سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در رسانه های مجازی – بقول معروف حاجی –کی به کیه- خرت رابران- یکسری محقق که دکتری را کباده میکشند نمایان شدن- من جمله دکتر سیروس غنی – از ایشان کتاب - ایران وبر امدن رضا شاه- مینویسد رضاشاه مامور انگلیس نبود وحتی ضد انگلیسی ها بود ومستشارهای انگلیسی از ایران اخراج کرد و علت ان این بود که اثر قزازق های روسی را درایران تضعیف میکردند و فرق ی بین مستشارهای قزاق وانگیسی نبود وافسران قول دادن که مابراساس روش روسی تربیت خواهیم کرد وبه انهاهم نیاز ی نیست- وقبلا هم مستشار روس ی بود وهم انگلیسی وبهداز ایشان هم هم مستشار انگلیسی بود وهم امریکائی ولی جناب اقای دکتر غنی این مطلب را نخواندند که روسها درزمان استالین تانک جدیدی ساختند وبه مرز ایران فرستادن- انگلیسی فرصت غنیمت شمردن وبیان کردند که ما مقداری اسلحه ازجمله تانک به شما میدهیم وبخشی ازان رایگان است وتانک هائی موتوران مالشرکت معروف رویس ورویز بود که بسیار دران زمان برخلاف تانک های روسی پیچیده بود این شرکت هم تانک وهم ماشین وهم موتور هواپیما وهم موتور کشتی میساخت ویک ماشین رویس رویز به جناب رضاشاه داد وچون راندگی تانک ها مانند رانندگی ماشین رویس ورویز جناب رضا شاه ان ماشینرا به ارتش داد-که از لحاظ راندگی وتعمیرات انها یادبگیرنند ومجبور شدن مستشارها یانگلیس یبرگردندوبعدا انگلستان پولان رایگان هاراهم گرفت ودر مسئله قیمت نفت که انگلیسی ها قیمت تعین کرده بودندلعضی از وزرا مخالف شدن رضا شاه اول مخالف قیمت انگلیسی ها شد وبعدفهمید تاج وتخت درروی هوا است درحالیکه مخالف میکرد انرا تصویب کرد ویکی از ورا مخالفت کرد وایشانراترور کر دن-حال بعضی از وزرا مانند جناب قوام باوجودانکه جزو باندانگلستان بود وشعوری داشت دربعضی موارد کهمیتوانست مفید واقع شد وبعضی چون رزم ارا احمق کودن بود به ضررایران عمل میکرد-از جناب اقای صادق هدایت کداورده است که ایشان مخالف قاجاربوده است وموافق رضاشاه فرموده است همان حدیثی درباره زمان امام الزمان علیه السلام نقل میشود کهزنی با طشت طلابرسر از یمن تا کربلا می اید چنین اقدامی درزمان رضاشاه شده است –چنین فرموده است – که اگر زنی یک تشت طلابسرش بگیره واز ماکو تا بندر چاه بهار بره کسی معترش نمیشه –بیخود نیست که میگند – چه فرمان یزدان وچه فرمان شاه- اولا بزرگترین دزد وادم کش خود اقای رضاشاه است ودوم اگر چه فرمان یزدان وچه فرمان شاه پس قاجار هم دراین طبقه قرار میگیرند به چه علت انها نجس هستندوایشان از شیرمادر حلالتر- نکته بعدی- فرمودند اقای جمشید مشایخی از دوستان مرحوم غلامرضا تختی میگوید –تختی  خود کشی کرد ودلیل خود کشیش همسرش بود واو کشته نشد بلکه خوداش خودکشی کرد- اولا اگرچنین بود که ایشان مرید ویارغار حضرت ایت الله مجاهد مرحوم طالقانی رحمت بود به ایشان بیان میکرد ویا ان خانم راطلاق میداد درثانی این اتفاق زمانی رخ داد وشاه نمی خواست به تماشای مسابقه کشتی بیاید محقیقن نوشتهبودند وضع فدراسیون کشتی بسیار وخیم است وپولی دربساط نیست- مردم درحقیقت کشتی را اداره میکنند وشاه عکس العملی نشان نداد انزمان مطرح شد که هنزر امریکا وارد گود کشتی نشده بود وقهرمان شدن ایران یک ضربه مهم یبه اروپا ی غربی میزند چون کشتی بلوک شرق قوی بود ولی بعدامرامریکائی در ورزش عقبتراز روس ها بودند کشتی ایران راتشویق میکردند که مدال روس ها کم شود وشاه میدانست ممکن است در محل کشتی هو شود لذا بهایشانقول دادند که بیشترافرادارتشی ومامورین اطلاعاتی غیره هستد ولی زمانی که تختی واردمحل کشتی شد چون یک سمبل وطنی وایرانی بود همانافرادبشدت از تختی استقال کردندوبهمدت ده دقیقه دست زدند وهمه متوجه شدن که شاهدرخوداش فرو رفت حتی فرح پهلوی بلند شد وبه همان مدت دست زد وبه شاه گفتند ما جبران میکنیم- جسد مبارک جناب اقا تختی درحوض بوده است درحالیکه گفته شده است توسط خانم اش سم داده شده است ودکالبد شناسی سمی تشخیص دادهنشد وفرمودند یاتوسط گاز سه-او خفه شده است ویا توسط فردی خفه شده است وجسدان بزرگوار را خانم اش نمیتواست درحوض بهاین سبک روبه بالا درست قراردهد وچناچه سم داده شده بود ایشان متوجه وخیم شدن حال خودمیشد – درهرحال اقایان به دست وپا افتادند که رژِیم پهلوی را تطهیر کنند انقلاب زمانی رخ میدهد که شعور ودرک یک ملت یک سویه میشود واین مر به راحتی وبه اسانی بدست نمیاید بخصوص مورخین خرجی که اطلاعات بیشتری دارند جریان خاندان پهلوی را بخوبی تشریح کرده اند هم انگلیسی ه فرمودهاند رضاشاه نوکرما بود وهم یکجناب سیاست مدار انگلیسی فرموده است که جناب اقای دکترمصدق نمیداندکه در-د ربار ما یک اجنت یاعامل بسیارمهم داریم-یکی از مراجع اعظام میفرماید عظمت علی علیه السلام این است که درمان نزدیک به هادت فرمودند من در دوره زندگانی ام یک دروغ نگفتم این امرسخترین امر اخلاق است- انسان راست بگویدولو به ضرر ایشان باشد خداوندمنان جبران میکند


