان است وایشان گفت من نمی خواهم وایشان به زور کرددرجیب پالتو و بعد ایشان ابجوخوردورفت کسی جرئیت میکرد که بگوید من میتوانم به المان مسافرت کنم- مسلما وضعیت سابق کسی جرئت نمیکند انرااحیا کند بیادنگاه کند رسانه ها چه چیزی را تبلیغ میکنند-نکته دوم –مردان وقتی با مسائلی روبرو بشوند که موردقبول انها نباد شروع میکند از افرادسئوال کردن وکم کم به نحوی مسائل مطرح میکنند- وکم کم عقب نشنی میکنند ودیگر حالات ولی خانم ها برعکس هیچیزی رابروز نمیدهند ویکدفعه به یک سری عملکرد حیرت انگیزی دست میزنندوتااخر میمانند- عشق وعلاقه جهت را مشخص میکند جناب رجوی در زندان انعطاف کار بود ومیتوانست مردان را راضی کند بایدانعطاف داشت- مردان در اصول خودشان تازمانی که مشخص نشودغلط ایستادگی دارند وخانم ها بسیار سیاست مدارانه کار میکند که همیشه بر موج سوار شوند- کاملا مشخص است- جناب اقای مسعود رجوی – وباند انها همگی یک سری خانواده های به ظاهر روشنفکر وغیر مذهبی ذومخالف رژیم شاهنشاشی هستند- که بعضی ازانها بسیارلوس وننر وازخو راضی ومغرور وباهمه درگیر هستند- من یک دوستی داشتم خانواده بسیارثروتمند وایشان هرکاری که میخواست برای او انجام میشد وایشان فوق دیپلم ساختمان گرفت بلافاصله ازدواج کرد وبعداز مدتی برای تحصیل به مالزی رفت  درانجا بایک دختر چینی کنفسیوسی ازدواج کرد ومومفق نشد دردانشگاه موفق شودبرگشت وبعداز مدتی زن سوم گرفت وپدر ومارایشان ایشان سرسرزنش کرد وبشدت به انها فحاشی میکرد که زندگانی من به شما مربوط نیست وبههمه این نصیحت را میکرد ومن به ایشان گفتم که قران میفرمیادبه خانواده اف نگویئد وایشان فرمودندغلط است راه درست ان است که من میروم- این افراد بعدا باکمترین محبت جلب میشوند- اقای رجوی افرادی که باانها اشنائی داشت بخصوص برادراش درفرنسه این افکاربه ظاهر بسیار روشنفکیر را در ذهن ایشان فرو کردند وبخصوص مسائل اقتصادی وحقوقی وبسیاری دران زمان بخصوص در دانشگاه ها مثلا عاشق جناب اقی فروید بودند ودیگران ومیفرمودند اسلام در قرون وسطی شکست خورد ودیگرتجربه موفقینداشت ومیبایست یک پیوندغربی به درخت اسلام زد تا میوه ابدار ی رابوجود اوردغرب وشرق هرچه میگویند اولا اجازه تجربه میدهند وانچه درتجربه موفق بیرون اید رابکار میبندند نمیشود مردم رامتهم بهبی خردی کرد اگرتجربه موفق بود مردم حتما میپذیرنند این افکار تاثیر شدید داشت بخصوص درانجماعات ومارکس حرف اولرا میزید یکی استادان میگفت مارکس کشور یک میلیاردی اداره کرد واسلام نمیتواندبااین همه ثروت عربستان راداره کند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99