ارسال شده در توسط علی

-بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سال روز تولد حضرت علی علیه السلام به شیفتگان خدا پرستان تبریک وتهنیت عرض میکنم-ما درزبان فارسی مطلب زیاد جالب باشد میگویئم- شنیدنی است ولی دراوج باشد میگویئم نگفتنی است حضرت علی علیه السلام دراوجی است نگفتنی است- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه وواله والسلم قبلا فرموده بودند که من طبق دستورالهی چهل روز روزه گرفتم وسیب بهشتی خوردم وهم چنین حضرت خدیجه علیها سلام الله نصف سیب خوردند تافاطمه علیها السلام متولد شدند چه انسانها که خودرا بکودنی  زدند وجاه طلب ماننم شیخین که به خواستگاری حضرت فاطمه علیها السلام رفتند حضرت علی علیه السلام از کار کشاورزی می امد درخیابان مشاهده کردند بزرگان اصحاب در جائی گرد هم امدند وایشان نزدانها امد وگفتند شمامثلا خسته هستید ایشان فرمودند خواستم چیزی از شما یاد بگیریم-خلیفه اول فرمودند ماهمگی برای خواستگاری حضرت فاطمه علیها السلام که نه سالشان شده است به نزد رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم رفتیم وحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- فرمودند شوهر ایشان خداوندمنان انتخاب میکند ودرحدیث است که قبلاز حضرت علی علیه السلام وحضرت فاطمه علیها السلام به دنیا بیاند درعرش نوشته شدهاست همسر حضرت فاطمه سلام الله علیها- حضرت علی علیه السلام است- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-منتظر شما است وبرو حمام وخود خوش بو کن وبهنزد رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم برو حضرت علی علیه السلام چنین کرد وبعدا از ایشان سئوال کردند ازکجا فهمیدید کهجناب خلیفه اول درست میگوید ایشان فرمودند که من متوجه درست یبانات شدم- مسلم است حضرت علی علیه السلام هم از سیب بهشتی بوجود امده است ولی به نظر حقیر خانم ها خوشحال میشوند که حضرت فاطمه الله علیها از سیب بهشتی باشد ولی مردان حسادت میکنند وبه همین جهت این امرا مخفی کرده اند- ایشان وحضرت میدانستند وایشان خجالت میکشبد که اظهار کند واین مقام حضرت فاطمه سلام الله علیها رابخوبی نشان میدهد حضرت پیامبر اکرم صلواته اللعلیه واله والسلم به حضرت علی علیه السلام فرمودند قسم به خداوندمنان که خداوندمنان فرمودند انچه تو یادگرفتی به علی بیاموز وبخدا قسم انچه من اموختم به تو یاد دادم حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم من مدینه علم هستم وعی باب ان است وبیادار باب بگذرید تا به من برسید- نکته اول این است این یک دستور است که بیاداز علم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تا انجا که مقدور است علم یاد گرفت ول ما بدنبال بیشترعلوم غربی هستیم وکمتر به تمدن اسلامی رغبت نشان میدهیم واین همان تهاجم فرهنگی - من شر الوسواس الخناس است- وبه همین علت یک ملت ساده لوح وسطحی وفری خورده بوجودامد که درطول تاریخ اش کمترین فرهنگ ساز ی اسلامی کرد که چهارچوب این ملک خارج نشد- وعلاقه به علم کمرنگ شد ونه درجهت دنیا کار کرد-ون درجهت اخرت ان مجتمع هائی که درباره علم بود به بساط تریاک وشعرخوانی هاکه تخلیه روان ناارام خود کند- در اسلام- قیاس نیست- قیاسمال کار سطحی است فرض کنید یک ماشینی با سرعت ثابت حرکت میکند این رامیتوان باقیاس مسئله اش حل کرد که هرلحظه کجا است ولی اگر اینمشاین سرعت های مختلف داشته باشد وگاهی پرنده شود وغیره او ماشینی دیگر هرگز مانندان نباشد قیاس معنا نمیدهد- لذا کار الهی قابل قیاس نیست ولی برای ساده کردن درک قوانینی داده شده است- لذا علی علیه السلام باهیچ موجودی بجز معصومین علیهم سلام الهاجمعین قابل قیاس نیست- لذا امام علیه السلام نسب به کل موجودات هیچگاه بدلائل مختلف احساسحسادت ویا حقارت وغیره که ارزش های منفی هستند ندارد وجز خداوند بینهایت معبودی هم ندارد ودشمنان ایشان درتعریف ایشان گفته اند یکانبار از خاک با طلا درنزد ایشان برابر است- و-تا انجا که میتواتد بدنبال بخشش مال اش به دیگران است- وبز وظیفه ما است که این باب مدینه علم بخوبی بشناسیم ودر تحریف این شخصیت تا انجا که قدرت دشمنانش داشتند کار کردند ونشان میدهداز اسلام وانسانیت وارزش های الهی وعقلانی بوئی نبرده بودند شخصتهائی چون حربن ریاحی وزهیره بن قین با حضرت امام حسین علیه السلام دشمنی داشتند زیرا علی علیه السلام کشنده عثمان است وعثمان شخصیت والائی که بدستورعلی علیه السلام کشته شد وبی گناه بود واگر میبود جهان اسلام رابه اوج میرساند- و- بایدبهوش باشیم-که تاریخ تکرار نشود اخیر حدیثی خواندم که درقیامت حضرت زهرا علیه السلام لباس خونین امام حسین علیه السلام دربر میکند- کهان افکار پلید که درباره اهل بیت ساختند خنثی کند ودادخواهی کند- انشااللهاین روز مبارک که قدران فقط حداوندمنان و چهاردمعصوم علیهم السام میدانند برهمه مبارا ویمون باشد وداخل کل نعمات هائی که خداوند منان به انها داده است به همهداده شود واز تمام شرهائی که انها خارج شدند همه خارج شوند -انشاالله


ارسال شده در توسط علی

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امریکائی ها تبلیغات میکنند که نفت ما به صفر میرسد درنهایت سیاست اقای ترامپ-که دراینده اعمال میکند- من برای ایشان سیاست الهی خاطر نشان میکنم- اولا امام صادق علیه السلام فرمودند تمام جریانات درطول تاریخ به نفع شیعیان پاک فکر وناب اندیش است وبه ضرر دشمنان خداوند منان- حضرت علی علیه السلام فرمودند اگر عاقبت کارخودرا میدانستید که چه هولناک است-که برای دشمنان ایشان است  ازترس میلرزید درست مانند یک سطل ==دلو چاه که فرض کنید کودکی انر ادرچاه بسیارعمیق از اب پر کند وبالا بکشد ونتواند انرا تحمل کند ورها کند مداوم اینحالت رخ میدهد تا انها نابود شوند واما برای کلیه مردمان حتی شیعیان مانند زدن مشک است تا از ان کره وابدوغ بی ارزش بدست اید که کره مومنین هستند که طرفداران حضرت علی علیه السلام هستند وبه کمال رسیدند ومستحکم میشوند-و-دشمنان مانند ان ابدوغ هستند ودراوج ان امام الزمان علیه السلام ظهور میکند نوسان داریم ولی حالت بالاوپائین کوبنده نداریم واین ازمایش به نفع مومنین راستین است که به کمال نائل شوند-پیامبران هم همین روش درباره انها پیاده شده است واز رسول اکرم صلوته الله علیه واله والسلم سئوال شداایا انهاقدرت تحمل این فشاررا دارند فرمودندانها دارند ولی شماندارید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بحث نقش مادری در بچه اوردن که در بی بی سی مطرح بود بعلت بعضی مسائل من تمام ان بحث نتوانستم پی گیری کنم- مسئله سواد وبچه اوردن دراسلام مورد توجه قرار بدیهم- مقدمتا- چند نکته مهم است- اول اصل دقی و عرفی – دراصل دقی  پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم حکم الهی را بیان میکند- وربطی به عرف ندارد ودرحکم عرفی حکم درارتباط با مسئله عرف است- بعنوان مثال هر فرهنگی میتواندطول عمرمرد ویازن را قسیم کند مثلا کودک بگوید ونوجوان بگوید ومیانسال تعریف کند وپیر وکهن سال برای عنوان سنی را تعریف کند- این امر یک امر عرفی است- دراعراب کمترین سالی که دختری تاز مان قاعده شدن که نه سال بود دختر گفته میشد وسپس زن گفته میشد وپسران زمانی که اب منی خارج میشد پسر گفته میشد وبعد مرد گفته میشد وگر یک مرد ویا پسر درجمعی بازنان بود جمع مذکر یامردانه بکار میرفت اینعرف را اسلام پذیرفت- مقدمه دوم درزمان بسیارقدیم در دوران بسیارکهن هرهزارسال جمعیت دوبرابر میشد در زمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام براساس حافظه هرسیصدسال جمعیت دوبرابر میشود یک ازتمدنهای بسیار پیشرفته در کشاورزی مصر باستان است اسکلتهای زیادی بدست امده است واثبات شده است یک عمرایده ال برای جمعیت سی وپنج ساله بوده است که بندرت بدست امده است وبسیاری سرانها شکسته شدهاست ویا پای انها شکسته شده است—مردان دربیرون جای وسایل صنعتی امروز کار میکردند ودرمعرض خطرات زیادی بودند یک از پادشاهان اشور تمدنی در عراق تصور میکنم انیبال باشد میگوید من حمله به ماد کردم ویکصدهزار فرد را اسیر کردم تا شمابتوایند زیگورات بسازید ورودخانه به وسط شهر اوردم واب اناردرکاخ جاری کردن وکاخ را گسترشدادم وبعدانهارابه شمافروختم لذاماده درشهر نزدیک اشور غارهای-در سلسل جبال زاگروس ایجاد کردند که بهانجافرار کند وجناچه تشخصی دهند اشور میایداز ان راجابجا کند واگرنتواستندسرببرند وبجنگند واگرنزدیک است تسلیم شوند خودکشی کنند –توجه به بچه اوردن مسلما درانزمان بسیارحیاتی بود درمجارست دراوائل قرن هیجدم ده پنچاه درصد بچه ها میمردند- خانمی نزدامام سجادعلیه السان درس میخواند ومعلم فقه درمراحل اول برای مردوزن وبعدابرای زنان شد مدتی خدما امام سجادعلیه نرسید وزمانی بنزد امام سجادعلیه سلام امد فرمودند که علت تاخیر شوهر من فوت کرده بد وبعدامن ازدواج کردم امامعلیه السلام بلند شدندوتکلیف کردند کهدرجای بنشنند تاانجا کهمن مطالعه کردم تنها ایشان است که ائمه اطهارعلیم السلام اجمعین چنین کاری کرده باشند در مدینه وبا امد وشروع کرد مردم رادرو کردن همه بهنزد سلمن فارسی امدند کهاز حضرت فاطمه علیها السلام درخواست دعا شدندوحضرت سلم رحمت الله علیه به نزد حضرت فاطمه علیها رفتند وجریان گفتند که وبا شهررا خالی خواهد کردوایشان دعائی را تعلیم دادن و وبا ریشه کن شد- کلمه رجل هم مرد درنمایندگی میکند وهم زن را- ویپامبر اکرم صلواته الهعلیه واله والسلام دستوردادند قران واحادیث منرا بنویسید منافقین شایع کردن حضرت منصرف شدهاند وفقط قران رابنویسید وایشان قسم خوردن نوشتن احادیث من مانندقران مفید است وبه ان احتیاج دارید ولی تعداداندکی سواد داشتند وبیشتر بایداول مردان یابگیرنند وسپس مردان خانواده به خانواده یاد دهد اما حدیثی کهاز پیامبر اکرم صلواته الله علیه نقل شده است به زنان تعلیم خط نکنید این یک حدیث دقی نیست یک حدیث عرفی است- دلیل اول ان است که درپیامبر ان گذشته زنان هم باسوادبودند ومنعی نیامد حضرت مریم علیها السام درمعبد درس تورات به مردان وزنان میدادوانها مینوشتندمسلما افرادی بخصوص پدران امدندکه دختران ما خط بلد هستندنامه به پسران مینویسند که بیاید بامن ازدواج کنید وخانواده انا می ایند ومن راضی نیستم چه کنم اینجا حضرت فرمودندبه انها خط یادندهیدمنظور کل زنان نیست زنای که این طور هستند  رسم عرب انبوده است بعضی کم بکار میبردند چند نمه بیاوریم زمانی که خانم عایشه انجنگ جمل را ایجاد کرد که دقیقا تربیت غلط پدر ومادر بود که به ایشان بها زیاد دادند حفضه دختر جناب خلیفه دوم بود وخانم حفضه به منزل میرفته است ومیگفته است وما پیامبر اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم مدیریت میکنیم میخماهد زن دیگری بگیرد ومااجازه نمیدهیم وچه میکینم؟؟ ماد ر ایشان سخت عصبان شماغلط میکنید که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امر ونهی کنید واینجریان به چناب عمر گفت وفرمود که اینخصلت بد تو است بهدخترت سرایت کرده استوایشان به منزل رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امد ویک کشیده بگوش حفضه است وپیامبر اکرم عصبانی شدن وفرمودندحفضه زن من اسن من باید مدیریت تربیت ایشان کنم زمانی که خانم عایشه به جنگ جمل میرفت به یارغارخود گفت خانم حفضه همراه من بیا ایشا جواب دادپیامبر اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم فرموده است ازخانه خارج نشوید مگر برای کاری ضروری ودرضمن مادروبرادر من هم موافق نیستند اصحب خیلی ناراحت شدندکه اینچه اتفاقی افتاد حضرت برای دلداری فرمودند زنان ناقص عقل هستند یعنی بعضی زنان ناقص عقل هستند امروز بسیاری مردان از سوادخودشانسو استفاده میکند پس انهاهم بیاداز خط نوشتن محروم باشند وگرنه تبعیضی غیرقابل قبول است در ضمن حضرت فاطمه سلام اللهعلیها وحضرت خدیجه صلواته اللهعلیها کهمسلما سوادداشته است وحضرت زینبکبری سلام الله علیها اناهم نمی بایست سواد داشته باشند وناقص العقل باشند نمونه دیگر بصره اکثریت ان نسبت به حضرت علی علیه االسلام درمراحل اولیه مرید حضرت علی علیه السلام بود با کارخناسان برعکس شد ومداوم استاندارن ایشان دربصره موردسزنش وتهدیدوحتی موردقتل واقع میشدند ودراین شهر قوی ترین یاران حضرت علی علیه السلام وجو داشتند ولی حضرت به بصره امدند وفرمودند یا اشباه الرجال ای مردانی نامرد هستتدزیاربسیار منافق بودند ولی ان مطلب خوبان را دربر نمیگیرد البته کمکم ورق برگشت وامروز بصره قویترین پایگاه دشیعه درعراق است- اما کاربیرون در زمان قبلها کاربسیارسخت بوده است- تغدیه ا نارسا بوده است ودرمعرض خطرها وزودپیر شدن ها بوده است لذا حدی ثاس از حضرت علی علیه السلام کارسخت به زنان ندهدید- قهرمان وقهرمانه درفارس ی جای کلمه بطل است بطل یعنی قهرمان جنگی وکلمه قهرمان وقهرمانه یعنیکسی که رسخت میکند به هالتر وسنگبلند کردن گفتندکارقهرمان زیرا کاری سخت است ودرضمن کار کم بوده است مردان بخاطر کار کردن مهاجرت میکردند طبیعی بوده است که زنان درمنزل باشندویا کارهای سبک انجام بدهند وبر خلاف نظر غرب هرچه زنان بچه بیاورند سالم تر میشوند وفقط مسئله تربیت است کهبلد نیستند وزمانه راه کج رفته است وایجاد مشکل میکند امروزه عقلا ودانشمندان بایدتکلیف هم مردان وهم زناندرچهرچوب اسلام مشخص کند که از هردوجنس به ره سودمندی هردوجنس برای خود وبرای جامعه بدست اید انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- با سلام غیر تغابنی با ارزشهای الهی -یک طرح تاکتیکی –استراتژِیکی جنگ مثلا بنام – من راه به خنده نیانداز- تت المانی شده بدر قم-نجف- پانزده را به روز کنید ومطابق شرایط دلخواه روز شود


ارسال شده در توسط علی

-!!

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروز با کانال کلمه که متعلق به وهابیت گری دراواخر بحث ارتباط پیدا کردم-جنابی که تاحدی علمی بحث میکرد درباره جناب اقای کروی بود من نیازی نمیبینم که به کتاب ایشان مرجعه کنم چند سال قبل درباره جناب کسروی در اینترنت مقاله داشتم مجری محترم میفرماید شیعه کارصفویان است واحادیث دروغ زیاد ساختند- وعلمای شیعه قدرت پاسخگوئی منطقی ندارند- اما چالش بردران سنی از همان اغاز تا امروز حکومت دین انها را ساخته است گرچه امامانی نیز برای انها بودند- تاز مانی که مطابق حکومت وخواسته انها عمل میکردندمحبوب بودند وچناچه مخالفمیکردند انهاراطرد میکردند وسپسکتب افرادی برخلاف نظرانها رای داده بودند درطول تاریخ نابود کردند وهمیشه قبائلی که متعلق انها ویابانه وحدت داشتهاد حرف سلطان را وی منزل داستند واین منظور بشدت رویان کار مذهبی وعقلانی وفلسفی کرده اند سلطان سایه خداوندمن برروی زمین است انها ساختند شخص جناب خلیفه دوم میفرمیاد بایدمطیع حاک باشید ولو استنباط ایشان از نظر شمادرست نباشد وغیره وشیعه پیرو امامان معصوم علیه السلام ودنبال علما بودند وکاری به سلاطین نداشتند گرچه سلاطین مطابق میل خود عملکرده باشاند انها راه خودرا میرفتند ودرزمانی که علما تشخیص میداند بایدهجرت کرد ویامبارزه کرد مبارزه میکردند- درتاریخ است زمانی که عباسیان در ضعف بودند وبر ای نجات خود به سامرا رفتند وانجا قلعه بسیار مستحک ساختند وبسیاری از شیعیان رابه انجا کوچ دادند که زیر نظر باشند گرچه شیعیان برای همین منظور پراکنده شدند در زمان هادی علیه السلام راه رسیدن به امام علیه السالام انبود افرادیکه شباهت زیادی به قبلائل که درسامرا بودند داشتند ولهجه انهارابه خوبی تقلید میکردند به سامرا میرفتند درحالیکه سازمان جاسوسی وضد جاسوسی قوی داشتند ونزدیک بقال مدت دوماه میماندند وچون باامام علیه السلام ارتباطی نداشتند کسی به انها کاری نداشتند .پس از مدتی نیروی گشت سامرا ایشان را مبیشناخت نمیادانست که چه کسی است وتصور میکرذد که اهل سامرا است وبه بهانه برن کلائی بهداخل منزل امام هادی علیه السلام میرفت- وایشان از مام علیهسئوالا خودرا میپرسید وامامعلیه السلام پس بیان احکام میفرمودند دیگر نزدمانیا وبروبهسراغ فلان اهنگر کهاو ثقه است واحکام مورنیاز را ما به ایشان تعلیم دادیم- که میتواندبعضی ازانها ازروی علم غیب باشد ویک شمشیر سازی است کهانهم از دوستان ما است هرچه از شمشیربخر تا روزی اش تنگ نشود کهمعلوم است جنبه انقلابی دارد وایشان یکصد شمشیر خرید جناب استادمعزز حضرت ایت اللهززبرجد رحمت الله علیه بحثبی طولانی دباره صحت بعضی کتب شیعه بیان نمودند شیعه حتی درزمان صفوین تمام علما ودانشمندان با حکام صفویه درگیر شدتد بدون استثنا ولی کاری نمیتواستند زیادانجام دهند وماخذ احکام دینی ربطی احکام صفوی ندارد این علما با شاه سلطان حسین دراینکه شراب نخورد درگیر شدند ولی بعضی از زنان درجه اول شاه سلطان حسین اورا وادار کردند که توبه را بشکند ومشروب بخوردکتاب شیعه گری جناب کسروی برای هرمنظوری که نوشته شده است این سخت پوچ کهدروان دین سنی .شیعه گذشته است ودرمقابل غربیان باعث خجالت است متاسفانه با سیاست مخوف انگلستان که پشت قضیه بود دامن بسیاری را گرفت- من در انگلستان دانشگاه لندن بودم استاد مربوطه مداوم مقاله تعین میکرد وانرا بخش علوم انسانی چاپ میکرد برای همه انگلیسی فرد یاخوداش میگرفت ویا دوست اش میگرفت ویا به نماینده میدادند کلاس -جهان سوم بایدخوداش بگیرد- دلیل ان این بیان کردند کهبرای دیگران میگیرد ولی به انها نمیدهند حال خوداین قضیه سیاست بود که بنظر من بود چون یکی از دانشجویان دراین موردشهرت داشت ومن با اوسخت برخورد کردم مقاله جلوی دهنش گرفت که خنده اش نبینم وبه من گفت چنین کن محل توزیع درانتها دانشگاه بود .کلاس را هم نمیشد از دست داد زیرا مشکل ب.د درک کرد استادچی گفته است وبرای هرکس وقتی تعین میکرد تامناز کلا بهانحا برسم یکدقیقه دیر میشد ایبان میفرمودند دفعه بعد شما خاورمیانه ها نظم نمیفهمید چهاربار اینطور شد دفعه پنج من صبر کردم تاهمه رفتند وگفتم مقاله منرابدهید ایشانفرمودند دربرد زدم نه مقاله مانده بودیکدختر انگلیس یمقاله منراگیدا کردعکس دانشجویان جهان سوم دریک موکت دریوار زده بودند به من داد ومن نزد استادرفتم وگفتم اگرمن باایشان درگیر شوم به ضرر انگلستان وایران ودانشگاه است ودیگر برای مقاله نخواهم رفت وایشان یک نامه به چاپخانه نوشت ومن به چاپخانه رفتم فرمود شما اهل ایران هستید گفتم گفت دقت کن من یکی بیشتر نمیدهم ومن گفتم من هم یکیبیشتر نمیخواهم .بعد دوست من شد که به شما ساتثنا دوتا میدهم ومن قبول نکردم این لیرالیسم ودمکراسی است دانشگاه لندن یک دانشکده کهامروز خود دانشگاه است بنام دانشگاه اقتصاد که درقرون گذشته دراقتصاد حرف اول جهان میزده است وحالهم در رده های اول رشته اقتصاداست وامریکائی ها جلو افتادند قبلا تمام تئوریسنهای مشهور کاپیتال از این دانشگاه بوده است وامروز هشتاددرصد اقتصاد کمونیستی ازاین دانشگاه سرچشمه میگیرد ولی اخیرا نمیدانم چگونه است یکی از شاگران گفت منسرکلاس رفتم وخواستم بحث اسلامی کنم جلوی من را گرفتند-من تصور کردم نمیتواند خوب صحبت کند وبه دانشکده اقتصاد رفتم چون برای سرکلاس رفتن دانشجویان ازاد هستند چناچهثبت نمام نکرده است حق نداردوقت استاد ودانشجویان بگیرد من بهخانمی میان سال بود وخیلی هم مدی بود خودا ش شبیه ایزابت تایلور دراورده بود ولی من تشخیص دادم عصبی است ونمیدانم چرا عصبی بود ومن گفتم میال هستم درسکلاس دکتری اقتصادبنشینم فرمودند بااخم اجازه نمیخواهد وپس پرسید شما اهل کجا هستید ومن گفتم ایران وفرمودندمسلمان هستید گفتمبله هستم فرمودندحقدندارید گفتمان اقتصاد اسلامی کنید-من گفتم برای همین منظورامدم – اوگفتم این برنامه شما است ویابرنامه دانشگاه لندن- گفت هیچکدام برنامه نمایندگان دانشجویان اقتصاد است حق بحث اقتصادی فقط برای اقتصاد سکولار است- اینهم لبیرال دمکراسی که اصلاقابل هضم نیست- البته درانجا من متوجه شدم نمیشود گفت چون زکات ندادی بلا نازلمیشود ولی دراسلام بیار احکام اقتصادی داریم که سکولار است واتفاقا دلائل متقن دارد کهمن بطر حساب شده وسیستمایک بلد نبودم- روز ی یک دانشجوی ایرانی- من را دردانشگاه لندن دید واصرار کرد که به منزل من بیاید وایشان میگفت ادرس پیدا کردن بسیار سخت است درحالی که اصول یادبگیرد بسیار اسان است ومنگفتم من دم در هاید پارک که وسط خیابان است می ایستدم ازانجا تامنزل من هفت دقیقه است ومن امدم ایستادم یکخانمی لباس کاملا پوشیده سیاه موی وچشمان سیاه وگیس تا کمر بافته وبسیار شبیه ایرانی وترک است یک دفتر جه کوچک ویک قلم دریک دست ایستاده وعصبی به نظر میرسد چند قدمی از من دور میشد ودوباره به جای اول باز میگشت درهمین اثنا ماشین های توریستجلوی من میایستادند وادرس یک هتل میپرسیدند ومن بلد نبودم یک دفعه یک تنگلیسی که داشت عبور میکرد واز ایشان سئوال کرد اشره بیک تابلوی بزرگی کرد درحدودبیست قدم انطرفتر درسمت مقابل بود ومن یادگرفتم ومداوم توریست هارا بادست راهنمائی میکردم یک دفعه صدای ان خانم بلند شد- نزدیک امدم دودختر جوان درسن دبیرستان بسیار زیبا وطناز لباسی از نایلون سفید بودن لباس زیر پوشیده بودند اسم اینها رایاداشت کرد وفرمودند مگرنمیدانستید که در خیابان پوشیدن ان جرم است- انها گفتند ما دریک تاتر بازی میکنیم وچون پوشیدن این لباس سخت است میبوس عقب ما می اید وما رابه تاتر میبرد وبعد مارابه خانه میرساند وحال گفته است ماشی خراب شده است یازده شب میایم سریدار تاتر گفتهاست یکی از دوستان من تاکسی دارد ولی رنگ شیشه سیاه نیست شما سوارشوید وخودرا در تاکسی پنهان کنید وایشان شمارابه منزل میبرد درهاید پارگ فرمودان خانمی میبنی این خانممامور من بیشتر نمیتوانم بروم زود به داخل هایدپارک شوید درانجا اشکالی ندارد خاصه خانم کمی درجریمه تخفیف داد وگفت داخل هایدپارک شوید به درب دیگر بروید وبه دربان بگوئیدفلانی گفته است یکتاکسی برای شما بگیرد و.تاکسی بیادداخل پارک شود وشماخودرادرداخل تاکسی مخفی کند وانها رفتند بر ای یک مسلمان این لیبرال دمکراسی قابل هضم نیست از این نمونه فراوان است ولی درداخل دانشگاه لدن فرد میتواند سالن بگیرد ودرباره اقتصاد اسلامی صحبت کند هرطور دوست اشته باشند لیبرال دمکراس ی بر همان نحومیچرخد ولی برای کشورهای دیگر بیادازانها اجازه گرفت وگرنه انهارا باتبلیغات از پای دراورند به سودان نگاه کنید یک قلم دوازده میلیارد دلار عربستان به سودان کمک کرده است وتعین کرده است درامر سد ساز ی وپیشرفت کشاورزی وبرق چیزی برای رفاه عملی مردم انجام نگرفته است وبرعکس بعنوان مالیات چنگی بنزین ونان ودارو گران شده است- این کار امریکا است که حس میکند انها دارند به سمت اسلام میانید واز جنگ بایمن نارحت هستند ودارد انهارامجازات میکند معنا نمیدهداز این پول درازدیادحقوق ویارنه دادن استفاده نشود همان طور کتب اقای کسروی برا ی من قابل هضم نیست ایشان یک ابن تیمیه ایرانی وابن وهاب است- اشکال گرفتن یکفن بسیارمهمودقیق وپیچیده درهر علمی است راست شکمی که نمیشود اشکال گرفت دریک کتاب درس انگلیسی که کبریج نوشته است ومداوم هم میگوید انتقاد کنیددر نسخه سوم نوشته فلاشهر در امریکا ی لاتین نزدیک ساحل است- از کلمه نیر – استفاده کرده است ودرنسخه چون اعتراض کردن کهشنهای ساحل نزدیک بلوک است وبیاداز کلمه بای استفاده شود وتصحیح کرده است که بای بکاررود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروز با کانال کلمه که متعلق به وهابیت گری دراواخر بحث ارتباط پیدا کردم-جنابی که تاحدی علمی بحث میکرد درباره جناب اقای کروی بود من نیازی نمیبینم که به کتاب ایشان مرجعه کنم چند سال قبل درباره جناب کسروی در اینترنت مقاله داشتم مجری محترم میفرماید شیعه کارصفویان است واحادیث دروغ زیاد ساختند- وعلمای شیعه قدرت پاسخگوئی منطقی ندارند- اما چالش بردران سنی از همان اغاز تا امروز حکومت دین انها را ساخته است گرچه امامانی نیز برای انها بودند- تاز مانی که مطابق حکومت وخواسته انها عمل میکردندمحبوب بودند وچناچه مخالفمیکردند انهاراطرد میکردند وسپسکتب افرادی برخلاف نظرانها رای داده بودند درطول تاریخ نابود کردند وهمیشه قبائلی که متعلق انها ویابانه وحدت داشتهاد حرف سلطان را وی منزل داستند واین منظور بشدت رویان کار مذهبی وعقلانی وفلسفی کرده اند سلطان سایه خداوندمن برروی زمین است انها ساختند شخص جناب خلیفه دوم میفرمیاد بایدمطیع حاک باشید ولو استنباط ایشان از نظر شمادرست نباشد وغیره وشیعه پیرو امامان معصوم علیه السلام ودنبال علما بودند وکاری به سلاطین نداشتند گرچه سلاطین مطابق میل خود عملکرده باشاند انها راه خودرا میرفتند ودرزمانی که علما تشخیص میداند بایدهجرت کرد ویامبارزه کرد مبارزه میکردند- درتاریخ است زمانی که عباسیان در ضعف بودند وبر ای نجات خود به سامرا رفتند وانجا قلعه بسیار مستحک ساختند وبسیاری از شیعیان رابه انجا کوچ دادند که زیر نظر باشند گرچه شیعیان برای همین منظور پراکنده شدند در زمان هادی علیه السلام راه رسیدن به امام علیه السالام انبود افرادیکه شباهت زیادی به قبلائل که درسامرا بودند داشتند ولهجه انهارابه خوبی تقلید میکردند به سامرا میرفتند درحالیکه سازمان جاسوسی وضد جاسوسی قوی داشتند ونزدیک بقال مدت دوماه میماندند وچون باامام علیه السلام ارتباطی نداشتند کسی به انها کاری نداشتند .پس از مدتی نیروی گشت سامرا ایشان را مبیشناخت نمیادانست که چه کسی است وتصور میکرذد که اهل سامرا است وبه بهانه برن کلائی بهداخل منزل امام هادی علیه السلام میرفت- وایشان از مام علیهسئوالا خودرا میپرسید وامامعلیه السلام پس بیان احکام میفرمودند دیگر نزدمانیا وبروبهسراغ فلان اهنگر کهاو ثقه است واحکام مورنیاز را ما به ایشان تعلیم دادیم- که میتواندبعضی ازانها ازروی علم غیب باشد ویک شمشیر سازی است کهانهم از دوستان ما است هرچه از شمشیربخر تا روزی اش تنگ نشود کهمعلوم است جنبه انقلابی دارد وایشان یکصد شمشیر خرید جناب استادمعزز حضرت ایت اللهززبرجد رحمت الله علیه بحثبی طولانی دباره صحت بعضی کتب شیعه بیان نمودند شیعه حتی درزمان صفوین تمام علما ودانشمندان با حکام صفویه درگیر شدتد بدون استثنا ولی کاری نمیتواستند زیادانجام دهند وماخذ احکام دینی ربطی احکام صفوی ندارد این علما با شاه سلطان حسین دراینکه شراب نخورد درگیر شدند ولی بعضی از زنان درجه اول شاه سلطان حسین اورا وادار کردند که توبه را بشکند ومشروب بخوردکتاب شیعه گری جناب کسروی برای هرمنظوری که نوشته شده است این سخت پوچ کهدروان دین سنی .شیعه گذشته است ودرمقابل غربیان باعث خجالت است متاسفانه با سیاست مخوف انگلستان که پشت قضیه بود دامن بسیاری را گرفت- من در انگلستان دانشگاه لندن بودم استاد مربوطه مداوم مقاله تعین میکرد وانرا بخش علوم انسانی چاپ میکرد برای همه انگلیسی فرد یاخوداش میگرفت ویا دوست اش میگرفت ویا به نماینده میدادند کلاس -جهان سوم بایدخوداش بگیرد- دلیل ان این بیان کردند کهبرای دیگران میگیرد ولی به انها نمیدهند حال خوداین قضیه سیاست بود که بنظر من بود چون یکی از دانشجویان دراین موردشهرت داشت ومن با اوسخت برخورد کردم مقاله جلوی دهنش گرفت که خنده اش نبینم وبه من گفت چنین کن محل توزیع درانتها دانشگاه بود .کلاس را هم نمیشد از دست داد زیرا مشکل ب.د درک کرد استادچی گفته است وبرای هرکس وقتی تعین میکرد تامناز کلا بهانحا برسم یکدقیقه دیر میشد ایبان میفرمودند دفعه بعد شما خاورمیانه ها نظم نمیفهمید چهاربار اینطور شد دفعه پنج من صبر کردم تاهمه رفتند وگفتم مقاله منرابدهید ایشانفرمودند دربرد زدم نه مقاله مانده بودیکدختر انگلیس یمقاله منراگیدا کردعکس دانشجویان جهان سوم دریک موکت دریوار زده بودند به من داد ومن نزد استادرفتم وگفتم اگرمن باایشان درگیر شوم به ضرر انگلستان وایران ودانشگاه است ودیگر برای مقاله نخواهم رفت وایشان یک نامه به چاپخانه نوشت ومن به چاپخانه رفتم فرمود شما اهل ایران هستید گفتم گفت دقت کن من یکی بیشتر نمیدهم ومن گفتم من هم یکیبیشتر نمیخواهم .بعد دوست من شد که به شما ساتثنا دوتا میدهم ومن قبول نکردم این لیرالیسم ودمکراسی است دانشگاه لندن یک دانشکده کهامروز خود دانشگاه است بنام دانشگاه اقتصاد که درقرون گذشته دراقتصاد حرف اول جهان میزده است وحالهم در رده های اول رشته اقتصاداست وامریکائی ها جلو افتادند قبلا تمام تئوریسنهای مشهور کاپیتال از این دانشگاه بوده است وامروز هشتاددرصد اقتصاد کمونیستی ازاین دانشگاه سرچشمه میگیرد ولی اخیرا نمیدانم چگونه است یکی از شاگران گفت منسرکلاس رفتم وخواستم بحث اسلامی کنم جلوی من را گرفتند-من تصور کردم نمیتواند خوب صحبت کند وبه دانشکده اقتصاد رفتم چون برای سرکلاس رفتن دانشجویان ازاد هستند چناچهثبت نمام نکرده است حق نداردوقت استاد ودانشجویان بگیرد من بهخانمی میان سال بود وخیلی هم مدی بود خودا ش شبیه ایزابت تایلور دراورده بود ولی من تشخیص دادم عصبی است ونمیدانم چرا عصبی بود ومن گفتم میال هستم درسکلاس دکتری اقتصادبنشینم فرمودند بااخم اجازه نمیخواهد وپس پرسید شما اهل کجا هستید ومن گفتم ایران وفرمودندمسلمان هستید گفتمبله هستم فرمودندحقدندارید گفتمان اقتصاد اسلامی کنید-من گفتم برای همین منظورامدم – اوگفتم این برنامه شما است ویابرنامه دانشگاه لندن- گفت هیچکدام برنامه نمایندگان دانشجویان اقتصاد است حق بحث اقتصادی فقط برای اقتصاد سکولار است- اینهم لبیرال دمکراسی که اصلاقابل هضم نیست- البته درانجا من متوجه شدم نمیشود گفت چون زکات ندادی بلا نازلمیشود ولی دراسلام بیار احکام اقتصادی داریم که سکولار است واتفاقا دلائل متقن دارد کهمن بطر حساب شده وسیستمایک بلد نبودم- روز ی یک دانشجوی ایرانی- من را دردانشگاه لندن دید واصرار کرد که به منزل من بیاید وایشان میگفت ادرس پیدا کردن بسیار سخت است درحالی که اصول یادبگیرد بسیار اسان است ومنگفتم من دم در هاید پارک که وسط خیابان است می ایستدم ازانجا تامنزل من هفت دقیقه است ومن امدم ایستادم یکخانمی لباس کاملا پوشیده سیاه موی وچشمان سیاه وگیس تا کمر بافته وبسیار شبیه ایرانی وترک است یک دفتر جه کوچک ویک قلم دریک دست ایستاده وعصبی به نظر میرسد چند قدمی از من دور میشد ودوباره به جای اول باز میگشت درهمین اثنا ماشین های توریستجلوی من میایستادند وادرس یک هتل میپرسیدند ومن بلد نبودم یک دفعه یک تنگلیسی که داشت عبور میکرد واز ایشان سئوال کرد اشره بیک تابلوی بزرگی کرد درحدودبیست قدم انطرفتر درسمت مقابل بود ومن یادگرفتم ومداوم توریست هارا بادست راهنمائی میکردم یک دفعه صدای ان خانم بلند شد- نزدیک امدم دودختر جوان درسن دبیرستان بسیار زیبا وطناز لباسی از نایلون سفید بودن لباس زیر پوشیده بودند اسم اینها رایاداشت کرد وفرمودند مگرنمیدانستید که در خیابان پوشیدن ان جرم است- انها گفتند ما دریک تاتر بازی میکنیم وچون پوشیدن این لباس سخت است میبوس عقب ما می اید وما رابه تاتر میبرد وبعد مارابه خانه میرساند وحال گفته است ماشی خراب شده است یازده شب میایم سریدار تاتر گفتهاست یکی از دوستان من تاکسی دارد ولی رنگ شیشه سیاه نیست شما سوارشوید وخودرا در تاکسی پنهان کنید وایشان شمارابه منزل میبرد درهاید پارگ فرمودان خانمی میبنی این خانممامور من بیشتر نمیتوانم بروم زود به داخل هایدپارک شوید درانجا اشکالی ندارد خاصه خانم کمی درجریمه تخفیف داد وگفت داخل هایدپارک شوید به درب دیگر بروید وبه دربان بگوئیدفلانی گفته است یکتاکسی برای شما بگیرد و.تاکسی بیادداخل پارک شود وشماخودرادرداخل تاکسی مخفی کند وانها رفتند بر ای یک مسلمان این لیبرال دمکراسی قابل هضم نیست از این نمونه فراوان است ولی درداخل دانشگاه لدن فرد میتواند سالن بگیرد ودرباره اقتصاد اسلامی صحبت کند هرطور دوست اشته باشند لیبرال دمکراس ی بر همان نحومیچرخد ولی برای کشورهای دیگر بیادازانها اجازه گرفت وگرنه انهارا باتبلیغات از پای دراورند به سودان نگاه کنید یک قلم دوازده میلیارد دلار عربستان به سودان کمک کرده است وتعین کرده است درامر سد ساز ی وپیشرفت کشاورزی وبرق چیزی برای رفاه عملی مردم انجام نگرفته است وبرعکس بعنوان مالیات چنگی بنزین ونان ودارو گران شده است- این کار امریکا است که حس میکند انها دارند به سمت اسلام میانید واز جنگ بایمن نارحت هستند ودارد انهارامجازات میکند معنا نمیدهداز این پول درازدیادحقوق ویارنه دادن استفاده نشود همان طور کتب اقای کسروی برا ی من قابل هضم نیست ایشان یک ابن تیمیه ایرانی وابن وهاب است- اشکال گرفتن یکفن بسیارمهمودقیق وپیچیده درهر علمی است راست شکمی که نمیشود اشکال گرفت دریک کتاب درس انگلیسی که کبریج نوشته است ومداوم هم میگوید انتقاد کنیددر نسخه سوم نوشته فلاشهر در امریکا ی لاتین نزدیک ساحل است- از کلمه نیر – استفاده کرده است ودرنسخه چون اعتراض کردن کهشنهای ساحل نزدیک بلوک است وبیاداز کلمه بای استفاده شود وتصحیح کرده است که بای بکاررود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0